Goudsche Courant, maandag 18 februari 1918

So 13630 Me Jaargang DrogistepiJJHARKT 6 Sainatoaon Vlpoavn KpaoMwoactaal Verkrlitkuif kU 8 H VAN LOON 10 T k WOLFF Ce WwwM S boiHVJNirg Soolatalt ONSeENOEBEM WÖENSDA d jt i FEBRUARI 1918 des avonds 7Vi uur Het Hofstad Tooneel Dirtetle MR VAN DER LUBT MEL8ERT HKRMAN ROKI VINK a nl uwst B Comadl 617 worden 16 Sponsen Tandenborstels en kammen Je He KROM en Zoon Telefoon 333 WUDSTRJUr 27 Eeo Goed Humeur ABONNEHENTSPBUS ptr kwartaal 1 6S per w ek It eeM met Zondatsblad per kwartaal ƒ 2 15 per week 17 cent ov ra waar de beaorging per looper geaehiodt Fnuieo per post per kwartaal ƒ 1 90 met Zondagsblad ƒ 2 56 Abonnamenten worden dagvl Jki aangenoaien aan ons buiMu MABKT 11 GOUDA bij onae agenten den boekhandel en de po tkantoren AJDWITENTIEPRUS Uit Gouda en o istreken beboorende tot denbeiorgkring 1i ncals ƒ 4J0 elke regel meer ƒ 0 16 t an buiten Gouda en den betorgkring 1 6 rageb o t6 elke regel meer O IS Advel entlün van paUlake vermakamkhsdea M oost per tagal SpMiglielilMaDimm Begie LOUIS OHHISPIJN Jb759 36 Prijzen der pleelien Lega of Stallaa f 2 80 Laden I I TS Balaa I I TS Ledan f l es BalarJI f O TS Ladan f O SO Flultbeipreklng bi loUn Dinidal 19 Februari det Tondi 8 uur a 10 cl per plaali Redactie I Telef Interc 545 AdnünistMtie i Telef Inteni 83 Oe nieuw te werwaohten strijd in het Oosten Oostenrijk en Turkije afzijdig De Belgisohe protestagitatie tegen da selfstandigheidswerklaring wan Iflaanderen i lJit het Italiaansohe parlement Vliegeraanvallen op Engeland en op de Belgisohe kust Genenaal Robertson afgetreden ONS 0 ÏEBZICHT Notaris N F CAMBIEB VAN NOOTBN te Gouda aal op DONDEBDAG 21 Februari ItlS des aTonds 7 uur m hold de Zalm aan de Markt aldaar publiek verkoopen de rolgende alle goud onderhouden panden veteg n te Gouda en wel Mo 1 Een HEERENHUIS met EEF eii TUIN aan de Ooethaven no 50 groot 2 Aren 68 Het pand bevat beneden 2 kamers en suite open plaats keuken kelder achterkamer met aerre en tuin en boven 4 kamers badkamer en zolder met 2 dlenstbodenl amers en is veriiuurd aan den heer W Hoogendük van Capellen voor ƒ 600 per jaar tot 1 Mei a 8 No 2 Een HEERENHUtS net E9F n TUIN naa t het vorl ie no 4d groot 1 Are 42 centiaren Het pand t eirat benaden voorkamer keuken en tuin en boven 6 kamera solder met dienstbedenkamer het ii verhuurd aan den heer M den Oudsten voor ƒ 400 per jaar tot 1 November a fi Nos S en 4 Twee DUITSCSLANa uór de klw roh fh r V roiilngi De De Dud tsche regeering heeft een officieele mededeeling bekend gemaakt waann zii oomstateert dat de regeering te Petnograd door haar gectawg den wapenatilatand feateiOk heeft opgwegd Deze opzegging 200 wordt daaraan toogevoegd moet beschomvd worden ate op 10 Febr te hebben plaats gehad waaruit volgt dat b de sevendaagsche opzeggingstermyn de vijandeHJidieden desgewenachit due weer kunnen wonden aangevanigen Bovendien ia het thans een voldongen feit dat de Gomnus aiea der Centralen udt Fetrograd z n teruggekeerd Waar hunne besprekingen verband hieJden me den tot etand te brengen vrede was hun langer veibl f aldaiar overbodig geworden Intusechen wjfzen deze en andere berichten reeds duidelijk op nieuwe agressieve plannen van Dmtstihland in het Oosten We duidden reeds op enkele stemimingniaiLende beriditen volgena welke een verder Duitaoh ingrüpen in het bezette gebied noodzakelvjik zou kunnen worden iter beadherming van de belangen der Duitschers en der inheemsche bevolking tegenover de Russische anarchie En zulke peraiftetïHnen khnken reeds luider als een inleidingl Men wijst daatbü n tuurlUik op het optreden der bolsjewiki In eigen land in de Oekraïne en in Finland welke laatste staat naar het heet ook de Durtscihe regeering voor haar noodtoestand zoekt te interesaeeren Een 1 ander in het Ucht der huidige omBtandigheden bezien doet dan ook ten stelligste verwachten dat van BuHsche zyde de krijgsbedrijven zullen worden hervat tot de grens bereikt k van de gebieden wier bevolking gezien de Ruseiache toestaaden geaciht kan worden voor Duitschland te zullen opteeren De Vorwfirts verheugt zidi niet over het vooruitzicht dat de vijandelükheden met Rusland worden hervat en besluit een artikel hieromtrent als volgt De Duitaohe regeering zal den Rykadaig opheldering dienen te geven of z een deel van Polen en het geheele Ooatzee gehled wil inlijven dan wel of ze den gren volken zonder nieuwe willekeurige verdeeling een wezenlijk recht op zelfbesdhilddng wdl toestaan Het vael reede op te maken dat Oostenrijk niets liever wil dan den toestand van betre elüke ruet in het Oosten te doen voonMuren De perastemmen beveatigen dit en mevken duidelijk op dat door eventueele n eit4 pr pk Inleen met de partijleiders Naar aanUIding van de aiuietaanda zitting aiL di Rüksdw Kijn de tx bpreklngwi tutMehen den vloe auec er on l ao er en de vert p nw00rdl a der parigm begonnen De DuU ohe begrootinf Vtolgiwt het begrootlngfliontwerp voor 191H fllulit do gewone begrooting bv ootvangutin en uitgave met 7332 ndlUeen Mark tcg ti 1941 mil ioen iu Int vorig jaar De toeneuilng ïa in hoofdzaak t i wijten aan do veretolite somii eii vuor rentebttailing an dv rijksw huJd die an IW 1 mUlMwn op 5907 wimoon Mark zjtn gokonneii Tot hersicl van hot evenwteh iljn de inkomsten uit de tel nu toe geheven oorloge b buitingen niet voldotnde Het ontbrekende bedrag van 2875 nailAoen Mark tM door oorlogabela tingen gedekt n eten h orden De daartoe Htnkkeitde voor ttllltl zullen den Rijksdag biflnenkoit lierelki n De ollt angsten uit de tot lUl toe geiie ai oorlogfbelaetingi n bedkoegeiv lÖJO ii i llotn Matk I r moetm dus 102t5 tntltloen Mairk meer opgebracht wordmdow wsewngieïf De biitiengcwone begrooling levert met im mttilom Mark Inkonuten en 436 miliioen Mark uitgaAren een tekort op van 318 i0ilk en Mark waarin door m l t oing moet worden voorzkn WOONHUIZEN 618 en ERVEN aan de Keizerstraat nos 86 en S7 elk ffroot 64 centiaren en elk per week verhuurd voor ƒ 2 50 Noa I t m 8 Vier woonhuizen en ERVEN aan den Boschireg nos 20 22 24 en 26 Per week verhuurd no 26 voor ƒ 1 90 no 20 TOOT ƒ 1 80 en de helde ovesl ge elk voor ƒ 1 66 No 9 Een N iouwe orodleteu H Hul van AtgtmM igtktt beaftsloh verklftaird ten gunste van het w ontwerp waarby © en credlat van Wn mÜIiaird dollar wordt tm g rtaiau liet grootste in de g t icM deini van tut C ongire t In den bouw van velo aieuwo fabrieken voor Iiot It r i0 voorzien tn de aanvuIiingH egrooUn g van het deparitwiK ut Oortog die 1 308 660 000 dollar btdraa t Voor de uUbreldtog VMi het luehlvaarlprograiiiUMk woffdt otUUoen dollar gevraagd Verbeterde toestand voer de kolen Da brandMoffecvregelaar GarHeld heift het Iwvei bttreflende de Maandagen waerop niet g stookt n gewerkt mag worden voor vMMuniig bedril opgeheven De wijrfging Ih een gevolg van de vwbetering van den toe 4and ten opzlobte van d kolen rni de overlading der Hpoorwtg ea Woonhuis ai ERF aan de Vlamlngstraat no 8 week veriwurd voor f 2 06 No 10 Een Woonhuis en ERF aan da Boomgaatdstraat no 38 Per week verhuurd voor f 1 86 No 11 Een Per Pakhuis en ERF aan de Nieuvsteeg no 16 week verhuurd voor ƒ 1 Na afzonderiyke velling worden gecombineerd nos 1 en 2 nos 3 en 4 en noe 5 t m 8 De perceelen Un te bezichtigen de laatste 3 werkdagen voor en op don verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur wat perceelen 1 en 2 aangaat mits vooraf belet vragend öi z n te aanvaarden op den betaaldag der kooppennlixgen voor perceelen 1 en 2 op 1 Mei a a en voor de overige perceelen op 21 Maart a B Verdere Inliditingen fftett gexegde NotarU Per Feuilletona I wWi ghigwi lij heen ds dwir der kamer achter zich sluteud Xatnn wu on nu gauw waMfcbeit zei Alan Maak n e dat satansobe hmwker eentf los Jeekie Dat gaat niet ma r gaat nlH Prieaters hebbm t mij gem Ak dte roet te u vitVk zonder utasker zullen se waaraohfjnlijk vtmKwrd wotdwi Wacht tot na lilt avondtlnn al t w g zijn dan kunt u t alnenicn Niemand tnag u üen Kt r masker bebalw de Aalka zelf Alan ging naar ckhi van d bouten bakken dde met water gevuld ondier em tamp Htond en besobonwde zi t eigen beeld Het inoektT want vt mildi de kunstllppen ware rood geverfd en rMid de oogbolten waren zwarte rtnpen Vtrduivetdl het s afsobuwelijkt riep bij uk o drinede terug k e er uit ajs een duive Wou Je roe vertdkn dat Ik met dat dUng moet blijven toopenl Vrees van ja maijoor bij alle puhiter ko gelegeobeden Dat zeggx n ze tenmlnete U b trt hPlig U niet geoorloofd om i H4eHjk gelaat te aMieahouwen Waar houdw ze mij dan voor Jookle U dtiik en u t ent uw o y weerde oom die t Tiigkomi na langi lange jurent V ziet dux nwjoor dat zij niet gi looveu uw ïM in weggfloopeii inet KI Ine I oiL zij dmken i m KieliH Bmies met uw oom Ui ntei gegaaji voor verandering van luidit of w itU en dai lij hem nu wtvr terug reï j onidhit ae gK ooc he It van vreenide landen I aarotib bent u hetilg om Hw guiMteHng van KHm Hen i al d e tijd met u heeft eamengewoond en u altijd hetzelfde laat Uiheii Moeiend eu Jongl Wo ét vervolgd nS GELte AFGOD na H RIDER HAaaAAD door nr Stoam van Leeawen Klark de Reua Nadruk verboden Ja t eebeeo ajsof de inhoud van t mter wm gevuld met re nbogen Wier gewelven dten Hop bereikten en waardin da uiteinden zich oploeten in ie awar 8 iduiBternirf van het diepe water daar wden Praohüff Wtts dki vaillei gimiomè in het zaoh e a OIuHach en zMt4 db a4ad ge ek in dteaen goudghw een tehuia van wede € 1 geluk Maaa wcUra gingi die aon ondier en voor öM dö B Mod dten voet van deo heuwl bewikt hadi om die vaJlei door te trek Wo wm alle heerlijkheid verdlwenw ritchto het brutóeodie watar tt tto wü en pookachtig in dte etoraibere dkiieternis och op hrt gouden dak tusHpben de oe frs Woef ten Hchtsdbi hai en die er au ischflen toe te bebooren toen kwam rama te vw P AyQ en het goud wea d als rilver Alan lag achterover in dekusL w in Vfflrrukking en on zag He was dBril dat het hein gcgieven wa ge wndo dSt korte leven detele gebctoiain g plek te ontdekken dlle plek die verwgen itia in bet hiwt van Afrlke en bewaakt wmU door rooeraHseti bergea en wwwa en daar voor aoover hi wiet sleeht één btaiike ooit wa doorgedronS i dan te denken dat die Manke 2669 33 Openbare Venkooping Deamuder B H VAN DE WBKVE J Oo op VRIJDAO JJ VKBRUARI 1 18 des morCcoB ten uur ten Tenoek i Cur lor In bel rallUuameol B C OOSTERMEUKR In bet p nd LaNaa TllNDEwea No 61 ie Oouile arkoapm wlnk lao cl p n beaMaade in BMrdan Oasttn Sokken 0 ar htiiHlm Ho d n Pttten m dan WInkdopstand BOERDERIJ te koop aangeboden met entereer 13 Hecl A ullmuolend beit wei en hooiUnd ellei seer gunilig geleden met filoke nieuwe gebouwen 761 13 Te berri en bi J NOOMEN Bllwlelkendel t Belenehe bij Gouda Te elen Dondetdel 21 Febiuari enJ r 75 20 RUWIELMAGAZUN J HULLEMAN Lange Tiendeweg 5 Telefoon 350 BURGERS E N R 678 imng plepn iMf t p ta b n agan 765 20 N V A Jonker Zonen In Brandstoffan an Aganturan JAAOPAD 28 TELEPH 443 ROVER HIMA OPEX EUSINK 24 THE SPEED tl wl l n In voon weder voorradig Voetballen Ruwe huid HAlfSBTREOHT wiaterhcnden en roeien binten pijnlijke klOTCo iprioCeode lippen 7J0 Gebruik PUROL I AdvertentlCn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door Abonneert U op dit blad J SCHEER HooaariiMT e as Chr KEET Markt Sen 4 Telef Intepc 446 fittitengewone Uitverkoop In het tapyt en beddenvak zlJn alle artllcelen abnormaal duur en zeer zeker zullen de prezen over enkele maanden nog vael n veal hoogai Un Door enorm grooten voorraad kunnen en wlHan wy ais reclame voor onze zaak gedurende deze opruiming nog verkoopen tegen prijzen ver beneden f abrieksnoteeringen Slechts enkele artikelen kunnen w j in onze étalage toonen Wq hebben echter In alle artikelen nog x 9r grooten voorraad Wat U dus niet geëtaleerd ziet vraagt het Wnnen Door nu te koopen bevoordeelt U zich minstens 30 O lo Alles h contant Geen zichtzendingen t Avonds na 8 uur gesloten Pectroteclifflscli Bureau Turion ïfhilips Schemerlampen 525 kaar s UI IS Telef 326 Ja F W TURION LANGE TIENDEWEG 24 jm f NERGEE Energievormer yoatlUaaePGa ZeniiwzwaldffiD eoIlfiKSfiËSlenitan pe 1 I ARNHEM ISIO 45 Fl ANIMO JlOOP atrrjUMKl vooi militair irll eden priji besteden Lleftt vsn particulier met opgaaf pri en meii Brieves franco letter D 138 Alg Adv Bur G BRS GEVERS WiJahaTCD 42 RottenJ wtt Het AdverteBtietareafl va Se Soudscbe CitiiriHit MABKT 31 TELEF 82 imswit 4fi plaatsjirf van ADVERTENTIÉNin Alle derlandsqhe n Biu nl ailAiobie iatm yypDkhUden e Aiid B imn iiUdwA oder eeoiie priisvorhoo ng mr Inaeendlng van Min tf CtiMtt steeds voldoende Inlichtingen vrordfin GRATIS warstoekt Modevskschool vo r Oouda en omliggende plaatsen Aangaslotan kU de vereenlglng voar Mode vakaAkolaii t faeOimwanhage iii ii i ii i I Qosdgakeard bü Kon Be l 26 Aag U No 45 i Opleiding fot CostumiörifB Coupeuse en t eerapes U HlttnliÉl m m iMk li lureg WISSI KUIU nJHiUUilL D School il v rp l M jt Tin Qouve 109 o r fiouwa lil waar aicli nieuwe l erlia ea kuDoen aaomeldan pir Dames v HEVZELeNDOORN iUuuiteeringiier Russen Venchenen bij L WIERTS uittevet AlUPtaliiaail Oh NO i e JlcUa ite brochure v n Dr PH ECKMANN finsnfleel puhhjP I n Mjweur d HOE RED UC niJM AUSSISOHE FOUOSCIII Ieder die Rumcb heeft eel van deze bfOcbure kutten proiilcecen De Controleur asAl ervan Bea okooiriag evan naebter 1 obJeetlff en van veel aakeakanaU s tniSeiult WU wenMbm ket boekje vooral fm kandea van d n kleinen bealUer die niet Mit id Un Railea pnide Na onivanjïl y n poilwUpel van f 0 35 wordl de hroefaure omlaand ir p p loe teaonden M4 10 Bc lneb naoltanyii Oaar envaarioosd Ik hieb JUtllO iaoiUimU M dcri 19 laar gebralkl co aul ha r aebro k keb tk mtyat wccMc vu ClaHVfna Golvead cftOfiO aar f 4 qkenf U miat eek isa Ouead Haat MHeai SeptA 4 i nMhAil e ulM a O luai Uw ApollicJici i ni lit el apper koop n lleKli 9 0 la i P aTS CteulK b t 4 dwen sopili mt eichr vcn en L I dna op hel v raaBll V liwo V Gen tulvcre Heldere Niet vitte vleelstot a doil dl n t Ui een Tonlcun voor denbw erleli Veoriuoil htl Splytm el UlntBaSr HeaUHtr co Hooi nrdwynan nedet eica lfl fia e e M k liiiill IJ alt ea benleltbatmnk M ato epa Zilwr 6 ii i m Msl furli P Hur gwK todarPrsinnul dn tui mmm M i tjeeakViSea yp la Pii ï VS AJtccn Varteieawffordlftn OESeeaa matar an V w i 4 a j jjg 5 tt F M i m aiilWSIIMH Hmm 1 J m iw ft imiiii Mil i ll H WWÉW Maandag 18 Februari 1018 mmm mmm VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN MEDEDEBLINOBNt 1 rqfela IJS ika l l mw MO Op de voorpagina 60 1i hoogar Omnme advartentUn en Ingaioada madaleaUaian bjj eoolnoi tot aar lartduaardea prijs Orooto latters n raadai worda oarekaad uar plutankata Advertantlia kunnan worden in a iidw door timctaskoiMt TU MU it dolaren Adnrtmtiebunaux m oaaa Agaatn Bureau i MARKT 31 GOUDAe strijd m het Oosten De maxlmaUetliKhe regeerJng heeft naar verluidt de noodlge maatregelen genomen dl op de herraftitfng der vijaRdelükheden aan het front wijzen Volgens de Wlast Naroda wil Lenin met Kaledm onderhandelen In verband daar mede heeft de opperbeveUiebber Krilenko alle ex generaals door middel van een comniqué opgeroepen om zioh onmiddellijk bü het leger te voegen Van Duitsehe zyde wonlt bÜ voortduring gewezen op den noodtoestand in Lijftand en Eatl nd Het heet zelfs dat telegrafiaah een beroep op Dirftschland ie gedaan om onveiwijld met de wapenen in t grijpenl Ook de Oekraïne heeft naar WoUf seint in een inanlfeBt een beroi gedaan op d westelyke naburen nu de Roode Gardea van het noorden de Oekraïne bannendrii en en de pas verworven Yföheid dreigen te nietf te doen Men mag aannemen dat Duifescbland alcl met lang zal laten emeeken om toch vooraf in te grüpenl Nieuwe atrÜd dus Hat hoofd van den Kngelechea genara ei stof Sir WilUam Robertson Is afgetraden Rir Henry Wilson die tot nog toe den Engclschen generalen staf In den Raad vani Versailles vertegenwoordigde mI hem op volgen l Reeds geruimen tüd liepen gerucdtten vani dezen aard doch deze werden dan weer te gengesproken Thans gaat Robertson toch heen Volgens Reuter s toelichting aohÜnt dit heengaan het gevolg te zün van de uitbreiiding van de bevoegdheden van den Raad van VeraaiHes wsardoor enigeliecTé de mscht van den chef van den genenaleni staf woidt bepetfct Robertson kreeg toen de keuze om of Britsch militair vertegenwoordiger in den oppersten ooriogsmad te Vetisallles te wor den of chef van den genaralen staf te blijven volgens de nieuwe condltiM Wil heblten er reeds eender op g w xen dat Amerika In dezen oorlog een zeer elfstandig atandprunt Inneemt dat WiJkt ookinu weer uit hetgeen uit New Yoric dooreen correspondent aan do Dail News wwrdt gemeld ten aanzien van den oorlogsraad te Veraaitles Het scOiijnt n l daitAmerika niet met de politiek van diei oorlogsraad meegaat Tijdens d kortstondige zending van kolonel House werdeui door dezen namens den president tr Aïwen alle politieke aangelegenheden uitgeacha keld generaal BUss was enkel en alleen militair adviseur en neemt de posUl thans nog In ¥ i BUITENLAN08CH NIEÜWa danka een mmoerig karakter hebben aan emnnen Trouwvns enwtif oppositie wao te verwachten nieuwe miütadre aotle van Duitachland in het Oosten de positie van Oostenr iHongarue in deze quaeatie geen verandering zal ondergaan Zy wijsen er bovendien op dat O fetenrijkHongarüe na het sluiten van den vrede met de Oekraïne trouwens geen gemeenachappelyke grenzen meer met Rusland heeft zoodat voor 0 8tenrukHonga rye ock de noodsakelijkheid van verdere nuhtaire grensverzekernngen tegen Rusland vervalt D t ook Turkije voor een hervatttngvan den oorlog met Rueliand niete gevoelt blijkt mt een uitlating van den Turksohengrootvizier waarby hy aan een corre ondent van de Pesti Hirlap verklaarde dat devrede van Brest volkomen beantwoorddeaan de belangen van Turkye 2 heeft DuHsdhland in het Oosten de banden vrij zonder nochtans op eenlg enthouslaftme by zijn bondgenooten t kunnen rekenen In hoeverre er officieele ondet4iandeliingen tuflschende Centralen en R o e m enië gaande zijn ia niat duidelijk Van eenig lintwoooxl op het aan Roemenie gestelde ultiinatiun hebben we niets meer getkoonl Uit Weenadi bericMan eehter valt af te leiden dat besprekii en plaats vinden Roemenie zou zioh daarbij bereid verklaard hebben de Dobroedsja aan Bulgarije af te staan en verzocht den Centralen zün aanapraiken op Bessaralbaè te steunen Ofschoon een deiigelijke oplossing bij de huidige positie van Roemenie wel het meest voor de hand hggend schynt ziuUen we hierover toch eerst nadere en meer officieele berichten dienen af te wadhten Wii hebben reeds eerder in korte berichten gewezen op de p rot eat agd ta ta e in België verwekt door de zelfstandigheidsverklaring van Vlaanderen dogKMnt van Duitsdhe zijde gesteunden Raar van Vlaanderen Dat het volk weinig of niets met een dei gelijk activisme op zou hebben was te voorzien en heeft ook het Duitache bestuur wel begrepen Dat bleek ten duidelijkste uit een officieele aansdirijvjng aan verschillende gemeenten waar de aotivdsten ter eere van die zelfetandigJieidsverklarii betoogingen zouden gehouden en waar om die redenen beechermende maatregelen voor den activistiischen stoet moesten wonden genomen Wü hebben inmdddeds gezien dat deze betoogingen deson Kn we meldden daa ook reeds dat het Belgisdie ïlof van Appd een vervolging tegen de voomaomsto leden van den Raad vnn Vlaanderen instekle welke in strijd met de Belgische wet da bestaande regeering wilde omverwerpen en de grondwettige bevoegdheden van koning en Parlement aantastte Het gevolg wa dat de heeren Borwis en Tack werden geairesteerd De DuJtsche overheid deed deze heeren echter weer onmiddellijk in vrijhexl Btellen schorschte het Hof en deporteei de drie voorzitters der Kamers tm het Hof hetgeen onder de bevolking nieuw verzet uitlokte en tot ernstige betoogingen aanleiding gaf Vermeld dient oo nog dat het opperste gerechtshof het Hof van Cassatie haar werkzaamiheden h ftft geschorscht daar het thanë alle redhtqn aajk als denkbeeldig geworden acJït E n ernstig bealuit dat reeds door andere Hoh nen gevolgd is Er ziJn geruchten die r Op wijzen dat in het Italiaanache parlement niemve wrijvingen zün ontrtaan Een verzoek van de re geering om machtiging tot vervolging van den sociaHstisohen afgevaandigde Giovanni op grond van défoilistiedhe propaganda is ntet 178 tegen 39 stemmen ingewilliwd Drie en dertig afgevaardigden onthielden aich van itemmen en de meerderheid van de ParleWontalre Unie vei liet van te voien de zaal Giovanni Wordt besohuldigd de Ruesisiohfl maximalisten gesteund te heibben en gezegd te hebben dat HMbm iedeVM kiM dait voorbeeld had gevolgd de oorlog reeda afgeloopen zou zijn Genenrsal MamftJsai deed daarop een hevigen aanvat op het geifaeele oorlogsbeleid waarop woedende protesten en tegenprotesten volgden Zoo allfltana meldt het een bericht uit Rome aan de Times Dat dit van groote eenhenl getuigt kan bezwaariyk gezegd worden Trouwens kort geleden meldden we ook al een bericht volgens hetwelk de socitüisten opnieuw stelling tegen de regeenng hadden genomen om zoo mosrelyk tot het einde van den oorlog te geraken Defaitistisdie propaganda IS een groot woord Men heeft onder dergelyke beschuldigingen meer tegenstandera onschadelijk zodien te maJcm Van de fronten valt weiitlg te beridhten De strijd bepaalt zich daar tot plaatselijke acties Opnieuw hebben Duitsdhe vliegers Zaterdag een aanval op Londen Dover en Duinkerken ondernomen voor zoover bekend met weinig succes Een DuitsciM n chine is daarbü neergeschoten Brugge en Zeebmgge liJn gisteravond door vliegers der gealüewden gebombardeend Voorts worden wü voorfjweid op nieuwen inannen die hij voor prloatera aanzag Voort kropen zij sla okm id er lange de statige boomen van wellter takken lange sflingera vaiL xam hingeiii Hel wasi er zeer donker Allee op ptaatswi waareen tak ge4n okjen wa wiei p htt tauaanUcht wlUe plekken op djen grond Weer eoQ muur en weor een poort ea do draagstoel werd plotselingi neorg Bet De goi ïjncn werdien g Popend fakkels fÜkk rden vrouwen vereohjfcien In wKU gewadi die voor hesK bogen get4ui rd en gehtiinzinnig an hem leiddtn ja bijna droegen uit den draagietoel Htj voelde him o n op hem branden door dd duiors heen maar hun gCTichtt n kon hij ni zien Hij zag niets dlan hun blooto koperkleurige arrqen en hun laaige dunno handen dio ze naar hem ultstrekttCïi onv hftiii behuIpzaMi te zijn Alan steeg uit dtn draag rtod zoo langhaam hij maar kon want hij schrikte W I e fitgBizin terug voor dm aonderlingen uitgtsni den doorgang dw bij voor zich z ig Hij had wetaflg lust er doorhem te gaan want de aanbl k vervulde h n met tegienzln De vrouwen duwden hem voori hun handi trokken aan zijn amiffli hun echouderö drongen heni an achteren op Tooh aanzei hij totJat hij tot zljla groote vreugdi d n andere draagstoel zag koioen en JeeéUe daaruit te voorschijn treden nog steedsi gttoold mM deo ronnehoed behangeni nwt de franje van het verArfmuTda nmaki ngaaB Wij zi T uHnjoor zei hij m t opgewekte d ni w er terecht gekomen aki een verloren stulv Ttje maar fa eem raren tOQiftand HoL l raarV beaamde Alan Kun Je die dMiMS ntet overreden oïbi nHi miet ruet te lalen Weet nM wei Jeckle twijfelend Denk bet uw vrouw a xJ ii denk n hier nmae vrwwcn hc ben bier niet eiken dag een hktnke daarom erg op prij Het berte WIJS hen waar ze taan nKxten Zei zp dadelijk op him plaat en niaak hun gf f hoorz ai dat een oj terbeet udddel met vrouwen Ik uieng me liever nitt in suK ke kleecbe zaken Alan doodelijk ontflteW door dit beriobt begon de vrouw i mrt ailo inncht an ch I te aehndden waarop zi schijn baar WMider lo zijn beleedlgd rich op eea aMsnd triigtroWten en begonnen te buigen éi s auteBiaèen Toea begon Jeefcie hen in bun cigeu taal aan te eprek n m vroeg Iten wat bet be luidtk dat wf zulk een laajcbtlff heer in d i HühkH geborrn durfden besnvettieu dbor de aurakWvan hun handen waarop zij no iHHNyaer bogen dan e voren Daarna keordt ij do kusbens van den droagHtoel o n iwilde een Wikken doos waar Kllne Bonsa ïn zat te voors i i en hhJd die nitt twee banden voor zich uit de vrouwen verzoekend lien den weg te wijzen De tocht ving aan hel wae een verbliftifeT d0 eipteCht Uut wa al en nachtmCTrle GMiinda vrouwim mc lakkeW vóór en acMiT hem Joekie aan bet Iwofd tmt de gedoiikte hukken doo tuMolKn xijn hand i lange roet goud doortitrei pt gan J gen e n visioen van zwart water door een breeden wandelw g omgrensd 1 lade11 een groote kamer dóór een laaii vwMoht waarvan bet plaisnd door vergulde kolonMiien ondtor euml werd en lo de kanKr rmrtbaiAen van knesnte houten bankjesi lüffcleBd mt Ivoor kannm roet water giroBse bakken va zwart ha d hout en ïn hrt middk n wn tneioen bk k dat er uitzag ak een alCaair J iekte plaattB de blikken dooeopden ahaaracl geo sto n wendde akb tot de dringiiKie menigte vrouwen en el Bnsig voedwll zijn fligien oom hot nooSt der ni oelt i waard gevonden had om iel van deze wonderen bekend te raiaken dSe trouwena voor ém oudeoi zendlellng ook van ondergoacbikt belaxL waren gieweeet MiseCiiien ook had hij gedacht dat men hem tooh niet zoa gelooveo l n nu daar lag al dat wonderbaarli e voor hom was t maar de vraag wat ziin lot zou zi i ia dat Glotid HuU wa r de Oroote Afgod met zija pnestereö veo blij hidd Hame dl prJIcBterea Hij rilde ala hij aan haar dacht hij had © on gewoei alsof hij nu al onder haar invloed stond In t volgeode oogenbUk vergat hij haar weer want ze wairein den oever der rivier genaderd en de draagBo€4 werd gebracht in een lark of veerboot terwijl een atotal gewaipende mawM tT onï hewï stonden Het Gouden Huis werd du klaarblijkelijk wü gowi bewaakt èa door de natuur èn door odero dingen De veerboot werd de ritsler opgeroeid hij kon ndot zien in wette riiobting het gmg en door een poort kwatnven zij de stad Ulünen en een breeds straat door waar honderden miensiciheBi zl i kornet stonden af te wachten Zi flohenm ndet te s rf ten en hl ze het diEdien gfeigen Iwn Stemnieii wrloren ki het dtonderend geweld van den breeden waterl al di met haar altijddurend g raa dia heele omigaving o erheeMobte Alan had dagien tu odigi om aan dat geraaa te geweriien maar de inwxmerai van Asiklland acheneu het niet te hooren hun ooren éi etemraen waren er op ingeridit om di ovetrweldigendie te verdragen evenaU hin vade n voor hen WeAir waren ze da stad voorbij meu had db boot weer vwlaten en men pasaeerde nu eem houten poort hi oenuunar dio he park omgaf waar de oederS groeiden A a bCBuerkte dat atico hen bier verUeMi bctolve de dragers m wa pa r