Goudsche Courant, zaterdag 23 februari 1918

j m t 4tfte imn tbvoi wik jAiiedio aan de Toriw I4M9 ofttwkt Op het oogc bUk gMMktde Bijtwbt Uw icb dus van dt iordasn tot aan de zee ufi Wederom Is een neutral Spcamob sWp tot zinken gebrae t dp Um m Pi M a ftiflWt J jHi t iache p Mwri ntiP tt h9gt m t ii Jh yift iS fa III I If DvrrseBLAim B Fil fflElng In hut U99t kVartier Zn Ji t OrMte HdofdkVafH ednftireerden Kfftfer ttTffwlm tfi ÏWWÉ r Kxti tfW HUndtn rg en LudHidlt rf ntAlWBML O ft mQn Werft rik De Iwnd van firansohe mljnweilflrs biêtt ontruiming van dit gebied door de Roemenen eischen en zoo niet een krachtig militair optreden in het vooruitzicht stelden Wij zuUoi nu in de eerstvolgende dagen over de besprekingen met Rioemenie in den persoon van generaal Averescu wel meer vernemen Uit de chaos in Rusland xelf is niet veel meer wi te worden Volgene de Daily Newajou de ovei ave van het land lang geenfoiwenieelde Instemming vinden en moei de onlevredenihekl aicfM gen Trotsky keew k Verseblltende partflgnepen schijnen va zins om nog een poging in het weHc te stein teneinde de Constituante byeen te kr en Tot welke nieuwe moeliyklheden nieuwe besprekingen tusschen Troteky en de Centralen zullen leiden is nog niet te voorslen Welke voorwaarden de laatsten BuHen stellen Volgens de Voaa Ztg moeten zy in hoofdzaak overeenkomen met die welke Stresemann in zijn ryksdagrede telde Te weten onmiódeliyke ontruiming van Liffland en Estland onmiddellijke vryiating van alle door de Russen gevangen genomen Duitschers Bsten en Letten erkerming van de Fiinsche zelfstandigheid en vrede met de Oekraïne alsmede volkomen ontmimlng dezer landen Dat wil dus zeggen ontruiming door de Russen De Duitsdiers zullen die gebieden met name de Oostzee proviaciën die zicb dan wel tot onafhankelijke staten sullen proclameeren echter wel bezet houden ter besdierminig en handhaving der orde en rust welk motief immers deati ook voor Koerland en Uthauen gelden moest m sich thans wel tot Etsland en Lyfland lal uitbreiden Wij hebben gesien dat ds conservatieven in DuHsohland sicb tegen het gelijke kiesrecht hebben gekeerd en de commissie thans een b alii betreffende bet meer z Ti i waanwhiiweiwl voor dw vergantte hjkheld van aardt h praobt en groothcinl jltailliech id os zijn BonBlttvHdt dch wggen dmi de vale herfetdiag grauw kleurde wat bi i heücren xMineëofat n In lilijd Wntrti li f l Fcbudde hij met fcn opwerpen van zijn hoo d zijn gehf IniYlnniffMdtóiuIi OT weg Plols p ing werd zijn aaodnoht gvlrckkeo door een verweerd ijzeren h 4if dat e n reoiiihoek vormde op can open stukje grond lu oIien de zw re boomwn nkniws gierig Irad hij nader en zajf met verbazing bLt het heitje een li Q en m w een omsloot w ronder o ti gr f nioeot ki op oiinilffe a3hr ït afstand ston4 een h u ten bank waarvan de oorspronk lijke klfTir n et Biew e omlerrtiheiden wmi de rottende pooti vermochten nauweljjke de echi ge Mifcte zdtilng voor Invaten te bewaren V pQTOverbuigend en nKt zijn wandH ok bladeren en takjes va den st eo aftcw p pend iraohtte hi aandachtig tar idl bet Cngebeitelde gi fi chrift te ontcijfereij ecr t nden er een e rrgot waanan d l t tert tot wlersbaarbffd ultse 4etcn waren do neouen van hni di hier rustten varmoeddo bij dan vaigAe hetex b s waard gebleven een regel waaruU hij na sanivankeljjk vergeeisdie ppglngen t nslo4t te town wiiS op dm dag hunner blijde ioirede Verwonden vro g hij nieh af wat Mi zondorUnge grwbohifft bedu den morht lang toeltfe hij jM umd zijn gedachten verwi iHl Id rils verMn op bel ma STOFFIËftHUIS LOUIS TEN BOSCH HOOGSTRA AT hoek Spui ROTTERDAM riTTE WEEK Een klein overzicht van de groote sorteering GEBORDUURDE VOILES üotaris MOüTiJü VRAAOt UWWINKELIER te OOUDA 2S il voornenieni om op MAANDAG FEBKUARI 1918 d troai fa 7 ur In HET 8CHAAKBORP un den KLEIWEG aldaar in ééne zitting pÉjek Ie Ftlleg eo li Pand en Erve met TUIN a d Turfiintel te Goads beilMnde uil BENEDENen BOVENWONING ooi 86 en 87 k d Sectie E Nummer 2467 ter grootte v n 1 Are 64 o A Het benedenhuU verhuurd tot 15 Fcbr 1919 en het bovenbuii tot 1 Mei 1919 retpectieTelljk voor f 18 25 en t 19 50 per miind met Inbegrip waterleiding Beikbliging mar gebruik nu belet vragen bij bewonen Betaling bij de ovaardiog op Vrijdag 15 Maart 1918 Nader onderricht ten kantore van Notaria Monlijn voornoemd 521 30 Ntuip de Wep lclb PO mcto Meubel en Linoieumwas A s R a Het beste artikel voor het wrQven van meubelen en linoleum Is v l geadIcaopAP n voop l lla i x et gebruik dan de beste bus was Koopt één flesch A S R A en u blijft niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel en linoieumwas A S R A Waar niet verkrygbaar wende men zich tot onzejHomaaapatlioudar voor Oouda en omstreken de firma 362 50 te WADDINXV EEN Notaria G VOS te WADDINX IËEN I VRIJDAG 1 MAART 1918 dei voorm 9 uur op het terrein van dvn voormaligen traamoUn a d NOORDKADE aldaar in bet openbaar om sootaat g ld vcrkoop a i Eene groote partij dennenhoul Allot 1 our voof verkoop alf oumnerd bnichllteii 0 TE KOOP CsljppaMe slapen ling 2 101 2 20 2 70 1 8 20 ï 0 11 M iüll 0 480 0 100 OJIt 0 U3 0 100 t t40 M te Iwvragen bi T VAN HERK Ni werkerk il Ui l Verkoudheid I gepaard met boetten Neem ANGAboaboD Dooa 35 en 70 cl Bij Bronchitis luchtpijnaandocnlngeo ilaapitoreD den hoeatprlkkel hoeit bi ouden van dagen alimede kink en ilijmfaoeit bij kinderen gebruike men 803 AI fOA airoop 20 Per flacon f i 4o 3 flaconi f4 Fabrikant A MUNHARDT Pharmac Fabriek ZeUt Verkriigbbij Apoih en Drogiat o L VAN DBR BKBK Grossier In Koloniale waren OOUDA I Waddinxveen Adverieniien en bonnementen op dit blad worden aangenomen door A M BRUININKS KerN Ooedkoopste en solledste adres voor Meubelen all Tilalt KMUn BathtMn gtoelon mot lt r tn pIuclM Vurcnbcdatellen Wollenen SatlindalUM Theetafel Spleteli Sdillderlien ent enx S0 Speeieal ndrei Toor JoBgeliif m l liBwelMkapiHiieat 20 SOMT ZIEN tllimTIUT44k ImüillllllliticUlÜk Rottordam IiLlM NIITIOIIIILE BJUmifEIIEENIGIIIG KAPITAAL en RESERVEH f 8 900 000 nteoP OOURA AL en iam CREPIETBf COUPONS I DEPOSITO S I EFFECTEN Da aantfaoM wordt gayntlatf 0 da lajfla au laaaa laadacha Cradlathriavaa waarroada in ruim 70 plaataaa la Hadarland galdan Iranoo kuaaan wardan opgaaomaa Voor Behangselpapieren l n bll ll h t vcM r i lls t acip 743 L DE BRUIN MEENT II voorheen Dirk $ mitS8 paat 83 ROTTERDAM 1 Fa W I V ifim 20 0 Haï n At ll r voor II Moderne Poitret Fotografie 8 TE KOOI l alle loorten van Winkelkasten Café lnventarlssen ssooals Buffetten met Toonbanken Caféstoelen groote en kleine Tafels Blerzuiien Steekpompen Manometers Toonbanken van 1 6 M Toonbanken met glazen Vlrtrlnes Toonbanken met marmeren Bladen Twee Luchtketels Drie Kaq toorschotten Drie Kookketels 2 van 40 L ea 1 van 75 L Drie groote Kookfornulzen een groote Barblerswaschtafel met 3 Waschkommen en Laden kleinere Waschtafeis Toilettafels Scheerstoelen Pottekasten groote en kleine Oi u tenbakkcn Flesschenrekken een Magazgnkast van 7 M lanft met Laden er onder Een Vieesclimachine v BERKEL n Patent Een groote Duiventil om in een tain te plaatsen Verder een groote partg nieuwe Tatels Aardappelbakken Tuinbanken Tuinstoelen Een Kurkmachlne Tapmachine om bier af te tappen Ien 2 persoons Schrijftafels houten en yzeren Ledikanten Drogistkasten groote n klefaie Spiegels Drie groote Orondbascules ran 100 tot 500 K O Verder heeft A BOÜTER te koop 200 stuks zoo goed als nieuwe l persoons Zeegraamatrassen met Kussens er bij voor spotpr s 808 70 A nriT TTITR LANOK BAANITBAAT 4I M 0 J J XEUM i TeleAwa 8 M ROTTEKDAM UeotrUehe Drukkerl A BRINKMAjN ZOON Ooate ZATERDAG 23 FKBR 1918 Tweede Blad if one € arhmQnt TW££Pë KAMEB OnderwiJienwedden HulssbchtlBtM iMllMhc iMf roetinyi De eerste dag van de jKirlementaire week had een eeniffaslns xonderling verloop Hjj be on met eeo nnde ije naar aanleiding van de regelii van w ei czaamheden De voorïitter tod stelde voor de dietributie Mitvv eipen pae aa EMnadag in plaats van Dolulerdag j l aan de 013de te stellen en middeleï yi de Jndiacihe Beifrooting af te doen De memone ran antwDord op de Qota ran Bereeteyn was pas Inj ekomen en dus wensditen vela leden eeiügen tud voor kenniBBffliiin Echter verzetten d heeren Troelstra en van Beresteyn zioh tegen dat tutatel omdat het volk met spanniaig de diecuaaie wacht Na de gebniiJtelIjke ruzie werd tvn alotte hêt voorstel van den Voonsitter met 42 te gen 41 stentmen goedgekeurd Kr ontstond daarna een verwarde twiet over de vraag of deze stemming wel precies was gesdiied Ook deze twist verlig en wel zóó dat de stemming goedgekeurd werd Vervolgens was de steimmnfl aan de orde over het amendement Kcftelaar in zake de onderwUzerswedden Het werd rechts tegen links aangenomen beihalve de heer Bichon van IJsselmonde die met links meestemde Deze uHdorg verbaast natuurlijk luemand Maar nu kwam aan de orde het amende mentv d Molen waarvan de bedoeling ia de onderw zers met vyf of minder dienstjaren een salaris minstens twee hondend galden boven het minónnun te garandeeren met S 10 dienstjaren drie honderd gulden meer dan 10 vderiionderd gulden Gedeeltelijk herleefde dus het oude ontwerp omdat nu weer verschil wordt gemaft De Minister nam nu ploteelittg een draai H j wilde den echoolstiyd veer beslechten omdat hU dezen zeer betreurde Niete moest z i worden nageieten om den vrede te b Kouden Daarom was h andermaal tirade geg an by EÜn ambtgenoot van Financiën En daar had hij fffee mflUoen weten los te krüjren Hij had nu geen bezwaar tegen het amendonent Deze houding wekte vert aaJng maar de heeren van links konden ondanks bun vei HiisInig tooh hun stem er niet aan onthouden al keurden zÜ het stelsel af Vooral de heer Ketelaar laakte de houding omdat met 5 mllHoen wel Iets beter tot stand zou te brengen zijn Zonderling was het dat eerst onaar 1 millioen besohikbaar was en nu plotseliog 6 millioen Van die financi zei de heer Visser yva IJzendoora niet veel te begrtlP Maar hij legde er sich bU neer en ronder hoofdelijke stemming werd het goedg ekeurd Vermelfüng dient nog dat de Minister met zün voorstel verwijderde de ongelijkheid voor de ondrnnvijaesessen Het amendement om den huurtoelage beter te regelen werd eveneens aangenomen Daarmede was het ontwerp goedgekeurd zonder hoofdelijke stemming Het is wel uiterst zonderling geloopen met dit ontwerp Thans krijgen de onderwuzeressen veel meer daii zij oott gedacht hadden Aan het operibaar onderwijs valtf ruim twee millaoen toe aan het bözonder onderwys ruim drie millioen de minima eijn alle verhoogd terwijl de oi deren van jaren nog byzonder profiteeren Werd het debat in zeer bittere stemming gevoerd de beurs sloot Jcalm n vreedaaam Maar wie die fllueie m ¥ïht hetoben dat de schoolstrüd nu uit ie vergist zich deerKjk Men is alleen mfuix verrast gwfe over de guaaid van ien Mieter en men heeft icli gehaast dese te aaiw n He vnrtaootareip in cake ét hukehkchtingen tokte booza dabaiMn vit Het w 8 te laat gekomes nli8t rawaietolM pen betoogOw d k M T JBemMe Pteskens J4t B en van £ Mm Ds WsAeA evkende difc maar hö IweALtotitetlMHtate gewaOht 0BKMiüiti d Égnaet 4aniHumi M IéM rage öe Wijde iiMtrpde door for chem ruk swaaide hij het rocsrt fcnarewidie hen nijdig t g iwerkenfte hek pen m Mraid hét vao vocht en wswftllen bladterm glibberige padi nauw kenbaar in de w ió tnUt van gra en woe nd onkruid in lichte helliiog voerde het naar dtohte boomewgroepen vormend he uiterato gftl vil hflfe ens wondern le paiJc diat htt oude fflot om af Bij zijn vestiging oW dokier in het f8Pi i dorpje had hij d d il groote be ngateCiing voor het vervallen kasteel ar n eenmeai van e acht tot g eIaoht boeren van het ctarp troondfen Ie r naar zijn wijz e aanwendend zijn gvaf g over h gebied diait zi naami droeg hij n d tredetidi over de moljaendie ophanl m die eohiidoraohügii resten v h hrt miagf dlkmurige gebouw bezocht en met nttefa do komeita en zalm aoBUm ge d 008 olie tochtig van kapotte ven terruiwo bevolkt wiet trot ohe riddcröguren rn twr adioono jonkvrouwen in goudt en zUverbea4lkte gewaden hij bed gehoord in n voorhof het opklaieren van hoornge cliai roepend de jagera ter veraaïnelPJaatai vanwaar de flohitt r wJe stoet itch oechwaart dels over ons belhesr ui Indit De esrste beschuldigde den laatste van niet meer of minder dan landverraad omdat deee x i de Indische begrooting tegen ons Gouvernement opzette Nfttiturlifk kreeg de beer Hendels ook van de Minister een fliiAe veeg uit de pan Of t helpen x I7 Ook in Nederland heeft men tegenwoordig BohjewM en in Indië tracht men den weinig ontwiïdcelden inlander voor zijne denkbeelden te winnen De Rageering staat hier voor een moeilijke taak De totaal indruk was dat in Indiö seker niet jSlles ideaal ia döoh dat er ernstig in de goïde richting gestreefd wordt en dat de Minister die onder leer xware omstandigheden den band tuss dien moederland en koloniën moet aanhouden doet wat hy kan Maakte Z Exc vroeger w eens een wat al te handigen en slafipen mdruk ditanuü beet hy fÜnk van dch af en het hU wel gevoelen dat hy teer wel weet wat hij wil en dat hö ook van doorzetten weet Uit de debatten kwann nog een motieBogaardt te vooracJhiJn die de instelling vraagt van een conunisale tot herziening van de salarieaen der Indische ambtenaren Hierover wordt DiiwdAg gestemd De Mmister zag er niet veel bttil In maar liet de Kamer vry ËER3TE KAMER De Senaat heeft in koMsn tijd een lange tarie wetsontwerpen ai ro ian Wif noemen er van de verfiooging van de onderwiJaerswedden o de huiealaditingen die er zonder stemming doorgingen het centraal testamentenregbter met 33 tegen 6 stemmen de onte enmg voor de vorbreeding van den veriteersweg bU de Gevangenpoort in den Haag met 24 tc n 6 stemmen terwijl het w o grond aan landarbeiders later san de orde komt De Kamer ie tot iHtdere bijeenroeping uiteen ling sag Reeds ia het venet gekomen bij de riagersstaldngen De Minister zal genoodzaakt ziin vee in beslag te nemen voor den voet ap zonder keuze Mieechien zal dit er tioe leiden dat men zich van te voren vrijwaart tegen de nadeelen die daaruit kunn i voortvloeien Tegenover allerlei oncontroleertiare opmerkingen van de leden kragen w dito v6rklaringen van d n Minister Dat debatje ia een wednig amakelijk voorproefje van het alf nneen distributiedebat Het ontwerp werd goedgekeurd Een lange r J klemere on eipen werd alanog afigodaan meest onteigeniiigen Ten slotte de Indisdhe Begtooting waarbij de heer ManJiant filosofeerde over nieuwe theoneen in zake koloniale poUtiek Toen een dag pauze de Kamer veigader in de secties en daarna weer de Indische begrooting eeii paar dagen lang Wat er van te zeggen Het is niet nugel k hier bij de verschillende ter sprake gebrachte onderwerpen stil te staan Men kent de Jaarlüksdie Indische bespreddTven Dat is als t ware een IrateAdoscoop alle hoofdstukken van onze Staatsbegroóting die afzonderlijk belhandeld worden Justitie Waterstaat Landbouw en krijgt men hier samengeperst tot een min of meer samenhangend geheel Haar een draad een l n is er vanzelf niet in te bekennen Mijnwezen beatuurdcwesties justitieele twistpunten flnancieele kwesties dat alles komt schots en scheef door elkaar ons voorbÜ en de Minister breit er een soort causerie om heen waarin hÜ xoo veel mogelijk tracht le prekers over zijn begrooting te ontmoeten en over alle zoo uiteenloopende onderwerpen iets vooral niet te veell los te laten Het interessantste was het duel tussohen den heer de Savomin Lohman en mr Men De Duif9che opmai 9oh i i het Oosten woiHlt voortgexef Nieuwe onderliapdellpgen te Bpe t Litofslc vei waolit m De lijdenswf g van het Pruisisch iKies recht Rninpuf in defi RiJIcsdag Finland en Ziwedeif Jerloho dofir de Britsche troepen vörqverd 0N8 OVERZICHT In het Oosten zetten de Duitschera hun opmarHA nog voort In tland braettCT zyn Hapaal termul een Bstlandsch regiment zich by hen aaneloot Haipsal is gelegen in ket Noord West i van l stlai d op circa 60 mijl afbtand van Reval aan de Fineche Golf In Lyfland werd over Bonnen ig even ten p van Wenden Wolmar en Spandau voortgerukt en werd Resihiiza genomen De legergroep van Llnaingen ter verdediging van de Oekname rukkend kreeg thtfifl veiibinding met Qekrainscbe Aleeltmgen nabij Novograd Wolynsky De spoorwegverbmding Baranowiozi Rawno bevindt zich reeds in handen der Duitschers die de besette apoorwiegen in gebruik hebben genomen en de groote landweg naar Luck herstelden Het sdhunt dat de maximalisten slechts weinig en slecht georganiseerden tegenstand bieden Inmiddels melt een bericht in de hok Anz dat de vredeaonderhandelii ten te Brest Litofak epoedig zullen worden hervat op voorwaarde dat de Russen inderdaad de bun gestelde voorwaaiden aanvaarden Reeds zou een gesant naar Brest Litofsk vei rokiken zyn om voorbereidende maatregelen te treffen V KÜhlmann die zich thans met graaf Czerntn voor besprekingien met Boememë te Boekarest bevindt zal zich zoo spoedig mogeiyk naar Brest Litofsk begeven Offücieele bericihten over de te verwachten nieuwe onderhandelingen ont3 rekien echter nog Men zal geen haast hebben de troepen vervullen hun taak Welke houding Roemoiië aan zal nemen is nog evenmin bekend Haar het Is vrywel vaststaand dat dit land zich In de onmogetykheid bevindt zich met wapengeweld gebiedsuitbreiding te verwerven Wil het tioh voor een waarsahifniyk verlies der Dobroedsja sdiadeloos stetlan in Besaaralbië dan zal het bovendien veeleer medeweriring der Centralen behoeven Immers de Sovjets hebben opnieuw naar het heet een ultimatum aan Roemenië gericht waarin tij de onbeachadigd g6ble en kapel waar de elotbewomrö in ootmoed knJeld en hij haii sxi een huiverlngi de keldiene bek k waar o overoude tijdien govan n vijanden rurt ind op j ren ataven wfl ronder wlaier kWate den hong £idio Ddl verbeudden en wilde nu verdier zijn nlLiiwsgierigheddl bpvrcdügen door ojttewervlngi n in het park en bet ingekrompen boscb kleioor D kleiner geworden door hel kap pen en verkoopco ven waardevolle stukk a grond D © tiPg i WOoird Ige eigenser Iwlde vèrweg bekomraeTde zloh nl t om zijn erfelijk bezit deed niet oml het gcfUwiïsge virval ie stut en te atwrf naar n en wist te vertellen ota het elot tot oudtn luister ta doen beratellco te onverschilMg om te redden va4 nog te reddieit vM De jonga diokter l ptG voort langKaam spicdowi om zich heen de herfstwind had d gfolbrume bladcrem T n de boomden g blaz door die kaJe gUnttnerij na te tak k n zag bii dbn achterkaft van het huls oprijzfiït het blauw van hrt leien dak ver vuild a vergrauwé do eJrit rondom werd alieen varsteoed dq 0 voge Wek wetter en het vertibkes van aldrulpende druppeU dioor regen aso de boomon gohecivi De etüibere verlaiienheid het vefvsii van wat eens groot nniaehUg heerschte druk te ïljn etpRiptof g y ivdi fiioli w ringd door fi dhvarendie geesten dte trenrend om den oi ergang van wat eens hun trota n hun orie was g ea rust vofidea êe adem van het vertalen zweefde stiile mdiiett gevend rond woorden van ArocAieid door de Auuplge lucht sul voudig Uesredit m eerete leung heeft aangenccnen Wel ia het een lüdèoaffesehlttlenla die van bet kiesrecht In Dultsebland Doeh thans is het aan de regeering baar bewering door de daad te staven dat het tkaar ernst is met de ultn eiing van de beloften aan het volk gegeven Het Hamb Fraradeidil w st er op dat de regeerin thans b ifwrt In te g en en dat ledere v ziglng net vertrouwen ondergraaft en de g oopte politieke uitwerking der klesrechbhervorming van tevoren vernietigt Het kiesredht is geiyk of is niet geiyk leta anders bestaat er niet niet voor het gevoel van het volk dat geen oog heeft voor partypotitiiek en apüsvondigfaaden De I kal Anx daarent en wijet W op dat het voonjtel In de oommissle nog In tweede lesing moet worden bebandeld en dat het beslikt der volledige ytrgaAerinti met dat der commissie niet behoeft overeen te stemmen Volgens het blad bestaat er voor de regeerlog geen aanltiding om maatregelen te nemen aleer deiinibeve beslissingen door het Huis zyn genomen De Glocke rloht een ernstig woord van waarachuwiog tot de regeering niet conder bedreiging ook Het blad hennnert aan de staldsgen welke men heeft tracbten voor te stellen als veroorzaakt door v andeiyke propaganda doch de regeering weet heel goed dat het hier de regeeringspolitiek gold Maar de vloed der ontevredeniieid aal weerkeeren waarschuwt het blad als niet Ktedig een algamecoie verandering komt in de regeerin gKuxlbeginselen Het volk verwadit spoedig antwoord De vraag is gesteld sedert 20 sedNt 70 Jaren Maar thane moet zy haar oplossing vinden ffoededtiks of kwaadschiks Zelfs Wolff schryft In het Berl Tagebl dat het antwoord den conservatieven en hun bondgenooten de nationaal lUwralen nit hét volk aal worden gegeven vooreerst e hter heeft de regeering het woord Tyd gewonnen Is veel gewonnen wo gal ook de regeering er over denken die wel beginnctt zal een tweede lesing af te mditen Moi IS den lydensweg van het Projsisch latireeht nog niet ten edndel IndenRyksdagsyn woorden gevallen over de arreetatoe van Dittanann Zijn party genooten de onafhankeiyke socialisten hadden geèisoht Dittmann In vr hei te stellen tydens den zittingsduur van den Rijkadag Het voorstel is evenwel door de meerdeiheid verworpen soodat xUn setel thane otü ezflt biyft De onafhanfceiyken riepen ongeboorde geweldenary Verder lokte by de debatten over het vredesverdrag met de Oticralne de onafh soc Cohn nog een incident uit door Duitschland voor den oorlog verantwoordelyk te stellen Zooala wy midden heeft de Zweedsehe mlnieter prwident meegedeeld dat Finland een 2weedsch bemiddelingsaanbod van de hand heeft ewesen en ook dat weldra een oplossing voor de Aalandskwestie was te wacbten In aansluiting daarop wordt thans gemeld dat de Zweedsohe socialisten eeo bijzendere afgevaardigde naar Finland hebben gestuurd om er by de FinBdhe soc dttmocrsten aan te dringen de afwyxiiig van het Zvtvadsche b mlddeUngsaanbood ongedaan te maken Verder wordt nog bericht dat bet den Zweedachfln onderhandelaars gelukt Is de Russische troepen verwi end te krijgen van de Aa andsgroef De Russen stelden als voorwaarde dat de verdedigingswerken en munitiede ts ndet in handen van de Fms he Witts Garde souden vallen hetgeen van Zweedsehe zyde beloofd werd In verband daarmede bezetten de Zweedsohe troepen het eiland zoolang tot dat er over het definitieve lot van deze eilanden een beslissing zal zijn genomen Volgens retzigers bevindt zioh de presluent van Finland baron Solnhufyod te Sveaborg in veilighebd Hij wordt beaebennd door een wacbt van Witte Gsrde eoldatgn Behalve 09 den Duitseben opmarsdi in het Oosten moet de aandacht gevestigd biyven op de zoowel uit moreel als militair oogpunt belangryke operaties van generaal Allenby in Palestina waar de Engelsche troepen na de hemieurwde acties der tigc plt kje saineii tt l a li roaiuuitietche geschlutBendtisi n woann plaats v m voor eeu blijde Intrede düo voerde naar de kilte van het ra akntcfdo eindtflijk verder langs Ingezakttn f4allen en oaintuurde moestuinen waarin re ten vsn broelkesciien opstaken het hoofdgebouw bereikend vanwaar hij o er de breedte opri aan den straatweg wear opzocjit De gedn te aim bet enzaroe graf aiebter ht he oude slotpafk 4iet heny niet hem aiet mier lo4 herhaaMHijk trachtte hij vut rpeingf TOoeti hijzoaderheA n duyroniCreat tv vernemen maar het wns tevergeefs men wist de aanwezighei 1 van het graf maar nlemsiu kon eeu verklaring geven vso bet vreAndM orilge graf bdirift evemoÉn wisten de dorpi llng o waarom de daar rustendn dooden lA waren bijgezet in het praalgraf In de kapel waarbi ven oiuUkt d riidem en edelvrouwen e het slot bewoonden voor bun Hotsten eisMp werden gelegd en niemand scheNi te Jovpsn begrijp n waarom do nieuwe ookier soo hardn klx vorai iee near bet gpfaeuren an eeuwen g leden h Eeif kofl sch geen r Ankwhap geven van zija alst jip zy e duwev htgeerte om bet raadsel op ie lossen hrt W0 Hfm abnl tma dembnlKte D cht bem Mken opnleair trok naar da itllle roetplaets tusadien de oudebooraen dÜe er In star zwijgen op neertfllkteti bewerend bet gebefan Op een vond ro er sprekend nwt d n dorpsgeasteiyke db meer dan veertig J ren geleeM had hi de kleine aan ds kerk gebouwde pMtoris ug bi plntsiHnf em Syaaje en Enf U 4 Op de jaarlijkse verg lering van de Spaansehe Hawlelekfimiur te Lotkden t PNSjdeerd door den Spaanschen geflikt Ütid deze een redevpeiing waarin hiJ mes op den opgang der Industrie die aonetonds na de vrede sluiting In Engeland te wadMvn is zoowel als op de toenemende ontginning der natuuriyico hulpbronnen in het aan bo demschattenryke Spanje Hu verittaapde dat wn eoommiisc e nanwe toeaedering tusa en de beide landen ten semste werMcbt is BNOBLAMa Ui l u t 1h 11 ocBa 11 i en Naar lietitcr ntfldt zouden Vrijdag alle liLiitenUndijith afgavaardlgdtn naar de IntfTgieeJiieerdii M cialMli c4 o ooaterenlj Is Londéni zl aangekomen RUSLANa Ds Oost Cbineesche epoorwag De Japansobe en CMneesobe ooomis hAbftn op bnrai van ihun regaaringen v de all 8mmi §ÖaW i ommi ifÊbM v den Jojt aiinefschpn sp o cg ai ht te zorgen voor het bewaren der jM l et yeilhlwleren der plund nqgfn en lit zoeklngen daar OQ er het ge e e tjoneeacessiegebied door de Japanneie en Chineezen zou worden besei Naar thans uit Stockholm verluidt hebben e Japaneebe en CÏilneesche troepen nadat de boIsjewiU geen antwoord gaven Inderdaad het geheels concessiegebied bezet en zoodoende Cbaibin van Rusland afgesneden AHWUU Spn aie en de Ver ïfuir 0 Rtate Do g ulnt r VerenUgdi Staten te Madrid Rrfvi tT fc hrt mlnlEtwIe v n Bul ti itiandMlio Kaken pcd éOoAMnlÉfclie overceitkouiLtt niet Spanj i leekroen waardoor de VWeenJgdic Stalen zekere mslariaIcfl ontAftijg n In rul voor katoen olie ene OorloiVAkos ten Uil Washington wonk gemeld De senator luoiisii wde van E iiiancD n heeft met a gf UieciKt Mtetunv n een door de regeering vaürgii ti l wvt n rp ajHigcijomcn i ii dt bfdbflUig hm qta een Aasnoi e oor KV g ftlwie te sobevB dlo bnwhlkt ö fcii kapkaiai van vb r en een half n l iïo K dcHÜar uu d 00 logwlndiMtrle tf htiVIlOl Amerika s hulpaaadeBnttai De iongets berlcbten uit de Vereenlgde Staten omtrent de hulp die aan de eellleerden moet worden verleend spreken van nieuwe troepen De directeur van den spoonNgdlenit heeft medegedeeld dat de aanvoeren van graan en mais aanmerkeiyk tijn veibetenl tengevolge van den veibeterden toestand der verkeemmiddelen De aanvoeren te CUsago van mak waren ruim een derde givoter en die van graan niim de helft grooter tbM de week te voren en de jongste w skeijfsie zUn de gunstigste sedert de geallleenlen dringend behoefte kregen aan levensmiddelen toen in bet hartje van den winter sneeuw en boude het spoorwegveikeer bt kaiu j 11 iitJ te weten tv Loiiwii oMr wat zijn geest l e Igbield hij veruaiu dat int hei kerk arohit mapeii oud iMKfkeo en paplertYi werduii bewaard waarin ongeiwijffid ve wt ttMiswaanttgrf omtrent bet oitdt ridöergertlaobt tv lc en wssj hiJvrot en kreeg vwlof orai to rln ar banehist tei BnuWelen m fitj ei dit in di uren die zijn pttUtijk htytf rdUet tatt cao haristocht die hM se ir verbaasd Zijn motite werd etrtdelijb beloond na dagen van verge f tcfa rooKmlen ausecbeo de verg ehft papler n jjonJw e it re geilmaat bi e n groote kiat utape d vond hij een eoorl d jbo gwchr n cn wwaU alt dk lnlei ang bleak door een gWH Iji ke dto de kMoe gem nt k idUe Oiüens het leren van d laatste bewoners vsn her vt rla m Mot hij atnü he moe naar hulw hopend daarin te vtndMi w hij aoobi tic taasm het krisMlge haoi hrift cijftrend wist bij uit verspreide k ten e a aanéAngc cbakeId verhaal te Stollen doi hU enkele riu en onveranderd m emcmww nd re figeu woord n omfweritcoi neertfc ftr ecf Vfwigde het r ebt Ia bei dorp waot he katftcei aj wet r bewoond worden de jongi tUh r m ittSi n 80M ahmrr Widerfl in hot tMiitenland hptlt ronOgezwxjrven en alle 4i 4f W m n kort beaoek aan si heerlijke besitilng brachi zal in het huwlijk tr d n m mett fijn Xuog vrouw ti voorvaderlijk huto bc nsn Slot to I v 4geiide Zaterdagnammer