Goudsche Courant, donderdag 7 maart 1918

gcMTOnde valurlulg overboord ei n lijn word hem toegeworpen maar doordehoogezee wa het met n Igk Itenit binnen te halen en vond de ongelukkige zijn graf In do gohen De andero kwi na een bah uur worden gored In t geheel is bij deze ramp een a t personen n do branding omgekooim de ovarlgeOt misMliim 25 wisten er het leven af t brmgen urrPBi De pAtijieider bd de stcmbas Weet ge wat volgens een Standaard driestar nu er stamplicfat zal z n n ge al z t ge zWak van gestel en is t weder boosmartelend zult moeten opkomen schoon t u een knak kan geven want wachten en in de kou staan zal al spoedig de boodschap worden de gansch nieuwe taak van den partuleider wezen zal Nu met als voonbeen cnn uw mannen naar de stembus te Icrtjgen maar wel ter dege om te maken dat uw geestverwanten zoo ze er toch eenmaal z n metterdaad ook stammen en ten andere dat ze niet door lieden anderes geestes zich laten verlokken om biln stem aan Candida ten von een andere partij te verspelen Propaganda zal derhalve nog meer don anders dringend behoefte xyn maar het zal een propaganda van een heel andere soort moeten worden Niet om de thulabiyvers op te zweepen Oie komen toch als één man Maar wel om als ze er enonaal z n te maken dat ze stemmen en te maken dat ze hun biljet invullend bet invullen met den rechten man Dat zal me wat worden In Juli by de stembureau sl zegt de N Crt De heeren Kuyper Brummelkamp De Wilde en de anderen van het Ceutralen convent allemaal in de barre kou als canvassers blj de stemlokalen en daar 4netterdaad trachtend de stempUchtige mannenbroeders buiten het bereik der inblazingen van Kleerekooper en Troelstra te houden Waar gaan we heen Dür gaan w heenl De Uberale Unie Het Handelsblad spreekt naar aanleiding van de wijziging die de Verkiezingsraad der Liberale Unie de gecombineerde lyst van Noord Holland heeft doen ondergaan de meening uit dat van verschillende zyden bezwaren zullen ryzen De vraag is bljvooibeeld of Amsterdani met de meuwe volgorde genoegen zal nemen Op de groslgst tocb van den Kieskrmg Amsterdam stond weliswaar de beer Otto ook nimuner één doch nummer twee WOB de heer Van Hamel nummer dne de heer Smeenge die nu naar het Noorden is overgebracht terwijl de heer Hubreoht nummer vier was Op de gecombineerde l st was laatstgenoemde zelfs nummer zeven Op de grostysten der kieskringen Haarlem en D n Helder kwam z n naam niet voor Dan zal vermoedel k ook de kieskring Haarlem ernstige beswaren heM en Zooals w u hebben meegedeeld is b dezen kieskring nog aanhangig een motie om Kamerleden die deel heM en uitgemaakt van de commissie van enquête inzake het Kamerbd De Jong de heer Hubrecht was lid dier commissie slechts voorwaardel k candidaat te stellen hangende een bg die motie gevraagd onderzode naar de houding dier commissie Haarlem kan intusschen nog een andere gnef doen gelden Als w j goed zijn ingelicht dan moet m de gecombineerde vergadering der drie kieskringen afgesproken z n dat Amsterdam vier candldaten zou kunnen aanwezen voor de gecombineerde lust de nummers één zes zeven en tien Haarlem dne de nummers twee v f en acht en Den Helder eveneens dne de nummers drie vier en negen Nu de heer Foek is overgebracht naar Zuid HoIIand kon Haarl m verwachten dat een ander Haarlemsch candldaat in zyn plaats nummer twee zou worden Dit ia echter niet geschied de heer Hubrecht werd nummer twee en xoo heeft Amsterdun v f Haarlem slechts twee plaatsen op de gecombineerde lyat gekregen Alvorens in 4 B algemeene vergadering der Liberale Unie de lijsten worden goedgekeurd zullen z nog besproken worden in de Centrale Kiesvereeniglngen STADSNIEUWS GOUDA 7 Maart 1918 Voordracht oodenrÜzer Ter voorziening m de vacature van onderwijzer aan de School voor voortgezet openbaar lager onderwija alhier welke zal ontstaan tengevolge van het aan den heer G Bot als zoodanig te verleenen eervol ontslag in verband met z ne benoemii tot onderwuzer aan de School voor g 1 o no 3 alhier is door B en W in overleg met den Arrondissements Schooli Hiener en na ingewonnen bericht van het Hoofd der betrokken school de volgende voordracht aan den Raad toegezonden L B J Schuls t Vlaardingen II J A Borgman te Wi eningen ni C A Hartog t Spijkenisse Gemeent ijke bijslag 1 maximnnprijs mdk B n W stellen aan den Raad voor ofwuzend te bescliikken op het verzoek van den Gondschen Bestuurdersbond g 1cht aan den Raad houdende bet verzoek om van gemeentewege een bijslag te willen verleenen op den maximtunprijs van melk te gebruiken door zuigelingen zieken an swakkcn B en W heM en een onderzoek ingesteld waarbij i gebleken dat vorenvennelde categoriljn e n totaal van ten minste iS60 brwoi wu liD mni it werd IgiaatMai Dit w id op Si H i mS door BiMiBViy unvftuM dnoh MMS iLort dMir p d i tbgttdou bftUittiuiUtUa widoriiag Ut kr gm ovc k rtlec4iU vwu iea IxiU a vm Tiukge hadiea g tM ld grtvy uok RocoNslé DHur bet xwawd o uuoJBswikie btUiEu to UKUwe ea beUut i n Le uod yMtfHH HWArisu ohter dU tUHb HltoMi Boodtfeévoimen beruaHe ZWIT8XRLANB Z wiMdeni aU a oa4toe tftiid Vol Nui berioiu uit Bcm a i du uikf Z wordt bcnrtNt ids dat de UoiuiH Md d L aeeut ia eea o di oUeve nota w i k r efc t men tutter niet kfiot den nwii Uili n toeBMod vui Zwlwerluids icveaa uktdelvuvxKiniflDtiilt beelt uiieecig 2 t l o j Ek db JUMLOBttme bezweert cke i ufiente tocb tt bei0ri p a dM het eoowcI ia h ar tA in Zwijaenandfft beUoc ut zoo en kotiMMbre fcroc ik die van Zwitserland 0 voorucuuic nm u aa en niwlere Je swu nuddvka iu de hand te boud D Uoar ft ea ciit p ie Mlaau sou ecu poJfAiciia fuid d r 1 bt iit i i vr Qg ti zt wHticr ge volgon bijuMuder nuMlg Koudvu limuieo BINNENLAJW Ebs 1mm1 m cU bMT KrlHkr In iHt i OfieMohc Lagt rtiuiM M ide dt ajgievMirdigdei Croft de volgefbda r igra Ie la Kj oUer de v ooirnuunMe aidviaeiir T a bt t Nedert MUuwterle toil LaiuOwuu M erli id en IlaudH laa ke de distributie der l fv4auiiuidldHleii in N derk ikdi f 26 U h voor en ijroot deel vuant woordeiUjk voor den ultvot van Nedcrl lUuidbouwproductea naar Duit Olilaiid V Heeft hl eea groote oorlog inal geoiaalU 4e III in de vciracbillt u ie Neder bla dcb burha ldlelijk verklaard dai lig open lijk dra 1 Dgeldiutlifiti vijandelijk gtrzind 18 Y V rdor vrocjf Crcrft of Kroller had bopaald dat isedt riand kolen moest onC an geo a o aan de Nidrj l Heg eriog ver aocht wa KroUer uLt zi tegeawoordige huiiCUe te verwijdwea C oil iiuwoozadie Ik v rn ciD dal Kroller de geiu cuid functie bcoUeedit u in er and daannedt fennaed ik dwt lilj gjeraadlpieegd worilt 4 lu alle uuógtdecetLhideu betrettt nde den uitvoer éar N diorlandsolM voorlbrengrw l n OmtreDi d n L xport van aaj dapijeleii venteem ik dat de hoevceUicid wtU Ncriefland lln ÏM ofgeloopt n jaar uaar ijigeland beeft i eKondein gi ooter y a dan dde w elke naar Dultschlaiid is vervi eTd i n opzicltte van do andere l r sprake gvbrachte punten moet Ik Cr er op Wij zen dat bet over het algemeen ni t venscbelljk 1 in xulke aiaD el enhedeu yertoogoi te richien tot een vreemde mbgendhtM Nog teldie Croft in hit LagerUulx vraAg of aaa KrolleTi stoomsc epen vso do Baitavwir Lljn re dfl sedert geruiaw tijd belet werd naar 1 ngeland te vairm eo ol er in dene aangelegenheid ook btappcn worden feéaou CicU antwoordt Au eftkcLe aohipiii dN T gvnocniide If vo H k oplg zi opge legid uit vr M voor oortogwiMtio D4 ifeheeiie qua iAie dw Nedf rl sotverp vaart i tbao tn behaadeiinj DroogUctini i t ZnlderMe Door een aautai vooraoutitaandie mana n ta aaa de Tweede Kamer een adrta gericht w MWrim zij ie kennen geiven dat ziJ uei gurooiü iiwteumiing ht bl en kcnnis ge genoown van i i indiening van hU wetnontKVJT lot afHluJitlngi m gedeeltelijke droognükkiug d r Zuiderzee w lk voorbt tiuuki gmevó U voo r de inonétlmgie b4 raadt iaigluc ti en op d agenda van de kaouar u tf pkubA isaaar d mcening van r qu iUraii ti is de aiélaUtag n gedeelietlik e diroogmakltig der Zulde ixee voor ons Land van het aiUergrootste gewlobt zoowvt vog iam den oanwlnM van vruditbaren g ond waarop dui nden Nedifirlaadern ecu wLlvarvndi be tiaau zullen kunnen vladwi en die 0 M la nd in de toekcuubt voor xi Q roedaelvoorzui nin m nder van bet buiteataod alhankilijk zal doen yrv sen la wegent de verbetering vau den waterabaatkundjgfn toe tand van een groot gedeeltu van owi land welke hiervan het gevolg zal zi AdrexBanteu zgnvanmeelüng dat ook de aanueuing van ha bedoelde weioontwerp door de Staten ene raolor toe zM bij ragien het aanzien van w land ttgenover het bmtimlond te ver boogen ieto wat iuist ondtT de huidige oiuMaiidagiiedien van htt uiterMe g iwiehl in d t derluUve bet genoemd w isomwtrp van gcoot n onnudde Ujk belang ia te oclifcm redenen waarom reque 4raaten zich weadcn lot uwe tCoiu r met heit eer biedig vieirqo k het wetonthverp tot af lubiötf u gcdeelleliike droograaking der Zuidcnsee tco flpoedtfite aan te nemtn nutif ofaltik iMi aa handgnnaaL Vier personen gewond OnWedU 8 uur i emtlddagi la in de ranatenMbool bij Waaisdorp bij den Haag MHh verkeerd wegwerpen van een tijd tandgranaot een eroatlgi ongeluk gebaurdL Uulenant Phaff sergeant Warning a twee jnlticien lcerttiMseij jageraj zijn gewond een der jagera zwaar de ovwigen liobt gewond Da iNwa aadaUrtiacha FartÜ 8 P In en t AnMterdom gebonden bijeen kOBOHt van Uoandag heeft de Bociallstl oba pattij en begüuielverklarinif vastge leid waai4n o a veriilaardi word dat da aatadbapi soodonlg moet worden har ronai dot daaruit de groepen oR t ver ebtUeóde en tegengestelde belangtn ver dwijnen om plaatrt ta maken voor één en kele gK nneeuHcfaap waarvan alle led n gelijkelijk belang hebben bij elkaarsl welvaart m geli cberedhtigiBieid dat daarvoor noo ilg la dat djp voortbrengiD anilddelen tot ae n qhappall t bezH wordMi gemaakt D op yatetnatiaidie wljse worden aangewfnd in bet oigeineen 1 elangi dat la den triid de dturvtoor QWKUnk U c n et worden ci v o rd dto arbeidf rckla te zich tot e B MlhU nrM ge eoooocitecbe poütie k fmiMi ce m tbiaobe siaobt nwut or DMDi dM ds hMrvorradUieea tn v rbet rtaigon vw den toestaid der arbeidvndu kla He U baodbanrioff van b t privattt eD dom v a éa oofüirengtngaimtddeteo Mleürta an ti Ae li Le waarde zi m aJiets aanvaard kuimeni wotxim ais iiiddale om de arbeidea AlaMO atri d aardiger tt maken du Uo 4r Jjerewrft ia ecu 00ocmfadbe wuumu de atrijd otn politieke reoblm aadeorfonfalkt im PvNtkh Bii Kou Bestuit zijn betumnd tot com nA arls mod politfe te AnMenkui de boofdkiw e cteui aa po tle aiuaar de beert J J Floo van AaoMel ea L Sdiaalgnia CRISIS HAATBEGEXEN Da vieeadiroorsiMlng De Veehandel detlt mede dat waar9chijnjijk de KuudKec ereeuiging aUe te den van oaa Uud boven een zeker aanlal mwonexs vBii ohtvee zal De prijeen van h iacluve zullaa aamalle waarachijniljkheiid wordden vasi geUeld naar den maattital van f 1 J 0 per K O sloühtgewicht voor erate kiwaüteii f 1 4U oor twccdu kwailteii f 1 26 voor derde kwaliteit u f 1 10 voor Vierde kHa meit De J iappe te Kotterdam heeft di wr dogen 47 klein runderon die aang vuerd waren per Zierikaeeoche boot in beslag genooien eoi l7 atuk vee uit Hul aangevoerd Dit vee is naar de a allen ge bracht Glatieren kregen de boeren pcruïuiaie het ee xxii ie markten Ds Hlappo heelt voort twee booten naar Zeeland jgefsonden om dei 20D etuks vee of te halen die in die pnovincae zgn geviordterd De N O T Aa den he T A A J D WeLbng U op zi Q verzoek oervol otttelag ver nd aU niiedeclief vau ée afdceting 5 Connos emeiflien van do N Oi T en oj zoodanig benoemd die heer A J J van Klem di k titans medt chci van ajWeel ng ó Cou eiilen lot lUpde chef van afdeeling J is beDMKmd de heer A 11 Knapp Voort zijpu benoemd tot ohefi van de afdeeliofr Alg euieaie Zaken II In do p aabj van den he r O t Haagrens wien op zijn verzoek aW zoodanig eer o I ont Idg U verleend de hoeren J O an Ileteren coj J J C Pieter Aan den heer i VI Knoote ia op zijn verzoek met 1 d ser eervol ontslag ver leend aJs olief van de afdeeling inÜrfiitn gen De V tvo trend ei ComtuiiMsfiei van de N O T hee t eoo nle iwe aldieellng 19 Rul ber ingeateld waarbij ziju oiide rgebraolil de warkzaannheden betrtrffende de rubUr welke tot dusver waren opgedira en aan do aild t4tijg v nen aJsnied de onderaf deellngi Itaöidcn van afdeelinig 4 Contracten Tot obef der niieuwa oldeeUng i binoeïod de heer Cr I de Vries secntarls der OonltröleHCon Oiii8 ie dte deze functe teivena bll woatmenxen De gaak Van Best D TeL heift een onderhoud gehad met het lid der Tweede Kamer den heer mr dr J van Best De hew Van Beut deelde bet volgende miede Hij was Ud n voorzitter van de Coninili 4e voor NederJandM e beang n In Belgiö De miuLutcr van buiten landeoha zaken deeldio mede dat hij de leiden dier oominlitiiaiie ieder afzooderl tjk maehtigda zoo mogelijk rechtstreatm bl de overheden In Belglö de belangen van Nederlandteiro te bepkiteu wanneer porti ouheren hun daartoe voor hun rekening opdraoht verleenden Dit bete ek nde du dat de leden der oommBsaio en dua ook de beer Van BeM aan partliCuUere N derlandor ia BelgUë bulp mochten vcrke nen tegen beta ing Dit wa een bevoegdheid door den minister ulUrukkelijk verleend en van die bevoegidheld beeft de heer Van Best gebruik gemaakt tot op h i oogvnbllk dat door de reg eéring een nieuwe regeling gcitroffen werd waardoor zijn uoodlzakalijke onkosten tn vorKhotten gedekt werden Van dit oogoübilk af heeft de heer V an Bedt geen parüoullery belangieo meer ten eigen bate tegen be aling behartigd en liemoeide hij dch uitbluitend met de Itelangen heinr door de re geerhtg toevertrouwd Toen kon daarna allerlei nudiien den heer Van BeA berelkten waaruit hem bleek dat men zijn eerlijkheid üi twijfel trok en dat meoi hem verweet veel te hooge declaraties blj Nederlander in Bejglé te hebben Ingedjénd heeft zij zXch ooniiddel lijk tot do regoering gewwid 1 m uitvo rige oorresipondentie ia gevolgd O bad den perwKHüijke ocmferentlea paats De regecrlng vond geen enkele aanleiding d goedo trouw van den heer Van Beet lu twijfel te trekken MinJat r Poethuma deelde den heet Van Beet ecltter bij clirifven van 13 Augustus 1917 mede dat liij Van Beat niet vooraidit genoeg had geboodeld n er ndct voldoende voor bod gezorgd dat de functies die hij bekleedde in Bel p i niet met elkander zouden wor den verwarde De be4T Van Best bad nonvelijli wanneer hij optrad voor de particuliere be kangen van Nederlanders hi BelffU meer malen briefpapier gebruikt w aar zijti kwaliteit van regeeringBOomnwJiiaarial bo ven gedrukt stond Dit moest bij de be lBnghë benden wel verwarring atiidbten Ufaufcler Pootbunia betreurde daarom dat de heer Van Beat zoodomde adknlojstratiet B functie met elkander had vorward De regeling verklaarde dat te betreuren maar ga uitdrukkelijk ta kenD i aan de goede rouw en de eeriljkheid van den beer Van Beat In geen enk op kibt te twijfelen Wat hij gedaan had namedi tetgen betoUnt de belu jen van N dcriaoden In Bc4gfe bebartlgd mooht hij dooD kraofaknis de bem door de regefliing vcFlMQdB bevscgdheéd eu zi lout wae dat uj adtniaiMratMt dat particuliere opiradeni uiet vokloeoda beeft gewcUaiden van tljn functie aU regeeriag coii aü a na Op de vTOAC ol de KoliioUelte Kamerclub de zottfc had laten oDderaoeken ant woorddo de beer V 3 M beve9tlig nd De club U aJ reODMaat van dat onderzoeik tot pileoies deselfde otmcluaie gekomen aid de regoeriug namelijk dat beer Van iiett adbiininaatlel tip fuoctie la Belgk niet voldoende uit elkander facWt geïwudea en daardoor niet voonichtlg en niet nauwgezet yenoey g weeiA Ls doob dat bem oveu rigen geen nkiel TorwÜt IcMa tevttm B aratldedar ün Bureau voor med deeUngen in zake de Voedtielvooniening meldt Ten einde mlAnuken tegen to gaan die bij dett vei oop vao gedistribueerd leder voorkwanten us met ingang van 21 Januari 11 op de verkoopers i verplichting gelegd ab bet di ibutieleder dat ullig sniedeni wordt vn kooht te voorin vaa het otcmpel der firma die hm al levert Zoodoende koo In geval vam fraude worden üiagegaan van wien het k der a kofzwtlg i VerMihiÜli nde l dcrhandelai D echter voldoen nog niet aan detze verpUcblADgeii Uet voornemen bestaat nu daarenteg cn wrenge fflM4rcgelcu te nemen Uel publiek zal lotuaschen in ztjn e n belnngi oed doen geen onjpgstampêld reporatiete r aan CoVpvntM MaUal Bnntu Opgenicht i bet Coöperatief Uetaal Bureau directeur uit Jul Keizer Heerengrwoht No 560 te AmaterdamJ ten doel hebbende de metaal m kopiirgiéterijcn dn Nederland aooveel en lioo goed mogelijk van koper te voorzleo Bij dit bureau ztjn aangou toten de groot Hte bandflaren in oude metalen n Nederland Sigaren n tabak De minister van Landbouw Nijverheid en handled ooodigt alle fabrlkontm van aiigarcn sigarettm en of gekorven tabak uit vó6r den Ü en de er schriftelijk opgaaf te verstrekken van huii vermoed Igkc produces van deoe artilkelt n gedurende het tijdperk loopende van 1 dezer tot 81 December 1918 en van de lioeveelhedtn dezer producten en onverwerkte taljak we lka zij op 1 deeer in voorraad hadden Aï deóe hoeveeJbedtn zulUntmoeien wor den verMtrekt m K G Deze opgavtti zijn noodzakelijk met het oog op de voor enlog van hit publiek van bovengenoemd produt ten tegen een redHljten prtji en ter vaststelling van de Irowveelhedien In verband met hun vermoedelijke productie waarvoor dv fabrikan ten in deze voorziening hebben bij te drogen Teveoe wordi höi op prijs gesteld indien t ge jkertijd opgaaf wordt verstrekt door nkeei oeiude fabrikanten van hun productlvcüjler in 1913 en van dei hoe veelheden lu dbt jaar door hen voor uit voer vervaardigd Met de betaauen der fabrikanten die vóAr fKmengenfctniien datum hun opga i ven niet of niet voUedtg verstreki hebben zal geen rdceniiig gehouden kunnen wor d n D voMnoeuwIe opgaven ztjn in te zen d R aan het bureau nljverho d der afdeeilng orididtaaiken van het departemtemt v n Landbouw nijverheid en ha idel Kn uier dijk 8 s Oratenhage Da cieran latribntl De minister van Landbouw heeft van de Igat van goederen aangewezen krachtens dv dl trlbui twet I9l6 afgevoerd het artikel verftohe kipeieren en teven inge trokken zijn verschillende in verband daar mede getroffen bepalingen in een circulaire aan de genteente estu ren vestigt de minister r de aandacht op dat th ne nog we Is aangewezen htt artikel kolkeleren Ook de in verband daarmede getroffen bepalingen blijven derhalve gehandhaafd Doodat om die mBxnwm klernhBndelpnj van k lkederen nog steeds bedraagt 10 oent per stuk De mtoister merkt op dat hij tot bet afvoeren van bet artikel versche kipeieren van de hjtft van aangewezen goederen Is overgegaan aangesien hem geblekt U dat de eferproducUc ber te lande thans weer alleSziwi idoende is en er in ver band met het betrekkelijk groote aanbod voor prlJMepdriivlog geen gevaar bestaat Eiam fat koaDmlzao De minister van Landbouw beeft bepaald dot het verboden zal zija eieren in Ecoethuiizcn en daarmede gelijkstaande in Achtdngen op te rioan Niet Biechts zullen eieren welk © in strijd met dtv zija opgeslagen in bezit worden genomen maar ook zullen koelhuizen waarin zonder toeBtemmtng van de Rijksoommlssie voornoemd een dergelijke opslag pl ats heeft worden veratoken van de verkrijging van bronds olten Znd m grint Aon de ministen van Waterstaat van Landbouw nijverheid en handel en van Financl iL ia Dinsdag bet volgende telegram geaonden De Nederlondaohe Aannetmersbond met üpx afdee iDg iA esturen in hui4ieudel 1 jk e vorgaderhig bij D toei groot leedwezen vcmomei hcèbtede dot alle v rgunnmgvn V oor het baggeren van grind en zand op de rivieren zija ingetrt ea terwijl tev ene hrt vervoer v an hoeve h den grooter dan 26 MS is verboden wijst er met nadruk op dat stllstaDd in den aanvoer van grind en zand noodsakdUjkervWjze tot gevolg moet hebben dat uitvoering van een groot aantal waterbouwkundage werken van alle nvetael wcrkiMt en wflrken in gewapend beton waarvoor dete nMUterialen ten eenenmalt onm fbaar zijn inoet worden rtopgceet bogeen 900 votHT de werkgevers ab voor duizenden arbetdsm tot volslagen werkeioortheid zal leUn wijlt r varder op dat door de alge meenbeM der vwbodibepalliic voor wat het Mud aangaat iHinoodige belejouicriug wordt veroorzaakt door hieronder ook vervoer van ophoogingtnand te begrijpen zoomeda dat ailerwege pogingen worden gedaan om ondanks gróote moeilijkheden de uitvoering van bouwweriuc en okeer In bet bijzonder fie welke bedoelai te voorzien in nijpende gebrek aan woning a voortgang Ie doen faebben welke pogingen ten eeneoniale fal n ladken bo venbedoeld verbod blijft gehandhaafd dringt er daaroca ten kraubllgate bij Uwe i xce41eniJe op aan om waar Mil Iggeu ran de werken reed binnen en kele dagen onverntijdeltjk isi met den tuet ten opoed InaatI efpt ien te treffeoi onr on verwljM de vergunningen tot hal baggeren van grind en zand weer te verleenen en het vervoerverbod op te befien V fderiBg ran ntwlTee voor iMt kfcr De oppe rb e he6ber van land en zeemacht hoeft bepaald dat voor het leger geen vordering mag plaata hebben van niK tok ol draohtig rundvee doch ultalulteód van laditvee Ook mogen g en rundepen gevorderd worden wetite n het Nederlandach Kundvee Ötamibo ztjn Ingeschreven De aiutorLtedteni met de vordering bclaiit niioet zlcii bij de vordering door een deidf und e doen voorUdttan Ook bij vordarlngi van vee kraolulene art 3 der Inkwartierlngawet moet zoo veel miogeli vooraf overUig Met de burgenteestera worden gepleegd De gamJizoensMHniiiandaiit e Harderwijk heeft de vordering van vee doen st en Het vee ten behoeve van het gar oizoea aidaar zal mt Rotterdlami worden aangevoerd Jam De ministier van landbouw nijverheid en handel heeft va lgeBi eld de volgend maximiuJupFijzen voor jam en marmelade A Groothandtl jpryai voor jam o mar uKladie Ie verpakt In emmers tube of ki tjes van meer dan 5 KG pruim appcliaim f O 75 per K G do andwe soorten 1 O 84 per KG 2e verpakt In CDUiy rs tuba of kistjes van 5 K G ea nrinder pru nhappeljam f O 77 per KG dfe andere soorten f O 86 per KG Vorenetaande pnjzen zijn gebeld franco laatste veer of apoorwegatalion plaat van bewtamuiing in verpakkingen emmer labs kifitjefl van 5 lot 10 K O netto Vthoud Bij aflevering van en beeftelling van minder dan 12 verpakkingen mag dkMrMen fabrikant f O 01 pèr KG meer bij minder dan 6 verpaiklngen f O Ö per KG nwieir Id r ening worden gebracht Voor de verpofkklng mogen ge n koeten in rekening worden gebracht B KlfinJiand elsprijs voor uitgewogen jam of manniciado priunt appeijani 92 01 per KG 10 cent per l lO K G fi ambozenjanU frambozen en beseenjanv ker senjantj aaidbeienjam roodo beseenjam reiaedaudejamt oranje marmetade f i ÖS per KG 11 oeot per 1 10 K C De pTijBfln sub A ea B zijn te verstaan voor janV of marmelade welker aamenstellkig v doet aan de voorwaarden van het zg RotterdanwKh keur vdor hulshoudian bupaaid voorwaordeni vaetgdegd door het ooüpge van directeuren van ate dehjke keunngedieMten St ol De braadatiiffanregtfng mor d B komenden MJd De RijksdK endlbtrlbulle ia thans reeds bezig een regeling te trelfen voor d brand stoffenvoorzienlng van het volgend jaar Gelieerd door de ondervlnd tg zal men thans mtt verschillende factoren rekening hou den aoo zal een aparte regeling worden g etroffen voor hen die no op ges noch door middel van electrlcitet kunnen ko ken Het ligt voortsi ia de bedoedlng om ook nog In d maand April brandstoffen ter beschakklng Ie eteQm Men behoedt zlcb duA niet zoo ongerust te malcen dat op do gure dogen dte Apnl kon brengen de haardstede koud moet blijven r n ook zij dis alleen op het fornuis eten koken wor den geholpen Nadere en uitvoerige mededeelingen omtrent de regeKngi volgen BoggasMeL De mtoiiater van landbouw mjverlïëid en handel heeA bepaald dat aan art b der circuladre van 30 Augustus 1917 zal worden toegevoegd Tegen ImJevering van een aanvulUngs kaart za4 O 6 K G roggebrood kunnen ontvangen wordenw 8t et PnmkbooMA Do mdnldter va land oaw irtjvwheid en bandeJ de weneohcbjkheld overwegende dat de teekt van pronkboonen meer dienstbaar gieniioekt worde oon de volksvoevHng dan tot dumer het geval was br igt ter agemeene kenni dat met belrekking tot genoemd gewoe dit jaar de volgende rcge Mug zal vrorden getroffen ledere v erbouwer zal veririlcht worden voor efee 100 K ftroene pronkboonen die door hem bi 1918 op em veiUng te brengen vóór 1 Februari 1919 in te leverfti 40 K G droge pronkboonaaden von dm oogBt 191S tegen een prijs van f O 50 per KG Deo zaden moeten ingeleverd wordiNi bij den rcgeerlngsoommiasarie bet 4 met de rijkagraonverzameliing van de provincie waov de groene pronkboonen ziin ter veiling gflbracbt st ot De gaaÜM der toawttcfngicomBiaale De iieer L Reyers te Arnhem heeft een open brief geöoodcn aan don minister von Landbouw in verbond met de vro Mt dCe het TTvecde Kamerlid he heer van IdBlnga stelde naar aanMding van de bekends brodiure van den adhresWnt Aan bet dot von zijn open brief merkt de heer R eirs op dot In tegenstelling met den lof dten de g lster de T O voor Veevoeder toe wa R bij verschil lende klaohten bezil van beiangrijke flrraa s die ntet oveer met detce conitatfseie wiltei omewwerken waarvan een honbericbUe bedonkt te hebben als greesler op grond dat deze oontmi Hie een onreditm tige daad van bem verlangd De Scheepvaart en de Oorloff Loggers opgebracht Volgens te Ij muiden oik vangen berichten zou een aonlai zeuloggtrs waar ngk zeventien naar x ngeiand zijn opgebracht Dcee loggers zijn don waartwuijn lijk door den oostenwind te dioht mder ngekKriie kutft gedreven Da H anTH t Uit nadere inliohtiiigen van drai con sulgeneraal be L Hiden den beer Maas bij bet departement van buitcnlandsone zaken ontvangen wntrent de venneiing van het Nederlandsobe fltoomsobip Hoi nvllet blijkt dot het tot zinken i g racht dbor luuionvuur van een Duitsitdie onderzeeboot op 28 Februari J 1 ten 10 ure voomdddagb op 15 m tn ten Zuftdaa van Swarte BonK ea Ü1M0 soheepsboot met 7 man werd nadlit de inzittenden 50 uren lang aan weer en wind hadden biootgestaan te öoutltend geland een andere boot met itapUean Koos den Sen stuurman i ieni dimSL den macbinlMt v d Velde de ma trozen Kroegman en van der Plos den kok Geria en den donkeyman Oasaa wordten vwmiflt er bestaat wemig hoop op bun belioudi Ook de sobeepapapitven giagen verloren De mealaroouii bociiendb ügt ni et eax geizwoilen voet in het hospitaal te Soutbend TWEKDE KAMlgB Vergadering van Woensdag 7 Maart Vervolg De heer t d Tempel sjd maakte er den Minister van Landbouw een verwqt van dat deze ontrouw is geworden aan zijn toezeggingen betreffende de steenkolenvoorziemt en betoogde dat de verandende t dsomstondiglheden daarvoor geen voldoende verontschuldiging vormen Spr betoogde dat de Minister met voldoende uitvoenng heeft gegeven aan x n verleden Jaar aangenomen motie betreffende de heBohikbaarstelltng van goedkoop schoeisel goedkoope kleeding en sajet Vooral wat de kleeding betreft meende spr dat de toestand onhoudbaar is geworden De Minister toont gebrek aan regeeriiracht De toestand kan zoo niet voortduren aldni spr De heer Fleskens rJi betoogde de noodzakelijkibeid eener splitsing tusschen klei en zandboeren H drong er op aan dat aan de laatsten hooger pruzen zullen worden gegeven voor hun landbouwproducten en dat Z13 meer en goedkooper kunstmest zullen kunnen bekomen Ook moeten maatregelen getroffen worden ter voorkoming van wildsohade Spr bepleitte de w dschelijkiheid van een ofzonderli Departement van Landbouw De heer Engels r Je klaagde over achterstelling van de aibeiders coöpermtles hu de distributie van margarine Te 6 20 uur werd de vergadering wdaagd tiEMENOUIfi BiCRIOBTEN Vieeechlooze moiu s Over een groot deel van Nederlend zit len de buimrouwen thaniB met de itanden m t haar De slager etoken Dwz we liebben dogen lang te zorgen voor een maaltijdi zonder vleescb V Aen ia deze staking ecaerzi da w lkonii vleeeah was lioch jets dat zwaar op het budget drukte ea de tAaling is oen pracht oicuus Maar andierzijdl doet zich d uweilijkheid voor hoe aan juis te koenen zonder viee ïh NoodlgcdTvongen worden we vegttarlörs Het veigewrisoh kookboek kan echter niet gelden want wat daarin aan logredl ten wordt voorgesohreven miaeen we vaak ten eenemuale W we wed hebben zim lekkere voedteame appelsi die betrekkeli niet duur zijn De huisvrouw staat inderdaad weer voor giroote moeilykheden De meergegioe den kunnen zich wenditn tot dftn vischhandelaar of poelter waar ze weüslwaar öohreeuweud duur bediend worden maar waar toch nog wat lekker en wat voed zMwa te koop is i leren zijn thans wtkswaar nog duur maar per atuk gelijkgesteld met een ona vleeaoh goe oopcr dan dat Jammer I dat een d niet bij groenttn en aardoppeien smiaakt Men km echter de noodige voedlngBfwoairde verkrijgen door een smakelijk soholeliijc te bereiden tageveer als een bekend hors d oeuvre recept ee n flinke biet snippen men en vermengt die met een paar koude gekookte aardappelen Met wa aoete loiie aajp pepet en een ei maakt men liiervon een aoMtketliJk mengsel Hiernai vult men een hor doeuvrescboal bet oog wU ook wat en garneert dae met flink wat veld en eenige hardgekookte eieren deenood wat mayo na se Met een royaal toetje von ri ebrij of voor wie niet over voldoende mtlk en rijat beacbikt van gort en karnemelk gekookt beeft men hier eea werkehjk voedend maal Ook maocaroni met fannalenputó snwakt hierbij 1 J n kebjkheid te verboogen kan men met een blikje plkontf sous heel wat bereiken Vardnisttrtng van ƒ MMlk De bondelsreMger J K is giateren Wo buiae van zl t patroon den lederhan J e Amhenï aang ouden ols verdwdit van verdujetarlng van f 40 000 De beer J stuurde zijn dochtertje naar de politie om hulp te halen bet kind kwam echretende op het pollüebureau verteUwk dat de reiziger van haar vader zich by ben thuln wUdie van kant maken Op verM lt van het meusje gbigen twee inepec teure mode naar de woning van den vader woe zij den bedoelden haudelsreizl ger aantroften Deoe werd na de mededeedlng van den heer J da hij bemi voor een mzleniijk bedrag bad benad6eld gearreatiArd By het hemi afeenoroen ver te j hij 2 i jaar In dienst was m dfta lH r J wleóa voik vertrouwca SSSSSSÊÊÊ S fS htj gMOot zoodat bij meermalen groote zaken voor zijn patroon deed en groote bedragen onder rfoh bad In 1916 had bij voor de eerste maal e n bedrag van f 1500 dot hij o ttvang i had ter voldoe ahig van een nota von zijn patroon nirt verantwoord Met dot geld had b j zlji hmabouden gekiötaJIeerd later bad hij Bwenwiten met bet g 4d van zijn patroo MkuoeM Toen deze do oaidekking had Sedaan dat het bedrog waarvoor hij benadeeld was oogïiveer f40 000 bedroeg bad hij er de politie in betrokken BIj het verder ondernxit bleek nog dat venKshil lende notoje waren gefingeerd en vnlsche lijk geteekend met den naam van een haii delsreialger uit Amsterdam De aaugehuu dnte weed zijn broeder A K oon als ti doder van déóe vaisobhexi In gesohmtc Op verzoek van den oomtnissari van poUtie te Arnbemt ifi d ea c t Amsterdam nan gehoiüdlen en naar Arnhem overgt bratht hg heeft bekend de bedoelde nole s t hebben geoohreven en daarvoor ver o dmg van zi a bro r te hebben ontvang Voor soover bet cmderzoek heeft uitgt wezen la nog ruim f 3000 van de ont vreemde f 4011 0 met terecbtgebraoht kunnen worden De belde aongeboudenwi itijtii m lirn hui van bewaring Ingestoten Lr wor t nog een ondencoek ingesteld of de eerst aaogeboudene voor eigen rekening of la ouubdnatie met anderen zaken dreef met het geld van zl patroon De noMxl t Uden Aangaande den v reeselijken moord die te Udvn heeft ploaW gehad kan nog ge mc ld w Drden dat de verslagenJe joei do tram waa medl ekoiQ n en zich op weg bevond naar bet Vlucbtoord waar hij een winkelsaakje dreef Op de hoogte vrau liet kerkhof moet hij plotöelmg zijn overval leu en moet hem zaïik een kroehtige 8te k toegebracht ujn in de borst dat de dood ounddditllijk Ls ingetreden mm vond t lijk met de handen in de zakken De ver elogene woe eea oppassend man gehuwd en vader von vier kinderen De poliUB beeft reedb eenige personen in v erboor genomen maar weder vrijgelaieoi Bfialokte inbraak Cilistoravond heeft men getraeht een par tij goederen te ontvreemden ten nadeete van do llrnia Krans en Co handelaren in gunU0len lederwaren aan de Leave haven te RottcrdaniL Daar geen sporen van braak aanwezig zi wordt vermoed dat de daders tegen 5 uur vóór het bulten der zoiok zi bin uengegaen zich verborgen hebben ineen kolenkfl t en zich zoodoende hebbe n lattn meliuten Ze hadden een brandslang bevestigd aan één der rao en von de gum nakaroer op de 1 o étage oon dte zijde van de 1 w eode Leeuwensitraat waarlang zy vMMireohiJnhjfe v eirslchlllewd L goederen had den willen aflaten oni daarna zelf langs dezen weg het pand te verlaiteni Nadat tij mtdeÉft waren door een al daar survjeiilleerendpu nachtwaker hebben zij de vlucht genomen over de daken Voor zoover bekend wordt niet ver mist wiel hadden z j den geheelen boel overhoop gehaald In de gumknÉkoOKT alwaar zij de 1 raiid tong bevestigd hadden waren voor duizenden guUdemi gumimiwaren aanwezig Ouders noelc In de n nacbt van 4 op ö IiebriiaTi is m perceel Regujie rachi iOb te Anwter dam Dp een zolderkamer een kind gebo ren De oudere liadden op den naoiiii De Bruin dae karoer medio Januari gehuurd en de ntan gaf voor werkzaam te zijn op e n kantoor en vaak naar LinAurg te moeten retoen De vrouw beweerde laltT dot de men genaamd was Petersen tn dat zjj zedl Oorthuiai heette en u t Ge d erland atfkomsiig w B Onder voorwemfe dat rfj dringend naar haar vader in Gelderland moest reizen en over enkele dogen zon lerugkomien heelt dwe vrouw baar kind bij een der buren wobtergelotea zij i ver trokflcen op 21 ï niari en keerde nitt mieor terug evenmin als de man Geblc Ic IS dot het kind hetwelk volgens do moeder de voomamen Willielimia Johannes zou drogen niet is aangegeven In de regiatersi van den burgerlijken stand Dt inani bad bet voorkomen van een zeeman ra waa noMT gdlseli 45 50 jaren oud De vrouw was naar schatüi 25 A 28 jaren oud Geld t veeL Bij do n lllafre odmAnlslratLe te Leeuw ordeji ia een bekutgrijte som over men spreekt van f ibJXJO 1 r wordt een on derssoek hagesteldi waar d4t onverwacht saklo vandaan is gekomen Bm RMMflijka tocht Het N V h Noorden Tievateenver haal van de pogingen tot reddlog van scbipbreukelingeni van twee Dultwcbe mannepatrouiilevoartuïgen op het Borkutmenï door de redcttngsiboot von Rotturawoog de vorige weet ondemomien Op laatstgenoemd eiland BOg inen de ntidd pH 12 uiur dat twee der vaartuigen woien gestrand Omdat het ongevol op Duitw gebied plaotsi had durfde men er niet hewi De toesHond der gestrandeboo tw werd echter ha jholi er ea ffawond g men de opvarenden tn masten en pijpen De commandant von het eiland de Ie lult Groeninx van Zoelen seinde j n aan den bevetbebber Borkum of ij geen bulp wenscbte van de redldlngs wet op ItottunieroogL Den volgeoden morgen OOK balf lOoiweveer kwaweendlnaad k os beTi At over S rtievenng n dot liulp op prljB zou worden geotedd De boot werd marop bemand niiet den kapltebi M Toxopeus fin vwr nniUden matMwen W J ngh C Bonthuis J K de Vries en J J Stnlth Na Vy uur cmgeveer was plaata des onheils bereikt det boot w rd gedraaid door een DuUschc torpe l oo Het bleek dot er zich nogi twee wwaohen op oen dar gestronde sloepen bevonden en wel de commandant dlo zich P P had vastgeklemd endeboots Munaat die in deo voonnaat not Het e eea moeililc werk omi de adilpbreu Ungen te naderen want er stond ea ffeweMige brondlngi Qp een verktvrdooB blik sinking de ownmandaht von bet personen zou omvatten te weten 000 zuigelingen 25U zieken en 400 zwakken Werd nu een bjjslag von li eeot de liter toegekend aan gezinnen wier aanslag in de pi directe belasting naar het inkomen ƒ 1600 of daar beneden bedraagt of Iie in t geheel niet zgn aangeslagen dan zouden daarvoor lUOO personen in aannierking komen Met admlntstratlekostan zouden zeggen B n W ƒ 50 per dag of pUi ƒ 18 000 per jaar gemoeid zyn Aangezien de gemeente reads onder zwade lasten gebukt gaat en daze byslag slecbts een klem gedeelte der ingezetenen sou ten goede komen meenen B en W afwyzend te moeten beschikken Ëindexamena H a S Voor de a s eindexMntM in de provincie ZuidHolland zyn 4 dubbele commissies benoemd die zittmg zullen hebben te Dordrecht Rotterdam en den Haag De leerlingen dsr Goudsche U B S z n ingedeeld by de 4e Commissie die zitting zal houden in bet gebouw der Meisjesschool aan het Ble enburg te s Gravenbage Tot examinatoren zijn OA benoemd van de leeraren der R H B S alhier Dr S S Hoogstra Dr J Milikan D G Noordifk J J Baale J ZuUeners W A Plets n Dr J H van Buricom Boafla Aangehouden is een IS jaHg jongmenscfa zekere J T slbier woonachtig tegen wien procesverbaal is opgemaakt wegens diefstal van sigaretten Ueeds eerder sclmnt hij zich aan kleine diefstallen als von chocolade en dargeluke te hebben schuldig gemaakt RilwieUicfstoL Door een bewoner van Moordrecht is by de poUtie kennis gegeven dat hedenmorgen zgn rywiel Is ontvreemd uit de schuur van den ijzerhandelaar v K aan den Kleiweg alhier Valschgeld Door een bewoonster van onder de Boompjes is een valsohe gulden gedeponeerd waarvan de herkomst onbekend is DtefstaL De stalhouder K aan den L Tiendeweg heeft aangifte gedaan van de oiMreemdmg van een gele zwart geblokte pamendeken uit een uitgespannen voertuig in het Houtmansplantsoen ten nadeele van een landbouwer te Ouderkerk o d Ussel Goudsche Slagersvcneniglng Gistermiddag vergaderde de Goudsche Slagersvereeniging afdeehng van den Ned Slagershond onder voorzitterschap van dan heer J SohinkeL De voorzitter deelde mede da tn antwoord op bet adres door de vonge vergadenng aan den Minister en aan de Kamerleden gezonden een telegram von dui minister IS ontvangen waarb h metselt dot voorzoover noodlg door bem flaza aangslegenheid zal worden teruggdc Ai Veel wyzer was men daar dus niet niM Voorts was ingekomen een schrijven van den voorzitter van den Slagersbond aan wien een afschrift van het adres ges nd t was Deze achtte het toeslogsysléem met bevorderlijk om den kettingdiandel tegen te gaan Van alle mogelijke adressen aan den nunister verwociht schr weinig heil Men was nu bueengekomen zclde de voorzitter om te beraadslagen welke houding de slagera verder moeten innemen Volgens spr kunnen de slagers met slachten zonder verlies te lyden Spr herinnerde er aan dat als geslacht wordt men zich dient te houden aan den maximum prys bovendien wordt het vet in iieslag ganomen Spr berekent op deze wijaa een vorties van 10 et per pond voor den slager De heer Rietveld betw dat het een warwinkel is èn m Den Hoog èn In de verschillende gemeenten Men weet met meer hoe men moet handelen In s Hertogenbosch wordt druk geslacht maar men negeert dan ook de maximumpruzen In Amsterdam daarentegen wordt heelemaal niets meer verkocht De actie mag echter niet het pubUek de dnpe laten worden en dat geschiedt wanneer men eenvoudig de winkels sluit Er IS nog een middenweg al noemde spr die ongezond n 1 dot men goedkoop vleesch veriirijgbaar stelt in het publiak verplicht tegel kertyd een ttoeveelheld duur vleesch te koopen Moge het d bedoeling niet zyn van de minlsteriëele besluiten verboden is het met en volgens spr zullen de autonteitsn niet kunnen ingr fwn En zou deze handelwijze een proces uitlokken welnu den kon man nog afwachten Spr stelde voor solidair ta bluvan laat men tot Maandag afwaditen en don en definitief besluit nemen óf slachten Öf niet slachten maar laat men samen qiitrekken Uit de vergadering werd voorgesteld niet te wachten tot Maandag maar thans een bestuit te nemen Vele sprekers zgn van meening dat het onmogeiy k is om te slachten zonder verÜM wat wil men dan toch gaan slachten In Waddinxveen is wel geslacht maar daar steunde de gemeente de slagara om den maximumprys te kunnen handhaven er Is op dne beesten enorm verloren Er z jn anderen die wensehen dat men de slagers vrÜ zal laten te slocbten al ot niet naar eigea verkiezing Ook ward opgemerkt dat in e i dorp de slagers onderling konden overeenkomen geen lappen te verkoopen dus alleen duur vleesch De heer Rietveld wilde r naar aanleiding van deze opmerkiüg op w xen dat het bestuur tot zuHc een handeling niet lean mee werken dit leidt absoluut tet fïaudaleuzen handel De Voorzittar staldo au Toor in Tettand met hat gesprokana da volgoBda 8 voonrtallen In stemming te brengen Ie de slagers gedieel vr j ta latan soo dat leder kan do n wat hü wil 2e thans besluitan om Maandag mat slachten ta baginnw of Se te wachten tot Maandag om alsdan opnieuw t vci rademi en te besluiten wannaar met slachten zal worden oangenraagen Nadat de eenta twaa voorataUan varworpen waren ward baslotn de sakaa tot Maandag aan ta lian an dan aj ümm ta beraadslagen tanainda en dafinitiora houding vast t stellan Na eanige discussie betreffanda hulshoudelijka aangelegtnheden welke eon tamelijk heftig karakter droag ulttan varschillende leden en ook de Voorzitter nog bun verontwaardiging over een collega dia per advertentie had geannonceerd waar volop vleesch verkrijgbaar ta stallen Hierna werd da vergadering door dan Voorzitter gaslotan om Maandag wederom bijeen te worden garoapan Bezoek aan de Jaarbanro Heden brengen de leerlingen dar hoogita klasse van de Opanbare MUL O School voor Meisjes op de Turfmarict onder gfleide von bet hoofd der school aan basoak aan da Nadarlandscha Jaarbaun to Utraoht Zang ia het L er Vooral de laatste jaren tijdens da mobilisatie IS een krachtig streven merkbaar bet peil van moraliteit In het leger to veriioogen Een der middelen werd gevonden In het bevorderen van een behoorlijken zang In het loger De heer van Trigt werd als zangpropagandist benoemd soklaten liederbundels werden uitgegeven en in betieldtelijk korton tijd waren uitstekende resulUtan bareikt De Jongens zelf kregen er plelsier In en thans is de liedeibundel alom aan bakende Ook zangavonden In vrijen tiJd werden een welkome afwisseling Gisteravond hebben we hier In Kunstmin zoo een zangavond b gewoond waar ongeveer een tweehonderd militairen waren saamgekoman benevens alle officiaran tor W J1 natuuri k ook het strijkje niet werd gemist De propagandist de heer Van Trigt als solist dezen avond heeft varKhillende liederen voorgezongen De eigenlijke leiding van den zang was evenwel in handen van den sergeant van Ingsnihoven die met veel entrain de jongens zlngan liet Een genoegelijke avond ondanks al die uniformen vnn zeer vredetlevenden aard De 43ate broodkaart De directeur von het Centraal Broodkan toor maakt bekend dat de broodkaart van het 43Bte tijdvak geldig is van 8 tot en mat 18 Maart BOSKOOP Mejuffrouw Buwalda onderwijzeres aan de M U L S alhier komt voor als no 2 op een voordracht voor ondenvljzares aan een O L 3 to t av idiage OOUDBKAK Ds Mulder predikant b j de Ned Herv Gemeente te Amemuiden haeft het beroap naar de Ned Herv Kerk alhier aangenomen MOOBDREXMT De Centrale Keuken dis wagens gabrak aan groenten gesloten is zal Maandag waar geopend worden In de Maandagavond jt gehouden vergadering van de Muziefcvereenlging Euterpe alhier Is in de plaats van den Hear C H N de NooiJer dl bedaidct beeft als direecteur benoemd de heer Joc Steenbergen te Gouda Het bestuur werd als volgt samangestold C H N de Nooyer voorzitter W Koemans vice voorzitter A A A v d Klay secretans pennlngmeester T fClsman 2a secretans SPOBT Weditrtjdprognmma roor Zondag i U kfane A BUnw Wit Aim U V V SparU V O O H B 8 D F C Qmok B Concordia A F O Spartaan E F O Fedsnoord Dordr D V S BermM V V A S V V 2s klaue B L T V Kampons O D E A W C T OJP D H o A F W Ellannan O V V V ü O XeiTM Fortnna Neptnnua D V V 3e klaue O Oonda Alpben M M Schim van det Loeff Jr L F O Watergraafsmeer Rm 2e kl C Voorwaart 2 Olympia 2 O U Veltema t Oooi2Hil venam 2 Kampong 2 Hercalea 2 Gondache Bond Ie klaaae Olrmpia 8 Woerden I SohoonhoTen Zwalnwen Alpben 2 Oonda 2 2e klaaae Woerden 2 Olympia 4 üit den N V B Bet proteat van Viotoria naar lanlei ding van den weditr d Victoria Ajaz L is toegewezen doch de stand in 2 B bl hieidoor onveranderd Dooi de toewg zing van bet protest van T O P inxake Noptnnns T O P is de nitalag 1 1 geworden met welken nitsla wy in onaen stand van Uaandag j 1 reeds rekening hielden De vereeniging R S O V ia in haar geheel door den N T B geroyeerd wegens wanbetaling Uit den G V B Bet w 3str pro rtiuM rvpr MMrt Inidt verder 17 Utt Ot mpii 8 r Sflboonkovui Ooada 3 Zwiüaww é Zwaiawen 8Oooda 8 M Mawrt Olympia 8 Alphen 2 SohoonhOTeB Goada 2 ea Zwalawwi 2 WoMfdwi 2 31 Haart Olympia 8 Uonda 2 T 9JP 2 Sohoonhaven Zwaluwen Alpheo 2 en Gouda 3 Olympia 4 Uet wuselkmia van 1916 17 beslat op 1 Apnl en u dan vaitgasteid Aipun T O P en Gonda Zwalawu MAKKTBEBIUUTÜN GOVDA 7 Maart KAAS Aaarmr parmaa Haadel flauw ƒ 67 ƒ70 UOTÜR w lBi aamser Haadal vli i eii priji ƒ 1 76 VUJtAüKT HsUma aanvoer w haaM r0d ll k pr Hn Iwoff maf e vaitau wuai BanTMr Handel lauw ƒ 2t ƒ 76 p r nuk nuditm luivataa fr ta aaaveer tlaiKi 1 tn It fiiti V lckalrarSB jm tu UluBSN BkL sauveer Haadal flsasr 9 100 St Il li M hkJk Smm BESIOHTKN XMfjymH KaMMII i lUog aD iHtku 11 mmuimiim ran den hwr BWub vsa Mwvemrvrtwa te üoMolmia WTTtom ui vvoruil te loopcti op O liMÜMlaf omtmM iu4 vhwtplMi w inl vorwdcpv UH 7 ttaau atl itwiMii L e molt nu ém bMi Unrlianl baüMaaOo b slooliolv bo A mw loiawlvs wenl Mn Hwuwb Bm dl t 0W 30 Mw men Lflvti 0iul dill l Dvoorzfleilliif He Inor lluya d verwijl ika muiMWjllJu uk4 liwrlipw lu lakedefnak vw rH nlu ea de guHUe aeu tiet vraaabur Mi WMT op roob De bevle kweiNle u4de afit te vlw uakje o a door Itel vrsfm vw a 1vliieii aan b lu iebb iiten waantoorilH wwel wiMWD II provMe opMrekeo OettfeiL Mu Meid der iv e ilo te oerzeelt dM door wMiBiw m 6uiteiwpor hoeie wind njn leoiaaill wu koHe vsa bet tBeoieflii onidMl tnsitacfcaUltlat t ltu oix UveAutdvilu Wi iltf iJttltoiho niïwriü diep leedwe MJt lieelt betuig over bet vaUêa vma e i bom uit een Uwtoob vttegluit la on terntorlale weSerm bij btmwnkomat van eeajjrltsall ooovooi op il lebr De bom was uit bel iteilui losgerukt Iocs de vll eoler bawTkiDde det hl alcb boveo terrltorlsi wMin bwoud snel wraddeom snkMn te wl lfcei labraak tai dssi Kok Bckaawkerf iianaka h In dm a loo MD aaabt bebiKe labreken slob door aUM vso vatoobe alen KK mttof vttat k nsMhaOea at k buPOMi vw dn Kon aobouwbua jH iiav iba e OaSvrKmd wwd eulaaeïi mt koMUarbedn Ier waard no 160 000 akasede eeo b kw vu 16 OOO san M Kort na de Wantk wecdn op sMat a penonen van u b 94 Jaar awaaboudn die in bet basit vaalMtiMialfl blekfli Ie siki Zll bAiodm d laBraak t bAb i TekgnOiscli Weerttenciit Hoorste baronatorataad 761 7 t Haraoand Uacste banmalantaad 766 ta Zuid Du Alaad V rwachbni tot dan votfaadaa dac Matife In bet Noordan tVdeUka kraeli tige winden uit Ooslelüka nohU iaa imiil half bewolkt walttic at an nni salMa temparatuur BUHQgMJJKE 8TAW B OOÜDA GEBOREN S Maart Withalmas JstiMnes s T P Romlin en C Goris S uS Ua Lm d V A van Maarai en C vu Drie Klaas t 1 U Mollaoia W C ea Hofwegen Joliannea Jacobns a v J i da BruUn en C van Oostm GETROUWD 6 Muirt A De Bliek Sn J A van Gaal G Schap sa A tan Kata M van Monniksndam a B Mob ADVEBTENTIIN BiMsoop aoMDA voomiir riACBT moajiAMiiA vniinf Vr daf 8 tot en Bwi Donderdac 14 Maart hr rUwHdlH ttm laoliia a n i iiM Mfe h H006M hwleeke leea ia de iroete kuaed llsi 9 e jo ZUN EED Öroal leonead dnai la 4 beMivun h bmwd wvk In kei ei kl vea den dood I I Onm SMf set StudlH op nis NMist siJnk U xalleatl BBNU VWWKBI