Goudsche Courant, zaterdag 16 februari 1918

Geen Hoest De gepensionneerden hebben bun duurte b tilag gekreiren sender een aiem tegen Vroeger waren daar heel wat pnncip ele beawfirpn tegen maar over weUc begiinsel sta pfln w tegeowoordtg uet noodgedwiHi gOB met aemmUlelftWAn hwn Nationale Bankvereenioing bij Kliiileran Volwassenen Ml Ouden van dagen kao bli Ten beetun ledl B laakte k t goed geeeee middel wordt efcnikt Neem bi beginnenden b e verkoudheid voor U zelf cd Uw kiodercQ ANGA boobooi Dete helpca ipocdil eo i voorkomt du dat de faoMt ca koude tich op de bont T wi zeUeo MNHHB Dooi 34 en 70 cl Qebruik echter bi verouderden hoen broncutu ouderdomihoeit borat en luchtpijp ndoanin Q ileapitoreodeD boeit prikkel limede voor Uwe kinderea y KinkhOBSt en ilijmboe en vaitxitteodea boeit ANOA SIROOP Deze liroop zuivert de longen van lijmen welke zich in de diepere luchtwegen hebben vBitgezet werkt zeer verzachtend hoealitillend ilijm oploiwnden beipoedigl de genezing m m Per flacon H 40 3 fl M ikk pijn van allerlei aard ii te genezen alai heUmathlfek j chl apier n gewrichtipijn pijn lo de lede maten loSueiuta aangesichtapijn en kieipijn Gebruik SANAPERIN tabletten i HM Per koker 60 et 3 k f 1 70 KSBlpiJn ontilokeo keel opgezette amandelen pijn bij het ilikken Neem Mijnbardt OLORIN tabletten MIM Per dooi 40 et SdfllO Fabrikant A MUNHARDT Pbarmac Fabriek Zeiat Bij Apoth en alle Drogisten Te Goada Anton Coopi Wljdatr39 Sohooahoven A N t ZenenBoikoop Wed I Spruit J FVerkade WaddinxTeeo A v dHeide MoordreohtJ v GennepStolwijk B Natzijl 728 65 Daarna 1b de Indische begrootiiig aanf sneden De tot dusver gethouden rederoeiin gen waren met bqater mtere sant de ge w me jaat ksche wenedi i eit gnjevenl ftt Pe volgende week nikkelen we er mee voort too tn ituicken en brokken tUMch de beAiandeling van het rroQte lerenemlddelen wetsontwerp door nusacfaien xelft In avondvergaderingen wat de belan tel bng niet lat doen toenemen Want die zal dan wel in hoofldcaak op de millioenen ver BUndewle Distributie gerietit lUa Nieuwe g var0ff in bei0qsten Duitsohland tegen Rusland OosfffnriUli onsijdig KoeM HOUitsohland annexatie ilannen7 Zweden Finland en de AafandaailantdMi P noliUeka orisis in Ooetenrijk Fiaateelijke 0eveolitsbediHI wlfl liaid in het Weaten ONS OVËpZICHTe der nvt dio landen sou guMobiedjn zou geheel buiten Ruataad om tuAtUteo Uuits Uwuï m Opstmrlik eenerziJdH en die aan lUuAand oiUtrokken ktudln an Ier zJjds worden beixuild Wat Ktlliinann over de Aliultr tlandea zei ia onA oog niet gebet 1 duliklljk Dit £ Ou trouwens en quaee io van kksvr ordu zl Tom kwaa na nog e nlge beraaddaglng van een suc oon nl Le die tot iit Is ei do itear dkn Inhoud bekcndie ver klaring vfn jlpo Jti wwrbü ili in fier taal C KiimtïL gaf dat It island il t lan 1 r van zh web nog iaiigi rht t Mmd jMjitr i old t n tt d oeii lofi n ttiwUli van iDe bUangeb van een ot ander parti Maar zyit regeiarlog wtigerdie ecldei de Pultaclie n OoMturijk Il ogaarM he rvgi ringi n to oikenuen Uu4und ou zich uii it n Xtrlog terugtrekken doch gijeu rre lefjvtrdrag teektnen Il wa etn groot giljaar In t geii rtUiing ïhttr luet die praktij zooal wij il in Rusland ztW yit n wa r de ternur voortAiUrt 1 rouwenx kan ni t door i n d rgi Ujke verklairing van één IJde aisuJtt iniïer laad tien rtxfcfctoestand dotn iutie ii ii Von KuhUniuin self heeft falulijk dadeJi up het ttigeqUi el gewc en Het oorUwstié dryf zal na afloop van den wa ell jtl£ tAnd vatiztilf hirliven Pat db etne parij diinolUsotrt verandert daaraan rechten nkta oo sprak hij Dal n n deze meenlng ook In het Duit uehe hoo dlkwair ier is toegedaan daarvan fföwa n dt berichten het liesluU wltijnt gunoineii z oh dleagewenscttt opnieuw mtt de waiKuu vii Uuttlan te ketreui 1 n iiUnnKM Mprnigi dan weder de tt gcvtsteUing tustcolün PullMchland en Oo Lenrijk In het oog welke bofulgenuot niiiiif anden weu ht èan toi v redtestoe Jtandi ftn het OoKteii tt iloei wederkeert n l ploina Hek wordit dit dooi het Korr Uur uit Weenen aiidita aangegeven an weliflgdlQhte zijdio wordt Vtrnonim dat moolM Pulbwlitand rijn krijgi ver nebtingeiii liegen Rusland lietvatUii dli iH n lnvloi d Kal hebijen op d houding van OoH enrijk HongairiiL in d e aan gtlegi n tueid Qo xaxü zal dan du oneijjig blij V en en aan dit min of pnee officieuze be r cht wordt toegevoegd in voleoverfen teiiiming mH dé bowïgenooten Zou e n erniewwdl Puiticli offeiisl optred n ii t Oo t n du i eclflek Duitwli b laii n geddien waemfee misschlti OosttnrljklUet en0 ÈJBXOorA gaat Intlerdaad vraagt iiu n zloli af wat kou iJuitchland vou kunnen he jbtti iinel een vcfder opdliing n in h t Uortöh Pat ztlfsi al deiimbi k f s n do KuKw 1 niet waarop enk 1 Puitsch btrlch jen zineptlen deze anviallmdi k n de CentrAthn zoudlen optred n laat i h niet lenken Bovendit l e7U l u1t lan i in dat geval reeifci een bolwerk In de bc w le OostefWhprovlnetón Om h t Rood Ijttger van dte Oekraïne ai to howU n zou n vnrder opdringirai vt noiiii noo bak M Iif droM ijl Dames spaart Uw uitgevallen haren zuinig op daar leder gewenscht Coiffure ervan kan vervaardigd worden bIJ II P VAN WIJNGiUIRDEN Kapper KLEIWEG 77 GOUDA Het Oeedkoapst adraa voor Winkel Sigarenzaicjes en Closetpapier is B GOMPERS Magaziln DE VOORDRACHT Wydstraat 17 OOUDA Tel 479 Aan hetzelfde adrei een groolc pertij Papier SJsarenpijpjas te koop tegen leer laje pnjcen 746 20 gaan Yr Is ook blaruw verttohenen dm 0Upa van turkooas quaar bet heeft ndtt dtte edgwiaardig groene lint m zlt h wa aTdoor juiat het turk zlob k u l4 te riseert Paeteltintm zullen zper fkgwveen zijn met ultuoidierlng wellicht Tan clrt daar dit artnd eeoigipn tijS rireedte nlrt voor kwam Ook Sakstsdi en Kopeiih o ch blanw hebben naar bewawd word voor het moment wel wat algedaan Over het aX m 9ci zijn de sur Mde kleuren van vtrle i Mw ye owffien n ld yan oordited dat die zi n sU tm joeer in den f jgittniBaQen fnaak zullen vallen wanneer nvef den em it der ttjden in zake kleuren eenfgazlafl rekening wordt gehoudem Kl e Sng die noch al te sombtr noch al ti prekend van tint ie nwar met overleg ta gekoaen en aangenaaaii aandioet al den meeslco aftrek vlndEu ponnen nkt geoonfcictw nueeid gckoi bl doch op maat geiiiABjkt zulltn moetü wwdWi dii w patuurfiik een legenpJag voor die confectle indn tirie die In dien itijl nitt WO gemakktl zal kujmon le veren nijaar ze laU er toch wel iet op zien te Vinden Gebreido wolKn kragen op japonnen gebreidie ceintuur éöMrpe aWe soorten garnocringirn en hoedwlwilin wjii In 1 arijn bij spoHklcedlng itdiorlng en inslag Aardige nieuwe kaïtoenen japonnctjeg Voor buiatiapoDnen oohtendtodetjeB inz voor lj 18 ïujn btooodcr aardige nouveau té 8 gfiltfjkcbt Zjoo b V ap maeD In elfen tn ge rlfsin katoen betiiaaudie vanaf d pafl gelieel uit kèo Htuk da arbtj komen aiudlve fa taAi H ntuur 4 en zakktn die nwt knoope a n do i pou ticv tr zijn en bij het wae hen gtsnokketijk kunnen wopdie afgenomen en aJzonderhik pwam selien infen zkit lang imnuweu aU vtat een regemnanlel dhe lo geni akt kuniutn wordtm en ook wordlen tot aan dui dl K og rti kende OKHiwen genuukt iÜwDQkmwÜ tn met kanten vo ratt kk in en vor b hoofd gaaivS v4nd i ook oog i a ek Zeer in den é W vallen dt KeconïecKonttQCrde riogKam japonnen 7e zijn bnogtA eenvotldlg en eer ge tbJkt voor ht op het nfctuefil zoo gwocfit w e cl Oliigliam h looft t i r zöo iwpiilalr e wortfM da enk e fabrikanten hun zi dm Matten an Oeorgttt in glngbflm el cten faabben utj ierot rd Pio gjugham aponnen beechouwe men nu niet aü een hui4w rl Hb vlit Ze aiju tiuegtiRde 1 be end v Qr eètJgante Ue n i £ f v d b f d f JU i Het mjMiilk vwr 8oclaU ByffaMie Goedkoopste en solledste adres voor Meubelen Il Tafelf Kaaten BuKetteii Stoelen met leer en plucbe Veerenbeditellen Wallenen Satlindekeni Tboetateli Spleiell Schilderllen en a en r lar SpeojanI adree Toor JonScloimet bnwelijkiplenncn 20 KOMT ZIEN iwisniir 4i iiinNiiuiiiiiS Mi ki RottaiMiam h 2 S Waddinxveene Advertentien en abonnementen op dit blad worden aangenomen door Paarden Wagens en Tuigenveiling Dl Mi 4n M p pl 5 Sff i RoUerd ni nullen opfand FEBRUARI 1818 voormiddag II uur in en voor de at llen TOÜWSLAGERSSTRAAT No 36 TRANSPOBT A ïërHaoi Naamlooze VennooUcliap GOEDEREN ± 20 PAARDEN uitatekend gejohikt voor dravend en iwaar stappend werk Beneven diverse Vfacht 611 TransDort wafleiis en Paardentuigen aJ PBRnrgr P fn l i op Z0NDA8 24 on MAANDAG vanaf 9 anr K y oop Rotterdam Canada Hypotheekbank Inlichtingen veratrekken kovengenoemde deurwaarders 727 64 55 PafldbrJeven tegen 101 Totale oirculatiei ruim f 12 000 000 Vcrkraibur bU alle Effectenhandelaren Nog slechts enkele dagen GROOTE OPRUimiMG van al onze artikelen tegen uiterst lage prijzen bil Da LEEFSMA Co hoek Gpoenendaal B W VAN DE PAVOORDT BEHANSERIJ STOFFEERDERIJ ELECTR MEUBELMAKERIJ Magazijnen LANQE TIENDEWEQ 10 en 12 QOUDA Telaf Interc no 200 COMPLEETE MKUBILEERIWO I Magazijnen van Tapijten Linoleums QordIJnstoffen Vitrages Matrassen Dekens enz I Salon Huis Slaapkamer en Kantoor Meubelen V zie onze speciale 764 60 VITRAG E ÉTALAGE Faillissement kunt gij voorkomen w nn r ill u in gelileliika mMlIIjkheilan of bli dreigend faillie emeat onmlddelllik lot one wsadt B h ljlin n eohtaoheldlngen en alle andere reohteaaken doornebeel Nederland 7 30 Strenge deheimboudln verzekerd NedfeHandsch Bureau voop Reohtszaiien Hoofdkantoor W t I inal acla 42 s GRAVENHAOB Kantooruren v n 10 4 en 6 8 uur Wicht nlit tot htt tl lut II in o l Uw ondirging iin Uzilvi hibt ti wlftin HET BLOUSENHUiS 291 40 KLEIWEG 31 Telefoon Nunwn Specialiteit In Dames blouses Costumes enz NIEUWSTE MODELLEN talon ter be ehlkkina AdverKMPt in dn Blad OOUDA Kapitaal en Reserwen f B 900 000 COUPONS EFFECTEN VREEMD GELD DEPOSITO S HANOELSCREDIETEN INCASSO S REISCREDIETBRIEVEN INEN VERKOOP VAN WISSELS ADMINISTRATIE VAN VERMOGENS CHEQ0ES OP BINNEN EN BUITEN LAND SAFE DEPOSIT QIRO IS Lilias Felrolp eo loÉe iorei Levering van Maclünaie Brandhoutzagen su Aanbevelend VEST 109 111 j YAN DUIN VRAAGT UWWINKELII Naar de Wereldberoemde Meubel en Linoieumwas A S R A Sr de e1 r 1 het Kebnifk Koopt één flesoh A S R A flnoleumlas A V a Waar niet verkrygbaar wende men zich tot onze Hoofddai aiHoudy o o Oo a en o Abonneert U op dit Blad Scheurleer S Zoonen s M KLEIWEG 97 GOUDA TELEFOON 558 Effecten Coupons Wissels Credieten Rekening Courant Deposito s AdiDJiiisIratie van vermogens ELECTRO TECHNIEK Adr de Groot OOUDA Kialwas 7S f 2 Taiaf ace HAASTRECHT Opoota Havan Fa W I V ZANEN 20 0 Havefl Atelier voer 7 i Moderne Portret Fotografie s wmmmmmmmfmmmmmmm niet migaÊffraJuen aoodat fUt tr wel door zal ga n de stemming t nJ u bgeateikl tot Dinadag n t t oog op de ChnateUOc Huto rische partuvergadering n ea d iliüse de Hechleru die al too in htar echik wras met de houduix r n den Mtouter die soo dwars te en de raeowofl der Luüurzüds had durven ogtwn Oi Moauater Cort Tam f LimUn met veei Kenoesen op due xapciü i tal te rugsien 13 een Ait ere vrstf d t komt otw voor d t hu Indf ïuwj i dwe alles gedaan IIHIISilllEMKT ZATERDAG 16 F BR 1018 Hr Mffftde Blad I TWil DE KAWlgR fcirtiKiw w tw Het debat over de onderwijzerswadden Md fltwda M aar r Eent was bet i aord aaiLile nïMnen van reobtA die over het al naaii jnet b t i werp me r x taomisa BW dan lie uut hikks ii jakiien t t toe dat de Regeering die oodaiiwwBVs i de MDita plaats wil Mpan welke bet maest aocittg iMiiuit H u IA lui r het ooedael an den heer de Geer deae iregalmg met genteel aBlugd ReiaAwf sultan de igraate enteen ten éu lari tcA i £kanaaQ omdat een vol deeode mkMtfV ie houden mat de wugetande leveiiMtandaarden in de diverie gemeaaten D ze 0v nli0de jutchte het toe dat m dezelfde gemeente voor cupaiibare en iiuiiaa ere oaderw rs dezidMe levens sbuidaanl wovdt aa genam i i en dus het evwtwele venchïl bisschen hun aalane sen w H dt wc g CM men Hg zou de voor kaur wwn iisn h t amaademfint Ketelaar dat w er het oude voorstelnidasahuit dopt hwJeneeti mi bat Iwkwide on rwus ont Wirp T Ui é a heer de Bavormn Lolhman c W4Pd wgenomen Aaoj zien h van dit iMtate Juet jwker was goX hy de voor keur n Jiet ontwerp van de llegeanng Pe ho en v d üolen en van Wunbesgen ginstn de Imkaraüde te lijf omdAt die weer trMht 9m grootere gel kheid tusBohen de 8f tane rt ig van het openbaar en bvwnder oodO ua tegen te wttfilwn Het ontiWfiip gang h 1 m de goede nch tutg oijpid t jjet geeft waar een tj rt be abut en naar mvte er n Wkort bttUat Üet tj ob 4e tM t u ide pgeU lchoden tot kleiner prq wtjes teruig te brangen Aange 2 fin reW ef het bumj der pn4erwus het slwJit t wo xit bfftftald 8 Jjet h rypelijk d t e e fgflv 4idig den t oqt efTP Wil len U Ilen p t u dftw u nog eeps te keer gingen tegen A wpj e die fl a door djen B ttd yan ïfed Ondèryvyzftrs wordt ge nja kt IS ewpn I jr jpelyk Pfior d n Jij r de Sawornm I ihmaji wi jd de ky fae y n de g lftke Jbe aiiidelmg jtftg eens uitvoerig beOiandeld Sinds 1889 och t b ad lt het Ryk de flpenbare en de b aontfere 8 90 gelyk De ongelykh d ont sJMUxt siec jyts dooi at de gemeepton wel voor de ecr te en niet voor de l tste gel den beaciiilcb ar stellen Thans is het de bedoeli g de d andoor ontstane ongelyldieid W Ber weg te neo Geheel en al dus in de llin van de gevolgde njetibode sedert 1889 Ook was het za m de lyn van art 192 der Groijdwet Wie scjjjrfsef voor dit dit anWtel alleen In een herziene L O wpt mag wor den uitgewerkt Waarfwrgen vroeg men zeide hy maar was nien tei rechterayde d yèk om veel geld uit eigen beur te geyen ten einde slecht onderwijs te verftry gen Tot slot nog de heer Gerhard met het be toog dat de schriele besturen het mees profïteeren van dit ontwerp en dat m som mage gevallen de onderwyzers zelfs de du pe worden van deae regeling Juist omdat de gemeentelbesturen haar salanMen heb ben venbeterd De rede van den Minwter van Binnen landsche Zaken was flink en kracèiti Ze dreigde in den aanvang weer op het oude cihapiter te komen dait n 1 de buitengewone ti dsomstandig ed onimogel jk maakten meer te doen Maar dit punt liet hti weer gauw varen In de eerste plaats verdedigde ht zl n houding tegenover het voorstel Mardhant Uit de aanneming daarvan bleek dat de Kamers de reg lmg van de onder vijzersaalarifisen niet wilden laten wachten de algemeene hemening gelyk de Re geermg wilde Op dit punt nu trad de Mi Biiter de Kamers tegemoeit Zij hield zich het recht voor o i de methode celf te kie zen Trouwens de nood der oqderwt aani wu bat Mt te ajr pumant de wt ta v n vootatening het taiwade Zóó was hert gok voor den Miooater Hy stelde udi op bet stani tmt waarop mtax stond t J der Qrondwvt beule aoorten van ondenyus zun ceigk z n t ckm yan Mn stam U vroeg zich daarna af waar de nood bet nwaste djong an iduudoor ward sun nve Ung beho nwibt B da ba jfacuic w au ge bleken dat aan de typMfaare aoóurwiiwa eeo bedrag lu idn owlUoci an de b SQiKlere twee m UK ii tea oKlft jtcuat dat J uwft opi zy t d n 9$ik met de b ate h i 9 ugw en aWudon school tryd op mauw in het Parl nent te pntketenan Hoe moet het gaan foo vragen wy ona biuna angïbg f wftanvper bet er wer koltfk op aan tal gftan p de Rwrf u0jo $ m vmi i m it A i iEk m P ftn k te brengen dit xéó u Wvfd t dftt bttsflpdfOM MdarWtturs het al bter JMiAen daa dtt vs eaba re Het atwaiv UMVt lUet yocuruit op de itttwatkiog wn rt 92 wudat m te ver biedt een noodregeling te treffffli die straks Plaats zal maken voor n deluutuive Bier door w rdt tde atdwolstryd met opgemkald nuts men het met k jep lt 4fin dit otiïwl w nniade het ic te nwlEea b t Het NffwAW d t de hn le gemssaitebesturen Jiet pi est profiteenn ytm drzen ateun erkende de Mipi ter Hu was e feter ber 4 n bfipaUng op te lun waardoor de gemeentebesturen worden verpUciit de iati Ti mn te h raaen In Ik Oosten bhjft bJfc Toara4iin g oen w4iboti Po BfO aW b fff ni t de p len thfuta zjjn gc rezi topi aan dat het oiuüogolijk is fo Ruflsiflohe kyrewtii lof ai er tevredenheid op te lO Pe or llib4 ziot den toestaodi in heit Oo La etr doijter in em w et da rblj op de na t uitale begitfii rt n diw Poèen die even on luimig ein vnje toegang tot ck ze e Ivimi ailu biodanjitbreidingi naar hut Uoa trai ojo nog nl t Ie re B van MuUtm iJiWts it on Oufet m t h g Mcd ioor i o kn bewoond Het bi ii vt dan ook dat liiplaiatM an en wereldvrtdiL Il tóo pioji iiiein ofp dc2e wijze In het Oc t ti en iii u w iiiig civaairlij nivuurhaftrdzd kri tieii waar door roeg 0 loot een nieuwe oorlog kan ontbrandten IntkvdlQad aai het htek w t toofc nuuia wnjahettl veugien die bflUnffeaversohUlen Jn OoLt wropa oo to rofKbitB dat mUiwe botsfcijpjn vtrined n wwb M 11 hw vooi de rBiu e didKn i n VOor di wi ijvin g 11 Uia cli cii do luulopji itt tea In de l u bel nBoiwict hi iM UK ov rail helze Me in pliat vun t iiaüionHio z ifl e jthlkkin 8re ltt Ireodt de n ar tomflie tlHich i zodfbesiobikking tsw ndL H t t c ajif em bnidi En do kalf idoa oop dat elk oog eiihllk van aadickn ka i ver andtren Welke plann in bet Putbiehe boaIdikwarl er bóeanid ziln tc i opzichte der ImiwU hiiitia en HucfdaiKl is nio ï ni t lj kefid ui m ig v ia diig i dat do Puiitnehe Wadini het noodig schijiun Le oord tien er toch voorai op tt wijzen dat in l rliifliwl tn I ijflani giToolo gevartn iïcagen voor d l ultsolier en de mheemwche be oIking Pat 7 tn van die aanloop iPs 4 vewlail op oen ingriftien wi wn ben mwt dlan kiikneii op i en tot b cberjB t n de gev nw e van an dero aijdie drfiigen Üiior dus van do zyde der RoiiMischifuiairclde Of d e D ult t iiérsi gWii d hl rlieha vooibeiilfn h t in diat g v wWpr aan iK n lijk kunnen maktn dat zi nM een V oud g op annexatie uit zijn V In led T gfval zou e n dergelijke twu fiing voor Iien vergeimakkeiijkt worden in verband met het optredlea ikT Bo awiki ttgenover IinJandl en de Oekraitta lm iHicTs ook UI diat luist biM zuUm z j denkelijk v r iQhiiUeiidii5 öpoorw noM uuten bezitten on diO t n de bo l4 a fviki lien diPii te bi siüt imen liever ttu andi demo biUt eert tc en den 1 ultenJanAwiben vij atnd Maar legeJ eMi organd Tt ert h t z i Roo4k leger I d a door die Pra wda wordJt Ixgioft ai het ware wapen van den trtnimf dc r SMiaUstün Pat de CentWieni de modlijlUit dten voor z en bebben wdke niet Eueland ook spe rwai ten aaa i iii v ui bM vrtldlBinMd rag nKt dk Otkrai ne kondBn voortvk cien bli t uit debatten ia d W i hi toTLsthe Mii te Breet TJfifim waarvan ons hecfien het lot berantt IM t V KuhliiMnn 6 ma dM ing over de trokken grem jn vait Op te maken dat Polen en bet 0 fc zwl nd er door van RuMandi woidon gcwhoKlm Wat er ver Van het e r f i de e stj jn 990 fopi iB een rmeixzit ig en bedeeling enz wil de de Minieter niet weten Hetih ldelyk ts by aUrl belplllliItg de beboafte aU maatstaf genomen en t 1h a t4 k is g z gd dat in het ffipven v n e réi t krafihtfnie een wet nimmer iets oneervols kan liggen Qy het Staatspensjoen is die opvatting altyd krachttg verdedigd De venbittavde trnnming van de onder wyzers begreep de ilmpter onvdat nu een maal alle radmaters in de noodzalkelyldieid verkeerden op grond van s R iks financiën een fmale hflrweninö aohterwoge te laten Hy zou zelf ook meer willen doen doch het was al moeilyk dit los te kragen van den Mmiater van Fmanoien Dit leidde een oogenblik tot een relletje tegen Minister Treub die op vergSadenngen de onderwij zers zou opzweepen dodi als Minister de hand op den zak houdt Ook wees de Munster af dat men van links waarborgen vroeg voor de deugdetyk heid yan het b JBonder onderwgs Was dat nu noodig voor dit adhlttntje geld dat den onderwyzers zelf tem goede komt em dus wel het onderwijs moet ten goede komen Met deze korte kmohtige bestrtjiding van jJe sprekers had de Mimeter de stemming in de Kamer die fel beffon te worden eenJ giermate verbeterd Zyn gansche betoog kwam hien neer dat de Minister geld he t weten beschikbaar te stellen voor de noodlydende onderwyzers onveracihillig van welike kleur ze yn Pat was ook het doel van het iiutiatief voorstel Alleen houdt het voorstel van de Regeenng meer rekening met de persoonlyke otnstandighe den van ieder afzonderiyk Dat dat nu juist voondeeliger uitkomt voor het bijizonder on derwijs was een byoonstandigheid die by den Manister geen reden dooh sledits ge volg was Wel is duHlelyk gebleken dat de Minis ter gevioelt dat t yn positie ndet steiik meer I Kamer en Regeering moeten in deze ty den bende mschakkelyik zyn Z 1 nu was de Regeering het meest insdiikrkelUk oondat zij meer heeft toegegeven dan de Kamer Over haar pnnoipieel bezwaar om geen sa larisregelingen te herzien vóór de algemee ne herzaemng staipte zy heen en z stelde hetzelfide bedrtaig besduiklbaar als het voor stel Marchant AUeen hield zij vast aan haar recht om zelfstanidig het 4ioe te be oordeelen Onder de huidige omfitandighe den kon de Regeenng er met over denken om den last der Regeenng aan een ander over te dragen aoodat ztj zelf verplicht was naar een bevredïgende oplosailnfr te zoe ken Dat nu bad de Minister gedaan door te handelen zonder aanzien des pezsoons zonder iets anders te vrairen den wat de Kamer zelf wilde nl den nood van de onderwyzers Imdgen Ten slotte heeft de MinjlBter om het gevaar te vermijden dat de wet dan mlssdhien zou worden verwtorpen en de gedu peerde onderwyzers dan heelemaal mets zouden krjj en tegenover het amende mentKetelaar bet woord ona nnenicljj k nogt een nieuw genre het doet ifenken aan met aucoesi jn dö nDftJo to brengen Hft zal ons benieuwen of het l ng duren al öjyorens dfcföo nieuwig4iediein zloh zullen hebben ingeburgerd Tatf asi blijft atlirek vSndlon Taff ta zaïl votg na het b lad op h repertoire blijven De stof bemeven ge rtbdio zi dle ntjlled n gim de Loadre3 zul len wei wedier op den voorgrond tredlen ze koai € voor In tien kleuren in ge werkte strepen enr ginghanii rutten 1 en der voDT a unpto liTniBi a beweerde dat het nitt veiuea en ruii en f o j pi giedlaan oor vqoT fuir m er ndiere pvotieyen en fttffoverpfltrwion er voor miten in de phuits komen Maar andere firma s houdlen dkuurentefen vol dat zie wel veel opgang zuHen mnken soodiat het hoog waaifieMjnli zal zi dat in het a e aieieo ar ede zoer veel strepen en rui ton SU If n wofd ai gedfAgcn Ura an mtteningi dat itpn a E odarliiba rokken ii wijls gienraakt zad ziea vqn obotaloh ge ruite lotf a nke4 fMt¥i rtWpie Kleuren v f r het voorjaair De voor bet voorjaar bartemde kleu ren mUen hooMteaMuk em dookier karakter druipenAk voonjaWD te kkurwi noeniten we rook oegerbruin en hutkLeur kastafljelwitin prunelle Bordeaux donker marine ajfalfa een sprekend grot als ooIe groen en muid tiofatere tinten in de se klwr zullen beetenttl zijn qm hoofdkleu ren te woidcn als b 4 seizoen wat meer xal Kl gevorderdl ood rom zal aladlan ook oog voo comen doeh niet ï ma a a dk la bflC afgidooiKii iaar bet ge val la c cw Gum bcAMft vM amkt Be fl nsta nde Iintni o Ie lintoeintuure vfu 2 i ftM breed hut rond dfe geheeïe taille mwuide en van o reo of vani ac4 l ren di 4itge rikt zi zegt diQ Manufacturler kenmerken van enkele Fransoh lu Uge kleeduesi Banen van Uioii konueia ook voor onder b v tul l i Bfikk a y n baltalletje Gropte strik k D fn l aHiiD brwdl lint idel inen veel Deze e upn bl cmdor mxA s vwi achtfim W een jeugdSp n fr tibloyse L rpteklaa ae qieuwe porce 4a e £eptein en eÜ n sa tlne kijEwin voor eze soort iftpon gairneer agen In aanitnerkln roögraino atoutl co mlidicllelbreed en in diMlfda tinten aje die van het af loopeo ar ulUn dit a ir weer modern lijn Tuntoa I nïet nauwe rokken Plooben zijjwaarJii e drapeerii gen komen vortvuldlg voor alamede overrok kien Volgens een heT dtA uit Panj aldu Man geven do aanzienlijke dunes baftr wijde lupona aan vbicbtottngon weg omdat zg 31a onder die nauwe rekken toch niet kunnen geJtruiken lUt natodel nauwe rok bh t nn die rechte los Ujn voor QvcT dra per IeËu hanildtavün tudiat in Pa ri d ise Xijfum nog sterk de hand wordt geboudi Wo hebbfti geen bepaal de metmlDg g iioord of het ïaatat geHn oeerdo g hamartmiodrt al of nlot oen toe kooKt Sffp Afó het a eukoen In den smaak vaJ zullen vooriwwiafl ODnen een nauwfld ItaiMlir iüle doen zien en bet is beat mt lj fft dat voorJaMdotMÉuumtf kort rtoipeM jd i m de taille sabw om ükn M wurdMV veto Ja ÏQttuij er en ad abeaile wijxlgk In de boedeubrancbe komt tm i M hte yvss de ltei tle yan fcpe i het ww w r QlJIjiDj vqor de portmodellm en glW eeT hoeden voor alle gel jfen öftiiMi bijna weier ultsJuitcnd groeigwlns MiÜen wordten geferulkt Maar hd laat zich wfij aanelen tSat rijk igegameerde ho een grooten opgang auUen fflakeo voer dat In dien bandd d toeetaoden weer tot hun notrmaal nivaaiu zullen zijn terug S hrMht Pe pFifzeu Uijven vaat en boog Lint ajj9 hfltle e rbie Ival la ffffunv Gnoeii b i ft wat jtmt bei o uw te uUm ffllfc timmm nik 1 o kei D kiodgriti ntOw ainè c5i nel apt Len tuHiveauté die wet epoe fff popu Wr mJ worden Isi een halsvermer iw ver ftrdijdt van breedte lussen gebloemd lint e tk een wkibaod zijn saandgcvat en zich u tepre4den over de sohoudieirs De voor t éÊÊk ioi aannn rkingi koniende hnten 4b jMKr bleed bebhen eietdge a fkant m riWflto en vtda en u i WIi tofi dL ïten WWft van br edi Ünt i Heir ifl g mUi W tfïuibt pk Nbifiwwa w wN v a Iveed Uut TcrraAroicde gameemgen kei lijk mn Ulm doel du oau MiAtad eo tKlaod K lu el te t eaettisi d e gebieden ook na varkwp van ti aiib tot sHftitandigfl fllat tfl Isten ulbro nx dlusricb tcoiM iiA en miUtair m buJ fchUnd zoaó m aauKMnmi f Op een derji WlJke te vreetoB moKnexÈÜih pobtlwk w Tdt M dh door de VotrwkilB goziiiApeeld i e Ijok AtU i beweert reetts dat df gievanflljka po iUe der Du i h Ts In de W Htmi i êbkneti df Ien d r Oo proviuoit redutfoK tor cUdtir ure t iteolil dwz InbeoeiiiiemAng ocdt mm dece g U din door UuitacfalMid w irbij du t diiikb x td voorop Maat d Daitw te boer liaplHJ uMkf Hel Ooetno soover luofWlJk uit iti tTtikJuen 1 HploiuatiïiLer xcédu hii iu Inter luw prhis Max il Uadmi alJue hifsa moet tbane waken tefm het ha groote ge ê £ dat uk htft Oatten iln igt M sMii eicti a et mvX luoreule uv rw giii a tugao hui lu gjH u n i u wwuiour obotora tn peut dreiK ii AI Ie iH itÉBMb aimeü tw g MMA hap pt lljk imaetregelt nemen our Hualewi U ttluitiYi l at or Ma broiit Ui ook wol op dt fiiikspa tog wvike Iwt olfbureau onakt op een mog Mjk Hpowttg ta verwachte t ru rotipiiig Mt de L uit icht oouaul 4 ie w Iko ttiamt mg ie Fibrograd verUMt Hit bUj t dctt ook dov enwiifto gui ühtllen gtrtzou u Het nieuwa uit OrkskftOfikd U vr acbaairuuh n wordL dMMT wn Mr t ge cia tHiur gozeelili nHMtr uit dat webiige dat Mlj tu h Mm n krijgtm vait af te leuton dat Ook daar e u grootv MfdtvjdWU IteiTscht Na koiUnf KouatMitiJn s verirt k vv bet laud w l tiJiiCDCT beeimital tot ru t t tu gc4t 4 rd lUiaBT ia de liuUsto dogen Hohijnt wu onlru t lot e u crltia gfiitt inD H t L4 trouwtiu oihdoukbaar dat bed t hi olk aAdi iDeenü tuu VenijBii4od éea ukiito iiwui zou hebben g W iaard dia s aait Itot Dudi l ew nd de teura l uii hHl dvn rukjtc Wti h 4 n gi tden dat op t e nd dfit vorigu raaatid V iuzito ik ujioUUmtte K it aAgekondlgd In hoevvrre dit op actieve oOTlog oeTiug duldt valt I j berkhton over die nwltorl te Louil iV dtti het V oorkoiaen atoof airo hi r met e g iva vait gnwi beteekinl do i had Ukaar de drastiscbe maotregeteii door ViYiizeios ckiarop gonomett gevea Aodeiri te dtnken huia aadi T belicht dat op de btnoenlaadBolKj bwoerina in Oriekenlend duldt v niK ldt i daKfiijkAChe oonle rctttt van kn uiinisterraad liov erwfit h 4 bm de pn LCttn ordiT gcitr gwi all peraoiip li ïlj gevaa rh k aclUi n vx or dt op i baT orde te do i arrcetMren en naar da rsoor eengewfzm eWandwi te doen dk por UWTi n 1 e AAbnve e t u IG prof r a van de Unlvarttihrtt ontslagen wegwu huik pro I HittKioho 0y3 pethie n Ook dMr ter pUaUu aMK4ea e ftoe u ta plottt gc4uidl In tcgipnBitelUiii met de aljirljinMle b itMiig wWke Zweden 0 ilbeiwalwaa Mlnche rfigcwüig inrw i ui begcnover hetv rzo k oiiv hulp van liet bei e inland ft do l t fwdt Zweed cb ethrijfc tor I Hen Ke di tot diu UbernU parttj 1 1 hoort evenal Si Ima t gi rlof bet ver ock rifl oiidiertfckend waarbi de loliil tfr preHldtnit wordt ultgcnood gd iljato Mt n ning te gevm voor dn uitvoervan wftpcoeïi naar Flniandl In e i hoofd riik I In liet Mberate blad Dag t N heL T maant 1 U ii Ke thaoc bMr bberala tf laiKlgf flüotiti on Finland in de ure Am gevaar nii C In den e eek Ie Iwttn Ookl ft en vertippiiwoordlgina uit de oonertatevo Zwec imhe dagb dp TB een tmkihoud gthad nat den miawter pree lent Il linde r biJ drarn op aan La driii t n du bcdfri iKdio riiMWhe cult lur In haar rijld v tn rfe Ilmwlsehe terrorWen blJ te etaan A oiittHiit geen nadlere he 4lMbi I e tweetk ipi diü van Zw dUehe kln Hii naar Finls d t i op de terugrf4a uiet 6 19 pWfMflIerfli et db onJuMen op de AaJtndv ctian 1 n Ijtirifl wordt thana offttietl gttwld p ib ict e rt lut o il overïioht omtrent bnt gtjwndhetdhtoenUuid hin te luwA ver dii niBand Noven r 1 016 Pe gt oondhthMoeatand bl t bevredi g nd zij het ook dat bet aantal BAngtge n gevallen van roodvodK en dli tberif groottr wB dM In f atobt7 Over bet algimeen waren dtozc ztdUen goetkuwdlg de vtrtioudlog tu w4ieu aantal ckktt tit lut attiütni KttYJIgeva Un wa in Nov ulI er roodvonk 2dJ en dljrfiÜwrlU t 7 In 1915 1 I6 en I9i7 J uuari NoïeniW waf n deze virbouAngen voor roodvonk reep 337 265 eo 319 tu voor diphthPT tia rOBp 7 H fiO en 6 T3 Pe eijferp voor de aSfl meene endesui ip liiigeiw erfte waren r p 10 79 WW van do gwklddi kte be olkii en AS 09 O 00 V an ht t aantal le vitid aangegweuen xe waren Ats letu booger jikua in dt vooraf i f aaii4 t imandl rei 9 79 u öatKI docb lager dan In iNj va H r Öi6 pe U 13 n 90Ö6 Ilt a utal uugegevcn aenrallen van roodvon pfttfè tfc tywTO vtx oerebronpinaal nien igltl in N WttibeT WMaW volg Koc onk lolt pbtbaritki 916 tï phud 2H4 cerebroMpinaal uu ningili 14 Ter TtrgicJIJklng volgen hieronder ie gcteHen ran October en vKi M tijdvak van 1 t ni ia Deemvbr 1917 October Poe 1 1 18 Hoodvonk 1458 Tèi iJlfphtht r 1 8 739 SM TytJhu 570 ttt Meningltia a 16 g ilehalve EoMerdam waar in NovtaAwr roodvonk lik meer dan gesrane snate 14 tieeraubeii kan van Mn e i e g vasmM l egd wMdfti t e jlci bVMiHetyke ziekte akiaar in belangrijke tnato v ftf kmun