Goudsche Courant, woensdag 6 maart 1918

lledaotie t Telef Intero 545 ANTON COOPS DROGIST WyOS TRAAT 29 maappaatlllaa lo WybarHablanan PornnamInHablatlan BER KENWO UDL AdrertentiCn en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudeDorp door A BOOM Berkenwoude voor Berkenwoude Achterboek door J NOOMEtl AmraelM STDIWHK Waoht niat tot hat uitarata Waar ge ook woont wanneer ge in moei lijkheid verkeert soms eerder dan ge zelf goed weet wend U tot hel NEDERLANDSCH BUREAU VOOR RECHTZAKEN DE GELE AFGOD faa H RIDER HAGGAjlD Mevr Stom van LeeinreB Klerk de Rena Madriik TM bodi 53 Zij liet dieze zaak nu verder rusten te iets wat hBor verdier g beel zonder belang toeeoheen i Viwtel jsAj eens vroeg zij zou Je lölj andterst willen hebben dan Ik ben Tan eerste vindt ie n mooi Jai zeidie Alaa wamneer gij rustig zijt afel nu dftn vüwtt Ik u zeer mooi maar ui et wanneer gij aan het dflueein ziji zonder uwe ofoot aooaitf gis ernaoht Toen zij begwcp wat hiji meeode bloo de Arfkft werkelijk een weinig Het bpijt inij zrfdie zü op een toon die voor haar doen erg nederig wba Ik vergeel dat M in uwe oogeni vroeBoict zou ödmnen Het ia gewoonte voor elke Asika om te hai lieB zooala Ik deed maar niisachien w het voor de vrouwen van uw landgeea gebruik blijven die ndseoBen alüjdl geftluleardl aooaifl fit hoorde dat bij do aanhMigers van dea Profeet gebeurt Daarom vond ge ma j sa onzedielIjkPIk heb er ergen ergfti apijt van Veraoon Ik sme ia oidj te veigoveo ik Be niet woct hoe bet behoort en slechts navdg wat n n mij leerdie zU zl altijd g riuierdi sMtcriïe Alan boewei hij niet hun gelaai bedoelde en toen bij die woonkn gunegé had BOSKOOP AdvertentlCn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P A WElLER Z4jd0weg72 den verawTt bet geheel n ftS Je ifle keek beiu maiMtf aan Ik hi h atiijdi wol gedaohx dat blanke mntachea eigenlijk door en door gek xijn telde hij zi kk hoold oohudiivnd Voor dumue zwairte negere i d zaak tonh tt el nvoudig Al wat u te doen b i U baar het hof te maken en als de ktam schoon U uw HUg t lou Zij zal dan OW een vinger la wind m zijn olletr gaat dan van een leien dakje en Jee ii ftrijRt geen whoppen m T De Christelijhe godfc denst U h 4 goeit man r gaat niet op in AaikiUnd U w geëerde oom heeft dat ook ondervonden Alan w n Qhl hl r ni t o in i giUfK va van ondrwerp vemnderend vroeg bü n zijn ve ontwvir lgden voÏKcling m hij dach dat de AMka nuenvV wat zitfeaegd bad over het zenden van bei goud naar do ku t W A Tacvol Advertentiën Tlinmerman EEN BBKWAAM TIMMERMAN bakaod oiai Boonio eo Bur erwerk kan aruinien tijd w rk b koin n bij J K Noom ANOKit Tirnmarman Dorpatrua 113 Hllle ersber 930 8 NIEUWE WWHIM NUDJl Dondepdag 7 Maarl IQISi Nwang uur praol Het Intieme Tooneel onder l e le UidinI T n VMT8 aOUWMBaTEh AniMMia leldan ADOLP eo FRITS BOUWMEESTER Enne noes I laebnl Itmmm il üvoiituurtje in lie iiiist De Bn elichc ueceikluchl T n J H DAllNLEY SoMttertod p r h oorria UiifM Prijsen der pUaiien Loge en Sfallei f 1 75 tedcn f 1 50 Balcon f 1 25 Leden f 1 dilsrij t 0 40 verhöofd met IO o ulcurirechten Pliatilmpreking ala ewoonMjk 896 37 Openbare ViijwiHige Verkooping bij iDxet Tarlloollag en fllas op WOENSOAQEN ia en tO MAART ItlB tcikeni vpprjn Élf uur in hotel KLAASSEN ie BDSKODP Cen oierilean ven Hotmis MAARSCHALK aldaar v n Dl In uttttikéndi ttiat van ondtrbtud vtrkfff rtndt leaeamd OUDERSVRUCHT met dlverie ▼ riiebtbar t geheel voor de grovnteaoaHniir in gereedheid gebrachte LANDEItlJEN llcrguoitigit itaanda n liggende bij elkander In den Vwmtügóaa poI4 r In Middelburg aen den Zwaitaa w g onder de gemeente RECUWtM te aamen groot 14 Htotaran 64 Aran 04 Cantlaren Te vellen in drie perceelen aftondertijk In combinatie en in maiia PereeeieeDiDEBOÜWSMANSWONING met aanhoorigheden en LANDERIJEN groot ea Hectaren elf Aien Pei oael twee i De LANDERIJEN groot twee Hectaren SS Aren en Peraeel driei De LANDERIJEN groot vijf Hectaren 64 Aren 04 Centiaren Allei breeder bij biljetten Aanvaarding In eigen genot en gebruik D laadartfeB dir at bU de toeWÜaiBg de woaiag net aauhoBreB 1 Mei a a Tiehtii iloizfflil WILGENSTIIKEN an 240 stuks BROEIRAMEN zoomada 400 Kllegrani PROtlKBOONEN Bullen op den dag van den aftlag iaigelijk publiek worden verkocht Eigcndomabewiji met kadaWrale kaart l r iDsage taa kantore van Notaria MAARSCHALK te Baakoop alwaar alle iolicbtiafeD worden Tantr kt 9$2 71 HM Itussetl m m VerMkart U t o n ohad door waardevermindering of anoulcering van ffaotan of nict betaling van coupon bij de CBNTR ASSURANTIEONDERLINQE onder dir van BEKKERING NAGEL A Co LblieörAOHT 90 AuiTEiiDAM Proipectui wordt na ootvaitgit van fO ZS omgaand loefesonden 869 15 lÉCB Weleilll Goedkoopste en solwaste dres voor Mcubeten alt Talèli Kalttn BlMt tt n SttlilM met leer an plucka Vèar BliMMMIan Wollen n SatllaMkafl ThMUIelt SplafaK lllld rl ii IPJP ftpaalaal adrae Toor oaid al lal kawaWkiplatnaa 20 EOMT en ER GAAN GERUCHTEN Ie dat w j geen wasschen meer zouden aannemen 2e wegens gebrek aan gromistoflan niet neer konden ultatoomcn 3 1 I I n verven 4e onze prezen voor wat wy nog behandelen schrikbarend hoog zQn m WIJ VERKLAREM DAARTEGENOVER i Ie dat door ons nog steeds nieuwe cItentMe wotttt axmenoiMeli voor de Stoom WassclierB en bleekerU 2e dat wQ nog geregeld alle goederen kunnen ultstoomen 3e tyj In elke gewenschte kleur kunnen verven 4e ONZE PRQZEN NAAR VERHOUDING SLECHTS WEINIO HPPPER ZIJN DAN IN 1914 zoodat het stoomen en verven heel wat goedkooper Is dan nleuw aanechalHng Se wtj voerleopig van alle grondstoffen nog voldoende voorraad hebbrn om aan alle aanvragen WAAR EISCH te kunnen voldoen 929 150 STEUNT GOUDA S INDUSTRIE I Waapom buHan Oouda tap bahandaling gasendan vaM in Otoufla MINSTBNS BVBNOOKD mn ZBKBII aOBDKOOPBR aabauPan kan Stooi WassüliBrij Ververij en CliemJsclie Wassclierij De Pelikaan Gouda Winkel IMarIct 41 Telefoon 253 Telefoon 196 s avonds 476 Be ondergeteekende maakt zf n geachte iHientèle bekend dat hij wederom is voorzien van eerste kwaliteit BVLEESCU tegen maxlmunnppljzen M J VERZIJL Klalwea 36 GOUDA Telafoon No 378 I NERGEE V Buergievoniier voor Hinderen ZeauMZVfakkm enHersteUenden SAftGUtNOSE Vwr aftt B rtHm van BLBEMRMOCOE ZENUWZWAKTE i AL fMEEItE VERSumNe Bussen van af I BU Apothekers aa Drogisten De beer D DB Jonq Yielmonde chrijfl oni i ARNHEM w r Reedi geraimen ujd liet de geiondheid mijner vrouw veel te wenacben over altijd moe volalagen krachteloos heid ongeachikt voor ccnig werk De gcneetheer achreef een ruitkuur voor en kon andera voor de gevolgen niet instaan Maar daar kon niet van komen en de zwakte nam toe Daar krijgt ge vertrouwbaar degelijk advica in uw zaak Waarlijk wacht niet Ie lang dikwijls voorkwamen wij bij tijdig vragen met een klein advies een anders stellig te wachten treurig verloop Hoofdkantoor Watarlngkada 58 a Gi avanhaga Kantooruren 10 4 en 6 8 uur 921 30 l Toe besloten wi de SANGUINOSE te probeeren niemand had on die aangeraden maar de advertentica in de courant Rotterdammer bad ons vertrouwen opgewekt En zie nadat mijil vrouw ze fleiaehen Sanguinöae gebruikt heeft i zi zoover herateld dat zij zich véél beter voelt en al haar huiawerk weer ken verrichten Dewijl nu rceda twee maanden vcrloopen zijn en de beterschap aanhoudt gevoelen wij ons verplicht U onzen dank te betuigen langs dezen weg Yielmonde D DE JONG E 173 De heer de Jono ia een uil velen Honderden m ona land hebben dezelfde ervaring Mogen allen die dit lezen hier hun voordeel mede doen Het Advertentiebureaa van De Geudsche Courant SANGUINOSE koat per flaconfl 6S 6 flac f8 90 12 ac f 16 80 WACHT U VOOR NAMAAK Bij alle Apoihekera en Drogi VAN DAM Co De Ri me traat 2c 4 De Goada Antoo Coops Wijdstraal 29 Scboonhovea A N w Zessen TELEF 82 HARKT 31 Hoesten httottt de plaatsing van ADVERTENTIËN in tdie Nederlandsohe en Buitenlandsche dat en weekbladen en andere iMsriodiekeni zonder eenige priJsTerhoofing en varkoiidheld Gebruik AofMbODbons Doos 35 en 70 et Bij KiHkhoest en eliJBlIioail Iuehtpi pkelarrhen bronchilii ilaapetorenden hoeil prikkel hoeal bij ouden veo da en en Aithma 666 20 labruike mea ANOA alro p Per flacon 11 40 3 flaeooi 4 Fabrikant A MMNHARDT Phamac Fabriek Z l t VerkriilbjbliApMkenPrMrUUB 9 Insandlno van aan arf e acihi4n slaads v olcl e a M tda laUohtiii n worden GRATIS T Ntnht Advaplaapl In dit Blad Drie Balansen w o dar Nedarlaodicha Baak thaorcüadi foe geUcfat en voorcien vao t uinteaaeiia van k l Boakbouden f Z SO Schets t h boeUunide f 1 50 Beide door J C TER BRUOQEN Laaraar Boakhooden W6 U Verkrijgbaar bij L J C BOUCHEK Den Haag Uj i Iriiildiiiiii Zoflfl POLITIC Op Heen vericdas des Tooimiddagr a tus Mhttn 10 en 12 uur zün aan het Bureau van Polltlv tilbler inlichtingen te bekomen om ti t de ïiaT0l8 nde aldaar gedeponeerde GEVONDEN VOOBWEKPEN 4 sleutels een xakje met boodsohappeD een B C Kerlcboekje een portemonnale Voorts z n te bevragen Een paardebJt bjj J Scbultz Raam t90 een swart zeil biy J Westbroek Kaniemelksloot 109 een huissleutel b M Flux K Bogen 13 een portemonnale by G J Grendel Gouwe 79 een portemonnale by G Blok Komünsteeg 66 een mesje by P A Boegheim Boelekade 26 een glacé hüidsohoen by J v d Hoeven Pr Hei rikstr 64 een broche by A Zaal Maria 82 een Zeeuwsch speldje by L B Nieuwenhuizen Groenendaal 80 een sponaendoos by D A Verbeek Gr v Bloisstraat I een medaillon by A de Gruil Groenew 80 een hoedespeld by J Radder Kamemelksloot 43 een baarspeld by P J Spieringshoek Turfsingel 66 een bruine hoed by J V d Heuvel Raam 322 een fluweel handbaschje by P J Homes Gouwe 16 een werkborstel by N P v Duyn N Haven 96 een huissleutel by A N Snel Walesteeg 12 een paar pantoffels by G Holmer P C Bot straat 15 een blauwe handschoen by M Kelder Pr Hendrikstraat 37 een penning by J Lankihorst Lethmaetstraat 9 een ring met sleutels by J C Vermeulen Roozendaal 14a een duimstok by W Kwlnkelenberg Kattensingel 20 een gouden oorbel by C J Reebeen Fr Hendrikstraat 24 een ehwal by L v Wingerden N Haven 237a een rozenkrans by W B Blommendaal Turfmarkt 18 een zilverbon by J H Hulscher Keiierstraat 18 een portemonnale bü P C de Jong N Haven 170 een mesje by A Teeuwen Gouwe 189 eèn koralen ketting by J Vermy Boelekade 1 ƒ 2 45 aan geld by G v Unen P C Bothstraat 84 een rozenkrans by N van Hesse Derde Kade 16 een glacé handschoen by H J Buursma P C Botbatraat 7 een lorgnet by J Sanders R v Catsweg 42 een polsmofje by C Sanders WiLhelminaBtraat 19 een gulden by T Dongelmans Raam 838 een doos met schoenen by A J den Boon Groenendaal 57 een dasspeld by C P J Boer Fluweelensingel 61 een parapluie by P Huisman Stadhuis een mondharmonica by M Teeuwen Gouwe 169 een portemonnale by S v Creveld Wydstraat 7 een R C kerkboekje by J Schwarse Derder K de 63 een angboekje by M P Oosterbeek Turfmarkt 68 een vulpenhouder by B Gompers Wydstr 17 een hond by D J v Bomeren Turfmarkt 128 een zilveren beursje by H Anders Kleiwegstraat 15 2 rozenkransen by J L Kuis C Ketetstraat 57 een blauw handtaschje by D v Beek Houtenstraat 6 een bruine portemonnale by H P van Loon B v Catsweg 168 cen portefeuille by B J Boer Heerenstraat 81 een haarBpeld by C Vin erling Crabethstraat 66 een gouden oorbel by M Jonkheid Gouwe 132 een geldbeursje by A de Gans Groenendaal 14 een hondenhalsband by C Brandse Boschweg 30 een huishoudelyk reglement van de Rem Gemeente by D v Vliet Kamemelkslöot 68 een koralen taschje by W J Tuinman Boelekade 213 een gouden broche by P Verkaik Wachtelstraat 6 Gouda 1 Maart 1918 De Commissaris van Politie BBRTHEUX AOtmOA 6 Maart 7 u Soctertett d Réunie Soo Dieani Vrouwenclub pr P die Voe G Mlaaxt 8 xu Sod feit de Réuoii Goud ache üéö uiirdiirsbondl on 9 D A P öociologiiche Cursu F die Vosi 7 Maori 1 uur Hotel de Zalm Alliance fran ai e Sodrée Muslcale ei litteTodrei 7 Ma rt 1 uur Soo Béunle Lening Dr Voa over TubwculoeobeslriJdJng 7 tairt 8 nnr Nteuwe Schouwburg Het In ii€tne Tom l 11 Ma rt 7 u Nlenwe Schouwburg 8e Abom eniient TOora iiiigi Rotterd Toonee Matert ly u Nieuwe Ssbouwburg Braun 9 Wl e r Operete Maart 8 uof Boe de Réunie Vergadfftng Ver jie AinbaditaBn ool voor Goudia m Omstreken BalMfd Teimében w m ld ttfdic maitaileaUiiff ta mo$tai oatnjvn ▼ i rgaderingren ooiu rt ii TfmakwltfWwiton eaie om émt dan In on tgtadn to iw A BRINULIll ft COON Me Jaargang o 13040 Donderdag 7 iMaart 1918 GOVMHl COllAIVT T e x xrs e3D ca VQxte3a ti T©leudL voo3 Q o a d a eaa Qaao stxelseaa VERSCHIJNT DAGELIJKS i Alr BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONN£MENTSPBMSi pw kwutwd IM Mr mdl 11 pat kwartaal 3 ie pw mak 17 cent mrn arur da l e rtl C 1 F twieo per poat pCT kffuta 1 ƒ 1 90 met ondaffPblMl ƒ 2 5 $ A1 oDMOi it i wonkn dafelljka aaoseuttien ua ona baraMi BIARKT SI OOUDA bH onoe agwi tea d an boeUiandel en de po Ocantorai AmrEBTENTIEPRUS Uit Grada en o utreken behoomide t 1 I ngela 0 80 elke roKal meer ƒ 0 15 fm buiten Gouda en i rweb ƒ 0 95 elke renel meer ƒ 0 18 Adnf eatiSa van publieke cent per tegel met Zoadagablad p r loaper aKkiedt INOBZONDBN mDEDBBLIMOKMi 1 4 refeb ƒ Ui dn tel i Op de TooiTefliM 60 lio aiw i tot dflobeioriiirliis I den ba rgkriiig 1 S TenudtdilkliedeB M Qmrm vlTertentiSB en Incenoden m d la lln u Mt eestrut tet MW dan p 4jB Qnote letten o rudeo mrda tankend nur plutvnlBtai Adnrtentlin koimea ei4n Imwoidan deer tMMbtiAoaut ren A4minitt ti Telef Intero 82 Bureau MARKT 31 GOUDA dvn i n oud vi iitatiglul l iiKMrfen nog iK traoirt worden AwAi het voedlae bebeer wci K it de vo dHnivoorradi ii Opnieuw te regelen Op grond van de e bepaltngcn wordt ileii meuachen uog gevraagd wee dagen lu de wtvk geen tirw product q Ie ttm ii l Maandag en Woenatag ne cn ii daigrfijkfitJi maaj waarbij geen larw vepwerkt U de I Miydogcn iBonder rund en vorkenM ieeHicJi daargelatvit Men aohtdM luaand dn verschepkig van 1 000 000 tea loveuMniddeien mogn lijk Oe vradesvoopwaarden voor Rosmttitie Blijvende haal iussohen Rusland en Duitsoiiland Japan en Siberië Een Duitschebedreiginga Woelingen In Ierland Voorbereidende acties aan hef Westelijk front ONS OVERZICHT ne plaats met 1000 Inwoners in h t graafHchap Mayo meestergemaakt Er hebben den laatsten tyd reeds meer geruchten de ronde gedaan over oproerlge acties en woelingen Ook het feit dat de lersche conventie welke nu reeds maanden byeen ia nog steeds niet tot eenig positief resultaat kon komep duldt niet op toenadering van inzichten Het lersche vraagstuk belooft Engeland nog heel wat zorgen te zullen baren Van de fronten niets te melden Hoe men daar in Zweden over denkt deden wy gisteren reeds nItJoomen De vrees wowit anderzyds geuit dat dew bezetting minder is mgegoven door strategische Duitsche redenen dan door Finland s wensch om zich met den tüdeHJken steun van Duitschland het bezit der Handen na den oorlog te verzekeren Van het gesloten vrcnesverdrag met Roemenië zyn de voorloopiige beipaHngen bekend gemaakt Een hardeNrrede die voor een vriendsphappeiyk verkeer al even weinig ruimte laat als de vrede met Rusland Roemenië verliest en wint niets terwyi het bovendien nog economisch gebonden wordt De D roedsja met Constanza gaat verloren Slechts de Donau en daarmee de weg naar ee blöft Roemeensch bezit terwyi een handelsweg over ConBtansa naar de Zwarte Zee voor Roemenië open zal blUven Hoezeer Roemenië hierdoor ftfiiankeiyk wordt van de Centralen is duid yk Trouwens het geheele verdrag is t een vooi eschreven door den overwin1 lar aan den overwonnene en waarin de 1 atste heeft toegestemd omdat het gem i iderei uitweg meer zag Verder is in be nsel toegestemd in een grenswyzigipg met Hongarije De economische bepalingen zullen dan de graan en petroleunwoorraden wel betreffen Dat ook een dei eiyke vrode de kftna op een algemeen Europeeschen vrede zal bespoedigen is ondenM aar want duideiyker dan ooit treedt nu het imperialisme der Middwistaten op den voorgrond Ook over den vrede der Centralen met Rusland worden nieuwe bysonderfieden gemeld waaruit biykt hoe men Rusland aan handen en voeten heeft willen binden met terzydè stelling van alle by de vroegere besprekingen schynbaar overwogen beginselen van vryheid en democratie Men heeft geen oorlogsschatting heet het Neen maar het rechtff politiek aanvullingeverdrag verplicht Rusland ten eerste de schade te vergoeden die diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers en de Keizeriyke dienstgebouwen by liet uitèr en van den oorlog hebben geleden Voorts worden alle Duitsche particuliere rechten in Rusland die door oorlogswetten of door daden van geweld 2ün te kort gedaan hersteld of met goud vergoed In t byzonder is hier te vermelden dat de Russisdie schuldendienst tegenover Duitsche Bchuldeischers dadeiyk na de ratificatie van het verdrag weer hervat moet worden en dat aan de reeds vervallen verplichtingen binnen korten termUn moet worden voldaan Over de vergoeding van Duitsche eigendommen aan welke door revolutionaire onteigeningswetten schade is toegebracht zal onder prinelpieele erkenning van den Feuilleton plicht tot schadeloosstelling een nadere overeenkomst worden getroffen Een speciaal hoofdstuk Is verder nog gewyd aan de bescherming van Duitsehe kolonisten aan welke Rusland bestihennlng van den eigendom en vergoeding voor ondergane slechte behandeling verzekert Hierrfiee wordt dus eenvoudig een streep gehaald door alle mt elyke niaatregelen door de Petrogradsche regeering eenmaal genomen we herinneren byv aan de annuleering der staatsschuld afschaffing van eigendomsrecht in particulier bezit en meer Ten aanzien der bepalingen welke op het handelsverkeer betrekking hdöben veixUent de aandacht dat Duitschland zich thans een directe veifcinding heeft verzekent over Rusland naar Perzië en Afghanistan Hoe weinig deze vrede rekening houdt met vryheidöbeginselen of democratie betoogt ook de Vorwarts Men heeft vrede gesloten zegt het blad maar is met gevoelens van doodeiyke vyandsdhap uiteengegaan En verder Laat ons de feiten kalm in oogenschouw nemen en openlyk constateeren dat by dezen vrede elk succes Is uitgebleven voor het socialisme van welke richting ook De Duitsche sociaal democratie heeft niet kunnen verhinderen dat een vrede gesloten is die door de tegenstanders niet als een vrede door vergelÜk doch veeleer als een slechts onder protest geteekende vrede door geweld erkend kan worden Zou men meenen dat langs dezen weg ooit een duunamfi vrede wordt bereikt Wat Japan voornemens ia is nog altyd niet duidelyk Zooals wy vernamen zullen klaarblykeiyk de geallieerden zich er toe bepalen een vertoog tot de regeering te Tokio te richten opdat Japan yde belangen der geallieerden in Siberië in bescherming neme Amerika scOiUnt er inmiddels anders over te denken zooals duidelyk tusschen de regels van een Reuter telegram te lezen is Dit hoofdstuk zal dan ook wel een vervolg hébben Duitschland blykt eige haast te hebben om Finland te hulp te komen ondanks de verzekering van Russische zyde dat de Roode Garden zullen worden teniggero en al zy dan erkend dat by de wankele machtspositie van het huidig Russisch bestuur zulk een toezeMring inderdaad weinig afdoende is Inmiddels z n reeds Duitsche troepen op de Aalandseilanden geland In de Zweedsdhe Kamer is opnieuw by interpellatie van rechts gevraagd in hoeverre de regeering voomanens is de Pinnen te hulp te komen vVnikwerptfohe if ah Sip4 n gearreHteerd De liberate algevaafdigd voor Antwerpen Louis i rank en sohepen Htrauflei zijn gearreateord onnlat zij ar eidBwUUge traehtten te M pen bet wnk neer t leggen I Overigens zullm zij uoh voor den Dult i ohen rechter wfgeoa livt reuk op d door i den gouverm iur g ncraal grtroRien Ijepalllngen te VN akUwoordon hebben BvnacBUkHo De oppositie der P Ua In het PriilaitKetK Hul van AfgeivMrd den liei ft cen woordvoerder der PMiswIr ïractie protest aangetwkend tef n den alm and van het Chola gebled aan de ÜHkra ni en Vorkilaard dat db PoNn den vrede nw t de OekrajinH niet erkc nen 1 6 vice pri iA nt van het FruUdaohe fitaai ifntt Tle fbttoogde o e dat de vraag of do Pool ihü ractiie het vredi sverdrag uiet da Xkrahie niet erkmdie do regtGTlng vrij onverHchlMlg kwa latin i BULOABUB iRoemenift s verloren provincie I ïio DoJbroed ja het ffablcd dat Ui ni door ioetnmlé aan d n Vierbond i0 afgestaan en ongetwijfeld aan Btilgarljt zat word m toegewozen i litt geWei dat gelegen 1m tuflWfcen dm Donau rn de Zwarte Zee vanaf J mnaniai to den Donaiijiwnd Do pervlak e Itedraagt wigov er ti OOO KM 2 doch zonder de Donau deita lU bOO KM d Hf kHmaat i er oncesoad n do bfTolking die uH Roomoneo Bulgaren Tartaren en T erke wen beslat U zeer duni behaagt u 1 üleoht ni ew r 400 000 Hdi gebied I0 meermalen het toon irt van Btrijd gt W4 eBt o m bi den Husfe achTiirksrhen oorlog toen de Dohroecfaj toi d lihlve Maan bf4ioorde Hij dmi vreJ van San Slefano In 187A twid Turklïje het al aan Riii4and dat het op Ijn beurt aan Roemenie sdionk De gronareg ling met Bulgarye wBH etrtiter voor Koemeou eer ongumHig en torn de BaUwnoorlog in 1913 ukbrak meende ook Rotwvnt dle g elfgenheid te UKK4en benutten oro zijn grensen te verbeten Rutland htetd het aanvaokelilt van een ml itair optrtden t rug n ateiiHe het tevrodwi door een Mjheldafeeh erltjke uitspraak van ih z groote i ogendreden waardoor de tad lialrla pKt e n omvhig nd $ i iMi van 13 K M GEMENGD OORLOGSNIËUW8 1 tt kkietboot getorpedeerd I p pakkKflboot Cennnre uit Cork 13 door cen onderzeeër tot zinken gebracht Van de 35 opvarwiflen werden er H gered ni lilA he huilipkniiiaer gflto 3 peldee di Vio hu iJtrulAir C algariau 1h op 1 g orgedK erd en gezonken 2 ofiHe ren en Hï niJiideren zijn omtijckwuen De Minister president herhaalde dat aan een interventie niet wordt gedacht De socialist Mariasen betreurde reeds dat de regeering troepen naar Aaland had gezonden en wenachte dat de wgeering deze fout onmiddellyk zou horstelten door bedoelde nfdeeling terug te roepen BUITENLANDSCH NIEUWS AMERIKA H iöj a ring van leeftccht Hoover de voedBeHw heerdier der V ti lieefl volgen ceiff RetiteplicrioliC ölt VVaisililnglon een htirziene verklaring mntmit de bepaiHngcn voor hci be pari n an lc enj mduk len gepubliceerd Do Ci alLeerdien zoo e Iwt daar 111 bobben opnieuw oiB n er nierf gt Zoo lang di tegenwoordtgi oiimtandig heden In de Nordd Alg Ztg komt on er het hoofdje Neutrale Scheepsruimte een artikel voor waaï p wy kort de aandacht willen vestigen Volgens dat artikel toch hebben de onzydigen niet het recSit schepen te verkoopen omdat zij daardoor indirect de operaties van den handelaoorlog van Duitschland s vyanden steunen Schepen zouden in deze te vergeiyken zyn by hulptroepen die by verfiuring gesteld worden onder commando van den Duitschland vyandigen staat De schryver van het artikel doelt dan terloops op de onderhandelin n door Nederland en de Scandinavische ryken met geallieerde regeeringen gevoerd en besluit Het afstaan van scheepsruimte staat gelyk met een indirecte deelneming der onzydigen aan den handelsoorlog tegen Duitschland aan de zyde vtó zyn v anden Afgescheiden nu van versööllende andere onderdeelen uit het betoog van bedoeld artikel welke gelegenheid zouden bieden tot menig breedvoerig juridisch dtÈat willen wy tooh de aandacht vestigen op de argumentatie volgens welke de neutralen Duitschland door het afstaan van schepen ten onrechte zouden belemmeren in zijn blokkade duikbootpolitiek m a w in het uithongeringssysteem tegenover den vyand Eerst is door Duitschland moord en brand geschreeuwd toen de geallieeiden het zelfde systeem op Ehiitschland gingen toepassen door het leggen van den vijandelyken ring rond de middenstaten Nu een dergeiyke uithongerings politi in het belang der Duitschers zou zyn willen zy niet alleen de rechfevaaidigheid in eens vaststellen maar dit argument nota bene tegen de neutralen uitspelen In larland gaan de Sinn Feiners zich biykens een Reuter bericht weer roeren daoht hij bij aiohzelf wat de Aaika wel denken zou al zij eens een ball t kon wen in een Londicnech oaf ch ni a nt Is er nog 1 ta wat vorkeercll was vroeg zij vri Tidleli ImMw dat zoo U zeg het mij dlan dan kan i c het rai eohien nog goedj maken Ik houd net van wreedhe d of offers o Aeiika Ik hadi u gezegd diat blo d verÈic en orundn lé voor mij en op dat U eet werdcïi die mannen vergiïüg ï en gij bespotte hTi in bun mart n er zijn ook nog vele amdtren weggehaald om ewdoojl te worilien zonder een mlsd adi bt pven te hebben Jfaar prachtige oogen op den zinh wijfli en hem aanata end antwoordde zij Maar Vemoon dit al w ia niet mijn Bchuld het waren offer aan de goden en al3 ik nH Aterêe dan zou ik zelf dwr de jtficatero n de toovsnaair geofferd worden Ja ze zouden mij dwingen het vergif te drinken ea mij bespotten terwijl Ik stierf als een slaag Óio zijn ruggegebr A i heeft Dodi al ontliep ik zelf de W faak van het vMk dan zoudipn de godro zeiU mij dooden n een ander in miijn plaat ötellCTi Offevea zij in uw land DOOft Neen Asfka zij vechten 1I0 hei noodSg Ï8 en dooden diegenen die een moord gepleegd hebben Maar zij hebb a ge fdisch die bloedi verlangt en db wet die de hemiei hen voorsdiri t is een wet van genade Zij keek h n weer aao W i alles vreesnd voor mij zd fe zij ik be4 het anders geleerd Goden zijn dulveleiD en moeten goettgiun tlg gestemd worden andera brengen zij ongieluk over ooö mcnscben moeten door angst geregeerd worden andw zoijdeo zij in opStand kfmxn m ito KoeHne omver wer In verachillende deelen van het land moeten ongeregeldheden hebben plaats gehad Een antal malOÓ p owvbgkqjcmfwypwyp Een aantal mannen met stokken gewapend heeft zich van Kiltomaghn een klel peu doctoren moet n de toover tunet 1 eren w nt hot zoud n zij lie bflooaiTingen kunnen bezweren goochelaars nio ten gedt od wordw antlers zou het volk door hen leti ondier gaan Mbgen wij di In een hei even niet traiAten de vlanvnïen terug t drijven mct dïe wijwhiid di onze voorvaderen on gelaten hebben Zeg jtat dat eenM Vernoon wan dot wilde ik graag weten Gij wit srth pt ÏÏe h antwoordde Alan toen hij door Jeekies vertolking haar vorhasJ bcRrfpen had Een ïtjdje docht zij na over zijn woorden en zêide boen Ik nvoet nadenken De ak U erc tig Ik verkeer in dnisternla ik wil nog meer niiei u praten Zeg nu een wot Irf er nog nneer verkeerd In roij Alan dat t dat nu het oogenblik gekoiRVn v as om eew een fink woord Ie Elflfltaen dboh hierin deed hij zeer ver ecrd Ik Bij deze woonden werd de Aslka woe deiid en Ictó zoekend 01 liaar drift op te bekoelieni greep zij wo lendt Jeekie ooren beet en schopte haw mti haar voeten Do Mungana riep zij uit Irttbee t Wat he ik nwi hem to makenl ik haat hem zooals ft de anderen haat De prleslerfa hebbem hen mij opgedrongen Zijn bcTirt ia voorbij a i hem gaa i Verfjinden zij ka uw land vrouwen mH moauon die zij batou Ik b jou lef Bonsa kcII mag weien waarmn kÓewiHien omdlat je een blanke hutid hebt ea blanke gcddcbten Maar dien man haai ik Wat beeft bet Voor nut Asika te zijn zonder te kun van uw land n zy trekt u ij aan é ooren tot ii éja hoofd er van miani K iapt nie tiog en werpt soherpp ktsn TOO Jn itUfti gelaat I oet h t aHellIvft niH weer Wt6 weet y t aij den volgt nd n ke r doen toalf ltaa tt kt ze mij 01 sa bieti cnnl b h t Wf en ku u daarna en zegt dan 0at hel haar 100 apljt en of atij u ni t biipeerd h ft Maar wat dan te mmi mH tinne doode Jeekle die a e Khopppn ontvangt terwij u lieve woonUe krijgt jO Met je gientót tiMH AJin t kunt geruat Üo llef te4A e4ulgiag n a an me overncnifn en n de soiu pttv lat n Maar de kwc l Ut é afS boe red ik mtj hier uit Toen xlj eeo n ool wi de M vel wM kon ik nou met haar on ptingen miÊK ato ze mensoheiijkwr gaat or nen nemen wat Ik II f heb en w g te mogen werpen datgene wat ik haat Ga heen Vernoon ga hem ge hiM fli1j boos gemaakt en ali luet nit t wu om he geen ge mij verti idiet van dia wet van genade dazi geloof dat ik zijn hai zou late afsnijden eo weer sloeg zij Jeekle om de ooren en Bchopto hem tfgeu de schenen Alan stond op 1 htgAl zloh naar de deur terwijl zij nwH haar rug gekeerd na hem stond te wnikken Toen hij op het punt stond te verdwjjn v egde zij ratt h hand de Iranen uH haar oog n en zelde Ik vergat du Tt je had laten komen om je t beidanken voor die oaileiux en zij wee op de leeuwenhull Men heeft mij verteld dat gij hem doodde 10 een Boort van donder om h I vvcn van dieii ouden kannibaal te redden en Bt en zy rukite dm ketting uU klauwen vervaiard gd f neem dit nMuir w er terug want ik ben toch veel te slecht Om het te dragen en me alle macht w PTp zij Jopkle h t voorwerp In het getnat Erger dingen vreewende prong de mwrmajen mishandelde Jeekie met een kreet de deur uil Alan raapte d halsketting op en ovevliandBgdie hnn haar ni een buJgCDg Zij nam het voorwrp weer Waobi men zeide zij je wikUt heengaan zonder je maaker en mi vrou wetijke idavno staan bulten de deur Komi hier en zij bond lieiu het ding zoo om bet boold dat het geheei scheel sot daarna duwde zij h mi w en leelf a grap nMt oor wea eiijk hert leelijk z de Jeekie toen zij weer hun eigen apartement want blnnwigetre den Atfcai verkliart u haar heCde u preekt en teeii ba r de beiüge gewoonte