Goudsche Courant, vrijdag 1 maart 1918

di e vw1r U beeft plMiM gt Iiad doordak VKQ ha dp inlMitkifm nki wer4ni ont nnim noodtgt im YOorMctiÜnK v n om Boftrd n KiJ Oodeir dft nRMie eüondm van Hrt v r l S deelt uneAe kt de voorzie nlng dw aoiwTmi mot btiiikcrialwi V i veluniilKlKKlcD lUtituurlijL hf fl plaaiv g iad ia Verbood met de ov rw gJiif £ dat li t X ruik VXL beperkte voorraden van ftWrn kolen petroleum en vitucalif Q in de eer ate plaAta nwKt wordea toige taan aao aehepcn dl dlfnüfvi bewl en nuttig oor da Ve veoi d AaAm en bunne boudge DOOtm D regieUny der ar beid ft v oorw rd ii D mintaitor van ArbHJ zcittc dy plan DCfi uiteeu Ut d eerflte bijei oniHt all vertag nwoord i prR van patroons eii work lieden Pe ultttn en wllen gt iren lv t nl gti wdcfo da riijiM pUata hebben tf9wiud goede betrekkingen tutwchen patroon i e wwkUeden Ie verkrijgen ti loua diii oortos eu een behioorUjken auuooAk te v er ancoreni loader wbcIpdiB VerMorhig H dewei cingtvRnhe pu1jr iek X O0lilirol eur heef het jpuUii k denk bfltalgidl voor de medewerkingi bi hH uit voeren van do uMuuragd v tol M nbn XM arinc tr ui nu ecu vt ldtoolit tot bespailoif vaa anVOontak voor de inunillmei aardf 4ng op touw worden gerct Te Ntfw Yorit hebbea hooderdduD ndcn peraonen kaarten voor hun venisti r g plaat t waarop vermeld staal dat zij zjcli aan de vnjwtltigo rantsoeneering ond er werpen DUmCSLANDL Verhootring der oorlo ffl bel 8t 1 ng De ia erb ctkm ele eoaunisaie van den Ri kMlag verklaarde zlcAt met algenieene temmea vo een aaiuncrkdijke verhoo glI t dar oopende oorlogMlx laAttng ODd r t ujq Jngi met huisraad Da OaoÈcéMo vui bet Hu s van AfgevwardSigden voor BevolkingtHzakcQ htetbedoten de regerrlng te vn geo d uoodi ge geldtaildd len ter beflchlkkin if stel lea en andere maatregelen te n iien om de verzorguifiii van het volk scoo gofxlkoop 8 ed en doekQa mogelijk te maken biJ zonder nM he oo op d oorlogHhuwe lijken BUU3ABUB D4 hoop op de Oobroedxja De bladeo pubHoeeren naar het B A teint uMrvoerlge ioUichtu fen ovir h t wetk vaa de Bulgaarsx delegai die uit IVtrograd U teniggekeeid en met bij t0Ddei vo doening wl en ziJ opht talui ten vêmi een orvereenkomHt omtrent uit wiawrtlnff win burgergevangeneo waarbij é Bumoo dch rpHoht ii bot terugten ding vflu alle Bulgaren uit de he ie X o broedt zonder oodenMheid vam leeftijd en Mk d e In 1916 en ldl7 ai MOg g vO€ rd ca die zloh op het oogenblik tn Rusland o Ia de treek waar d Ruasl iKAe troep i opereeren bevinden De Bul ffaarddle per zael la deze blindere dau sule een oCtiekoie rkeniiingi van d wet tlge awnspraak der yulgw n Jt D © broedifeja n beschouwt baar alut een goed voorteeke voor dia verwezemlljking van de b E ge rto naar een vereeniglngi vajï alle Bulffaren IPANA De kJ foWnln uslIrfie Naar do Imiperolai nveldt U de in voer veirde ling en hei verbruik a ka toen onder regeeringscontröle gie4 raolit De Braailiaanflche regeering heeft zich bereid verklaard een hanid 4aveTdragi iïi t Spauie te aluUcn ten öindle d i aansche kato niiuU rtrie van de noodige groiwÈjiof en te vooralen Verboden Bohepen ve rkoop Bi K B la een atooluut verbod van vmkoop van aohepen aan het buaienland ufcgevaardfgd BagMrings OMUHiaala lasaka liM Iddw ttiidaeradlat Ter veiTVuUiDg van dd vacature oiiu staan door het overlijdm van den he r H 1 h Fiedleldï L op eo doordien de heer C V Lennop tengevoige vao zijne beiiownng tot dlreoteur deu Nederlandmche Uitvoer Maatsobappij door drukke besdg Jiediein tich genoopt zag ont dag te ncinen zijn door den minilfrter an iinanotón to lid der cOnunllraic van uitvoering enoemd die he rm mr 3 de Meeater oud directeur van de Aosterdanuache Centrale Middenaland Credfettbaok te Bu un en K C Valeton Mcrvtaria van De Nederlandbohe Tujobouwiraad te W Gravmhaga De oonkniaiie beetau uÜ de navolgen de heeren Mr D t aok Gra eiihage voorritter J B Boemen UtPocht J C M Brugman a Oravenbage mr b de HcoHtor Buaötuni b J Perquin Rijw wijk H C VaSeton a Gravonh e mr J J de Waai Jklalefijt Utrecht en K I B A de Coater Se Swe Undcetraat 84 Or veniwg e ecretari Da N O T w da caBtnla wfMwIhwhii Bieevrekiugen tueWclun vartegenwoordi gera der oentrale inK ï odhed i eji bestuur derrt van de N O T hebban tot resultaat geleid dat nu ook door Duitachland en Ooitenrijk Hongarije de N O T wordt er kend ate de neutrale bandeldinfftelling In staat be garandeeren dat uit die lan den M T genvporteerde goederen In Nederland Uijven De zendingi machineolleuU Ooatenri binnenkort hier te wa 4iten zai aan de N O T frorden g adreswerd Ook met een aantai andere zendlng n lut DuUwdiland n de Dmaulanden aal dtt t gava zlJi HbW Varroar ptr tpeer H t verbod van vwrvoer per oor ia bdnnenlanidttch verkeer xai tot nader order I geen betrckklnjp hebben op landtMWwiwerk tulgea meubeten en plano 9 voor zoover I t t okt betreft vervoer tuwctien autlona I g4eg Gn ki 6t nabij plaatsen tiimolven wc4 ith km getcgi de beitrtt ootdienat b UA TaaÉlig 9 da aodanloaaraMaT De Boud voor btaaivpeniaionoeering h eft een A m gerkHH aan ém ndkiéater vaa BlmHolUKluidie Zaken vi aarlii hij te ken wn geeft uMt Inxauoing fee bebben kennl genoiiwn van bet be uit an de Iwe de KWuer waarbij bei nvogteiijk werd e luaakt dat ui van rijkewege p naioen geoAMende juvaonen ccai bij lAg op liun pent ocu za4 woirden vrrleend dat even wel ooli door den nood gehlrukt worden zelb Kwaardc r gedrulu worden de personm die ex artl SÖ9 370 Inv We va ouderdMdsr nio genieten van t 2 per week Da Bond verzoekt daaronv den mn nkter wel te willen bevorderen dat ook de ISreede Kamw tot een to tlag op be doelde oudurdomar te tiet becduH neemt Den leden der Tweede Kamer i ver Eoc l dit verzoek te atevnen De Koningin In Noord Brabant Men meldt uit Bergen op Zoom H M da Kooilngln kwaut omi halft en alllier aan Z Ij begel zU i oun idd lli naar het nfilitaire hoMpkaal vaar zij ver ohülcnde locallteiten beosociit Vervo geiia gjng H M naar het terrein Kijk In öi Pot waax de troepen gedtellelijk waren opgesteld en waar zij de oefeningen volg de waaronder vooral uttmuntien de g ra naMiadie en atiiletanehe oefMiingen van leerlingen vaa den 4en vaandrtgöourBua en een aanval op miniatuur oopgmven p dia utelling door kltlne gedeëtten inïantierle voorzien van gadnuaker 100mtdt de handlgranatenHoluMl die vati haar groote vaardlglHid in bet werpen van hAu dgrajiaten n projectielen blijk gaf Zeer intereoaant was het bajone pevfcht dat na dm geHlaagflien aanviü plaats had In de loopgraven a een revue te hebben bijgewoond van de troepen begaf H M zich naar de Ntoorderatellng in d e rich ting Habateren Daarna tr H M door Bergenop Zoom terug naar Woenedrech en vandaar over Huibergen naar Wou KaBtcf lMar bi Bnltangcw dtout H M de Koningin tieelt met ingang vui 1 MMrt 1918 benoemd bot Haren kannertieer in buitengewonen dientit en ceretnonderoeeater Harer Majesteit adjudant den luJtenantf koloneJ J H 1 Graaf du Monoeau aan wien op £ i verzoek met ingwigi van dienselfden data eervol ont afloc uit den tmUtairen dienst werd ver leend De Kaèavtoecnlglng m da euUrolaui J de Viiaa Onder het opachnft Obetructie tegen den MiniBter geeft de heer J de Vnea ontaiagen controleur der Kaaavereemging een antwpord op het conmiimiqué dezer ver eeniging en verdere uiteenMttfngen W ontteencm daaraan Toen üc op dian gedenlcnraardigen Woenadag nadat ik met den aobruver van og meer tttuik geiiohfereeïd had over de amokkalaffaire i Nteuwe dajn b den aacretaiia der Kaa n aalKuip bntboden ward kraag ik te beoreni Pat hii mijn capaeltaiten Jila dimti Iwir zttt appredeerda dvt volgms de door md iogWoniiitn rangltj t een derde der controleura onmlddelink sou wonden ontslagen wegens de reorganisatie en dat ook aan een derda deelin overweging gageven wcnl naar een an dare betrrtUng uit te xlen aangreaien hundienaten na 1 Juni niet meer noodig zouden itin 8 dat ik zou betaooren tot de tweede groep omdat ik met hem van opvacttlng verachilda Op mijn vraag of hO dat veracbU van opvatting door een voorbeeld wltda toeUchtan noemde by het volgende In NovemlMr hadden de oontrolaurs een vergadering g ouden om venhooging van aalana met mqn medeweten en dit getuig de van eea pIlchtaopvattiHg die hu niet deelen kon die mj ongesdilkt maakte voor myn functie Ik antwoorde daarop dat m n opvatting waarscbynlijk de juiste 20U z Jn indien Wibaut minieter mocht worden waarop hg reageerde met Wat per sé de jmste opvatting isj kan hier onlMspr en blyven qua de Kaaavereeniging is m n opvatting de juhita Hiermee was de zaak afgaloopen Ën nu staat in het oonununiqui dat geplaatst werd in alle groote bladen l t de controledienst van Da Vnes niet aan bill ke eischen voldeed en dat men garinga tevredenheid bad over da wezksaanlhedaii mm da Vnaa Na uiteengezet te hebben dat het veradiit m opvatting betrof de salariaatie der controleurs en een daarover gahooden ver gadaring gaat de heer de Vnea v ort £ n nu mijn onbcdcwaamheid Op l Mei 1917 had de Kaasvereeniging ia kas 1027 238 28 Dit geld was bestemd voor den Uiniatar ter bestr jdutg van de kosten van de mellcvoorziening en afkomstig van consent rechten vyf cent per K G exportkaas Op 26 Febr 1917 waren deze consentrediten door de Kaasvereeniging plotseling afgeschaft en gmg de marktprijs der kaas onnuddaliyk 4 k 6 cent nfaot Da expor teurs profiteerden ook een t eetje Om ta waten wat de iwdoeling waa van dese ver andaring informeerde ik na eenigen ttfd biy dan ambtenaar die de melkzaken met den aaerataria bafaandatda en begreep dat de Kaaavaraaniging obstructie xou voeren tegen dan Miniatar Z£x kreeg niets Wy bespraken ook wat de Mmiater daartei kon doen over welke maohtamiddelen da Kaaavareenigiag bescbikta en wat da Kaaararaeniging dan do n ion mat bet gaU Op mfjn afdaaling roalda waMnt dan weerslag De rapportm an proeaaaanver baal die da eontroleuta luondani wanln niat maer bshandeld of deorgaxondan maar opvaborftn in da lade van dan ha r Kats ma ÊtmamtÊÊÊiÊÊÊÊÊBÊÊiSÊmmm waar ly iAmm rmtm tot Aoguatua Saptambw toan da lUaavaiwiBiglnc dan ati verloren bad Ëmstita f ntuda Ua f ovgaatemft Toaa da Ministar op 29 Nor 1917 aan ni nwa regeling bakand maakte sloot da JCaMrai eeniglng j Centrale P khulMn an satta sij d distnbntia stop Allerlei aeharralaars aigaranduuMlMBa boakiveriuN Hua koopliadan in antiquitadtan aaakwaamamara klarkan ana Icoebteu kaas op da marlcM winkeliers kregen permissie van de Kaa vei aentging af da R kscommis sie van Toaucbt om ta bwidalen m str met bovengevpeaxMla ministeneele beschik king van IS Jum an ik moest dat alles aan alen Ik vroaig instructies en lu ag alleen dase Da marktoontroleurs mochten op een vraag van dan bandelaar of IMl een part e koopen mocht niet antwoordm geen Ja en geen neen xeggen Kochten z toch dan moesten de controleura bet sUl laten gaan en geen rapswrt of procds verbaal maken £ n zoo moesten zy dan aanzien aon der macht om er tegen in te gaan d a t e r geencontrölemeerwas De controleurs verbeten aloib geneerden aich op da mankten te komen waar s nieta doen konden en kwamen bu m met hun klacb ten Ik heb ze eUu week weer oveiigebracbt aan den secretaris en aangedrongen op Instructies telkens weer ook nog op den dag dat ik ontslag kreeg Het eenige antwoord dat ik Itre telkens weer was dat het de schuld was Tan den Ministar dat deze met wilde teekeneu Tnt de Kaaaraiv eeniglng had voorgesteld De controle op de kaas was goed in 1916 en de distributie oolc Dat bet In 17 misgaloopen IS dat de controle m 17 niet aan radelyke eiscben heeft beantwoord is waar Dat het editar een gsnrolg zou zyn van de verminderde bekwaamheid van den chef der controle is leugen Het is een gevolg vaa de voortdurende obstructie van de Kaas vereemging tegen de maatregelen van den Minister CHISIS MAATBBBByBN Vleaschvoorzicning Kaar aanleiding van de bai n kiiiV n op j 25 deur te Botterdasn gsiMnidan algameene vergadering vaa den Nedarlwdschaa Bond van Veehandelaren beeft het beatuur van dezen Bod4 ean adres gencht tot den tfinister van Landbouw waann In veihand met de vleeachvoorziemng wordt aange drongen op het xoo spoedig mogelgk hou den van een veeteUing Gedurende de telling zou het slaciht a moeten worden verboden en het bevroren en gezouten vle ach in consumptie moeten worden gebracht Voortfl wordt gevraagd dat in ovaraaiatenuning met den uitslag dar telbng ew ranti Denéering van het gebruik van rundi eesch worde ingesteld dat bet oedlgiite majamumpryzan voor nuehter kalfevleweh worden vastigeAteld dat met zal worden overgegaan tot het in conaumpüe brengen van de £ 4 e ijM dawvnt an dat het slacb ten van V e rw iii i ih dracbtlge sdiaiwi ten spoedigste worfta vai edn Aan dan MiiOstw vêa Ootiog weid in een ai medegedeeld dat de veehandelaren wier vee vóór d 20an Fdiruarl op de Rottardamsche markt geheel onverwacht voor de militairen werd in bealac genomen zich tot den Ministar sullen wenden mat een verzoek om sohadeloosatelUsg en werd op aan goedgunstige beschikking op die verweken aangedrongen De veshoude in Overscbie waar Iidtanant Queck eei dagen geleden vee hwft gevorderd zullen een imgiiv doen om de schatting welke de luitenant heeft gedaan tatfuet gedaan te kragen omdat z j jiaar bun meemng 1 veel slechtere conditie komen te staan dan de boeren waar lupiteln 3chutte vee heeft gevorderd wi b wie da schatting is gewhied door de taxateurs aangesteld van wAga den burgemeester en een aangesteld door de militaire ovathekl hunne beswaren in te dienen bg den Iwrgsaneester die dan met dan Mlmster van Oorlog aan te wuzen militairen commissana de bezwaden onderzoekt en afdoet terwijl bij niet eens worden van die heeren het lot moet beslissen In het tweede aval vonlenng kapitem Schutte is er beroep open by den Commieaarls der Koningin dia zich laat bijstaan door ean deskundige en alteiaa m hoogste ressort beahst De boerffli i n hier dus niet van h t lot afhankeiyk Kaar wfj vernemen zal kapitein Schutte de volgende week een bezoek brengen aan de provincie Z land ten einde daar voor de militaire etappe tlaehterijen nmderan ta vorderen Ked BoMd van VaehandeUreiL Naar aaoleldüig van de he reklngeo op de 25 dieaer te RoUerdam gehouden algeonwne vergadering van den Nederland HChen Bond van Veehandelaren heeft het beatuur van dozen Bond een ad e ge richt tot den Minister van Landbouw NiJverheW en Haodet waarin in verband do vleeiaiQJwoDTBltn nei v ordt aangedtron gen op het WO spoed raogelljk houden van ea veeteltingen GedUi ende die tel ling zou het etachten moeten worden ver boden en hrat b VToren ea gezouten Vleeach in conmin e moeten w wden gebracht Voorts wordt gevraagd dat mi overeen eenatenurfngmf den uitslag der tHling een rantóoeneering an het gebruik van riindivieesoh wordt ItigfatiHd dat ten Bpoeittgiate nmTinHinïprij voor nuoiitcr kaltevleeech worden vaeigeetrld dat met zat wwden overgegaan tot het In de consum tia brengeen van de s gi enheidswoTSt en dat liet slachten van kennelijk dradt e ohapen ben spoedigste worde Aan den minister van Oorlogt Werd in een adre j medegedeeld dat do veeaand leren wier e vWr dan 30 n ebruarl op de Rotterdantoche markt geheel mverwachbi voor de militairen werd In Le itag fpenonKn eich bot d Mkila r zmi den wfUen wenden mH ean mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊamÊÊmÊmmmmÊÊÊm ao badrt ooaHteHtna en ward op een goLd gtuatigo baaohiikk ing op die r oe ien aangadronffao Um voor BetteHMK Dourdat kt de gemeente OverMhic voor njditairen in de aatate dagen oogieveer en viJUe gcdiedlte van bet rundvee kf opgcMachl waaronder veel melkvee U c va JÉJOO liter per dag aan mvlk voor Rotterdam onttrokken De mc veehou dera leveren bun melk te Rotberdanv Saar vtrnomeu wordt zai dRi ItotierdaiuiHCtie wet houder ti ul nK 4 er pogingen In het n erk Me4len het aMachten van melkvee zooveel nngedyk te beperken Dlatributle van nargarüie Naar hei Vad melde Is by uu Rege rring een gietieiAl nieuw plan in bewerking voor de duitrlbutle van margarine waar bg het bak en braadivet waaxnii de naar verluidt tal ven imabrulken zijn voorgekomen gehed zsil kotneu te verval len Ook moet het in de bedoeling vao de ROgeering llgigen iin mftigsei van mar garme ea boter op groote scliaiail iu I et verkeer te brengen waardoor het noodig zal zi de bepaling van de Boterwet waarbij bet vfimkeiig n van boter en mar garino boven e a zekpr peroenitage vger boden 0 oor dtt nieuwe regeeringsar tilkel ijjdeliik buiten werking zaJ k j Vataeba elars Da mtfuiMieT van landbouw brengt ter kennia van belanghebbende dad al hans in de erstei maanden geen ultNoer van v r Ghe eieren zal plaats tiebben Bzpottawra va plainve ans De RijkeioonmdHtSie van Tocïiolit op de dörv re iigmg en Pluknveevtreen ng maakt bekend dat van heden af tot niaderebekendimakiiig da bij tiaar InkonMnde verzoeken om te unordk n ingeei iréven In de li t van exporteur van pluimvee vanwilo van tamme lunzen en van jonge gonzen niet meer in b andlelUi ziuliCn worden genomen en mdtadlen voorlooï g geene uwohrijvingien in bedoelde lijoten meer zuUen pla ta hebben bt 4 t De eaabcidaworst Do Vee en Vloeachhaodol verneemt dat do volgeüdiB week vijf fabrikanten al vast nwt de tobrioage van eenhtHdaww zullen bLgdonen e moeten het vleesch kunnen krijgen voor f 135 per KG h 4 var kenavleoacb voor f 1 50 Het aan van vleeMrti voor dien prije l nog niert groot De minis er heeft ocgeoegd add er met genoeg aanbod Ui maatregelen te nnmen dat biet vlaeaoh voor dien pri i te krijgen ld X de kcuring Üenet geregeld dan zul len meer fabrikanten gtum w erken De worebdBabrfbutie dmikt tuien in de neck van 10 lé Maart te beginnen Scheuren van graalAttd Dn Drente i van a Augu I9l7 tot 20 deaer 79836 IfA gtastond tot bouwland g chaurd waarvoor premie ït aange vpaagd Hiervan zijn behtemd voor d en vexbouw van4 bavec 676 BA rogge TJ Oe M A tarewft 332 gersiOBV erw wn 11 boonon 11 72 en voor 21 OdH A aijo nog g wi jpewaaaen opgeg v i Ün derscheidene H A voor aardappelen enzworden nog ondernooht onv ie weten of de aonvrogera voor soheurpremiie in aan nverking komen A Ct BiUMaachfrovQ De miniMer van Laudflxiuw heeft met Ingang van heden benoemd tot adjunct in ttpecteur voor de blnnenscbjpperij wa r aan verbonden i ene maandelijkÉWbe bt aoldaglng van f ifio voor diötric I H D Drager t Am aterdam stondplaatsi Leeuwarden voor district II G Scdwlten te Gro ningen stand iaatei GrcMiingen voor dMrkt III K van der Veen Ge te Gastsekieinujvsen stand loata Gaaaelt r nijveen Voor distikct V J de Boer te Km pen slandplaail RotterdWn bt Ct BenrtbootdicnateB De aéxJ ter vaa land bouw heeft iugetrt km xifa beeiohiklnngi van 31 22 lebruari waarbij de heer D v Duynen lidvan de Rnn Gebr v Duvnen te Dordrecht wcrdl beaoemd aJla Ud van d ooni mtisBie van adivie inzake beurlbooldSen ttten en laet in ng van dfenzeUdcn datum benoemd den heer A van Dujnen Üreoteur van de Noamilooze Vennooteic4iap Van DuynefW Tnmeport Maatschappij Dordreoh st Ct Blttaraeat Do minister Van Landbouw heeft bepaajd lo dat de verkoop en aJlovering vao mogmesiumi sbllaat biüwzout verboden Is 2e dat het verbod sub 1 bedoed niet van toepaeedng 1 op veHioop en aflevering van glauberzout bestemd voor ge neoakundigie doeleinden aan apotheken diro gifcten doctoren eu veeartsen voor eoover de verkoop en rflevwing plaate vindt bij hoevoeihedien niet meer don 5 KiQ Het verbod swb 1 ge tedd Is niet van boeposaing op recbbalrecksche teveriiig door importeurs en fabrikinten en b liel n paptertaMelEen Van het verbod eub l gesteld kon ont tieffing wordm verleend door de afd Crl aiszaken Bureau Nijverheid van ziki de parteraiet t gtct Zeeppoadar De minieter van Landbouw hetit rooüjendetoprijff 16 per lOO pak van 250 granii netto Mcbenhand e4apri 9 I ifl fiO per 100 pok van aso granv nett klekihande apri 9 f 033 per pakie van fiSO grom nebbo Batar De AlgenwiMie KederlandMriie Zuivelbond heeft Ab vitmm vao bow Mtr Pruisen iJdeUjk ffW taa M voorlbopiff zijn er g en oonaeoten voo r PruiatB beeehikWr Hr Ha Zealaad Btykens UJ bat Departement van Marine ontvangen bericht ia Hr Ma pantsetdak schip Zeeland onder bevel van den kapi tein ter zee F L Rambonnet op reis nur Kaderland te Colon aangekomen Vergoeding koatwtaaeraehap De heeren K ter Laan en S andere leden der Tweede Kamer hebben voorgesteld het maximum der vergoeding weg ia bet koA winnerschap van dienstplichtigen te bc wlen op ƒ S m plaata van op ƒ 2 50 De Sflheepraari en de Oorloc Dé HaorisJands en de Lady CamichoeL De e ei ie stuunuan A J Votnuan van de Zweedlscitie bark ïlaor Iend van Hoek van Holland in Roltendam aangekomen vertelt ountrent het besch eten van dit barkhohip en wat er verder is vooïgevaLlen hrt v olgendip N SI nacht 2 uur vertrokken te zijn waH df bark giattrochtend omat eeka 7 uur biiHen den Nieuwen Waterweg gealeppt door The Lady Carmdobacl en uur iMer merkte men bwee Duitsobe vbeg machines op die na een paar malen over de schepen gevlogen te zgn iri Nooide lijfce nohbing vwlrokkeu des voormWitato halfticn verschenen er vijf Duitócho vlieg machine waarvan er oen gemerkt is 2007 die op de bark en de sleepboo begonncn te ichieten De kapitein van do bark was beneden stuurman Voerman het ffi d Zweedwohe vlag Daarna was het schieten meer in het bijzonder op d The Ledv Comochael gierlolit De stuurman vertelt verder dat menaan boord van de Maoriii land zogi dat een jongen van The Lad Carmdohael n zee geaïM ongen yrm Om hem te redden werd aan bo adI van dte barit een rodólng boot uitgezet waarin de tuurman de hof n e 8ter en dï ie matrozen plaats namen Zij roekfen naar den jongen en pikten hem uit z e op Daarop keerden zij naar de bark terug Van boord werd hun om lijn boegeworpen die ze grepen doch daar de baric op dat oogien bllk draaldei en veel gong bad kon m n de reddingsboot metIn de takch knjgen Stuurman Voermanheeft to n naar hg zegt ni ongelukkente voorkomen da lyn afgieötiedcn Zeilen de is nnen daarop met de reddiugaboot vertrokken en emige uren later door een Nederlandsehdtorpedoboot opgepikt Aan boord vaa die torpedöboot en van de benMoning van heit o Ml wCizen te Hoek van Holland heeft nven alle mngelUkfik gehad TWEIBDü KAMfiB Vergadering van 28 Februari Vervolg Levensmiddelen voorziening De beer Schaper B4 a4 betoogde dat 4n jde tweede l t van UU aftt finailtciéele twswaten gegronde reactie begon melkbaar te worden tegen de aan vankeiyke gewilligheid om mindetgegoedea te helpen door dzstnbutie Spr bestr dt vooral de meemng van den beer Treub over de onmogel kheid de distributie vol te houden Hy w st erop dat onder het volk een grootcr sterfte valt waar te nemen dat de nood toeneemt dat er ellende Iwersebt Het volk moet geholpen worden joolang het mogeluk is Daarom verzet spr zich tegen den wensch tot geleidelijke beperking der distributie Ook uitowndenng van platteland wenscht spr met Het ergste is dat minister Poathuma naar het luunp van den t anstaader schijnt overgeloopen te z n met het gevolg dat er beouirngd gaat worden op vat vleescb melk en bra stoffen Het stelselPosthuma om 00 mm mogel k m te grijpen in den bestaanden toestand brengt mee dat de nuniflted steeds te laat komt Het kapit stische stehwl faalt In z n rede erlaende de heer Schaper verder dat de S D A P en de Kamer een en ander Van den Maniater hébben verkrgen Dat gmg echter aarzelend en onwillig en later werd er waer zooveel mogelijk van teruggenomen Wil men voor komen dat te groote winsten wouden ge maakt ten koste der masaa dan moet de Staat de productie overnemen en zoo noodig ook den tussobenhandel Ook de grond moet door den Staat in bezit genomen worden Het toezicht op de nalevin r van de bepalingen door landbouwers acht spr onvoldoende De boeren heiden over het alg meen veel geld verdiend Het gaat niet aan hun volledige beschikking over den gr aid te laten De arbeiderBorganIsAties moeten medezeggenschap hebben Voorts is noodig tfiliykheid bij de verdeelmg van voorradnu Overal m het laitd klinken stcnaaan vw woede en wanhoop over vetgebiak lüft C volg Tan slechte distributie Het UW M dien aanoioi zoo met langer De werking u nearer mening niet xeö als die syn moet Wat de zaak Da Jong betreft d r f nng heeft naar spr meening idit tifd cenoeg ingegrepen heeft zich das niet vroeg genoeg uitgesproken zulks tot sihade voor de reinheid der parlementure den r aeidc to overwegen om sijn wenedMr en aiJn meeninr in een nota to luUan niV apz dce ATondTttrvadering Indische begraoting Deheer Boissevain vl beplattto een veihet Hng van de haven an vBelawan De Ministor van Koloniën de heer Pleytte sekie dat reeds verachülcnde Jaren proeven zijn genomen tor veibetezlng van bedoelde havro Men is thans beoig met poorwegsanleg in de streek de th nltaur en de oUepahneoenltanr beeft er haar intrede gedaan een iwoto en goede haven aal op sun plaato siJii By het art betreffende de gouvemementabadryven besprak da heer March a n t vjd de plannen tmi alle nieuwe gebouwen to Bandoeng to vestigen Spr kon zicb met dit plan niet vereenigan en vond bat vooral zeer kostbaar Bovendien ïullan de ambtonaren niet voldoende contact hou dan met den Laadroogd I e heer Boissavaln vJ varidaarde met den Mimstor mede to gaan Spr Julchto tiet plan selfs zeer toe De Minister noemde de toeetand In Bato via onhoudbaar De 21 bureelen liggen kitometors van elkaar af De huizen zyn klein en slecht Bovendien heerscht in Batovla buitengewoon nypenden woningnood Met het vertrek van alle ambtonaran sullen 1277 Europeanen overgaan naar Bandoeng waardoor een groot aantal fauisen vrij komen Bandoeng ie daaxby veel gesoi er torwyi in Batovia vee manoehan niet tegen da hitte kunnen De vergadering werd doanqi verdaagd tot Vrijdag half een afiMSNGDfi BfiBICHTBN PoatdicfstaL Wy befahMi geanetd dat uit een brief van A natordam naar Rottordam gexonden ƒ 4000 was vermist Thans is to Amstor dam een commies van de Holl Spoor gaarreateaid Hu heeft bekebd de ƒ 4000 te iuMim ontvraamd De moord to Bettardam By nkder ingesteld ondanoek heeft de vrouw G V bekend den steek to hebben toegebracht Tusschen haar en den man L d L ijiras twist ontstaan waarbij deze haar sloeg In woede ontotoken greep zy een mes dat op taf lag en wilde daarmede d L te lyf Haar broer C V die zich ook in de kamer bevond wilde tuaschen beide komen en greep haar van achtor vast G V denkende dat het d L was stak met het mes achter xich Toen liende wat zy gedaan had ri ze uit het is myn broer waarna ay de atraat opUep n de politie waanubttwde Ken Philips Warenhuio Voor het jwraoneel van de firma Philips to Eindhoven oirca 4000 man zal eerlang een warenhuis worden opgericht l d Schaadaiyk Te Bodegraven hebben eenige t gescho tM Jongens gisteren een zekeren H die tüet wel by het hoofd is zooveel jenevttf gevttt dat hy daarin ia ges Uehtl Uit Lïlde GeJiiejlamid veruwnen wjj dat de correspondentie onlangd van daar In ont land giuplaatst over den ongelool üjken toeetand dat men daar de huizeu niioel veriijoirfen jm t dlaribuü aaraen nicttagenatoande er m eie i be kabei utphen Deventer doorheen knopt tót het gewentwhte dot4 hedt gitl d De Oedep Istaten van Geideilaod en Uverij el sÜm nen tot overeenatiannriag te zijn gekome omtrent de overneming van dat Mukje ka bel n de ingeaetLnen van eMK zul en thans wanneer de noodSge materialen ver krijgbaar i zich van eleciriach hoiu kunnen voorzten WoeUge BdUtaire arrMtanten oenadajgav ond liebben zich ondir de militaira arreHanttu in lavt t in In Lei dui vrij emsdge ongeregeldhedt voorge daan Reeds geruimen tijd openbaardie zloh ondtr hen een oproerigo giceot zich til kens idtende in pogingen tot uitbreken Wotn Hagi werden dt arreslwitenkamerfl met Ijzeren kribben gerameid en h t meu bliair vernield De wacht heeft op dn onru6t tok ïs mW los kruit gebuurd hetgeen gelukkig een ietwat kaJ neerend inivloedi echeen uit te oefenen L n kapitein van Itet garnioïoen wfat vervol ns door toetvol optrodsn de rust te herstellen Df wacht fe verduibbeid ƒ l M 00 verisnm ïven millitair te Nooidwijfc dl naarl el den wee geeonden om Id te wisgcilen heeft Woensdag bg de politie te Wantoond Mxtgilte gedaan dot hij onderweg f 10 000 heeft verloren E vHagongelttk i ont rdafinddifeg 2 uur 15 is nabij llht e i vliegongelik gebeurd dnt bgaon der gloed is afigeloopen en vli tuig bemand door d n le hütenant Schlimmer en den Sehiitanant waarnemer J W Wijuv wa op w von Soesta berg naar GilaeRyen Bove Ebt gekemaa kret g de ma cliine vennoedeiijk door het slefrfteweer n defect aoodat de inziltenden genoodsaokt wapwi landen zg kwamen neer ta de Ri tk abij dd veerpont la Ingea £ te vsn ben wist ridi owemmendc be ï d kh de ander werd door den vcennan gered wt bewusteloos aan land gebraoht Beidfen waren aan he hoofd V opwond Het loested hle m den Rijn brijen Ec nolita doojr eeii granaat gatnffea Bij te Koud kerk g houd ml itajre hlqtoeleningen word de molen in den Lagen Waardechon Polder door een granaat getrtrffen De bewoners de familie K weren gelukkig tijd lijk afwezig De angerkJhte schade 1 vrg oanclenljjk Mtn raeld uit Middh iburg dat een in f mk ia gepleegd in de villa van den heer J H Blunji hd van GedepuUorde aten van Zeeiand 1 r werden tai van kostbare ïowTTOTpen ontvreemd KMyjnaQEYlWCBIW Rantsoenaarings boaa BURGËMfiESTLR en WSTHOUD£RS van GOUDA brengen tor alAtawsoa kennis 1 dat van 4 Maart tot en met 10 Maart 1918 op de volgende bona de daanwhter vermelde boeveeïhaden RegaAringaartik so kunnen worded gekocht Bon no 88 1 ons zeep 8 c it Bon no 64 ï ons vet 4 cent Bon na 86 2Mi KG kleiaarda pele 16H cent Bon no 86 1 K G veenaaidappelon 6M ot Bon no 87 1 ons brulaa boenen 2H cent Bon no 66 a dna groene erwten 2H cent 2 dat by gelyktydlge inlevering van meer bons genummerd 88 85 87 en 88 de volgende regeling zal gelden a de op bon 88 verkrijgbare hoeveelheid zeep wordt berekend naar 2 4j5 cent de op bon no 86 verkrygbare hoeveeUieid aaxdap pelen naar 16 4 cent de op bon no 87 verkrygbare hoeveelheid brume boonen naar 2 1 cent de op bon no i6 verlcrygbare hoeveelhekl erwten naar 2 1 6 cent b de door de winkebers aan ingesetenen to berdien n totaalsom by freiy ctydige inlevering van meer Ixms wordt vastgesteld m overeenstemoniiv met de onder 2 suh a veimelde regeling met dien veratande dat wanneer genoemde totaalsom ean geheel getal en een breuk tn owiten aanwijat de breuk mag worden afrond tot een halve cent naar boven Gouda 1 Maart 1918 Burgemeester en Wethouders vooni ULBO J MUS De Secretariat M VANDERVEUR Mayttttniprys nier en slachtvet De BURGEMEESTER der genieeute GOUDA brengt ter algremeene kennis dat de maximumprys voor nier en alachtvet vUi ƒ 140 per KM welke maxi mumpr s onder dagieskening van 19 Februari ter flfenlHwe keniia is geteacht ia ingetrokken Gouda 1 Maart 1918 Dr Bwogenieestar vMXBoemd ULBO J MUS STAD8NIEUW GOUDA 1 Maart 19ia Overtreding vcbted bakkaraMchtarbsM Tegen den baJdter M A V aim da Oosthaven alhier is proces verbaal opgemaakt wegens overtreding van ia verordaning to gen bakkersnachtarbeid Valache miratT ft poUtieburèöle is eeb vklsdie ry t daalder gedeptmeekl OBd r f amUlelarfMk Dat het in n familiekring niet oreral even vriond yk toegaat l vkt uit het feit dat door sekenan A U biJ de politie fflOer aancnfto is gedaan dat hy door zyn Uwer is n hoBdeld Tegen decen hardhandlgen broeder iK nu procea Yei tel optenliaakt Boel n ZaUvcreèhigii Aan N Hoogeid oeaem la op diens tn zoek eervol ontslag verleend als bootenknecht en beheerder van hel buffet der roeien zeilvereeniging Gouda Sedert de op richting wes koogeniboezem aan de verenlging verbonden Sala ri ss en cemeente weriiUeden Door M dl Jong en A van Hg wijk reapet Hl velijk voorzttttr en sental ivan dm NöJtrlandf chtn Boud van Wt rkiJe u in Openbare Di üM n ea liedrgvtu at deellpg Gouda is aoo den RaaU d j weeoie Gouda een adres geeonden v ir In wvrdt gjeuegd dat zij dÊn Raad lecfd maar drlngiend v zoQken wei zuu goed te willen zijn onu te beölultwi bo veti bet wekchjksch inkomen dot t a o den werklieden wordt uibgekeerti e v r faoogtng van h Inkomen van f 2 5j p 1 week toe bo kennwi en dit wekeiijk it doen uitbetalen Ter motiveeaing van dit veraoc4 woi den de buitengewoneomttandigheden Kwur onder ziJ thans leven aangevoerd Adreswnten meoncn het te kunni nn laten voor den Kaad uiteen Ie ze II 1 l stijging VMi de pnjzen éer eerste 1 uh benoodlgdhedicn Len blik op de c j é gwiidtüekle verhoudwguoiifera vo rj i rend gepuijllfceerd dtoor den Direct urvan het Centraal Bureau voor de Stül tuk heelt enoegsnam aangetoond hoe morin deïe ecgging der lev isni iddei nprij s i el is dooh Mk r nog komt dit naar v oren daar wat de Minister van Landbouw Han del ai Nijverheid daarvan ziegt Op 11 92 en 93 van de Arbcidiftnidg U g i i ren de crieieft slaat het voL n te ic sctirerven iDe gieniMdHdft ï iJMijgi hi di parwde 1910 1911 tol t ebruan Maurt 1917 overtreft de lOMisstiJglng over die aelfde periode in belangrijke mat X e laa4 te kan geteld worden ep 15 de OBrabe ten minste op i Deze ogfera noodteaken tot eene mkrlm plBg van 17 op 132 du van 1 op d utgBiven van 19fl9 lOU JSp hoofdoaok wordt daac bekrfaupi verkr en door aoo goed als geen gsM meer uit te geven voor kl ixing m hoeiaci voor onderhoud van he huis raad Maar ddamSast Maat rcedb ei n aterke bekrimping op dU T eslantidi 1 i der voediiig w lke den arbeid rskost smoiiriijker en oneer afwj i Itnd moeten onaiten en daardoor de reötl voedings waardlei van het geheel st rk virhoog n Men bekranpt op melk kaaè vij e ch en vooral op knddenl avh uren op hct gcn men bij de boterham a Adresaantwi gclooven dat ook buiten deze oyfers n tockditiug v u drn MinU tsr bet wd voor esn led r duldeJlJtc zal zij dat de stIMngi der pri cn van de eerste leVensDfidcEeien aoo jt oot Ut dat wmmtmmm aten van het oofenbük niet op bn rondko bwu eluÊömën iv4r x kan Waar dan ook Ue Uun atabe4aren In het land het Inkomeii d r Korkhedeu in ttenst der ü uwoutoh Ib ve muhI met u dOfinie lot een Iwee Ja v lkt tot driemaal loe bebben VerUoolGd daar uieini u aoru danteu dat ook d ij udMh Raad wvl 00 good bH willeu ufi Jiet inkomen oer wertiilecien ie vertoog Sftheerrurtbeweglvg Ueheepvaartbaiwegiag deer de MaUegatsluis ged februari 1918 Scheen Inhoud 01 M8 Stoemachepen T lidumd 62 M8 letaal vaartiugen Totaal Inhoud 168807 M8 ea 6 houtvlotten uitmtkeade 84 koppels Da VolksgaarkeukeiL Gedurende de maand Februari 1918 werden In de VoUcsgaarkeuken verkocht In de zaal 4218 porties Afgefiaatd 1806 porbes Totaal 6626 portias Paiackvacantte GesBeenWalM larichthMfeti van Onderwyik In velband met de noodsakeiyke besparing van brandstoffen hellen Burgemees ter en Wethouders besloten de Paascbvacmtie aan de sobolen voor g 1 o nos k tot en met 4 de 4 Burgerscholen de school voor voortgeoet openbaar lager oudarwys en de Stads Muziekschool dit Jaar met é6n week to verlengen en derhalve to doen duren van Vrydag 29 Maart tot an met Maande 16 Apnl 1918 o Daarna zal aan dia inrM Uas n van onderwys ook weder op Wotnsdagen en Zaterdagen les worden gegeven en derhalve de gewone lesroostor m weddng komen BOSKOOP Tot kassier van da Bowrenteenbank werd voor 1918 herbenoemd de kaar W P van den Toom Uit het jaarvMelag biykt dat het aantal leden 166 bedraagt evanaU in 1916 HA aantal spaarboekjes bedroeg 145 tegen 184 In 1916 Het batig Mddo was ƒ 19666 t en ƒ 87918 ia het vorig jaar Voor de Vrijzinnige KieiriC mnigiQg trad Woensdagavond als spreker op Dr T Beekwkkamp i t Goud rok met hst onderwaip i l Brfdige Vertegwnroordiging en de LlbN le Unie Op aéer doidciyka wyse wfrd door den spr hA toganwoordig kiessteüiel I Ueengezet Aan het eind van xijn rede wfiito ifpr 4e vereenigiag op nch aan te slniten by de Liherale Unia O voorzM tar de heer J C Kruyt sloot met etn woord vai dank aan dan mrekier frig vargulering en de nMdis dat la eenl Mdlg te hoa den vergadering beften j 1 wtodin bN welke party jnen i8h aal aüuhutn INGEZ0NDB9 r iSmten vot antwoorOei tcAetd 4 r Sad De Pulp misèra Van veradtiUende kaftten worden in dsh laatston tyd klaohton vemCOnen naar aanleiding van de distributie van pulp Het zy ons vergund m het onderstaande enkele klachten to f rmuleeren opdat men weto hoe er door pulji diBtnbuanten wordt opgetreden togenover de boerai waardoor stag natie in bet melkbedrij moest ontotaan Toegogeven moet wofden dat de opset van de pulpdistributie met slecht kan worden genoemd Intussohen waar het Ryk feitoiyk verantwoordelijk tegenover de afnemers zou ook het Rijk voor het noedfge toezicht by het ontladen 1 m ontvangst Atmen behooren te zorgen De versdnlleixle klachten kan men in t ko akhis samenvatten 1 Over het algemeen bteft de aflevering te laat plaata gtiiad Br lyn gevallen bekend waarin de pulp esrat 28 December zelfs 17 Januari op de plsato van bestwn mmg waa terwyi wat het laat to geval betreft op 19 December bericht werd ontmngen dat de pulp was verzonden 2 De schepen waann de pulp wordt v rwerd zgn over t algemeen ved to groot Modat soms in één schip pulp is vo r 12 k 14 boeren De aAKheidltv ht de ruhnan ie gsheel onvoldoende en b4stakt soma slecbU uit een krutstreep waardoor ieder niet ontvangt waarop hy recht heeft 8 De pulp bevat veel te veel water Dit is een fout van de fabriaksn De sehippeni beweren dat ondanks hun protest aan de fabnek water ih plaats van pulp in het sckip wordt gespoten En schipper van 620 000 K G bleek by losdng niet meer to hi ben dan 400 000 K G Ds rest waa water De agenten q reken van wataageld welke naam goed doet zien op weUce wyaen man den boer geld tracht af te zetten 4 Br wordt geen rekeniag gehoodeu met den afstand van de ligplaate tot de boerdary van den afnemer Met was vroeger usance dat aan groot vaarwator de schepen voor den wal kWames nu biyyen se sohis op zeer groeten afMand van de boerdery waardoor de trau ertka ten onnoodig zeer worden veihoogd Ben bow woon achbg to Zaaad4ffi kreegherickt dat bat schip waarin zyn pulp was gahiat mrd in t Koord HoUaadich kauil taaathan Alk maar en Schagen eu aMeall van 7 i 8 uur Verscheklene veeboodsrs te g wndan moesten hun pulp verroeren over afstaadan van eoi uur of meer gasJMU 6 De verdeelmg laat attea te wensehen over De een krVgt te veel de ander te weinig Zelfs xyn er consumpttomelkers die absoluut mate I Wtrdlt de nk 6 Wat de gedro de pulp ketrelBt de IsM dtaarm motten Maaan drie welBn woidn terugvenmden andem worden gy berakand tegen ƒ 2 60 per atuk e is algemeen bekend dat droge pulp waaneer zy wordt ultffestort binnen zeer kertea t b eee h immelt omdat er op de boerdery geta voldoende droge ruimte aanwealg ia otn ie to bewaren Hier was een regeUag dat elke maand h v 116 der zakken turug aoeet war ton gezonden betor op t n plaata We hebben hier enkele van de veenaansto grieven naar voren gebracht £ r if n er nog veel meer Het aantal klachten dat by ons inkwam is legio We hepee dat er to bevoegder plaatse rekening mee tal war den gehouden opdat een volgand Jaar de zaïÜE t etor zal marchesren ooala de rege ling nu was is zy zoowel In het nadeel van den boer als van een geroeide melkvoerzianlng g eweest De Secr v h Centraal Beatuur der Bonden v Melkveehoudeie A HOCHABT KUN8T Nap a lUalB ToesMel Cor Ltt s n iiii Lus gwn ug iid bg liK Holtandaoh OperettegcoKlifuliap van Nap d lu Mar t llbi ntfuwije had een vrceuMitn klank maar nitiaand aai zich looh wel niet öèn oog a llk h blHU ingeltiKki dat bet de bedoel ug was v u t OT Ituj s oiu cuutur rei Ue lie leveren aan l uis Uavidw of aait 1 iM Keblcr en om 1 Üty Lua al coovmbre in een revu k zsiten Mtu ken e ulit veronJiti lWu dut Nap aan atju geaelsohap e n ui e ihig lldi toevoegen tki h st fguert ar Utleki g u re beoèhuttt sou ecu Klein luoooel al i bleel bet Nap wU ou virUtArl tor V oor dit tooueet zal Nap di la Itter een oomplvet gesoLiobdbp samienst ilcu Buiten den bottr en mevr Ituj a Las he fi hg ook Adoil Bouwmeester geengageurd en met amkHre aituMen vau naam wordt op t ooiicnblik oog ondt rhanded Natuurlgk Twl p zètf ook meiMipeMn n dat 1 hen wel toevertrouwd Door bet heengaan van Adotf Bouw iike fter zai wefuMOhlJniyk ook Ur Ii ii n iMiti der iiouwuMKoter w uh cUaar vallen Ds Kad Opera gesnlieUleM Bij ds voorBt Lilbi t vou tie l Qver 4uii IS WotyLsdagavond be AmMerdaa ua de LCiWe aei onder aanhisdkag van ueu krana aan den heer Koopman de mn b deiJing geduen dat de aangvvraagdt Sub idio te AfUMterdam is oegt at MVt grOote geefitdjift nam bet zeir tatrijiie pu btnek bier kennis van 1 r werd dtai heer Koopiuan ee ovatie gohrAoht oudci het roeptni van jove de N dtortand ehe KuMt leve de Aederoadeobe Op ra aPOBT B en W van AmatenUm hebben gisteren medegedeeld In den Raad dat het voorstel van B en W om ƒ fiOOO subsidie to verlee nen voor de aA feesten van het Ked Gymn Verbond voprlot ig niet aan de orde aal komen nndat de Regeering beiwarsn heeft In vfiband met den treinenloop BBGH1BZAKEN De monrd in ds tramrsHba to Betterdaak Het openbaar ministerie by het HaoiT sehe gereehtshof eischto bevestlglBg van het vonnis der Rottordamseha reehtbank waaibu deze zich onbevoegd veriüaaida kenma to nemen van de zaak tegsn L Hofman en J Leeflang mlltcien aokteten to Rottordam beklaagd van den moord op du nachtwaker in de tramremiae aan den Ooatzaedijk to Rottordam en verwvaing van deze zaak naar den bevoegden militalru rechtor LAATSTE BESICHTEN Bolgarye u Boeaienl4 ZURICH 1 Maart Kaar uit Weenu wordt gemeld verluidt aldaar dat de Bulgaarsche Rsgecring by de onderhandelingen met Roemenl6 by haar eiseh Tolhardt uuMÜEs het afstaan van Constanaa en dat eu soo noodig door de wi enu de afstand aal vorderen Rulaad u Japaa TOKIO 1 Miut BMtor niBMmt uit betrouwbare bron d t d RiMdmmJitten d Oostenr kBche i OuitJcli krUffigwAiig iwn in Siberië vui wkpMitfi en munitie hebben Toenien veBn iteor hen te WlxUwoetok in beekff i fenenun U NI EN 1 Hurt De Homilie P t Vcmeenit uit Shenyhei dat m c ne Ohinea che dagbladen Japan besloten heeft zUn lecer te mohlUsearen tneliide Slberil binnen te nilüwL CUBA aal Uaraan deelnemen met 4 diTidin Weten het cnnt aantal mtfaan in het TlaseiientaUed der leiHwirlen nllaa de aehtranlntw en Katirijker lonen weder ttldelttk mrden opi la L Heala logfer mnlen Aau muiit ZiiOog van beden Op voorn 1 van dm heirUtio wordt beiMMn de behandtaUng van de dr oogii4ak ing der 2alA na de ludfcclie begroothw In A votttvar g d lng 9 af ie doen LrvienauJiddelen v ooralenl g De heer Ier apUi b tt vu t he gebrek aan erusgnhuKneloi In het kaoinvt ten Saiuden van de l iVtnsmidtK ieniLatisue Hg betoogt dat lutonivvrrp tt vvuauek king vou itnensnilddilvu tMütioea kostp i js raaiu lot en re eiM iugaii iitt m t e au vrage van t iibauUU UüU la siit kg u et ue tHMH akeli iiMia tol tnv arlu van naUouaal kapttaai Van oudeivuv jing is gwn 4praka li r luG M sclit ov r bei aJgeausen weiviCart De visaa thveetiieataig Mmi ertiit vm utt ihu usMg Naar aanl atnf vou neit t lvgram van den MmiMii van i auabou waartuj de mede werk ing vau de Landbou w ürganlsa nes Honit idgiioep bg het opvonfierin v u siachivee iudlTu daartoe moet war deu ovirgt gaau baekl bet bestuur van het Ncd LandbouH ouaté UKt den voorzhter van de Pruvinuiaiie Landbouw V ertcnlglngen op lul geUed van Rundvfe tokk eau vtrfjpadetlng wtrlke ook oaiutna den Diredeur t ewtiaid van dm Undbouw werd bgyiwoottd Jioor deu iaspeoteur v an landbouw Bcdtown ft rd wrsohllUnde oouchwie4 wdir de aawlaobi vau deu Mlnlstor t brtugen waarbij ouder audiren enken worden g igeveu vuoc uauwkK utlgt mven arlMblt van dun v e ftapel m dt novdta kelgkhUd Hordbauogtvoerd van cmbelaugi rt e beptrklng van bet v leiesolh verUruik van een Uohtver bod v n bepaalde veesoorten van een prljabepalin veer lauhKvit tot 1 December in emeca schappelili ov iey met de Laudbouw ar genitMntes naér vlen nsaad af vau f 1 tiO tot I UIU per K O steoiilg v khJ naar gelang van kvMiiiteit in de üonctusleJ woixlk vooifc anhgu voerd bet lüuiohtefl van rundvee aoovevt liiugtli te b kwi en vordtrlngun van jlttUiivw voor hiH legn li iKhu gAtobie liu In ovvvkf aM de kudbouw oigaal AUiee Usatea leggw la de lacht gevlegea M selat ona uit UmuUeat De aeUwer van de teruggekeerde aeiUogger U IM 4 ora deelt mede dat de aeUlogger U M8 Adrlana Johanna die op eenlgaB afataad van bat eerstgenoemde vaartuig viadtte In de vry vaargeul op een myn is geloopsa ea geaonken De s e s cyvarenden lya mgNtemen Ben dutte oteinaaii el Uii Naar aan iuto vau but uu wo ru van d u A B i eau tw pUab ll uwi e4w re rieM uMUuMude dat o leowa vaa te l UA P wdt yuMti m 4 aai d e Moisn aen de deoioanr s e tKeit bu Aa besteten n e aawm weraen Msdcaeraw aal aan manJest vewpmld women waailn de arbeidArs sangwteMi h bat VJi tt aancanaaud worden Maan eag aua aan bet wara vc ulijveo n niet aan diï daoiouKraue deel te ntaan Men Hint ou uit Vlielaad UedeuueU i weer eeuiyen ti awaar kaaOBffafauMar geèoord op korten afstand Waaraoh nMjfc heeft er een tretfan Tan aeeati tdkraahtan plaata fciud Nader onlt ssel ll d dat er op het eiland 6 Duitsehe achipbreukelinsen x n aaacahoman afkometic van een der by het treffen hedennacht behoorende schepen Voor dS kust dr Ton vlotten met schijbrei ik el tim Kciüaiin sa Pitna N het bMoek aan de Jaarbaua te trceht sal H H de Kmiifia ikfc Mt Prins Toor eesuce daffen naar hat La BUSeBBfJJKE BTAMD OOUDKBAK Februari GBBOKBNt Gerarda d v C Koot ea Ö J van Iperen Jan a v H Ottenpeer ea C Terlouw Teuntje L v W van der VUal en T Bak Harinus i v H van Heyeraa en U Veen Wlfgert i V T da Jonf en J rOsinter rietje d v L S Koolwttk ca J Terlouw KlaasJa d v K da KwaMlat niet aSTilOUWDi H van Da J aa J Hallini 28 J Overladen WUbaliaina Madda 4 niad Jacob lUUavaart k Tekgrallsch Weeritendii HwkHte baronxtcMand 767 b ta Kopt b cMi LaoKute barooKtenKaiw 750 la 2al UuitaMiland Ver iaobilii tdt dn i Vlgendm dag iiaU 4 töt kraufatdc lat afneiontdc UoNUdijkv wiiid awaar tot haft b dll t Mililtlit nog Ba uwbui ii Icmporatu ir en hH vrkapuuti ZoaacMUc 6 nor it min Zomoiolaixaai t nur 14 min Rijwiellantaania eanstaken u 17 n njo Klituiclantaama aanatekan u 7 ai nja Uatate Kwartier Haali ADVEBTEIimiN V HlwBade betutlaa w oaaea haiull kM dank veoi de ele bewüaea vsn be aa llaUiat Mleas kawaUlh e sfvpn a J i UHILITUNM C UMBUTUHBaiiin Oonda I Maan IMI H f