Goudsche Courant, vrijdag 22 februari 1918

Redactie Telef latere 545 Ut aai beu u we em men pm ia § ij wat Vwr eti wa er em farulae die tik een land kwatu waar Ae vUx elk jaar over de pevtac flroomi Ia ii a ejgen land w i bij eot priiu di i voor den koning gt vlupbt wa t n h t olk uit de woewtijn ag te fajpfp tst l u Jwrf zoo is bij mer aAngtland IIIj ook ver lengte terug te gaui wmt iirïjn toetK nallge nioeder of nrijn idel dfe In baar wotmé legde henit uit dat bij konii sou worden van zj land als hij daar kerug kwa Maar mtjn toenmalig mocdNr wüde hna niet laten otr en tk Md u Mk Hm la ten a e H ak gtj t w Alan hsenfai bMr aan iu verbijatsring eit gMMt vetbaalBg l cKe vrouw wss kiaarbtiAsHJIc kiwki mJg of zijhadhoar Mjaonders reds tD w 9m g c to ra im igB rw te a alett WaoiMVT ISM ge nU w b o AsOiar beihMMB Mt Vooreerst nog niet dmk Ut ael at w er CliJ tiat er ved te bl4too fc bH IV ik houd van u o lij MA te hem toe r wSMi nlsi ruw of mtkie i la ilifn gi lBiklaK li er WOB Ittai rc4n9 tn dot bmi trof Ik hstid VMi n gifv ze droonteriff voort Ik seu u gssirns Ml tM hsnd n tot uw xt l rfafi lfe M pgebMNn taf de nij ae en rijk m at fk Éfwordeii ia a e de stolen Mm gmm si kiai fg aaR dte zietwi dte mA ttMwdan mséü v i drn aaa ang li aeQMkddtw m dia h èna la iidj 8IN6EB Maatschappij Dop6la lom GOUDA Kleiweg 5 HAASTRECHT AdvertentlSn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door J SCHEER HooBSTRaaT sa S C van Oudheusdan Co PIANO EN OROELHANDEL Waoeawtraat 111 OER H aa Tal aM 1990 OROOTB SORTEERINQ 10 INSTRUMENTEN VOORRADIO BILLUUPRUZBN OARANTII Adyertentien lieo JleÉleiilll Goedkoopste en solledste adres voor Meubelen li Tafefi Kuten Bufl tt n Stoelen met leer en pluche Veeren bei tellen Wallen eaSltl ndekeBi TheeUleli Spl t U Schilderijen e n en t Speeleel edre Toor lonsaleim t haw ll tipU u n 20 KOMT ZIEN tilKnilT4tt hmuuuUliiMlikldl RottasMlam Til l2tN STOLWIJK dvertentWn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L VEROOORN StolwIJk J NOOMEN Balersehe De Rooker rerfrUcU de to i het lieato door hel geanilk m Tea Wybert lebleitcni sQ MBeltea eenleneam en rïï m t t M IcAclUkcr m ttfd TOorTerifoudhedcn en de tfevoltfcn deer TÈOiletien I Geen Hoest Kinderen Volwassenen en Ouden van dagen kan blijven beiiBan Indian laohtB h t go da g n t iJddvl wordt gsbmlkt Neem bij bBgfnnsnden hoett n verkoudheid voor U elf en Uwe kioderea ANGA boaboni Deze helpen eptoedlf en f ij voorkomt dan dat de hoeet en koude alch op de bont vait geiten i Dooi 34 en 70 et Gebruik cbter bij VSrOUdflrden hoeit bronchitis ouderdomshoeil bont en luchtpijpaandoeningen aUapttorenden hoeatprikkal almede voor Uwe kinderen Kinkhoest en ilijnihoeit en vaataltlenden boeit ANGA SIROOP Deie liroop zuivert de lougen van lijmen welke zich in de diepere luchtve D hebben vaitjezet werkt t erTersachtend hoeaifltillend iliJra öploiiend en beipoedljl de genezing mmmm Per flacon 1 40 3 fl f 4 Ook pijn van allerlei aard i te genezen ala t RheUfflathIfek jicht pier en gewricfatipljn pijs In de ledematen influenza aiBgezichlipiJa en kieapijn Gebruik SANAPBRlN tabletten HMliMI Per koker 60 et 3 k f 1 70 KBOtpiJlli oo en keel opgezette amandineii pijn bij bet likken Neem Mijnhardt i OLORIN tabletlen Per dooi 40ct 3d fl I0 Fabrikant A MIJNHAROT Pharmac Fabriek Zeiat Bij ApoUi en alle Drogiataa Te Gouda Anion Coopi Wlidatr 39 SehooahoTMi A N v Zeisen Boehoop Wed I Spruit J F Verkade WaddlBXvaea A v d Heide MoordrvabU V Gennep Stolwijk B Natstjl 728 65 BERKENWOUDL AdvertentlEn en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor Berkenwoude Dorp door A BOOM Berkenwoude voor Berkenwottde Achterhoek door J NSOMEN BiinTKln STIIWIIL VRAAGT UWWINKELIER Naar d WereldbapoMncia Meubel en Linoleumwas A S R A Het beste artikel voor het wreven van meubelen en linoleum Is v l oo ltoop r n voei d lla lP In het gebruik dan de beste bus was Koopt één fiesch A S R A en u biqft niets anders gebruiken dan de vloeibare leubel en linoleumwas A S R A Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot onze HoofddmtatiKkUdMP voor Gouda en omstreken de firma 362 60 L VAN DBR BBKK Orossier In Koloniale waren GOUDA WT Het Advertentiebnreau De Goudsciie Couraot MARKT 31 TELEF 82 bezortft de plaatsing Ti n ADVËRTENTIËN in alle Nederlandscbe en Buitenlandsche dag en weekbladen en andere periodieken Eonder eenije prijsverhoogint Wf Inzendling van tfdin af sciirlfl staecis voldoanda Inlichtingen worden GRATIS verstrekt Modevakschool voor Oonda en omliggende plaatsen Aanseilotea bIJ de vereeniglnr voor Mode valucholen te e Qravenhace Goedgekeurd bij Kon Besl 26 Ang 11 No 45 Opleiding tot Castunilèpa Coupeuse en Leerares Itk gilignyd tuf ilp gibraik Ie tm HOICEi HUUG HMICDBSE De School il veiplaatat van Gouwe 109 naar floUMf I3ly waar licb nieuwe leerlingen kuoaen aanmelden UNION D £ BESTE nJKMEdlR VERKRIJGBAAR BIJ ALLE SOLIDE 412 SS HORLOGEMAKERS EN GOUDSMEDEN DIr Dames v HEYZELENOOORN Borstpij nen e n Benauwdheden verdwene n verrassend snel to en wij onzen OOR Cornelia de Abilijiiroop gaven zoo verklaarde de Heer I Lalleman tuinier te Apeldoorn Ie Voimieraehe weg 303 Hij leed aao een borstaandoening hoestte veel en klaagde over pijnen in borst en zij Sonii kon hij geen adem halen omdat zijn longen eenïgizins aangedaan waren en de vasizitlende slijm hem benauwde Toen niets helpen wilde heeft de Abdijiiroop welbe wij kochten bij den drogist I J Bieuwenga te Appeldoorn hem weder gauw gezond en levenilustig gemaakt Dd ABDIJSIROOP sll jmoploasaaÉlf sulvarandf Noa t tlllwid veelgeprezen bij undOaHilll OMiderliiehtiir g n als hoi t broneliitiai lüflluMiMf klnkhoaat en sthma Prqs per flacon van pl ni 230 gram f 1 25 van pl m 550 gram f2 25 van pl m 1000 gram f 3 75 Aiom TCrkriJgbaar Elscht roodea band met onze haodleekening L I AKKER Rotterdam 672 84 JDeloli iJGlilpS Pel Levering van Machinale Brandhontzagen Aanbevelend VEST 109 111 j VAN DUIN 4 De heb notrif myn Haar verwaarloosd leïll deudemei Ik fe k llOilO voondarcaa I dcrl M laar gckmlkt en au haar I oebrnlh heb Ik myiM wccMe aa iGUnzend G vcBtf Ccxoaa Haar te danken 1 VOOR HH Ü kunt ook Lang OMond Haar bebbaa Beproef deze methode en twila vandaaf Oa naar Uw Apotheker Droglit of Kapper koop een fleseli KokO vbb P 0175 gebruik bet 14 dagen zooala voorgeschreven en hu dan op bel veracbll Een uivere Heldere Niet vette vloeittof bevordert den Hurgroel Venterkt de klieren en doet dienil als een Tonicum voor de Haarwortel Voorkomt bet Splyfen of Uitvallen Hooldzeer en Roos verdwynen nadat men KOKO een paar keer gebruikt beeft men l preakett bet ecovoudig op bel Haar dan wrytt men bet zacht In eene ocdentaartacbc ricbting en borstelt hel flink Wy ttellen geei dwaze of oninogefyk fitenen tan Koka maar wy zeggen en houden vel dal als een Zuiver flenneniildal veer bet Haar geen ander Preparaat dil kan evenareii WAARSCHUWINflfl Ulutakende praparalen worden dikwjis aecniMUikt van fa t kryren van de Mhto Koko hans t bet ttiecn ven Uw Naar af Welffer elke flescb die U ala Koko wwdl eanrebodaB dia nle duldelyk as nandeUmerk Een Vrouw te Paard ap da bultenverpakkloï draaft Bchte Ketco wordt nooit loB verkocht en wordt neolt verkocbt zonder eene verseralde balteavarpakblBr iPMiaei 1 n 0 7S fl I BO an fl 8 per FIrcoii Uleen Verleeenwoordlgen en Z Holland Utrecbt N Brabant en Limburg P DEtSERS Jlni t pdain Voor Prlealand Groningen Drenthe Overrsel en OeiderlandFirma B MEIWDERSWA iwk KOKO SHAMPOO POeOEItS tyn wel een proef waard twee sourten Nat en Droog Koop zt wanUKOKO koopt P 0 12 i per pakje 1 LUUZmEllStMiiTtt V Abonneert U op dit Blad WaddinxTcen Adverlentlën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door l M BROININKS Ksrkwsi Singer Dit ééue woord ze t alles wannner er sprake is van ITaaimacMiiss want SINfiEK NaaimachineB rijn èen Eerste Klas Fabrilcaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle hnisboadel k en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft Drie Balansen w o der Nederlaodacbi Baak theoretisch toa gelicht en voorzien vai v quintees aa van bit Boekhouden f 2 50 Scnèta ▼ h boekbonde f 1 50 Beide door J G TBR BRUGOBN Leeraar Boekhouden lOlti H snraEB naaimachiites DIE MM AAN DIT UITHAlf BOED kunt U krQgen In al onze winkels VerkriJSbu Ui L J C BOUCHER D a Hm Adverteert in dit Blad AOBNDA 3a Febrt 8 uur Soc de Réunie Ledienven idörlne Ver tot beetrljdlngj der Tuberouloee Febr 8 uur Nedl BonnJ voot Vtouw nhk recÈ Cauaerie wet Italië 24 Fobr 8 uur Gebouw Conoordk Vitvoering Tooueelclub TluJla 5 Maart 8 u 3o d Béual Conoert Volkiïboind t gëii DraidEnrfebnifiE Beleefd vemwlDeii w g i ïd tQdlv mededeelliiir te mogen ontvangen Taa nrKaderingen coocertea vemnlcelQUlfldaiis UE om e dan ia oiuw avend ta vernwlden Blectriacfad DnddcerU A BBINEUAN tt IQCH Ooodll 50e Jaargang o 18030 Vrijdag 22 Februari lf 18 GOIMHË COVRAIVT 3iTie CL Txr © eaa 5 Tr©rt©an tieTole cL voor Q o o d ® © axOno strelceaa INOSZONDCN mmnBUMSBNl l U nc IJl Ik ngri I Op de Tooiïiclna W Iwoiw Gewone advertentllta a Incenaidaa rl i4 el l ii i n VI oeatraet W Mer tai vrï Gioote Mtan raadia mdaa pdnad aaar pUuiimlaia AdnrteatUin faamea wvntaa b it u na i l ia i dthran AdrertaatiaiinraMix a aH A a l i VERSCHIJNT DAGELIJKS mYÉléÉt BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNDMENISPBUSi pw fcwartwü 1 50 ga mA 12 MM mat ZaaaanMad fU kwsrtaol ƒ 2 15 per wnk 17 eeat onni waar de braorsiitsr Per loopar gaaehialb Fzanoo p r post per kwartaal ƒ 1 90 met ondagüblad ƒ 2 55 Ab mementen wonden dagelUlu aasvenonea aan ons bureau MABKT tl GOUDA bU pBM aceaten den bo Uuodel en de po tkantoren APVIIRTENTIEPBUS Uit Gouda en o istreken behoorende tot denlieroridirfais 1 6 reseb ƒ 0 80 tlika legel meer ƒ 0 16 an buiten Gouda en deo b r trinf 1 5 regali ƒ 0 t5 elke nml meer ƒ 0 111 Adnrentiin ran publieke Temnkelilldiades 10 eelt per n L dminUtrade t T lcf Iiitere BX Bureau MARKT 31 GOUDA Het mvM kawniMit is met AO pCt vermewdvrd Verder he t Kngriand 16S mrarohoa wit eni m stukken § n COHbut 4A7 vetd tukken 1Ü6U sahaMnwr terea au 1S4B macbiaegewLire op die tevaohMevnlacii bcntaobtigd o bcile BrUScüie woto reogst jki rechtatreeiul van da boerEu g kwdri t rwt l ecbIkk ng o rtjn gttroffm m dL regciis rkig van Auatraèi cii d e van M uwZeelaiHl oni de hunne ovi r U namen eii enreaeoniit is tïle vut ÏJi 4and m dt Fa klandeilanden voor ons vtradifvd Atlieen in Meeüpotamiö i bUDa dutsoand vlerk iih gnmd tn bsbouwlog terwijl gypte In alja eigen wderboud vo f KUSUNP Ijltliaujpiii vnrlmvtgi sH bestuur De Tarybai Uthauraho StaaiAraad hoofdorgaen van den lithau ohea Slaat en zijn volk beneveiw van ik Litawicbe lrolonjit s in Aauetlka en Kuelaad prodamctrt züowt i op Aó ba ia van het zejfbe schdkkin neclit dkir iiojken ei oh beruupende op bet l e uit van étu LilhauKvhtn Lan d ag düe haw zUtbgiu t Wtlmit van tot 3 Sopteirfbi r l5ï7 ld ld da lu rmellimg au tveit Miiaihanke lijken hitm cim Staat uu Wilna Wlhius atj liooftUad en lïu bL vri Hng van dien Slaat vsn adlo liandien welke ook d e te Voren mei a e naburige staten aiju aa gaaii of door dexe lilfi opgelegd De Russisehe Minister van Marine vertdoord Naar uil Petrofprad wnrdt gemeld hebben da kMakkiA dm mAal r yva Hatfos uit em apoortrtlA gMolebirt en opfcbsagen De opvolger van Kal da la gwjeraal KaaaroK Hij b ii dp uobillaaije wn a4le koaakkea tuatafdien tft ca 40 jaar be voim Ken aaval op d Beenseho legaitte te Petrograd n I eenscshe bhd IN 4lliken defh m dat eenige dagien gp ed n op ctiw pen gewapende menlgic M Deetmche legaftlegebouw te Petrograd IdtUK ndroog m verlnngde dat de kïtalen voor d arvonds 10 uur worden on ufand Het RuiMiSehe ndniMtrb van Buiteinlai Asche Zaken van het voorval op de fioogte gesteld zond onudJdeUljk een Me ioai st daten ter hisdiermlDg viun hst tegai ycAKiuw Babalve eenige nivme aetto van de Sn gelachen in de atreek van Jeruzalem valt vender vm de frcoiten niets te melden der dat dit land er in is geftundpleegd Of de Polen daar bijater gdwat door fijn ia een tweade De presideiiit van Amerlfca WHson en de Senaatsleden hebben initetneel besloten om het tot atand komen vim wetten te beapoödlgen waarbij ien pMB dént meer vrijhedd wordt gegeven bü het reoiganiaeeren en het met elkaar in overeenstemming brengen der regeeringalichamen die met de voontzctting vttn dm oorlog in veriund stean Amerika eeninaai begonnm laat niet meer los en dagetifios zien we uit de beriditen met w lke enorme middrien het sjdh toerust om den strijd tot een voor de Entente gunstig eande te brengen Ook hter weer een dezer voor ean dunocratisdh land echter niet onbedenfcelUk vooifcereidingsmaatregrien welke Mn spoedig ingrijpen door centralieatie naoet vsriunaten Komt Tix tflky al sciirifteJijk aijn vredeebereidheid bevestigen de Dultadie bladen manen tot vooraohtigheid ea zijn van oordeel dat onafhankelijk van eventueele ndauwe onderhandeldngen de Di itoche maatr K n voot ang nM ten flOHen tot vokloemde vmarboigen zijn bereikt Nu zoo sebijnt ock het Ehütsohe legerbestuur er over te denken Men hee althans geen haast Troteky te antwoorden en zidi te binden tegenover den machteloozen rgand Zóó zien we dan in het Oosten den opmarsoh der Duttsdhers z Hdd r noemenawaardigen tegenstand voorlogplg voortgezet I en actie ten nootden van éUbarg zooale het heet ter jbevrüding van Lüfland en Estland een utdere ten euidtm daarvmoi ter verdediging van de Oekraïne Is in Lijfland reeds de Unde Leraaid Wolmar bereikt in Eettand wend de o marsch van de eilendenbaeifl uit vergemaikketij kit doordat de dkhtgevroren Sont een natuurlijke brug voor den inval bieidt Hier werd dan ook Leal reeds bereakt en zal Beval wel spoedig volgen In zuidoostelijke ridhtlng geschiedt de opmanscA nqg sneller De uit Smongon en Baranowitaji opruddcende troepen heUben daar reeds Minsdc besEet terwijl de over Luck opgertrofckcn afdelingen Rofno bereikten Waar van geen tegenstand wordt géhooiid en de Busedache liaieB voor een groot dee Verlaten zijn met acthterlating van marteriaal daar kan de gnoote maar niet seer waatderoUe buit welke de Duitsdhers melden niet vénronderen Daar waar de stellingen nog beeat bleven eohi nen de Ruesische aftleelingen sieh sonder slag of stoot aan de overmacht over te geven waarmee het aantal gevangenen dat zonder atrijd is gemaalet viHtlaatd kan worden Geen interventie van Zweden in Finland Oe Entente socialisten Conferentie De oppositie BUITENLANDSCH NIEUWS der Polen m Amerilia s toebereldseienr De DUïTBCBLAMa Het P iiul i8 ïhe ktpa In de vergadering van Ai Doitsohe opmartoh in het Oosten rteht klA T Oht i coiijmtei e van hei lïu van AfgovMiniigd n werd t dioor de con rvBiaeven oa vrijetm rvatiOVHi ii cdieDde voorstel tot inservou kk reoht fOfit 30 tcym 1 stinmwn aa i uxn n Htt vooretei luidt yti Paragraeit 3 XedMrc kfeBor he e n grondiGHemL x en extra aUou wordt uitgebracht op grond van e dieu h iU m bet a anUi volwa en klndltren b het VL rMogim o bet kikott i d het ttmtitOi Maafenen e dk aohooloplüidteg Par Ba Op jj ondl van étm 1 titifA ea hrt aanlaii völwat sen kind riSn lulj t e u oxira BHin ledere kiezer dii h t vi tiigstp lerv ensijiaiai volbf pht heelt m iidnatensdre wettigo TcLndofm hvfit M gehad hfeft die lut vf rtiiiido Vveujïjaair volliraclut hebben N if uwe wetövoortfleUe te Igeni verititlnH rtTig ê s ffe boor 1 en De Ri sdeg haefl tw i weMontncrpEm ontvftTigiu die ttu doel hebben de verlaiiKÏe ring van geboorten ti Ben te gaan Hu eeraie bestrijdt do goalaoht lektm bet lwee d bevat ovaatregelen tcgun al aemlu8 van geboorten Het gaat er onv aan den Bondtaaaid loaohllgfiBg te verlemen het gehiuA v i mt Ieu tar voofkoming van zwangersicfhap lan deo weg vm verordening te bctetiten KIo pMo Do Ki smohtcoDMofaela vau den Rijksdag liesttooit in beginaat tot de invoering van kieopUoht NCSLAMa De Eng E £Obe zoroerlijd Cw dertde in het Lagerhuis mede dat ds zomer Ijd op 34 Maart zou beginnni m op 39 Septeoiber zou ekuUgeo Eenl e oi l era De begroodng van o iiog ioAeoetM hfeh Maephereon uUvoerig over liet af geloopen jaar geaprok n Kokele eibers ontleenen we o al jtede Bij benatfering Jff voor 27O 0OÜ 00O p et waarde aan faibrikftlfn gekocht 26 000 000 p et voor de bondgeauïotcn en 113 00ÜÜOQ p st voor grond toffim GedurLiide hi t al geloopen jaoa wegrden bijkantï 7 juitlioen □ lan fpa half luillloea i reii 3ÜÜ 00O ONS OVERZICHT wwkelük tot een vrede dooiHwerieg geraken dan zal de sttooméag daartoe van die fUde moeten komen in samenwerking met het volk der Centrale Stoten opdat d£ir de Ryksdagresolutie t renover het annexiooiatJBclh atrevcm blijve geëerinedigd Be hoop is klein ée tijd kort wil men de BiaositaiaiKie Machtiiig bü het lanto atiuilken nog trachiten te voorkomen Droef symirool van den oorlog dcKxt n vernieling als de itftt ur in scdioooeten tooi herJoeft Dit te vooti amen aou deo grootat i triompf zijn De ï óeü t te coofierenties waaraan de conferaatie haar lu ahten moet wyden betreffen Ellz B X t hainingen de eenheid van Italië en b t kolojiiaie vrsasatuk Wa tt voor alles m oet nien ovei dAze aauigelagen i wien tot QvieroeiiEtoainiog kom i Over bet w geven van het district C h o t m aan de O rmite ia het laatste woord nog niet gebroken Het ie van belang dat er geen tuei we Ëlzais Lotbanngadie feweatie wonlt gnJieren iuesohen Polen en de Oekraïne geiijk tde aoc dem Daszynaky zjjll in hot Qoatenriiliacthe parlement deed uiibkiomen ImJ de debatten naar aanleodüïg ran de e zHte leziog der roorloopijge begrooting Gq € de oiortittdr van de Poolsche Clijb piMw teetde namwe de Popl M Club en gaf wting aan d B wenachr dat 4 güonnfirfiiiUeai tuMchcn de Oekraioe en het KonJAkrjjSc Polen door overoepsteo ng tuweohan bwde zonder deelnemen van e n dorde oi geXctft w Qrd i Dat de Centielea naar en vMiveU ke ichikking ooren zullen hbben is egbter niet denkbaar al bli i cjea jtjf wel tot otouwe onceasies bereid bjij an offder defiiiiüef vast te stelten regelig Jjiimiddels heeft het Poolat he kaJNnet Jn een mjtmfdst nog tmme d i4elüdt dom uitkomen wjwrom dit Üchaiaim hot noodig oordeelde af te treden en wel als probmt Utf i de veïJtratflitii van het P oolMihe valk door d vrede in Brest iiaiak D yopra nnelijk ook een protest tegen de aan de Poolsche regeering tfO gfiniQ gde veniederii omdat haar de jnogelijkheid werd mtnwnep de Jneaohentuog dar belangen van Polep biJ h t afylmten vwi dit v iidjmg w zi b te oemen Van het feit dat de CeiftrfUtti itootu tü zonder me öwetiKo djer J en ovw VfiekfSt gebied b £lui tt6n teg n het zelflMvchjickingsrecht hebben gtdiandeld h eeft nu de Engetsche r iffeenqg en baódig gébnik g S door te tfi d i fmi tj S n vrette fte Pole xs ldk mtï j wcUcmmn wn wmmmmmsm In het ZwaedacQie parlamant hoeft tfe Minieter fiiwaidefit Eden In snitwDonl op ean iniexpeUatóe over het standipunt der icgeering ten opzicfite van interventie in Finland en de luit en doorvoer van wapefi veritlaard dat de regeerig er niet aan d nktmet wapengeweld te intervenaeeren indiende rediteii en belangen vwi Zweden nie t wonden aangerand En ewanin is de Zweedache Tegwxiïut van pian het bestaande verbod tfsgen uH en doorvoer van lyapena op te h tfen of te veraodiren Ook kan niet worden toc reataan dat binnen het Zweedaciie r k gewapende groepen worden gevonmd doch l der privaat persoon heeft en houdt het redit zioh als vrywilliger b het Finscbe Iciger te voegra volgens de algemeene be iaUngen die daaromtrent bestaan De miniBter preaidenb deedde nog made dat stappcm wiaren ondenKmien om bemiddelend tuasdhen Petrograd en Finland opte treden doöh een dergelüke bemidd ngwas door Finland als uitgealoten geacht Toch meent de Zweadaohe re eeringr dat intusBciien de bemaddeHnrfrsgedaohte niet mag wonlen prijsgegeven zij Wijft dan ook bereid haar dienBten tot dit doel ter beschikking te stellen s Betreffende de maatregeian op de AlandseJLanden weea de mlniater iiteeident er op dat de ratreering in êo aanaalaganheld er op heü cht ie geiweliddaden en bloedvergieten op Aland te verhinderen en leven en eigendom der Alandera te beschermen zonder daart op de potitaeike kwesti B in veHband met de eiianden groep vooruit te loopen De aankomst en bet ingrepen van Pinsohe dekkingstroÉEpen had nieuwe moeiiötheden g fWfW d ab dcmk i de Kweedflche bemidddiing betreffende de ontruiming van de eilaaideo groep onder waanborgen dat By in de todcomst buiten de ooriogsgebeurtenisaen onn 2ail wnaiden geregeld bestaat er thans hoop dat spoedig een bevpwögende oplivseizig zal worden gevonden De ZouNertijfL Uk Naasiaïssk woedt astd dat Wllêoa 1 floedkeiiuing ho t g hct ht aan bet v ts Kwerp In sake de invo rlagi v a kil ouKVtijd Min verwaohl dat op dtee wljzB ten mitHo n ton kolsn biMluutcduo vat n t I Org iinl 4 tfa van buitenlandsche jonrnftllei en De New Ywkscbe en WMHnglQO ebD Uit een kort berii t hebben we twds geleaen dat de Bntente aocialiBten deier dagen te Londen zujlen vetgiaderen Een geheime sociaÜHtenaitting Vorens particuliere telegwwnimeo wordt verwacht dat tot overeensteowniBg zal zgn te geraken Zou daar dan werkelMt de grondsiag voor een nieuwe IntematóoMile zyn te legyen een haaie voor vradesmogelykheden Iromers wil men onder de huidige bewindsmannen als JUftyd ï t oBe n Clémenceau tipi a i f M i i i n III i i lasg ggqw gg vinger Ik bt ijp in t gehüel niet Iwe die dla r gKkoiaien ia Ook begvljp Mc a ets van al dleiee be reklogea Nu dan V irnoon b Mwdl h inii niear geef mij dSco rk g van d er voor bi tte plaatei Hy o iJ6 zich rood worden Dat kon ik niet dowi ei Jtój lic b belooftl dien aJÜjd te dragen Aan wie hebt u dht beJooM vroeg ze wKwaeod Aan een vmraw Keen Ik zie bet al hel fa een roaonenring en dat ie goedl soder bad Ik m vtoëk over haar uitgesitroken hoe ver of ze ook van mij varwü $LTd ii f ra er niet mtetT over en vetgew mij ofip woedb pa belofte tó een bedoftp bt houd uw ring Maar waar i i ée s pa Ai H KW y 8 placht to dragvn tk herinBer jf A d t n een krnle fn gpgrajvec rd w i ulo Aïz ftef en dKcci araaéAop Abai bedaeht zteh 4M Kf a omif mik evn ril m t eoi Itainl er op brwAen faaA tm opi Jde bw want bot kan nwvrouw Jet to 4 fcy nmë a d iaé kan zij étéba wat k j 3g pJf terwijl ik hier nooit göwef A twm voor gl tcT i i haar toch nooit er n kaa geaion tóWwiT 2 ij denkt a iiw eerwaank oow zei Je kie en Knudde weenM edfg zijn grootc IwoW zij éenkX u deozeird i urtn Hftidert u ielö Vernooa vroeg de Afllka zadit en voeBdk er aJl sbeiialvp zaolK tot Je Üo bij Vertaal hond en gauwl l n Jeeïtie vertaaide bet iooo vhig hij kon haar nee4e 4ead wat Alaiv gezèfó had tuaar voeydto er uit zija eigen biJ dat Akm maar een eeovou fe W iiké w 0 en du M ken begnA en dtat aij dte nog 00 pyag mmt hem kon 8 fM babben vw baar aAoart Ato Ait bm votïdtj m l in WA pwftlliögvujL wree lh iJtver z u ik ba r ygt eUKnten in het vuui en htuar geeH vrij miakeni Tct wIJI Jedtie zioh bfijvercto om e g h iinteniDige rodj ecringi aan ALaia uit te leggen vJei AsSktv h m ia de rede en z A Mwit £ ü 4M JONokv HV dvagcn Hy niwooijtidie voJe rekt niet waaroip ia Jeekie beval omt het aT te Mnden hetj eeti hii dleed Vcreïai mij wei soei ze heao mtttbaar groote diroosnoogen aankijbeiuï oip een nm nier dtte liemi een onbehjigteilf gevoel gnf VcnJUu utiij wel Vejjiifjipfi aja gij u t aat waarheen ook nioei h ajn mi het masker dat gij Rechte dan nwiügt a leggen ala giii alleen ajjii met lOij WftaiKaa vrot i hij OmldlBt Vemoon ik niet begeer dat eenige atuSaro vrouw uw gezloht zat zien W annocir een vrouw u In h i onbeiekt gdaat zie weet dtai tst zij moet terzm I op g m aaflgensw e laaiwer Alan ftboaS vcs tieldf en st a l hear aan niet ie staat otu miet de weanage Asi kiwoOrdieii Se tuj konde lets te antwoorden op deroe bedrejging Maar ïe Astka leunde aditerover In laar stoel en lachte om ziju zl t l e3 o it4Ë il on abdhuv tot dat hawr weer leis and ri invki Nu jsi i uw lippeiit vrij zei hij Kus nu né hapdl volgcm gj W wfil van uw kUHt ffll ïdj reikt me uit naar Alaop wm nu niet ander ovwbleef dan te doen wat zij verfangdt Zij nam nu lijn bwttd m raakt die san mot haaa roo i Üppeo WM wi t toen boowwfltBg rijt gij een dief Vemoon iDia ring da van mü en gij ht M d en g toii n hoe heb gij dien ring kunnen atehii Dat wwt ik niet an woot diSËi bijdoor vao Jedde 6 vond ik uu ts mmmmmmmmmÊ mmmmmmm w zou w B nu oud en lo Jk niet zu een éobotoMd at nu Ik heb u vroqper nooU gecieo en u mij m aaéa en tooh spreekt u ümA wij cUiaar gdwndi hebben aJa vritiideo viel Alan In met alJn gE u ea Aaikisic4t B IM flAOOABB Mew Ston fjm I c jjp KliirkJeJUM Hafen TerixKlen LuBtfTl lip 80 jikttuii noe wal a en g heen ol a atllt vjjoi asctit MW siapen in een kainer die ie welbi Md is Xasa stond Uwi ana op keek I aajr a ai ta sen bood oob éoen kan blJ een W B Wer Me hem slant wil Bi W ewWb uildtuWtiiw sloogwen X W t ff m keerdte riob 1 vi ili 3t iJB z S r een aijifear pf t i l Ha ie TOTvejend omt gebrouwd te Mn aT hoe ia uw naaaw o blacks Verooïi aiKwoorddfe liij VarLoTO Vkiim fofhaalde ïij jnt aij kou de o nul uüsputsii aOo 8ohu4 t i v hwf L ijt gS gotrouw gewfn f Koen otwoocife hij MOJt aar a trOMw n Jftv berluude se i gaat trouwen ijm no w I d a 8 e i ig8 Jafen en W Ottwdl wa rt loeiKlfftio fflW W l w n en mot u Tluchlte f ai jo Irt WM toen wantHljk V be ft se 5 fp B rmu miÊai Dtat Jn wUo win dien geest Vernoon Zij dke hkr vps vó r ny had den blanken man lier wfens gelaat g lijk iA aan het uwe manr haar ziel tpe t m mij en dieett nulj aHeS n de Fr ïijn reeds vele Aeika S geweest duizeiidea jar i bedben ze dit iand geregeerd niasr allrn Ie zanten hebben ze stedits Mn vtd d t de draad waar da par leti van hun leven aan wordea aangeregien Bianke ge denkt t ik jong ben maar ik weet aJIm van af bet begin der wereld vanaf den tijd dan Ik ais een vrouweliito aap ia de cedfijboo u n Ui en aiU giij vifU 1 ik u aK vertelee D Acikg Kg ha gD SU ip POT Gf nie nw fc bet wM eo boeren ntwoordde Atafk toea hy baar bedoeling begreep boowei bet vjewnd Ut dat geen ander skh ooit zoo M herinneren kanMaar o Ajfka I Ik verklaar u dal Ik naar nrijn e wi land n ia terug te keeren en dat giwoiienk in gou dat u nnj gegeven hebt low W netow Wanneer aal bet fa n belufeii mé twug te laten gaan F Vwdl TCmM to Voo cMt nog dM d k ik tti ie met m bov fMMrdiM4wa gtMac want met g vn ander woofd aoa zulk een lach kiionro wo den hea brmen Mijn geen weet dat het bljd a gmrms is die iswervers dKe Mer heen mamen zf a heb ben altijd terag vortan naar him land eveoaJd da v ogi eB In ds feni lea was er een blHMe Onder b D dat ia meer dan adOO aar geledm bij w e alkonislg uil een land dat Home btü m droef eea hehn Wi vOdb temg omht mi toensDa 1 nKMdar Ueld him leen aevaagm en Uge