Goudsche Courant, maandag 25 februari 1918

Oaren TriootMgie na SI Haart al iBac A ÊÏlmtmxïimèm dataiUiat Stcrt m Band CoofMüie UodbartUcelen n vertiooginc van de wtgni i admtuifltraiifreahiim i e Inaotttan der xqpslieclucn hedroegea iu Jan Itll7 i 7èi t in Jan lï ltl F Unsail De regietnKMUMten ia Jan 191 1 laU flaö in Jaa Idlö f 1M 2 451 Da etljtfkns der iokomatenbelaaiing aa niet aoo ftoog Zij bedrottfea in Jan 1 1 f jUUill l 4 m Jan 191tt f aw7 117 de opcenten tra bate van het L enu g on e gaven te zamen ruim 8 ton nker i a Üngtn waren er bij da invoerreomui bij de aooijnaea op aulKcr wijn gteuLHÜiteni en de opcenten daarvan Het biwverbruik fiohijjat gewtfulg te zijb elg tuMiuen ver mottuMijk ale een der gevolgen van de linantidieiett aicbtt ruitgaug van denuiidldenetand I e opbreugm van geeiaoht i geHU en van f 143 9 tegvn f 804 74ti maar dat wee te verweohtcnuu liet Vi ecsch sooveei duurder la geworden De bela tlB p gouden en lilvercn werken bleef oagenoeg etationair du oclc daar weluig l eiuoedtging W i biedt de opbrenget der 4 urLaé elaeting m eenigen irooet tij bedroi r f 2Ed 7 ö Ö dLl nog 7 ton meer dan over December BtHHEKLktm De Minister van LandJMaw haeft aa dt gameantebaatnren venoeht ham aan voUadl ge ivcave te doen toekomen van de poia nan en IMrma s in hunne gemeenten urn welke vergunningen tot opelag van lon pa blnnan hunne gemeenten xfju verstr on dai vannelding in die opgave van d op ilagplaataeo waarop die veivunningan bt trekking hebtmiL WmfcmigwtilHtg wi Het diÉ dar Iweede Kamer de h r Van Barerteyn baalt aan de Kaowrledeo een anhroerd doen toekomen op d nota van dan kSftlstcr van Landbouw d d 16 dezer over de peulnrruohtea en de kaaa SwMrtlM I e leden der iVeede Kanaer de beeren Uerrttaon n Van Doorn bed beo deu 2lbten deaer de volgende vragen Ingezonden ia het den lafaiieter bekend dat naar de oouran cn benchten dit jaar in Dulteditand de BOmeitljcl reeda op 1 April zal worden infevoerdP Acht dto miaiater bet niet M eiuKht ook voor OQ kuid op dien dag dkn zo mcrtijd Ut jaar te doen ingaan en kan do K am r du ï wedig tea uaartoe eirvk kend vooretel te gerooet alen f Acht de mlniflter het met gewenechl dan toveoa 4 vraag in overweguig te nemem ot niiet ook naast den zouKrtgd een mid odiieiti dp ware te bepalen De minliter van BlnnedtandAi e Zakea heelt daaroj wteren geantwoord Naar aautèüang vajir de geetelde vragen liwft de ondeige Qekind ü eer mt dia te deeien dat 4 n wetdoojwerp toi Invoering van den z somertljKl gedurt ide den aanataanden somer zijn d wrtement ro beelt veriM De t befde gebraste punten zuilen voor zoovei si verband houden met de trekking van die ontworpen regeling te zijner b jd oÉder de oogen kunnen gezien jrdm Thee en kof fIc Het u niet mogelijk gebleken In Maait de diatributie van thee weder te doen plotii vinden Het koffierantaoen ia voor het tijdvak van 1 tot 16 Maart bepaakf o o l K G en voor de tweede helft van Maart met ooc op de dan invaUende feeitdiaa op 0 15 K G De Jen comürteaif uit het booti Kaiuurv n d D NrderUndBchen Bond van veehaodelaren beiaaandie uit de hceren A IVoir peuter ie Hoogweea i a trenk leRdwi K V ü ldk T te Zutpbeu en t I Luniaa te AcHaiuii beeft iateraaa geiraoht g or te krijgen by ueu Mm=t r van loimIüouw Nijverheidl en Handil De juuuuier j eciuer deu m te met werkzoamJa eü ovti tadcn dlQt hij aeai gjfóh iniuti had ckbeeren tu ontvangEn aan wU hij liet ver zoH en riflelijk te z jii keoniitï willen brengien het doel wfearvoor attj au ddenle hadden OBngevraegdl Zij h 4 ben daarop etn dree ftangebo Ó m waarin zij ter betr ti dg iiig van tket heden door een commlMie van den Ned rlaudUoheiu Bond ven V etiaiudel ieii met jae Lxurllemit veubamUlde aen dinuiiniatei ijL ü camenvattinti v aua hunne n mirichen uiteuazOiten Naar mtti vorueenil h eit üe Mmwt r van IjBiidlxmiW ta dv laedewerkinK vrgpooht van de Rund veevereenlgiDfe Wi hét opkMsaen ven de bestaandie moeilijKheJen inzake de vleeSohvooraieiilng H4 t dag elijk cli beMuur ia is verband daarmede opgeroepen voor een apoedvergaderlng tot het omwerpen van een regeItng voor de vle eohvM rzii niug woMrljij getracht iM woidtn zoove d mug n uet Ue bedangeu van alle parUjeu r Aeiuug td houden en allen die bij d vko cln oorzJ niug betrokken aijn In hun btdiijf i U Het ontaUf de Vriaa De vooirzUiifir ven den raad van con uvioMuween der Nedierlandacbe Uitv oermaateohappij heelt tm een iu Het Voilt voorkomieaaen en in veieoiiilleiide dogtbla den overgeoomen open bii v n den noer Joli de Vrvea voormaiigi controleer bij de Kaa vere t dgiiigi te BM iavenbage aanlrndng gevonoen om de leden van genoemden raad tot eene vergaderloob op Zaterdag 2 Ueart te doen admlwoe pen Itoel van die btjcenkonitit zal iü hoofdzaak zijn da beoordeeiling der in vcibucIden brle bceprolteu eUen bij welke de directeur der Nederlandaiobe Ultvovirmaalachappij de heer Joh a ilea aNvooi molig hd der N V L W Heil en Zonen exportiumdel e Haarl lO recht Btrc ks of indirect iKtix en zoiu iujii e weetfl InaondWbeid den daarin venntl den uitvoiT van kaan lm de maand Januari 191 7 omtrent welken in eene verxlaring dcute 15 l ebruari d o v ondetteokend door den voor zUter en d n Kcretaria der njkeoouaiuSiia van toezitcbt op de kaacA treeniginiC de iKoren J W Aibarda Hd van de Tweede Kamwr der btatenr Generoel en A Ü Breen rykalzulvelooneulenl Al elotaom van het door gcuo mde rijka comknleule ing iHield ondierzoek ter zake is verklaard dat den peraoon van den heer Joh O Heil geen blaani ti if terwijl die MonUnaH e voor dueud werkzBOnAeid ala t eirtuuralid der Kaa ver oniging nietö dan égi hoogi achting lied Prof Sillevia Saüt t Pro SUle ie Smit hoogleeraar In de faoultt lt dnr Qodjgedeerdiheid aan de Vrije Universiteit te AioBterdlami ie gtateren la de a icbtingi i udokia te Rotterdam overleden De 1144 mlnldKii ie van buitenlandsobe cafc6u heelt ean telegram ooivangen van H M tydtlgk g zant te Pepograd waerblj bove atigd wordt diat lie bewind der Volkaoon muabariedii n e u decreet hedl agekondigd op jjrOnd waarven alie bankaandee leitt in bt fiag u orden genomen Aan de btaat bank iMkHi opgaaf worden geidaaiL van die plaats Waar bedoelde aandeelen zich bevinden OVeitredlilg wordt met ware irall a bed tigd Op den handel ia aandelen Mtaat 9 jaar gevao eni±wtral Naar aaoiikiing vaui de vraag Van het Md der Twwde Kamer de ht r Van Id wnga of oftder de in Ru lané nietig verklaaide leeain n ook begxvpen zijn die welke door de Ku 4ache Regeeriog waren gieigeB anAeerd voor spoorwegen b v winkn teiijgratiitKlii inUulitingen verzocht aan den gessant te Peirograd ilet antwoord luldt dat hf $ iMtretifende dieoreet echU UKldingt oMulki van de anuleeriog der regeeringi garanileui van particuliere leraing n i en vt eger dewet verbied de ultiK ating van oouponti De rente van obli atwa van RuMriac4i spoorwegen wordt tduH niet betaald ar a ai n van een bericht in d niieuwabladeu dat de Amerikaanache gerant te PatNVMdl in naam van 19 neutraio en gealiiecr hi stal tegen de annuieerhig van de Ruesisoiie e uiog en had jfep ÖP5 Wrd kan wordien mediegrdiwld ÖB tn te egralitfoh bericht w ra ontvanfteta van H M tijdeduik gkizant aldaar waarbij bevastigd wondt dwt het gelieeie corpe diplematuiue e PiCrot rad aan den volkbcommlawarla van buiten land ohe za ken en nota heeft overhandigd waarin wordt raed v deeld dat geen enkel decreet van annuleering inbeaiagnemdng itc itk t en zicSi htt reotit voorbehoudt volledige aohadevWgoeding voor geleden nadt el te dootMSk De eenhcidawenl llec Burcfiu voor Mcd deeilngen m aaks de Voed vlvxM rzdening nicdt Het Rljkal Centraal Admlnifiliatiekantooii hi 4t thanf aan do Geiaecntebe tuptm be nioh dat zij met ingang van l Maan eJt bedlellingen op eenheKSaworst kunnen hizenden berekend naar eene hoevMdhejd van lüU K G per lOlW inwonqr ptr week en voor een bohorfte van a wokeii Vww htt viTvo zal de bttbitelliagi kuiintn gi chiedien per viurweekache pej io4k De be atitllijiig zui wekihjka v oor hut vierde é i wordiin uitgcvw rd Indlioii de weke iijks giefaibi loeerde hoeveelheid dit vordlcrt za he t ongevraa kwanlum t H een seker peroentrage wordvn lerugge jraotó De woret die gefaibnoetrd wordt hii bepaeddie toetfelflten fabrieken onder behoorl hygl8ni ob toczlobt zal voorzien eijp van een loodie houdinde dien naam iwan den fabrlktmt w De m ag maim pri van dt ae wonit vervaardlgjij mt 10 varkenOT eebCh en 90 rundvleescb wordt in den kleinhandel fUO p K O GRISIS MAATBEQEUCN LeliBiagen en Strematd 1 van i andboiiw be t luiet inzjjne beeoliikkloif vaii 3U De Min tiekking v Jan lyn vaatgeeteld dy volgicnde fistri butleregielng voor lobmagen van kalveren A De aflevering en het varvoer van onbewerkte lebniagien alkomatig van bmueulaoOHohe nuchtere m vetti kalveren sijn verbodleu Dik verbod ld niet van toepas ingi ten aanizim van onbewerkte lebmagea Uat md voor of aIgenoui ii door óun oer door de Hljiutcoiunuflelö van ioezioht op de Vereciu mg van 0 r uk9 ifak rikanten aengew ztn ot nadier aan te wijzien personen UebdrogCT i de aflevering u het vervoiiit van limneni en buinenüpndtiohe gedroogde Icbmacea van kanveren zijn verboden DR verbod la nltt van boepaètiiiicF lo op bet vervoer dat gedekt w door een vervoerbewya afgegeven dooréc Vereenlglngi van b rem eU brikantMi 0 ten aanalea van buuunmaudbohe gedroogde lebmageu bcaemd voor éen onder A bedoelde peruonea U bdirogerej O De aflti vermj5 a bet vervoer van streowet d verboden Dit verbod 1 met van toepawlng lo ten aanzien van 8trcma l waarvan de verpoitking voorzien ie van de oontroleKtrODk van bet Rljkanandbouwproetstatioo te taoe 20 ten aMizien van onder rabbmaal toezicht bereid n ala zoodanig gekenmerkt Btrenwcl 3o op iM vervoer dat gedlekt ia door oen vervoerbcwije aUgegeven door deVereenlgtog van btrenweniabrikantf n Ieder belenghebbeudie aan wlen de afgilte van een vervoerbewlj ala in dit artikel bedoeld dffor d Vereenigingi van mreniaelfabriitanten ie geweigierd it an van die woigerfcia Wnnen aobt dagen m beroep komen bij de Rij uwooimidBle vaii Toezicht op die Vtffeenlging weilke Veroenl ing zich overeenkomeiif de uitspraak dier oommfewie moet gedra en St Ct D ScheepT rt en de Oorlof Dadltfwtayda Naar vemronwn wordt zal met 1 Maart een neuwe dienstregeling voor de spoorwegen verMhljDcn welke echter maar weiniff van de tegenwoordtgie xai afwlj ken biecht zullen er in verbeterd z n de afwgkiutfea welke in de vae cestelaei di nstregelli n zi ontotaan door de rvarhig ooodlg gebleken üilaajchungen of doen uitvalkn van treinen door wdkeafwijkin n het hana gebruikte apoorboekje met meer io 11e opzichim betrouwbaar wae ohter zaf met Juni e o nienwe dlenstrageltaig rageltaigin werking treden welke meer in nipende wijzlgungm omvat voor een groot deel mogelgk gemaakt door diei fuBle der beide groote maa achapp jen Of en Inhoeverre met dsen nieuwen lUenet o een ultbreidinf van de dienat zal eamengaania nog obb Uat Do Nieuw Amaterdaai Van Er Ma gezant be Waöhiogtwi la per telegraaf bericht ontvangen dat zooale vanzelf spreekt aan bet oimMkilIijjc vertrek vaft bet stoomaohip Nieuw Amaterdamf g en beawaren in den wie zullen worden gelegd maar dot we fene groote tranrfportmioeiJijkheden op het oogenbMk geen ladmg beschikbaar m De rel in ballaat te aainvaArd n mu met he oog op de lmu e weerwomeitoiuljghedien gevaar kunnen opleveren Intuflschin wordt ge tracht aoo spoedagi mogeli de benood de lading voor het schip te verkrijgen QgMKNGDK BEHlCiHTBN Twiat Zattirdagavoud ki egw la de luuchrooo De beiMkorf aan d Wagenstraat Ie e Jraveol e cenlge jooffjlul ivih Op t gekomen betft een met verlof en ia burgerklt din zi ide mükücn twee anderen met © en mm gestoken da eejiekTeïf drie ateicen de ander em eteöi ki dm rug vrtwtrdtoor ni t ernstige verwond ngen ontetonden zoodat de getroliwien natiwr een dokter van den evr e bulpdieiwt te zijn veff bondcu ti voat huiawaarts konden gaan De dader w Td gferreeteord o aal aan de bevoegde militaire autoriwiteo worden oveaigegevea VItvaer van d w it AiMiika au Oftkleei flcleele voer uit de Vefeenlgde Staten van Amerl ka en Qrooi Brjtennltt gieeft de mlnist r van BuittnJandecba Zaken keonl dat bij e i t€ie prBm van overeenkometlge atrekkSng onttlng van Hr Mff Üeaani te Parijn aangaamto den uitvoer uit trankrijk naar Nederlandl De goederen waarvoor de Franaohe R feerki verklaart den uilvoer naar NedeHand niet langer te wiUen bcieWtn ci debelde ale die opg eonid op de Brite Amerikaaneclie lijst behal ve de tweede poet fikne en de derdev gra miofoons op ds BrkethAAmcrikaansche lijtK reap jmmi in ruil voor ondiere van aoortgelijk maakael en aCmetin en oh nofrraafrollen v OnAr dée goederen z jn er waarveji de uitvoer uit Fraoltrijk ia verboden behouden cooaeot Vooraoovcr de e vroeger vielen ond r een der Igemeeue vri 6 eUingen dfe 25 Ooiober 19l7 alfei ingX trokken Is de vriiateMn hemtetd Voorzoovw Oo oedarcn vaUeu ondfr een uUvoerveïbod waarvoor j eii alg meene vrijatelUng la vtateend moet de exporteur ilgfa votmtlen van een coQS lt te veretrdtkdi door d Ganu adon de d rogatioo aiu prohlUtlone de aortie De cleel Naar aanlekLnf vian de ofmecMlMsling aangaande den uit Koffie De Miniater van Landbouw enz haaft bepaald dat de leverandera van koffie aan detallliatea hi het tijdvak van 1 tot an met 27 Haart aan detailUaten mocen afleveren op een hun door een detaUUat over te Itgffea bon no 16 eener thee en koffiakaart 0 1 K G kuffie en v bon no 18 0 15 K koffie geldende deze hoeveelheden ala voorziening in de beiio tten van den detalUiat voor de geheele maand van 1 tot 16 Maart aal door detaUllaten aan verbruiken mogen worden afgelerezd bon no 20 eener theeen koffiekaart 0 1 lÜG koffie van 16 tot 81 Maart sal door detaUllaten aan verbndkera mogen worden afirdevanl op boa 22 eener thee ea koffiekaart oae K G koffie Bone no 20 en 22 voor kofll door datailliaten van veibruiken in ontvat at ganoraen mogen door den b ti £f ndin detaUUat deegewenaeht dadelijk urn aUn Ivnran der worden aflgagavaa Nad aal wordn bekwd fUMlct wrika Over da greu i ÖlUwnacbt zijn Ocn twmiig Belgen over de Neierlamdsche girens geiomen Met een isoleertan hadden zjj den cleotrfeehen draad dooi eknipt I HlKg tot OMord m aelCaoard 1 Aknkerk betdt Zati rda6middagi om6treeka haUwae de landa onmer N uit Oa op den vooattijfietscnden tweede luitenant der mdantorlo Raans u t Rotterdam ewi schot getoet waardoor de ofileifraaij de kaak werd getroitan Daarna ricbtte NijB het wapen teigen zldiiself en bracht zien een wond bij da barMreek toe Uriden werd overg moht naar Goïinobem De toeatand van dm landMorber itf ieveiw pevawti die van den hiUeaent nW enwi r H jaar begint vrij goed al blli t Januari W R 6i ton bij d rwslDg ten OnottiMBela apruk da vumecrde B a BablawiU taeU ry Cïktaravond Uap en man de K itnut ta Botterdam dia da m n f utt atto uuitt toMoluMniHla ta do n alt ia Baf Tmtlci Wol Sajet d nu wj iljplQlflboavMltwdMi da ImnMte op dMt bm voOTt uitdb IdBoA pro emai aUtkbicea oiLuaUti outalaCMavn eii vu PoolMdie a üoM n rUlu te ambMniMn Uw KMd vm Us iit ch p tte AMlDt 6 liutcintaiDiE van alle partijai ui oi altrcdea er zai ecu dAcuw nÉiahitf ie word a gmoniuL Door de noo kMkdildwld van li i Ifivm wU mU r in het laad afMMctif eea l 6tr kk lijiL nut weerkeerm n zooboeiufee we f opbouwead polUek werk mogtJljk niakm Haw nooit ot te oinnnar uiUea de PoIad h 4 ooreotit du nwu iagea beo wil pïfrfen duldm d soedkeureD D attttiiL d r ladi oea Be oaoBéMle voor Indbuuiwriw aimg left DtiedecL aatat dM 000 Indlaiuu in het Acoerikaaiwche Icccr dKoeii Krwi voor hmmt da lugen nulUoe dt ar op d vrljb4 faii eiiing bebbeo gioteekcfid n HjkcUJk bitdnweir aan Iwt lioode KruLf ie bb u geiH onküa Tliiri k India nra djn eiffeaur vaa uitffe vt ide iandSoed reiL en en beroey op Ituu Amarika ea Noorwegen Ken adgMieeie ajoaomfaubp ov eeakoiuBt wnar uü Bd u Uroot Uiitani n de aodvre Ct aJi CRieti insttinftiiea ia bereikt tu wsImo de Vwt i Dl du btatm en Noorwe gen De voorwaarden worden t el gt public Td I 8 Noffl eeigiK a s Alfred Nobel en Kim hebben touAeiukulng gekregen om naar Noorw gon te vertiekkt nr t latingien levivauéoiteteii voor dat land t iet Koeiu aefi flolke kabiqiet t Uat publiceert de votgende le denH 8t van het nieuwe Koenjeensclie itabioet Uinlülvr president g en traal Averesp CM Buüumlandsciic Zakm Ui bu PBBZia frAaa ttoelleluvan Mlrza Vol oQ e L W uifi iutt raui uit btockhoim ia pnn üjoejeiotaa Mlrs Klderder Pwriaohe oouaOtutlfonit le parilj op Per i oh jcrondgebied door di n hngt 4 4cli n ooiwul in Kenuanaialt fL vaogen genomen en ato Uritwh g tvBO ene UMr Kbeacbin varvflwd OBKBAilNA D wara naaiu Wa habban la den kwp van den ooriof heel wat Riusiache namen geboord en deae xien Bciir ven op velerlei manieren eenToudtf omdat lecttiU weinigen bet Baaaiaedk machtig i n en men het dua aehreef op den klaah affaawU Orer de naam OekraliM heaft de N Crt sieh gewend tot een Nadarïaadache teerde Tan naam waUwkend met de Stariache talm en Tcmam van dasen daaromtrent In t Kleinnisaiadh dat zeker de offlcieele taal van het nieuwe land zal worden heet dk Oekrajina of Oekrajiena ala men UeTer wil een afleiding met voorvoeffiel van kraj grena rand De J hoort er diu in De GrootruaeiBche uitapraak ia Oekr jina dua met anderen klnntoon en komt heel dicht bfj OekrAJna de West Bun ïeeache ipelUnff zou dan ook een gevolc kunnen aljn van het feit dat in t Grootniaaiach d w c wat wü kortweg Rtadach noemen 1 es Ji door hatoelfde teeèen worden Tooivaeteld Wy lullan dui voortaan Oekrajnia aéhitVMi en dit oltapr cm met den klemtoon op de i Sn de afleidinffaB febniikaai Oéknüaara Oekrajienaehe b aogaa ena De oneoiiil tui d Jurbcnn I Uodanmorgoi ia door II M d Koniugla de Tweede i ec rlandsobe Jaarbeura te Utrecht oflcirel geopend Oeae pte ti9hi Jdi had rfaata in de grooto saai van lUvoU in tegenwoordigheid van een uilceleaeo gezeliMh autoriteiten en verdere oflMeeie genoodligden ada H M do Koningia MiPrin Hendrik do op bun tooht vanaf li t Matoa waar de booge geelen door dwi burgtowceter Jfr J P Foekema Andrea waren ootvangin naar Tivoa luide warm toe fiquif aan den Ingang der zaal onder bet weerklinken van bet WüheUuu door de beetuurdeira van de Jaarbeurs waren vierwelkomdl en met Hun gi volg naar de vow hen beiMeuide xotei waren gHtld sprak de vooraUter Mr Dr van Zö de opentn ÉfredlH uit I r berlnnerdt er aan dat dnse Jaarbeurt de eerste wapecadiou wing der Indlwliie U die met Koninklijke band wordt geiopood I ae nia giuK de lieer van Z flt oo t Voorwaar n bl fïe zonnedag nW rioohu voor onsm Raad van iiehc r die een derbaren wooscii ki vervulling ziet gaan uiaai ook voor bet de Nodtjland ohe ln fcu rie tüep voe4t en beaeft hoe Aa komat vau Uwe Me ê it en van Zijne Koolnkli e Hoog4wid aan fctte ure wn wijding een biUekcoi gceit die deze plec itigMd tot eeo ik mag wei zegRen hlatorfach oogeoblik maoktt l r f ac t voor dank aan H M de Koningin en Prins Hendrik voor liunue togen woord gbeid n voor den on ch rt a ren atcun dien zij daardoor aoq bet nieuwe toi Huut verleenen Uwe MajMt lr aelde Spr moge er zlob van overtuigd houden dat de wt dfat welke Uwe Jdiji eteit en Z K H aan oneen arbeid heliben wil len geven on bealuur co heel de national Ie nijverheid en qworalag za wean om energdcfe te arbeldeo aan de ootwikkijlng der jongie Inetellfaic en daarmede aan de jor de tijden geboden vcmleuwdeci op bouw van ooa eoonomiaoh leven De burcenieeMter van Utrecht de heer J p FoAena kwam daarna aan het woord en aprak wmicn zi vteiij deuh over de tegeewoardigh d van II M de Koningin aa Z K H Prina Hwdrik Uitvoerig gii f i r na de tQt tandkoioing van de Jaarbeure en verklaard dut bet teueeotfbMtnur van Utrecht er een eer in Mi stellen de verdarc ootwikkelitif van de Jaarbeure Ijinnea Utreobt e groülgcbled te bevorderen li M de Koningin hteld daarna een rede wewin H U hare bijoiondere waarde rk lUte rek voor dmi verrlofaten arbeid en er op wee dat de duk der natie oUcomt aan de onvermoeibare baanbrdcera d gedachte van Mmenwerklngl en initiatief op bet geiiled onzer produolie Er mag niet verunmd worden zdde H M wat menwabelt ïcfvernuft zou M b fi kunnen bedenken om die paraatheid onzer mjverlteid aan het volniaéktie zooveel al nwgttijk te doen nadereli teneinde de toekoniH 7ÓÓ voor te bereiden dat wij haar met vertrouwen kunnen tegemoet zlin n treffend bewij hiervan noemde H M sjde medewerklntc van bet gnueentebebtuuX van Utredit bij de bulsvestltig vu dt ac k nge en bij uüstek icraolillge uUlng V ait nèjioaeail leven H M irprtk den wenwh V dB fiet streven van deze eer waianllig Mad zich ook in volgende jaren moge af4pleg len in toenemende welvaart en ontpkpoiingi t n H M voegde Ueraan toe dat de regeeringi zl aantfuUend bij de machtige Htuwkraditen der belanghebbenden en beianfpiteJtenden getracht heeft bli te g ervra te verstaan wat op haar gebied ie doen wa voor ooite toerusting tot den eoonottttKhen etriJdL Zich ticbtend tot dea Raad van Beh er udde H M de k ver de goneohe wereld hervatte wedloop v economiflcli gebied zal het uitt rete etoohen van goedv koopmanschap en leobnisehe bekrwaauheldl Daar suU uw voorliiabtmg en kennltf aan deae tacfecHren bet dpoor wijam dat toi het dOe wU voert U M elntHgde Ik bevlultdnelin wooiden te brengen de gednoht dSe mIj nhunwr vtrteat bet i e ven onuttroeibftre hlijniioedigtMtd en hobp omdat ik na it Gwd een onbegremdi vorvrouwen hei In het willea en kunnen van miij oU Gaarne gee Ik tbane gevolg aan Uw ultooodlglng om deiee tweede Jaarbi urete open i Jaarbeurs daarmede was $ e H M die gekleed wa in n dwikergrijs zijden ooetuum en een tooquedrot v n eóe fde kleur en Prlmt Hendrik in tiolform mhrfsien daarop naar buiten D toegeng M de t n Oon stelJlng waa met gulrlamk a gesloten Het wa een alteraar diget miGKuent toen het aooMje van den heer Op ten Noort ondervoorzlt er van den Raad van Helieer H M op een rondkua en een ztifveren hamertje aanbood waarDuede zij db guirlandaa deed vallen het eln dat de Jai ppend Bij de opening waren o mt aanwezig de mfniatcre Trcub Loudon I en qjrt v orta de ComB saari der Koolngiè tn de provincie Utreohl de conamuidMit AerMeuwü Ho llandtic ie Waterlinie B m W iM UtrecM Mr Kvorwijn Aef van Idi afdeeliM Huidel van bet Dcparti ym t 1 H d Aoa 9i Wb i tWm le anderen Vor Wlrfllendu koren zongen II l f l et Wl heèmia toe l p haar roédlwendHlwg over hctiteiirlllo Iwzoohtwi do Rbuinglii ra de Prln vet Hchlltaad fliwida H M betuigde luAr epijt diknaal d r gebrek aan tijd verWodcrd te zijn meer van de Jaa oeur ziieD Te half een keerden Konlngia en Prins naar Den Haag terug De Jaaitesn Het feit dal een tweede Jaarbefora ia georganlaieerd itf zeker wel be bewij dat de eierate een volledig suooe i gcweeet Al men nagaat dat bet aantal de Uianfcnde fabrilcanten aan de Tweede Jaar beurs IOjO bedraagt terwijl op de eerste Jaarbemrie 690 Induslrleelen waifn vertegx woordigd dan bltjkt daanil alreedx voldoende van hoc groot belang bet houden van Jaorbeiirzen voor ons Tand Is maar ook dat deze Jaarbeure bet auccee van itaar voorgangister overtretft Natuurlijk vraagt in verband met d groote re deelaeniintf de tweede Jaarbeurs meer nitaaée dan de eerste Wae deze venKeld over twee terreinen n l Vredenburg en Janakerichof Thana hee t men ook nog be lag gelegd op het Park Tlvoli en de UaHebaan witfte laatste ond erverdeeld t in Maliebaao Noord en MaHebaanZuld t n zoo zijn op al des terrelDen wederom die aar flge opgewekt en fitaoh aandoende gebouwen en gebouwtjee toion torkamera en hutejee verrezeni De nimMti rkamiera en tafelvbk en werden volgene een door den Raad van Beheer vaH nstflld uniUlonM i pc gebouwd waarvan alleen dan mo At wordtw a weken wanneer dit naar het ootdetl van dezen Raad nood iakelijk was terwijl de bouw efannede de ultw ndige archlie4 tuur van de mioneterkauicnt werd vastgesleld door den Teohniechen dienst van do Jaar beure aan bet booCd waarvan etaat di iiWWiieur De Ble Leuveèiny Tjeeuk Overigene werd dsm deelnemeiw vri d ge iatoi ten aeoden van de favwcndige inrichting hunner nnonateickamer Ue dectnemeude Indaett egroepen vertegeuwoordlBd door fabrikanten uit alle declfo dee land zijn ai volgt over de vcraohiUeode terreinen verdeeld Vredcnburg Machinee en werktuigen Oaa n Electrkiteit Metaalbewerking Teobniwshe Inrtrumentenv Goud en Zilverwerken Kunatoljverheid m Kcrkell te kunst artikelen Rubber Steenkolen en Turf Landen Tuinbouw Tranaportmiddeleo Verlwaren n lakke Jan eikhol Iloutbewerkingi Kurk em Bureeuen WoningarlHceteo MuzlekineA mmten Üiportarkkelen en Speelgoed BouiT meteriaien TivcM Glaa en Aardewett HuMioudelijfce en Luxe artfkden Boekhand p pier en pe 4erwar n Uraflache vakken Maliebaan Noord Ledierwaren Voe Inge Ingem GeootmldMen Chemleohe en Pharmaoeutfaciia producten CHMn en Vet ZiM laad o ala ToarbMld aloeg hlj M MAlaca rmom en een otalacakaat van e a bakkulj atuk en da baWe dMmiiten van da Fïaatebe Baiar Da man ward naar bet poUtlttnireau oveicebracbt IMJ weigarda s n naaln ep ta Ken nachtviülfkeidawakar lm bet water Op don SliNI te Bottardam ia een waker van dfn VeiligbeidadienBt di toeaic t hield op kolenaobuiten door twee mannen beet gega en in het water gegooid De man want door aan militair en een burgar garad Da vrede in stekt San hiatoilach afgaluiatetd gaaprak 1 27 Uaart sal de vrada adn tot tand f Eonan aaide iMuand in au gaqirek Jfa atkaTr op 27 maant p wc wal in dit Jaar vervolgde de aproker op saer besliatan toon frEIoe weet u dat aoo zakert Het ataato in den Bybel £ an seerduidel ke voorspelling die reeds gedediteliik ia mtgefciomen Ziet u maar eena na de laatste versen van den profeet DanièLDaarin staat trEki van dien t d af dat het gedung offer zal weggeoomen en de verwoeatende gruwel sal jreetald zyn suilen s n eenduizmd twee honderd en negenüc dagen WelffelukxaUff u h j die verwacht en raakt tot eenduiaend dricbonderd v f mdertic dagen Van bat begin van dan oorlog da eerste oorlogsvaiklaxing van Ooatanrqk aan Servib 80 Juli 1914 tot aan den vrede van BrestUtowsk met de Oekrajina het begm van het stuiten van den verwoestenden gruwel z n precies geteld 1290 da en £ n due zal nu ala er 1386 dacan zoUan verstreken zyn dat w 9 27 Maüt welgeluksabgheid heerechen osndat aan den Btr d een einde ie gemaakt Hm hml Nu w sullen het maar afwachten Iflbld Pogingen om an deaartenr te ontsetteo i u patixMitile beutaando uit twee man en een aei guenit had bevel gekregen een dOBertour te halen van het polUictourean St PiotcrahaJ op den O Z VoorburgTval te AniBtöndoau en over te brengen naar de uran NaaaaukaMm In d aoogicAi uaii kwamen uit een lap ptffij eeoige mannen die he dadtiyfc de patrouille layttgi beiponnen te maken en te kennen giaven den deeerteur to zullen ontvetten tilt troepje grooide aan en bij üo fat AntbonufiHtuiit weid geroepen i Moet bij loei moet hij er u t i en reóbercheur van poUüe ried do menachin aan zich kahn te houden en de patroalUe niet la tig te vallen Lt ter de menigte om d müitairen werd hoe langer hoe groof r en even over d Hortuobrug werd er geroepen Nou i0 bet tijd nou moet hij loe Meteen werd da aergéant van acditerou bo eprongjËtt door een l urger oml bet ge weer van den oadwoUicler t grljpin Deze Ufit aiebi editer aijn wapen niet ontnemen on loatei een aobot dat zijn aanval lor in d bulk trof Dese tuimelde toen acbherover n bleei liggen Mlddk lerw iji had de aergieent tegen de soldaten g roepen den deaerteur niet lo te laten fn ala hij wilde ontvluohten deeuooder te vuren loen dcea obohoon gebotld werkeiy k trachtte een goed heeujcomen tie zoeken maakte een der soldaten van zijn vuurwapen gebruik ea loete drie achoten die dmv ds ert ur aUs drie even boven bot dijbeen van achteren troffen i ide gewondoi werden tdnnen sedro gen In dën Hortus Boteniioue waar hun de eerste hulp verleend werd De Iwrger blmon Lascurls oud 24 ar verkeerde in bedenkalijkeu loebtand De toestand van den deserteur d UI lar rige Wjljtvu Joeephua Want waa minder embtigv Beiden werden door den geue eekundBgen dienet naar he Blmiengaathma giebraoht mmtmtmmynm Koffie 1 0 BUKGl JMULfirTi fi der Gemeente GOUDIA brongt ter algiemeeoa kennd dat ds leveranoiere van kofiii aan dctaUiisteo in het tijdvak van i to en met Meart l iS op boa no 16 en 16 ener thee en koffiekaart rpsp O4 K U en en Ü 0 K G kofiie kunnea allevertn wd ke boeveeLheid akbkt ei0 voorzieniag in Aa behoeften vjln den detaolüat voor de g eele maand dat de detolUiflten in het tijdiviüt aanvang ide 1 Maairt en eiodlgeade 15 Maart 191Ö aan verbruikera op bon no 20 eener thee en kofÜekaaK 0 1 K G kofü mogen afleveren dat de detaolRetea in hei t vak aanvangend 16 Maart en eindSgende 31 Maart aan verbruikere op bon no 03 eener theeën en komekaart 0 16 KjiG koffie nuogen fleveren dat de bou No 20 en 22 voor ko fle door de detalUiflbHi deageweneoht dadelijk aan dtn leivoranoler icunnen wordni op Gexida 26 FabniarT ms De Bar emeeeter voornoemd ÜX BO J MIJö STADSNIEUW QOÜDA 26 Febr 1918 Comité tot Steon aan NoodlfidendMi door de MoUUsaÜa Het Comité tot Steun aan Neodljjdanden door de Mobilisatie verleende op 23 Fabniari steun aan 65 gexmnan R Tekf Het bqpanf van 1 Maart is benoemd tot telefkmiste 2e klasse b den Ryk Tetefotmdienst aUuer mejuffrouw C J Edamw i t houw vaa oaa ilsfrinelikiir Vr dagavond haaft Dr H Nort aUüer een voordraoht gaboudan over dan bouw van het eterrenatataal m een vargadariog van de afdeelinc a Uravenhiva vaa da Ned Vereemc g van Weer en Sterrankunde Aan het verslag In bat Vad onttaanen wU het volgende De hoofdzaak van spr s voorèracht wm om te l ten sien hoe m n met de modetaa hulpnuddelen en methoden een der voornaamste problemen der stelUure astronomie de venleeling van de sterren in de 1mmelruimte beeft trachten op ta UMaan met beiiulp van de resultaten dia vroegere wï tagenwoordice onderso cars daarbij vnkregen bdbb a Vervolgens beliaadelde sprakar de grootte d4r sternen en de samenstelünjf van stenen catalQ op grond van viaueele waamaoMngen zOoals door Aitfelander en bdionfeld is gedaan Bonner Durchmuatenmg of door fotografische mathodan sooals b v op de Uarvard sterrenwaohten van Cambridge en Areqtupa De door fotografische opname van hemelvlakken verkregen Bterreoltaarten wt kM soo z n nomen dat daarop sterren tot en met een bepaalde grootteklasse vooiknmeiL geven de gelegenheid voor ieder vakje aan den hemel net aantal sterren per vierluutte eenheid uit te tellen en aoodoende een soh na van de verdeeling der sterren aan den hemel vast ta stellen Het is weer prof Kapte n die zich voor de aatronoinie soo groote verdienate beeft verworven door de ebchtiog van het Astronomisch Laboratorium te Groungen waar de meeste tellingen van eterren verricht wonden Spreker behandelde vervolgens den Melkweg en weeë er allereerst op dat deze zoo n belanfryke rol q eelt m de studie van het sterranatels Gould beeft aangetootKl dat het mo eiyk is door de helderste deeien van den Melkweg een vlak te legden dat den hemelbol volgene een groeten cirkel sn dt Het is nu van belang dasen ciricel galactiaoben mrkel genaamd te kiezen als basu voor de plasitsbepalmg der vaste sterren SprcdLor het toen met behulp van kaarten xien hoe de verdeelmc der sterreu aan den hemel de sterrendiobtbeid vr wei overeenkomt met het beeld van den Melkweg dat wq met het bloot oog alen Spreker lelf heeft de door ouderen varlicjite sterrenteliingen gevenfieerd en bavonden dat de tellingen niat alle met vbldoende nauiwkeurigheud z n uitgevoesd De resultaten die h self verkreeg gaven ham aanleidituf om den galactosc en cirkel t letfgen door de punten van de grootste x g galactische oondenaatie sterrendichtiheid Vervolgena behandeldp spreker het Ueht van den Melkweg en herinnerde aan da ondenoejongen van Easton die de z iaofoten in kaart heeft gebradvt De rede van den beer Mort werd toegelicht door fraaie lichtbeelden Prof M a Unlder dankte den iprebsr voor sijn b bBOffwekke r Goudselie hengelaarsvweoügtng BUek Oidtereu htold de Goudacbe UengeUaro vercenJgingi db BMek een onderilug concours vanuk Rëeuwij Prii eu weiden bebaaidi slsi volgt Ie prijn Jac HoUbm A 2e pr L de Bruin 3e pr C du BruinMe pr J Verwaal e pr D Luidijcs be pr P Ptr dijk 7e pr P Loendordiloo 8b pr t liöendersloot fts pr H Idtungu 10e pr C M HoltbuIjBffli lie pr a vM Unen l2e pr L Laurier Nog werden lütgierelkt twee eereprijzen een werd behüld door Jaa Holtbulji aen voor de awaainte visoh n een door L de Brui voor de 3e viecb na de ruai VolksbiUlothaok Comtnlseerlg en der VolkabibUotheek van de Maatftcbaipplji tot Nut vtui t Algemeen verzoeken oné te melden dak de I otbeek lupiaMe van Vrijdaff 1 Maairt geopand mi zijn op Donderdagi 2 tf ebrUarl ThalU De boonceklub Ibalia jpal gisterenavond ato 2e opvoering in dit seizoen iti Umoordift Lerloof van Van Nouhuya efo akeiac drama het io bet verhaal van een ao m die oUloer is die onu apeelbchuldeo te dekken zijn vadegr met behulp van j mk r wil btMneleu vadier Utrapt hen op heet r wid en helpt nu dea jongen miet rijkageld Dan ectóet hij zich dood omdat bij eerlooa ia Dramal e asijn voor amateura altijd aantcekkelijk en ook Tbal a doet araan nneie Vreemd ia bet want bet lijkt on toe dat mlet het komiacho genre meer sucoee beiumld kan worden I Wat de uitvoering betreft de me en beeren van Thalia zijfn wel vooruitgegiaau maar tdbh gm bet gt bed niet z o vlot t wa soma wat machinaal atditer elkaar een beetje meer vrijheidl U we ge permStteend ook tn stemg uld Het kan nog b er en er valt nog veel te toeren waaraan de beer Bouwmeeeter aU regisseur wel alle aandacht zad betateden Het baat wm Bouwmeeeter zelf daarna nwM NieuwcnbutzeD en de heer t i De luitwant der cavalerie wae wat erg gedwongen In zi bewegingen m o zijn zuster Anna had dat nog Zooal geiiieigd Tbaiia Ie oohWr wet vooruLlgegaau ea zal het met mauwgencfte oefening nog wel verder turen ea N de pauze werd bet programaa aan gevukl met enkele voordrachten waarbij we voor het eerst onze GoudEiche Nico de Haas boorden De hear Slrre had aakeie aardige voordrachtMi zijn beate waa tot van den Kdeumon welk genre hem heel goed peet De avond werd besloten met een eaid meerd bal FMUiMdMnn Door n iwliikdln n ha RoimdHuKlH Vmt alUrr la HuAfaMluii tm oH i ii wUm Aangafteiidw sljja aè J3UbïÜ asajai echel n peraooeii uk BnODBhovcn dteuit eeu nlokekje aan éi Aal e Bakataeg aU hter 14 r pen choooUd haddnu onlvreónde De oboooM werd in beslag genemen la bet oaft liaaatrIaM IH rhula alfader ia aangelwudflo een slgaunervtouw A L die gevraagd had enig gekt te WitaMOeo le en kwar as ntat d beeltenis van de Koningin er opi Het U ek dat aij van de geleyoaheki ooroik cmaakt had met cm handigen fliefip 0 i oaccveer 18 te ootvTeenwlmk Prooea verbaal ia Itfen haar opfcmuki Gaavartnlk Oedureudo de maand Maart mogen do mutHgaav rbruikers 12 UU fsa gebruiken twvendieo voor elk tnwonend Ha van bet gezin uog 1 13 begw unt pur m Voor elke nog daiu boven gebruikte M3 ipoct A cent per Md betaald worAm Aan bet poetkanloor aUder zijn de volgiendo bi ieven ala oobasteibaar terug ont vangea D Bakker 2 aadam aiej c de Bruijn KoitcrdaDvi faMpteteur Directe beloitiuigien l ifdeu en i Gro 4k 1111v eraumi Kartal v irt t i i Mi Naar men vemeomtr f Ui de Burge mteester hei KorfbdspcA Zondag verboden Klfldam doen aÜ kM ewn Toan Vr dag de edhteUe en de B Jhiar uit het werken waren betnericbni de kindaren dat de poes m hat water geraakt waa Met het lot van pees iMgaan daden haar m de VV9 van het ifonsiÊ lC ar se vergaten het arme dier n teen poos later In deermswaardigen toestead er uitgehaald werd moest men haar tanic br ag n naar het water om haar alt kaar Hjdan te v i Tegen den tandbouvWr 1 8 ia da gem Vlist ia door de R ilBVoUtié wegens melkvervalsc iing procea vei 4 t opgtmaaki mykeofl advertpitia i 4i blad aal Dr T Beekenkamp van GoDdanfc roor ds vi uonige lüesYerasn iiHi Woenadacwond a a m de saai van F StofgMlaBlnirg een uiteenzetting geven van do Saksktais van da evenredige vertagenwooniglfig sn wat da Uberale Unia wil = = = Met het oog vp het baUuig der komende vwtkiecuiffen verdient h t alle Mobtfrelingr dezen i raker te gaan tO fn aJMOTs Uitoijfni nm utannf la U A Aju Qakk i t 1 Ö H 4rI n HVV 3 1 Wit X 1 UW flFC t a Vï M 0 2 B a rm S wtMO 0M WA ï il Coneoi r t CM l4o Fcijsnwnt arC 1 0 DVS 8W 2 0 Amstal Doidrwht 1 1 2e kl A SCH WFC l 2K aW 1 1 DEC Alomam t l B HllTwsuDl Vtotori 4 8 ÏJttojKft LW 8 0 AW OiDE 0 2 C TOP Wrtmim P H VUC Xenai 8 2 DW CW 1 1 3 U C AllAw SpWtpuui 8 LFC DWS iB 9 Km 2a U C OlyncU Z t Ckwi 2 3 1 Vaonr 2 Hemilai 2 Victoria iVÜ nttmn 2 0 4 DQS PW 2 fc Ie U 0 mt Go AliMd Ba Qabk 1 0 Quisk V aaaa 3 Titwi l PW l r li Neonli Be Quisk FlW 1 Femnt AciuUea 1 1 Veenlwi Valocitu 1 8 Ziml Willem 2 MSV 2 HilMallliu NAC 1 1 VelooHu wahelmiw l 0 Goudadia Bond la kUaia Goud I IIOP 2 4 2 8 iiO iK rW Ixivla 8 O S Zw uwas te idn efli auMs WoeRlaB 2 Zwaluweo 2 2 2 Orail 8 Zwi1uh b S 21 Ovaixictit Al veer t de daf Tl iatia i aan meeTaller gtrvMat voor AJax aantal wonnen cU zelf met 2 0 ran Qtikk en dan verlonn de cedcurrmten BaaMlB an Sparta Haarlan het ikh op a an Tttd daar KW klappen hoewel da italic aM4k luMa ToAoildinir weergaaft ok Haariata ataikar waa at Sparta moeat er in d a Haaf op Hontraat aan gelooven op da Korvar a 260ao wedBtr wetd SjMuta niet 1 O faalacanl l aiuidoor heeft Ajaz eer rootaran voor pionic kn i en bat lal aaa toar atia TOor de aiMieren on AJax ta adltailialen In da B afdeelini ipeaMe Spartaan Vt Harnea aM k en wiat AfC tag Juiat M wln m de aerate kaUl aektar mT 4 rWRe4 Voor 2 B beeft Mtraa Kttranmn itjn wedatr ldan baMndi d en ia thaaa oxealalen kamploan an 2 B Inderdaad een keurige piaitatie waarmee oijk w4 het atoara Hilverauoi gaarne geluk wauehanl Wü kopen het kamploenaaUtal aof aana liiar ta xien ipelenl Venlar l a a m eraara n wy de ovwwinning ran Kampang op LW waardoor Kampoiv oJ Boa gaad aki lakaf da laatate plaata onlaaapt ia aa waaiMWfalVk LW er zal aiadigia lUaaAlaB kakt Olympla er Zondac aa de kaeop door In 2 C kaalt TOP fMlKB aaa filiate aaatanaman dag gakad Sib hanr apalan ia door een iBapkal zoo aruCI aaraakt dat hH banraatakioa ia wanadngaa au laag boitan bawiiatatia ia gat na Daar liin wooiipUata Bottodania ataD wt ep kat ooganUik aiati koe i4 a toaataMi ia aa af dit OBfnal dat alal op lak iliit raa a tt r p ara maf giatfci i Tay wvite tg aoed JWnlMI Wl MtN ttfl liKt e waa dat Faituaa mat 11 wiat te wiaaaa da llalwlitona dar Vlaantingara valaa auliaa liak kam aog wH karkmataB aaoi doal y i t aa Toar i a nkaalag TOF telde aokala iarallera waaronder da doaknaa Ia dizaallda aMéallag koudan WC aa Fortuna een raae met availTeel TerUeapuaten Ba Qouwanaara kabbaa kuanas gaalataavaa een zeer aardlgaa wadatritd ep kat Spenterraia ia geen waken aagan w f een zee f riaaelian atr d vooral oa raat toen er mat bijna oagalund vuur geweekt ia Voor mat waa Olytnpia la kat begin en het eind a maandara maar maeataatUda waa t Gooi took Tarra aupariear ia kooMaaak daof bat Tardadlgea vaa da Oljnpiabacka Oa Tani e digl a g waa na raat batar inaar daarvóór atalde de haala Tardadiging bakalva da dodlman ziek aoo entaotiaek op dat kat alleen maar kan verwoiKterett dat er fliat Temekeideoe doelpuntea kwamen endat meeatantifda da bal todi door da baoka wanl weggawarkt Na raat waa Ulympia Ter de meerdeia ea waa kat haale elftal uitatekead op dreef voomamaMIk de vooitio de die dreef op Cremer en waarbü we galegeukeui hadden op te melkten dat Cremer ala mulToor over een ultetflBewl lehot beaekikt waarvan h moet trachten nog meergeknik te maken Trouwen alle 3 doelpunten kwamen van zi a Toat t Good u ooa etg meecevallen speelt heat ta tlach en beter dan Oljmpia dodl kon tegen het vurigeUlympiaapel giataran niet af Alinea kieag op eigaa vaki van Sportman gevoelig klop waarvoor wU naar kat var lag Terwüaen Voor den Goadackea Bond habkan Gouda 2 en Olympta goad gespeelde wedatrydan gewonnen Gouda 2 op eigen Teld tegen TOP 2 en Olyanpia 3 op bet terrein van Scheonlioven ti i de eerate was de Unkabinnen geweldig op icbot blt Olympla bet geheele elftal gewaUig op draaf Het terrain was in SckoonkovaB h ai nder alaobt Toor bet Mne doel ooIwapeeUwar Van da 2e klaaae kwamen oaa waar klacktan ter ooia orer alaiktt IttdiBg Zoo meet Zwaluwen 2 tegen WeenMa S een koogat vericwikkalitkan wadatritd Mud kakken ai aeada S avaaaana Da JoiJ spelen dienen er echter om te danken dit M in lederen plaatsaltjkan bood mlain is met scheidsteobtera aa dkt kat Uar kaaaota niat zooveel sMhter ia als Olympla 2 t Qooi f Dinot na dea aanvang vaH Otynfia Tttng aan voonl da Tooiboede ia In aatia aa al Trü apoadic weet Cramer ean door Doelen goed toageapaeUes bal door te loepen en de leiding te nemen 1 0 Dit prikkelt de Gooi era en onder aanvoering ran dan keurig apalaadan maar voortdanpd rrUftaaadaa mid roor wwdt Kluuder beaohotan Oa Olymtia rardadiginc atiat alk rarbaad doek eat niettemin vaa ai h af te Wl da tap Ijngiaineifcaad karatalt Olympla liek weer en ia au roortduraad ataiker aonder neektaaa te Ininnan sooren Na de raat valt Olympia direct rurig aan aa Cnmer slat kaaa de voorsprong te vergrooten De nitrsllea vaa t Gooi a fn kug niet meer wat sit te Torea wann ao ook da Olympta verdedigkv ia nu beter op dieif Todi wordt Klunder vernat doordat da wind aaa boogsitscbot vartadailit onder da lat doet doorgaan Wel wil de aoiMidaraehter die bet gaval niet oenatateenie bat daalpttnt aerat niet teefc enn an maar op vaiklaiiBC vaa dea OlymptedDaknaa wordt kat doelpunt daarop eikend 2 1 Dit prikkelt Olyapia neg meer t Gooi beeft nu nietB maar ia te brengen Crwier lost scbot op sekot aa kaaft bij a n acrimma voorvëai anaeaa 8 1 waannaa de ovarwlanlag vardlaad bakaaM ia AlpiMB poiteaa 4 A ben beaft 4 Sportmaa 3 Inrallan Dlreet wordt aan bekla aitdaa nrig aangapakt vooral Bportmaa kaaft mer ket oiïde Tuurtin zich waaidoor al soa maalg ataik tegnatander ia kat aaad kaaft maaien büteb vooral de Tooilioeda ia ep draaf en apaelt keorlg ainaa Teak ia kat Alpkan dat kat eent doalpuat waana Sportmaa boawei in bultea Mpoeltle geluk maakt Het Utlft geltik op gaan aa nat karot daa ook met 2 2 Daarna scktfat Alpban bat op te geven waanaa SparlmaB profiteert twee goede voorsettaa syn avaaaoo keuriga dooriiraak vaa dan linWHaaaa aa kat ia doiteaak Tan dea llalraMmian ga kat ia Toor Alpkan niet meer ep to halen Wal komt er tagea het aiada aag aaa eplaving en een doelpunt maar daa fkiit da aekaldanditor einde aa haaft gp ertm a n vaidiaBd Goiala 9 TOP i i t Beide cluha kakbea alaik plaagaa la ket reld gakraeht Caa ring rnric apal wordt ranaf den aaaraag g ae p es ld a rrij spoedig gelukt het den HnkiÉiiiinea aaa Saoda da leiding te geren ev n later deer eaa acfeHtorend sdiot ar aea U aaa ta aw a g i a d laa te var oiUoepea ia Gauda aeadlettig ea TOP rennindeit dan athtantaad Qooda bllift achter da maanlen baid wordt ran beide aitdea g We wkt ea ki aaal tampa gaat bet raa doel tot deel Eaa aiUttaraad aafeat uiteen goadea vaaiaat bnagt aa i tanrül daarna baidea nagmaala kaaa alaa to daelpuatea waana hat einda vaa dan nitata Toor Gouda Mi ii w ili M ea Olmila t t t Sdueafeofaa haaft aaa Mal iireallani Olympla ia ia daaa iiiiatilHitg eaaiplaal Dinet blUkt Olnwla var da inaeMan aa toB awt aaa in d aakot da aaaa Sakaaa kaar uttrallaa at iniid ai e Olia iamniedlgiag an 9 kat alaebto ank vaa kat TaM dat made door ei riet op te gooiea baallat pae lk aa r waa Olympla biytt mrig aanrallea en de lialmbuiton slat kaaa de voorsprong te vergnioten 0 Nu laat SAoonkovaa da moed sakken aaa baada brengt aan strafaakop aa Wegnar maakt er 8 0 van tarwtji 4a uddroer avea later een 4e ar In kogalt Na nut verdedigt Olympla het eenige bruikbare doel doch biitft sterker ea er wondt ia de TooriMada aleokt geKoboten Todi toflpan midvoor en ImkAialum de bal nngmaala la bet doel waana liet einde komt met een verdiende fi O roer Olympla De ackafcisrafhter roldeed goed O Ue stand la 2a kl B ie tkaaa Hitvtnum 14 M 0 2 44 U 2 OOG 18 7 2 4 1 20 18 1 23 AJaxL 14 1 7 18 84 2e OM Victoria 18 2 12 28 21 0 M OlyavUi 13 3 1 7 11 lS 0 OM Kampoag 18 8 8 7 O 10 28 0 W A W 11 4 0 7 10 82 0J4 LVV 11 2 18 i 10 82 OM Oaetandia na 2Giai 12 2 1 20 87 1 147 UUven 1 10 0 20 4 1 11 1 M UW 3 If a 8 U 42 42 1 1P Olympla 2 18 7 0 3 14 21 M 1 17 t Gooi 2 11 t 1 t U 20 41 1 VIctena 2 11 4 2 t 10 88 18 0 81 DOS 2 U 8 17 7 20 88 a88 lümq ong2 11 8 0 8 4 17 U 0J Voorw 2 11 118 1 8 88 0 08 Vmv vaar HnlavvaBwaB L waar titen dac dtt bruuastfu iMW van du broodptanJt doe zi in len hut eu zet dete of eu tot OiHti op de Kaoml hm uindu zo guvd diuog Uê Ikuudeu i gtbruik w n r MrvKuiiUtg van l e tcliiill oor verMiiiiUcwlv doetalad i liia bcnldt et yuriips getei op de volgvDdk wi Be Mpi nociut 1 pond wort 4 u 1 pond eulker ti voroenw ev u soo aoad la cManoe te hsBigcuj en 1 d L water Ueu ioHt de suüter lu het water cu eltrovu iap op wtirap de wor eluii uu raspt dmw vMuüa drie üHra uwtdlle Ijsat m opgnloeto auikvr mw de gcnwpte wortelen cirëa eu uur iLolen on voeg daarna dv geraapte oUromsotiUlm bijj Men vethrijgt aisoo a pond gekt MATSTlï aSBIOilTBN Vrede tvase MtasUaiid m BwlMé Üit l irugrad worot vla Loodeu § e Kind Uel uitvonnvd tooilté btx fi dv IJultdoho vrednn oorwaardvu goedgt keard Aan écu t ult h n geooralm staf la om wapiiijHittilaiMii erx ht Ta Brast Ut f sk Wllt lCN i U Naar nMa la wil Ing Uohte krlngmi vefueLua sutleu binnenit ort da niiniwe ouderhaiidtfliiifen w Br ai UtulHli aaavaufca MeviMw G Uan PAKIJ 20 itbr iJe arreasatie van uievr Oattaua lit gthut 21 iii eft m wensoh te kmnen gagevMi aioh te en mooa r terug te trokken CkUy verguüa M W oaK Xy febr Nabl d Itu t VOD New i Ottadlaud is hu sa tlorixel met een groot aantal paneaglera door e n havigtn nionu vergaan Ve l lijken sl retrds aangespoeld Zarvidsfavoud la op bet station te iV H rsfo rt Aa rangeerder R o t red pn l u fedood Do nUHk laat vrouw n 8 klnde mt aohter T itt gaMMlm Voor de Vlkefa JHw hav a la t utei Uteieu geladen geaooluw De beoianohic werd gnei BaUvla I lm tt graor uit BaMvie aan de iJ nK ldi L oor dto ymretdlca nfenval la tiall Batavia oiWMroouNi VaracMMMle Kawpouge si wfggiwpoeid DulaflU Ka syn daklooa atUfiawicfca Veaaarfct Mannda S F Anuuie AMiToar 30 vatte nudaran M vttta gnwfcahraren 111 varfuM Pi Mn Kalveru la lew 2 I0 S U kw 2 20 2 40 Bdupen la 1 10 UO Graakalvami 8 40 SJO Handal onUduUand a la dauidm koeian wanS varfcacfat Vardar mm mteariac Aiiilswda eilii VasauuM 6Mi p i 80 70 Tetognütoek Weerbendit Verweohtiac tos dn ralt J i dtg matige tot kyaobllgic Mi iifk lgk ahii mende NoorMIke kil VV al ll k o ZuidWmkttm wind vakrlwwoiki m lUdellfu opidariagen aaarankelUi nog ka op rvgnibulen kwt lite laolaea Zeaaopflaag 7 2oQaoodergang RI wi Maiaaat naLht Ujuiigtoataaina aar 2 H O uur 4 u 41 oi 4 uor 41 m Aanvoer 90 vatu koUm 70 melkluOlkoelan 101 nuclitara katvtraa M i