Goudsche Courant, dinsdag 5 maart 1918

iu 13040 Redactie I Teldf latere 545 Goedkoopste en solledste adres voor Meubelen all Talola Kaïten Baffetton Stoelen met leer en pluche Veerenbedstellen Wollenen Satijndekens Theetafel Splegeli Schltderijen enz enz BÜ Speelaal adrea TOor Jongelui met hawelUk Pl nnane 20 KOMT ZIEN SimnUTMfe hmMtuWiiSckliMl RttHtn dflrti Tilaim DE GELE ArGOD van H HIDER HAGGAfiD Mevr Storm van Loemrao Wofk de Rooa Vednik Terbo Abonneert II op dit blad 63 Hoe kan ik al deze ding n krijgen n i zoonP vroeg de oud vrouw opkij kend W l ja mo naar je elg en hui mee n n n i miij onderhoud n o wil d e blan ke hper met rmj trounven Zij hebben mij ewi d dat db lAsttta h w al de Mungana aanwoee en zij is erg Jaloerdfeh d e n e 9t jaioersohe die Bt ooit gekend heb NeeTi owedier hij zou wel wUlen maar IJ AirJt niet i ik kan h nj t ondrrhou den fzOoAla ik tSat zou will n maiati k n cli huiö nódi goecB bex hier Gij kunt t alles verkrijgen door een wanddiog te maken en uw m xaè te houden U ziict dewn maji hier Dat lal Fahn i het opper WH van een maehtigen etaim de Ogula Hij w41 ffmtruf dat u ec boodeichnp voor hem overinttAt i onder ons gezegd hij wil miet u trooweo ia het niet Fahni 0 ja ttüm ja adierl bevestigde Fah ni Ik zal alles doen wal mj graa wil Menvand mI zoo rifi en gewerd zi lii öTijn landi em ter wille van hear zullen wp noodt mgw een tede vrouw ojieteo ter J ft la aif hier blijft aj de bergen iage zal worden en binnen een week l rTen L p BM de sjRofc mUkr etxm precies r ui de taoeitr vtui JcdttOp die in 6 Maart 8 ajuf Vergedertoff Kamer van ArbeW voor die Bouwbedrijven ir Artl Leiga 5 Maart 8 u Soo de Réttme CoooerI Volkabond le teil DrknkmMirallc 7 MaBTt Y uur Hotel d © Z m Al Manco fraoi a Sfliröe Musicale et liOteiraiic 7 Mami 1 uur Soo BéoBie Lezing Dr Voe over Tuberculoeefeeetrijdiag 7 Ntaart 8 uur Niewwe Schouwbur HeJ Indeoïe Tooneel 14 Maftrt 8 uur Soo de Réunie Vergadtttioc V r jde Atabaofaüfisohool voor Gouda eb On tre raii BelaaM vmneln ffwripald ttfdi medededinff te vosan onttaneen van nv gwleringren eonoarten TerowkalQUiodeBt nx om daas da te a accada ta var A BHSMUtAW CDOr OMtt Adyertentiên HedcD overleed pleuelia tot ODie diepe droefbeid oei befte min veder ea bebuwdveder de Heer AimMm Fmlarlii ISrniiir in dco ouderdom vaa 65 eer D CMtmR TA l iH CfwfV H W CiieUEB G i W H CRBMER VUMIittn M C MBRCIBKOaSMca R F MBRCIER SuiUrtfri G J CREMER Soeitefbert 3 Meert 11 910 23 Bémgi M mlgÊmmiM lH mh§ivimt Opnlnn Vrqwilliiit lfn1 0ii Nii bi inzat en afslaa op OONOCRDAe 7 en 14 nÜJIIIT ItlS telken de nrorjena ten II mr In bel JCoMebu ven F GHRISTCN9EN le iBiwUkMWiul doot dea NOtorts J van dfifr Ls den le Maerfc t kit Uaeel ven IB liWMswoniiii ft nr 31 m t StiMtaM Hodibcrg abMÉwa Brf BOUW f TUIFfteAND en ecsitfe WEILAND gsmeante OOttBERAK polder VBKRITALBLOI bij GOUDA toot 2 Heotaran B7 Arm 49 Geiitlaran Te aanvaerdea de lenderijen dadelijk en de geboowen 1 Mei 191S Inlicblinfen bl den NoUfIa 897 34 Blonoop QOUDA VOORUrT Morjen WOENSDAG 2 uur lülliiigiiwoDe Iliiler en rinltlingnlilllDii met oai Hoofdnummer 922 15 Ür Annturtn vin 2 blinktn op hit illind N O R A Een Robenion Crusoe verhail m 3 actcn Pri zefl der ptiitiep Lo 26 le Rang to 2e Rtn 1D en 3e Ran 10 cent Singer Dit ééue woord zegt alles wanneer er sprake is van want SINnER Naaimachmes zyn een EemtK Klaii Pabnkaat dat zich reeda merr dan D halve eeuw voor alle bniHhoudfl k en indnstneel werk met rnt ni irehandhaafd heeft SS7GES NAAmACm S feUitt U toffenr In al onxe wlnkeli DIE MS AAI OTTHAirGBOfiD ZM ZMHlir llMa alaii JOÏÏÜA Kl iw9g 5 Ook irooBt wiifiner § t in Atwi WWti WMa u KH het mmtm nlat tot h t uMarata Witr ji tQleheid nriiMii otni eerder dan ge zelf MEDERLANDSeH BUREAU pOR REOHTZAKEN Diur kr gt ge rertrouwbau degelqk advk in u caalt WaarUffc waefal alal l i ag dikwiilt voorkwamen wij btj ti dig vragen met een klein adifiea een anderi itellig te wachten treurig verloop Hoofdkantoor W t ringk d 5t s Sravafihagaa Raotooraran 10 4 n 6 8 uur 92l 3lf Het Advertentiebnreaü van De Goudscli Cwniil TELEF 82 UARRT 31 becor t de plaatiiotf van ADVElltËNTIEN in alle Nederlandaohe en Buitoolandecbe dag en weekbladen en andere periodieken ïonder eenige priiiTerhoofing Wtr Inxancnng vam tfn af chrttl st ds voldoancM Uiohtinlea worden GRATIS ventreltt VnrAAGT UWWINKELIER Nauip cl W rat lbero0mcl Nteobel en Lmoleuntwas A S R Ae Het beste artikel voor het wreven van meubelen en llnoleani Is vaal aomUtoottmr mn voPi aaM a r in hei gebraife dan de beste bus was Koopt één flesch Aa Sa R Aa en u blijft niets andere gebruiken dan de TloeHMtre menMH enllnoleunnrae Ae Sa N A Waar niet verkrygbaar wende men zich tot onze HttttftMlaipiBt hautfar voor Oouela en omstreken de firma 362 60 L VAN DKIt BBKK Grossier In Koloniale waren GOUDA nc heb nooit myn Baar verwaarloosd eetft aeaadneaft Ui heb KOKO voorMncad e I dcri u mr ocbrnlVt en aan kam I gebmlk bcb Ik myac wecMc vaa I Glanzend Gotvcnd te dankenl u kuni ook Udg Oetood Haar üebMai Beproef de methode en befli nadair Qa naar Uw Apotltekci Dmtlil of Kapper koop een fleach K0KO vati P XTS gebruik hel 4 daien zooala voor geKhreveit eo l al dan ap hel veraebU Een tilvere Heldert Ntei vetta lottatol bevordert dan Hairgroct Veraterkl de kllaren tn doet dleoat ah een TotiTcun voor da tMat vorteli Voorltoart bat SpIjpUra of UKVIHe Hootdzecf en Roea vcrdwyneat nn KOKO een pmr kier gtbruikt Iwel aprenkelt hel eenvoudig op het Hmi men het ucht In eene aedcr a rtKl tt bontelt hel flink Wy tellM en dwt29 f onïniB ly aan Kaki mmr 9I en miltf dal all aia Mfvcr OWMtaMlil vi Naar flMM dTyii ri rfit ftu WAARSCmiWINOI UfUCekenda pfiparatan warden dlkwria namMMkli van HeTkrrrMi van dèMAto KolMf bawl bet awoaaa va Uw Hmv f WWrtr Mka fleacb die U ala VMtm werdi aaninaadeni dti Biel tfaMam H Hiiidala Hrk Baa Vreuw te Paavd de bnltMveriHikkfns draagt fiekCe iMt werd neMi ta vwltvciit werdt MMl varkMbt aoadw eaae veneieMa bMtda Allien V rtafenwoonUna voor N CB t imMaé oTSrtt Zeeland I N Bnbui co Uarthirffi Voor Pr ealan4 OnnMiafe tmMUt O v êtfm en Oeldirland KOKO SHitiMPM WBm a rn MM tw f waard twcajia rtta NMcsDroaab toe aa ur i l gr LIJUttSciHibini Bureau tot PubKciteit van Weteusehappelijk Nieuws K iaerfgra lit llSd AmstwNln L ieKraefat 30 CURATORIUM I Hearl Polak Lid Eerate Kamer S Postmos Schoolop en r P Je Raaymakopi Oud Secreuni Generaal der Rijkaveraekeringabenk W Na Wlatenhoveo Gep Luit Kol OIL Amerfefoorf Secrttans Jffr A We Jacomottl s Oud Advocaat in Ned ladië R Ja Calkooat Buiteogew Lid Cied Staten BOIrgenieeiter van Edan en Schoolopziener S Qorrlff Oad Reaidenl van Teroale Afde SCHRIFTELIJKE CüRmSEN Onder leidial vin S bak M4ia laarkraclitaBt oader wie Joh Bonman Directeur eener Headelaacbool Mr Dr J BljataB Direeteur eeaer Tinhlachool Jfar Jan PalCh Journelial Dr A A Polckar privaat docent Univeralleil Dr A J M darJaanBa leereer H B 8 P H van Oeatel leeraar Headelaacbool Prof W C de uraaft Hoo lecraar Univeraiteit Utrecht Dr A Halbaratadt oud leeraar Gym naaium Dr J M Hoo IIat prlvaat docent Univeraiteit Dr C Huyaman accDun tant en andere mannen van naam 2 leeraara H B S 7 Mra in de Recfiten 7 infenieura 6 accountanta 3 ertaen ene worden door ona lëorjaniaeerd illaar dan 400 acbrlftalijka curaoaaed o m BOEKHOUÖEN HANDEIySCORR ADMINISTRATIE BEDRIJFSRECLAME ETALAGE ORGANISATIE BEUR3TBCHNIER STENOGRAFIE SCHOONSCHRUVEN NEDERLANDSCH FRANSCH DUITSCH ENGELSCH ITALIAANSCH SPAAN9CH ZWEEDSCH DEENSCH NOORSCH RUSStaCH MALE19CH LATIJN ORIEKSGH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTU1GKUN0E ELECTRO TECHN TEEKËNEN BOUWKUNDE ALG ONTWIKK LOGICA RHETORICA STUDIBTBCHNIBK STAATSWETENSCHAPPEN STATENORDB MUZIBKOESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK OEZONDH LEER METH SPREKEN GOEDE SIIJL HANDSCHRIFT VBRBETBRmG VLUG EN GOED REKENEN FRÖBELEN 9LÓJD OplaldlaK por brial voor alle examona voor alle alnbfen n baroépen voorALLB actan L O an M O ALLE practltlrillvtoma a Staataexatnen Notariaat Mr in de Reebtan aemeaota Admlnlatratle Actnarl Accoantanta Onderwljxer Bouwkundls Opxichter en teekeoaar OptElobter Watarataat Badrljfalelder SacretarlaRadactaur enz ena 873 150 Cursussen voor beginners eenigszins gevorderden meergevordenden en vergevorderden Aangename methode Persoonlijk contact tusschen docent en cursist Uitstekende correctie collectief en individueel Billijke condMSn minvermogenden kunnen van ons Studiefonds profiteeren Otitde resultaten wie werkt slaagt Adviezen Inzake Bereepsfceuiee MMSIEIUM Voor nadere tnUchltngen vrage men de mteressantè gratis hrochure een boekdeel van 144 pagma s Men verhndi zich herdoor tot mets VBBtaiJGBAAR BIJ ALLE SOLIDE 412 50 HORL0OEMAKER8 eN GOUDSMEDEN Gi kunt het reff wel weten of ook Ifi door éé algctneene kwaal van onze dagen aangetait ïijt De eouwawakte ii de kwaal van onaen lijd Slapdooaheld gedurig vermoeidheid gebrek an eetluat hoofdpijn die op va etiyi i wederkeert luizen in heiJjoofdrTuieen m de Qoren zenuwaéhtlghétd enprikkelbaarheid i n alléi vericWJti elen ▼ ao wakke mnnwen 857 40 D e fenvwKiMkM nM lit uw leven verdrietig ea ongelakkig Wanneer gij die kwaal met vrucht wilt beatnjden neem dan dei norgent dadelijk na uw ontbijt en dea middaga een uur vóór den maal tijd éH eetlepel SANGUINOSE Gij zuil er al heel apoedig de goede geTOl EA vAi onderviadcn Pnfa pw fl fl 5 6 fl 8 0 12 fl f 16 se WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM a Co De RleflreiPMraM 2c 4 Dm Haag Verkrijgbaar bij Apotheken eo Drogisten Gooda Amm Coivo WijiafetUt 29 Schoonhovm A N KR KEMWtt UDL Advertentien en tWHAcmenten op dli brad Worden aM Domen w r Bertwwwo a a e i p orp door A BOOMi BBfkIHVfWMl veorBetkwnwudeeilchte r li o Bl i r illlNlff liiincli Sniffill ê e Jaargang Woensdag 6 Maart 1918 G01ID8CHE mum iTi a Txrs ©3a cL v©rt©xi tieTolaad V ooa Q o v a d et © aa Oaaa stx©3s ©aa VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 1 50 per week It caai met Zoadafablad per kwartaal 1 1S per waak t7 ceax overa waar de baaorgliic par looper leaeliiodt Fnaeo per piiat par kwartaal l M mat ISoodagaUad IJil Aboimeaiieitten vrandeai da lt ka aaii anmen aan ose bunaa MABKT U OOUDA by onxa affeoten dee boeUuudel en da po tkantoren ADVERTGNnüPRIJS Uit Geuda en o latroken belMoraDd tot den beiorxkrhw 1 5 reëels ƒ O 80 elke raffel meer 0 15 an buiten Gouda an den baaorskrlng 1 S raiala 1 0 9 elke regel meer ƒ 0 18 Attrar enbio van pubUaka TannakalDkliaden 18 eent per rafel INSBZONIMN HBOEDBEUNaiN 1 I te ia IJS aO ngi n Op de Tooipacliia M boa r Gewone adTertaiitUB aa UiMioadas medadaaUataa b eoBtiaet tot aaar dea prlJB aroot lattara aa nadaa wonlan wrakend naar plaatamlmta Advartantlën koiuaii wordaa iafoaondaa door dalara Adnrtantleburawui en ua A alan AdmiiiittrBtie t Telef Intero 82 Bureau MARKT 31 GOUDAe Üb vlugdltiuflprograiu buven en betiaive de reed toe Macie i U mllliocn dollar ITAUl Uit het parlement In den UaiUaaaiMth Senaat h de luveuMuécUelenooaauiiiiAris Ln Hi e a over ziclit gtgiovËu vaA Aj ov rwakometen betriffiiute ds ievenbiinddk 4 n ra Weotkoot ourzlcnin c uMt iie gc llieerden gegoten m inaaiidu tea volhouden door meenlMNr etfIk perkidig aau Nadat Orlaodk e n geeetdniltige rede had uUgeeprokMi werd eeu moUe van vertrouwen In de reij eerlug aangvnocoen ZWITSERLAND Internalloiiale vrouwenooufi rentie l zi congerenüe zou van 3 tot 8 Maart plaatri h bbin te Bern maar i tot 14 Vpril utlgeMbeld in vertnnd ront peaïnoei lijktiedim HH progiram bevat elloin pun U n die zich be zig houden m t de toeikoiu rtige taak va de vrouw zooals dc e uU de ervaring vau den oorlog U geblekill l e eon eremie zal niet o i oorlOfH dloelclnden bertuuMagru Beinliddelliig I pronldent van den Zvtjl MriKiben Bondlrttaat verklaarde in een inttvvl w dat Zwit erlandl Ift nid ie efventueel sijn beinldóklUi aan i bi ltn voor vredeftonderhan dLlingeii n dat b aan ditze ondfrlian ikliugen xtlve weast ht dee4 te uniini Airterikaaneohe legerbc tellin gen Na r ZwifciierwJie btöd n NOOBWKGEN i en protetft I e ngterlng lieelt liaar ga jwt t Loo den litst geigi in om bij di ng4 f iohe regeering een krachtig prolettl in te dienen tegen Iwt opbrengeu van h Duit iobe Htt DUii tt4dorf aang fn dio opbrcttglnff zonder t ijf H plaats had in de Noomthe erritortaje vwit Tin Pe NooiTi the re yecriog eaelH vrijlsttng van HoliJj kuMiig en bemanning en boiHiiiiil lim voor VU cliadwvergoeding It mschen ij uit di hoop det d ngl mh reg eriiig liaar ki iw z9ii omt bit gpval zal iiMïpri kin t n maa regW n zal tnffui tt f voorkoiuing van con hivhaling van zulk ven wïh nding der Noür ohi wa brui aard Men heeft daarop aan de Boemeenache regeenng geantwoord dat lU binnen een termijn welke gistermiddag afliep een voorloopig verdVag teekenen moest waai in bovengemelde punten bevestigd worden waarna dan de be rekingen voor het sluiten van een nieuwen wapenstilstand en den definitieven vrede omniddelItjk zouden moeten worden vervoljfd Wanneer dus Iftians gemeld wordt dat de wapenstilstand opnieuw in werking is getreden en Roemenie voorwaarden m algemeenen zin dus heeft aanvaard zal men inderdaad spoedig den in onderdeelen uitg werkten vrede tusschen Roemenie en de Centraleii mogen tegemoet zien Voor het oogenblik is dua in het Oosten de strijd beslecht Op het Westelyk eenheidsfront daaronder dua ook het Italiaansehe front begrepen zal hU de te bloediger kunnen worden hervat In hoeverre de Japansche actie in het Oosten opnieuw strydtooneelen in het leven zal roepen zal weldra blijken Voor het oogenblik valt van de fronten mets te meMen Nieuwe inlrigee ontdekt tusschen Duifsohland en Finland Duïtsclie troepen over de Aaiands eilanden naar Finland Een Zweedsoh protest Duitsohland en het Oostzee gebied Jaiflinsche troepen naar Siberië De Chaos in Rusland Vrede met Roemenië Aan de ffrcmten geen wijziging ONS OVERZICHT Bohiedt om Finland te helpen en dat nog wel op uitdrukkeligken wensch van dien Staat t Is merkwaardig welke welwillende belangBtellmg Duitschland voor de landstre ken die van zyn Russischen vgand zijn losgerukt aan den dag legt Zou de Finsche Regeenng waarl k meenen dat zy door de Duitsche inmenging vaster in het zadel wordt geholpen en dat Zij dan haar plaats zal kunnen blijven innamen Het schijnt dat hoe langer de oorlog duurt des te meer Intrigues vermeende of werkelijke er nan het daglicht worden gebracht Zoo meldt thans Pohtiken dat te Helsingfors documenten z Jn ontdekt waaruit blijkt dat de Fmsche regeering van den aanvang af met Duitsohland ruggespraak heeft gehouden om een groot Finland te stiohten dat onder Dujtsch protectoraat zou komen te staan Uit de documenten is eveneens gebleken zoo verluidt dat de Fmsche gezant te Stockholm Gnepenberg een dubbele rol tegenover de SSweedsohe regeenmg heeft gespeeld waarbij de Zweedsche activisten op listige wüie zouden hebben meegewerkt om Zweden in het avontuur te betrekken door een interventie m Finland uit te lokken Inmiddels is wel opmerkelijk dat Duitschland weden officieel heeft kennis gegeven dat Duitsche troepen naar Finland KuUen worden gezonden voor welke expeditie met toestemming van Finland ook de Aalandseilanden zullen worden gebezigd Vergoelijkend wordt er dan bygevoegd dat Durtschland om Zweden niet te belemmeren m de humane taak welke het ten op Ichte Tan deïe eilartden op zidh heeft genamen êr zich toe zal beperken deze eilanden te gebruiken om er een étappedienst in te ridïten die voor een militaire onderneming noodzahel k is Voorts vepzekeitJe de gezant dat het vra f9tak der Aalandseilanden met inachtneming van de belangen welke Zweden daanbij heeft in nauwe overeenstemming met dit land geregeld zal worden Een protest der Zweedsche regeenng is hierop niet achteiwege grieven daar zu het ais haar piicèt Iseschouwt er op te w j Ben dat volgens haar meenmg zelfs een jbeperkt gebruik van de Aalandseilanden ooals dit ou plaats hebben volgens de gedane mededeehngen moeiHikheden zou kunnen meebrengen voor een verwezenlijking van de mensohlierende doebnerken Wan Zweden op de A alandsei landen in overeenstemming met de gekoesterde bedoeiin gen De KBln VoHtaztg acht het protest der Zweedsche regeering slechts van formeele heteckenis Wat Duitschland doet is wel gedaan meent het en het betoogt dat de mlü taire bezetting tooh immers alleen maar ge Feuiïletan Om nog eens erven op de Duitsche belang stelling voor Finland terug te komen willen wy wycen op het groote belang voor Duitschland bij en Oostzoo door bevriende of half Duitsche staten beveiligd Opmer kel k 18 dan ook reeds de uitlating van de Deutsche Tagesztg dat het heele Oost EEeegeiiied in nauwe samenweriiiRg met het Duitsdie ryk moet worden gebracht De Lokal Anzeiger pleit reeds openlyk voor zulk een Oostzee ononarchie samengeateld uit Lyfland Estland en Koerland onder den Kroonpnns als halven Duttachen Bondstaat en met het oppergezag in militaire en buitenlandsche kwesties by den keizer Voeg daartïy dan Finland in een FinschDiutsch Verbond en de zaak is voor elkaar Hoe ook de Scandinavische ryken over zulk een plan zullen deidten laat zich gissen In Rusland zelf duurt de chaos voort Volgens benohten van Engelsc e zyde is de toestand te Petrograd allerellendigst Groote groepen moeten fel gekant z jn tegen de overgave van Rusland by het huidig vredesverdrag Hun wensch den strijd voort te zetten moet evenwel onuitvoerbaar worden geacht Eigenaardig in dit verband zyn de berichten uit Engelsohe bladen volgens welke de Duitschers ondanks den vredestoestand toch hun opmarsch naar Petrograd voortzetten Als een aamnamng voor de oppoaitioneele bolsjewiki om zich rustig te houden misschien In ieder geval verdienen deze berichten bevestiging willen wij ze kunnen aannemen dnar het vredesverdrag een einde der operatien voorschrijft Een ander gevaar bestaat nog dat waar bu de voorgeschreven demobilisatie Busland tegen generlei actie zal kunnen operee ren Duitschland zoo bereidwillig zo i zyn voor het heil van Rusland te zorgen ten aanzien van de voorgenomen Japansche actie m Sibene doch dit zyn slechts vage mogelukheden zoiïder bekenden vorm Wel weten we vast dat blijkens een mededeeling van Pichon in de commissie van Buitenlandsche Zaken der Fransche Kamer de geallieerden besloten hebben Japan in het Oosten de vrye hand te laten Nu Japan kan daar mets op tegen hebben Duitschland well Wanneer de taak der Japansche troepen in Siberië geëindigd zal zyn De atin duidt dit aan door de woorden ïoodra de Duitsche inbeslagneming van Aziatisch Rusland onmogelijk is gemaakt Men zou ook kunnen zeggen als Japan er z Jn invloedafeer heeft uitgefcreid en bevestagd BÜITKNLAND8CH NIKUWS Na alles wat w In het Oosten hebben zien gebeuren en de toekx nutplannen dte er x orden geoppeid schijnt ons de hoop van de Vorwarts ai zeer naïef dat de sociaal democraten zonden en zouden kunnen ingrypen om na dezen zwaard vrede nog te redden wat te redden valt Het blad nleent dat dit het gaat hier dus om de vorenbedoelde randgeUeden nog kan en het schrijft daarom aldus BNOBLAND len twpe de briif van lord I anffdowiit iJf l Mly 1 elcgirapli public een tw dtn bruf an lord l inadoww w Tir in hij wrklaart hd uioit IKrtling etiis It zijn os ir ik door dt zen vt rlangleby tnkoinSt van verantwoord lijio v rltgfüwoordgtra em kklno infomieH biit enkoiu it van I W8on ai zonder volavacht die echt r df Ixivoi githwd hi biHn oiu over dt Bei giwlu kwwiR ie spri ken Uok ao liij bet in viTftandI niH do Paus hjke nota met mowlijk Hertlmg tivred n e t Hen iangaan J dt waarborg d t België geen l rnm voor ijaftdk lijkc agitati ai zal wor dtni Ten Mlotr vtTklaardw Lan d owne dal le I izaa Ixwharin4i he kwestie v l moei lijkbedii U i en ook de p hen van Ha lil in jng iiand ln reWendo dei U n an lief TurkAchc ri k aan e n InKrnalIonaal red ongireisi zuMeii riweten worJun voor ebgd ANKBUK Steun san in rika Hit Ma d part van Ooriog niieldt d ourltlitliig van pen grwX ravitai llieriiigs biiWA in trankrijk Hit dt pó zal iwmiiif groot j Mkhulzm iweolf groot w rk pljiat f 11 tn lioudt rd kUIntrt wi rkplaai eii en magazijnen oiwv alten Mit dyn bouw werd reejö nn aanvang gemaakt natat om groot gt dttht van hel bouwiiiiaWTiflal en d inrichting in F ranl ri k wae aangekomen ile 1 iiiuiid tt r e van oorlog hee t lie C on nn iiogi aal i ein crtiü t vaa iSÜ mil liom dollar gevraagd ten beJioeve van bt De door Rusland afgestane gebieden worden door Duitschland nooh Oostenrijk geannexeend zij zullen eigen staten vor men In het hoe Is alle hoop op en alle gevaar voor de toekomst opgesloten Als men die gebieden wericelïjk vry laat werkelijk zelflSestuursrecht geeft dan kan alles terechtkomen En daarom moet de sociaal democratie rich met hand en tand verzet ten tegen elke poging om de nieuwe buur Maten te bev o flyd i i en t iderworpehn gen te behandelen Er moet uit den vrede alle democratie vryheid en zelfbeschikkingsrecht gehaald worden die er uit te halen zün BINNENLAND TWBEDB lAJnOL Bedragen Kon Nationaal Ste BeoaUtA Naar auleiling van btl Officieele berichten ovei een gesloten vredesverdrag fcufis dien Roemenie en de Centralen ontbreken nog Wel meldt een draadloos Berlynsoh stafbencht dat de wapenstilstand met Roememé opnieuw in werking is getreden Voor zoover valt op te maken uit hetgeen door Tontsjef in de Bulgaarsche Kamer Sobranje is meege deeld moet dit aldus worden verstaan De Centralen hebben Roemenie een ultimatum gesteld met de toevoeging dat by het uit blyven van het aanvaarden der voorwaarden de wapenstilstand opgeheven en de stryd hervat zou worden Hierop is zooals men weet na een gehouden kroonraad van Roemeensche zyde meegedeeld dat men besloten was op de basis der gestelde voorwaarden besprekingen te openen Deze voorwaarden omvatten den afstand van de Dobroedzja de verbetering van de Roemeensch Hongaarsche grens en het toestaan van voondeelen van economischen Bij ha op ngaan Ar dt ur kwk ij met een gluiiaaohjo op dÉ ecWer i l it t nuaokt voor rmipels toen jzijzag dot hij door JwJtif geivcHgd werl Mfi w VeraoOTj vrofg rij met haar roet e tan kunt ge u g wn hani breid verplaatsen aonder dien Icrlijun zpartm hond aeliter uw haeleo aan Ne nrt go hmit mee ouk uw rug te beMthifUn nV AU da zoo i t daa kunt ge he wtl thuin laten Heb ik u nitt gezegd dat ge veilig zijt Ia ndja landf Alan l H Jeekie deze woorden vertol ken en an wooirdkk to n kkt dt reden wa dat hij zoo wdoig van d taal kende Kau Ik alleen het je dan niet leer n zoader dat die kefrl alle woorden hoort die ik zeg ümt hH zal niet lang meer dure n en zij keek Jeekie aan op een manier die hem zeer onaangenaam aan deed 0a aohtw ewn hond en gij Ver noon kotiiit naa mij zitten op dëiiakuflMms Neeo daar niet ik zeideopdekus s ens ziozioo Nu zal Ik je dat leelijke masker a locn want Ik wil je oogen zien Ik vind ze ntoot Vernoon en zMider xi ne boeetemcnlng af t wachten richtte ze zich op en ooideed hem van zijn imoker 01 gbig zij voort wij zullen geluk kig zijn ab we giiHrouwd zijn b het nit zöo Weew flt t bovr H J Vemooi ik zal je g eet niet opeten zooala dl van degene e vóór je waren Wij zullen namen leven tot wij oud zijn en fuideli satnen tHerven en opnieuw gi borin worden en zoo v ri ea zoo voort tot het linde dat ze4b ik niet voorzien kan Waarom lach je ni l Vernoon en ztgt dai j het onngenaatn vindt eo diije ge lukkig zuk zl i Biet iniX die je li f had van het oogmbUk dat mijn oogen je elapeod aceap S eek Venwon opdat Ik I ZIJ Wfl ook aio u doodj ben M hlfii kount 7ij bij het O iivoik n misschien nu l Ala 7i f nM Ivoniil kan Üt et niet aan dofti m er nog ni ü aan verbeurd Htt zal niii n hart brektn maar r zal hI chtrf een oud Dpi l dag vtTllfp kalin en tjt I i volgenden niorgen toen hij knor rig in zijn kamer ffit kwamen Iwee priea ters henv hah n om hmi naar rie AeSka te gclpidcn Geen andrre keus hebbend ging hij gpvolgdi door Jeekie m I hen me tot haao bulsi evenals gewoonlijt g mas kerd want zonder d e Hatelijk v rmomming miocht hij zich nog nergtma vertoo nen Hu vond haar Ugg nd op een lapel kusöena in een kamer j dat hij nog nooit tevoren ge l had dat beter vtr Ucht waa dtin de andere in dit donkere hoi en dat baar waarechijnlijk tol parlicullpr vwtrek dleude Vlak voor haar lag de leevwenhuid tfe hij haar tm g eM ben ke gege ven bad n om haar haU hing een ketting gemaakt van zijn klauwen dl in zwaar goud geaet warHt eo waar zl doelloos iDoa xat te pet niet Imkm op je OMxt wordenl U weet nw wat te zi rgtw tt t AUn wanhopig door Jeekie vertoUeo ée eer w t groot voor na die sledil een awer J an denk ik dat zij landen Uji arm xuUmi blljveo Vernoon want zoo lang ik leef zul je lüet weer terugkeeren Hoe lief ik je hib zou je toch nog rdetr doeden en haar oogi n viaahi i tcrwl etj dat zelde Maar voi gdt zjj erbij dete kurau dl ng op zi t gi4aut opmerkend htdien h t M goud U wat zij noodlg iR ijlKsii zttid het ben dan Ja j n volk zat ate wat Ik je gaf naar de kt i t bren gen m da r kan aile la een groote kano geladen worden en den rtroooi ala ebracht worden Zo g voer de wrpaklilng vftn de zaken jij zware bond K liezU over baar achoud r lol Jeekf jfn ala het klaar 1 zat Ik ht daai h£ a aendm AIui dnnkl baar ols boon bij nl t dacht dat de bevngilaff al hMï ziJ Haar woor zijn plaat4 van bf teoiLcing be rHkeu zou het gi h l nut zoo dlHaa 4 was al scheen op 7ij vtrtridfTi haar nu waf zij doen moeat namf li k naar de Ogula s gaan m hen vprte Ilen n welken tot stand hun opperhooH zich hevoiKï Zij mo flt hen vrBigen aÜP stri bare maninm op te roe pen die ails dfe motraTitn tlroog aren ïoo dïoht Mfl ij dlurfden h M Aslkilaiid mloeaten nadöpe i indien zi het nl t konden aanvaJl i mioraten wacMen nadere beriohten Het rinde van d g wchldienisi wog dat de moeder van Jeefcte die wist diat hiar zaak hier ho loo ptond bpiloofde de rfls te Bullen onderneoren op voorwaarde dat zif due al ée heerhflthedco zou verkriR n dip Jefkie haar had voorijespiegekt Daar z ii bmtf n de gehang ni g zet w a m t rooverf voedBel afsi zij dragen kon en bm haar lot wae overgplaten kon zij vertrekken zondler een ge verdienkinijf op te wekken want wlc let er nu op een oti brulkbaire ondie tHevegge OndertuSsohen gaf Jeetie haair een van d kleeren die de AsUca ean Alan geschonken bad en ook ven sohlUend voorwerpen die zij aich wenebhte Nadèt zij Faiinl a boofïacbap van buiten geleerd had en edch 7ijn trouwe bruid gepoeimj had vertrok het oude vcïwchrompelde rtshepeel n haar lang verloren zoon nog eens omhelsd t heb ben Wêrdl ld Zij zaj £ 0 va t letnand Iets van ver tellen en dan zullen rnia ba zen worden algiMweden zelde Alan moedeloo want de heeje gcaoMedenU ïheen henu een dwa ze grap Neen aeen majoor Ik H haar zwe ren nieKs te taiï verklappen bij de gei tTO van aj haar echtvrienden en bij Oroo te Bonsai zeef Zij Ia aoo vast t vertrou wen als letv waot zij fe banc dat de gieeeten haar ajider zuUea kwellen en imj