Goudsche Courant, woensdag 13 maart 1918

o 13645 Bij n ieep d w rheld v dus benloten Hierna niets meer aan do orde zijnde sloot da voorriHer de vergadering NIEUWE SCHOUWBURG Sooletalt ONS OEN O ES EN leori Inuii s Wiener Operette WOENSDAG 13 MAART 7 uur CROrni SuooM Enapm ueoM Wegens sterfgeval zullen de kantopen dei Fipma Wed Knox A Dortland en van hfl Corresponilentscliap tJer Neilerlandsche Bank Woeosdao 13 Maart van 11 2 uur gesloten zijn Me Jaargang 101 Advertentiën n Tot onic iroo e droefheid nam beden de Hecre van om in den ouder dom van ruim 84 aar onae lieve Moeder Behuwd en Grootmoeder Mevrouw feil A nORTUHO den Haan A 1X RTLAND 1 H E ORTLAND Baiitii N OUYMAER VAN TWIST DOSTI AND L f DUYMAER VAN TWIST 1 A DORTLAND M UORTLAND ZuïDAM en KleinkinderenGouda 8 Maart 1918 991 22 Die Försler Clirist a i© w wrs j VERSCHIJNT dagelijks ABONNEMENTSPRUSt per kwutuJ IJU per mek II al md ZoMbfablad per Inrartaal ƒ 2 It per mak 17 eeal mn vaar tie benrfhir pw lo er reeèUailt Franco per post per kwartiaal ƒ 1 M met ilondacablail ƒ Ut Abomnementeii werden dafelijlcs aanccmatien aan ona buKMl MAIKT II GOIJDA hij onae agen ten den boeUliandel en de po tkantoren AOVEBTEKTIEPBUS Uit Gmlda en e utreken bahoomde tut dentWEor Dlna 1 nteli ftM elke retrel meer ƒ O U iTan boiten OoiuU m doi benrgkiteg 1 8 Ht l M aUu teiel man ƒ 11 AdveiaBtiën nu puUake wmiknHflrtnilw 18 Dl Daehttr nu du Houtvtttgr Operette in 3 aelca Muziek van GEORO JABNO HoofdrollenMAROA GRAP GEORO BRAUN Volledig oreheal onder leiding van den heerMAARTEN SPAANDERMANPrijzen der piastienLoge en Slallei l Leden t l SOBllion r 1 25 Leden f 1 Galerij I O 50 Alle prijzen verhoogd met 10 voor uleurarechlen 9S6 40 Kaarten van af heden verkrijgbaar In hel Slgaienoiagazijn van den heer J OUOEKKERK Korte Tiendeweg 10 en dei avond aan de Zaal Plaalibeapreking op Dinidag 12 en Woenidai 13 Maart van 10 12 en 2 4 uur lo de Soctetcil Het Advertentiebnrean De Douilsclie Courant Tefen 1 Mei wordt bij jonggehuwden te Z vsniielsen GEVRAAGD een flinke Dienstbode vaa t gel V Loon f 150 met jasrl opflajjwaiehgeld t 30 Schriflelijke sanbiedmlensan Mevr DE VOO Y8 Verhaluurssf ë3 dsa Hsag 1014 12 Redactie I Telef Intere 545 MARKT 31 TELKF 82 Admiitiitntie I Telef Intare 83 DE OORLOG Amarlka en Ruslflnd Walk moellijfchedan DuitttOhland in hat Oosten wnc ht n D Belgische rmlitors UH Italië Vliegermnvai op Parijs Qeveohtsaoties aan de fronten ONS OVËRZIOHT bezorgt de plaatsing van ADVERTENTIËN in alle Nederlandsche en Buitenlandiche dag en weekbladen en andere periodieken zonder eenttfe prijsverboofinf bruari zijii 17 aehepen tol ea g n l lijkai inhoud van IW 700 Ion ttgllmmi TALK Ue Pau B da Ok liit ka kwaatla De Zttriaher Naiobr verwwM all Ros dat Pillen e Oetiajin de benidMInt van den Pau hebbm togwoepen I o de IwlnaKho kwcalie JATAN Japan n Cliiilt Do onderbandUhigeu tuiaohni Japan n Idoa lietri lcnde etn gwueeneohappelijke acUe in blborlu heliben een gunetig verleop den JapOnoDben geant te Peking la hol reehl virleaad tu deze aaUsland p op te tred Ue meeal InvkwdrUka Ji m w g pera W voor een krtehllga aelie NIeuwa oorlOfiaoredlelagL Onnddtiettijk na bet b JMik ami tm den KIjkedag zullen nieuwe oorlogaoredle I ten worden aangevtaagd Hel bedrag dar nieuwe leeuii zou d ii tu o t a l naar man zegt IS mUUanl b ka en Korte barlablas Op de elerkaatt kan nw kuHbin U en 29 MaaR te Berll t l i krijtan Te UcTlili ia een n Ml War die h a a del heeft gfxk vcn in geatolcn breodk art n lol 1 Jaar B Me dagen tuehOnki venior M Natsdepartement GOUDA Voordracbl ilvoflil ie geven door den Heer Prof Dr Leo van Puyvelde OP DONDERDAO 14 MAART 1918 des avonds te 8 uur in de Sociëteit De Reunie Oosthaven Lezing met lichtbeelden over het kunstrijk aanschijn van België Vrijen toegang hebbLn de I eden en hunne huisgenoolen uitgezonderd dienatboden Entree voor niet leden f If Voor leerlingen Gymnasium en H B S wierouders of verzorgera geen Leden zijn f 0 50 alimede de Leden van den Bood van Handelten Ranloorbedlenden voor xooTer de ruimtehet toelaat 993 42 Bovendien zijn voor de tribune een uÜr beperkt aantal kaarten it 10 Ct verkrijgbaar voor on en minvermogenden ten huize van den Heer J V D JAGT Hoogstraat 15 alhier en wel uitalultend op Woenadag 13 Maart 1918 van middagi 13 tol namiddagi 3 uur N B 8 De contributie voor bet lidmaaticbap bedraagt f 4 B0 De Secretaria C J M KROON TE KOOP imeEBaDeN 10000 Kilo best Koehool en een parlij ruig KOEMEST Aan hetzelfde adres een 3 Jarlge Stamboekstier te koop Tc bevragen bij K BAAS Bensdenheul Stolarllk 1013 11 Irutanding van 4Mn schpin stoads voldoend ZooaU een laatste telegram in ons blad van fiateren deed uitkomen neemt p r e b i dentWilsonm tegenstcUingr met de geallieerden oob ten aanzien van K u s d n d een geheet zelfstandig standpunt in Amenka heeft zich niet gelyk de Entente van het Huiland der Bolsjewifci afgeBcheiden In dit telegram aan het Congres der Sovjets komt Wilson nu unmers weer s n sympathie aan het volk betuigen en xegt dat hö hoewel de Begeenng der Ver Staten ongelukkig thans met in staat ia afdoende hulp te bieden i i zou wenschen die te bflwuaen Hy verzoekt den consul om aan het Russische volk door het Congres te verzekeren dat de Amenkaansehe regeering gebruik al malken van iedere gele ei eid om aan Rusland opnieuw z n volkomen souvereini teit en onaithankel ldieid In z n eigen aan gelegenheden te veraekeren evenals volledig herstel om rijn groote rol in het leven ran Europa en de moderne wereld te spelen De rr e met Brest latofsk moet herzien dat Ib de ondertoon van deze woorden snderzijdfl belangrgfc om de verzekering van steun die Amenka aan Rusland toe egt overtuigd als iet is van het gevaar dat een l jJhW l voo s wereld vwde oplevert De socialisten in New York hebben een telegram gericht aan de arbeiders van DuitBchland en Oostenrijlt waann x j hen verzoeken zich te verzetten tegen de po gingen van hunne hcerschers om de Russische republiek te verpletteren Op u rust aldus dit telegram de verantwoorde khead voor het suces of de mislukking d r pogingen over de geheele wereld aangewend om tot en vollcerenvrede te komen De Dultache inval in Rusland is een alag m het aan gezicht der arbeidende democratie in alle landen Dat de thans gesloten vrede met Rusland sletdits een voor vrede beteekent en nog vele moeiluklheden zich zullen voordoen betoogt ook Ceorg Bemhard in een breedvoe rige beschouwing in de Voss Ztg Het moet tdians voor iedereen wel duidelijk zijn zegt hU daarin dat het zwaarste stuk werk in het Oosten nog te doen hïijft Het vraagstuk der grwisstaten wordt steeds moeiluker want het geheele grensstatenidee heeft toch sledtts zin als die staten een beschermenden wal voor Duftschland zullen af Inliohtinjen worden GRATIS verstrekt Te koop Ben luniljg gelegen nieuw Pand Idvciioort ill lil Ifilad voor Kaaahaadel wMmt d Leh Brieven onder No Courant tehecl geachikl aan de 1017 bureau Goudicbe 12 Te koop gevraagd amoH BlbUoth li B PreaUn enz Brieven met prijionder No 1009 bureau van dit blad 9 Bericht van Inzet Bi de op 7 dexer door den Notaria J VAN DER LEEDEN gehouden veiling aljn m bod gebracht BERKENWOUDE Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudeDorp doof A BOOM Berkenwouile voor Berkenwoude Achterhoek door J HOOMEN Beiersclie STOLWIIX DE BOUWMANSWONING B 73 met STALLING HOOIBERG SCHU REN en eene partij Weiland Beer a blkt voor TwIalaDd te COUDERAK polder Veeritalblok nabij Gouda £ rOot3 3B B3 Hectaren op t 11100 en twee peroeeleo Bouw o TuIaUnd aldaar root0 21 7 Hectaren op f 3200 Af l Donderdag 14 Maan 1918 dea morgeai ten II ure in het Kofüehuit van CHRISTENSEN te 8tolwi k raluia Inmiddeli kan worden verhoogd t en genotvan 10 percent premie 1016 26 D £ BESTE 1XIDMBTER VEBKRUOBAAR BIJ ALLE SOLIDE 412 58 HORLOGEMAKERS en G O U D 8 B D B N Openbare Verkooping VAN HUIZEN en RYEN TE GOUDA op MAANDAG 25 MAART 1918 dei avond 7 area m de R K LEBSVEREENI GING aldaar ten overataan van Notaris J KOEMAN Waddinxveen Adverlentiën en abonnementen op dit blad warden aangenomen door A M BSÜININKS Kerkweg Drie Balansen wo der Ncderltadtche Baok tbeoretlich toegelicht CD voonien Tan quiateiieoi ven hetB eUiouden f 2 SO ScbetI v b boekhoudef 150 Beide door J C TER BRUGGENLeeiair Boekhoudeii 1016 11 Verkrij b ii bi L J C BOUCHER Deo Haal ANTON COOPS OROOIST WIJDSTRAAT 29 623 10 mxavon Sapodarma VerkoHdheid gepaard met boetten Neem ANGA boöboDi DöM 35 en Bij Bronchitis luchtpijnaandoeniiigen laapstoreo den hoestprikkel hoeit bij ouden van lkgen alatnede Itiak en slijm boeit bi kiadcr n gebruike men 1 953 ANGA lroop 20 Per flacon f 1 40 3 flaconi 4 Fabrikant A HUNHARDT Pharmac Fabriek Zeiat Verknj b bij Apoth en Drofiitea Feuilleton y el Iv Mwert lilj 1 MfliiHi i Singer Dit ééne woord segt alles wanneer er sprake is van ITaalmacMnes want SINGER Naaiyiachmes zyn een Eerste Klas Fabrikaat dat ach reeds meer dan n halve eeuw voor Eille hmshoadel k en industrieel werk met roetn gehandhaafd heeft kunt U kragen lo Loaze winkeli DIE MEN AM DITi ÏÏITHM BOHD MSMSMS 8IN0EB Hutsebappij Dep6ts alonn 1 70 Cf I Noa 1 en 3 Twee aan de Heereaatraat Naa TO en 72 verbuurd bl de ieek elk voor I 1 75 No 3 Een aan de Lombardalrau No 10 verhuurd bi de week voor f 1 65 No 4 Een aan de Vl i la atcaa No 31 verhuurd bi de eek voor f 2 60 No 8 Een aan de Knlperatraat Noa 7 en 9 verhuurd bi d week voor f 2 25 No 6 Een aan de TiUnatraat No 48 verhuurd bij de weelr voor f 1 90 Breeder bij bUjeltea Te beaicUilen 22 23 en 25 Maan van 10 lol 12 en 2 tot 4 uren Nadere inlichtingen eefi Notani KOEMANte Haaatrecbt 998 38 Dïï GELÏÏ AFGOD H RIPFR KAOGABD nou Mevr Stomj van Lftpuwen Klerk de Reus door T k v rKo o t 58 Dm tnalc gevoeWr etakuelde b J Ik b rijp liet Diet Je bent zeer vergeeteobtip antwoord de zij Vwnoon wij èbbMa vrotlger geikttd m bemind wl die van den bf liuie f tw liB aie4en ware Dien men nu die wöis Ik ie reedis veWeW era Uj de groene rtvler fgentmade De Nijl woonde bfTMMWT Ja dioa dan niet nnw Wel vel diodï voor boden geno later ml ik ie nwer gen WIJ zijn Mer nu weer N bet Cloudui Hai9 waaneer Ik vanucbt gcraed ben Ml Ik je laiMi balen en dit beloof Ik ie je suit nte vwlaCco me ïww ketinia dan je had Toea zij aètecn ia de kamer waMC veritide Aiao md J akle van de te verwaohten g lsohtea 6Mri of wat het zijn mocht enbetdeet dUhOeelferlnte v rvul had Z dM oog mm nwjoor 1 Jeekie Alau borhaaWe woord to woor wat de AsfkM 9iM0i iMd 01 mMb J Ik b rf ptet de AflOca sal otf neen laten ziMi omdat HAASTRECHT AdvertentlCn en abonnementen op dH blad worden aangenomen door I SeHBBR HoasaTMJiT B sa Ooadhoopstc en solledste adrèa voor Meubelen all Ttfalf Kuten BuftatUn Sto l D UMt iHr CB pluche VaeranbadlMIlM WollanM Satlliulcknil ThMtalala plafcla S lhlld i i aas ank t r apnriaal adraa vaar i a alaiaiat kawaliiluplauaa 20 OUT ZIEN MKnUMjIl InNMiiiWiiMi nlt llolteni M m in I2SN Maart h leuwe Stboitwburg iliauns Wiener üperete Maart 8 uur Soc tl Ruuoi V er gMerliig tr dt Ainbaoh bonl oor Gouda en OmsLrpken Uaait T uur Qablniw Daniel Innige rroonmdaaL I eziD9 van Uerr Bla dergj en voar de AM Gouda van de Vrouwm Vped bond Abonneert U op dtt bUd laeetriaeba Dnkln VaaOMAX BOOMv Owte s GMBMateraad van Stolwijk onnor j vrrgAdeitfe de g ineaif tMuJ van Stoi ijk nier oorailli li p vaa dpo burgena ea r im hoer hainiuk IrtgAooieD waren een two HaJ adrwia Wn Vin iea Bond van G e nl aatlitena m Inhouilnda v ioelc om duurtotoislag eiL Mn an den üond van vakorganiaaües VHigew aulii4 lb IteWb dreeaen wardin oor kcasIcKovliig Mngenonien Vootto af dl V o o r 11 11 e r kaïniii lan Mn jfcrl vtn van hol Hooghwmwwd solj p hrtiii en iwa r4 in nüie pachtliuui iao om pnroeol tand loor hst doen teluM vm tori Uil Imir t dorU n mwkla op 4at bet otfascliiun wonaoluiijbwr a m ooa tract al tu sluUan nxM dn rocndor H WU do gmaeettm eon atuk Und z If ia ploi iMin n i n dan kout zy voor velerlei labteii niet li t laet M ten atuuUn vtm per j KMieel ht cr uwoilljk Ie Inkomen al zijii nüM naik gBblokon to 11 we l op oiglii taai en mp oigen p rooaod bo j ildl n was de pnjd door hel Hoogheen i d olMip liedongeii toch ook loo ma Ig lUrt 1 hoor Voriloold doolde dit lu zhiM Nat aauprlo dlwusali werd dim ook hettoleo tat een oomotale van drie raad Indien doie kwMMe nwltr ondor de oogen Ml tkn Idem ceo de lnitl f liofih t a worden gwioniMi Hh mA kwanr na r auUddfng van een dre van wj lat telefoonnol aangmiow Bm opotea ds ooid leleloon kweBlle ter HA I üe voor ltler wee er dairblj op dat wei diMiJtk oen voorlooplge rt eilng grtron om de publldke cel In 1 t Kaadhiita ui Ie brengwi mear du d1l iocb op dwi duur niet blijven kon liet mecM weoflehelyko Tuoest worden geacht een aparte tocoliteit tnet peoloiill tilefo niat want het g t ook niet non den rijk veddwaohter dïne functie te do n blijven wnamcan Uilfcreidlng van dieurturcn mocht weneohelijk hotten manr spr hw iuncrdk aan de t nwerkiag dBftrbij van den dlreotenr vao doaen ddenet ondervonden Be boer D e k k o r oleoha n erkenoeo dM h autaJ dlenaurwn te n g j b wee er op ddt bij uhbretdSng van don dimat ook de kosttu zouden uwetm wijgen en dnar voelt spr niet vetl voor te minder oDida4 zijn Wona leohta enkelen belang bil n dienat hebben Maar daar niec w M heer K r u ij t allermine con t nt die zdf in zi i zaken reedis d n tast der irtaohto verbindingen bad on kr onden V i goen belangh bende andere zoudt a er anders over denken voegdA hij den Ikm Drkkor toe Zooalg l hier 1 la t treurig en spr somde eeniffo kltlne gej ueaUm op waar zelfs nog minder aan gwlotenen varen masr het aantal dienst pren aanmerkelijk uitgeijreidfir Waar ten Blolte Week dat llm wel voor een dienat ultbrrldinf zljli word beriotoii dat B en W ileh Ie draer take tot Aai dlreotenr feneraal zullen wenden uet voorbijgaan nu den djiwieur te 9tolwl k Verder zou mm dan moeke doen een aparte lo calHelt voor den telefoondiensi te vinden Indleu sulks üiH te booge kosten zal ver gen ervoig tlfl kwam aan do orde do kwe tie der aaiartKregeilngtn Men had daar bli drto ietdradtn aliereoret d Kiikuwet een oiroulaire van Ged Staten on het JoortóeJ V erdoold dit laatste moest ch Ier vervallen in zooverre aU daarin de grens voor het maaltmini aaiaris w a ge steid op 20 dienstjaren lerHijl de ti gen I woerdigo wet daartoe lien dienstjaren aan I geefu Ten aanzie d maxima tn miiil tna kwaiu dit voorelel liet dichi st bij de RIJkïWot LIau laatste toch stelt het mini mun voor hoofden en onderwljwwa op resprcltsvelijk f 1000 en 1 700 de niaiWia op I ItóO co t UW In hol ontwerp van Qed Staten ectiter zijn de minima 1200 en f 700 de mailiua f 170 en 1 1300 De j periodielle verhoogingen komen daajin dan om do 2 of S Jaar voor IJo Kaad besloot na eenige discussie evenwel zlob aan de Kijkawct ie houden en l to ontwarp i egeling dleaiovereen komsHg aldus vaati I liet salaris badraJkt I voor Hoofden K 5 jaar dienst 11000 van D 7 laar dienst lUOO van 7 10 laar dienst 11200 Imvcd 10 jaar dienst 11400 voor Onderwijzers tol jaar dienst f 700 an 5 7 jaar dienst t 900 van 7 10 jaar dienst 1076 bovsn 10 jaar dienst I IlöO rrio dSKlijde naar sobatUn vastgestelde toelagen voor womnghour blijven gehand jliaafd VOOT de hoofdondirwijzers en wor iden voor do onder ijzer volgens dit ont i werp van f 76 op t lOO geliraclii Do I Rijkswet goeli aan 1160 voor gemeenten waar dUnaangoande geen vasti i egellng bestas Overigens br l t dit ontwerp geen nleo we wij igingcn len elolle werd behan d d een adrer van onderwijzer on on I derwijzeressen werkzaam bij het her ihalingsondorwijB waarin dcz hun ver Svondeiing Ie keanen geven dat de llaad beeloot htt berhalingsenderwijs te doen selursen AitrassanUn ileo zlth hierdoor eveiiwel bulten hun wsneoli sn schuld ba rootd van een vaut bijverdienste en ver loeken das m toch hun vergMdlog ullge kcird to krijgen e h r Z ij d e r 1 a a n merkte op dat dooi 4c nlemee wettelijke regoliog der jaaraedden rast terugwerkende kracht adrecsanten daann reed een aanilcnlijke legimoeikcirfnjr vinden waaro hij voorstelde op hst adreiialwl t tebssoMkken Woensdag 13 Jiaart 1018 3 VL xrs©an © ïi ca eg teaa tieTolsud V003 GI 0 u d ec ezia OxKiaStarelc BEHAL VE ZON EN FEESTDAGEN tNOKZOHDBN KHMIDBEUNOaMi 1 4 nfé fLM Ika nfd awat ftM Op lit noiT tl iO koogw Onrau a li rt Btan M l wesdaa madaJaa U ma eoatnet M Mar gi dan priji Graota Mttra aa naden ante i kaad aam plaatanJnlk Adnrtaatiin toauaa onlaa iufwondia door tuiMbanbniat ran lolMa dalana Adrertntiebunwix a onH Afaatan Bureau MARKT 31 GOUDAa raal von Palkenhausen aan t Hof van Cassatie te Bra s l gericht naar aanleiding van h t feit dat het Hof van Appèl na de mislukte arrestatie van dria gervolmachtigden van dan Raad van Vlaanderen besloot z n weHuaanriieden te schorsen heeft het Hof van Caautle een ultvoertg antwoord gegeven Het Hof betoogt dat in België de rech terlijke macht geen deel vaa de uitvoerende macht uitmaakt maar sonverem ia op eigea gebied Daarom verandert h t feit van da vreemde bezetting niets aan haar positie Het Hof van Beroep heeft voorts geen politieke betooging gdiouden maar slechts strafreohtelöke vervolging van Belgische onderdanen gelast eft het Hof van Cassatie houdt vol dat w I dtgel jk de bevoegdheid bleef om de bier b aanmerking komende delicten te vervolgen Het Hof zal zijn besluit dan ook kandhaVM BmXKKLANPSCH NUüUWS ENGELANU vormen En dat wordt ooit door de stavigste annexatie btf ons r k niet verkregen als w de ziel der volkeren niet weten te winnen Reeds thans echter nota bene nog onder de Dmtsctie mibtaire heerschappij woedt de Balkannbrand m deze Oostelijke landen Om CSioltn wordt ovenzeer gestreden als om WUna Wat wy het eene volk geven nemen wü het andere af En zelfs als WU er m slagen wat Oostenryk vruchteloos beprodü de nationale eischen van deze statm te bevredigen dan bliUft altyd nog de groote vraag of wel alle l en der bevolking binnen deze staten het eens zullen zijn en vooral bleven met de definitieve fitaatsregeUng De Litbauere die steeds met de grootste beslistheid heWien geweigerd aansluiting b Duitschland te zoeken wie btj ons het tegendeel beweert liegt en van wie hoogstens een zeer kleine fractie die aansluiting wenscht z jn ook nog wat hun staatsvomi betreft innerlijk veadeeld De een wit een republiek de I ander een Katholieken vor t en deze Iaat I sten vechten er weer over me die vorst zou moeten sUn de een wil een Saksischen prins de ander den hertog van Uraek En d Polen T Het lUkt alsof ztf Oians w ar Bwe fcet het DnJtschfl rük overfiellen maar men vergete toch nooit dat men als men over de Polen spreekt feiteiyk voor loopig slechts het kleine troepje Poolsche activisten bedoelt De bloote opsomming van al deae kweaties in Litauen Polen Koerland Liffand en Esthland Is reeds voldoende zegt schr om te toonen wat de vrede van Brest ons nog ïial brengen zelfs al komen wt met Rusland volkomen in het reine Die moeilijkheden praat het Duitache volk en naar t Bch nt ook de Rijksdag kalmpjes weg Maar het buitenland ziet ze Men behoeft slechts een blik te slaan in de Engelsche en Pransche pers Nergens vindt men den vrede van Brest Litof als een besliste erkend Men geeft toe dat Dujtschland daar groote oogenbllkkelijke militaire voordeelen heeft behaald en er kent dat met ytib m woede Doch de Jong flte redevoering van Balfour heeft doen zien oe groot de inwendige aekerheid bij de geallieerden is dat alle vraagstukken van het Oosten nog eens opnieuw geregeld en benut tullen worden Op den brief door den gouvemenr gene üe ruïarkt te Londen I e vierde jaunMTkl die doer het llril8 he tnlau erie van üiméei eedoct bt uitbreken van den oorlotf i guorgandNeerd lu giet Tta te Londen wtird W emls w l t vol i ii Kcutor op vorderkigcii dor iudu etrie ia M bljaönder op nieiMacb en chtQtisül giibied ca wat betreft glen eu onr ikwurk AIIitM weelde uUkelcn dktvroe ir lUt IHilladilan en üoutonrijk kwamen worden nu in hJo eknéi gctiMokl K olenranteoenen De politie te Milaan bMft een uitgebniden handel m t den vijand ontdekt Er IS huiszoeking gedaan btf de bank Peltn ielti b de afgevfuivdigda Bonaeossa en het Duitscbe handelshuis Wolff te Monza Verscheidene heer n zijn gearresteerd De zaak baart groot opzien en de bladen sporen de regeenng tot krachtig optreden aan De fractie van de parlement ire uni heeft reeds in een motie aangedrongen op een enquête door een parlementaire commissie NasporingOtt wordtB Jfldnait te Monia Turijn Genua ent i In het WAsten blüvte Ïm t s 1 iJ k gevechtsaeties met afwisselende hevigheid Voortduren zonder dat bepaalde resultaten vermeld kunnen worden In Mesopotamié maken de Bntsche tronen vorderingen langs den weg Jeruzalem Nablus Maandagavond heeft opnieuw een luchtaanval opPariJs plaats gehad Te 9 uur s avonds werd alarm geslagen De Franeohe afweer was overal krachtig maar een aantal vliegtuigen bereikten hun doeleinden en lieten bommen op Par s en de omgeving vallen Door deoeif raid ziJn m Parijs 2B personen gedood en gewond m de voorsteden werden 5 gedood en 29 ge wond Bij de paniek die ontstond by de ingangen van den ondergrondspoorweg werden 66 personen gedood waarvan de meeaten vrouiwen en kinderen Er werd een hospitaal getroffen waardoor 6 personen otn het leven kwamen en 7 werden gewond De Duitschers hebben bij dezen aanval S Gotha s en een tweedekbn verloren De koKux ntaoen n cullea £ eo geriojfe beperking ondergaan naur inntedu va e looprn vran OOober tot Hemt lulten ZIJ het geheele ja r voortduren zoodithet volk gMfurcndlD tien zomer den winter voornubd rt to kan opdoen FRANKBUK BesotauldigtBgen V HuoanMl beweert dat de Dultnche HOC dvtnooraten in l beait 8l n vandoouiijieuleuv W4 e op ovestulgenxlle wi oliiilteolilaude aobiUd aan den oorlog aan I llelit steUes Orlando ie Parya 11e KaUaaoaolie nanbien Orkndo en Ddwolati kwenx gklterwig t Parijl aan AHEBIIU Pienst van vroonrdcjlfingl De Berli Mdio gnoeaMeraad lOllaaDn e rklkouende zitting Hit vooretel van thiB magfatraat bebamMeia oen tijden denoo log volledige Zondagerual in te voeren Veraoheldene Uadm bertoMea M d oitdtrilukaMeNer Ui lba tl aroaglg in aannwfking komt voor dan poal van eerate preridml In Ponanereii De fl ng bttwée vrouw In Js Diutt oblan l TlJdX din oorkg liJn in DuUwillHl natturHIt dulacndm meiajen imiiilnigalii geworden die In vredeetljd weer ean antler beroep zulliu motten kiezen Pa koln ZIgi oppert bet dnkbecU Oat liie zeer goede dienaten u len kannen rerleenen bij bet verplefen van krankzfciDlgen Helz 4HD Uad wl ar op dal ook da kwetUe van hd on etn uwd Uijren van vel na ejc na den oorlog nog ve ba dadteltlieT eiuxAingen zal gaan aannam Vo den oorlog In 1910 waren er la DulLehland reed HMO neer vrouwen V moidtillngen In Amerika nMelenveetften ol werkw oohrlXl da Pari iDhe nilgave van de Gllioago IVlbiine boven eentelegnvu uit Wealiington waarin gezegdwordt dal het HiHa van afgevaardlgdlene n w aontwerp heeft aaoftnoilKn waar I bij alle onderdanen van verbanden eta teil die dl n t Uoh lg zijn o vrijstelling vragen van liet atoateburgersohap wor den ukgeelolm en do regeeriog maeiitigtag krijgt 6 lo deporHieren VoorU woriH de regeering gemaehtlgd uit de overige vreenidelliigMi bij loting een voldoend aaniei aan te ffi zen voor artieldep tiot land o kv de hbrleken Ue werkzaamheden van l ord De heer Ford gaat een bbriek voet den bouw van duikboot vernleiere biJ New ork vt lgen die 1 ndliloen dollara zal kosten liovmdien veigrool hg zijn tzbric keu te Detroit Stalen handetaaohepen Bliikene een oldcfeel rapport neen de aanbouw van aiateo handelaKhepen In de eraenigde btateu maaodelijka toe In 1 e Ik weet hc niet nw4oor miaiaohlen kQiiK n wij er noodt uit mlswUtn krU wij v Mittc ht en ittgtrving Ato wiJ iets dtoen nwe dat vlug gebeur4 De tijd vaa den Mungana Is bijna verotreiten m dan o Uevo help Hot wae aadtt onfeveer twaalf uur hd tijdstóp wawpop Akn zich gewoonli te bed hefsat Ir was geen boodschap gekonten en hij be n te hopen dbt de AM ka bet veTg en had Juiat bad hij dU vermoodien aan Jeekle medegedeeld toen otm lloh achter hem zi aandacht trok Hij keerde zich ooï en zag baa staan In een hoek van dö groote koo r In haar hand een lainp hijjidend terwi zij h m a Mkp 4 Haar gouden borstplaat m kroon warm verdwenen en kJ waa gedcleed of Hever gwbuld hi kleedoreo va v geheel witte etof met een soort van mnenkap He op haar Madera n ervM Ook aan haar n had zij aen ahawl of uier Toen tij daar zoo otond geheel blootahoofd haa tange baren In een eenvoudigB wrong nen eva zag zIj er biJomdBr mooi uit aohooner dan hij haar ooit gezien had vond Alsn De wreedhe waa nu gv heel uit haar galaat Terdireoen en er ww l te gchainÉAanlgs aan b ar ZIJ leek niet op een natuurNjke vrouw en daardoor kwam ha wMMohi OiJk dat Aian zich voor het eoTM tot ba r aangetrokken gevoelde T nu toe had tij aMJd lots terugstootands voor heni gietMud nu v$s dat andn s Hoe sljt bier gekoniea vroeg hy op vrI Ddelijk T toon don hlJ gewoooli c tot haar eDrak ZIJ merkte de Tenaderinc fn a i aUn n glinii i voteia daan nnm de tij eren bkm J Dlt hiile heelt veel gaheawaï Vernoon Wamneer ge ie heer en meoaMr etvan geworden zijt zult gij ze allen loeren kennen vóór dien ti uMff Ik e oleta zera Ubar kom at zi andere geM nua die ik hoop dot ge hedton naefat zien zult en Jeelcie kom JU ook wee went zult den mond zijn waardoor Je meeMer epreitt Jij zult mlJ zeggen Je heer mij miamtikn verbergen zou Ik eal u oUea alle mededeelen o alka antwowiHa JoeUe aijn hawk uiUtrtlikend en 4oh tot dn rond toe bul gende roen vertrokken zij en liepen evanala vroeger weer door v gai en hoe wel AJan niet wlat ol het dezallde waren die hij ad aea doorgagaan waa en kwamen voor em daor die hij herkende alz de deur va de aehatkamiar Toen zij biJ de deur aangelionien waren ging dme open en de opgetooide Uun gaoa rende ale een OMeiiaagd beaat er door ham Aaget m krenkziDnlghaid wapen te Hseu m de oogen van dei eohtganoot dir Aalka Toen blJ zifn vrouw zag die de lamp droe wferp hy iloli vvor tiaar op de knieën en haar blJ de Japen grijpend vro 1g hij kaar la a op ainaeken den toon Ui B ak eeUer zoo anel dot Ahui a woorden niet volgen kon len ol ibHk Inialerde tl naar hltn toen ojieo aij baar kleed bij eUooarcntra u hem ouaiMlIt iKt baar voet Er waa zeo ieta waeeiki in die bewegtag en In dia bani eang zoo wi aat n veraohOng dM AMii opnlenw vol weendn legen haar rood waa Wat voor ean vroaw a o a n loeti weaan vxMg hl aleti nrhaaa die hl uaenwoordlgMd vw oderolt liaar oh anoot op tbadanlge wD a behaudafctor Met e mk rieMie de oflne karel aioh op ea beoMTkle Alan wire gedelll hlJ DU voor de eerMe maal aag daar de Aatka Aian gelegd bad bal naiaker ni voor Ie bitufcn onidat zl nu toofa nieUMn awar ontuKMten zouden BI bet zien van ajn tegenwoordlglietd d r ontatok de Itungena in een Jalonaiiie drUlhui Hi a ataag Op xi mededinger toe en wa waaiwebDn lUk vaa plan ban bU de keel te grijpen Alan die soa ieta dergelijk vwwaohlte trad op zi zoodal de Mungana in een zeer ooaaehie aaemkkigi kwatu met den muur van de gang UoUverfwId vandenaahok aloud hl op on otrooiielde duiatenta votdir in Het awijD alede de Aatka tuaaeiien de tanden bet zwgn dit mij durll aaatailan n Jan tradille te alaan Oeiukklg dat it dagen geteld ziM Ik wIMa dal ik se nog meer kaa bekortou Iloorde e wa hl mij veraoaMf Alan die geai vartrouwalijka medade liagen wcnaoble antwoordde net Ie vra m wil de liungaua in do Bcttatkataar U BOMten had Zij aotwoonUe dol d eealea dh daar woonden rilt iM opalen an alB il dki geheel veralondan bad n dan aan da Uungana geheel krank rfaalf iliB ai tlebaell doodea We dl varvo fd amOKt zij eien eed gedtwo heeft of wat dan ook Zij vraagt niet awi u obï te zeggen w u zIc omdai u fie vriendelijk tijl om hamar gevoélmé te kw eitsim Indlenl hfV Aonu Iets vraeielllf z jp mocht Maar Teokte mioet bet veggeo on dat hij zoo eïn li Ja en nieW n h r gewoeJena geeft Dat is alles b ieil rfrttai Jeedcle tai hd haar eeker wei goed venlelleu Eco dïng sOoohta nMjooT v l mjj niet fav de rede Hjet Je beet beet nwgetijk dht bij deze bov nn tuurlljlce 9Blt n Ik bet eens w t aoder zie dan u Zeg du niet Jeekfe dat y een leugen u zou nrij dan aan de ongenade van a Afllka overleveren lunidiBt u meent ander te eieo U zoudt nvlj op d e nMnler dag en Ml e kool stoven Beteoft u mij dat dus mialoorP I O Ja ik beloof M Je Uanr Jeekle geloof Je werkJelijk da4 wij tet to licn raillen bnjgea k kan er nleW van nj nAJoor ea hij raddo somber zijn hoofd MlA Qhien 10 e maar gekhetdi Haar er bflfltaen rare cingec In de wereld ma joor vooial onaer dierlijke AMkaMiaelitf I wilden die aeer nieuwaigiertg jApi en altijd bereid zija bloed te offeren aan slech e geeiMen Ik hoop daA de Asika dtt Iaat t nfet In haar hboM zal h l i want dan wte 4 nienttnd wat er gebeuren kan MIsMhJm z m wij te veel en hebbm wij om lev lang geen rttiSlilgi oogenbllk loeer Mattr ndtfcblm U alles kletstwttat Da M bet kletspraat antwmrddtf Alan die niet bljeeioovlg waM Ik ver ondentel dat we cr doorheen xullm mMten bljhiiu Uaw ol JeeUs flt wilde wel 4 Je DM al b m Uer vtndua knn M Il n