Goudsche Courant, maandag 4 maart 1918

en ook bat laaaeen ig e L V V Muvel weer onder da kale aeoda van Weel sleobia enk 4 ballen krijgt Ie verweikw Nadat do Oljuiplaanldiknvoor neg een koer puoh heeft doordat eea MMttecfnl aohot naaat gaat eoMool tard zlju doorbraak ziet sobipbreuk IJtai fluit du aobekteeehter die ukMekewk vsMaad einde 1 beelt Utyu iia welverdbnii ga nJZffl wordt L V V ab Seiiierhand w a de aaar ds Olympla bali te v spoedic bedt atog aibsge n vaa admlniatratlavea I aard felteiyk a n advertentllbi ea ala aee 1 daaig babeeran te worden giplaatat aaa I baUatje opgeworpen om self een distributi 1 orgaan te gaan uitgaven Dat vancbillan I de uitgevers van dagbladen dit met be 1 zorgdheid tegemoet zien zooals In bet ver slag wordt gezegd is een onjuialfiaid waar 1 pp wy da aandacht wiUan veatigan Volgana I kome taiUchtbigan hebben bet Dagblad vaa iGouda en bet Oeodach Nieuws en AdvJilad I dbmiddeuyk doen weten dat zy benkl zyn I alle mogeiyke distribuUe aangelegeiAa 1 den op te namen uit vraaa wellicht andari I abonné s te sullen verlicaen W y namen een 1 ander standpunt bl wy lyn aUaradnst be I vreead voor een gemeenteiyk diatribatieor I I gaan aan de eenvoudige reden dat wy niet 1 I aannemen dat de gemeente tiab zuUt een 1 I last en zulk een strop op den hala zal ha 1 I len die aardig wat zou kosten heel wat meer I I dan de advartentlakoaten zouden bedragen Maar bovendien zou het toch ook geen n 1 1 hahben om de aenvoisdige reden dat de re1 dactiea van da bladen er toch uit zouden overnemen wat sy voor hun lezers nuttig 1 en noodig aohten Het eemge wat er mee bereikt zou worden zou zyn dat de bubgery veel later in kenms wordt gesteld i betgeen te barer kennis moet worden gebhieht dan nu Dat da bladen door de opaanla der distributiebepalingen meer lezers krygen la volkomen juist maar aangezien by den huldigen papierprys leder abonné aan papier meer kost dan de sbonnementeprys bedraagt brengen deze geen voordeel op dit ia een reden to meer waarom het Leveaamiddelenbedryf voor bare berichten aan het publiek Bou moeten betalen Door de boudbig van da bier boveagenoenale bladen lyn wij vrel genoedsaakt voort te gaan met onze gratis publiciteit Maar m orde is het niet En van zulk een toestand moest bat gemeentebestuur dat bi deze het levenamkUelenbadryf sanetienneert niet willen profiteeren t Is Je reinate ktaploopery Kaadgevbig awi ElectliailaitovaHnnlkete Roe nocdaakelyk bet U blanke stroémvoennde deelen fai huiabutallatiea goed te beadiannn bleek nog deaer dagen waar I door bet gedeelteiyk ontbreken van een beschermende lyst om bet schakelboid een 1 begin van brand ontstond Een werkvrouw I I had by het reinigen van een manufactuur i I winkel verschillende koperen en yzeren bui 1 I len uit de étalage in een hoek by en tegen 1 I het schakelbord geset ook al geen geacbik I I to plaate voor dergeiyke voorwerpen Mu 1 I was toevallig een yzeren pyp juist achter I I het acbakelbordja gekomen tegen een aan I I aluitboutje waarop de toevoerdraad van I I den meter aangestoten waa Daoa pyp waa 1 I weer ia aa nrakin g gekomen met een bun I I del lange koperen p en welke in den zelf 1 I den boek geplaatat waren en boven bet I I adiakelbonl in aaarakfaig kwamen met e I builen van de instaUatie I Daar de vloer en de wanden zeer droog 1 war kwam het gahaele bniaeastelael onI der spanning te ataan Eén buia had eiAtor I contaat mat de compositie gaalaidbig waar door de atioom dus een uitweg naar de aarde vond De gasleiding smolt weg bat gas ontvlamde en een begin van biaad hetwelk geltdikig spoedig gebluacht werd waa daar Er werd aatuuriyk direct van kortaluitlng gespreken doch daar gean enkele zekering op bat bord doorgeamoHen waa kon tUt de oorzaak niet zyn maar werd qioedig ontdekt wat de aiganlljke oorzaak geweest waa Het is dus laadaaam schakatbordjes vooral aan de acbterayde goed to beediermen hetgeen nog veak utt slonUgkeU of verkeerd begrepen zuinigheid nagelatan wordt Het maaat geachikt U biemer een boutan Bjatla Bovendien eciir ren Art 207 der Bykavooiaehilften verder par 9 sub C alinea 3 van de veeteehriAen vaa bet Konu lyk Inetltaut vaa Ingenienra en aofc Art 4bis der Inatallatievooracbriftan der Ge meenteLicUfabriekn zulka uitdniUeiyk voor Vit beveageneemd geval bletk twena de noodzakeiykiwM da aaaraking van gas en electriaeha leMtaigen te vemriHan was mat atieè la gïlaael mt g eb r awi ftseerzaak vaa dan brand ia nnb anil Oeadkaep fuidttaaack Tegen legearingq ryaen kunnen da slagers te Loosduinen geen lapjes rftbetjea enz laveren Toob bebben zy rundvleesch genoeg voorbanden maar veikoopen het alleen m atukjea k ƒ 1 10 par pond Hiervoor is gaan maxknunprya door da rageering bepaald Da UUieen gatfreinr U Bottaidaaa De miUioenenJuffioaw m BottenUm de csféhoudster Valkan bi de Weate Wagenstraat ia thans wegene jtepleegde fraude met haar faillissement mat baar man gearresteerd Het echtpaar wordt verder van bednegelyke bankbreuk vardacht bij L V V da bwika detknaa en raohubulten goed Ui Olympia bet gebette ell lal ochilteiend In vonu Uet alleen bel adiletea te wenacben bel nweat viel bat laoliaobe apel van VranokAii op de luvalieruiidliaU evencena uHatekoiid diingl alleen nog wet te ver op waardoor o a na met eneUa doorbraken uu hel midden gevaarlijk geworden zotaden zigl U mpla 2 Kaiupong 3 4 0 kaampoiig nr MfA mei 8 man 0 l aDia heeft O UivaJIera en lelt den veteraan Wagner In de gdedereu Het bcgm is een aaaie venooolag eel hetn enweerg tiap doch geen voetbal t an enkele doorbraak aan beide zijden doch zonder reaunaat Dan aaisnl Glyiiqila lasgiauierhand bti apel tat banden UU een doarbraak weet K uuder dan ook het aerala doelpunt te uMkau 1 ü l veo lalar oourt de llokalmltcn voor de 2e maal met een prouhtlg eutMH luaar dan la het oek gedaan uait gtied spel Kan w vegdfikgl uit alle macht en de tJlj iupla apetera verUezen alle fut Veraobeèdene kauaen worden uM benut mede doOr gebrek aan aohuKera In de GoudRhe voorhoede en aU de Aiai ktsM ks da aiaod oog ateada 2 0 Na d rust gaat hM nog akeliger Gr wordt uladultcnd op da KanipoaglHlA gespeeld Hel r eo eoboteu doch gean aanKuapel ia la baepsurau i ocb eet KlunI der No 3 erin te kogelen ben atraéacnop I Boblet Klunder keUiard tegen de lal Ala I evt lahn du liukaUunen no 4 maakt I vinden de Gouwenaars bat mooi genoeg I an da enat gaal er ulk Lr wordt abren I nog verdedigd door Kampooi Leu van I bsa weai nog bel Gloudsehe utt te vindan I doch db doalpuni w d twaelt ato bullan XI gaaonulaatd Den komt gabikUghet Ie van deaan alappea wadMltk 8TAD8NIEUW OOUUA 4 Maart 1918 1 Oonuaiaaie vaa Advlea hiaaka de I LavanaiBkldelenveorsienbw 1 De Commiasle van adviea inzake da levena I middalenvoorziening zond ons Waterdag een 1 uitvoerig varalac van bare Woensdag J I gehouden vergaderiag Daaraan oatlaenen 1 wy Het uitgeven van een courant van ge I maentewege zooals in de vonge vargade I ring reeds was overwogen wordt door ve 1 schillende uitgevers vsn tlagbladan hier tor I stede met eemge beaorgdbeid tegemoetg 1 zien Immers door hbt plaataan van var I schillende wetenswaardighadan op distribu I tiagabied tai da door ben gaixploiteerde bbi I den worden vele abonnA a getrokken 1 Van da zyde van veracblUende nitgevara I IS dan ook aangeboden om eenige kolommen I bl bun blad belangeloos beschikbaar te stel I lan om daarin aUe mogelijk distributieaan I gelegenheden i p te nemen 1 Dit is voor de Gemeente de mtaut kost I bare oplossug terwijl tevens de couranten die voor da bier bedoeUe publicatlaa ruünU beacbikbaar stellen voor bet krijgen vaa meerdere abonni e daarvan voordeel trekken De vraag naar reparatieledar is wederom zoo groot gebleken dat aoo alle bons we dan uitgeschreven de beschikbare vooraad voor 3 maanden verre zou zyn overschreden Daarom zal slechts de helft van het aangevraagde kunnen worden toageweeen daaraan ia niete te doen er moet worden rekening gehouden met de beaidiUdiare hoeveelheid leder In verband biermede werd dan ook besloten geen reclames ten opziebto van dit artikel aan te nemen Verder heeft de coniiajssie besloten de sajet beschikbaar to doen stellen by bepaalde winkeliers in de gemeente Op de bona zal da naam van de winkelieie worden vermeld Het bat oog op den baaracfaendeu vlaeaefanood heeft de directeur van het Levensmiddelenbedryf offerte ge naa gü by eenige firma s van gezouten rundvleesch Dit vleesck zou te leveren zyn tegen 80 cants de 6 ons Aangeonen echter slechte bat voorstukvan da koe voor dit artikel gebruikt wordten alzoo niet het beste gedcalto heeft menalsnog gemeend geen bestellingen to moeten doen I De op 18 Maart in distributie k uende I eenheidsworst zal by verschUlende slagen 1 varkrygbaar worden gestald 1 Door de Regeering aal eene boeveelhaid 1 van 100 K G per 1000 biwonera worden be I schikbaar gestold Hat pvbUek zal de went I op bons kunnen verkrygen I De aaa de gemeente ventnkto boeveel1 heid zou het mogeiyk maken dat per ben 1 per week 1 ons kan wontan verkregen I Door den directeur zal vooita by veracbü I lende fruithandelaren pryaopgave worden 1 gevraagd van fruit met bet oog op een mo 1 geiyke beschiUiaaratelling van goedkoopfruit Men zou dan den tusacbenlMndel wi len mteluiten Ook kwam ter sprake de broodvervalBdung door middel van kryt dat door eenige bakkers zou zyn gebcaigd om het brood styver te maken Een onderzoek zal daarnaar worden ingesteld Voorta werd besproken het feit dat verscheidene ingezetenen tot bunne teleurstolling by de venrtiekking van capucynets en witto boonm door verschillende wmfcaliera werden weggeaonden met de boodschap dat daae art elen niet meer vooibaadan waran doonUan dese de beacbikbara hoeveeibaid reeds te voren aan hunne vaate klanten ha Uan verkocht hetgeen oek met de beechikfeéie UdaardappelenisgaacbM Tan slotte kan nog worden medegedeeld hetgeen ook trouwens elders in dit blsd 18 vermeld dat in de maand April aan licbtiooza geoinnen in velband met de schaarschte aan petroleum deze niet meer zal worden beschikbaar gaatold In plaate daarvan zullen deze gezinnen dan kaaraan kunnen bekaman n Zwaluwen 1 Gouda 2 il 0 Dirad na dan aanvang pakt da Zwaktwen funk aan en ueeuM gtueal hel apelln h a nil e n wal zg uttdruMla een voorepioug van y O out rust Na de rust bli de Zwaluwen het meew aanvalleud en steeds bestoken zij bet doet der reod wUten waar eohlw da deaknan op sijn hoede bi Unda ke ai i eobiwranii verdetbgan weidt bat U 0 bU GouiK ds doelvealadwc goed BU Zwakiwa bal geheeto etilar in vorm da voorhoede ooubkieenle aobittsrent en ook dé adilerboaga hield de OeudBrVeorboada aahiai hi b w a Blida pioegai haddB vaiaiAakiina Uvallera Da Mluig waa gnakkalDk a gaad a Ml W atu MK iMbl 9 B la an geweidia U li O O 28 U U Xe18 2 d 1 20 lB U u 1 713 ga WOW Ml ba i a bw M 4t11 t § 88 7 9 ll d 1 7 7 17 W tm aii lA uota Di idad Otvenmn 0C £ vfiöria I sa i r w f 8 7 dl 7 7 UV V la ao Ml Da sm IViMuaa V U C 118 ioao tn u i i 12 B 2 2 18 2B U IJO 12 6 2 2 1 17 13 IM 18 7 1 6 16 21 U 1 M M 1 7 18 V 2g OM 14 i 7 U 21 M k7 U 8 t 7 10 17 81 OiTg 13328 8 14 IMa 12 J 1 W J n Ito U IM Saasaa CV Vi UbMii D V Vfc OKC IGF arktterloktoa M g TYt 4 Maar t Aaaveer 231 vette en graskalvaiea M vaikens 816 sckapen en lanuaeriB Vat vee gean noteering byna gam handel Meest 3e kwaliteit aai e erd Qraala aoorten op de atallen tal bielag gaamMB Vette kalveran Ie kw ƒ 8 0 ƒ tSO 2a kw ƒ 8 20ƒ3 40 ƒ 3a kw ƒ 8 ƒ8 40 Vaikaaa byna geen handel UlATWB BEBICHTBW Over SlbarUb LOiNIDIEN 4 Maait De Daily MalbnaUl du m verband met den loasisnd bi BIbe rle lueetsben Londen ParljB Homo en Waahtugicn een gedaobICDWiaaelkig plaala heeft J paa neemt aan deae beapreklagen geen ded lamaidll en de Caatralaa WliXNbN 4 Itaart NaM gannldwoidt nuUni de oodHbandelaaia vanden Vierbood aan de Roamecnache pariianenMra een bepaalden leimljo atellen voor bel aanneiuen tier vred oorwaajvien Men aobt dal de kaneen op het aanvaarden dier voorwaarden aaamcrkalljfc veabelerd Ma Utt da Vareaalgde SUIaib Londen 4 Maart UU Ultciia wordt geuwéd dat de regeeriny bij de kalale verkiezingen een meerderheid van 63 setels beeft gekregen Hal a a Uga Het e Luga van de Kon Nedarl Sloonibooi Mlj dal r DuUacbe abrtid krachten tit lnenitnda waa opgebraetit bl bxhnK ea ladblg atukgoalafan utt I Gotenbui IJnalkkan aangekonMb Bat Vhiekteetd te Geada De Hiniatar vmn Biimanlandadia Zaken deelt in een note naar aanleiding van bet verslag nopens de suppletoite begroeting voor 1917 mede dat hy het oordeel van den landadvocaat omtient de kwestie vail de gebondenheid van bat Ryk tegenover de Snijgroenkweakarij nog niet heeft ingewonnen Naar aanleiding van een verzoek van die maatacbappy la bet geheele contract ea allea wat daarmede samenhangt onderworpen aan het oordeel van een door den Hiniater banoamde commissie van vyf heeren Het rapport van die coramiasia wenacht de Mii tor af te wachten Na beantwoetdtaic van eknale punten van endeneacbikten eard achryft da Mtadater neg dat da clausule dat de overeenkomst zou gelden voor den duur van dan oorlog inderdaad niat in het oorsproitelyk contract is opgenomen maar eerst later gesteld toen een aanmerkeiyke vermindering van da huuraom werd bedongen AUe stukken ook op dit punt betrekking beUwnde ay thans bi handen vaa bovenbedoelde eommlside van vijf baaien De Hbiiater beeft voorta da be iiMHi gekragen over aan daAundige die het beheer van alle vlucbtoordan grondig sal naI gaan Noot van de Directie De Directie van dit blad deelt bet tjoor de Levenamiddeleniiammhuie kier talgenomen standpunt allerminst Zy Is van maenmg dat de w jM waarop de publicatie van alle admlniatratieve regelingen vanwege het Levensmiddelenbedryf plaate beeft niet geschiedt zooals bat behoort Want een feit is bet dat de bladen zich genoodzaakt zien door de hondbig van het gemeentebestuur gratia gelegeidieid te bieden voor publiciteit die aan andere gameentebodryven Lichtfabrieken Hrinigaigadienst aan andere bedrVvan van openbaar belang Waterleiding en Telefoon en aan alle particulieie bedryvea toiadit in rekening worden gabraabt Na is biykbaar naar aanleidfaig vaa een door ona gedane mededaeling dat de Ken Uit In vcAnd net het adviea van bal boeitbealuur van den SUgacMioad hebben ba den een groot aantal slegeni op da markt keveren en aabapeB gekoohl teneinde hierdoor bun bealaea weer mogelijk te nnkeai OtKiboon ds pcIjHtt aser boeg al pubk bedan waar la de gele Speer ea Halpbeak VendMien ia bet financieel ovenkht over de laatate 6 Jaren van da Spaar m Halpbaak bin er stada ZoeaU bakwd s £er ktgk ia athapeavlaaMft UXWk Het ft 0 redPn kftbinet De S r i ohe mlni r pr sid iit VmI bj wieofc lir iien genwld is zat venuoed lijk aa a bM booM der reffcmng blijven eo met dB vonninv van een niouw kahloPt wordm bataat wsmcauMA Ptartljleidera De v kv r eD liiig ecrrtarl bfruhar Uonke te Dreadien Ur itoor de recht ok tot vinjBfcu tuchjlbutsMrat met verlies van er voor dm ly van vij iaren vt roordocid wegcoal l adverriutd otodat hi als hd der on fhankrlijbo mxAaiisiiathe parti den 12ea Au ufitu In een redevoprlng jeugdiffe ubeéOng tot een Utkln In dfl muoiücfaibricagie hadi Uioc po04 Het kiefllr E4cJi on w er p D Kola Volkfilzeiuuig grens Teiicevolft van een U lger ftn ftl au tnuMobe Ileg ra op bet Zv i 0 T ciiKplaatsje Hftreohauacn hc rt h poliilekc dopartcment In Zwittieriand e n zeer crnfitlg protest Ingediend bij de l anache rt gitM ioc t igen de nieuwe cbendin aIl bet ZwWifcwoh grondgebied rouw De ver bijlteringi der Polen VolgfM hii blad Uaa do Craecvia be4 bett do Duitoobe troepen te Warnotiau bu geiegwihdd van de prote ttn ni e tatie tegen bet toevoeigeu vuihct dl tric t Cholm aan de Odtraine versdieideii burg erago dood en gewond Onder de lUachtoffera bevood aob ook een zooêl vaii d i Pool cben ménister van pubU ke werken Sta VlNLAMft De rkennilngi der onatlianke li kheid I n dif onmOfke afvaardig ng uit Finland b ie UOtne aao ekoinen om an de tialtaaji che regeerio ffednau lo krijgen dat U da l ln üho repiÜjHek erkent Spanje en l reakTiJk bebben de onofbankWi ktieid van tuilandl reed erkend terwijl d i nficeUKbe minister van lluitenlandUch Za ken rioh voorb ield vooral met Rusland tot ovcireenHtetnbidng tt geraken BINNBNLAND IU umrkKibif U16 Ubenla Unie Het Dt ij uKh beatuur v ui d ii CmIniea wkinlag rtuit bei4 t aan de I 4S atuKo der C itrail KUfwereenlclDge dat do oua AMMAïffsn dW aaR d atkenieelu verg deriiHr w ipi dkeiuin zuUf wot lw voorsRdegrl êAa olgt dooi n Centnüail vwUezlntn a d dj vaAD ldi voor de kieokrln n Aflseo iK imar deo n 0 roninftm 1 Mr F Kink te i Grave iha e tMr H SuiMiige to AntftlerdJaui U J benca Muldw ie BiMWiau 4 A Kauweïdft te Leeuwarden Mevrouw F S v Balen K ir e lraft ihag i DerlM Um K Meppepl 7 Mr A 1 V os t Applfedau 8 H UmM Ie Motoward I A Vla R i es ti Iloogiaanl 10 A tlt mmtl te Xieeuwardeo b voor de ktesltrlnseo Anihet Uaa ïi trlcht NiloMKcti n iSwoIlc 1 Mr a Jamiliii ie Oravenhage a J H W Th IMiiwn w Wageiiiiitm tmS G W btrolnk Ie Slomwl er wold 1 Mr J vaui Olkae te bteenwijk Mr 3 lUoH telleL 6 Mr L béuon Mlolilit van Keaeenli te Koer mond 7 Mevroaw H A van KM emewfe Ie Btmn 8 I H J Vos te AoM vdtHU 9 Mr dr 0 L van Ow ten UUii laiid Ie Arnhem 10 Mr H iiiiern e te AuMmlUa voor de kleakriugeni e Hertogenljosch MidUefcur Tttbur en Utredit Jhr R K L du MureH Ie w Gravenhaoe 2 Ut l U van Keadte D e GlwveiUieye 3 O L Breedvell teIkrgin op Ztxm 4 Mr dr A t baron VM Ujodet Ie Baarn 6 ü T H SlenieUiik to Vllas ii eii 6 Ph van IJlxhoorn te Aiel 7 D T ItlMmra to Zet 8 M 1 W J Bijlerold te VGra veuiba 9 Mwtouw y S vim Baien Klaar e s Gravenhage 10 J B Amenl la aXJrravenhafe d vooï de kkakringcn Aiiw rdiiiD Haarkn en Den HeWkr 1 f OU u Araaterdan 2 Dr II l R Hutvcdit Ie AmBtordau 3 B Vlaeer Ion Ie BoAhout 4 Mevrouw F 8 van Salen Kkar te aKStnvenhage i 1 Korthale MU Ie Zaodvoort 6 Prol Ut J A van Haatiï ta AftMAerdMUK 7 I H J Voa te Amwerdam 8 Prol dr B D I ntaan te Lelden 9 Dr C Lety IC GravenJiage 10 J W Uierwan Ie a Gravenhatfe e voor de kieakrlngen no dre llt Den Haat Letden en RoKerdam 1 Mr D Fonli a a Ojwveoliage 2 PrtI Mr J l Hoere te Lijden 3 Prol I r B D I mfcoan te Lekten 4 Jhr Mr W Th C vao Doom te aOraven ha e 15 P J de Kanter te DoMreeht 6 Mevrouw r Ëk van Balen Klaar t iGrarvenhafe 7 J S Hoï ander te Rotlerdam M I W J Bljleveid te iKJraventiage 9 P M Koeter te Boehoop 10 G C van öcbouwen te OudefTooge ADe Iljauni qiUea verbonden worden D oaiH ldaai9le IIn voor de Twee le Kamar tad op 31 Mt 1 goeoUleden deatem mhic venivoedelljk In de eerate week van Juni MH rarpwt war aaa KamailM D hMt Solupw hwft j I Donderdag in de Tweede Kuner geciiupeeld op eaa geheim rapport van de B S Samerfraotie waarvan de pabUoatie i nêniêlM T TOWnhMOÓr parlementaire aeden gewenacht aon jjn Naar de Tel nit doorgaani goed Ingeliohte patlamentaira Imngen verneemt beteeft het hier een rapport OTw het R K Kamerlid den heer mr dr Jan van Baat Toorheen vooraitter Tan de oominiuie van vlaohtelingen in Noord Brabant en voormalig regeeringiaommiuaria in België Het rapport houdt aioh buig met de viaag m hoever de heer Van Beat het evenwicht heelt weten te bewaren tiuaohen i n partiooliere advocatenbelangen fjn menaohlievend hulpbetoon en a n opdracht ala regeeringaoommiaaaru A B part Tot lid an het oolle ge vnii g aiiachtlgden uk de antirev parllj it lienoeind nir L W O van den Berg lid mi de 1 er te KanH r liet college beetaat nu ulo de Heeren Kujper II de Wilde Unuunielkanip van den Berg en Krap aandl Twaada Kamer De idtellngen der Tweede Kanier hebben benocwd tot rapporieurt over het voor ttl vIMi de heeren Van Hetdle an Hauie en Heere tot het houden ewner enquête oanti nt gevallen van onfeülitnvattge bevoordeeling enz gtpkegd in ert and met dei werkoajajniuMd van Lonwnii sièn enz op het geljled van do publieke zorg voor de levenJÏ jehoeften de heeren LoeW Koodenburg Beumer Kooien Dre elhu en Snoecit Henkemaa Eau intarpaBaUa in hat Lagarhala De I ondeniche corre ondienit van bei Hbld m dt In iMt Lagerhui zullen ienige vragen ge ld wotdL aangaande den invloed welken de heer KroJler de voomaamele adviseur van de Nedlerlandschc regeerlog in jiaiie de levensuwlddelendlytributit op den uilvoer ena heelt De I afgeivaairdfgde vooi Ohrialichuroli Brigadier Oeotral Page Croft wenacht namelijk e weten wie verunmoordelijk a voor de NederlandHcbe landbouwproducten die naar Dulwohjand gaan o h t juH l W dat in veniolieidene NederlaiidMche bladen de lieer Krt lkT wordt aangewezen alB iemand die openlijk vljaiulig tifjen over hel Eng tll hf Kljlt staat en of hel den boo en van zijn lijn de Uatavwi Liju gedurende grtruiinlen ty veilxKlen wa naar i Jtgeland te vertrekken Hat Rotlaidamacha atadkula De heel en mevrouw G L M van 1 j Boldoot Ie Rotterdam hebbeu aan de gemeente aangebodten het feelieile nR ubilaïr voor do groote raaditeaal In het ni uwe L JUUdlluu oltgezonderd den zitct en d tribune voor burgemee ter en secrejiri l die de raadt kd n peed heijben aaiuftihoden Vatiiod vervaar zand m grind iJe Minister van I and1 ouw heeft bepaald Het vervoer van zand grindzand rn grint uit eenlg deel eener gemeente naar alle overige doelen dei Rijüs hetzij in o bullen dKa gemeentt geegten ia verl oden De aflevering va i zond grind zand en girlnd itf verboden Het verbod van alleverlnff W niet van UoepaHHÖiigj voor zoover de allevering pUala vindt m hoeveellieden van niet meer dan 25 Mfl beat md voor een en hetzellde werk Traub Pealhama Naar de H Cl van weilngellchle zijd vemeerot ko 4eirt Mli Mrtr Treub hot voornemen on lljdtna de levenfllnlddelendcbatten met ewi volledig ultg werkt plan eener nieuwe wli v n levcnaimlddelenvoorziening voor oen dag te komen waarbij m er dan thans do kostprijzen als grondlaag worden aoogenonJen en woarbg de tinoncleele bijdragen van den Slant aanzienlijk worden vemidnderd Middelbaar Poatparaoaaal De P T T deelt mee dat de direoteni generaal b zijn bezoek aan een der postkantoren heeft verklaard dat het reorganiaatieplan voor het middelbare peraoneel vermoedelqk niet aal worden uitgevoerd en dat ala het wel zou worden uitgevoerd het toch niet voor April 1919 in werking zon treden CBISIS MAATBEOKLEN Gevaar voor den raaaUpaL Door da Veraenlging het Naderlandaclia Btindraaataiuboali werd Zaterdag een talegram aan den Uiuatar van Oorlog gesonden van den voIgeiKlen inlhoud In verband met het in bealag naman van rundaran door den etappendieast veraoakt bat d bestuur dar Var Hat Nad Rundvaaatamboak Uwa Exc balaaM as dringend maatragrelan ta willen neman dat gaan itatnboadmindaian noch volbload efatammalingao worden opgevorderd In verband ipat da groota fokwaarde dezer rundaren wordt bat Toortfeaataan van dan Nadarlandackaa raiidvaaatapal ongatw fald in gaivaar gebracht waaneer tot afslachting dasar waardarOUa dieren mooht worden ovai gacaan Hat daf baatuur voornoemd barealt 2l b aan Uva ExcaUantie alia gawanschte inIkhtlnien te verstnkkan Opvordatjng vaa alaaklvaa Hat Ned Landbouw Comlt haaft Woensdag 9n vergadering gehoudan in het Goudan Haofd in dan Haag waar 34 Undbouwvaraanlgingan en bonden van nindveafokvereeaitiiicen vartarniwooKUgd waran BatreuRl wen dat da Hiniatar geen ovar iK mat de landbouwoifaalaatles beaft ga pleegd an algameas was man van oordael dat wanneer de Minister doorgaat het slacbtvea ta vordaian voor dan voet of dit het volkomen rv iaana van den vaaatapel tengerolga lal babban Door den aacrataris werd met cSfai aangetoond dat het aaptal gealachta runderen in het laatste jaar zoodanig is boagenomau dat da rundveaatapel reads oogevaar voor da helft is afgeslacht en wat ar nog over ia zal biykan noodig ta zijn voor da instandhouding van het badr f Algemeen drong men erop aaa dat loodaniga maatregelen genomen sallen worden waaibu bat behoud van den vaaatapal veraakeid bmft made met bet oog op de mallcvo rzianing Van een onbeperkt vlaaacüigabtuik zal dan ook in het varrolg gean sprake kunnen zijn Inventarisatie rantsoenaering en distributie zullen onvarmüdalijk moeten komen User m staal In da Staatacrt no 61 is opgenomen een hasdnlddnc ran den Mmiater van Landbouw wnazbfï nieuwe maximuniprgaan en prijaveiboogugeniper 10 K G worden vnstgaateld nor banjMamatarialen in yier an staal aoowel otid als nieuw Zwavalzvnr Da Minister vaa Landbouw beeft bepaald dat het vaiiwd van aflevering en verroer van zwavelzuur niet van toepaaaing is op hoavealbeden van niet meer dan 260 gram bij verkotyp tkior a thekers au drogiaten in winkoldeMat Uatrlbatiarafaling ren vat De Minister van Landbouw deelt mede dat opgericht ia een Vetdiattibutie na te noemen V D B leder dia een rund schaap of varicen slacht moet daarvan mededeeling doen alle vet moet worden afgeleverd overeonkomatig door de burgemeesters te geven atmwijsigingen Vastgesteld zijn de volgende prijzen tegen welke ruw vet en veta nil moet worden afgeleverd runlivet niervet inbe repen beneden 16 K G ƒ 0 80 van 16 20 K G f 1 10 boven 30 K G ƒ 1 40 par K G i vat van met zoete melk gemeste kalveren ƒ 1 40 schapenvet ƒ 0 80 varkenavet ƒ 1 en alle afvalvet en brokken ƒ 0 60 per K a De Mlmster heeft voorts een ernstig beroep gedaan op de burgemeesters ten einde de vetinzameling soo goed mogeiyk te doen slagen door nauwkeurige handhaving van de vooraebriftaD Margarintv Maar aanleiding van bet bericht van het Vad over een nieuwe distributie van msrgarine mehit het Volk dat het in de be doabng sou liggen een boeveelfaeid met margarine geanangde boter van 1 200 000 K G wekeMjka distributie te brengen loodat ieder JÉgeaetene hiwvan 2 ons per week zou k ain kragen Er zou dan achter nog ongeveer 400 000 K G boter per week praAHjven voor het oogenaamde vrije verkaaJi 1 w z dat da meer v nn g nden hierui t btm vetrantaoen nog zouden kuimen aajumlkn B 8ehe pv rt en de Oorlog Onie Mwpen hi Amerika Te KottewlBmi la bij ver hiUende reed rjjen uil Amorlkja btrleht ontvangen dal hun Höhepptt in do vaart gekomen zijn voor Zuld Amtffike de WetiUndiache eitond n enz Het tïetrefl hier naar hetllbld verneemt de bij do onderhandeliogeii met Aanerlika voonline zoogenaamde ijhor trip die echter ondli r omataodi hed n wel 90 dng Ti kunnen diuren i er i na het uitv oeaen dlier reizen kan er sprake zlju dot suhepen weer naar Nederland komen Jür zijn echter nog genoeg hederUuKllJehe atdxepen in Amerika over zondt r emplooi omi tliana eventueel uiive enna te gaiUL geven aan het tweede deel der overt nitonjBt dat voorziet in de voorziening nwt levtntsnilddelen van onaland i i i = 1 = Gem snter ail wan Niauwerkark ada IJs el Vergadering van Vrijdag van 1 Maart Vervolg en slot Ue Voorzitter beaamt dat de in da bandalingen voorkcanande norm da juiate is Maar de Baad kan boven dezen norm gaan De heer Be m aagt niet geweten ta hebban dat da kwaatfia zoo zat De heer D keman geeft toe niet gehoord ta hebban dat de nonn tran Ged Staten van M H ebruikt was en de heer Waa bergen vartdaart nogmaals den nonn van N H gaden te hebben De Vooraitter heiluult dat de ciiv culaira van da jaarwedden inderdaad gekomen is Het ziélanaantal waa in den tijd toen da lieer v d Meulen nog burfaneeatar was niet boven da 3000 Spr heeft echter den norm van M H tot baais genoman Van bedrog is hier gean sprake We bedriegen hier niemand Er is ook niat gedacht om YMi te lezen uit het WeakUad van dan Bond v Gem Ambten De heer M Molenaar markt op dat da aabttisragaUlig van Ged Staten van Z H in 1917 in warkii mbeat treden De zaa tweajaarlijkadie verhongingan van ƒ 200 staan in dien norm niet Da haar Bom vraagt leefden w J bi de verondaratallilic dat het ataatie van N Holland waa of U Da Vooraitter verklaart niet beter te weten of bjl heeft voUoende voorU btin gegeven In bet College van B en W ia de zaak breedvoerig besproken en aoo is bat voorstel lp den Raad gakonaen Van misleldbig js geen aprake Spr constateert dat bat aan fout van bcm la maar hU beeft geen eegenblik de bedeeling gatad dan Baad sand in da aegen te ativeien Da beer Bom aagt dat van de ea t ejaarltjkBcbe venboogbigen van ƒ 200 ook gaan aprake ia Da Vooraitter sa t niet maar aan verboogtaig van eigen salaris te denken waarop de heer Bom ar op wijst dat het juist over de periodieke vatfaoogmgan gaat Da Vooraitter constateert dat daarvan niabi in de notulen staat Da haar Bom Er staat zooveel niet bi de notulen b T ook niet dat de norm waa van Ged Staten van N H Da Vooraitter zegt nogmaals geen motief te beUen de zaken anders voor ta sUUen dan ly zijn en verklaart niet zooveel taiteresse bij de kwestie ta hebben De Secretaris leest daarop een gedeelte voor uit de notulen en de heer Bom vraagt of hg daartegenover iets mag voorlezen uit een courant waarop de Voorzitter zegt dat couranten verslagen dikwOU onvolledig ea daardoor leugenachtig stjn De heer Kap tea n Dan worden er bi de vergsdenng ook leugens gezegd Da heer Bom merkt op dat het verslag in elk geval goed is om bat geheugen op te fnsschan De Vooraitter zegt dat het desbetreffende stuk zamelt van leugens en verklaart dat m tegenstelling met wat de heeren schynen te tiaitken bij absoluut geen invloed heeft of de notulen Da beer Bom veik a rt dat de herinnermg van dan vooraitter dan toch geacbokt is De notulen lUn niet den volgenden dag gemaakt De Vooraitter egt dat dit wel mogelijk ia De heer Bom leest een stukje uit bat couranten versla voor waaruit blijkt dat de voorzitter zei dat het voorstel kwam van Ged Staten De Vooraitter acht dit aan ondergeschikt belang Het vtxirstel was van B en W Spr wenscht nu geen discussie meer over zijn salaris De Baad besloot tocb de Kroon te vragen de raadsbesluiten omtrent de salarissen te bekracbtigeM ie heer Kapteijn veridaart dat het nu heelemaal duister woadt Da Vooraitter zegt ter ophelderinc dat bet stukje uit het Weekblad v d Band V Gem Ambt dan tot norm gediend moet hebben De heer Holenaar vraagt wie nu liegt de raadsleden of de voorzitter Wy hebben gesproken over zes tweeJaarlijk Bohe verboogmgen De Voorzitter verklaart dat niet ta weten en dat door ham niet wer periodieke verhoogingen gesproken is De heer Molenaar Hoe komen wU daar dan aan Ben ik dan een leugenaar Als bet zoo gaat wil ik bier niet langer zitten Spr staat op en wil de vergadering verlaten doch neemt weer plaats De Voorzitter constateert dat er een misventand ia Spr wil niemasid beschuMigen Da heer U o Ie n a r vraag ff bet nie juist IS dat de ontvanger zijn mazimum heeft benakt De Voorzitter Ja zeker Er is bier een misverstand dat op te helderen valt Ma nog eenige besprekingen stelt de Voorzitter voor het debat te sluiten en de post salanssen terug te brengen op het ibedrag zooals de regelmg van Z Holland dat aangeeft en zijn salaiia dus op ƒ 1100 of ƒ 1200 te brengen Da heer K a p t e ij n wijst erop dat boewel de ontvanger aan zijn maximum ia de voorzitter vooiatekle diens salaris te verhoogen Da Vooraitter noemt dit Juist en zegt dat bet salaris dan ook veraadexd moet worden De beer K apteijn protesteert tegen wat bij noemt veikaerd inlichten van den Baad De Vooraitter atelt voor het punt aan te houden tot bti de behandeling dar begrooting Da heer Kapteijn zegt dat aU de notulen nu gewijzigd weiden by geen be waar meer heeft en de heer Bom voegt daaraan toe dat zij Juiet zoo moeten veranderd worden als in de leugenachtige courant staat Tot rectificatie der notulen wordt bealoten Na voorlezing der notulen van da laatste gemeenteraadsvergadering melkt de heer Kapteyn op dat de convoeaties te laat verzonden zqu De Voorzitter zegt dat dit verzuim by hem Ugt spr heeft daarover raetb excuus aangeboden en hij begrijpt niat waarom dit nu verdere bespreUng noodig heeft By de ingekomen stukken ds o a een schryven van den beer Blad waarin deze bedankt voor zyn benoeming bi de Conxniaaie voor de electrieiteitB voorziaHmg De heer Molenaar door den voorzitter aangezocht bedankt eveneens voor deze functie en besloten wordt den heer Pinksa te verzodien deze plaats te vervullen De heer Stout bedankt als vooraitter derlevensmiddelencanmussie en la niet te bewegen op zyn besluit terug te komen hoewel de voomtter hem dat verzocht B en W stellen nu voor een oproeping m de bladen te plaatsen en waar de werkoaandieden awaar zyn het salaris te bepalen op ƒ 1200 een vraag van den heer Bom vei Idaari de Voorzitter dat het salaris van den heer Stout ƒ 600 bedraagt De heer Bom vindt een veiboogtaig van bet oalaris mat 100 een haele sprong De Voorzitter zegt den heer Stent dan ook dankbaar te zyn dat hy voor dit kleine salaris zooveel werk deed De heer Bom gelooft dat er miasdbian wel iemand gevonden kan worden die niet direct van dele functie bestaan moet De Voorzitter legt dat badertyd B en W voeibarig waran laaiU mb epne pb plaatsten By de aallicitanten waa teaa ook een inwoner der gameente die mlaachien in een situatie ia ala de haar Bom bedoelt Besloten wondt per advertentie ta couranten die te Mieumeikezk gelezen worden aollicitanten op te roepen tegen een aalaria van ƒ 800 en aan borgatdling van ƒ 8000 Da heer Holenaar vraagt naar aanleiding van een onderaoek bigesteld deer een accountant naar bet beheer der brandstoffenbedryf of de verhouding tot de commiseie te peUe a d Ussel goed Is De Voorzitter antwoordt tlaarop dat da verstandhouding tusschen de oonaniasias van M a d Ussel en Ciqielle niet bizonder is Daarom is er een request ingezonden om to Mieuwerkerk een eigen bedryt to vonnan en dus niet meer als tot dusver alhankelyk to zyn van Capelle De heer Kapteyn vestigt er de aandacht op dat sMnmlge leverancieia hraadsWffen welke toegewezen zyn aan menschen die t niet direct betalen kunnen Ie veren aan betor gesitueerden De Voorzitter zei daartegen streng te zullen treden en zegt de invoering ia Hei of Juni toe van brandatoffenkaartan Ingekomen was ocdc een verslag van een onderzoek naar het beheer van het Ltoveoamiddelenbertjf waaruit bleek dat vyf gaqmteerde rekeningen die op het stadhuis waren gebracbt tiaar in t ongereeda geraakt waren gedurende den tyd dat da vorige bunreaeester er nog was De haar Bom vraagt de accountant vaN slagen alsnog tor lezbig te leggen wat de voorzitter toezegt I De concept verordening van B en W op den keunngadienat werd aan de orde gestald en besloton eemge verbeteringen met den heer Slop den veearta te besprekot Op vooratel vsn den beer V e n t e zal ook de visedi in ileze verordening genomen worden Een venoek waa bigekomen van eenige landbouwara uit den Fnns Alexander Poldar om de politieverordening zoo to wtfidgen dat bet mogelyk gemaakt wordt ook Zaterdagamiddags na twaalf uur veevoeder door het dorp te ryden B an W stellen voor op dit verzoek afwyzend te beschikken omdat zü vreezen dat het Zondags aan vuile boel wordt i dp wegen waaraan vele gemeenteinwoners aanstoot zullen nemen Besloten wordt de politieverordening ongewijzigd to laten maar dispenaatae op verzoek te verleenen van het verbod om Zaterdagamiddags veevoeder te ryden de vervoerder moet dan echter zorgen iat de wagen weer scboongemaakt worden zoodat ze Zondag netjes zyn Een verzoek van den teiegrambceteller om salansverhooging wordt voor bmmisgeving aangenomen Van de Begrooting wordt daarop iioofdatuk I zoodanig gewyzigd dat de jaarwedde van den burgemeester weidt teruggebracht tot ƒ 1200 die van den secretaris op ƒ 1100 bekle mat 4 driejaariykscha vari eogingea v a 76 bet aalaria van den wethouder op ƒ 90 De begteatbig wordt dus verminderd met ƒ 620 en teruggebracht tot ƒ 63688 68 Biyft een belastingtekort te dekken vatf ƒ 28000 Daar de gemeente slechts gerechtigd ia ƒ 10 000 to haffen zal goedkeuring aan de Kroon gevraagd worden dit bedrag te verboogen tot ƒ 20 000 De heer Bom vestigt er de aandacht op dat op de begrootuig twee dingen vergaten zyn n l verhooging van de salarissen van den gemeente werkman en van den telefoouhouder De Voorzitter zegt dat dit wal bï suppl begrooting kan gebeuren Da beer Kaptey n vroeg of het raadsbesluit van de verbooging der salarissen reeda aan Gedeputeerden is verzonden waarop de Voorzitter zei dat dit biderdaad het geval as maar dat by de Staten zal vragen dit to wysigen in den gaast zooals de Raad besloot De begrooting wordt daarop met algameene stomimen aangenomen waarover de voorzitter zyn vreugde betu By de uitloting van twee aandaelan van ƒ 260 in de leemng Moordrecht weiden getroddcen de nummera 26 en 30 Op een vraa vanden heer Holenaar lei de V o o r z i 11 e r m correuwndentia ta zyn met da Staataapoor over het bl oida niaken van den oprit Daarop werd de openbare veigodezbig gesloten Reeds m een gedeelte van onze vorige oplage opgenomen 0£I1£NQDI BEBIOH TBN WbitersUap voor bai die niet werken Ben collega vraagt in The Brit med Joum of bet niet gewenscbt zou zijn dat de landgenooten die geen werk verrichten de Itue armen en ryken werden aangemoedig i neen gedwongen om tot den middag to bed te biyven ten einde op deze wyie voedsel uit to sparen want het voedsel dient grootendeels tot het onderhouden van de Uchaamswarmte Slechte één zesde gedeelte wordt in arbeid van lichaam en ziel omgazet Veel wajinto gaat verloren door uitstraling een klein gedeelte ook door ve warming van het genuttigde voedsel en de ingeademde lucht Ligt de menscb ar warmpjes onder dan is de uitttraling ved geringer de lucht heeft mteder warmte noodig en daar ook nUnder veedlel wordt gebruikt vereisabt ook dit mb der verwarming Daarom moet het voolbeeld van M vela dieren gevolgd TiJdachr v Geneeet Braad ia bet kamp btj Oldebrvek V Ia den nacht van Donderdag op Vr Ar ia braad uitgebrcton b een der loodsen etaande op den Woldbeig by bet kanv bï OMabreak ïegen drie uur was men doi braad meeeter doch le leoda die firM vooB p vaouwüw BBOBaMaHKBaHaMHnHBi keert de Spaaibaak eea raata uit vaa 8 K torwyi het kletaarte la te le aa bedrag is 26 canta Maearoai met greeataa Eaa beaM aeldary 8 prytjee een kleine ui an een paar groote blaren van savoyakool fyn snyden en fruiten bi 60 k O gr boter Een weinig water toevoegen en ze daarin zacbtjaa laton gaar emorao Onderwyi 2 ons macartmi in water met zout gaar koken De groenten mengen met een lepel aoya tal een vuurvasten schotel doen ae bedekken met de op een vergiet uitg ekte macaroni daarop eenige klultjea boter tal de oven setten tot alles weer goed wann is niet bruinen Droog geweiden sneedje wittebrood bakt man aan beide ayden Uebtbratai tai bak en braatlvet heemeer ae waim met een of andere Jam Vooral voor kindaren Is dat een baeriyke tractatie lagaaeadaa door de Ned Vareen V Huiavrouwen Hat biykt dat tal de Jaraa 1 1 lat en met 17 respacUevalyk tal omleep waren 2673 2617 2412 2412 en 2432 boekjes terwyi het tegoed der inleggers gemiddeld een ongeveer ƒ 600 000 bedroeg en bat bedrag dar ultbetelingen tusschen ƒ 700 an ƒ 1200 varieerde Dit dua voor soover da Speelbank betreft De Uulpbank met aan maxhaam voorschot van ƒ 600 on nummer van ƒ W tegen een rantestandaard van 8 verleende bedoelda jaren r pectlaveiyk 78 12 48 41 en 81 voorschotten waarvan de maeate da 26 en 100 guWan bleven In cyfera bedroegen deae voorschotten in totaal op bet einde tier leopeada boekjaren ongeaoht de centabedrageai ƒ 9382 ƒ 7293 ƒ 7943 ƒ 6090 en ffaXI De actieve an paaaiarve beaitttngan der Bank waaronder gerdmri bat reaamfonda bedroeg om bet i vaa 1917 ƒ 79229 veidaeM ver ƒ 79 229 aettere a ƒ g08923 paaaieve waarde Het overige is reservefonds DMatca v a glskirea 4 I la UMae A Spartar AJai 8 1 Quicki I Vereealgbw De P al M la b aa f Hl ter stade is opgeilebt aaa nieaaiging tf wA le PoUtialiond nat l t doel bonden af te riabtan voor poUtiehond Tot bestuursleden welden gakoaea de haaien C P J Boer Q Schilt W Moasa en 1 a Nolte De aaag la kat lagoa Op Maart zal ouuior leiding van den lourler zanger propagaadla W 1 li enhoven lu de zaal J uns nilm van Om Gcfioetten voor mükairen en gi noodlgden een zangdwnonairBtle worden ge ge on waarby medowilUng wor ver leeud door den he r A J van frljt bariton en he arijkde van het Wiflrljleradepjt Haariam O S Ha ouiaa lJ V Vv 1 0 1 I FC Blauw Wl 0 2 DUO HVV I 3 6 B AkF U Spartaan 1 0 V V A 1 UVS 7 1 D rdaeoh Fe iaooordO 4 I 2e klaase A Htoruvogel U i C O I O Atanarto Z F C 0 0 Z V V V 8 I V 8 1 B L ViV Uljniiia O 1 A I W Vlclorla 1 1 C ïVlrtWMt T U P I 8 2 Xaraea V U C a l DJlC Uni I taa 1 0 ptunu C V V a O I 3e kbMa C Q ud L F C 0 3 I Re 2a kt Cl Uliyinph 2 Kaupoug I 2 i O Vwrwaarta UUvanum 2 1 I GwHknbe Bend Zwaiuwan Uoula i U O I la kl Us Julok P W 2 0 U D I Tubanüa 2 2 Ü V C Be Quiok 1 6 I Zuid Willem U Vewdlaa 2 1 N A C I MtddeKnirg 1 0 Ueks wt V V V 1 0 Noord Om Qublk Hö C 4 0 Veaa Bawfc vaa m O i i H li wlb w Do opperlievelhebbtr Generaal Snijder brengt luorgen een bezoek aan liet WielrijdeisdepM aihiet dami U V V 1 1 VzlendKbappeiyk tOool Oo abead 1 1 R F C Cenoordla 6 1 Spdianan Adai 1 4 WÜbeMbiK VlUaM 1 Overalcbl 1 AM Oeode NataurkaaUg Gaaaelachap iVoor de alilcelmg GoUd van lu Natuurkundig üenoolljkjhap zal l ro e r L Bounian hoogleeraar aan de rlje Uuiver llilt te AniMleirdam een leiing boudvn a jieUüuMÏge proeve en haar piactlaohe loepaeulng Bllks H B 8 Onder leidtaig van den Diiaeteur der School zullen de leerUngea van KI IV en V a s Donderdag een beaoek biengen aan de Jaarbeurs te Utrecht waarroor bot bastuur dar Jaaibeura welwillaad taagangskaartan beschikbaar stoMe De groole alri l ia Uottmiaiii uwaclim AJai en SpaiM ia giatereo gestreden en I op IcMibib wijae la de icge teoülotle I gtkomin bij Sparta AJai he bi hel veld I i il tereiidl gpêpeelti beter dan l rta I niaao mkte eeu goede aclwl er d ii de lueer Iderbeid ki doOpunÉm kon anuimi x ok I Hnailvn in Bkaiw Wit wannan beldaa I waardoor da vier genoemdeuaau bMhoold I van da aldKeUng elkaar blgvan bckainpau I WUltm II babaailde Inbat ZuMieu betkani A F Cnoaar t In den oodenhian van bSna M Jaar ia te Boesteiberg waar by aa ait alln vaitrek uit Gouda bl het najaar Vaa 1916 oogde nH pletaeltaic overleden 4 kier A F Oa r dia van Hapt IBItt laeraar bl de Airdrijkakunde ia gaNnaat aan de yka H B S athiar Oonpronkeiyk epgeleU voer enderwysar beeft hij sieb zelf opgewerkt tot leeraar b het H 0 waaieg btJ kotten tyd to Hoorn ie weiksaam gewaeat alvorena by bier in Gouïla kwam Ook de Ambacbtsavendscbool eo het Gymnasium alhier hebban ham korter of langer tyd onder hun laaiknehtan gstald Na een ziekteverlof van een half Jaar bi 1916 vroeg by mat Ingang van 1 Sept 1916 eervol ontelag uit zyne betiakUng aan an veaUgde akh te Soeatelberg Van zyn waikjea veer de Ugcre scheel Is wel bet neest bekend M de flete door Nederlaad dat bij mat dan bakenden paadi oeg Jaa Ugthart haaft uitgegwren De Xnmlaale van Teeaicbt op hat lager O te deaer atade haaft hem eenige Jaren onder hare leden geleM Beauiascat in pace Dr S S HOOGSTRA Spaar an Bolpbeak Géuda Gedurende de maand Februari zyn ingeI legd en terugbataaU de navolgende bedra I In 9 u heeft OtS mpia gMeren liaar I oompeUUe wedotrijden beSindiid door L V V nog eene te kloppen Janaen ontbrak op het appel waarvoor C de Jong de 1 nadMIpbuits innam en zeer vecdknalelljk I vervuld Het ülympUMlIlal heeft sobit I terend gewpeeid wa L V V verdtenwer I dere en by wat 6ctar scblateQ waa da I abud zerker 4 of 5 0 gewieat 1 UaUou zorgde mat een bard aohot tal I den bwenhoek dat hei harde weriten beloond w d Door deeta nttalag beail ül upia üich vaM ala no 9 geplaatst mat evenveel punten ai Ajaz L e Vlotortoi Men sta hiervoor het standje dat wij onder UMi vetoën Voor L V V en A W bb nu het degradhtiegevaar voor Kam poog la hea geivaar vnjwel voorbij T 0J weerde zi bi Vlaardlngen bi onder met sleebla S 2 blM Fortunade base Zooals eohter uk de utand blijkt 1 T U a een heel aluk acbler en ala nu niet allea meer gewonnm wordt la de kans OOI van de üm m plaats te luman verkeken tr moeten nog i wethHrlJdieo geapeekl irorden eo er kan 9 punten gehaakt worden Alle zeilen due nog bggie ƒ l98 9 8M ƒ 19 63 Inleg tal 876 poatan Bygeacbreven rente 19869 21H ƒ 922 87 TenigbetaUng tai 121 Meer ingelegd dan teragbet ƒ 9S6 84HAaa het etaida dar maand Januari was tan name dar Inleggers bigesilirevea ƒ 077 8 7a Ook Gouda baj ee skehten dag n at 3 O Hat zij zich klopH op bet terretat oao de KaïaemKlkplool I r la gawekkg gehuMld MJ de Ooudameoaebaa au dal la dan ook oorzaak dat L F C bi de ga I legenheld gesteld werd rearaoofae te nemen I voor de ncderUag in Lekkn De kans op I de 2e plaat la nu voor ionda ook vrijwel vwlMkeo I Verder badden da Olyuplai reaervw hun I d g niet In een zeer slechten wedatrijdi I weid op bet Sportterrein tuel aleohla 4 O I gewonnen van eien Kampaog 2 dat 8 apeI lora ekHe He verslag wat onder volgt I aal votyr one de reat wel vertellen MelI den we atleen maar dat dk doebnen van I t lyiDpta aoowat verkleumde enna de ruM I ed attennl 46 Meter voor zijn doel I been en weer waauMde I Ten slotte Ueck da ZwebiwennogaleedB I gecbaimeerd op booge soanai Gouda 2 I gtaig er nM 11 0 aan Zoodat bun tigoed UHe Pabr bedroeg ƒ 08700 10H In den loop der maaad Februari zyn 20 nieuwe boekjie algagenn een afgeloi wn boekje opnieuw tal g raik gaateld en 26 boekjes geheel afbetaald zaodat aan bat einde dar maand Fabroari 24M beekjee tal omloop warm Legec daaBaila Hen mekit ene Gisteren hadden in da zaal van het Leger des Haila twee Huilek en Zangultvoenngan plaate ODdar leiding van Mej L Oosthoek uit Schevaningan Een 26tel uit ekozan zangereesen en zangen uit de versehiUende karpaan uit s Gravanfaage en Sdwvantaigan babbpn op vardiansteiyka wyze mooie triaaehe Legeriiederen ten gabeora gebracht Zeer in dan smaak viel da sok zang van maj Zr Oosüioek begeleid door bromatemmen tarwyi de duoï voor piano en viool veel byval ocastte AanganaMn zal bat ons zyn ala dit gasalsebap nog eens apeedig weer komt Telkana was de saai atampvol en maaetea velen teruggaaendan worden I LJV V OUlnpla 0 1 I ReeOi dadeli t van beide iIJdBn eet I tnelle uitvallen beeloteii door goede aoboI ten doch bekle doelvardedigers bllken beI trouwbaar I ang r ai n e r ba i i d kfloit Otympla I in de meerdia ieid nlbeualaat en tactlMdi gaal bet op bet L V V doel al doch voor ikiLl U een h I i jl t zotk of i r woi tp Ie grortm afsaandi gewoholen llik t boekadioppen worden nog lulat verwerkt maar dan beeft Mallon auooea met een ver doch bard sobol dat de doehnan julM achter de lal weet Ie houden l Verwoed valt LV V een dodi de verdediging v an Olympla ia go d op dreel en d voorhoede goed asMund door de mldienltaiie ia vooitdureaid tal den aanvat De Leldscbe niidhnU moet daarop het veld vertalen door een bleaauur eo een ander nectnl zijn plaalB In Van invloed op het spel bli U dk niet want Olynl iia blijft de mew dere doch kan door rteehl acbieien dll ttlct in doelpuouvi uitdrukken Na ruat een ven auel als taiatlMb spel van Glympia waartegen L V V niet veel beeft In te brengen Wel la bet apel wat loiaober geworden waardoor de reohlatilonen van Oiynnpla nio ultvalhn maar bet 4 tal fatljH onapboudaUll bedreigen waarvan voadallende boefcacboppen het reeutlaat gtti Het gabik U ntaila niet me de bUuwwMeak zoodaa de voorsprong nle vecbeogd ksD worden tenrljl oek de rechtsI bullaa nu eo daa ep m M aaMH