Goudsche Courant, dinsdag 26 februari 1918

Tw POST a TELEGHAAFICANTORE gaande in den Raad hebben gehad is dat nooit ter sprake geweest Het is altüd gegaan over de financieele gevolgen een wak welke door den heer Knuttel gelteel uit het oog verloren wordt De heer Van Eük roerde dat punt wel aan toen hü dun ge meeiitebouwmeettter er bü haalde maar toen die kwestie in deiiJUail is IxHtprokon i er niet gi ïegtf dat die werkzaamheden niet vetil tüd zouden koeten integemleel de geineeti tebouwmeester bad veel tüd tot zUn beschikkiug Er is gcaegtl er wordt toch niet ziKivoel gebouwd wxKlat hü zonder dat zgn werk er onder lüdt er wel iets bü zou kunnen doen Met het oog op de financiën is het hean toen echter verbotleu Wat d heer IJaeelstün mededeelt over den directeur van don gemcenti IÜken Reinigingwlienst daarvan ismü niets bekend Voor zoover ik mükan heriunereii heb ik alle liesloten vergatleringen bügewoond en nu moet ik den lieer IJsselstün aoggoii dat ik er absoluut niets van w et dat dat in tie vergadering isi uiMlogcileeld Dat hot mü ontgaan kttu zün wil ik toegeven maar als ik het ItvtwMinl hall zou ik er zeker tAgen hebben geprotestecnl De heer VAN EIJK M If V Het is mogetük dat ik mü zeer omluidelük heil uitgedrukt inaar ik kan mü toch niet vereenigen met hetifeon door den hl er Muülwük ie gezegd De zaak komt hierop neer dat in dezen Raad altijd in principe is beBprüken ilatonto ambtenaren geen particuliere dicnBten inoohten doen met de beikicliiig daardoor de Goudsche ingezetenen te benadeelen Nu haalt de hoer Muülwyk aan dat er wel aralere ingenieurs en deskimdigeu zullen zün die Voorburg kunnen helpen Dat is bett niogelük maar daarover gaat het liier niet voor mü In principe is aangonmneu dat tmze ambtenaren geen particuliere dionst n zomlen d en maar de bedoeling is altüd genveest dat dat alleen voor diensten in de gemeente G ouda zmi gelden over andere gemeenten ia nooit gesproken Ik herhaal dus iJat wü een heel vreemd standpuntr imiomon als wÜ onze zustergtMUtwnten door onze ambtenaren met bolnilpzaam willen zün want wü kunnen voor hetzelfde feit komen te staan Wü hebben van ambtenaren uit andere gemeenten meenten mflt al wopd i zU daarvoor betaald e ook al is neLaJsUdirect in het Mang wan de gemeente De eer VAN EIJK In ben het gfïlie eens met den heer Kjauttel on zal diiAsmet veider ingaan op wat hü beeft in Ihrt middon gebracht Ik wil de heeren Dercksen eu Broekhuizen er op wijzen dat de Raad indeivüd wel in principe heeft beslist dat gemeente iuubteiiareu geene andere werkaamuheden zonden waarnemen dooli dat men daarmede bet oog liad op weriraaamiheden iu Gouda De bedoeling was me r dat men de Goudsche architecten en andere personen e voor die warkzoamlieden in aanmerking konden Itomen niet zou benadeelen Maar zoover mü bekend is het nooit de bedoeling geweest dat onae ambtenaren geen advieè aan andere gemeenten zouden mogen geven Het bezwaar was dat b v de ge meentebouwmeester ot andore ambtenaren de werkaaainJiwlen van ander menscheii die hetzelfde konden doen daardoor zouden benadeelen althans voor zoover mün geheugen strekt is mü niet bekend dat ooit onze ambtenaren in andere gemeenten werkzaam zün geweest of adviezen hebben gegeven Ik ben het ook pet den heer Knuttel eens dat wanneer wü onzen ambtenaren niet toestaon als adviseur voor andere gemeenten op te treden wü voor hetzelfde geval zouden kunnen komen te staan en dat als wü eens advies vroegen aan ambtenaren van andere gemeentei dit ons dan geweigerd zou worden De heer MÜIJLWIJK De redeneeiiing van den heer van Eük bcgrüp ik tooli niet goed Er zün toch ook adviseerende ingenieurs op het terrein waarover het hier gaat dien wotdt aldus ook het brood uit den mond genomen evengoed als den nroliiitecteu waarop de heer van Eyk het oog bad Het beeld dat de heer van Eyk gebruikt gaat dus heeleitïaal niet op Wü leven in een tyd dat wü allen wat extra s noodig hebben Ik zou het zoo vereohrikkelük niet vinden als de heer Swartwout de Hoog iets extri s verdiende maar het moet dan niet worden meten met twee moten wü moeten niet den eenen ambtenaar verbieden wat wü den anderen toe de Hoocr een geldelijk voordeel zou worden jPMiDten door het dienen van de gemeente Voorburg van advies Ik meei eohler te ntogen aannemen dat een dergelijk advies niet geheel gratis zt wonlen gegeven maar biJ B en W besbond voor dit geval tegen bet uitbrengen van een gunetig advies aan den Raad geen bezwaar eenerzijds omdat de gemeente VoorHurg ook daardoor onzerzijds eenlgermate wondt geholpen het zal niet altud gemakkelijk zijn daarvoor de noodige deskundigen te vinden en anderzijds het een werkzaamheid zal zün van zeer tijdelijkcn aard eenvoudig medewerken bij het overnemen van het electriseh net vprmoedeiük eene waaidebepalimg du in elk geval eén werkzaamheid welke hem in zün Ijetrekkiug van directeur der Lichtfabrieken weinig of niet zal kunnen soliaden Met het oog daarop kwam het B en W voor lat er in dit geval geen bezwaar bestond het gevraa ide verlof te verleenen De heer DERCKSEN M d V In verband met de ondervinding welke wü hier in de gemeente op verschilleiid terrein reeds hebben opgedaan waar ambtenaren door liet waarnemen van een andere betrekking nog eenig geldelijk voordeel genoten kan ik mü niet heel goed met het advies van B en W vereenigen en zou ik het op prijs stellen ik geloof dat dat in het belang van de gemeente zou zijn wanneer aan den heer Swartwout de Hoog geen vergunning weid verleend om de gemeente Voorburg van advies te dienen en wel in i verband met vroegere uitspraken dienaangaande in dezen Raad gedaan De heer BROEKHUIZEN M d V U zijt nog kort in de gemeente en hebt verschilleude zaken welke hier gepaseeeid zijn niet meegemaakt maar mijns inziens kan de Raad in deze niet het advies van B en W niet meegaan omdat nog korte jaren geleden een of twee jaren geleden hier een uitgebredde discussie heeft plaats gehad juist over hetzelfde feit ten opzichte van een aifderen aanbtenaar en toen iu principe door den Baad is uitgesproken met tamelijk groote meerderheid als miJn geheugen mij niet in den steek laat dat ambtenaren van de gemeente niet meer gehonoreerde bijbaantjes of tijdelijke bijbaantjes mochten waarnemen En nu vind ik het een gek figuur slaan voor den Raad van Gouda wanneer hü terwijl hü twee jaren geleden een ander standpunt innam toen is wel terdege opgemerkt dat het waarnemen van die bijbetrekkingen tot misbruiken aanleiding kou geven thans daarop weer zou terugkomen door het gevraagde verlof te verleenen De heer KNUTTEL M d V Ik herinner mij heel goed dat in den Raad weleens de wensch is uHgesproken om in het algemeen genomen door gemeenteaïtibtenaren geen bijbetrekkingen te laten waarnemen welke veel tijd vorderen maar of het een officieel besluit is geweest herinner ik mij niet en weet ik niet precies Ik weet eohtor wel dat de geest van de besprekingen was zooals die door de heeren Broekhuizen en Deroksen is medegedeeld maar dat sloeg op werkzaajnheden waaraan de ambtenaren veel tijd zouden hebben te besteden Ik zou het jammer vinden indien de Raad besloot den heer Swartwout de Hoog met toe te staan op te treden als adviseur bü de overname van het eleotrisch bedrijf door de gemeente Vcmrburg Ik meen dat het de bedoeling is dat bedrijf met het gasbedrijf te oombineeren en nu kan ik mij best begrijpen dat Voorburg zoekt naar iemand die het van advies kan dienen op beiderlei gebied Ik herinner mü zeer goed dat indertijd toen hier sprake was van de oprichting der electiische centrale Gtoiïda ook aan alle kanten heeft geïnformeerd en advies ingewonnen o a by den directeur der centrale te sGravenhage bü prof van Swaay te Delft en waarsohünlük bü nog anderen Wanneer de gemeeiitebeetaren over het algemeen zouden besluiten om hun ambtenaren nietUoe te staan advies uit te brengen in andere gemeenten dan zouden wü PP den verkeerden weg zün Wanneer Gouda eens een advies uoodig moobt hebben wat te züner tüd gebeuren kan dan spreekt het van zelf dat men dan elders de ambtenaren niet zal toestaan aan Gouda advies uit te bren PISSD AG 26 FEBR 1918 Tweede Blad STAP SBPITIB Semeenteraad van Goudaa ItMiinDMii VsniH ZJttlng vm VrIJilag IS Febr 1918 li n VU wir VssRitlsr Biir snssster ULBO J MUS TEGENWOORDIG de lieeren Kolün Hoffman de Jong Derclisen van der Ree van Eijk Vingerling van Galen van Veen Knuttel Spit van der Want Jongenburger IJsselutü n van der Torren en Muülwük AFWEZIG de heeren Donker on Bokhoven De VOORZITTER Ik deel mede dat de heeren Donker en Bokhoven hebben bericht verhinderd te ziin de vergaderinir bü te wwnen De notulen der venradorlnK van 18 Januari j l hebben don bü het Reglement van Opdo vooriyeschreven termijn ter iniagc gelogen Wordt hierover het woord verlangd of steniroingt Zoo niet dan zün zü vastgesteld Mededeelingen Gadepiiteerde Staten der provincie hebben goedgekeurd de volgende Raadsbesluiten a dat van 23 Februari 1917 sub I en VIII in verband niet de definitieve regeling nopens de School voorvoortgezet opentaar lager onderwas no 32 b dat van 2 November 1917 tot nadere regeling der jaarwedden vanhet onderwvizend personeel der openbare lagere soholen no 156 c dat van 18 Januari 1918 tot hetbrengen van wijzigingen in en hetdoen van af en overst rijvingen opde Gtemeentebegrooting voor dendienst 1917 no 104 d dat van denzelfden datum tothet aangaan eener geldleening metde Directie der Rifkepostepaarbank no 34 e dat van denzelfden datuan tot hetaangaan eener geldleening met deFrieeohe LevensverzekeringMaat scbappü no 34 f tiat van denzelfden datum totaankoop van grond tusschen den Fluweelensingel en de Krugerlaan van Ij Erberveld alhier no 28 g dat van denzelfden datum tot het aangaan eener transactie betreffende gronden tusschen den Fluweelensingel en de Krugerlaan met J H de Wilde alhier no 28 Door hetzelfde College is goedgekeurd het door den Raad in zijne vergadering van 18 Januari 1918 vastgestelde 3e aan vulliugskohier zoogenaamde navorderingskohier der plaatselijke directe belasMug naar het inkomen voor den dienst 1917 no 26 Door hetzelfde College is de ontvangst bericht van de door den Raaid in zijne vergadering van 18 Januari 1918 vastgestelde Verordening op de winkelsluiting no 118 Burgemeester en Wethouders hebben zich vereenigd met het desbetreffend voorstel der Oommieeie van Beheer om de gemeentelijke Centrale Keuken tijdelijk te guiten no 106 Burgemeester en Wethouders hebben benoemd tot oontroleur bij het tijdelijk Levensmiiddelenbedrüf der Gemeente D C de Goederen alhier no 101 Deze mededeelingen worden voor kennisgeving aan genoifaen De VOORZITTER De Directeur der Oemeente Liohtfabrieken heeft machtiging verzocht om de gemeente Voorburg van advies te mogen dienen nopens de overneming van he electriaeha ne aldaar B en W stellen voor aan den heer Swartwout de Hoog de gevraagde m chtiging te verleenen De heer DERCKSEN M d V In vorige vergaderingen is hier meermalen uitgesproken dat voortaan aan ambtenaren in dienst van de gemeente niet meer zou woPden t terfestaan in diensrt van anderen iets te doen als nevenbetrekking indien daaraan eenig financieel voordeel veïbondcn wae Ik zou daarom aan het College van B en W willen vragen of indien de heer Swai Jwx ut de Hoog die zaak voor de gemeente Voorburg behartigt voor hem daaraan finandeele voondeelen verbonden z jjn De VOOHZITTEB Naar aanleiding van de vnaoflr van den heer Derckeen wil ik wel mededeelen dat geen bepaalde kenniegevin ifi geAum dat tloor den lie r Swartwout staan Als het daarheen gaat dan gn 1 voorlichting gehad over den Reini gingsdienst en over andere zaken en nu zou het vreemd zün indien wü datzelfdq nu aan onze zustergemeenton weigerden te meer waar door het verleenen van deze vergunning le ingezetenen van uda niet zullen worden benadeeld waarom het hier altüd gegaan is Do heer BROEKHUIZEN M d V In de discussie is het mü niet duidelük geworden wat wü indertijd wel besloten hebben Zooals ik zooeven zeide meende ik dat de conclusie deze was geweest dat wü allen eenparig van oordeel waren ofschoon ik den heer Swartwout de Hoog gaarse gun dat hü in dezen duren tüd iet extra s krügt dat geon der amtbcnaren voor anderen werkzaamheden zou verrichten bü wüze van bUbetrekking Hebben de andere heeren het andere opgevat dan heb ik het mdsschlon niet goed begrepen In elk geval is het mü niet duidelük waarom men buiten de stad wel iets mog gaan verdienen en in Gouda niet Als motief heb ik gelioord dat de ambtenaar aan zün me deingezetenen geen concurrentie mag aandoen maar dat moUef lukt mü niet steekhoudend omdat de andere ingezetenen elkander ouderling eveözesj concurrentie aandpen Waarom ma een ambtenaar niet iets meer verdienen al doet hü daardoor zijn mede ingezetenen concurrentie aant Een ambtenaar zou wel ooncuVrpntie mogen aandoen aan de mensclien buiten de stad en niet aan zün medeingczctencnl Diat is een tweeledig standpunt waarmede ik mü niet kan vereenigen He motief voor het verbod om bü baantjes waar te nemen is geweest dat men wenschte dat de ambtenaren zioh met al hun krachten aan hun wel zouden geven afgescheideu van de vraag of zü voor het verriohten van di partiCTiliere werkzaamheden genoeg tüd beschikbaar hadden w t v met den gemeente bouwmeester Vel h t geval wae Men wenschte dttt geen enkel ambtenaar iu de gelegenheid zou zün aan een of ander bübaantje te veel tüd te besteden en men wilde voorkonien dat uit het w amemen van zulk een bübaantje moeilükheden zonden voortvloeien Dus één van beiden moeten wü doen öf dat liesluit voor goe l herroepen dus iedereen weder vrülateu óf m ninnd toes tosm d nt te doen De lieer KNUTTEL Ik kan mü niet precies herianer n wat de geest ik niet mede Hetisto heen fedt dat er hier indprtiid vroes k vaelisgepraat dat er heel wiat bootoen zün opgezet over andereambtenaren dieop die manier er wat bü verdienden Dat moest en zou uit zün dat mocht nooit meer gebeuren Dat is door dezelfde heeren die nu voor dit voorstel van B en W zün met krasse woorden gezegd en nu zouden wü het aan een anderen ambtenaar toestaan 1 Dat is meten met twee maten Dat moeten wü niet doen Ais wy het den een toestaan dan aan allen De heer IJSSELSTIJN M d V Het doet mü ecni szins vreemd opzien dat over deze zaak zooveel gezegd wordt want het ie toch nog niet zoo lang geleden het was in elk geval na de discussie in den Raad op dit stuk dat aan den directeur van den Reinigingsdienst toegestaan i rapport uit te brengen over een eventueel op te richten Rednigingadlenst te Oudewater Daartoe is indertijd besloten iloor den Raad geen van de heeren is er toen tegen geweest De heer Broekhuizen sohünt het te ontkennen hü is dan bü die gelegenheid niet aanwezig geweest Ik constateer dat het verlof aan den directeur van den Heinigingsdienrt in een besloten vergadering is gegeven Het geldt hier het geven van een advies aan een zustergeaneente en ik zie daarin werkelük geen schade voor Oonda s belang De zaak zou natnurlük veranderen wanneer het zou neerkomeu op ooncurreintie nvet inwoners va Gouda een ambtenaar van de gemeente mag natuurlük een dergelüke concurrentie niet aanbinden maar daarvan ie bier in het geheel geen sprake Het is een zoak die buiten Gouda s belang om gaat Het zal misaohien heeleniaal geen tüd nemen van do genwente Gouda De directeur zal dis arbeid hoogstJ waarsohünlük kunnen verrichten In eigen tüd Ik zeg U nogmaals ik kan geen enkel punt vinden dat in deze bezwaar zou kunnen opleveren of bet belang an uda schaden De heer DERCKSEN M d V Ik wensch in de eerste plaats den heer Knuttel te beantwoorden die er een en ander maal den nadruk op gelegd heeft daifet niet veel tüd zou korten om de gemeente Vooibnrg te helpen Het is een nieuw geding dat de heer KnutteJ ter sprake brengt Bö de vorige discussies welke wü BOSKOOP AdvertentKn en abonnementen op dit blad worden angcnonen door P AaWEUER ZiJdeweg72 5 Haart 8 u 800 d Béunie CawM Volkaboad tesa DnnloiMiiiiiit BdHfil Teraotfeen wg ftreceU t8lD t mededMling t niaceii mtnuwin van mtedwiiifaii eMeertn i iiii tiiH Hi l i u OU daM lisB tn e gen Ik geloof dus weileUHi dat indien het betreft een werkzaamheid welke niet veel tüd keet het ook in het belang van Gouda is vanneer wü onzen ambtenaren niet verbieden als odvjsenr op te treden In awiere ge BhetitelM DntfcetO K WaKKHkV ZOON Ond ia misimBm I lti d 17 ur muinuo 23 jut i iolicbtin cn Ü on Directeur toMcheo M 13 Verdeit iolicbtin cn i 9 12 uar GEVRAAGD um Maart of tatar wetfao 4 buweUik der lc eB iiordi4e een setle di bakead mat Itolten 850 10 Zick v TerriMm 008THAVBN SO Zoo spoedig mogemk gevraagd een bekwame NOODHULP of BEOiENOE bS J KBia Oed Kapper 32 11 Dubbele Buurt 8 Gouda laalukipM M hl ni I llfMHi Oar M tt GOUDA ÜITVÖERmG DER NEDERLANDSCHE VEREENIOINO VOOR KAMERMUZIEK GEVESTIGD TE UTRECHT tfp Vfljdas t Maarl Mai daa atfontfa tan 7 i ui pF oiaai il il iMiiii lijiiiii It m I fiwl Mivr JNM Vn liM Utr slit te Dl Httr CkrlttMnder AH Ot HMr J P H KIenuii VMauil 0 Haar Ckrlat Hlllaa Vrijen M itil hebban de I deo en bunoe buittfeaooien uit evoaderd dieBMbodea Battel Toof aJet lcden f l Voor Ieerl a eii Gyinnaiiuni en H B S rierouden of vcrxorieni e a Lcdea iija ff OtMt Ifinede de Leden ven den Bood veit H aaet a Kentoorbedienden voor eitever de roJnteiMt tMleet 827 55 Bovendien aifn voor de iHbune een Mr beperkt ntel keirten 1 10 Ot verttrijlbeer ▼ oor onen min vermolmde ten huixe ven defi Heer J v D JAGT Hootfitrael IS alhier fi wel nltelaileBd op Do d rd 38 Febrnnril9tBt ven middaii 13 lot t namiddegi 3uur N B Pe epntribu ie voor b UdaieetMhap bednie l f 4 50 b Ov ri eni kunnen xich de loe eD4 ot de L emi ad rléi venckeren tefea betelia veo t 3 80 per jter OiiC bi wde perionen onder wijsert eo oaderwi er rten wcrkzum bii hef Imtu Oftd nvi e i nlie feen hoofden ven echoleit Gele eabeid tot UknneJdinA iw r of b b j onder eleekende of den Pennm nieeiler den Heer y V JAGT D Sccreuria C 3 M KROON I Geen Hoest bij Klndsren Vofwassentn m Ouden ¥ 8n dag n kan blijven beitein indien leohte kei tfoade tfeneeemiddel wordi ebrvikt Neem btj beghinenden boe en verkoudheid voor U elf en Uwe kinderen ANGA bonboni De e helpen apoedif en lj voorkomt den del de hoeet en koude ieh i de borM vett eetten MMHHMi Dooe 34 en 70 ei Gebruik echter bij VtrOUdflllten hoe bronchüie oederdomihoeet boni en luchtpijpe ndocaio en ilaapetorenden boeit prikkel elimede voor Uwe kinderea bil kinkhoest ▼ eiuUtenden hoeet ANOA ISOOP DcM itroop suiverl de longen ven lijmen welke xich in de diepere luehlwelen hebben veitgeset werkt seervcrxechiend boeftiiillend iIi mv opiofliend en betpoedigt de geneeindr mmmm Per fltcon f 1 40 1 B f 4 I Ook pijn TM llerlel aard ia te eaewn ela i Rhsumatlillk jiciu apiar ai gewrichupijit pIJB ie de lede maten loltieBCe aaaaeeicbupija ea kiespija Gebruik lANAPERIN ublettea aaaai Per keker 60 el 3 k tt lB KOSlplJlli omatokee keel opiegette atneadelca pljÉ bij hef alikkea feem Mllaberdl a GLORINlebletten iHaPerdooa 40ct Fabrikaol A MUNHABOT Phannac Fabnek Zefat Bij Apotb en ell Droclatea Tc Goede Aatofi Coopa WUdatr 39l SehooBiiovea A N v Zeaaett MkMp VITkI I Spruit 1 r Verkade W d Te a A d Helde M M4eeaMJ r Geaaep iMiwIlk Hao l 728 K Adverteert in iHt Blad BRIKETTEN Voor directe levering aangeboden eenige wagons prima Briketten slecnvorm vrH van distributie uitstekend voor Centrale Verwarming Huisbrand of Industrie Levering uitsluitend per wagon Brieven onder No 848 bureau Goudsche Courant Markt 31 28 Wij leveren uit voorraad DENNENHOUT gezaagd op 15 CaM f 3 50 OENNEIIHOÜT gezaagd op 15 c M en bovendien gekloofd a f 4 20 EIKENHOUT gezaagd op 15 c M en bovendien gei loofd a a f 6 70 pw 100 K a Irmnoo tiuMs hleir loh Dossing Co Kantoop Ooalhawen 26 QOUOA T Iirttrt I4S wmm msmm VEBERUOaAAK BU AU E SOUDE 412 SO BoaLOOEMAKBRS EN OOtlDSMEDEN VRAAGT UW WINKELIER Nauui d Wap iclb powmci Meubel en Linoieumwas A S R A Hei beste artikel voor het wry ven van meubelen en linoleum Is v ri aaaKffcaop r n vofltPdl lla P In bet gebruik dan de beste bus was Koopt één fiescii A S R A en u biyit niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel en linoieumwas Aa S R A Waar niet verkrlJKbaar wende men zich tot onze HoofdWapOtliaudop voor Oouda eA omstreken de firma 362 50 L y UI Omm PPSaM Grossie r In Koloniale waren OCWIPA Ik heb nooit myn Baar verwaarloosd ili fecb ItOltO voorldnraad I d rfl 10 laar 0 lintllcl en mmn baar I oebrulit beb Uf mync weelde van IciaBMad 6ofvcad 0 x Mid Haar I Ie danken t U kunt ook Uoi Oeioail Hur hebbes B oel deze methode en begia viaduc Ben fulvert Helden Niet vette vloclilof I btvordeit den Hiuir roci Vcnterkt de klieren j ea doet dtenel en Tonfcam voor de Hm wortcli Voorkomt het Splytea of Uitvallen 1 Hooldzcer en Rooi verdwyaen nadit men KOKD een paar keer gcbntffel beeft en prenkelt bet eenvoudig op het Haar dan wrytt I oen bel eacht In eeae ncdeniMitKke iicfc l l n bontell het flink il ttaHaii e it dmz f tiuMfjilylit tlislitn 1 Ui Keki maar wy xanaii taliMidM nl dtl ah M ZHiMr QaamniMdal vaar lin HUr gau ander Prapai iil dM ku ewnraa UlUtekende preparaten warden banrli MweauMktt van be kryn van tfe eebu Kehe kanfft bet aaccee van Uw Haw f Wetter ftba Bearth e U ale Kite warA aaagebedea Me alet daMafyfe eaa HaadelMMTk Sea Vreww ta l aard a da balteavarpaUïlM raiVt AM Vdn werA aoeH lea verkeeit ea Werdt aae varlMeIrt aeadar eeae vanMceMa baltaa verpakUaa fl Oe7B It 1 60 on a 8 pof FImob Alleea VefKnewoefdlgtniVior N en Z Holland Utrecht Zc l N Brtiiant ea LInbnrg P OBMCM Jlmafnr4a Voot Prietland Oronlnicn Oftatlie Over in aelde 4aad Flma M MCMOCIMMI Snaeii HnHCO SHAMPOO H nMBRS ivn weletnpracf Mard twee Murten Nat en Oreeg K te mkr U KOKO koopt f 0 ia fc per pèhie I II MB IWUnK a hifc Lf ni2E8H ickiiiliTii Os naar Uw Apotheker Oroglit of Ktpper koop een fleich ItOKO van P LT3 gebruik het 14 dHen xooali voor fCKhrcven en bet dan op bet vweebll TE KOOP8 slle soorten van WInkelkasten Café lnventarissen tooali Buffetten met Toonbanken Caféstoelen groote en klefne Tafels Blerzullen Steekpompen Manometers Toonbanken van 1 6 M Toonbanken met glazen VIrtrines Toonbanken met marmereq Bladen Twee Luchtketels Drie Kantoorschotten Drie Kookketels 2 van 40 t en I van 75 L Drie groote Kookfornulzen een groote Barbterswaschtafel met 3Waschkomraen ea Laden kleinere Waschtafels Toilettafels Scheerstoelen Pottekasten groote en kielSe Oruttersbakkeo Flesscbenrekken ecn Magazpkast van 7 M Jang met Ladetier onder Een VIeeKhmachlne v BERKEL s Patent Een groote Duiventil om in een tuin te plaatsen Verder een groote psnij nieuwe Tatels Aardappelbakken Tuinbanken Tuigstoeien Een Kurkmachine Tapmachlne om bier aftetappen 1en 2 persoons Schrijftafels houten en yzeren Ledikanten Drogistkasten groote en kleine Sptegels Drie groote Grandbascules van 100 tot 500 K O Verder lieeft A BOUTER tekoop 200 stuks zoo goed als nteuwe l persoons Zeegrasmatrassen met Kussens er btj voor spotprijs 808 70 A ROFTTFR l ANOE AANSTBAAT 41 44 e D J J M tZit i Teleboa 8 30 EOTTSBDAm Hebf Gij U gewond Hebt gij U gekneuid vertild geitoctten ebrand gemeden of geklemd Steedi aal de Kloosiepbalsenn Onmiddellijk d pijn veruclReii de wond sulveren eo poedige genesing tot atand kunnen brengen Ziehier bet bewiji De Heer H CuJjpen bakker t Vlierden N B verUaardc nB het kappt van têomti h g tk mü door nhnêi t kous hu mik $ tm momd i hH ickten nktm dat mijn tingtr ir ee tm pattt Dt wond ntloeddt vrttsti k tn dted mt gewldig p n H a kit be n twoHtopig Vifb ndiH U kiiken f img ik naar mUm kui m Uit oamiddeUifk bi mym ovirtuvrman dm kar A v Caia lem polje KioóJlirkahim kalm Hurmtdi verkond ik 3 faal mtn keen Den volgendin dag toevallig Zondag nhtêld ik eeaigi ruti doek t Maandags kon ik weer M grtoti verèaHng van mjfn keUnutntt welgemoed hM kêt merk gaan Binnan meinigt dagen was mipi nkea gekêil gemt n De Kloosterbalsem ie en befH oeffd hulemiddel bij allerlaf wondaHf hulduitalag dauivitferin aémbelen winterhanden en oeten en ineen heerlijk wplitmlddel bij iioKti aplt podagra rheumatiafc en ruosepiln Prije per pot van 30 gram 45 cent van 50 gram 85 cent van 100 gram f 1 30 en van 250 gram f2 50 Alotnverkrijgbaar Eiicht roodaa baad met onse handteekeniog L I AKKER Rotterdam 793 118 GROOT WONDER Qeneeiknndige ICmiden tegen Rfaeumatiek Hoeiteo 1 Gebrek aan eetluit Mongkwalen enz alamede Pleiaton ea Balium voor uiverlng en genezing van woeden volgeni recept van Dr BUCHAM Ook te bekomen voor H H Veehouden veracbillende middelen bij Ziekte enz voor Paarden Rundvee Varkeoi enz met ge bnilkaeanwljeing te bekonaeo in den Geneeikracbligeo Kruidenhiodel bij g07 56 Mevr HA VERHOEK SPREEKUREN VAN 9 TOT 5 UUR Lange Waranda 17b Rotterdam EN GROS EN DETAIL Him gpeota luarrmm PRIMA ENOELSCHE BEZEMS PRIMA DUIT CHE BEZEMS DWEILEN SPONZEN ZEBMDOBEEN UATTENELOrrSBS TauKlenbcIretele KLBBK BAAB u BIUABTBOBSTBLS WIT ea VEBPKWASTEN diveree aoortaa bobstblwbbe heidbbezems CBBOBBBBS BBBKBNBEZBMS ea BBIDEBOBNDBBS li T IliliDERS AOENOA Bexem en Borstelfabrikant Kieiwagatpaat 18 Ooiida EN GROS EN DETAIL STOLWIJK AdvertentMn en bonnemeiiton op dit blad worden aangenomen door L VEWKMUtN etalwlik is geweest van de basprekingm indertüd over dit punt Evenals de heeren Bttwkhuizen eu Derrksen Iwb ook ik don tuilruk dat wü hwklen afge pn k m om aan gemeentoaimhlenaren niet moer toe Ie staan o i bosoMigde bübaontjes waar te nemen uwar dat is nooit een besluit gowe t Het is geweest een bosproking in een liesloten veaiBde ring en er is nooit een bt lnit te dien aansitm genomen Duareulwven kon ik mü niet beriimeren dat ooit soat een geineenteambteuaar iWrgnlüke uiidraoht ia geweigenl Wel ia steeds wanneer iemand daarom vroeg ennver g M in ken en is er gezegd dat het lAgmüS verkeenl was maar ik kan inU nietherinnertm dat hot ooit ia geweigerd Op dit punt ia nooit ee officieel besluit genoiuon n ar behoeft dus ook niet een besluit herroepen te worden Voor mü gaat het in hoofdasok lüeroin lat een zustememetmte vraatft het advies van een ooser ambtenaren Nu zegt de lieer Muülwük er sün gieiiut adhriseertntdcf in genieurs en men heeft dus niet juist een ailviseur uit Gouda noodig Dat ineeu ik eenigsziiw te moeten betwyfelew ndet dat er idet voMoBnde adviseerende ingenieur sila maar het goot om iemand die pnU tische ervaring heeft zoowel op g igebiod als op electri it itsg hif l Ik geloof niet dat er vele adviseurs van dien aanl zün Wü hebben zelf zoo dikwUls advies gevraagd san ambtenaren van awlere g nueesiteu Zoo hebben wü toen iudertiid bier de Reinigingsdieust in het lev n zou geroepen worden een zeer grondig advies gehad van d n directeur van den Reinigingsdienst in een andere gemeente Het zal missohien nog zoo dikwijls voorkomen dat wü derirelUke nMezen noodig hebben Wanneer wü nn aan onze ambtenaren weigeren om aan een zuetergvnteeiite een dieniA te bewüzen dan zou het beet k imnen gebeuren dat als wü de hulp van een ander noodig mochten hebben die per slot van rekening zon worden geweigerd Dat zou ik betreuren en dat is voor mü het Imofdargnment om aan het verzoek van den heer Swartwout de Hoog te voldoen De heer VAN GALEN Hoewel Ik meen dat de disi ussie over deze zaak al lang genoeg geiluunl heelt weBSoh ik toch ook nog een enkel woonl in het midden te brengen De heere i zeggen dat er een besluit van den Baad is geweest om bet verrichten van werkzaarahttden door gemeenteamhteiiaren voor amleren te verbieilen maar dat zou dan zokm zün een besluit in strij l met de instructie van de betrokken ambtenaren want daarin staat dat zü geene dingen van dergelüken aard als woJirover het nu gaat mogen doen alvorens daartoe tie machtiging van don Raad te hebben gokregen Ik kan mü voorstellcu ik zelf beu er hier in deu Raad meermalen tegen opgekomen dat het kftn voorkomen dut het niet gewenseht is indien een gemeente ambtenaar werk doet buiten zün fonotie om Wonneor wü een gomeente aaiibtenaar vergunning zouden geven otii voor particulieren werk te verriohten dan zon dat natuurlük in etrüd kunnen komen met zün eigeu functie maar zooals de heer Knuttel tereeht znide het betreft hier alleen het uitbrengen van e advies aan een andere gemeente Ik begrÜP niet welk gemeentebelang daarmede geschaa l zou kunnen worden Het zou alleen kunnen zün als het uitbroogen van ilat ailviee voel tüd zou vereiischen en de heer Swartwout de Hoog genoodMakt zou zün lang van de Lichtfabrieken afVezig te zün Maar ik stel mü dat hü waarsohünlük eemnsai nf tweemaal naar Voorburg nl moeten gaan küken en dat hü verder een schriftelük rapport zal hebben samen te stellen dat hü too noodig in de avonduren kam uitwerken Itaarom begrüp ik niet dat er over deze zaak eigeolirk nog zoovele woorden zoek gemaakt wonlen want het sop is lie kool niet waard Ik k n mü er tenminste volkomen mede vereenigtm dat wü in dit geval ik druk op in dit geval oimhU elk geval speciaal moet worden beoordeeld aan den heer Swartwout de Hooft toestaan aan de gemeente Voorburg dien lUenst te liewüMm De heer IJSSELSTÜN M d V Toea ik zoo juist beweerde dat in een besloten vergoderiitg to4 temining was gegeven aan den heer Anemoet directeur van den geoieentelükenBeiidgingsdieast om voor de gameAote Oudewater een rapport ui te brengen werd dat otaHin in twUfel