Goudsche Courant, woensdag 6 maart 1918

tuoetcn woroen betaatu L eg ni Uut m t du üOKi n voor 191ö earrfie heiit te deklMn ud belastkigeu m Idi a iy üea 19J1 to taeJUeu W at bet deaifc4 eiu zoU Ijtitrutt iHt kmul uno voor uat voor bei vHuma vau de buiteu gewone iuMwutfio dit de iangio oorlogwociittukdi mw ditviu t op be zoeken eOn veneuguig der ver dwtig I ntfttbtjtaaünfcen en dau luet lo opiMiitai veriioagHi Voor twe jaai in de ter a pLiMte ia aanjuiiarjt uig Houit Van de ko ieu die ap üxtei dc i vtmt niidtokmoonaemug meébrengi nn et o i ook deze v t xlungiiig woruvn lo gt inaaiU op ZtOb zelve verolitnit zij t m V0I4O aanbevellag Het t 0Vreemdt den aohrijver dat dji mi niater de n ogi lijÉilï d m oe ae beunrui tij Oen loeer laM üiiwt n te tre en uil de oor liügJiwlutitOeltbMiuig zoo goed ai zWijgtuu V oorl ijgiiAL i ici belasdiig ia jul t bij uit ueuieouiM id bwtt udi t r UuArijuuug van de waAdoudw buitüoguwone ult i viu uijut den 001 log veiroorzaaiU uij auU oie i u ik U vt rgclieken Ls litrt pi rceuinji uui vau d ooriogidwuMt worut opgcOiMcui ideato ituulit be M lKideii bohr ai ht hc t ni n uUgtA toten uali bg üei eonde van dKn oorlog vredetfwinMtn Uit lUfcHUU OOgpUUt iU C OOilugalWlti tli op een It te s 4iea worden geujab a Hij ge it dui iu ovoiw ui a up dverdedugangriiuelatfüugen nkl iju uiaar j opoeoten ie titifeu b d e e bela tlug u iiiet do opcenten voor twco Jftrwi to veuieugvn o dia ooriog8wias ba hing meteen uMxmnim van 5o pot t veriwog n en V ru r in beginütJ t betf uiwii oiui ua MThlH van to normale verlioudingeu ovtr tu gaan tot een heliinghin eensj t t hwr Tom dankt aaa hit eliul raa den anod dn baar da Wfide voor ly duldeiyke ulteennrttiag Toen J S I iaada nMi n met x n wagen zich op d rails bevond by de halte Hekendorp passeerde juiet een sneltrein D wagen werd totaal verapUnterd Wonder bonn wonder kwamen bcatuuider en paard met den schrik vry Hat ongeluk Is te wyten aan de omatandigfaaidt dat de booaatn van den orerwfi niat g ot iUlUEMUIMfi JMOUUUÏEN De moord op Maria Keasels i t n dta rwïa ttfura vau bet vi nwabl V U Z iK eit ztüii ton huize iJe heer iwea i iveriimtrd zich de lei ten nog Uijzonuti gowj tu kou Ufa z ki j ed uojf voor dta gOim ïauta cwt ooi m dio IwwuBtj dugeu werd g jjipiOAtn o ej eeii gMpeuiolouueera U 1 iui tdjr ieoiiand uu i uji e iiiiuuitj oocb v a ia n t eu gwn vokioeudw aandacüt weru g olion eii In dat V erljauu dcelue u m uo iit Ci Kes 1j üeai tf bijZioiMl iiietjtii nied uaiuiiiit deze gAftiiiluK iUiüj e periwoiiüjKlitidi i nug wtiteu na d giuweiyi ukiuuad twwyl hel oiidei ïoek nog in vulun t au wad veivoLfciaw zicu Ilu liauor aai uii twwr JiejiwU wn pvrdoon dic zitli üo tfulJe alé tien de etave uil amgo iwie tjiu tir tij U met verlül lu iSetJertnui Uit b ittiigjJtttiJing lü utze zaak botKU ix ovtljk iie r ZIJ imxttwwkiug aii om dtu wtw ü g te ookdekkcn iJö beir h ewöelti wee d t aanbovl ma vau du hand docii kon 00 u 4t ui tvt zi u wtalMimjiiig gievwi oiuuat ue lAtub m mm üK u w ut diw polJtid eni liij zondti liftiij medewerklufc gotu derue ui de zmai wil a luengieiu wiig j dag n lat i oalvuib Uu iit r i u öOie em otiJ vau btdotltlen liet üiivt wuana hij lieiu lUK ikaie u uat uij utoorütw liij gie ii voidoeuOi iivtM Atx hang kon krijnfui van den touuiMliütii uuuair arit van podtie van v hw 10 111 iiKUignnis UI diCTMj zaan ijioeot afzien Vei uti ufcH luib ixtUK iidc bttfr m xie uai zajna lu ienu de zaad reedü te veel wa vei uotoiloi dat luea töii oure ate we vtel a aiiiuaicht wijdde aan dea kower t i den rfcniiuif ec mit ai liei iicm u düea itüiAi zijn onuwzoLK zon uiU trtKktii naai tia fcptiiwloaaterd Ootti Inuiooa junlitau tta ijuxcniil uifci tr vaai afkomw Daarüij I ie i net Vv at nu eoiiier üevte oLOiL bttroi zag ook dw neer Kew eld zeer vtK onvMtoart pudit ni ait ged tüJd ld diat de koaie r Van isterdaal eaep geruunen tijd to a üraiveaiiaije wooiuicmig ld i wejKittaau m ha lioui ucdri t In lioöverre een ea andtr mt i eikandti verbaaui ciiaai is nn uurlijt ooriil uog uuet nedtr U zeggt ooon aiooiu lu t waa r zijii daii du bwioeido achn werker uk mand undeitt 10 Oan da Kuoteu voa later u tal dan zou vreilioht en Bdeuiel tt vin dea zya om tüji ü vtrafe w oöiaIu eruig van Utt draum tj gsraken aourij t uu blad Waiu dan tAaei hti vast uat un de liOhltT eu do Hoiwiaer utd van Uem iuuoru wiotm dooa om oöveikiaarüare lUjnea uen uaau of uadero aanüiuiiung vvMi üi u iHtooiidienaar aolUcrweije iiaeu Uaaite gienover sSaai htt volg nde Itlt Maiia ivo seui ie op den 2 en Augj lauu te oiigiwoei 11 uuiT voormiiiUiag uac keiKü g fj aani om d n inuzneiklBeraai den liLtr öclieLwen medw tt uieeitu u i hy dtieui dag gein uwzickHis beJioefoe te konmii ge üu ooKtot ten huize van dea heer h tw la een logeoije over wad n 1 de dot ater voa den lï wr Kwh Hol met wie dta naoüidiuttg een rijtoeiye zou worden g maakt ievtns zou zy eon bnaf p t n m de brievenibtw in de iSoordtotraut uit zou baar laatste gang ziju Do luduu gearresit eiée uwordensar be wt ii den mwrd te bobben gepiee jd op i et zangikoor dar kerk m oen ivourdaioek Me zal zioh echter hennueren dat Jitt iykje van Mana KewKls werd gt vonden in de giBwelven vaa bedot ide kWi Het moa dlu zijn overgebraotu van het zaug kooi naar de gewedvflu waartoe dt geheele binnenruimt der kerk moest worden gepaauecrd u ia door gttui veritlaard dat 8 avondu nadat de kerk gefloten le licht w Bien in do torcntrap der kerk üju nu deze gotuigeniasen woar dan kan op dat oogenblik de thana geaflfct rdt per xai ba h je aiet hebben ovtrgeöracht omdat bij lovens verluaaide alt otits eeu halven dag m Ülburg te zi gwwett t en du dut avonds aie n er te lilbui was Deae overw ging tt maken de schuld van den thans gearrestetrde nog moU iijkiT aanneeo ar Naar hiet Lorr Bureau nader verneemt IS giatennorgen de gwweien koöter vau de kerk te TUburg die deBtijdb in verband inet den moord op Maria Ke W 1 voor loopige btcbtenls was geateld en die thans te Gravtnhage wooni nKt H B die zich 1 de dader van den UKMrd heelt aangemdd op bet p dltiebureau aan de Nieuwe Hanren geWm ron eetd B ver op iwt do Iq de etVirti iar B ftaik ii nutfi ragel dot er vao bta t wege niil m r gelden souden wortk be chiLbaar gu lrfd éÊO door particuU ri tt xoudea wMtW u bi ff aütmea tna veriwbilleiide rodeuea nlvt kan worden voigefaoudpen Nu de cn k i metT dan U jMur gedaurd betlt k itii net KonaiULiijtc lOlw Ji bteuncooiib ti nlut op ruK enen ctat er uit partlculierui bron waaruit tot bedco oaa vvvr t öOUU Ju la zt n kas vlo id t nog seer groot b drageo b üolükbaar zullen worden gunt ld itet Jitilkt volgva van voorooemden tcirLgol sou du b tueikea i bet ittaiLeo van dra arbeid ao bet KonloUijk a Xu uiwutifu t iv Ni£ fit het verlaten aa geaocnidiea rLgk 1 ulet dat er van particuinert inertzijdo gnvn bijdragen voor die Mtun verleeucg gt gi£ eii woraen l n opaichte van de MiUvidleeriog van den wocuDgbouw voor dm middtiutand wordt opguuerkt d t deze gen tobii ol g o ftdte regeu waaraan voldoend pu blioi ek veui js I Ue ver miffuig of parUculier bouwer komt voor dezt sub iJdwediiiif m aaatuHTking un i het bli Kt dat deiw lluancteol Oalndwlag tm w iilnf a Mtxuoule van Antwoord VrnwoiMueti M de Memorie van Ant woord nop 3U het welaontwerp tot oorkonring van ontruiiOuig van woningen Dt rcg erlng zet nogmaalif de nooüuaiceiifk d uitw van het netam van mtfatrege 4ki tegen apsi fpuél van buur la dwangmiddel kgen dL n buurdin Verwvamwordl naar to betichten in de dagb adicn we ke bewvz i boe raadis ua r een wette lijke regHIng wordl verlangd hoe allerwege woi geklaagd onHrent opeeggiogi omd t de teffenwooM ge tiaurd r geen genoegen ne nrt uM eotorbiuuite buur erhoogiing ot wel de woning niet ver bovïin haar vaar da weoechl aan te koopei U tvoerig wordt betoogd dat het omwerp voldoeodr aanda bL heeft gewijd ook MD dl belangen van den eerlgkeii verhuurdir Wordt dit ontwerp wM dan zal uaar mag worden vertrouwd de regeain van Icracbt zijn vóór dm op het gebied van huUhuur zoo hi laugrijkiu datum vun 1 Mei Opzegglogeu te vn dLon d ag ulUn dua onder de hterftchapplj di r regt ing valleiw Hei we wnCwerp 1 aangevuld iii l ii nieuw vierde lid aan art 7 waarbi d recbtsmiddle len der artikelen L en f ge geven Werden ook aan den huurder dit vóór de iodit üng vao het ontwerp zelf de huur hniL opgezegd omdat bij wilde vtr buizen en zaob m d venv achting de nieuwe woniagi te kunnen betrekken bedrogen ziet door dt werklngi de er wit liij kriigt een week langer tot het ludit oen vm zijqr verzoek dan de andere buur diere bunvera zijn vvrzoek t eiust luist op hei verzoek van den luiurder itijatr nieuwe woningi Voortn l9 e n beiangnjk punt de omsobri vti der gfidige redentn In htt Dieuwe vUrde Ud van art 1 Daar wordt dca kanioïireehter oadrukkflijjt voorfcehou den ook te li ten op de rectitea dit der den te goedtor Irouw op de woning mocli ten hebben vwrkrcg i Ook wanneer due de i arhuurder nlpt uU eigen beweging Ztjn jegene derden aangegane verplichtingan aanvoert zal de kiüitonreoLter zich Oivan hebben ta verg wlj9en ol iawUtgiag van bet verzoek toomici in de redittn au derden tM brengen en zoo ja ook utet die rechten rekening moeien houden Verder tó naar aanleiding van de ge mniakte opmerkingen aangaande den huur pri een drieii dige inde ellng gemaakt l e eerMie categorie van woningen l f ge regeld In de e ar Me zinsnede welkt ouge wijzigid i gebleven Ue tweede zlnsnMi is giuaiplit t zoodat een alzonde rli e ugellng gerofftn m en aanzien van den huurprlji van woningen die wel oniier de UuurooükoiiwiiHwii val i en voor woningen wba p die wet ni t van t aa Hing ift Bi de eenito soori wordt den roübttT vooigK A reven die wet ooveel mogjeigk na te ie eu blj de bepaling van deoi huurprg omi niet m botdng te komen n e de HuurOommuwlewt t s thana bviiaaid dat de bectlii ilng zai gild i n ala ware sui jjeg even op een beroep vap een uitopnu dir buuroouimitiaLL Voort zijn nog ccnige wijzigingen ia bel ontwerp aaugebraoht Wetboek voor StralVemdaBtng VenKhcnen is het Verslag van de Uomnfauie van Voorbereiding voor do vast etelUng van een Wetboek van Strafvordering In de inleidlbg wordt medegiedeeid dat na hei aotuiftetijk antwoord van den ml niiiter op de algt m ene beticiiouwlngen en op de opnmrkuigen omtrent de artikelen een raondeliog overleg heeft plaats gev wdeD omtrent soinniige bij de behandeling der artikelen ter siprake gekomen en ahnog ter sprake gebradite punten Het verelag der oommisiite en het antwoord van da minister daarop zijn in bet thans versdicfwn veretag oj enomen Bet B BHMbetlwraatknb U Baarlan De aoo dem raadsleden te Haatlem hebben bhjkena een bencht in de Tel een moie ingediend waarin de wenscheiljklieid wordt uJ tgie roken dat het 91 LU eabcUwgasthuia aidaar in vollen eigendom aan de getneente overgaat De aaad m giiatkvMrtie Offitleel Het Minlaterie v n BultenlandMhe Zak n deelt bet volgende nvede Door uMofaienkonMrt van Harer Mal etetta Gezant te Berll heett hei Minlstt rie van de Dxiitnebe Kegeeriog een mededeeliog ontvangni ten antwoord strekkend op bet door den genbt in opdmeht der Ne darlaodUctte Kegeiring gedauo voorMo dat ecu oommiaaie van Nedertaod oh deskundigen jMi naar liet bezet üetgi en Noordi ranknjk ou begevoi ooi n onderzoek in te stellen naar de behoefte van zand en grind voor burgi rlijkedoeltéudeo BÜJkiQg de e nKdedt eUog aobt d L nit ache itegteerioc de toeiatrng von zoodanige ooamUHle in dot geiued onde r de tegeu woordfgc ooMtandighedLti ondoeniijk lea einde de Nedcrlands i he Kegeerliig nieuwe moeÜijktiLden t boiiparrn 1 zij ovmwel bereid voorioopig van dMi door voer der genoeuide meierialen door iNederUud 1 te zien boewei ojj daardoor in de noodtoafiuiijkheld koout iaugd anoercu weg ta Toorden Jn de ni mflttaire behoeften van het bese te gebied g haudhaaift echter haar rechÏMiandpunt en behoudt zioh voor op de aaageiegtHnhe d terug te komen indien b jzondire op dit oog nl ltk niet te voorziene moeilijkheJen moólueu rt zen CRISIS MAATBEQELEN Voorioopig geen uitvoer van wml In antwoord op e n adrei van htt hoofdi estuur van de Vereeniging tot bevordering van de Pluuuveeliouderij m Nederland beeft de Minister van Landbouw Ö Maart J bericht dat ia verbaoil nv t de algemeene voed telvoormenin mtvoer van eieren in da er te maanden ailthans niet zal kunnen woMen toegeBtaan Aian liet verzoek om bec ikbaarstt lilng van opfokvoeder voor kuikens kan de minlaler tot zijn loedwez n niet vol doen Tel Distributiebareau voor graan n nwL Ingediend is eon wetsontwerp ot aanvuUiög en V ertiooguig jvan het tiendk hoofdstuk der taatBbegrootiug voor bet dienit jaar li 17 VeirSühil lende onderwwpenj Al JOok kosten voor de iunclitiog van het Bureou voor de Diatributl van graan en OlKOl Voort wordt geraam f 141 OOO aan Ba Iai1i 8en cns Voedaelvoorzieiüng roor zieken en kinderen De Minister van Landbouw heeft een regeling ontworpen betreffende voedielvoordemng voor kinderen en zieken Teneinde de medewerlang van de overheid en geneeaheeren te vertereen Ib een geneeskundig bureau opgericht Kinderen Onder kinderen wordt wat de melkverstrekking betreft verstaan kinderen tot een leefMJd van ten hoogste 3 jaar voor de verstrekking van kindermeel en maizena kinderen tot den leeftyd van 12 maanden De tocrw zlng voor kinderen kan voorioopig zonder geneeskundige verklaring verstrekt worden tot de navolgende hoeveelheden melk een L per dag kindermeel rijstemeel voor kinderen niet ouder dan H jaar 2 ons per week of maizena 2 ons per week Voor kinderen van H 1 jaar kindermeel 2H ons of maizena 4 ons per week of in afwisseling tot een gezamenlijke hoeveeUieid van ihk ons per week Vöor kinderen boven de drie jair die melk als beslag noodig hebben en voor kinderen boven twaalf maanden die kindermeel of maizena moeten getmiiken is de medewerkiiv van den behandelenden geneeslieer vereisobt Zy worden dus tot de zidien gerekend voor wie en andere regeling geldt Zieken In gewone gevallen wordt verstrekt een liter melk extra per dag en rij si gort of havennout 8H ons per week In buitengewone gevallen worden door den dokter een wille eung rantsoen aangegeven en zoo noodig de aardappelbona iagetroUken In spoedgevallen heeft de geneesheer het recht onmiddellijk op bons voedsel by z jn leverancier te kragen In gewone gevallen b oeft geen diagnose gesteld te worden in buitengewone gevallen moet de geneesheer de diagnose vermelden De geneesheeren kr n vragenlijsten tbttis die zy heel gemakkelijk kunnen Invullen lAND EN ZEEAIACHT Klein verlof Officieel Beboudens onvoorziene omstanddgfaeden zullen in het genot van onbeperkt klein verlof worden gesteld in het tUdvak van S 13 Apnl 1918 de diensl lichtiga korporaals en mansoh ipen van de militielichting 1916 der infanterie die in het tijdvak van 16 17 December 1914 zijn ingelyfd op 1 Juni 1919 de daenstphcbtige korporaals en manschappen van de militielichting 1916 der pontonniers die in het tijdvak van 18 19 Januari 1916 Ijn ingelijfd Dc tohaartofate un vaite brandstoffen en noodmMtregslsB Het tarfgebrek Ter verfiadering van de vpre nig ng van brandstoffenconnulmlen in Zuid Hol land hi ook over de turf kweettie In den breede gesproken De voorzitter erkende teretwnd dat de voorziening met turf bij vetrfliEjhItM ehde bra idMoftoomlnitUiiën te wrenWhen laat In Bodegs aveiii is sedert 1 Novamöa g cn turf ontvangen rwij de vervenertf ze graag kwijt willen dür de verleid zomer geproduceerde turf Jn dezen zomer bederft Copelle a d IJsel en Saatwnheim hebbm derg klacttten Te AiDbterdatn is geen turf te zien nMUU zg Htoat op staipeis in de polden oor de regeiiog voor het volgende jaar te ire fen geelt de N Ct een raad tot bet aaobrengen ecner radicale vertielerii E Wa rom vraagt bet blad zou d turf niet tfviengoed aia t hout buiten dc distributie kunnen bltjvenp Tal van Noderian der ouden gaarne fn plaat van hout turf alA aanvulling van hun ranwoen ge bruiken De prl eu da oaiorlwbe waar de waairboiipt h IM van nijverheidsin e Ungen zulien aldtaod doen van hun dure kokn on v e parhcuiiwen willfn gaa ne dh v orbeeid volgen zoodat wat ter aanvulliDgi van de produaen der Lintbuiigsalte mdjpen van buttien moet komen belangrijk kan worden ingekrom$ eo De prodttoiie ven ei en bodem moet wor den vermaarderd boet htt IdT U een uit netoenrde geegctaheid bet werk kan door nieiischea aonder een oefening snel worden geleerd De tijd dringt 2 1 Maart Is bet officiecle begihi voor de tuirfproductie maar er kui vro ger worden begonnen en vele vervenerai beginnra ook vroeger Wat er dan in den weg laat Het feit dat de turf onder de H jkakolendiiAtibuliie vadt Dle kolendiatriibuUe nvoet voor wtHUKO Duitsche echatkl tbil ten onderbrengen in de maand Ab er dus weinig kolen inkomen dan drukt dSt krediet door onze regeeriog aan den kolcninvoer gekoppeld veel te zwaar op eiken ton van dioa Invoer Daar moet i9e $ bet geheüU zoeken voor de beinoeiit ïiog der turffvoducüe Van de varbruikera van DuÜMfae steenkolen te vertangx n dat zij daze brandstof uit eigen beweging vele malen duurder zullen maken kaa men niet Het Duitsobe krediet zal du9 al Nederland zonder zijn aatuunwhoon to ver nielen en zj boooh te verbranden eigen brandstof wil stoken andera moeten worden verdeeld De Rijkakolendl itrlbutiemoa er belang bij krijgen dan zij aoo weinig mogelijk buitenlandsche kolen behoett in te voeren den zal zij zioh niet vorzetteo tegen oeai vrijlating van de turf Bnadstof voor de tulMUn Het Ki k iDoleobureau he fi nu voor de Tuinbouwcomitè m in zake de brandBtol fenvooraijndn i e6 ükbaar g esteld brum kolen en fi ikoleu De laa ste be tum uit 40 pCt a ch en koauen f 12 per ton Het wariut n ennogen is 40U0 oalori n Dan z nog b obikbaAr 10 000 ton leemibrlkttten die f 45 per ion koetten eia n warniteveinniogea hebben van 5000 calorlen Nu oobter de brendiJtof zoo duui en bijna nl H te krijgen is ieb en vetel WcstlandBoho tuinders de verwarmiug in de kaaien igewohaft en aeif do warnïwater buizen u ebro icn en v erkoeht ook al als gevolg van de beperkte teeltregeljig TWEEDE K AMRR LevoisniiddelcnvoorzieRing Vervolg De heer S a n n e s B d a p wees er op dat op verschillende deelen Van Het distnbutieterrein denzelfden noodstand wordt waargenomen als op het gebied der productie HetMlfde geldt voor het vleesch en vet Vorig jaar reeds werd geadviseerd de vetdistrïbutie ter hand te nemen thans na een jaar is er van vetdistnbutie geen sprake De Minister z wel dat er geen onrust behoeft te zjjn maar de Minister sch nt met t wfllen begrepen hoe groot het vetgebrek is De kaas lê door den Mimster opgejaagd tot 86 ets iuL pond Wfiarom wordt door den Mimster et gedistribueerd tegen den pr B waarop is gekocht Tegen de oude voorwaarde heeft de Regeering de kaas overgenomen en wel tegen 49 gulden per 1000 ijG zy verdient thans dus 3 imUioen en 9 alle distnbutiekaas bovendien nog 2 nullioen niettegenstaande y de gemeenten van het fictieve verlies 1 10 laat betalen Het woord van den Minister dat als door de N U M de distnbutieprys ste d gemeenten niet de dupe zouden worden is niet opgelost De politiek van den Mmlster die altyd achteral l komt heeft geleid tot een fiasco Er moet een gelheel andere politiek van productie komen Oorlogswinst moet uit zyn noodig is een algemcene inventarisatie Avondvergadering In de avondverguiering kwam aan de orde de Indisdie begrooting De heer IJzeroian u l be rak de belangen van d n miUtalr topografischen dienst De heer Bichon van Uaelmonde cJi drong aan tup het aanstellen van een marineattacht in ToUo Spr behandelde verder het materiaal en de toegestane bedragen voor den aanbouw van twee kruisers waaraan ecliter niets wordt gedaan De Minister van Koloniën de heer Pleytte we op den noodtoestand die overal heersciit waardoor niet gewerkt kan worden zoosls men wil De vergadering werd daarop verdaagd tot Woensdag half en UITDEPEBS De IfM opcenten In Do Vftderlandor ui betwist M het door den ndniater van Financiën gemaakte Hiderscbeid Uiasohen uitgaven voor de levenaMiiditelenvoorzleniing on uitgaven voor de land verd digiag in d ue buiten gewone tijden Hij acht bet niet geradtn reedb tijden dm oorlog over te gaan tot bedafedngen die voor velen het karakter van een kupiiaalb fftng hebben zooals d voorg elde 150 opoenlcn over de verdedigingBljelaeUtigMi In 191Ö19 Dc Arij er gevoel meer voor hei denk beeldrdQ Geer onv in stede van de voor gieateide 150 cftiten de verdedigtogabelaMingoa voor 2 jareus d 1 voor de dhenst jarfn 1919 1930 en 1920 1921 te verlengen De minister had blijjkens de me morie van aniwoojrdl wei ooren vom t denkbeld UU die gcneigidheid van dm minister om joede te gaan bli o 1 wederom dat bet in de toelidiUng zoo naar vo ren gebrachte verband tuamdien zajn voorstel a de kredtetaanvraagi voorde IsTcneuiiddelenvoorxienlng zwak 1 Wie op bet stondtHint staat dait de kosten an een dlcnat waarvan hel eind nog niet mei een go nauwkeurigheid is te voorepellen gëbeel i t de belaatlngen t de BM klaarde daarbij dat detze niet de soiiri werker wae die bij j L Zah rdBg in ue Wagenatraat had getiprokcn en ook niet da man dMn lüj op d daig waarop liet meiije was vamword in een herbeig te iïlburg bad onjouoet Van andore zijd vemeuten wij dut de gewezen koster na de oonfrontatle aan ue politae moet h ben vtrkla rd dai b de dader niet i4 eu dat men ueuv w i torstond kou ioslaien Naar ztjn stellige ovcrtuU tjjing zou de dader die zich 111 den Hau zoa bovmden nltmiend and eru zijn dan m schilder dtlon hij van d i buginne al aau at4 zoodanig heeft aaiig easiL Door drmkenaeluiy Te Apeldoorn i in Oi weide aan den Zul phenactiien straatwcgi het igk gevonuen van den bO jarigen iwrlogcimaker A J die Zondagavond onder den invloed vau sterken dban in een aloot wau giclaakt en na dctt daaruit te hebben ger vervolgens door de koude op h t weéland IS omgekomien Ottst raivond hetfi to Uden een moord plaat g had en werkman waarscliljn lijk otu öe vond raien met etn mesöïeek m tifi borst doodi langs den weg Igg De dader 1 onbekend STADSNIEUWS aOUltA 6 Maart 1918 ViuciwUngenkwestie Gouda Verweer Sociëteit Oha Gttioegen Door het Bestuur der Sociëteit Ons Genoegen ia aan den Mimster van Staat Mimater van Biimenlandsche Z en liet volgend sohryven gezonden Geeft met versohuldigden eei te kennen de Sociëteit Ons Genoegen te Gouda dat zy door middel der dagbladen kennis kreeg van Uwer Ëxcellentie s nota uaar aanleiding van het verslag betreffende het Wetsontwerp tot verhooging van Hoofdstuk V der Staatsb rooting voor het dienstjaar 1917 waari in het byzonder hare aandacht getroffen werd door de volgende mededeeling et Steuncomité 1914 Afd Vluchtelingen heeft voor het tydvak 9 October 18 Decemlwr 1914 betaald aan huur aan de Sociëteit Ons Genoegen f 4150 aan de Sociëteit De Réunie voor 8 dagen ƒ 72 ü rstbedoelde som is ongetw feld veel te hoog Maar toen men plotseling stond voor de noodzakel kheid om een groot aantal vluchtelingen te herbergen kon men dengenen die misbruik van de fouten wilde maken dit niet beletten dat zy tegenover deze voorstelling van Uwe Excellentie de hare wenscht te plaatsen Toen in Octotoer 1914 het VluchtelingenComité inoverleg met de B geenng bu monde van den teteranahgen Burgemeester van Gouda gemachtigd we om ten behoeve van de Gouda overstroomende vluchtelingen beslag te leggen op alle mogelyke lokaliteiten welke maar eenigfoms voor de herbemging dier ongelukkigen bruikbaar waren werden overeenkomst afgesloten met de Sociëteit de Kéunie de RoomsdhKathoheke Leesvereeniging en adressante Van eerstgenoemde werd een kegelbaan gehuurd tegen betaling voor een gebnuk van 8 dagen van ƒ 72 van de tweede haar zaal Ooncondia tenten betalmg voor een gebruik van een maand van ƒ 1600 en van adressante n renoeg aV hare bezittingen tegen betalmg voor een gebruik an 71 dagen vanV 1460 Ter vergeluking met de beide andere vereomgmgen die ieder slechts één lokaliteit afstonden voor nachtlogies en overigens haar bedr f ongehinderd konden voortzetten diene dat adressante haar gebouwen en terreinen een oppervlakte van ± H A met haar g eelen inventaris tafels stoelen vaatwerk e d afstond waardoor zy verplicht was haar SocieteitsbedrÖf met ± 600 leden en daarnaast den regelmattgen verhuur barer lokalen voor veigadenngen publieke vennakelukheden ens geheel stop t zetten Daarvoor genoot siy ƒ 58 6 0 per dag en dit wordt door Uwe Excellentie veel te hoog geoordeeld Uwe Excellentie vergeiyke eerst onderzoeke dan en zal ten slotte tot de conclusie komen dat indeixiaad de Regeenng met adressante een overeenkomst had die den toets van elke critiek gerust kan doorstaui Adressante brengt Uwe Excellentie onder het oog dat dageiyks een 1000 tal vluchtabngen in hare lokalen en op hare terreinen verkeerden hetgeen naar den door de R geering zelve gesteldi maatstaf van ƒ 0 10 per peraoon en per dag zou hebben uitgemaakt ƒ 100 ongerekend het gebruik van inventaris terwyi adressante slechts iets meer dan de helft daarvan genoot En nu komt Uwe Excellentie nadat roim drie jaren verloopen lyn verklaren dat adressante een veel te hoog bedrag heeft ontvangen waarb Zy bovendien haar tot dusver ongerepte eer en goeden naam aantast met de toevoegingdat misbruik van fouten is gemaakt Wanneer Uwe Exdellentie die meaniiv had waarom dan adi saante met vroeger daarop gewezeft zü had niet tot deze openbare verdadiging haar toevlucht béhoewn te nnn i te meer waair cy wel zoodanig bekend staat dat xij gaarne mede zai werken tot herstel van fouten m plaats van daar misbruik van te makijn Nu echter Uwe Excellentdg zelve deie aangelegenibeid aanroert voelt adnuant zich nog verplioht U bekend te maken in welk en toestand béM bezittiagan weer tot haar keeidtn In haar tuin waa tHw vwiieW da Wtmlen moesten worden geverfd gewit en gezuiwKl en deels opnieuw van glasruiten voorzien de vloeren gedeeltelyk vermeuwd de verstopte riolen en privaten opgebroken het gebroken vaatwerk aangevuld decoratiën en electrische geleidingen hersteld Het is verre van adressante hierover n nog te klagen ly heeft immers tJwe Excellentie verzuimde nog dat in hare nota te vernielden daarvoor de ongetwyfeld veel te hooge vergoedmg van ƒ aoO Adressante Itan gerust verklaren dat de Tluchtetmgen periode haar nadeel heeft berokkend doch zy heeft dat gedragen in het belang der openbare zaak en meent in dat opzicht de veigeiyking te kunnen doorstaan met welke xustervereeniging in Nederland ook En waar nu Uwe Excellentie na zoo langen tyd op deze zaak terugkomend dat doet op afkeurende wyze ten aanschouwe der Staten Generaal en het Nederlandsche Volk voelt zy zioh verplicht die afkeuring terug te wyzen overtuigd dat zy geen verguizing wel dank heeft veidiend aangezien zy evenwel weet dat Uwe Excellentie haar oordeel heeft neergeschreven zonder adressante te hebben gehoord dus zonder kuinia van de toedracht der feiten meent zy Uwe ExcellMitie te verplichten door Haar die mede te deelen doch voelt zich genoodzaakt Uwe Excellentie er op te wycen dat waar Zy haar eer m het geding bracht door verwyt van misbruik en fouten dit haar heeft geschramd als een on t ende grief al weet zg zich dan ook BV L door de overtuiging dat zelfs van zoo hooge plaats als Uwe Excellentie bekleedt haar eer onaanvechtbaar biyft zy eindigt mei Uwe Excellentie eeri i0dig te verzoeken wanneer Zy haar nogmaals in Haar ooideel mocht Intrekken deze eerste eisob der rechtvaardigheid wel te willen to toepassing brengen het aloude Audlte et alteram partem t Welk doende w g DE SOCIËTEIT NS GENOEGEN Pryzcn en verbruik Gas en Eleetndteit Hieronder volgt do tüksL der door den Raad dezer Gemecnto ia zijuo laatste vergader van 1 M aart 191 nieuw v tgeMelde verordeodngen nopens de prgzeu en hot verbruik van gas ea electricUeit Vi ROftDlElMNG TOT riJDi UJKi R ÜtLUsG VAN ViL iiJ BCT RlLlTi IT8 Artikel 1 De pnjpen der etoOuraoiteit zuUen bc voor llohti 40 cent per K W U voor kracht tegen dubbel tariefJ inden bezetten tijd 40 cent per K W U voor kracht tegen dubbel tarief J la den vrijen tijd 20 oent per K W U voor kraoht tegen enkel tarief 40cieat per K W U Het tarief voor koken op eèectncuteit wordt bepaald uaar de soort meter welke in het pesjoeei van den verbruil r beschikbaar jsi Artikel 2 Aan oieotrioiteltsiverbrulkers die gjoheel ol gedieelieli electrischeu btroom voor Industrie gi ruiken kan per maand ten hoogHte eene hoeveeiheid van 75 van hun verbruik over de maand November 1916 worden toegestaani Artik l 3 Deze verordenungi zal voor dö eerste maal worden toegepaat bij de me eropne mii van einde Maart slroouitverbnilk over Maart D mei ijjjdelijke bi itieni werklmg Mtelilng van aUe twvoren gegolden hebbende ver OrdiEbingeu en besluiten voor aooverre daarbij als gevolg d r buitengewone fajds m tandSghedien bet gasvorbruik werd beperkt en de gaaprijzen werden verhoogd met Ingang van l MJaart 19l vaat te stwl leu de navolgende VlbftO BDENlft TOT TIJDiLLUKh RlGiELING VAN DL G ASlPRUZEN De Prijzen vam het gae oullen bcdra g i voor meiiergaff behalve miuntgafl biJ een verbruik van 1 tot € a met 25 M3 13 cenl per Ma 26 tot en met 50 Ma 16 OMit per M3 51 tot en miet 60 Ma 20 cent per M3 en voor elke MS bOT n de bO Md 25 oent per M3 voor muntgee bij een verbruik van 1 tot en uMt M3 11 ocut per M3 26 tot en met 50 M3 U oeut pen Ma 51 tot en met 60 M3 13 oent per Md eu voor elke M8 boren de 60 M3 30 cmi per M3 voor indlufltriegaa 16 ceoi per M3 bij tijdelijk gehrulk in aleobtai voor korten tijd aan te aluiiten pereeelen tenten kramen ens 25 oent per M3 Aiükel 2 Aan mun gaeverbruikers zal 1 bij elke meten BMming 1 oent per iMvwbrulkt gaa worden bijgierekend in wbaod met de huur voor meters en toeBtelleo Aiiikei 3 Aan gasverbrulkers die gehoel of gedeeltelijk induatriic4g J8 geln uikm lom per maand ten hoogate een hoeveelheid van 75 van hun verbruik over de maand November 1916 worden toegestaan Artikel 4 Dei varordening zal voor de eerale maal wwrdwi toegepast bij de metero Hitlubkg van April 191S giaverbruik over MBftrt Huziakavond van den Volksbond t g n Drankmishruik Het bl kt inderdaad een goede gadaehta te zgn geweest van het bestuur van den VoUcabond tegen Drankmisbruik om aan de leden der afdeebng een avond aan te bieden van aangename verpoozmg en van muzikaal genot die tevens tot doel had de nog niet aangeslotenen er toe ta brengen cich by de afdeeling te voegen om steun te verleenen aan het zedeiyk en maatechappeiyk werk dat de Volksbond beoogt Want reeds voor de avond daar was was de zaal geheel uitverkocht was er geen plaataja meer t bduMnen mssaoBÊSiammss BBBBBSBBsasm Het bestuur had zi h de welwilMt medeweiking weten te verzekeren van een viertal stadgenooten Mej Mien Brinkman sopraan Mej GasU Scheepmaker alt Mej Jo Heppener piano en den heer J H B Spaanderman piano benevens Tan het Strukje van het MiUtair Wielrydersdepöt alhier En deze hebben tezaam een programma samengesteld dat ieder In de gelegenheid stelde daarvan te gemeten En wy gelooven dat zulks ook Inderdaad is geschied Het Strykje dat by den aanvang van het programma direct voor en na de pauze en aan het eind van den avond verschillende nummers op zeer veniiensteluke wyze ten beste gaf heefTt ruimschoots deel gehad aan het succes van den avond en er is dan ook met luid applaus s mpathieitetuigd toen de Voorzitt der afdeelii de heer W Gol het strykje met een lauwerkrans huldigde Mej Brinkman had voor dezen avond een zeer mooie keuze van bederen gedaan znj opende met een ana mt Butterfly en zong vervolgens Fransche Duitsche en HoUandsche liederen Zy toonde daarby te beschikken over een zeer mooi sopraangeluid dat tot in de hoogste toonen volkomen zuiver bleef Vooral in Voglein s Frage van Arnold Spoel kwam z tot volle uiting en met Spool s guitig liedje steneuse Geschiedenis heeft zy ongetwyfeld allen bekoord Mej Schec nnaker zong met haar forsche altstüuj die in da lage toonen het best tot zgn recht kwam een achttal HoUandsche liederen van allerlei aard vooral het Wiegelied van Willem Andnessen song zy b zonder mooi Ook zy oogstte een dankbaar applaus De pianute Mej Heppener speelde een drietal mooie werken van Grieg een Wals van C opin en een van Moolenaar en Sous Bols van Staub Aan vaardigheid ontbreekt het deze jonge dame zelcer met Het talryke publiek toonde zich met haar spel zeer ingenomen De heer J H B Spaanderman was zoo welwillend als accompagUateur van Hej Brinkman op te treden het accompagnement van Mej Scheepmaker was in handen van Mej Heppener Aan de uitnoodiging door den heer Gol m xyn openingswoord tot de aanwezigen gendit om zich aan te sluiten werd door e n aantal hunner voldaan Het was een mooie en succesvolle avond voor allen Dank zg de goede zorgen van den bh emist S den Hertog was het podium wer smaakvol met j lanten gearrangeerd Alliance franfalse Ter gedeelteiyke rectificatie van ons Itencht van gisteren vermelden wy dat niet de dames Mariquita de Mairan en Hetty Luyt liederen zullen voordragen doch Madelle de Mairan op de piano begeleid zal worden door mej Hetty Luyt Mariquita de Mair de vertolkster van het oude Franst e chanson trad reeds in venchitiende plaatsen van ons land met veel succes op Zoo schreef de Rotterdammer over haar Bevallig aardig pakkend van mimiek en gelaaar een lieve stem en de noodige schalksheid gaf zy hare liedjes ten beste en oogstte terecht een hartelyken byval Afd Gouda My tot Nut van t Algemeen Voor de afdeeling Gouda van de My tot Nut van t Alg neen zal up Donderdag 14 Maart Prof Dr Leo van Puyvelde een lezing met lichtbeelden houden over 36t Kunstryk aanschyn van België Eindexamen H B S Tot bd van de examen commissie voor het eindexamen van de H B S in NoordHolland zyn benoemd voor de tweede commissie o a de heer J A W Baart en A Speuer beiden van de R H B S alhier Examen Nuttige Handwerkm Voor het examen nuttige handwerken zyn te Rotterdam geslaagd de dames M J S v d Sloot E V d Heiden C B Laurier A Vingerling en S CrAiper allen alhier en mejuffrouw W Ultée te Woerden Loonactie by de Post Op een daartoe belegde vergadenng werd Zondag door de afd Gouda van den Middelbaren Bond de afd Gouda van den Bond de F st en de afd Schoonhoven en O van den Bond yde Post een comité opgericht met het doet alle algemeene belangen federatief te behandelen Op deze vergadenng werd een motie aangenomen om door tuBschenkomst van het Federatiebestuur den Minister van Waterstaat te verzoeken de tractementen eivenals zulks by de Ryksverzekeringbank geschiedde bu vooruitbetaling te doen plaats vinden om den nood waann het personeel vericeert eenigszins te leenigen Het Comité dnu den naam van Gewesteiy k Federatie Comité afd Gouda e O OOUDBRAK Voor de a r kiesvereenlging alhier trad gisteravond als spreker op Mr J A de Wilde uit s Gravenhage Spr opende de wrgadenng met gebed en sprak daarna over de verschillende aangelegenheden van desen moeiiyken tyd Spr wees er daarby op dat naar zyn meening het Nederlandsche volk door die omstandigheden monel en geestelijk achtermt gaat en spr vreesde zelfs nog voor grooter inzinking Wat de distributie aangaat is de Staat zoo meende spr op het verkeerde terrein maar in deze tydsomstandigheden moet men er God zelfs voor danken a een korte pauze waarin gelegenheid gegeven werd voor debat waarvoor niemand zich opgaf behandelde spr op zeer duideiyke w jze het algemeen kiesrecht en evenredige vertegenwoordiging Postfcawtoor i uJ LlJi r vasi owbcwt Ibare briWt n 1 bri I kaartiii waarvau de alzcudenA onbekend iliu J lerubonivangvn in de 2e Keilt van de imtund 1 ebruari tUiÖ ƒ Naiuen dir t iaabwu van gLttdrCiMeerdieu ystaumuug UinueataDd Hri ven iVd kantoor W UetAw Aiu turdaui HoyiT Aiwrt rdain Me r H 11 van dor Willeiunooid Nijliof lï llu UH itijkebiir v Manufacturen Haag pid ld id i4 kk ud i oiuuimna HeUcr Itnefkaort s W van Amsterdam Keraen I van AniMerdaiii starren Corn vEotterdain criiiiiiii Müj A Vittsttrdaui V otrlee A bouda andvoort Me 8 Zuidbroek 3 zundei adres RECHTSZAKEN De Kcchtbcmk o Kotléruiaiu eUchti gi teren tegien C S 89 iMr arbeider te Wadcttoixveen wcgeaa dlelstai van een houten goot een maand gevangeuisatiraf L M y d H 25 JMr zandMhipper te Schoonhoven wegeoa cbetatai van ppeittii f 15 boete lbo 10 da en heohteois Dllspraken 12 deaer Do Reohtbank heelt verder veroordeeld A i Y te Ooudia tg s beiUig tot b maahden gevangen nwt r f H v d B 44 jaar vrachtrijder te HaAötrecbt wegicn dtelMal tot It dagen gevangenifiiitral i rechtbank tei Dordrecht veroordeelde den l jariejen F A U V gedmnidll eerd te Rottirdaiu die vorig jaar Junizijn bï jangen chipptr venuoordde het U in ev a zak gemaaid over boord wierp en versobilltmdie gioederen totdmaüheeps inventaris beiioorend verkocht overewtkomutigi den eimh vau Imk O U tot be cbditbaarstelling der regeeriog en 10 jaren ggvangenlaiBtTal LANP EN TUINBOUW ZoniM tarwé POe Minister van LandWaw brengt ter kennis van belangheUfendi dat naar alle waarschunlij kheid met voldoende zaalhaver zal kunnen worden beschikbaar geiiteUl om aan alle aanvragen te voldoen In vtrband daarmede wordt nogmaals de aahdftcht gevestigd op de teelt van zortiertarwe zoowel op bouwland als op gescheurd grasland Niet alleen op geschfurde kleigraslanden kan zomertarwe met succes worden verbouwd ook op vruc lharti zandgronden i de teelt van dit gewss mogeiyk Daarom wordt aan hen die grasland gescheurd hebben ernstig in overwegmflf gegeven waar mogelvk in plaats van haver zomertarwe te verbouwen Tuinbouwtentoonstelling De plannen tot het houden van de groote keuring tevens groote tui ii ouwtentoonatelbng in het laatst der OMumd Septeinber van dit jaar te Amsterdun uitgaande van de Ned M v Tuinbouw Ui Plantkunde en haar afdeeling Amsterdam en omstreken nemen vaste vormen aan Het hgt m de bedoelhig de beschikking te verkrygen over het gdfteele Concertgebouw met tuin ONDEBWUS Een H B S te ewijkr De Rij wbjkiSche Courant verneebut dal te Rijswijk poglngea ui het werk wor dtn g it id OTU te geraken tot do oprlcb ting van P n Hijk il B b Waar de Inriclitlngep voor M O in de aangren ende gesneenteu Deft en Dea Haag reeda etn groolen oevHoed van leerlinge licbben zioodat i en leerlingen n de buiteng ii en tn mgaaTni a kt kon m ew df i flcliolen nKK ilij t te bereiken lyn aohtin u den tijd fekomen eii beroep lo doen op ha Rij v KUNST JdbUeuH B raard Diamant Dezer dogen berd ntt de beer Bernard Dlataant te liotierdam dat bij vip en iwintig jaar güi dcn voor het eerst als dlri gent optrad Alle ondeTWl i en muziek inateliingtn waaraan de beer Diamant vtr bonden is lubben het iHmi opgievat de verdienste vwi den jubUarut in het hd t te tellen Henri PoolMan De heer Henri Poolman heeft aidi tegm 1 September a a verboodvi aan het Hof stadTooneel MarktbapioMm WOBROEN 8 Maut AuiMr 4 partyen GMn handel liAATOTE BBU0B1 N Da nada m BERLUN e MaarL Off Da Tiada mtt Roemenië is giiteiw Boakanat gt ilotan RnaUjidaB FlnUnd De JDeutacha Tagasztg varnaam dat tusschen de regaeringaa te Petrograd w Helsingfors ondathandaliagtn haUMnpIaata gehad waarvan hat voonaanuta raeultaat ia dat Rusland heeft basktan syn tro pw uit Fioland t n t tnkken Spanja Volgwa bariehtan uit Saragoau itakra da landaibaider U Mi las Za isebea iooAsreitioogiaf an par dag 4 liter w n per hoofd Tuaschen Bvüfar n Tamari la WB tmtraln op een paaiagiarttnin galoopan Kr yo 12 doodan an 82 gawottdan Ook tusschen SarKouo an Urida haaft tn spoorwsgongaluk plaats gthad waaiby 18 meuKihen om hat lavan fcwamaa ao 80 gewond warden Te Valencia zal men tangavolge vaa het gebrek aan kolen waarschyniyk moatan evergaan tot bet afschaffaa van alle straatverliobting Ta VlUarreai hehUn da vrouwaa batooffingan gehouden tagan da duurta Do dnlkbootbsatrijdtag da MlddaUavlacha Zao LOM u 5 Maart De lerste LonlUler diuiralitelt i rio Oouido verklaawle lu Hit L erbuii bij dv iiuU niug de Ma riiu biigrooting dat de dulkboot ie Mrijdtng in dc Ml diieikutdbü i zee iu handea 1 ge g vt u van eeti te Rpom werkwide loii lu Hflie onder iilding van loi ftdlui lial tadttirop dlt ouder den 1 raiiwbeti opper beve lluibber staat 1 uflMLlmi de AiuerikaiBu che en i ngel scIr ntarinu beutaat uauho sauKtivviTklug De Auiorikaanscbe scbejpen liehbeu hun tfttn inpuuen In Brltttche havens Het voorhw g vredaaverdrag Mat BoaauoU WEENEN 6 Maart In het giataran onderteekende voorioopige vrwdaavardrag mat Roememb wordt ov reongdkoman dat op G Maart te 12 uur s nachts aan nieuwe 14daagsohe wapenstilatand met een opzaggingstetmyn van 8 d ron Is ingegaan on dat tusschen de onderteekenaars volkome overeenstenuning daarover bestaat dat binnen di 14 di tan de dafmiffiava vrede moet worden gesloten an wal op da volgande voorwaarden lo Roemenie doet afsUnd vy jti broadsja tot aan de DonaU r 2si De Contralen zuUan aorg dragen dkt Roememfi een handelsweg over Konatansa aan da Zwarte Zee behoudt 80 De door Oost Hoogarya galUsdita wuzigiogen van da Oo t nr dloagmanch Roemeensche grans wordnf door Roamenlè in beginsel aanvaard 4o Roememè aanvaazdt avanaens in baginsat de met den toestand oronMMtammende economische maatroffolan 6o De Roemeensche regeenng verplicht zich onmiddellijk minstens 8 divisies van he Roemeensche leger te damobiUseeren 6o De Roemeensche troopaa moatan onnuddeliyk het door haa baiatta g hi d ia Oostenryk ontruimen Dit venfrag treadt tantond in waiting Noorsch at p getoq u desnd LONDEN 6 Maart Het Noorscha sjh 4iavea is door een Duitacha duiUMot tot zinken gehracht 12 laden der bwnanning worden viimist ABMrika M Japan WASHINGlON 6 Maart Er bestaat geen enkele reden voor het gerucht dat Amerika er in zou b A ben toegestemd dat Ja4 oen deel van Stberiè zou bezetten De Amerikaanache rageenng heeft een Nota naar Tokw gazondan waarin wordt igezegd dat door zulk aan bacatting Rusland met den ondergang zou worden bedreigd en toeatand waarvan Duitachland zou profitoerea TWnDS KAIOB Zitting van hadan Lafmeiaiddelaavoentoihig Da haar Garhard a betoogd dat da balangoi van de voédiac van mfludi di r niet voUoanda in acht xyn ganomoi by de verstreUüng van graan aan da aloo faolindustria £ r is maar verstrakt dan voor da giitbeboefte noodig waa De dienaangaande verstnActe eyiers acht ivr niet betrouwbaar Spr heeft gegronde vermoedens dat de meeste gift woidt bereid niet uit graan doch uit malaaaen eeo afval produet dus doch boe dit ilf voor broodberaMing is gaan gist uit graan noodig Proeven en ondaraeeldiigaB hdtbtn apr beweaen dat glat zeer goed te renrarijiin ia door een hop vanat dat trouwena laeds gemimen ttfd ia lariit w op da vleet wordt fftbraikt Da heer v d Tempel axL venMH dm Uinister dat deMn mtronw ii gviTOnlia aan zyn toea gingen beti £f id de eteenkoleavooraiettiBv ea betoogt dat de vwaadeide tydicLnataadlgbedan daarroor geen vohtoeade v vnteohutdigiag TonMB EUBeMvHet Biykens kededeeünv van onzen CounlGeneraal te Londen is de HeeavUet IS myi t o Zuiden 1 van Twerte haidi door kaaoavnur van eaa Dnltaehe ondenetfeoot tot lebifcht Br beetaht tf ialc koe O t ii art ttm dea net venniet wontwde MhMiitoei waaria lioh de kivltefaib da tweede tirar naa de maeUalf t Tier matroMa en de donksoTHauM bevoadea Ook de adimpiffigiewa tfla veriow De andere cinepÉhpot is ta SeutlmoM ftfand nadat de inaittmdea 60 uur laaf aaa wer en wiad hadden UoetveatMB lUidfcaMlIie lahnken M n meldt one uU Amatwrdun Op klearlMttra d g behbco twee hibrekent lAoh toegang veraohaft tot de wM de v rdiepingi vao b t peroeel lUov ui hiburc w l Si atwMT ds fwOtte Wlfteaoa Toeo mevr W mot baar doohter daa ook gMenulddac ongeveer Ö uur thuis kwau bemerkton ai dat een jeugdig persoon zioh op de trap bevond fsneinde siob dtac meeiiter te ukaken vaa de kopareo ue roedeik Onraef bemerkend aam hu da vhulNt De dochter btflil aioh Iomi ia de weduK n bcmerkta de em tweedaa oerMxm die evcDeene wUda ontvluohteo neigden aü evenwal tramrite te beleUm Da man wi4 eofater toch tu onhmapjMn n oimiKM t in ijn vlucht movr V ïe bang wa het iXé biooen ta treden Zioh opnieuw bedn l nhtend wierpi Ui de vrouw beide trappen al waardodr dvae vrij ernstige verwondingen aan hrt ho M De inhrakar vluchtla huuiddela jn ew der peroseien aan dan Moddanuolensteeg Dit wetende stelde de poilOo onmiddellijk een onderzoek bij d bewenen van bel parcel In Deao z den editer van de eaak nieta te weten hetgHu de poUlie ten aeerste bervreeoHkie Zij zatedtrhal ve IM ondm zoek vOort o vood tenslotto dan dader in een lutal iu luecrgatMiauMt paroeel De luHt was op riot waaruit op wniakt kon worden dM de bewonereiaa dat peroeel den dader bisr bebb i wi jen verbergen taneinde b n uk da banden der pohtle te bouden soodait hier oagietwijteu vaa mednpUcbHfhsld Sfkrake ia Do inbreker werd gearreatevd tirwl qog gevodit wordt uaar den men die sub op iSs trap ven hal ptroert JUeveiU buTiwsl bevond Vowrti tolt da Mriltle eeu onderzoek bi naar da medeolichtliiKid der bewoiiara vlo het puroeel ModdcnuoiemKeeg De lon Mddd gawaaraohuwd grfnmJniiid m dlcDst varlcNMid aan oterrouw W de eerste hulp I fc i t ir S i yrr f hH Hi Jlft êk Da foaie vaadeS aeadaB U 1L Naar hst P rabur u Vwx Dtas van b Irouwtiare zijd vemenut ia door de dlreotlu van de U1J S M aan het peraoncal dat werkzaam is bij de booldathnlidetrftÜe n iadegedt id dat bewloten la dsboofdadkuiiid aiaiiie oorloopig ohter nwt uit ot dvring der afdeeling ooutrOl naar Utrecht te vcrplaa Kn en te ve eenigan met die der MaamKbappj der StaMMpoor wegeok H De btaato o M regmeatauhappij aal Ie UtreoiK een nieuw kantoorgebouw opriflhten dat veroMedaèl K 4nde 1930 9Sf ed aal ëia soodat ds ir r hisfimi oeMwew dan wk plakte hebbw Dc kauM beiMat achter dat reed aefdar eokeie onderdecien near Utrecht auÜm warden oveigeplaaM HM psfitoneel dal bij de IwofdaihDittSatratle werkiMnv la aal veijgunnhig krijgen om voor dtai iadien geweoachl naar UbrMht te verhuizen Bij OOM vioMere tefonaMde bij d Dftrccde van da HlJ fiM wenlboiv i no BMl plan ontlMud ViJUA Neg Un alUleM Jaar Reedtf vaak Ie de vreca idmeaprakea dat onaa Mobt n warmte ievende aea wd eott op eao goedan dag sou kunaen ophouden ta aohijnen en dat op grond van bopaakla astronomtsdia wetten Vooral in ef c n tijd met brandnotfenaohaacaohlo wordt de vreea daarvoor aeer gnwt C ejlukk ff worden we thans vsn w in ohappelUke tijde gerust g sic4d in g geval zullen wy mwh onze kinderen noeb onno kindskinderen het bewuMe oubeU beloven De zon aohijnt nof niiMteaa één milliioen jaar I e Parijzer geleerde Uronnet haalt d HBnKUBteaing der eterren volgraa iIJd Ute i r i orie over de emwtTikking Btudeerd en daarnaar daa leveaaduitf der geflte mteo berektfvd Hij ver ekert dat de en reide een beataan van 7 nUUkMn aohtor dan rugbeell en du ze nog Mn mUioett jaw m de kracht Ml barfitoo u aooveal wwnie uit te atralcn dat het leren tder vf onae aarde mocetijk ki Telegraflseli Weerbericht Hooxtt bwomeUntud 717 6 i Wllkr Laagit banrarturtud 7W I M DuitsehlaDd VuwaeliUiic tot Im nlfMuin dafi llMst matit wlad uit Ontdtik riafe tiii lMlt mk tawelkt umuMik weiiUt MI Ma lafH lalM fiim liur ADV B BTB WTO N Als gij ü