Goudsche Courant, dinsdag 12 maart 1918

WÊBBÊBBssemsBsaBssÊsmsssssssm laeda ta n nHn dodi dooidat twee aidaoi Murveuleereude polilleeg ltvn te te kei boorden loopen an daaen teudddtte den pMtoor waaraohuwden waarna zlj t za men da kerk bmnen i t si namen de da dera ijknga de vlucbit de reed klaar ge zettn Toorwerpea actierlatend DeoBgekaente wenU Mi pt uk bet KoU Meuwabiad DimatoMlasev wiegen omataudlfheden fn baar faudite verptlcbt tbuiti te Komui vraagt voor haar menrrouw van wie tij ongaarne tiemgaat een andera dienstbode ukATKM BEucanw D VooralttereBeek dtt klee met verontwaardlg t van de haad Uit de kas dar verasaiflnc m dus het gtknoei der leden moeten worden gedekt bet IS immers niet te controlearsn wtike fraude bedreven wordt De vereeniging wil niet dat men knoeien gaat men behoeft niet te slachten maar w 1 1 men slachten wil men frauduleus handalm dan moet ieder dat ook voor sldLself weten en da verantwoording van zljtf eigMl dadm dragwL Hierna werd do vergadering gestetan dtefital tea htdae vaa O B t O U er derde 2 Jaar fewngsalwliaf W j asakoil OUKHiaOWI Oe vo Kle wDaiglafan s a gabraebt la da aaawljalag van tusachanparaoaeii Ingevolge da Invalidtteitswet la het lentsdlatrict tkhoonhorea gem Aaunahi en Bergambacht ingetrokken op varM k de aanwljalng van tf Veikaik te Papendntht Bancevetea B v d Bosch lameeate ireklwaohter te Bergambati t rsntadiatrkt Derdracht gwn Rklderkerk htgetroft e veraoek da aaaw ng van C v d Waal to Ridderkaifc do hwaaiiAig aeii aljn te var W der Aaseiika ea de ilari a nAJjUI MUlu U JMan Pn Hltaon hasli am lel 9 a fawukit aaa d o AiovikaaiMiiheo oeuul la Uoakou waskriu hij o 01 gl Ik vwaaek u door uiMd 1 vasi hel Loagne der ctovjeta h Ikuidaohi toék Ie veraakatMi dat Aalfi ka clU le iihidd aal geliruJim eu Hu land opuieuw de vollwllg aouvwrtuUail K ona t ank ii khgid w wawbozgot ms tolkameu hanM vib ai hdasgrijka nl k bti l nn vaa Lnraya ea da awdmn wcreU AaataidaB l eada f nudvleaaek Uil A dam woedt geueU dal een r Uiig la te waohuu waubg tn het nad vkxiMhleklotl dK hoeUMad aal werden vooraloa Zea Ooitackera georrealeerd SaliiJ VaiUn hebben een 74al IHikaaha nokkalaa dia door een oUaat koMaulM In arrest wdni wordga ssMA diaaa eangmalln uMiaiuMd Ton lijueaidcn dal hij alarv idi waa bebbui liJ h n In a 6 U ar diepen kuU ewoifen Ii mlahauMde wlM 4 svnawet daaruit l werken m weed dooc in ds nabijbdd nandeii opgcoouMn Damacwtea boaA daarop zm der amokkaiaa aa gehouden tilediw ecu wM over de greaa Ie onUB q p De dadel lip nu naar d gevaagnila Ie lloeimond tMrauwirteerd zuilcii kig M dontiligi Nedertaadacka sckefaa In Htagapora Maar wg vanMnin aan bel Depatta wal van BulknlaBdeohe Zaken bertoM oo ant van den NederlaodMlbaD aeasuLgtvnaai Ie gbgapon dal aan ver Kliclden Nodnrlea eho sobepea waana der vaa de Kon PAkelvsart UaMnhaa pIJ ultklarinc geweigerd woitt Naar aanrtdlnf via daas medidHikmhetft bet DivartnMU vm BuMnl Zak ach door tuaaelienkoaM van des Nnl Ie Lood Ht de Brttaeha nan ring Orerduin tot AuMt nhuuL mefslaUia Door de Directte vaa da N V tot minjT van Werken vJi U J Nederhorst is bU de politie aanfifts gedaan dat qp een barer iterrelnen diefstal vaa lood ia ga pleegd Een onderzoek ia ingesteld Door de firma B aan de Gmnn aUiier i aangifte gedaan dat in dm afgeloopen nacht een voor een raam van haar magazijn gespannen kleed is ontvreemd Een onderzoek is door ds politie ingesteld Het kanten zakdoekje i eu go dagien treden stond in e n couMUit m D a Haagi een advertentie b trwi een vertertn kantui zakdiO t X jong Tuet8 e had bet doekje gevMden ea spoedde saoh naar het opgegeven aarcu Voorhout 78 waar z verziooht werU üen volgenden dag op een bepaald uur terug te komen Ate toen werd z j in een kamer g elat i eu verzooiit een oogeublik ie wachten toen da grooto deuren opengingen aa H M de i ouiiigla Moedtr voor haar atend Het nwasje overhandigde bat doekje U M beaiBgi het n deelde haar medo dat het een aaoitenk waa ven Prlnse Juhaua waaraan vli erg gebeoht waa Het UKlfcje ontving een beiOoningi voor haru moeite rerwUl Q Huisman op het doiy aan bel spelen was werd hit door een wagen overreden werd zoodanig aan hst been ver wond dat h door een voorbtjfanger aaar hui moest worden gedragen De voermas heer C B Lunnenuum Leden de baeces door ZBVKNUUIZKN Woenadegavoed 13 Maart apreikt Dr 1 II J oe uk Amatvrdwu voor ds o kteavureantgiiBii vw l van I9lti ea de UberaU Unie Door een teevaT te watM Giateren werd de 6 jarige J de H wonende aan de Vierde Kade alhier op den Graaf Florisweg door een toeval getroffen an geraakte tengevolge daarvan te water De man werd er spoedig uitgehaald Dr Ie Comte verleende weldra geneeskundige hulp waarna de man te vost naar huis kon gaan TOONKfiL HM Botlecdamach fo eit Uallei S badr Hm t DIde Voor een klucbt u Mn bedrüf lou het gegmeun miasdilen atof hetaheB geleverd zóó dat het kon amuaeeren maar op dit tlietna een bl epel in drie heela bedrijven met met minder daa 1 personen ta willen uitapinneu zooala i FDldea in Hallo gedaan heeft AU Mnacter met dne of vier personen de twee officieren met of zonder den oppaaaer Andreas en de vrouw Uiby en dan gebasseerd op het tweede en begin derde bedr f als verreweg debeste gedeelten Ja dan dan zou het mogeiyk een succes klucht kunnen worden voor een N de la Mar s troepje i at er nu ondanka het futlooze van dit dnebedrjjvige stuk toch af en toe een lachsuccesje bereikt werd is dan ook alleen te danken aan de b wonderen waard re animo waarmee de vertolkera dit product in viotloopend spel voor het voetUcht brachten Oe intrige is een samepvoegael van alleronmogel kste gebeurlijkfaeden zM voorg dragen evenwel dat zelfs de achgn van mogelgkheid die de dolste transche kluchten kenmelkt niet bewaard is en men zich ergert aan aooveei onbeholpenheid Hoe men een dergeltjk stuk htj da Rotterdanmars heeft kunnen accapteem en iaatudaeren is me dan ook een raadsel Zooala gwegd het tweede bedrjjf is het best geslaagde zoow t in dialoog tusschen 8zelutey en Oal r als de kgk acine op het eind van dit bedrijf waar j de swUgende vneoden en vrouwen slechte daconun i n In deaa dialogen zat ook goed apel waaim Stina den aartogk als het myaterieuse telefoonvrouwtje het stuk heet o k immers Hallo I met wel niet krachtige maar toch heel aaidi a mimiek en gebaar de wisaelenda stenuningaa vaa hoop verslaganhei ï Jaiouzie en geprikkelde gdelheid van dit flirt uek vrouwtje vertolkte Haar eoquetteerend apal was heel in amend en haar figuurtje heeft ie mee Wat dictie betreft ia haar geluid oms wat schriel en ze moet sich hoeden ta rad te spraken waardoor b j haar tamelijk hoog Btemgeluid de intonaUe niet tiOii tot z n recht kan kMnen In leder geval hebhen wg haar ni haar enga ement bij hat Haagaeh Blijspel Ensemble mat genoegen hij de Rottetdammers zien belanden JDat Nico de Jong als luitenant Sialiatey g behaald sympathieke figuur ia valt waarlijk niet aan zijn opgeifekt spai te w ten maar aan de onmogalifka rol die Mj te varbeeMen had Het deed miJ onaangenaain aan nadat ik pas te voren dazen kranigen acteur lijn talent weer eensin Domheidamacht had zien ontplooien 14 zoo ontroerwide tooneelen hem hier nu als harlek n luitenant te moeten zien fungeeren Henri Morriün atond hem als luitenant Br pner uitstekend ter zijde Zich hoedend voor overdrijving ofkchoon dit bij zulkenonzin er anderzi z weinig toedoet gaf hij allervermakel jkst de tipsy kameraad die z n vriend en diens geld wel wist te vinden V Ja zelfs diens blonde vriendin en welk eeV Die blonde Sacha waa E 11 a n W Iarda zoo t wezen moest Plet Bron als de goed gegrmieerde koddige oppaaaer bij Szeliztey zij tot zlot geneamd Met JtIonsieur Ie DIrecteiii mag door den Schouwburg wei revanche vozdan g nmnen ü Door een granaatscherf getroffen In het miltadr bospilnai e Middelburg te overteden de 21 jarige milicien P J J de Bierk uk Oeertruldenberg die verleden week bij o ening en met milradlleu sier dnor eea graaaateoberf geuK en werd en wlena been moest worden Plaatselijk MuaMua l i oianttflMÉo voor bet PiaauMl mueeum alhier te er gedecUskjk la gwlaagd de voraamelkic vaa bet Uuaaum wat de aardwverkinduscrie betreft uli te breklea i e bedKx lng a om ook voor ét te komet deze ioduétrle Op bkivcnde wijze vertegmwoordigd te hebbe Het reeultaat van haar beoioeilIngeD te dat du H H Prinoe Jonker U oedflwaag n w Van dor Want uk hun fabrieken veraolull ide produoten Jtoor dit doel hebben afgextaan i eudge jaren geleden kreeg h t Museum eenlg aardewerk uit de PUteelbakkenj Zuid itioiltuid ten gcaciMnkc i aamA ontving bet In bruikitien een col tectit Lanooijaardewerk i n nu bood de Hcei Louooij een ooUet y van zijn werk leu geaohenke aaa Op wtjEO krijgt 4 verMmeiiDg sArdewerk ki one Itomun hlstorteche weardei Natuurlijk zoUeu allerlei Ooudacfae aardeweric produGien ateeda welkom zijn Uouweoaara hebbm op dli grtitod allicht nog letd In hun bcalt dat slj gaam voor het Muaeum wUlen alstaan H t Muaeum werd ook iM0 verrijkt met eea door den he r Dr A G Cieltül aangeboden coiectlo etaen vervaardigd door den Heer J Nortter dte Ujdelïj hier gevestigd WSHL Ie betreurt te bet d zulk em ver zauieiu4 ntet ffed enda enkele weken voor het pubUsk kan dciB ritepeeaerd De geleifpenheid daartoe ootbieekl omdat ar e draaibare vitrine voor nootfg la m de ii onwten vaa bvt ifeiaeum aijtt niet teereikend om zulk een voorwerp aan te sohaffen Dat het Uuaeum van em beIrmuiWilftiijiQ geddrende drte jacea 1 3Ü0 per Jaar krijgt voor ds rsotauratte ven sohildwijen te al een bukw ewoon zeldaaani n daerook booftt verblijdend feit Maar miaMihleu w et Qouda ntet dat ook bet Mu eiuu te aaamwrkiaf komt voor gl n legaten ena Oearreateerd Tc Venlo te giateren aongahoudien ea naar de gevan jente te Roermond overgebraicht O J de II commii dier Ofe misdaad te Weatervelde In het 2lekei ul8 te Grooln eni jd overleden de landbouvver K Trema te Westrj velde bij wien dejwr dagen te ingeibroken en dte dMan a zwaar werd mishandeld TWK£D £ KAMER Vargndaring vu haUan HanropMg ingiw t Da haw Lohman liu m h t ootwarp aututias TUI hat ijiandoDuraoht HM Toontgl u niat MMnaal in dan watta lia Oahaar Viiiarv IJiandoorn 0 1 il hat niat eiii mat dan haar Lohman Inbraak op contnctanraobt il Taroqrloofd nli hat algnnaaa balans ttllu TordarVg t k hiat hatgnwlii Spr loa hat antvan aam nriwiard en Door aanntming ran da aaiaadamantan ran da Commuiia van Rapportaur tot hat doan varTallan vu a hnorgrani wt da BunnooiiBiMiawat an hat opdragan dar nitvoaring aao d HaaroommiHia Da hoer Handali i d maanfc dat hat ontvarp vaal ta lut koml Ëhiinlgantraa habban raadi H il fc ganuakt ran da itandigHS In het oSR lijn nal bnkan an oogan Taal lal dan ook afhangan nn da toapaning D riKkw mm vooit O aadarfeaadaUagaa laiaka da aaaaa dKlM v r ikaaHt nrtrugd Wd Ternvinen dat d Uiniatar van Bnitanlandiohe Zakan aan nota haalt Mmangaataid batraffanda da itand onnr ondarhaadelingan wal da gauiooiaarda ragaariagaa walka nota badan aan da Statan Qanaraal lal wordan ranondan üit aan inliohting walka aakaia persorganen heeft bereikt dat daonderhandeiioj en over een ecunonuaoha oreraankomit mat da gaauooiaarda landen loo goad ala batiadigd yn londar dat tot duTar onia Ragaanng met daia landen tot OTaraanMamming Il kannen koman ms kannen wordan afgeleid dat badoalde onderhandelingan op hat doode pont waren gekomen Da Itinutar vaa Butaaiandnha Zaken dealt med dattolka niet het g ral ii al hebban ioh moeiUkheden voorgedaan did de totitandkoming der oTarauikomit rartragan l t P Wa ndaalJHuai Koopt Uw Hoeden Petten ii Baretten OAREL KROPMAN KLEIWCa 2 M OUDA MI Hwa nodallH 12 KfiNNlSGEVlNQ Saiiet DL ÜUmkütLmER OOUDA brengt ter adgemeeac kennltf a dat de ootvangon hoeveelhcad aajet üoel toereikend te om ieder die een aajetbon hopft oncvaageu daarop ac te versitrekken b dnt voorlooplg slechte dl personen voor de veralrekljng van aa hi aanmerking komen wi er Inkomen f850 of nunder per jaaj Udraag o dat alle la Deoember 1 17 ultgiorelkte bonB zga vervaUen d dat aan dB ondier b bedelde pereonen naeuw F ajetbon worden oiigiarcikt waarop by de daarop genoemde winkelier 1 knot aaijet per bon kan wordea Mg kooht e dat ter bevordering van een r gel matogen verkoop de aajetbooö by gedeelten zullen worden verzcmden dooh zoo dat ledier genoemd sub b de bons op 2ö Maart zal ttebben ontvacge i uda den 12 Uaar 1918 Dia Burgemeester vflornoemd ULdKJ J MIJS der Gemeente Cobp Kaaaproducenten Vcreenlglng Donderdag houdt de Coóperatleve Kaas producenten Vereeniging alhier in de Sociëteit ns Genoegen een alffemeene verSWlaring waann oJiti aan de otde sal komen de vastetellmc van de balans en het jaarverslag en de veiWezing van een ltd in den Raad van Toezicht ter varvulling van de vacature ontstaan door de benoeming van den heer W Vetburg Aan te Reeuwljk tot lid van het Bestuur De voordracht bestaat uit de heeren D C Oskam Bzn te Bergambacht en N A Dogterom te Berkenwoude BOSKOOP Door de duiBten m l id hftd ZataRl cavond de echt enoote van d n btw C J Stolker het ons luk em juitet de dnuü in de wetering van den ReU akooper weg ta loopen Op het hulpgeroep kwam de heer S uit z n woning die gekleed te water gaande het genoegen mocht maken zijne rouw te redden Van het Ie itembureaa Weetijja der gemeente is ainbtihalTe Tooaitter de Buigemeesteh plaatBvenrangend voorzitter d deed alsof hg nieta bemerkte en reed gewoon F A Ottolander F Loef ea J Tan Gelderen en plaatsvervangende leden de heeren F J Grooteadorst en H van der Tak Van het 2e stembareau Oostciide der gemeentei voorzitter de heer J Jongejan ptaatmrervangend voonitter de heer E Guldemond leden de heerea E Guldemond A Brand Ps en C van Wtlgea en plaatavervangende leden de heeren Jac Hag en R Benthem STADSNIEUWS GOUDA 12 Maart 1918 De Brandstoffcnregeliag 1918 1919 Het Bureau voor mededeelingen inzake de levenaihiddelenvoorziemng te dan Haag meldt De Rukekolendietnibutie heeft voor het todvak van 1 Apnl 1918 tot 1 Apnl 1919 de rantooeneenng vastgesteld De diatributie zal over het algemeen hetzelfde aystewn als in de voorafgaande periode z n Enkele wyzigingeu zyn er echter In ge bracht De distributie betreft thans een geheel jaar m tegenstelllAg van het vorige jaar dat Van November tot Apnl liep In vettand hiermede is het ranteoen vei4ioogd en bedraagt voor het mimmumrantsoen 11 ee eden von jaar 10 Klasse I ontvangt dus 11 eenheden de klassen II ea VIII optvangen en unstnre wending vooHwhouden boven het minimumrantsoen een aanvullingsrantsoan overeenkomstig het aantal haardsteden zoodat de rantsoenen aldus wolden Klasse I womngen met 1 haardstede 11 eenheden Klasse II woningen met 2 haardateden 14 eenheden Kinase III womngen met 8 haardsteden 18 eedheden Klasse IV fwoningen met 4 haardsteden 22e üieden Klasse V woningen met 6 haardsteden 26 eenheden Ktasaa Vï woningen met fl haardsteden 80 MAKKTBEBICHTEN altaidaBatlH VeeauiU Maandag 12 Maart Aanvoer 188 paarden 0 Tanleaa 681 magere runderen 60 vette runderen 814 vette graskalveren 1329 nuchter kalveren 9 schapen of lammeren 81 varinna M Utgen 37 bokken en geiten Prijzen Ie kw 1 SO 1 M Kalvemn Ie kw 320 SaO 2e kw ƒ 2 80 ƒ3 8 kwal ƒ 2 ƒ2 40 Handel en prijien minder dan gisteren wegens tuime aanvoer van 3e kwalitait Melkkoeien ƒ 230 480 Kalflutlaa 24 ƒ500 ƒ Stieren 110 76 Pinken O Jno Vaarzen HO IM Wai aardm 7 MO ƒ800 Slaehtpaarden 100 SCO Nuchter Kalvann ƒ 14 ƒ II rekknlrtran l 2 BIggMi l 8 2S 70 Telegrafisch Weerbeneht 7 6 lloocaw UiilB0hl i UagMe baroBMmlead 780 ie Rustend I trwaohlkic to im vo ndia deg iwifcke Kt maUge Zuldw 4ijke UK ZuldHiJke wtad nevelig lel ddv el haHbewolkl waasaehl hll ao di aa nar kan op naehIvefM veeial In IM One la Zuid OUIMJWATEB Heden is de herstalling van den beroemden gevel van het kaaapaUiuis uit 16U staande aan de Donkere Gaard eigenaan fa V Eijk ta Gouda voltoeM Met den i het vorige Jaar gercstaureerdefl gevel van 4e Aiok kan deze geval voor eeuwen getuigen van den ieveodigen Iranatcin te Oudarwater in het begin der 17e eeuw en van den nu vreer ontweaktan kunsteln ia het begin der 20e eeiiv BimoaBLUKS STAND qöTJBa OBBOKCN a Maart Tlek A t i ZdMra ea C Treur 10 Neeltje A P M DeniBMi b H M Denkwa Haadiik a T J i KoMar e 8 Mlli 0VX8I KHBIi Maart Neeltla w A A DoitlaaA M BODEORATEN U Haart 19ia AnoTonr S partuaa 156 ataki n wwht 880 K Qua l ti 4t Oe Rechtbank te UtraeU Maandag da u k tetaa a Mrdaekt asmÊaÊÊmmmmmmtÊBs ÊBsaBm tuon ptluê gvboroD ZondKvoonitttktiC la k i erlii yqok kmk4s vu Uk prtaw t VMl i Mo drr ft kkkd bwiadn ilob wet JLmw KaM bad lat nofl k vier Uoimm aMvOMnot Ftmu Jom 04to t berw au A0T nib r ltfl Mt iiMr iia AdvUlde eboim 3 Jwuuuri ItfU vt t Nt Hotom flffaom 8 Ivbniari lUl M MHTtatMctoc i SUks sM or m Mawt 1910 Ouruit te Feiro r4d Men w 6t de gi b urLciuaMa gelatm af Het v r4r k der wxin liaiWebc latckrs lUHuMoMou bra hC tfCtaw onruM tow g duu aten bevrevMd 1 dw d mw teara vta 1 fchvawgMd vaa de beorea van bet biDoluy liuitliuut gi ruik zuÜsd niAketi OU te piuiiider a ütt 1 ook moccltjk met ta c oo op den Meed toawnMfukn bou bwiert 9 MMtt atMt bv dMeJe IraiaTwkeer te ir atrofrMi Cü oaw omo z t W4it iia tfiimk MO k ka verpiMUArioc il ftüe ateauÉiwitHUIugpea UMu MkMkou 1 b een door Jl wui fi ta kc ul beHiuit bekend ipaoMwkt Ia l tnigr d btUjft UeotilB de voJteoouKafleuiii VQot OodrarwgB cJMer dk craote voiBMobten aie vartogcawoord ger van de regtwrioC fiWVMict lliMMIfiNL A Nl Van Benatem contra CoUot d Hewry Sm d opeouc van da rgadtu in4 dt r fwe hMium deed dp yriluer f ittMcva vootriodug vaa eeu wsiuvvw van bet KaoMfüd br Van üereirteyn waarm deze aan de Kauw iu d d el4 dal bij et böwvk be l oolvaii ii vaa d a b rT Mtot ékJfoury burgau eiit r vaa ktooHteraaade Mtand ter vardedigkig vaa iija i rMkn dHt door d a beer Van Uen tv ia dn i eMlio Kamer waa gjecriU eerd i e beer Vaa IkraNcyn do t In uJq bnei owdedMawg vaa bet door dan beer Colloi dbecurj aan4 voerd tni be uit sJJa wbrij uo met de verlOariBg dat bij ia de lueoedc Uttgien vaa den bt T toiiot d i otury fe ii aaiiilitrtlTig viiult ota ook maar kW vaa tja uiluek terug te uenieii iM ütMOm nam op vooralal vaa den voorittter bet M l iJ V4fc vaa den beer vuk UareaMiya oor k untiig viji p aan Het rapport Van Baat I a aiiiiran E op opeabaaxmakiaf vaa b t ni ori der U K KatMrtUtb la s kv dot beer Vw b wt ia 004t door nuei KoooMMib Mad ala lui erktvd maar d lllb Urt n t Dt dtt tte ovenUariMkibg nl t bet eeojga undiM b bovf te n en to aorgw dat gaeu mii 4 ol zoUu vunDoediti op dm naam vaubt Kaoïerlid blijft kkfvwn it Mfx aof aodtvo uldtètèm B gt sa en gwA vaniMuuH da dtt ook iipMdig aai bUJiteu Ueo kaa iMirgtt bei bMd aaoinemea dat w iui v de K iitiioJ k baiuerUub ku atkouTMMwaarülga tn de gauragiogea van den lietr Vaa üavt bad gc voaoieu z ti r prija op sou üteileu ter willf der kMlboiivKe tMaaWpanbj daarvan t do a bUjkm m ü iii lm te makao vau den b r aa bMt Uk nltA pub ioeciiug vaa bet rB4 pott kaa geen flaM y veiiuoedm lui natweie van nw Vaa opkomaa Dat aeu aAtuaa daa bet gpluil kunaea vga waaaeer bnl rappoil i e opgeaiaaii t met b t doai oBk pi p U Uoetird p wordca ieU vat ntd bet gevai ia U i rapport ia alf k u flwmmrt voor de Katbi eke iUaierolub oiodal duae wlide we ea wat er van la im dne o pvat tBg oor bwebuldigbgan ot verdukioftea waaraaa een puoden man $ i MMtaaifl bteoWi t lo bawibouwea ala d bl BoaiM saa van de partti ol de KaneiiraoJe waailoa belwort kuDOioa wl one niet vere ulg Aan da UberaM Um o ub o do oomnüfeue vaa onderaoek uit baar mlildea Ua JOM Wecbt verw Ma dat ztj kuaiie d n beer De Joa dea a ujn ab ware auik eea opvattiag de bare niet baeft ontffaao fuUidb It wordt variaugd omdat de baar Vaa ü fll Ujk da beur Ua JongJ Ud ta Tia d i at nrU aeraai die hi gabec4 NadarlHidwba voüt vertugeawoordJi gea Uflt fubUek aa ufi orgea a oioeien daarom tot oordiMlro in ataai wordea goslEid O nw a i gabeème partiJberecbOng kan ook volgt er een korS eottOluj4e in bet optabaar op oM wordea volMaaa Da t fr r Mere e knia t Zijn wM w i iageücht aeffi de N B Ct daa il da oodar h aa ite U n gca over da eooaoodaobe overeeaiuMiMt met d g HMMleerde luiden i otente ea de Vei t n4t 4 tttaten vaa Aioerika aoo goed ais bcCtadifld coodar dat tol duaver onae Hegeerlnc oMt deia laoAen tol OT r enst mnb ie kunaan komia De Staataiaenlng i lT Da IHiitotnr ran l inaaidUNi naakt bekend dat op de aa taleeiüng 1017 tot en üM 9 Maart 191S aoader da atortlngen wilke zl Q g aobied öMr Inlevertog van pCt obUffatltfiL 1914 la tmM vm bodrac van V7 M6d Watarwag va Dordneht aaar lea BIJ da Twcada KtHnar W li ekooMn aca w t40B vfrp Mt larktarlng raa lia aiga neeu nu dv ooMlteoiB vao igcndommee nMMkff voor dfB Watarweg vaa Dordreoirt naar Zee De IwtoeUa igendpmnw al fSK k da gaaaaeaw DordrwifaÉ Ora ttdaaJ OM Bei ZwUphAI Pooitugaal HaerJaodaiD O en W Baren dr ob en üootriiéL Als iptna vatt onteicenlog la over het algwiveen aaagabou deadaiyaopaOOUukda utouwe aoruaallijR W verbeterd rivW EUnachapca temggeroepia Naar wij veraamea bebbca deiig iaara vaa UljBBobeiieD van dea JtUuiBuu ao Landbouw aan gtfm ekrefia bon atdiapen zoo apoedfg okOfei k uit L uiwenland terug ta poepcth IkM maatregW vaa den MüOater aou verbaod boudca met bet fet dat vele KgoeohefKa uKt ontduliUajt vaa bet scbe p uitvoerverbod aan Uuitaobiaad UMHtta 2j a verkof doob oader NederloadBolM lag zijn blijfvea varea De teru roeptitff der eobe pm zou daa ten doel bebbea bet ondeizoek naar de pUale gebad b bbvad overtredlagca vaa bet eobepeauüvoerverbod to vergemakkflUjkjeD Ned Handetidu ogeBGbeoL De hear Job A Nederbrai Jounia iM en teeraar U U in de btaatawetanecbappea te a UraveolLage zal da aerate pronjiovtadua Kjjn aoa do Nederlaadaobe iXaitdeÜMKigtiitdiool la Uotterdam MaaudaguaddBg tai hi s liet ip oaw dï T iaatiiUin zijn proeladirlft getittid l iiétnuioii imdüque in UbkM verdedigen fer verkri güig van don graad vaa doctor la da UaadetoweteaaUiap aaa d Nederlaodinbe HaadflahoogiaobDOl te Kotierdai Hot Inddaat la Qro Naar de Tel verneemt heeft de heer J L L Gro de president direoteur van de Nederlaudache UitvoefMaatlohappy uoh met eea tutvoeng aohryven gewend tot minuter Poathama tot den heer A G Knilter en toi den heer J £ W Uuyi naar aanleiding van de mededeelingeu welke de heer Duya in de Tweede Kamer opgexag van den heer La Qro heeft gedaan In dit lohryven lioht de heer La Gro versohiilende mededeelingen van den heer Days nader toe en rioht hy iich ipeoiaal tegen de commentaar welke laatstgenoemde er heeft bygevoegd In het bysonder ontkent de heer La Gro ook dat hg gesproken soa hebben van een oonÜiot tosaohea de minuteri Loudon en Posthoma Uitvoer vaa vaa varbodan Op militair geaag is het verbod van aUToer van vee van het eiland ÖohouwenDiuveiand uitgevaardigd pe o rzftftk van dit besluit ligt hierm dat teehkndelareu b de boeren in ttlle haast vee gingen opkoopen en doftü over het Zype vervourUeu waardoor dit vee Euodoende onttrokken werd aan de inbeslagneming der etappe OaiblS UAAÏBEU£UCN j O T advlacurs ea inapecteura De N O r veallgt opnieuw de aandjoht vaa beilaugibabbeadea bat lelt dat door tkoaa aangKMlulde ijlnil an inepucteure QKwtMi voorxMo zijA fr n eea beiboorlijke volawobt der MaaiUMHiapplj gef ekend door twee leden dier Uitvotuoude f nmmtoilft a eea bArer geori taruneii OenoMuda auitoieaar a aija i4ecbt Hider voonuEgaande vertooolo vaa bun vol tuaobt tot de uitvoering van buone taak güreobëgd PrtlaatUglng gcoeeamiddeletv De booldbJ u ea der S é Mi kar Bevordering der Geaeeakunal ea dor Pb raiaole bebbea e a adree gericht bot dm uitfter vaa Uiunenlaudeche Zak a hi zak da voortdurende prt Mitilgiag der iireeat gfbrulkie geo otaniddiieu eu vcrbandMolE Wutke bet idukoiioadaweïim eu daainneide de VvlkegeuHidiieid binnen korten tijd rawig ia gevaar breug u euil n Verbouw vaa haver Ten dade te kunoen vQorzicu la de beboeite vaa kraolitvoer voor de paarden bebbea HoUordaaHohe Bleepcr patroone ea andere beiaagbeHbenden eea oombinatiie ge vonud w ike overal In ooa land graa lood huurt dat £ ij cal laten acbeuren ta waarop U Itaiver aal iaten ver jouw a De betv P W itllek vooralUw van deae voorloopige pombiaatie dia nog vaalere vormea nio t aanatwiwi beeft reeda e n groot aantal bandara laad voor baar gehuurd Met de regaerioc ia overeeogckoioea dat een vierde gedeelte vui den ooget aea haar aal worden a eaiaaa ea het overige ter beoobikkhig blijft van de oomblnatie die het t ea dea koalradea prijaaaa baar ledea dlatrlbeeerea Slatting dar Tatta Tarkanaaurkt U LaUea Uit LNidBn otfJI g4CMA dat B en W den gMnweulwwwl voorateUen de Dloadagde vette vavlktMiuarki te alulbMi lot t en ijle weer BaparUag dar dlatribtttlakaataa lliniatar Posthuma beaft gevolg gagavaa a rija Timmmnitr hi da MauMzie vaa immmÊ mÊÊÊBSB BmmÊmmm Antwoord bQ hst lwumtdd lw oa w p geuit om aea eommiaaia te baooemoB dia hem binnen korten tijd van adrlaa sal hebben te dienen over de vraag in hoevarro da koaten vaa dfttrlbutla kunnen worden bapaikt door hidlviduallsaaring of gmspss ring Naar bat HbkL meldt tal o a da haar Wibaut wethouder van Amatardam la daia eonasmiaaia idttiag faafabea Kladiten vaa bakhara Hat volgaoda telegram li tot den Minister van Landbouw gericht De beaturen van da navolgende veraenigingen jjederlaodache Vcreeniging van Werkcerera in het Bakkerabedr f Nedarlandacben Bakkcrabond B K Bakkersbond Provincialaa Bakkerabond Over jsalachGeidersche Bakkeravereeniging Haagachen Coöperatieven Bestuurderabond combinatie van Noderlaodache Koekfabrikanten aohtan het hun pUcht Uwe Excellentie mede te deelen dat d atammms onder de bakkers van zoodanigen aard ia dat het dringend noodzakeluk is dat hetzij nog deae week een beaiiaaiog op het aan Uwe Excellentie ingediend adm wordt genoman hetsu de besturen nog deze week door of vanwege Uwe Excellentie worden ontvangen opdat aan de ledea der vereeniging definitief kan worden medegedeeld welke veibetenoc in onhoudbaren toestand der bakkerg in uitzicht kunnaa worden gesteld Grof roggebroed De Minister van LandÉwuw heeft bepaald dat de maximumprya voor grof roggebrood rerkrygi aar op R bons bg verkoop van dit brood in fracties van 1 l G naar beven mac word a afgerond met dien verataode dat de prusverihooging steeds minder dan een halven cent badraafft Stcrt RÜkaooaanüaale van toaakht Boter De Miniatar van Lancttwuw heeft den heer Mr G W Sannes lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal te Kotterdam op z n verzoek eervol ontslag verleend al lid van de BljkacoD nissie van toezicht op de Botervareeniglng Vervoer vaa runderean De Miniatar van LaiKÜ ouw broogt ter kenma vui belanghebbenden dat het verbod van vemer per apoor in binneAlands di veikeer van runderen met ingang van 11 dezer tUdeiyk buiten weiking ie gesteld SUrt De bruinkookuitginning tegengewerkt Men scluijft aan het Hbld In het Avondblad van 9 dezer werd meegedeeld dat ook de bruinkoolgroeve Heerlei eide spoedig m bednjf zou komen In werkeliykbaid is men zoo ver dat reeds kolen uit deze groeve hadden afgeleverd kunnen worden Tal van werklieden staan met houwe len en schoppen gereed om de keatelüke Ifrandatof te delven z kunnen cbt3r j V aan den sla gaan omdat de autorU Un in Den Haag het er met elkaar niet our eens kunnen worden in wiens beheer d oor den afvoer der kolen aangelegde apoon g geéxploit erd dient te wdrden t eze bcslulteiooBheid van de autoriteiten ia oorzaak dat vele honderden wagons kool die men reeds voor de verbruikers beschikbaar had kunnen stellen nog in den grond Kitten Heilige Bureaucratius en dat onder de heerschende omstandigiiadenll I Haver voor de Botterdamache sleepers Ten einde te kunnen voorzien in de behoefte van krachtvoer voor de paarden h d ben Rotterdamsche sleq erspatroous en andere belanghebbenden een combinatie gevorntd welke overal in ons land grasland huurt dat xO zal laten scheuren en waarop zjj haver zal laten verbouwen De heer P W Bliek voorzitter van deze voorlooptge combinatie die nos vastere vormen moet aannemen heeft rieds een groot aantkl bunders land voor h ar ger huunL et de regeering is volgens de N R Ct mgokomen dat een vierde gedeelte den oogst aan baar zal worden afgeian en het overige ter beschikking bl ft de con d inatie die het tegen den koeinden prljB aan haar leden zal dlstri ue n i SuikenUatribntle De AMeeling inspectie van het Suikerdistnbutiek ntoor te Amsterdam heeft in de afgetoopen maand 21 maal proceg verbaal opgemaakt wegens overtreding van de fiuikerdistributieregeling in de volgende gemeenten Lekkerkerk Gouda AmstanUm Geertruidenberg Zwfjndreoht Del TBottepdam Leeuwarden Haarlem In de meeate gevallen betroffen deze overtredingen het verkerken van winkelaulker voor industrieele doeleinden Tegen de betrokkenen zal eene vervolgintt worden ingesteld overeenkomstig de bepalingen van de Divbibutiewet 1916 terwi beslag werd gelegd op de goederea in verband mimiiii i de overtreding werd gepleegd Zeerlaek H t Bureau voor U dedeeUnc D In ziüte da VoaAaaivooraéeakig nkekll Aangffidea oog steed gvea uHatctil beMaat dat de aloonn taHcbw an lapt bhmen korfen tijd de vfesoherij kus hervatten mogen over de maand Maart n gi gieen aaD voeT o van zewladi worden varwadit die voldoende auOea zijn on aaa da binnenlaindaalie vraag geheel te kunnen voidoea T n evolse eobtar van belf kkc4i c oote Mininln aaa da lr wlvlawh rl door da zsiitrawllra en da bljaoudar mime vaagiBeeu welke door de ac epen wordea gtviaaEt zal orp aanuwrkeJljk ruimer aobaal dan tevoren z evMih beeohikbaar kuiaien worden goatekt en wvf voornamelijk kkdne acbelviaob wetUn en gul tiij gcachlkt weder roor de ulteefeolng vaa de kuatvisaoberij ia eea betrekkelgk grooto aaavoer vaa acbol te verwaciHen l e uiderzeevisecbonj zal ovu r de maana Maart virnioedeüjk iMg i ieriïtc opitrve ren terwijl do kaotf bestaat iku de vaogM van iiariu4t via dl a aard wordt dat m den kop der maand begoooeu kan worden met de beacldKbaariN liUi van Zui derzeebarlng bakbokkbi p l e dldtrluutia van isoordxiee iiarlng kan wiG eiM9 geri rek aaa voorraad ala al oopen wordm beaohouwd Cocr Bur De kalkelercn over de grcna Het Bureau voor Mededeeilngea in zake de oeda lvoorzknlng ve ti9t daaaodaobt op d wenaobeiijKheitt m de eeraivolgt nr ue wekrn noB ruim pe4 ruiK te makien vaa kaUateren die zooala bekendis wcr goed sijn te gebruiken la spijzea en voor bet baiüten van spiegeicd jiren bij zor uldibge behanUaLJig kunaea se ook gekookt worden men zai dan eobter goed doen tuet eea naaod een gttojlge in dac ei te prikkoki Het ia daarom vooral noo dat van teze lertn nog Slok wwdt geoonauoeerd outdat met 1 April aa do overeenkomat nwt de kaïlke afloopt ea de regeerlog na difcn tijid niet meer de boscbakklng heeft over de puttea i r ia echter nogi eeu grooto hoeveelheid in de putten en de eieren die jiiet hier te landto gcoiMieucaeerd worden zullen voor uitvoer ia aaomerking moetep komieik 1 r zal nogi maar aakeie wokea kunnen worden voortfegpaaa met de veiatrekking van de e eieren Tot haU Apnl zal nog aaa alle anovregen kuauan wordiea volTelgen dien üid ia er weer ruimte voor verMjhe eieiren Ook te nogi e pautij iu pekaikte eendeneier beeohikbaar die eplaatat bullen moeten wordea bij bekkens en iadu atiieelea Het iDddent U Gra Minister Posthuma heeft gevolg gegeven aan zgn vooroemen in de Memorie van Antwoord bg het levens middelenout werp geuit om een commissie te benoemen die hem binnen korten tyd van advies zal hebben te dienen over de vraag in hoeverre de kosten van distributie kunnen worden beperkt door individualiseerxng of groepeenng Naar wg vernemen stal o a de heer WibaQt wethouder van Amsterdam in dexe commissie aitting hebben Prlta van roggebrood De Minuter van Landbouw heeft bepaald dat de maximumprgs voor grofroggebrood verkrygbaar op K ijons by verkoop van dit brood in fracties van I K i naar boven mag worden afgerond met dien verstande dat de prgsverhoogihg steeds minder don een halve cent bedraagt De SeheepvMirt en de Oorlog Het verbed van uitvaart naar Scandinavië opgeheven Het verbod to4 uitvaren van edl rtaadache obeipea naar de Soeadinavi ri keu dat 20 Januari j l werd uitgevaardigd maar humddela werd opgeheven voor Mihepca beneden de 0U ton ia naar iKt Oorr Bur meldt van heden al Imgoirakken voor alle Nederlaadaobe achapen die op Boauduaaivitt trillen varen fWi EKnic Versaderlag vaa U Maart vervolg De beer Tednatra v dL wees op de klacbtm over de B I D A Dn Mkuater zesde apr keiit da tetten niet a hij meent aog steed dat het met de koleadttatribude en de turf goed jipaat Oroote partijen aardappelen Uc te rotten da r gieling voor de pootaarda pelea kojnt veel te laat Aaa de Jaohth en vo g lwet wordt nlcte gedaan aJite wordt opgegeten door het wild terwyi wij mlaachlen sta n voor boageranood Spr ziet de toekomat met wg tagemDeti ca waa aa nweoin r dat het zwo niet kmgergaat Spr aedte over to belten naar die nne nang vaa ben die cUoen Minister door e n Bad en willeo alen vervangen De heer Snoaak Henke m ttgke o h betoogide dat woiaaig do bultigwooe onHtandlghedini voortduren alei dient te wordbn gebroken met het stoteel vaa dea ndniater goed reeuitaten opleverde Dit moet eivenwel zoo spoedig mog ljk worden vorlatea ate de toeautoden weer deer nonnaaJ zl gemlorden Hij waaiwnawt tegiei den dwaotf len aanalen van den landbouw en la teffenalandarVaa een fcmderlijk Crktedepartement Beter te het dfv ndolater te oatlaaben door bistelHnff van een Departement van Arbeid De minteter kan dui mew zeUat n én dite ladend optreden Ook moet meer av rleg worden gcj eegd oKtde arbeld raorgauüiritea en moet de mnnteter kracbtl ger worden geabeund door zl amibtgenoo Sp moaDdis dat kraohtJip feofp ijpea la sake d mMDttlaaiurcn vieeaob en v tvoorai olsc Doodiak lltk U Sprakara varlaa gen gaat oobter nlH uM aaar een sU wen bewiadaoMa De beer Meratraas v t batoogfte dat dB beer Kroikr otcsaink de man ia die allca te zeggen heelt Jltoty beheert ht ook ons eoononaaoti buUemaadHCb bvteuii ia De boor De Monté Verloreia o h woea op de ernaüge beteekenia vaa den huaacteeien kant 4er uml eu vroeg krachiig optieden tegpen bet gd rek aaa aukOtelijke oorrMtb tei bij aouauge dlfatribiiaeorgaaieai ixpr aiobt da uitgaven voor dti distributie even noodaakolijk aJa voor de verdedigung en meende dat op den Inge0lagea w g nog verder mo worden gegaan i e beer v d Voort fi tia 2 UP a r crAlisee rdi3 vervolgena da regeling der varketuavleeaobvoorzunuig en die betref lende tuiiproductno en dUtilbuue De hoer Kubgers ar Jultdite toe dat die obrtetelij ke arbeider aen gebruik maken van da poikieke werktitakum ala mdddd dat bedienkelijk en eigenlijk ongeoorloold te De beer De Jong ui aaa hetwo kamende zclda zioh wet te iileir vardadigiea tegen de tegen beur iogieèraohte b ochulditQingen ü zal debebandehog van het door henv zeer toegeiulohte euquote De miuileiter de beer Foatilbuma noomde diQ rede van den heer Bercatejn voonngieiKHaea De vergadeiingi werd daarop vo aagd tet heden baif een De heer Kalker niet uit Zweden verbannen De heer J J Kalker dte na het bekende incident in Zweden thana p r a a endo acbt la ons land te teruggiokeerd Lhrg t dat hij ntet utt Zweden te verbaoDiai niiaer dat hem w bi bijaMucomst m Zweden uit i ilaud per a oontboot H imdahl ntet in het betM waa van een pee genteoerd In overeensieniuung met een Kon bctduU van 22 a pL U de toegang tot bed Zweedache rllk werd ontzeg en dat hij bi alwaohtlnv dat x oiiiettocilatiiig bewerkatelj kon worden onder bewaking an do politie njoe t blijven I tjja pakje met eakete mühoegan roebels had hg iilet bij uoh gebad 1 h j had aeiUs zoo wetnlg geld bij zlob dot hij na aaukotubt te Btookhom vaa dea Neder kmdedifn geaant aldaar e ktehi bedrag teemde wt tuj zloh m vcrbindlnc sn baak kon MuUèa Ook had hij op ds Uttiiudalil gven botHjewiksobe propaganda gemaakt bij te b i t met die propaganda geheel oueena Voor meer dan 20 000 aardappelen bedorven Door onoardlc lkuadig i behandt liagi ea sehanidietijke ouaobtoaamhiOid zijn te Deventer volgiens de Tel voor meer dan f 2U 0O0 aan aordappeten voor de volks voed ngl verloren gegaan B ui W hebbeu dienaangeatwte een uitvoerig lapport aan den Baad ovcrgialegdh Inbraak in een kazerne De bewaking van muUtalre gebouwenen otkulüatraÜeB soh t nog altijd hter en daar lete te weneohen over te laten Zoo la in den atffeloopea nsM t weer ingebroken In dèV Oranj Naaaau Kazieme te Harderwijk Twee kteten in de kamer van den adtnlniiatrateur zijn opengebroken f 900 wordt vermiiet Dader onbekend D diefstal van 15 000 In da laabeUakaaeme te a Hertegaa boflch ia sedan eenlge da en een korporaal der iidanterte apoorlooa verdwenen Hij wordt verdaobt vaa den diefstal Vvan f15 000 te dte katoerae gepleegd Htj te via 1 D0 4i€dé de Duiteohe i oa ov q g N Da tr na te Vlaardini L Het uuitad typhu lijderfl te Vlaa cigen te aedert Woensdag met 20 toegenemea zoodat be aantel au tot 169 Is geategea Het aantal slerfgieTaillen te n et vier toeffenoDKn VerUdalde kerkdtefstaL Zaterdagavond heeft men doh door brsiüc toegang veracht tot da R K kerk aan de Paul Kni vtraat te Rotterdam De dadera waren aan de aobterzijdB mei behulp ven een touwteddertje over de schut Tféjj ting gekioniDen te zt n patma door bet teiftiikken vMt een der rfüteq da kerk t Uncengedron en Zij lusdden reeds veratdtliknda dUveren Naraden ktew a8et om KJasae VII woningen met 7 baaidatedsa en meer S4 eenheden Klasse Vin woningen met centrale verwarming 50 van da zoo zuhiig ihogeiyk vastgasttide normale behoefte Ëen geheel nieuwe bepaUi is dat voor kookdoelMnden 20 MS gas zal worden beschikbaar gesteld vermeerderd met 2 iM3 voor eiken bewoner der aangesloten woning 1 M3 gaa zal weder ii eruild kunnen worden voor 4 K W U aïactriciteit men zal echter niet meer dan 30 H3 gaa mogan afstaan Een nieuwe bepaling die veel voldoening zal schenken is die betreffende studeer en leskamers Voor verwarming daarvan sullen personen die de werkzaamheden aan hun ambt of beroep verbonden geheel of voor een aanzienlijk gedeelte in huh wooiAuizan vemchten een extra ranteoen van 4 eenheden kunnen ontvangen Extra regelingen zijn bovendien nog getroffen YOOT spoorwegpersoneel schippers bewoners van woonwagens zieken kraamvrouwen en paagchorenen geneesheeren en tandarteen alsmede voor plantenkassera en serres Ëen algemeen gas en electrlciteitorantsoen IS nog in bewerking maar zal wel spoedig ver8 nen Slagersvereeniging Gistermiddag vergaderde de Goudache afdeeling van den Ned ijlagerabond onder voorzitterschap van den heer Schinkel Deze opende de bijeenicomst en merkte op dat tot dusver geen w ziging in den toestand u gekomen Spr blyft van meemnf dat het onder de huidige regeling dsr maximumpiy zen beswaarlyk zal zyn te slachten zonder ii et den rechter m aanraking te komen wil man althans geen verbes op zyn zaken luden bpr wees er op dat een door hem met name genoemden slager toch geslacht heeft en verkocht heeft boven den maximumprijs Ken schipper had n 1 ƒ 1 30 moeten betalen voor een stuk klapstuk dat slechte voor ƒ 1 30 het KXj mair worden verkocht De voorzitter die dit geval persoonlek onderzocht IS met den scbi wr by den inspecteur van politie geweest Deze beweenle evenwei dat aangeaiea in deze zaak geen getuigen waren er niete aan te doen viel De voorzitter meikte op dat wil men knoeien mets makkelyker schynt het ie niete geen moeite één voor één de klanten binnen te laten en zóó boven den maximumprxjB te verkoopen dan zyn er geen getuigen en kan er blikbaar met worden ingegrepen Dit is echter een weg die niet bewandeld moet en mag worden Bovendien zou de commissaris doen controleeren De heer v d Steen zeide in aanvutlinf hierop dat de commissaris hem verzochthad mede te weiken om deze fraude tegente gaan De commissaris zou met teelaten dat er geknoeid wordt ook een combinatievan vleeschsoorten tegen gecombineeiden prus mag met worden toegelaten De heer Rietveld lichtte het geval dier voege toe dat eerst een schippe vroui v vleesch gekocht had tegen te hoogen prtjs daarna is ook de schipper vleesch gaan koopen en ook hem had die slager te veel laten betalen Beide j rsonen z n b den insp teur geweest beiden hebben verklaard het vleesch te duur te hetöen moeten betalen maar de inspecteur zeide er mets aan te kunnen doen omdat er geen bewezen wareni pt deie personen het vleesch dUr en tegen dien prys gekocht hadden Toen de slagers die b i deze Icwestie op het bureau getuigen waren zeiden dat iedereen d n zou gaan slachten en zu eenvoudig zonder getuigen boven maximumprijs zouden verkoopen teen ja toen merkte de inspecteur op dat in ieder geval gecontroleerd zou worden Spr laakte dan ook ernstig de houding door de poliüe in deze aangenomen Ëen van twee èf er moet Ivacfatige modeweriting z Jn van de politte Tf de slagers zulten genoodzaakt zyn allen te gaan knoeien op wejlte manier dan ook De slagers die t ininste de afgeloopen week geslacht hebben hebben goede zaken ttemaakt met vleesch boven den maximumprgs te vericoopen De heer de Jong meende dat men maar moest beginnen met slachten Men diende eindelyk toch te probeeren weer eena iets te verdienen De heer Rietveld verklaarde niet te begrupen hoe er nog personen zUn die meenen dat men zoiMler verlies kan slachten alweer zoo ten Ainate den maxiTOumpryjBen wil handhaven De vraag la nu wat moet gtAieuren Gaan we slachten en dan dus ook frauduleus handelen om winst te maken of blyven we de boel aankyken T Werkt de politie niet mee welaan dan maar slachten Spr atelt daarom voor op het oogenblik de afspraak die de leden bonJ te doen afloopen Laat men thana beginnen ieder weer vrö te laten en elk zün waarborgeom van ƒ 26 wederom vult te keeren Men kan opnieuw zien wlJL wil gaan slachten Dit voorstel van dJfheer RiAveld we met algomeone atAimen aangenomen De Voorzitter steWe nu voor dat men het eens één week zal probeeren Jeder mow dan voor zich ipeten wat ho doet en rten kan de volgende week eena nader confereeren over de opgedane ervanngen De heer R i e f v e 1 d stellde voor dat man uit een oogpunt van biliykheid onderiing zou overeenkomen Dobderday te verkoopen ten minste voor zoover men slachten wil en dit temeer omdat het niet gemakkelijk zal zun zoo apoedi aan en beest te komen By stemming werd daarop besloten Donderdag met verkoopen te beginnen De heer Kaars wilde dat indien Iemand wegens frou je geverbabseewl werd de onkosten gedragen zouden wonlen door de kas der vereeniging Z 1 gaat het niet aan datwaar allen volgens bem zulten moeten en zallea gaan jnatsen snkeleta daarvu de réapii WtfrdeB