Goudsche Courant, woensdag 27 februari 1918

f o 13635 Donderdég 28 Februari 1918 50e Jaargang 03aA stre3s dxx BEHALVE ZON ËN FEESTDAGEN INGEZONDEN BCEDSDKBUNOBNi 1 i IJl Ike ngd mm fM Op de ToorpagliM 60 boofar Gewone adrerténtita n iDgaModen ffledadwdingen btf eontraci tot Mar den pr L Groote lettere en randen wordea lerekend naar jplaatarulmtew Advm teotlëa kunaen wolden Ingawmdeo door toMobeolMaiet na aoUadt detaren AdrerttntlabureM i oaae A t Admioiitrade i Telef latere 92 Redactie i Telef Ip ero 5421 wat meer ten ihoudendbeid hflhben aanliavolen In een tijd van vredaHtioomingM moest Ik woord dat van geaagfaetitMMla ziJde geiq roken wordt op em goudaduuü gelegd worden Daarom veiklaar ik hier la naam van de meerdeiheld des volk dat wU de opvattingen die la dM red uitgadrukt ijn niet deelea maar met btillttheM sfkeuren Het U maar e n klailt Incklant ratmr todb van vokloende betedteidi om ar da aandacht op te vestigen In Polen he ft da RagantMlmpenad een ndauw voorloopig kabinet men getteM Volgens bladen uit WarMhm hebben daarin zitting Penikowakf premier en Ondeiwijat W 1 a i 1 a w W Toblewaki Buitenl Ztken M nowski Justitie DalawaUki Bln nenl Zaken Wladlilaw Wroblewski Bultenl industrie PatoÜ Aibakl en sociale vooisorg Janlnskl Landbouw en levensmk ielennreniorgiDg Het behandelen van da S letiiig der jvoorleopllge begrooting In bat Ooatenrijkiche Huls van Afgevaardigden Is uitgesteld naar bet Korr Bur seint om eerst dan pariementairen toestand op te heklercn OndertuaMhen wordt over ontwerpen van ndalm aaid btnuidelaegd Van de fronten valt geen aetfa irrika eenlge wijaigdng bra t te vemickien Ter zee hebben d DnUeehe duikboot e n opnieuw aanleiding gegeven tot ergernis door het torpedeeran ran het Engelsche h L BJta aUfJbJp G nart Caatle dat met aXlt üWm ti ven van BriatoJ verliet op w naar Frankrijk om gewonden te halen Sr waren dof gelukkig geen zieken aan boord D omrenden zijn ten deele tsdieept door een Amenikaanschen torpadojsger doch 8 booten zi n weggedreven Een der reddlim booten waarin 22 overleveMlen plaats hadden gevonden werd voorts door het FranBche stoomschip Feon opgepikt de garedden werden te Swansea aan land geut Een andere boot met Q geredden kwwn te Milford aan doch van de 200 overigen dl aan boord waren Is niets bekend Wat het Duitecbe ultimatum te l eteekenen heeft wordt thana nog duid lÜlc r als wü de perscommentaren lezen van bladen ab de Lok Ana welke aohryft Wij houden ons aan wat het Duitsche belang voorschrijft De kletterende toon van het ultdmation kan niet woi den misverstaan en zal dan ook in Rusland en daaibuiten wel worden begrepen Inderdaad het ïb duidelijk dat het hier een Duitschen vrede geldt die uitsluitend rekening houdt met de ornniddellgke Duitsche belangen niet met de kansen voor een duursamen vrede En wat is dat voor een toepassing van het zelfbesc iMdngflrecht in de Oostzeeprovinciën ala men een unie niet Rusland reeds vooraf onmogelijk maakt Zal zulk een vek brokkeling van Roeland dat nu van z n weinige havens er nog enkele verliest geen nieuw gevaar voor de toekomst leveren Een zoo eenzijdig schaden van Rusadsche beo oordeelen van Duitsche belangen móet zioh op den duur wreken Wat doet het er toe of men d OostzeeprovJnciën zus of zoo annexeert het komt hierop neer dat zy Duitschland s belangen hebben te dienen in welken sdijjn vbnn ook De Berl Volkazatung merkt nuchter op dat de Duitsche vredesvoorwaarden in zooverre versdherpt zijn als dat noodig was voor de veiligheid van onszedf en van de gebieden die onze hulp heldjen ingeroepen Neen erger Rusland moet nog dankbaar z n Wij hopen alzoo tO schrüft dit blad dat men in breede kringen van Rusland daarin ziet ons verlangen om Rueland voor een totale uitputting door den burgeiwriog te behoeden En dan te denken dat zoo n blad zich Volks zeitung noemt Maar ligt in de woonden van den soc dem Soheidemann by het dtfeat in den Rijksdag Wij wenschen niet een vrede met de Entente als nu met Rusland niet reeds de erkenning van een schuldsg geweten Geen wonder dat de Maden der Entente de rede van Hertlinif zeer koel ontvangen en het radicale verschil op den voorgrond stellen dat er bestaat tusechen den nieuWen toon door Hertling aangeslagen en de handelin n van Duitschland zooale die blüken BUITENLANPSCH N1EUW8 DUITSCHLANa TaVjvkssurrogaten De Dult whe Bmidsrfcad hen ft bet aantal jiteoorloofdl tal aks iirrogat nog net TOkelei vv Tin eTdferd n l gedroo jdu linde pintaanen aborabladeren alsnvede VMi wilden wingerd en kastanje OOSTENRUK HONOAtUB r e oi positle der Ptolen 1 lav art ixjrrospondent k Bwn meldt twi nM t pitten majoor Een zeer groot conrpllment Ik verondursicl dat aJi u Mungttna zijt Ij u en ling n tijd levpn laat nuL ebi n vier of vijl Jaar tU er geen andere blanke man tenminste d se buurt uitkomt Het is ev jamtuer ma joor dat u nl t wat toes blevtiell cr bent voegdö hij er arglistig aaivtOL want zij üwu dan minder Oj tt iid zijn en u mis sehien opperhoofd maken Wij zouden dan tennUnste cenl kan heblteo om uit dit gouden hniSa te ontsnappen q er vandaan saan niiet eon Jnken bult Mim Barbara ia een g voeiige vrouw en al 4 zij al dat geld zKt zal zij er nletl om gevm Zij al zcggctt brflfvo oude Jongeit boel godt om die gyptUi e vrouw ts bediott fo d t land van slavernij net als dtf Jaed JoHeph in bet Outfle TtMtaraeot UaarJeekle niKKt IJen procent hebben otu Jat by geweaen bevit hoe u bandefcn moeat AlAa was zoo temv rgi ftageD en In derdaad oo veraebrikt door dlc uitbarsting van zl i gevaarlijke gai lvrouw dat hij ni eb Htohen kon om Jo kIe nöoh hem verwtBscben kon Hij sat slechts m en kreunde begriA erad dat boe alndit de xiikm nu ook staan nvodiieu In ieder gevai n erger zouden worden WfM nmz klonk boven hrt hsrhialde dötfa gedreun der tronmyis uit I deur werd opeag woi ea en en aantal prie mi fradien libuien Hunn bijkia g hfel ontbloote Hohajwn waren aff UfleU bt ohIlderd eo op hunne booldnir droeccik zij diüvetMc itlge miakei W i Tarvolfj DE gelb afgod H RIDER HAOOA D deer Meïr Storm van Laeuwen Klerk de Reua Nadruk verbodea 47 Miaöctóen geiooH hij me dat ia niet zeker Maar al dJoet hij het raij ik him ui t Mungana vot gdie hij ev bij op e i orakeltoon MunganA wacht op g legenhcM Wat do et het er to © Over twep nwianJeii fa hij nog maar een gouden figuur no 2 403 net eiS eenl mummiie in een niuseunn Nu ga Ik traJOhten mdja n te vind n Ik boordö dat ze bier ergens woont ze vertelden me ook diat mijp nw een hotel had voor BonaaipelgrimB maar zij stol voedB 1 en dergelijke d bigpn en wwd ala dievegge opgeeloteöL Ik ben bang dat itMjn ma erg g lsaJd te zij mi geen utgaamde dame n eer nadM zo zooiang in de gevangemla opgeetotMi zat Maar ze kan on toch no f vao nut zip da rosa is he owar bet beete baar een boodöcha te aden door een poiiUeageoit die haar wgt diat Jeekie baar nog zoo innig lielhwït hij moet haar zeggen dat baar lieve kleiae Jeekie ts teruggekeerd om haar baair giNaat wewr te Mogeo zien Ik weet niet of ze dot altennad slikken zal of z0 haar uit die gienrang nto W n zonder dtat Ik ajlea betaal wat m gestolen heeft BOSKOOP AdvertentiCn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P A WEUER ZI deweg72 0MIIBN6DB BEBIOHTEW UMI aoel wlBsti Ilea chriin uit Noord Brat ant en glunder boerinneke itowl vengettoefd naar iMrt ge edite tkiIimi te kUken een praeiitbeeBt Ut pai aita de Uwlder hing Een auto tufte Tooiii j dook de hauffeur fend terwyi een der inalttmde lieeren viteteeg en op de rrouw irfita te met de ▼ mag of het rarkm te koop waa hIe Geleaf bet aie meneir mar li boe t wet s TTiMger Doeh de bau vaa t vaiken kwam al aanklowen on gaf ien ulnriMMKl Jma toch well Mer t aal allvda sle goedkoop sUn 3 WMr weegt t beeet meent ge n Vieitionderd eohatte de boer n r4lüMl lder per pond e i mooi bod wat denkt ge er nm vraagt de heer tV p t Varken Wenl fa en molton deken gerold en in d i auto geajord Eer de boer die ongeveer dalzend gulden lociit opetrtjkeR van xijn veibailng bekomen wai waa de hooper reedi rartrokk Voor HKimoodera Tenwtjl de preien der Mjet loo enorm gwt eg en tijn kan bet zijn nut hebben een nüddel aan de band te doen ter veikrtJging vm sto HHiJet De gedeelten a l Tan veiWctn koueen toaaehen hM en toon zijn meestal nog gaaf ee sterk Man Teiiur gt dan een rechten draad die zidi zeer goed Iaat venrerfcen ids etopujet Het de tftatete tttaa uft den Haag k ll steren T nd te Looedudnen de heer J N Ajipeknan ontvanger der gemeente Loos duinen overreden terwijl hjj van den eenen wafpon op den anderen wilde overetappen £ en been werd afgereden en het andere op versdhiUende plaatsen gebroken In hopeloozen toestand is ht naur het siekrahuii in den Haag vervoerd Vechtpartij te Stratnm Zondagnacht riep de nachtwaker v E de hulp der agwiten van petitie B en N b j de arrestatie van een twintigtal houtdieven aan den Tongélreechen weg BH de poging de dleran t WTMteeen boden deaen heftig venet en door de daistends waa het niet megeUik de daders te berieennen De ai nten bijeen het tegen meenderheid dra te kwaad te kragen en waren verplicht van hun wi penen gebruik te maken Oe onverlaten swaaUen met hunne messen akwgen va Bclio t n en ovenmanden de ag it i De nacfafnnücer van E wen nagenoeg de band aitgeeneden terwQl de a rent van B die intuMchen z n revolver bad genomen door een drietal werd besprongen waarvan en hen van achteren j n viel Uit zelfverdwHginir tiU daarop de agent met een achtennuatsche b waging van xijv arm een ehet op den baadiet Me hem in den rag bs rongen hsd wuudoor dese ter aarde DMffplofte HQ werd door de anderen weglangen Nadat iMt sdmt was gevaUm namen vele der dieven de vlucht eidnlen werden aangahouden De pMisoon die was aangesdboten is tot baden niet teniggeronden de man die den nachtwsker van E de zware verwondingen tioebraeht is gearresteerd De politie met behulp der marechaussee stellen thAOS een aitvdl reid ondersoek in Diefstal van koper Qiatereniprond oAstreeks elf uur eonstatMrde een controleur van den NachtveillghcMadienst dat aan verschillende woningen aan de Julisna an Stolberglaan in den Haag koperen deuramien deurkni pen en eleetrisehe s h dlen waren gestolen HjJ arresteerde ewnigen tijd later een man dien hU op beeterdud op soortgelijken diefstal betnqite De aangehoudene wist zich echter Cf den Beauidenboutochen weg los te rukken en vluohtteln de richting van bet Haagache Bosch Op het alarmsignaal van den controleur kwam echter een agent toesnellen die den vluchteling greep Met gezamenlijke krachten werd de arrestant die nog in het bezit wae van verschillende der gestolen voorwerpen overgebracht naar het sectiebureau aan ne Adelheidstraat Rottende wwtelen Uen meldt dt Maastricht aan het Vad Hoewel overal in den lande geA rdc ia aan groenten en zeWs op de markt hier ter stede haast geen worUlen te kragen z n en dan nog t en den duren prüe vm 6 cent per kilo liggen hier bü de boerm in den omtrek der stad 6 000 000 kilo wortelen in de kuilen te ratten De boeren hebben hun oogst aan het Centrale Bureau moeten opgeven vanwege de DistributleregUmg ie daar beslag gelegd maar door bemiddeling van de Veilingsvereenigimg ia daar nog maar één millioen kilo van verkocht De VeiUngscommisaie heeft alles gedaan wat mogelijk was om de wortelen te veriMx an Ntt staat men voor het feit dat die wortelen niet mogen worden gedroogd tenzij de Minister er toestemming toe geeft waarop heriualdeliik is wngodrongen andere handelaren mogen er geen partijen van koopen om die wortelen te drogen het Centrale Bsreau is gebonden aan de mdnieterieele faeyhftfchiyp en Urwijl er zoowel gebrek is aan veevoeder als aan wortelen mogen 4e nmWm iéit aan partieutierm of handeka W eriBO ht werden Verrotten de wortele r dMtkVQt a de boeren er niets voor betaald terwQI er toch onder hen menseben xijn meestal kleine wannoi rs die oofd ÊSf tSk vèa de iniboWri T a wbrtelen moeten leven £ r is gdnfonneevd bij venehiUende per inn B tm het LnansinkidelmbuTaau a bÜ de Ve lMng e w re ei ügtng en allen waren eenstsww n ig In hun verklaringen Van af November hebben zij al nteer laat met de wortelen gehad dui met aüe andere groenten Ook de bij de nieuwe gasfabriek ingekuilde aandaq pelan beginnen teekenfin van verrotting te vertoonen De meeste aardappelen zUn door ondeskundige krachten niet behoorlijk ingekulid Bovendien gaan al de goede Zuid Umburgsche klelaardappelen naar het Noorden en worden in het Zuiden haast ongenietbare zandaardappolen g r ten van een kleur en een smaak die iemand NfNMdd doen walgen Smokkelaars De goneente politie te Roosendaal heeft 6 personen gearresteerd die als militairen gekleed wt met geweer gewapend zich s nachts in een hinderlaag bU de grens legden en smokkelaars aanhielden voorgevende soldaat komndeaen te ziJn Z j nsmen dan dsn amoUcelaara hun waar af en verkochten en verdeelden den ojArengst Zij zullen naar Breda worden overgebracht KUNST TooM l n Ueltt t ML Het Vadeibuut heelt gewtié delüor Buy en TiUy Lu het Ho 4u l Hieii l na afloop vso cHt flptoltfeiaoen zoll ve laten diwu zij door Nsp de la Mar zijn g engageerd Zlj w aaogtkikt dy or een aandenliJke vct4 etorliig van hun fioadioieeie pontle Daar dit bericht dat verig eDe votkomBtt Jpji4 la aanieidiDg bou kunnen geven lot gBb l oaigegrondia oDdiarst liing n batreffonde dn fiaaooieeto verliouémgen van het HoCrtadKoononI kan het zljm nut b ben zeati d HoefijlzieroDrreflpoad nt van h t Hbld medb te dioden dat htt lUgciiïPCtto peil vaa aaisntaténg blj ffemoenui gxsselsuhap liooigit i t diafl bij welk aiid r ook de eerdleraoigiskraotLien tuijgen van 5000 tot 7000 giildiQQ per jaar do krachten van het tweede plan 300O k 4000 gulden o dW ïn het bijteondw die heei Kuys een zeer gioed alsii genoot Maej de toonecdkunet kan niet opbieden tegen het tooaeHvennsslt Wij hebbm gW vrijheid ot bet salaris t nocnuen étsit éa heer Ruya bij la Uao zal verdienen Wel miMoen wij e ovogen zflglgen dnt het tweemaal MM eel bearaa t ül Lxmiï Bouwmoe ter ooit beeft giehadi Undler ée ooMuidligbedeci kunneoiwij bet slechts betreuren dtU Otur Buys oi IHUy Lue gezwicht zijn voor den BUtz des Qokllm H t boet nu laatstelijk dal zij nJet in een varlitó zullen speten maar la een kM tooneel Nu m m we t nu toob wd waarop die klejlne toonMea bij ons uit loopen Voorai dat ItUy Los van de tooneelkumn aigaat tot het tooneelvermaftk is een verdrietig en HtitBttiKod fJt INGEZONDEN JSuifoi veraniwoordel kheid der Hed Het Comité van Verweer tegen Vervroegde WlnkelslulUttg Mijnheer de Redacteur Verieen mü B vjp een plaatsje in uwveel gelemrn blad Bovengenoemd Comité hield Maandagavond een bUeenkomirt in de Harmonie met onderwerp de 8 urig e wónkelsluiting Ik ging er heen om gegronde argumenten te hiooren welke waren tegen de wettelijke Sprigs irinkelskatting Ik wil weel belunnen dat ik er niet hoorde want er waren alleen tegenstanders c geroepen Hen moest teekenen en dat weigerde ik in de stellige meeolng dftt die lijst tevens dienst moeet doen als een verzodiechnift san den Gcpneniteraad en daar ik voorstander was van een wettelijke 8 urige winlcelsluitlng teekende ik niet De voorzitter opende de vergadering en vroeg wie de precentielijst nog niet gete kend had waarop ik antwoordde dat ik dat niet gedaan had De voorzitter vroeg waarom niet waarf ik antwoordde dat ik geen tegenstander maar voorstwoder waa van een wettelijke 8 uiige winkelsluiting waarop de voorzitter mij vetvooht de zaal te verlaten Nu mijnheer de Redacteur komt bij mü de vraag is men bang voor een voorstander van 8 urige winkelsluiting dat men hem weert daar waar men een beaprddng hcMidt over 8 uiig winkelsluiting Vreesen ij dan het pro era het contra Ja mijniheer de l d men moet wd aannemen dat ae swakke argumenten hebben anders treedt men niet zoo op tegen eeu te nstander Qc herinner n j nog goed eenlge Jaren terug hoe de heer Gompers de buitenwijken bewerkte kleine neringdoenden bezocht die zoogenaamde liefdadighelds winkeltjes hoe hij mij voorapJegeUle het schrille van een wettelijke bepaling te gek om hier te besprebeo en wie waren nu de bezoekers van deze vergadering In hoofidzaak Sigarenhandelaars vele bovengenoemde winkeliertjes een paar slagers en enkele anderen die toen door bovengenoemden heer beweidt zijn Nu sa Jk mij niet groot noemen o neen maar ik ben nu eenmaal voorstander Maar pnichtig vond ik de houding van zoovele winkeliers die door hun afwezigheid blijk gaven te sympsthiseeren met de wettelijke 8 ur e winkelsluiting Winlmliers die iets voelen voor hun gezinsleven die iets voelen voor hun p nanee die iets voelen voor lets hoogere namelijk het gezinsleven terug te geven aan hun medevak genooten en hun pereoneel waanran e sdtijd venstoken waren door de eoAcurrentlfrzucht U Mijnheer de Redacteur duikflod roor de verleende phuttaruimte Hoogachtend B J BOER WinkeUer Advertentiêo liitriaitelMleil siliipalHiulKiMppli R OTTERDAM De lewooe Mt m a V rfatf rliia van AasdMlhotidera ui Ichouden wordea Op DOROKRDAB 14 MAART dei na inidda il Uyrua kantore der vennoocicbap Aandeelboudera worden versocbl huns aandeciflo ia evot e il 21 der Malulea aldaar te deponeerea De Directie 858 J C C DE BRBU ÏT en F Ph F THIJ88EN DeBrandstoffenCommlssie district Gouda maakt biertnedc bekend dat op 1 MAART a t e o aanvani wordt Semaakt met de veralrekking der LAATSTE EENHEDEN van huisbrand vas het Brandato tea Mr l April 1917 31 Mliart 1918 al publiek wordt opmerksaara amaakt dat nu reedi da kaartco voor aanvrage dHld lf k lltpawulal n B Bureau dar BfaDdaioffian CommlMle bnor d kunnen wordan da levcrtn n suited alidan in Msart worden uit eToerd Zij dia voor dura eanbaden la aanmerkln konen moeten het prijiveraebil tuiicheo de 8 oedkoope en dure eenheid op bel kantoor deriraoditoffenCommlMle Korten met indiening dar aanvra e Cl Oo h H 860 25 GEVRAAGD te n IS Ma rt of l t r we eaa a a howel der te enwoordi£e een nette dienstbode Iwkeod mei koken S0 10 Zich I verroelen OOSTHAVEN 50 üï kmt hit etBfl fc Gij kunt hei self wel weten of ook m door de ameene kwaal van onxe dagen aaojetsit sijl De zenuwzwakte t de kwaal vsa onzen lijd Slapeloosheid gedurige Vermoeidheid gebrek aan eetluit hoqfiitoljn die op vaite tijdenwederkeert 1 aWten in het hoofd luiaen in de ooren angit zenuwachtigheid enprikkelbaarh d zijn alle verKhimselen van zwakke zeiwi n 857 40 Die zaouvywakia maakt uw leven verdrietig en ongelukkig Wanneer gij die kwaal met vracht wih bettrijden neem dan dei morgana dadelijk na uw ontbijt en dei mlddaga een uur vóór den maaltijd iia eetlepel SANGUINOSE Gij zult r al haal ipoedlg de loede gevolgen van onderrindan Prija per fl fl 6S 6 fl 18 90 12 fl n6 80 WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co De Riemeritrsat 2c 4 Den Haag Verkrijgbaar bij Apothekera en Dro slen N Gouda Aston Coopa Wljdalraal 79 A ANTOVi COOPS DROOrST WUDSTRAAT 29 623 10 BUi leaeau Rtolksulkap BERKJENWOUDL Advertentiin en abonnementeii op dit blad worden aanKenomen voor Berkenwoude Oorp door A BOOM Bsrkenwouda voor Berkenwoude Acliterhoek door 1 NNMEN lijMicii miirui Ëlectromontenr bij de Marine ViBri rige opleiding te Amitsrduii Aanvang nienwa ogrjoi 1 Ootobor 1918 Bjj geiohilttrerltlaring moet een dienitverband dat olndijjt 8 jarenna het verlaten der opleiding worden aangegaan Penonen die op 1October 1918 den loeftjjd van 20 jaar bobben bereikt kannen niet worden aangenomen Aantal plaatsen BO Veroiacliton diploma ambaohtschool voor metaalbewerking houtbewerking of hiermede overeenkomende thooretiaohe en prnctiiclie bekwaamheid Inlichtingen zijn Bchriflolijk of mondeling te verkrijgen bij den Zeeoffioier hoofd van het onderwys bjj de monteuraopleiding MarineEtablissement Amsterdam 869 80 f l DE PÊLIKA7VN y l m GOUDA CHEMISCHE STOgMEN VERVEN HCERENKLEEDINO I MYOreNliCH liHttiiiiiil WAS5CHCn J VPRVEP J 1 i p hlÊ J J 1 ffa de Iwverkln zlei uw Weeding er al nleuv ui 856 56 lips lieUpS PelroleiDi en taim itBreB LeTering van Miichinale firandhootzagen Aanbevelend VEST 109 111 j VAN DUIN Het Advertentiebarean van Be GouilsGhe Couraot MARKT 31 TELEF 82 bezorgt de plaataintf van ADVERTENTIËN in alle Nederlandaohe en Buitenlandache daa en weekbladen en andere periodiekeni sonder eenife prqaTe hootfintf MT ImEwnding van n afschrift ds vold MNid Inliobtinaen worden GRATIS ventrekt u Ooedkoopste en solledate adrea voor Meubelen tli Tafel Kaïten Balfatten Stoelen met leer en placbe Veerenbedstailen Wollea en Satljndekens Theatalala Splateti SchlMerilea e n en t Bi Bpcoiaal adr a Toor oBa lMi mat huwvIi ktplana B 20 lOMT ZIEN niiMnun44i hnmiiiiiiKiUh Mi Rottordmn T I2W lel II Étierk x tij 1 lÉldfl Zet AOUBNDA 27 i i r 8 i luir Cató 9 hftaltbOpd I zirugr Wir W J L van i B voor Jong il aid Nod Vftrbondl 1 Maart 7 uur Conwrt Nocfc Ver voor Karaenniuaieik voor de AH Goadlai van de Mi tot Nu6 van t AlgemjeiefL 1 Maairt 8 uur H t 9oharóbord Vergaderlng Goudsdie Zwemclub 5 Huurt 8 u Soc de Réunie Ooaoert Volk mnd te en Dzvu uiiii raUt 14 Maart uur Soo de Béuni Vwgiffldlarliig Ver cfo AnAaohWslctoool voor OouiSa en Otaol ËrekeQ Beleefd rezaoafcen v f nB M tjïdiff znededeelÏDf te moeren ontrancn nn nrffaderiiLgeii concerten reniMJceiyïdMdeDf enx om den dan üt onza agandt ti fV A BBIKKICAN é ZOON Gondo n i© v LTxrs fiOVDSCHË C0I1A VT 3 v LTxrs eaa d v ert©an ti©TDleud voor Gro a d st © xx Oxxx txelx VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONNEHENTSPBIJS per kwartaal 1 60 per week 12 cent met Zoadafiblad per kwartaal ƒ 2 15 per wedt 17 cent OT ra waar de boxorginf per looper geechlodt fnutw per post per kwartaal ƒ l M met Jk ndsirrt lad ƒ 2 56 AbouMmenten wotden daffel ki aangenoinen san on bureau HARKT 81 GOUDA bU oise af ttt n dm boekbaodel en de po tkanlioren ADVERTENTIEPRIJSt Uit Gouda en o latreken bdtoorende tot denbexor kriDg 1 S regele ƒ 0 80 elke regel meer 0 15 an buiten Gouda en den baxorgkring 1 6 rogela ƒ O SS tike regel meer 0 18 Adrer e tilën ran publieke Tannakel jkhaden 10 cent p r reg L Bureau MARKT 31 GOUDA rend comité vormden zich tot sub commiseiea volgens hun speciale technische kennis teneinde de taak te vergemakkelijken bestaande in het veimenden van wapens en voorraden Nadat in der haast niuiwe vrijwiUigerecorpsen zouden zijn gevonnd wetden 10 detachementen aangevoerd door leden van het uitvx erend comité in de richting van Pekof afgezonden waaiheen ook een aantal pantserauto s vertrokken Er ia nog geen bevestiging ontvangen van de geruchten aangaande de bezetting van Luga halfweg tuaachen Pskoff en Petrograd De staf en het hoofdkwartier aan het Noordelijk front z n inmiddels reeds naar Twer overgchracht Petrograd zelf wordt in staat van verdediging gebracht Het ehj t dat men nog altyd een oprukken der ihiltachers naar deze hoofdstad vreest Waarschijnlijk lijken ons al deze geruchten niet Eeider zal Duitschland z ch bepalen tot de algeheele bezetting der gebieden in het uttvmatum genoemd en dan nu dan xal de vrade wel spoedig volgen Ook in de Oekrajine nikken de Duitsche troepen ter ondersteuning der Oekrajinera voort Zoo werd bij Korosatyschew een Russisch garde bataljon geivangen ganomeif en werd Berditschew bezet loosateltingen te eischent Naar het heet hechten de Roemenen de meeste waande aan drie Beasarahische dittnlcten die zij bij den vrede te Berlijn verloren Het liJn de rond 10 000 vlenkante kilometer wetke de geleden Ismail Bolgrad en Kowel ovnvatten Mogelijk dat het op dit punt op medewerking van de Centralen kan rekenen bij Inwitliging van het ultimatum Waar Roemenië wil htt niet aUes verliezen bij haar huidige positie wel haast niet anden kan dan vrede sluiten zal men o i wel al het mogelijke doen om tot overeenstemming te komen Een voortsetting door het weder opvatten van de wapenen schijnt voor Roemenië minstens even onmogelijk als dit voor Rusland bleek te zijn Balfour heeft Inmkidels In het Engeleche Lagerhuis verittaard dat over het lot van Roemenië Anmenlè en het bezette gebied in Rusland ondanks welk afgedwongen vredesverdrag ook op de algemeene vredesconferentie beslist zal wonden Natuurlijk is deze uitspraak alleen dan van belang als de Entente overwint I In langen tijd hebben we idete over Japan gehoord tot nu weer een Reuterbericht opduikt dat er op wüst dat ofsdMon er w g niets bekand ia dat J an mogelijk in actie zal komen in verband met de situatie in Rusland het wel sdur is dat de jongste gcftwurtenissen in Ruslajid niet aan de aandacht van Japan zijn ontgaan De Duitsche optnarsdh in Rusland immers heeft een nieuwen toestand in het leven geroepen voor alle geallieerden die b het Oosten geintereseeevd zijn en het heet d t de expansie van DuMschland In de richting van Aziatisch Rusland een ernetig gevaar voor Japan oplevert Dese toestand welke ernstig de aandacht heeft van de verantwoordelijke autoriteiten te Tokio moet In het algemeen de publieke opinie in Japan niet onberoerd laten Een zekere tendenz Is in dit Reuter bericht uit Londen aan het adres van Japan niet te loochenen Men zal zich herinneren dat de t u 1 1sche Keizer niet lang geleden na het sluiten van het verdrag met de Oekraina een rede heeft gehouden waarin hjj van Duitschland s vredesgeneigdhekl r te mits Duitschland als overwinnaar werd erkend Een rede welke bü de linksche partijen begrijpelijkerwijze veel ontstemming wekte Het blijkt nu dat Scheddeonann Bjd biJ de begrootingsdeJbatten deze rede nog eens aan ernstige openlijke critiek heeft onderworpen Wy faehben zeida Scheidemann o m te dezer zake sinds lang niets meer geleaen waarvan de toon zoo weinig verblijdend en de Inhoud zoo onpolitiek was Missdhien ntoet er eene aan herinnerd worden dat alle partijen ook de Conservatieven in November 1908 dezen redenaar Hoe men over hel Dultsohe ultimatum aan Rusland denkt Oe Russen vreezen een opmarsoh liaar Petrograd Duitsohe troepen in de Oekraine Zal Roemenië vrede sluiten f Balfour over de vredesverdragen Wat aal Japan doen Kritiek op de rede van den Duitsohen Keizer Het voorloopig kabinet in Polen Oe begrootingsdebatten in Oostenrijk geschorst Een Hospitaalschip getorpedeerd ONS OVERZICHT uit het huidige optreden tn Rusland Zoo schrijft o a de Liberté geen bond van naties geen teruggave van Elzas Lo haringen geen edhte onafhankelijikheid van Belgdë Duitecliland ia besloten in de kwesties in het Oosten te beslissen overeenkomstig zUn eigen belang en zelfs Rusland te verpletteren Dit is in het kort de opvatting van den Rijkskanseüer Met Roemenië xijn de besprekingen geopend maar het pad der openbaarheid Is alweer verlaten de ondelhandelingen zullen strikt geheiim worden gevoendl Over den stand der zaken valt dus lieta mee te deelen Het heet dat de CfÉ en met een gereed program aan de oijdeihandelingstafel kxunen en indien Roemenië niet van zins is deze voorwaarden in te willigen ook bier de ondeiOiandelingen spoedig zullen worden afgebroken en de strijd zal woiden voortgezet Eenzelfde houding dus als t nover Rusland is aangenomen Duidelijk blijkt reeds dat de Centralen aan Roemenië strategische gebiedaeischen en economische verlangens zullen voorleggen Dat met n me de eischen van Hongarije o m ten aanzien van militaire grensregelingen een belangrijk ondeideel vormen bewijst dat ook Weckerle zü bet niet als gevolmachtigde aan de besprekingen deelnewnt Ook Bulgarije komt met göbiedselsohen de Dobroedsja betreffende Dat voor zijn vertrek naar Boekarest de Bulgaarsohe minister van Financiën in de Sobranja een milliard oorlogecrediet veriangde en zelde te hopen spoedig in de gelegenheid te zQn een verklaring af te geVen dat deze zware jast niet door de Bulgaren zou worden gedragen wekt het vermoeden dat de Ceptralen ook van oorlogsschattingen niet afkeering zullen ziJn Trouwens Stresemann heeft in den Duitschen Bijksdag eveneens er op aangedrongen van Roemenië ehade De Weetminstcr Gazette meent ook dat Brest Lltofsk waar Duitschland mch in zijn ware gedaante vertoonde voldoende geleerd heeft wat de formule geen annexatie en sdhadelooBstelHng in den mond der Duitsche staatslieden waard is Duifaschlaiul schrijdt oip zijn oude paden voort hetgeen slechts tot nieuwe oorlogen en zwaarder bewapening kan leiden Duitschland aldus dit blad kan niet op twee manieren vrede krijgen Het kan het Oosten ndet berooven en verwachten dat met het Westen een gemakkelijke vrede zal worden gesloten Het kan geen roover en heilige tE elijk zijn Indien het Duitsche volk goedkeurt wat in het Ooeten wordt gedaan moet het bereid zijn de voortzetting van den oorlog te dragen en van verzoening met andere volken af te zien Maar genoeg aanhalingen nu men ziet hieruit voldoende den toon waarin de verschillende commentaren gesteld zijn Dat op zulk een wiJze algemeene duurzame vredeskansen worden nader gebracht zal wel niemand gelooven Voor het oo enblok schijnt het dat de Duitsche opmawch in het Oosten nog steeds voortduurt terwijl anderzijds Reuter bèrichtcn welke hier alle voorhehoud verdienen melding maken van krachtige vooH ereidingen der bolsjewiki ter verdediging van Petrograd en het frpnt bij Psof welke plaats zelf reeds door de Dultsdiers bezet is In bedoelde berichten nu heet het dat toen het bericht van Pskof door den vijand op het Smolny Instituut ontvangen werd de leden van het uitvoerend comité aanstonds bijeenkwamen en richzelven tot buitengewonen generalen staf constitueerde De verschillende leden van het uifcvoe Feuilleton koni t over zich heen g bogeni zijri ge laat beritudeereindl bij hel iIAt van i e tnuvc btajideoido laïnpen fVenalsi een fel mi den vog l beöiudleett dien hij voor zijn prooi lieoft uil t Mcji ilij durliJe zich nLi t ver roeren of het niSn te teeken to niakca Hij zag haar d an ook niet altijd wisint hij liitildi aijn oog n stetvig gtwioten Maaa al elicp h nog zoo ws torii werd hij door z £ ker gevovi gei vaari cbuwd dai zij er was en boven het gesnurk uit van Jeekie wanit dan snurkte Jeeklw aillijdi op zijii hardat hoordt hij dan o za lit o t gesehuifej en als eene kat aloop zijnaar lieim toe tn hgj hoorde h t rulschen van bao r japon met de juweel n of het g Titsej van do goudten platen op haar ttornt Langen lijd kon zij kar zoo stian heini begiL erigi aanrfchouwend en ztlf d we tJfige bezittMigen onderzoekend die hi ru gtfljlcven waren ont daanla imt veiliiigmden zucht heen t gi n en in d c du e temis te verdwijnen Alan kon ni t ontdtekkem hw zo kwam of vwdHve n Het was dwtdejïjfe diat zij nit t door de deur kwam m toch was er ge n and Te oponing in de kamer Soms dooht hij werkelijk dkt hij heilucinaillee liad maar Jeekle schudde zija glrootn bol en waa het niet met hfnu eene Het ia een feil dat zij konk s nacfit zelde hij Zij wandelt ovea niij h n sl fA Ik een Wok Iwtif ben en ik kan de odour ruiken die zij op bare baren doet Maar Ik geloof dat zij door tooverlj er in en uiitgflat Ae A kan dai doen els zij er lust In beeft Vtux wen ch ik maar dat zij mij hrt geheim wlldf leerfn Ik mi dan Bpo rüg uk AsikilBJnd verdwenen zijn dat kan ik je veirjiekiercni Den geheeten dag was Alan bij haar g rweea hare eindriooae r g i onKrent zijn verledeo de iMtden die hy bezocht had en voornannflijk dv vrouwen die lnj geleend had beantwoordtn Hij wae zoo tactvol gewceet baat te vertelli n dat r g n van deze zoo ohoon wn 1h zij wat im zek Q en zin waar wa en dat liad zij liieel aangeaaain gi vonilen want otBcboon zij Ir velschillende onzi Mii onderd waS kwam zij toch hierin m t hJiar Mdtae overeen dat zij wil van cm oon pruneiilje hield Verstout door haar ftoede bmneur bad hij het gi waagd te zeggM dal nu hlJ uitgerust wae en Klrint Bonsa weer goed en wel op haar pliat t stond hij gaarne roet ha no geöfchcnken naair zijn eigen land weer wilde ki eren I ooh het volgcndt oogonbHk hadi hij er pijt van wani niet zoodra begreep zjj wit hy wüde rf zij werd rood vao toorn Watl zflde zij je wenacht me te verlaten Wi t dt Vemoon d t Ik jou m ntijzelf oerat saj doOiTen want dto gullen we vereen d opnieuw geboren worden €u € niets zal ooa dan meer kunnen echel dietu Dit was nog niet alletf Zij barMie in luid gemaik uit sloeg haar armen otn hnn heen drukte hmt tce tot giab kuste Item op liet voorhooM ett Htlet h m daarna af g eggende Die f41en Üge prlL slterwcttcii e on KOO lang dom wachten en die 4 llendige Hungana die maar niet sterven wU en niet gedood nieg word nt Nu Ik z het hem beiaDid petten en blnD n twee nuianden Vernoon o binnen twee nfaand on zij Stfflkte haar armen uit nvH eiii gebaar vao oneindlgcn hartstocht Dan keerde Bij zicb onv en verlkt hem 01 zdde Jeckie naderhand want hij had d t bee4e tooneel n et opf n mond aan Staan te kijken 0 zij me t h 4 werkelijk Mektouw Jeekia heelb nooit op dl manier tegen mdj gesproken noch eeolg ander vrouwelijk wcacD ZQ knuüu oo HüOPDsrruK xiii Het feest van kledne Bona Het waj volle maan on dki d oaolil van htt fe st voor den tvugkeer van Kleine Bonaa Alaa xatln zijn kanii r towachten tot hi gt roepen zou wordien oiu dkXl te nemien £ m de plechllghyld Hij lui terdo Inti cheii ntiar het wowl wowl wowl van het dolfe getrommel waar Jeekueeens in Bngelandi van gesproken had Hel wa duidiöii hoortpaar boven het eeuwig gvklater van dan waterval bij d rot achter die sitad Hij was nu gfheiH heirsltelil van de v nnoei iia en van de reis en zijn gezondheidi waö In orde wat niet gnsegd kon worden vaa zijn zenuwen waat Hij had zioh xipi leven lang niet aoo tru gt i Igevoeid zdtó niet toen hi Jlie liflvlge koortjen had of nog zaken ïced met dic firma Ayhvaird en Haöwdl en hij irderen nnorgen kon verwachten d ajt zijn reputatie geschoodpen was Hij wae eon gevangene in deae aifsehuweltjk tWHubere plaat waar hij leven moest als een tweede inian met het ijzeren maeker zondrr andiere in of ontspanning dan het wandelen in dem otMiiwmrden tuin waar de zwarte ceders groeldön en zoover hij na koD gaan wae hij een gevangene met niö dö minste kano op ontvluohtiog Hij koo het zlofe niet langer verheeien Jeekio had geiijk De Asika wae verKefd op hem geworden of bad in ieder geval besioten dat hij haar volgendei echtgenoot zou worden Hij haatte nu zelfe het t e zicht v tt die vrouw met Iwuu wreedc achoonhffd maair het wa een onmogelijk hedd van haar bevrijd te worden ea haar te be iedd£ ti beteekende den dood Den gaiKchen db hSeld zij henv bij zich en snachta wad hii dikwijls wakker en zag faMir dHni meuUM dm nacht vao zijn