Goudsche Courant, woensdag 13 maart 1918

iu plaata van zout zal worden blnneuge Naar aanleiding van dit vnoratd ont tond aan br lr rl a dlHi l d h r Koeman apmk voor da voentaiidera van het plan da k r Oogterom hl hl d zijd d r t t u a taia D Voorzlttar rarklaarda g n voorataadar van dit plan M z a omdat daaria niet Is opganoman d g l g ah kl tot gnaderenvervoer en sulks zou wal het gaval z jn met den tnmwag Osnda Utraahli nwt klem pleitta apr v nw l voor d instelling eener Cojnmiasie Ten siotta werd h t voonttl la st niinlnt gebraobt a mat 4 t g n 8 tvmMn T r worp n De Vooraittor staUs nu da nvag wat d h r n nu willen doen Daarop werd d vraag gadaan of in een volgende vargadering niet op dit baalult kan wordan t ruggakomon De h r G r a a f 1 a n d varklaaida tt h bb n tagengestemd vanwaga de kostan maar spr meende wel dat het besluit sou kunn n worden herroepen De haer Biankaa no nd hut afatamroen van dit voorstal n traurig figuur voor d n Raad Ook da leettMtalta voonl ning is op deze wijze ontvangen laat man dit toch als voorbeeld stallen Op voorstal vanden Vooral ttar w rd nu daar men de zaak toch niet van de baan wiWe hebben besloten de venders behandeling dezer zaak aan ta houden Na rondvraag ward d vaivadariog daarop gaslotcn I glur van lood tw e maal gapiMgd raap 4 üiaandan n 1 maand g u Ml itnf C S 89 jaar rb kl r ta WaddlnxT s ana diafital ut 1 maand gavangaalc traf U H V d H 86 jm laadidiippn M Sehoonhoran w ia diafital tot ƒ S boata nb dagaa h ekt nla N S Crt Ht t aohocpvaart ur ook voor de groiideiga de opbrengst van bet graa laad met I68O 00O zal abjgen de waarde dier groiwken met 16 milUoeei Spr maande dat de eigenaars van die gronden bij agen moeien afiaaan enslelas hl dim zk een motie voor De reigadirhig werd daarop verdaagd iel WoeuKUgmoigen AKKTBliBICWJBN QJUIKNUIHC MUUUUÏICM WO jBUJ 18 voer dam baaiU Maait IMtl Ueaa it Waer een militaire kas geplunderd Wedraom beelt zèoh een geval van jilunderbig va een militaire taa voorgaMaan Dikuaai is ingebroken bi bet bureau van den sergeant majooivadmlBiatraéeur van da oude kaoeme te HarderwlJk De dieven tifi met valsche sieutdsi op hm burytu gekjimen ea hebben de sdudnletratieKlet opengebroken en daaruit een tieren kistje met droa 300 ontvreemd AOea waa m het bureau overhoop gehaaid Door de polUe wordt een uitgebreid onderzoek blgeateld lot dusver eoliKT zonder resultaat Tol KUN8T JaUleuai Beraaid SiaauBd De hukügiiw van den be Uaruud Idamant ler getegenheid van dlena 26iarg jubdeuni ah dirigifU geeohledl op Zl Murt auh in de llroote lioeleaaal te Uotlerdun Het oomU4 lall UeA gennadigden m de g d enhaU Merblj wgmiwoordlt la sijn KAfraowaaiutcH T xs ouuua rabdUng van 18 Maart l itl In verlieod met het anbootvonulm van 8 1 werd heden een der iu ters van de ZuMeraaobool geboord Het bleek dal bal kind Irerpllofatlc waa lot Uel doob ha vaoohiebeiwlje aan de moeder wRa toegeven toen deae er om waa kouivn ra gm on raden aij de gesueente metierwoou zouden verlaten Uil blaak ler evenwel niet het gevd te zijn Ue l ol wird nu boAe ren 16 of 6 d eu baebtanla Iu aanuMiking gwobien de beboelllge oiiwlandiglimiMi van het geniu weid wegene aoiioolverzuku van ife ij d J en geldboete van 12 getlMhl ol 11 dagen Vardranken In den oacbt van Zaterdag op Zondag iw de tÉjiWlJke peeerve tweede lulienWit t duiuilak dienatdomd iuit aaiii ad tudaat D itfzi l by et 6a bataiion landweer bU bet viaiteer u der poatco aabijl oen uia te l elfzij te water geraaktt vermoodKilljk door bet ttlrukdan over een ketting of U W VeMcbkIcndL peraonen k auiea op bet bulpgero toeeneUen doob toen de dreaki Ung werd opgebaald waren de levens geeeten rtwb gawekan HOOaDBSCn De heer N Uuijs aUder la aan de unlvernMt Ie Utreoht voor hel essnicn aendArla Naar da twb Grl veisaemt la doar de Ned Herv Uasnaenta e n kerkkoor opgerlofat onder leiding van Uerrouw v d Veo Van agn geld bwmifd Te iSoordlw 9lMwf 1 da beer Ai tudiHit ie AflMrdKu op w g naar bet atalion f iet taiBaabrog g avonda tegen 9 uur doo drie mannen auigevajicn op den grond geworpen ea berooid van ei a gouden lK rloge met ketting n een portcowofiaie miet wot aanzienlijk bedrag aan geli en prooeaverbael J de B wiV h t veraperren ven den w g UMt wagen va paard wertll aangehouden on den agmt ta boeren daar beklaagde nM M B bat verbaal proteel BJBBUWUK J r B es W la In plaala v n den r J Tb v d Weei bcooeiail lol o rreeiMadint der huercommuaale arbaldabendddellDg de heer M Niebui Pa Donderdsvavond a e aai len bulaa vaa den hoer A C do ViMa aan dm Ooudscben BaMwag ew bi eenk m t plaala hebben om te konven tol oprioiitlng van een CbiMeilJk lOMorlnhe kleaverOMlIging Aie preker zal optreden do heer G Kani ib ret Ie Alpben a d Kljn IsAATSTK BEUOHTKN Luchtaanval op Engeland LONDÜN 19 Maart Drie vijandelijke luchtschepen kwamen gistaravond over de kust Een lucbtachip waagde het Huil ta naderen waar vier b inmen werden geworpen Een huls werd vernield en een vrouw gadood Ds belde andere luehtschepan vlogen verschaldana uian boven de Ooitalilke kustdlstrlctan an wisiran bommen sender veel schade aan ta richtaa Geneeeiaiddelen cwandel D eigeoaai va bet botel Belltwue de beer H Janecn te Ap dloom koobt kortgeteden aldua de Tel een parujtje groot 2 X 0 tube v prt eMor x briiob inldcM tegen aybiM Uata UM i enigeti bjd later verkoobt bij deze parttj aan lcu beer UeJder die ign intrek had geiuojuea in een botel aan de I olaan voor 19000 dk op zijn baurt bet goed vwa da band de4 d aam zekeren L alitomaiig uit loeiden voor f 15 000 Da laatete kooper wieu t r oore waa gekomen dat do hoejil der er lei it f 90U0 voor bad betaald uifld zich in verbioibng tn den beer Jammi van w en bij de paiÉ negen koop brielje koobt voor 110 OOÜ Twee bia tó lande vertoevende Ouitache deserteur waren ok iu bft oompiot beirokkm en zoudni tracbten de gweesnilddeiea waarom xij L een btUtengowooii hooge vfioM 190000 boden i e AnWleirdnui aou dto zaa verdur worden atgowlkkeAd en te dien einde vertrokktw U Jaiwen Helder en de beidti Duitriohft deaarteura naar de boOadejtad In een dmoaié m daar ber j Mtae werd eear t ste tig gedineerd Do beelrei Jaoaeu öa Holder maakitcn eobtar bewwaar de partij ta Aragen daar zij bevreesd war m zic ia gffïaarUJke awontureo te bogevieni Na b ddiwr er w intuaeeben en aardig gfaaaje gedronken zou de betaling plaats hebben Op den Pans aou men de iram pakken L en de beéda daBerteurtf sprongen op aen reeda rijdenden wagen dooh toen Hcider m Jaaaen hen wUden vojgen blekten L m de deMrtour ben tegen zoodat zij niet mw konden konten Alarm durMien zij oiet makan daar zij meeoden dafe de aak oiet zuiver was Zonder geld en ook zonder Hata ÜU6 kieerden zij daarop onverrictitM sake naar ApeUooiu terug waar de marevbou het nwt de toedracht der zaak fa kdonia MtJden die oumiddeliijk em uiigtibread ondeiwMk kwielde De eigenJiJke düder L werd adra te tiotleniaioi tgespoord ea te Ape doorai in veraekwde bewaring j gesteld Uit het varboor kwam aan bet liobt dM de part geoMwnidaabm teAmsterdao wasi aohtergeblevett waar zij dan ook poedig werd tmiggcvondcn en in ba skiggenomen Tevma bleek dat L zich op dezellde wijze r d9 aneer aan opliobtlng had achuiidsg gnnoakt red n h waar om htj ter bwohUtflng v n da Justitie te Zutpben ia geoteidl De belde DuitMlte dewrioitrfr 1 ni L Mg Kiet op bet fl Mr WAwamv He St at Cour nt bevu d Kon foedgekeurdle slalutm der R K PatronaaWcom Isale St Alej ua alhier De Palronaauconaoiaale ateU zWi len doel hl overleg met de oiuleia de gndadiensUge xedelljbe en ui sohappel fie orndng Ie bevorderen van de K K mannelljke snhoolvrije jeugd d r paroohla Zitting van Woensdag 13 Maart 1918 Oe Lavonaailddaletivaaralenlag Minister Peatkaaia aan het waoid Minister Pbsthuma set lUn Maandag afgebroken rade voort Het betoog vai dan heer van B reuBte9n gvtuigde v n gabrak aan sin voor onpartüdlgbaid en obJ ctivit it HII komt op tegen da beweringen van dan haar van Barenstaijn dat pr niet op de hoogta is van den toestand en de Kamer onjuist sou Inlichtan Hy kan alleen niet aen volledig oversicht geven van den tegenwoordigen staat van zaken wjjl hij daarvoor de noodige ambtanaren met kan onttrekken an een meer noodzakelijk werk Oe Ministar zit niet In ean kool waarvoor da Coami l van BUatand op sehlldwacht staat Hij n mt k nnls van alle stukkan voor zoover dit noodig is sooals dit ook aan alle departementen geschiedt en ook vddr da crisis geschiedde De beweringen van den he r Duys omtrent door den MlnisWr gedane onjulsta mededeelingsn zijn omvaar Naar aanleiding van da i meikingtn van dan h r van B r nsta n omtnnt da onjulsta medadeelingan over de schattingen van den oogst 1916 1917 merkt de Minister op dat geen mededeeiing kan worden gedaan omtrent de vermoedelijk aohtar ta houden hoeveelheden De inlevering ia nwegevallen daardoor is de broodvoorsianinc verzekerd tot 1 Juni de laatata korr l moet echter worden ingeleverd leder die h t graan achtetboudt begaat een misdaad tagen bet lan4 De heer Sannea verdient dan dank der saboteurs voor de openlijke medadaaling hoe de diatributievoorschriftan z jn ta ontduiken op grond van het ontbraken van den wettalijken grondslag Onjuist zijn da madede llngen van den heer van Barenstaijn omtrent de rijsttaxatlas Na de pauze bahandllda de Hlnlitar da vragen of met het distribntla tal I kan an mag worden voortgegaan en of de organisatie van dien aard is dat z j aan aadeia handen moet worden toevertrouwd Spr betoogde dat met bet verstrekken van levaasmlddelen beneden den koatenden prijs onverminderd moet wordon voortgegaan De naaste toakomet moat zotfelUk wordan geaeht BU de duurte voegt skk Ihaas dasohaaraehta Da zitting duur t vaart BSOHTSZAKJBN RECHTBANK TU BOTTEBDAM Strafalttlag Da 26 Jarig P N londar h ro n en zonder vaste woonplaats tbans gedetineerd bad In da lomormaanden van 1917 veiblUf gehouden in het Vluehtalingenkamp ta Gouda waar li j ojm beiast waa geweest met het afhalen en uitreiken van brievan voor In het kamp ondergebrachta vraemdelüigen Somtijds kwamen er kennlsgavlngen van aangeteekende briaven van in Engeland waikaame Belgen voor hun biar vertoavenda vrouwen die bekl dan nataurlijk den geadresseerden moest do n tookomon Volgens zijn bekentanls aohtar heeft h j zes dezer kennisgevingen niet afgegeven doch getaekend met den naam van de geadresseerde en z n eigen naam sich op het po t kantoor ta Gouda voorgedaan als gamacb tlgd en sis zoodanig telkana de bedragen van de aang ta k ad briaven bij Ikaar ongeveer f ZOO in ontvangst genomen Het geld had hii ton eigen bate verbruikt Waarschijnlijk rou de directeur van het Vluchtelingenkamp liiervan geen werk heb ben gemaakt ware het niet dat bekl zich op 23 Januari wederom aan nn misdrijf heeft aehuldig gemaakt Bedoelden dag toch heeft hij twee in het bureau van de directie aaowezlga lessenaars opengebroken en uit een van die lessenaars een bedrag vad 10 ontvreemd Bekl is Indertijd voor het Belglaehe lager afgekauid daar hij l d da is aan vallaada ziekte Nadat eenige getuigen waren geboord eischta het O M waargenomen door mr Baka tarzake van valichheld bi geschrifta zesmaal gepleegd n diefital imt vubraUng a n Jaar en 6 miwnlan nnngania traf Hr J A V d L a trad als vndadigar H t O H haaft voorta geüischt tagen A V G 29 Jaar meubelmeker ta Waddinxveen thans gadatineerd aldaar wagens diverse voorw rp n uit b t Oabanw van de N V Waddlnxvean ek Stoaamnb l b l n Houtwaranfabiiafc geplaagd raat kahulp van en valaehan alntd i nwMHlaa govanganisstraf mat aftrak van da pivMBitiave haehtani S d L 18 Jaar raeidivist n W S 16 jaar aiian ta Oonda wagau dMMi la vareeniging van e n haavaalhald tigMji reep 1 maand gannganleitmf i amtai garanganlsatraf en i maandu tnebtaekaol L C 18 Jaar reeldiviat S da L 19 Jaar en H de W 17 jaar allen ta Oonda dan eersta wegene diefstal beide anderen wagens heling van lood van d N d Harv Kalk aldaar mf 8 maanden gavanganla tr f an ƒ 10 boata snb 2 wak B tocktsekeoL I BalM i I C B M 1 B 1 Jaar b Mw 0 1W W I H ft h H M WI1 wat nr Hierover aobrijK d heer B Premeela ite te Aaaendeik In Het Vlotk Hij wijst r op dat de arbeidere in normale Ujden U weinle vleeach kregen oadr dat au ok hnn stukje vleciMh op Zondag l wijl lijn De dreigende ondervoeding kan nu tol uiting komen Tooh ia er voedsel dat rundvleewb vervangen kan hvenwei hebben we te ranken utel den voikaemaak Be bedoeldk aiWtalen sijn nog niet age buigerd Ieder land heeft zi vaate eetgewoontn Wij ook We hwten wel gemarineerde basing maar van gctakken ol gekookte Iwring met aardappelen mo en we ao nieu hebben Kveunn gaat bet and moaaelen De n e rin dient hier In Ie grijpen n kan dat bv door de Centrale Keukoia Wtnt haring u niioBae eu kunnen uUft k od nadvbtwfa vervang teiegraflscb Weerbericfct Hoogste barometarstand 77D 1 ta Wisby Laagsta barometarstand TtdJ ta Haparanda Verwaekting tot dan volgandaa dag Zwakka varandarlljka wtad nvreUg tot liehlbewolkt droog waar kans op uektvorst vooral in kat OoaUn saMda t n aratour overdag ZaaeaMaaa Zanaopgaag nur 24 nia Zonaandargaag 6 nnr 6 Mn RIJwIallaataama aanatdui a VT m ajn Rtjtalglantpana aaaatokan n 17 oi aja Mlwnn Hun n Maart 1 dk feisl ie Umi Mttuur UjfiHOC pvettv geweiden ifm lageiuot te Mowu eUL de ltDMi£ieel beawe reu hM ntt een meUifxiiettouii de mogeUjabeld van een Teruaeruit ti ea liet oageueuwd bJ tren op reaeuauwlage grood iagea Muttetoend C Nl tti o el veegdMi i e Mn de pnmrtB nw liat neiaie au u non long ki e bol KM leer Waniioet de bwroOen op hanr Diate jper nog ulet getrouwd H lurwt 4 vaa d vwnckejrioguaMeMtMfpij en j ae r lij w e o tie rente UI dMitili de nlwlim i Md J or ook ent rel aal epeleii word om gemeld Waemear de dame ua iMar Siate jaar tr uwt gaao de ulttMerlfigeai gewoon door Wordt Ixt WwAlj vMr darai ttjd voltroklteii dan wordt er Tolgene het gewone laiM uata uMgekeerd Dt uitlMaalde nmm gaw tui vertilden aan de ranlmiMli engeanmen ever r worillop geweaen dat ett aoort Tempering bet mcVfe DWt Mloait een geruete toekouwi waarbotge meaf itav ook tegen het doen van een ov r lden ataf beiclieriiit Hel bUaODdere lartcf daA ongeveer iweemail aoo duur ia en ook tiklictaiing waar borgt In geval van huwetytt viór bel ale iavcnajaar vwrbelect ook oog de trouwkaawen en kan tegeii ala een eooit ultaetvernekerlng wttrden beecbouwd i polla vol en dU laatale tarld bee ia bet UltMcb rlUnMiirUtkgewtbrpoltee fl U parjlloongro Het Uoliiewikaolie partt oobCrea beelt beOoteo aljn naam te veranderen In Uoaetacbe eo natn intote Pb a part ilaar pro gjenuaa zal aanmierkel k worden gfiv ir ilgd de bedoelkig la de parttj tot een In temalknale pa te naaken die In alle laaden atreell aaar de itiotidag van republMien naar bet model van de Kuwdxilie bnvietrefvUiek Ue paittt iMdt met groote lueerdHbatd bedloten bat vredanreidrH van BcefrUlobk te bduwhd Te Wladlwaatok O oonaula 4 QeaUeeidea te Wladlwo tok hebben aan de plaalaelljlte aulotllalteo daar efa uldmuuulcteiald waai In ElJ vragen otn hereae van liti rcget iDgaMidaH dat beatond voor de Uelaje wikl de owobt kregen en bewebemaug van bu landgenooteu door tusaobeukomst van bet plaaliiellike beatuur vrasen Huelaud ea übina Ue CbkieMcho eooaoandant ta CbarUn waareehuwt ka verband met den terug toobt van Sanenol de Mdent der BoUlewlkl dat iadere knal op CUneeadi grond gebied ala ent aorlwa Md tal worden baaobouwd rWLAMDk Dullaohcra in Flnlanii PoUtlkeB vemeeaM uit Waaa dabt eea Dulxobe aMeetfna van W wielrijdere ea aOuO man Inlaoteria nM artUleifc en trw MJ Mm op de Ftawobo Wealkaal la if BINNKNLAND Nota vaa Mlaietar Loodoa over de eeoMHalacke oBderkandellagen D Minlatar van Bultenlandscbe Zaken biaft aooala wij glatatan reeda meldden een nota gericht tot da beUa Kamera dar Stat n S n raal waarin bij een ovenlcbt geeft van dan ataad der oaderfaandeUngen met da Gaaaaocleerde Regaetlngen Da Neu luidt engnrear ala volgt Door de deelneming van da Veraanigde Staten aan dan oorlof waa voor de voor lanlng van Naderlaad van ovar aaa aen nieuwe toeatand geaebapen Tot duavar toch had da toavoer nlt neutrale landen plaata en moeaten actalkklngea getrotten worden met belllgrenten die aich uit dlan hooftle bat recht toekenden die toevoeren te belemmeren Da Ver Staten badden fvanwel kraditena een onbetwistbaar aouvaraln recht u baaliaaen of m al dan niat uitvoarvarcunningen zouden verleenen hataij voor grondatoffen of fabrikaten beta j voor ateenkaoli noodig voor het bunkelaa van acliepen Voor zoover bet derhalve nog mogelijk waa goederen te bekomen in neutraal gebleven laadden of onse kolonlïn beatond practlach de onmogelljUieid deze hlaitieen te veiroaren tanzjj er aakeriieid beatond dat onderweg de boodlga bunkerknol hetalj in gealUaerde hetaU in Amerikaaitache h vena zou wonden veratralct Waar tot zoover onderhaadelingan gevoerd met de gealUeerden en de Vereenigde SUten afzonderlijk geen reaultaat badden opfalaveid werd gebruik gemaakt van de omBtalidWtaM dat enkele Amerikaanscbo toritaltan op economiaeh gebied zich aaar Europa begaven om met de gealUeerdan ovarUc te plagen teneinde te trachten met de aalUaarden en de Vereenigde Staten te amen de z I GaaaaocieoKde Begeeilngen tot eane regeling te komen De beapreklngen die daartoe aan bet inde van 1917 voornamelijk te Londen werden gevoeld met vertegenwoordigera der Amerikaanaehe Brltaehe Franacfae en ItaUaanaobo ragaafinffoit hadden in de aerate plaata tan doel bat atandpunt dier regeerii n ter laka van da vnoislenlnc van Kederland ta taeran k nn n Omg li id kr g n de Nederlaodaeha vartegeawoordifera de gelegeidiald dan Iganaardlgin toeatand Tu Nederland In kat lieht ta atallan en duidelijk ta maken in hoever de algemeene b giaaelan die de verechlllende regeeringen tan aaoaien van de voorziening van neutraiM hadden kenbaar gemaakt al dan niet op Naderiand ken worden toegepaat Hat doel der beapraklngMl waa vooifcanda al t om tot een deflnltiave ragelisg ta konen Da gadalageevdan der ragearingan haddan ook gaana votmaeht om tot endeiv r leUkUag mtagaas lock konden geaeht worden van bet atandpnat hunner regeeringen zoo goed op de boogie ta zyn dat aen baaais zou kunnen wondfn galagd waarov a na efhtVWng kon wordHai uitgawarkt Hat raaaltaat dar baapra klngan Hat reaultaat dw b r klnc n ia g ereeat dat da Nadarlandaeha gedalagaanlan in ataat warden geatald aaa bnma ragaanng aan baala voor ta leggen waaro de gwwóêiaarda r g rlag n berafct aotidan aijn een acfalUdw aan ta gaan Qy dia ba ala zonden voontaUan wordan uitgewerkt die dan da geaaaocleenle regeeringan zouden worden voorgelegd By de beoordealing van die baaia moet er derhalve rakenll mede worden gehouden dat de geaasocieerde regeenngen met gebonden xljn haren gebeelen inhoud ongewtjzigd ta aanvaaren De voornaamata punten die geregeld moesten wonden waren de volgende 1 de toevoeren naar Nederland 2 De uitvoeren van Nederland 3 Het Nederlandsche scheepvaartverkeer Nederland zou faciliteiten verkrijgen voor den aanvoer van op een lljat vermelde artikelen alleen om in het atrikt noodzakelijke ta kunnen voorzien veevoeder en kunatmeat alleen indien de uitvoer naar de centralen werd atapgezet of b ierkt De uitvoer van landbon rodueten mocht blijven Tegen beperking van den uitvoer had Duitachland principieele bezwaren waarop onse regeering aanleiding votvd in dezen zin geen vooratallen ta overwegen Duitecfaland verzette zich voorta tegen vergrooting van de tonnage in ovarzeesche landen maar de verwachtingen bestaan dat Duitachland zich niet verzet tagen het uitvaren van een Nederlaitdsch schip in ruil voor een dat in overseesdte landen ligt De vertraging van de totstandkoming der legeling deed de Regeering een poging wagen tAians reeda 100 000 tan tarwe ta vetkrügen in afwachting der definitieve regeling Aonerika en andere regeeringen hebben zich hiertoe bereid verklaard mits onzerzijds gcdiandeld werd alsof de definitieve schikking reeds bestand door tannage volgens de voormelde basisbesprekingen besdhikbaar ta stallen De regeering onderzoekt thans of bet mogelijk Is zoodanige transactie aan ta gaan en hoopt spoedig tot een besluit ta komen Omtrent verechlllende artikelen was reeda een voorlooplge overeenkomst gekregen Wij ontleenen daaraan het volgende de hoaveelbeden zijn gerekend voor een Jaar Broodgraan S60XH 0 ton uit alle oorden voor 12 mBuiden mout Inbegrepen Rijst tapioca sago stijfsel SO OOO ton maximum voor rijst sago en tapioca Cacao 8000 ton Koffie 35000 ton Thee 6000 ton W n in flesschen 600 ton in vatan 8000 ton Spiritualiën nader to bepalen Notan pittan kokosnotan bananent 1000 ton Honig 200 ton Oliën en vetten dierlijk en plantaardig smeerolie IIMO ton petroleum 100 000 ton benzine 9000 ton gasolie 20 000 ton torpentijn 1600 ton Hars 1000 ton Wassoorten met inbegrip van paraffine was 1600 ton Kapok 1000 ton Koltosgaren 760 ton Katoen n daaruit vervaardigde artikelen met inbegrip van gardn 24000 ton 2000 uit Ned Indië Geen invoer van beenderen voor lijm Hennep en daaruit vervaardigde artikelen uitgezonderd hindtouw voor naaimachinea 3600 ton Juta en daaruit vervaardigde art 6000 ton Wol ruw kops kaardeaafval kunstwol en garens wollen goederen 6000 ton waarde aan zuivere wol Huiden en looimlddelen de bestaande Huidenovereenkomst blijft van kracht en looimiddelen worden dienovereenkomstig verstr rt Kurkhout 1600 ton Vecels voor het maken van borstals 1200 ton Hout a taakhout van af 1 Jan 4800 ton b cederhout 1000 ton c pokhout llgnlum vitae 200 ton Aluminium 20 ton Antihionium 20 ton Koper 4000 ton Lood en daaruit vervaardigde art 4000 tan Tin 1000 ton die eohUr niet door de N O T vrijgegeven mogen worden voordat de bestaande voorraden uitg mf zijn Aabest en daaruit vervaardigde artikelen uitgezonderd crocMallta 900 ton Calcium carbid 600 ton uit Scandinavië Gommen harde 480 ton Caetor olie 260 ton Graphiet Plumbago en daaruit vervaardigde artikelen 100 ton emeltkroeaen worden gerekend op 76 Magneaiet 4000 ton op baaia van mw Tabak rantaoen zal vaatgeatald worden tegelijk met de b apr king van den uitvoer uit Ned Ooat Indli KamerontUndbig In t zicht T Uit parlemenlake krbigea vemeami de N Ort dat ndutater Cort vm der Uaden dab aeer eHMlig heeft uilgelUai tal dezen iltt dat hij indtan de Tweede Kamer bU bet levwaodddeiendobet aan een vooiatel ai mode haar goeeHceuring mocht eebenken trelke den miniater van Lauidb nw tot altreden zou nopen voornemenn ia H H de Konlngiln bi verwa ging te geven da Kamer te ontbinden Liat sou idgnoeene verkieainffen geven tmder zeer bul enlgewyiie ja nsent mac zeggen wcnderlIjM n atand hedanl Voor de erate maal onder de nlenwe Kieawet met een aen ateenitllottt ondrrworpfn and half maal vergroot klewarskoeptf loat een nog maar bal olkMlde reorga n l e atle van de oude en een nog oaiiwelijfca be onnaD Orgaolsatfe van de nieuwe poliUeka paitiieB aauden dan bij verraeaing die kiaaera geroepen wonbn uitspraak te don over een b tea der onderwerp ala de levenandddalenvoonlenlng l n dat nog wel voor het erat met toepaasing van het eerenredlg klsaeteUel dat ndnder dan eemlg aodar alelael geaehlkt ie eau oen zulvera liaallaalim dnafliankelijk vas poliM parlljebidaaib np l na ai oonanat vriap l ii k De KaiB verUedM n tal ItU Het aiaetlM Jentalk ilM Kaannlld voor Loabem mr U Jannink L U die reeda vaorkwam op de mat voer Ambu aa M aagea keelt wegene aiauiiiljaiilai lenen bedankt voor de candiSdMir Caadidaf vaa de H a ll aii a ie nb aa J jLwren vtqaderde Ie Habetdaen de l leau tauderabond tol bat opeaakee van lo een vonge vercaderlng was in begineel beekuni een üja met ranblaataa en een met llnfcacbe kaeidklaHa op Ie maken Theua verhieven ziob hiertegen weer verectuiknde steaaucn wat een debat van riiui drie uren lengevnige had Tm laatAe werd beakeen twee hjeten oplemeaen Aie oaodidMen werdeei nu 14 namen op de l stcit geplaatst waarvan de volgordt nader geregeld zal worden terwijl nog 14 dagen de g rlwg ttMud wordt engeMeld om het aantal oandidate tot 20 aan te vulkii De namen welke op de candUateedgstea gcpkWet zijn Bi alWbetleob A Braat Uekelingen tC K de Dow IJddoburen a J Ooude van Traoetwijji N euwer eluw It A d Haven Alblaaaerdam K U J KrnMenier Hzn 8 J Kaplein OuderAsDBtd L r J Loe Zoclerwoude L J v Meerveldt Zuldeidorp L U B Tlekatra Soboonwrd K A N Vea dra er Uotlerdani r C hi I Veld AmbatMXoen B V WIkaeretelt UuderAnwtel L S Jeoem Popplngawkr U en J Tauminta Sneek U Prüaen liet Centraal Bureau voor de Statlatiek pulldoeorde hi afl 2 191S vaa tijn Maand scliritt veriroudingaci iere dvr prijzen van eenige door een O tal coöperatie veriwcbtc artikËlen waarvoor vergelijking met vroegere p a oden uwgetijk wen IJepnjlen van HUH zift gelijk aan lOO geelekl Deze veriMudlngaoijleTO waren voor koHie 88 in 1914 161 in Januan 1918 nia rgaidn reay 99 en 132 bolerolie 97 en i Ui atribp 100 en ue beaterd suiker 91 en 116 maua 89 m 106 thee 113 on 117 en Wl DO en 14 Uit een vergulljkiug van de pnja€u van een aantal ardkeUn lu Ueoember 1917 en Januari 1916 bhjkl dat dB gnrl steeg met 14 pCI üwldMlhe kaas met 6 jfLi Leldacbe kaaal inel 6 pCt kotlle met 1 pCt en raapoBo met 1 pCt Do vgtgende rilke weitien niet ia prije verhoogd brulno boonen Wlltc boenen oa uoijmera pai we erwten groene erwten boekvreltgori havergort niaigarine roggemeel petentoU mla i fmi stroop beaterd miker aolker melis thee zeep en zout n wijl in prije ie gedaald boteroUe air gevolg van li t ieta lager noteeren van dit rllkèl door een der 6 oooperatte Oe vetJKmdIngeOijlere van de gendddel de prijzen J aa ookee bij een tal geaeenielljke gaslMMlA b 1913 100 ge MFkt bellet lu de giroote ganeenten la 1914 96 60 en steeg vervolgens tot 123 73 In 1 15 itólO in 1916 aaUW hi 1917 en 27L62 In Juiutrt 1818 bel verhouiünga cijleri berekeod naar de geudddelde pri zen per H L boven de kraobleua de rantsoeneerbig ioe te kmnau eerete 10 brand atoJleneenbeden bedroeg k de maand Ja nuarj 1918 482 94 De altvaer uit Engeland i en Reutw tetegiam uit Londen meldt In antwoord op een vraag omtrent den uilvoer van voediogsniiddeien naar Nederland Noorwegen Zwedeei ea Denemarken verklaarde Lord Robert Ceod de mlnistw van blokkade tn het Lagerbula dat reeda edirt vele maanden leUelijk geen vergunning waa gegeven om levenaiidddelen uit te voeren naar de vier genoemde landen behoeve gnedl r n die door de prllnenboiren waren vrijgegeven Zekere grondatollen voor voedln nddr delen zooiM oaoanboonen eei materialen voor margwbie worden nog aleeda uilgevcerd voor de vervaardiging dezer producten dio weder naar bet Ver Koninkrijk worden teruggaaonden Cecil voegde er bij dat de bepeiUng der uilvoeren tengevolge van de aohaarsohte aan voorraden in hng and geen zaak ie waarin het mbtisterle van blokkade zich mengt Hond van Vrtja Ubcnlea Naar wordt vemomeait houdt de Bond van Vrije Ubondeb op Maart te Utrecbt ceoe algemeene ver Hlerbic waar over hel nieuwe klearaglanHnt da nieuwe statuten ei de oandUaaWelllnt zal worden beri Ds tkeeda NedarL JaarbMin Uit erkentelijkheid voor het ehltterend slagen der Tweede Nederland die Jaarbeurs uH waardeeriag voor liet JaarbeursoondM In het belang der slad Utrecht heeft ondereonan heeft een dankbaar gestand biiwoner dier etad het blitiatlel genomen voor lolaUndbrenglng van een Igemoene buidebetulging aan het comité der Tweede Nedetlani be Jaarbeura namen de erkentelijke burgera vaoUlreohl De velfcalaUbig nHgaatald Naar aanMdinc van bet Varalag over bet voorstel om da rolkalelbic voortaan eeii jaar later te houden dan tot dnavet golirulkelijk waa aohrijh de mbilfller van Bbinralandaebe Zaken te een nota dat weBswaar die vroegere en latere Üenjarl slalMleken door een elljarlgen statistiek worden onderbraken dooh dat zulke rolgoia dk undlg oeidera k vddr d Wieainf nat bat wauontwarp faiga stald gaea btinratr I ovl varaa T r berekeri v o de aMrlUlabels waarop die veraotavivinc aUeaa invhied zei ulioeteoen Het hu a fiil vaa eaa beraepetelllnC in d et vast te leflgen komt den miniater nlel ueodiakelijk voor Ook wnder dat zijn reeds beroepateUnr gehouden en bel verdient aanliaveiu sioh ia de ook Ier wUe van da koalau niet deor een wette Ujk voniaibnlt la blndan Umkent bet al of niet houden van perindiAe bedrijfeullingin overlegt de aaniater met zijd amolrnool van Undbouw Nijverbsid en Uaodel Ver van Naderiaadacha G e a iean t an Onder leidtng van giaal v Umborg SUrum bui neealer van Ueileadoom la Zaterdag te Zwolle een vergaderielg van de akkeüng ÜverijKil der Vereeniging van N derlandeohe geueenteu gehouden Het bestuur faaid een onderzoek mgeskiu naar bel wonmsvraageluk In OverijMlan daarover een rapport mgediend Uit de discusnie bleek dat sommige ge meenten zeer veel last van de Zigeuners hebben Jhr iasM berg lot i aaenburg burgemeeetor van Uiepenveeei deelde mei aal daar in zeer korten tijd meer dan boih derd prooeeaen verbsal tegen woonwagenmenaoben zijn Ijeteekendk Uet zijn meosclien uit Cbnadsnia Frankrijk en i ullschland en er ie welnigi tegen te doeus omdal ae over genoegzame geldmiddelen beschikken üp vooratei van het bestuur weid besloten aan het e tuur der Vereciugl g van Nederlandnotie Gemeenten te verzoeken dat bet bij de regeering aenxlriogt op die spoedige lotstandkommg van een wet regelende het verkeer van woonwagens waarbij zoodanige regelm waren te treilen dat bet verkeer an woonwagens die niet aaai zekere eiaoben van bruikbaarbeid tol bewoning fu hygiene voldoen niet meer mofedijk zij Verder niaakie de aardappelvoorzlenlog onderwerp van zeer uitvoeiige disoueele uit I e beer Koidenuan van Deventer droog aan op betere jnUcbtinff van dagemcen n mi zijn aoo zeide bi de jpenveenr lebei ur i niet ander den loopjODgena van de dtelributieanibtenaren Het kwam spr voor ibit de Vweenlging van xpor leurtf moet wortfieu onttroond De beer Kuiup van Hcngedo aprak van ergerlij ke t t ulnjdlgti llen bi de dMrlbuliennstrcgeksi en van het euvel dat aaleen alj die met geweid optreden eoitg reobtkun oen krijgen Ten aioHe vereenlgden zklh alle afgevaardigden met de oonolusles van het be stuur sardKppelHwiiiterproviaie moiet in vrijen hend l worden opgedaan dl ge mecntebenturen nemen maalreiie enr omiidn venuogendea tegnn gebrek te vrljiwaren de geaneenle beeturen worden tijdig inge Uchl dht dtee vrijheid bestaat VenKr werd beaioteD telegiaflaisb bij d regeeiln aan la dringen op grooter vetrantsoen Voorla aal worden aan edrow gen op eeei grooter rantsoen voor kraamvrouwen en op beter djstributlB van onderkieedn en weiknMnskleedlng CBISIS UAATItBaEUSN OpUMlng van de rundvleeachmoellijkbeden Naar wij vernemen ia Unaenkan tan regeling Ie verwa h n Ier vooraieninli hl bei rundvleeacblekort in de hoddalad Het genreenlebcstuur van Amsterdaan zal nl traohtea zich met de landbouw orgar nlaallw In verbbidlng w atellsn tennnda voldoende vee op bet abattoir la verkrijgeii ea vervolgwa dit vieeaob door de Antfter dam s whft atagera tegen maahsujD prijs te laten verkoopeet Ue booidbisturen der veraohUlendb ala gersorganiaatiea hebben zich reeds bi be glnsel b iiii verniaard op het voorslel van B en W bi te gaan terwijl hedenmiddag met de ieden dier organiaatical over leg gepleegd zal wordm ten aanzien van de uitvoering van da besluit Indien alle shg s biermede aoooord genu dan sulku voo Anxsterdhuu d ruodvleeaohnsoellljlthedca vootloopIjB tot hst verleden bebooren LAND EN ZEHUACBT LegerpromoUes B j Kon Usluit van 11 Maart 1918 no 67 aijn m t ingang van 16 Maart 1918 eervol ontslagen uit den militairen dienst Generanl MaJoor van den Groeten Staf A R Ophorst Commandant der Stelling van Amsterdam tevens Bevelhebber in de Ie Militaire Afdeeling Generaal ajoor van den Groeten Staf A E J G d Hameeourt Commandant der Nieuwe Hollandsche Waterlinie tevens Bevelhebber iu de Ile Militaire afdeeling eneraal MaJoor W H Fibers Inspecteur der Cavalerie GeneraalMajoor J M F Latour Commandant der Ule Divisie Generaal Majoor J van Delft Commandant der Ie Divisie Kolonel P Glei van het Wapen der Infanterie Territoriale Bevelhebber in Noord Brabant enz Kolonel J W van Alpben van bet Wapen der Infanterie Territoriale Bavelbebben in Holland etez Kolonel C J H CoUetta van den Staf der Artillerie Kolonel E A F Blokbuis Commandant van het 2e Regiment Vesting ArUUerie Kolonel R G B van Overveldt Commandant van het 4e Regiment Huzaren Luilenant Kolonel der Artillerie F Aronstein op non activiteit en zulka voor zooveel betreft da Ge neraalMajoors Ophorst d Hamecourt Piepers en Latour zoomede de Kolonels Giel Van Alphen Colletta Blokbuis en Vsn Overveldt op hutme aanvrage en is aan da GaneraalMajoon A R Opbarst A B J G dHamaconrt W H Pi rs J M F J LMour en J van Delft Hr Mr dok bc tuigd voor de vaeijailg en belangrUka diensten door hen aan den lande bewaaan Pensioen is verleend san den ILa t dar bif op non act S baron van Haaoaitia ƒ 986 reap ritmeestar Jhr J L Hoek 12e nader pensioen generaal majoor A It Opborat A E J G dTttamecourt W H Plapera ledar ƒ 2800 kol F Glal ƒ 2876 kal J W van Alphen C J M CoUetta an E A F BliAbuU l d r ƒ 2500 kei R G B vaa Ov rv hlt 2474i lult kd F Arenat ta Ui6 Paaaebvarlavea De opperbeveibelibu van land en zaemaobt heelt uitgevaardigd de volgende Order voor de lan d ma i bt Bij gelegenheid van da aa lecatdagtn Goede Vrijdag en de PaaaohdagenJ wordt aan du coui ieigni eekadrona batterijen deia Jbaminto c o n a nand ae i len niashugmg verlesiKl om de bewegia evr jheMi uU Ie breUlti Bedoelde usbr 4d Bg zal weaeua bet doen Ipopen van eenige t t voor m volgtreinen voor ben die per spoor reuen in dier voege bebooren te geadiieden dat de sanlailea dar aklus reizenden gelijkelijk over den Goede Vrijdeg en de beide faaadidagen worden verdeeld l aarbij mag doze bewegbicaviljheid per keer niet hooger komen dan 90 van de preaenie sterkte De beide Paaaohdagen viartkn a aien voor één gereken terwgl voor de Uer bedoelde per spoor reizenden uitelulienj m aaomerkiog wortl gabraohl degenen die ID bet tijdperk van 23 reap 2 Maart 1918 lot en met 1 April 1 U tiet voor poriodiik verlof dan de beurt kenneu Aan hen dto veraf women kunnen helUlellen wordeei vorlCMdi les opeiohleYan het tijdig vertrek daags te veren en terugkomst per cersta gelegenheid van den dag na den betrokken zon of feestdag XWKEOi V f rg idtoriii vm Dkué 12 MMn Varvol H Ufur op£e P giii gd w t D beer L 1 m b u r f v é was va nw mng tot het aifpmecn b uig ea d t jn hiH algienweD bekogi ook bet ooatrootireclu aan btuidien mug worden geileg cli IM beer v So ba ik f Je julobte bet omwerp toe dAt do baurtlora wAl bfladiertDea ijpgea terroiriBB VM verbuurder Hii iB voor h f amwukineiin vaa de oomutitidto van rapporteur om de uitvoerlug oèn de huuTOoaiuii8oi op te dragen Ue beer De Ueer o b JtonüohnM bet Hiitw rp vereenigen Hij hadi wenvei bezwaar togen de Miugiwarkende iLxacJit waardoor do buurderM die zeiU belibeo opgezegd omdat i moeodea en ander bula te kumbea betrekken kimneii worden ge j dup eid Ue beea Katger fc r koo aiob ook OKt bet ootwttFp TereewgeQ Uy de lde bH be aw vto ftii 1iSw De LKW ftjit De kantonrechter Mi mot Ieders b bftug loocteo rekening bouden I beer Bttya de Boe reabroaok r k beriep dob op da heiU ea lliomw van Aquliio om i b toc a dM er oop der buiteugowone o m a di g h d wi tgdei jk vwi tM gewone reobt wa worden algewekeib De inew Vau Hftiael v i betoogde dat een noodCoe tand bet eigeudMiittreobt beperkt Hij drong aan op bet verlemaa vaa xtv bouwkredieteo a selde tbgaa de vPirvalliug vwi die terugnrwkaadnkjnuriit ie üj iieeir i aaae vftn IJsiaelt r k awvaairddB de recèOaaÜgbeld van bcÉ ontwerp omidat bet bier eeu mak iran pu bliek reobt gehh Siw waa voor bet vtr raltcn van de terugwerkende kraofa en voor de aBaendwimrten vaa da ooa nk vnn rapportflomi De miniaber van Binueiüaudfeba Zakan do bear Gort vau der Lladen deelde loede dat een wetsontwerp geroed w vakrdoor op ruime wi e in dnn wonlngnood aal worden vooralen De oabüatcr van Jiutitie debaerOrt bartraad de opvatting vaa den beer Lobman dat bet ontwerp inbreuk bet feEmdouMreobt asou betaekeneu Toeo dettlden norniMa waran warm ook de zaoUarcgelem uamnal Nu de tijden abnormaal zijii kunnen de roobtuegelen oiet nw r nonaaal aijn Spreker i niei bereid de Itarugwerkeikde kxacfat berug te nemen m xeide tagen de amendcsueutw van de con nriMtea van rapporteurs geen overwegend beawaur te hdttben Spreker Ikt d beell siog aan de Kasnar over Avondvergadlerlng Ia de voodrergaderktg ward voortgegaan oKt da bebandettng van b t wet ontwerp tot Mullng en droogmakbig van de ZuH w ü De beer T e a n a t r a v d i perde enige beowaMD tcgjen bet weteoatwerp Naar zijB meenijag ioék dfaot rekanéng g boaden te worden met de verboogtaig de r wateratanden op de kusten van Frieatand en Grouiogen 8pr varwoaderde aiofa dat de ininieteir geen notitie naemt van bet uuendementDa MuraM Spr bad nog enkele atid opmerkingen o a boa voor de vlaflobersbevoiking lat owvéen worden geaorgd De beer van Foreeat v l whwgdo zifiti zeer ovw bet plan Spr twiJbU niet aan de uitvwrbaarbeU ervan aranmin aia andere leden en betftuureiedao vaa de ZuiderBeeuvereeniging Da beowareonn de beiangbebbenden bij de Frteaofaa ten noemde apt ov nh e v ne Da i er Alb rdft ad weea o de vonrdectai voor FtiertMMl n Noor Holland doonSat bQ dnpktg van de ZuJder ee ia dia Inwi a n en TMrten aoat water Van dt voedzaamhekl zegl dr Preonsda Kundvleeaeb bevat 21 pCt liwil li pCt vet Uaiblg havat 19 pCu wit 17 pCt vet Mnawlw bevatten 16 pCI eiwit i pCt vel Gekookte aele bevatten 27 püt atwit 6 p y vet Deze cijfers terelaoben geen nad+etoeUcbdng zij spreken voor ziohzell Wat de prijzen aangaat deze zi en veel biUljkw dan van vleesoh I dij r s Waddinrveen mal 7 ij Ko 8 tataahBia puatMi Een vooWrdalIJk prlji van g l jk grootte verktwwntfc 71 No 27172 dganaar en fokker F Br MJk Sr ta WaddiniT n met 75 n 2 6 U totaal 78 2 punten D H l deke apiai da pen n d veeluwln STADSNIEUWS QOUUA 1 Maart 1 1U De VInditalingeB kweBtle Gouda Ia oni bUid van Zatordag j l komt ean ingezonden stuk voor van een lid der R IC Leesvereemging waarin wordt uiteengezet op welke w da zaal Con£ordia deal heeft gehad in da Vluchteliogenverzorging hier ter stede Daarin is bestreden de passage uit bet Hdreu van de Sociëteit Ons Ganoc en aan den Minister van Binnenlandacbe Zaken waarin wordt gazegd dat de B K LeeavereenigJng da zaal Concordia voor de Vlucbtolingen bad verhuurd tegen betaling van ƒ 1600 voor een gebruik van Mn maand £ n deze bestrudiog was gegrond op dit feit dat Contordia werd gehuuixl voor t w ffB maanden October November en enkele dagen vaa Decamber tegen een weekbuur van ƒ 50 En daaraan heeft de inoebder toegevoegd Msge1 heeft de Commissie ingezien dat de bedongen huur te laa was 6n daarom geheel uit eigen beweging en zonder dat er om gevraagd of ook maar op gezinspeeld was een bedrag van ƒ 1600 ala huur uitgekeerd welke som aan twee leden van bet toenmalig bestuur werd ter hand gesteld De conclusie die daaruit moet worden getrokken is dus dea bet Vluchtetiogedeomité heeft niettegenstaande het verplicht was tot betaling van 6 X ƒ 60 = ƒ 400 uit eigen vr e benveging aan de R K Leesve eeniging daarvoor betaald ƒ 1600 of viennaal het overeengekomen bedrag èn da H K Leesvereeniging heeft dat bedrag geaccepteerd I WÜ hebben ons afgevraagd hoe is dat mogeiyk Hoe is het mogel k dat het Vluchtelingencomité zoo buitengewoon roraal met de gelden heeft omgesprongen dat viennaal het bedrag is betaald dat er betaald moest worden Hoe is het mogelijk dat een SocieteütdKstuur een bedrag accepteert van het viervoudige van z jne vordering 7 Ea wat is gebleken Dit Biykens officieel schreven van het Vluchtelingencomité is aan het bestuur der R K Uesvereenigiog dato 9 October 1914 het volgende bericht De subcommissie Vluchtelingen van bovengenoemd Comité heeft dé eer U mede te doelen dat zU accoord gaat met uw voorstel en de zaal Concordia van af heden van u huurt voor ƒ 200 zegge twee honderd gulden par week en wel onder de volgende voorwaarden Ie dat de zaal weer opgeleverd lal worden in den toestand waarin zü is gehuurd e Jt t 4 hui voor mjn étens 8 Vveken wordt Vnsegaan dus toi an met d December 1914 Ingesloten doen w u de somtna van ƒ 1600 toekomen terwijl w j u beleefd verzoeken begaande kwitantie tjs teekenen Uit dit officieel scbrUveo bl jkt dat de uiteenzetting van bet lid der V K Leasvereeniging in flagranten atrfld is met hetgeen inderdaad is geschied En uit de remise van het volle bedrag van ƒ 1600 vooruit biyirt dat vooruitbetaling daarvan is gevorderd in stede van het royaal aanbod waarvan de inzender spreekt Om de conelusie die wellicht reeds getrokken is uit des inzenders verweer moet zulks onomwonden worden gezegd Ulnadag 19 Maart v aal door de HoU fUil van Landbouw aen qfeitara vtrgaderang wordan gehouden In d ual Cimcor1 dia AU wreker lal dien avond ojttaden pde keer A van Wijnen vOonittar van den Bond van Xaaeproducentan over het onderwerp J publieke opinie de pen en de veehoudan Deae vergadering lal voor een ieder toegankelijk i jn tarwgl gelegenheid tat debat wordt oi ngM ld Ulrachtaek Stadel k Orkeet Ikl Uk eoUaoh tedelljk Orkeet onder leiding van deo beer Jan van Ullsr geelt rooaja reetk ki gemeld Of 19 Mtarl ven couoeit iu den Nieuwen Schouwburg IM progmnam hild ia vol iStjmjilMnJei o 6 E IU Op Ui TMliaikowskji a Andante Allegro oon Anima b Andurte oamabUe e Walt Allegro Moderato d Andiale Maeatoao AU ro VivaoOL Ouveeture ven de kondacfce upere Donna Dlena E iN von Bajoioek i l orata aoite uH de nwalek voor Ibeen l e üynt Bdvard Orieg a Mor genalmanung b Aaaaa Tod o Anttra a Tuii d In d Halle dea Bergkonig Ouvwtnre OuÜiauua Telf OHoMini SOUDKBAK Tot tijdelijk onderwgaer au de O L B alhier ig benoemd de heer U van S jk ta sOravenhage Vrtja Daa B Mt Voor de afdeeling Moordracht Gonderak van den Vr jx Dem Bend aal op Zaterdag 16 Maart als preker optraden Mr L N Roodenburg uit s Oravonhag lid van d Tweede Kamer met het ondnrweip 4 komende verkiexingen lUASTBÜOHT Gisteren vergadeide de Raad dwer gemeente Met den Voorxitt r Wftren all ieden aanweaig Na opening der vergadering werden de notulen gelezen en goadgekeunl Hierna werd mededeeiing gedaan van een reeks Ingekomen stukken w 0 van Ged Staten Dexe werden alle voor kennisgeving aangenomen Na stemming weiden voor den tijd van 4 jaren in het stembureau waarvan de Burgemeester ambtahalve voorxitter is benoemd de heeren M Graafland P Blanken en C Hoogeveen en als plaat v rvangen de heeren P C den Hartog J Ki Mnto ir en E Boeren Door Gedeputeerde Staten Is betwaar gemaakt tegen het plaatsen van geld v n het Eiectrisoh Bedrijf bij een particuliere banVl sij stelden voor ie ta ta l gg4i i l de RIjkiiLpoatspaart nk Dese en nog enkele a der I beswaren zuUen door B en W worden op gelost De verordening op het elecirisch bft drijf werd daarna goedgekeurd De Vooraitter stelde namenis B en W voor van gemeentewege over ta gaan tot het maken van 700 000 turven Uit de gegeven berekening blijkt dat dtge aan maak ioon lullen kosten ƒ 4000 j 600 voor bIJkoMMkde kostan AmbaektaiKhool Dagelijk kunnen aan de Ambachtaachool leerlingen ïoiden ingeschreven voor den nieuwen cursus welke met April aanvangt Onderwijs wordt gegeven in de praktijk van het timmeren meubelmaken smeden verven en pottendraiien met de daail ij behoorende theoretische teekenvnkken Om t tpgelatan ta kunnen worden moeten de jongens den 18jarigen leeftijd hebben bereikt ep met vrucht de legere school hebben doorloo n Nadere biionderheden vermeldt de advertentie in dit blad De Raad opperde tegen het plan geen bezwaren alleen de heer Graafland was van meening dat de turf niet 80 cent maar ƒ 2 de lOO zal kosten Besloten werd alvorens tat de uitvoering wordt overgegaan deze zaak veitler ta onderzoeken daar aan meerdere leden de genoemd prijs ta laag voorkomt Ook werd beslottti een credietaanvrage In verband daarinUa dan ta houden SUerenkeorlng Hedenmorgen had op de Markt aüiler een stierenkeuring plaats De keuringscommissie beatond uit de heeren Dr A A Overboek Rotterdam D E C Hartog Den Haag en M C van Buuren Zuldland De eerste klasse omvatte stieren van 2H tot 3 jaar Een prijs van ƒ 100 werd toe gekend aan Simson VI eigenaar A v d Oussen te Waddinirpeen fokker G Lekkerkerken te Usselstain Het aantal behaalde puntan bedroeg 77 1 voor exterieur 1 8 voor afstaiftming en 1 8 voor productie totaal 78 9 puntan Het dier is ingesdireven onder no 8860 Stamboek N B S Een voorwaardelijke pr js van ƒ 100 behaalde Jaeob ingeschreven no 2688 eigenaar en fokker K Baas ta Stolwijk met 76 2 punten vr exterieur 1 3 voor afstamming en 1 6 voor productie totaal 78 1 punten De tweede fciaua iHSfatta atUrtn van IH tot 2H jaar Een prijs van ƒ 76 werd daarin toegekend aan Dynamo II No 2821 eigenares Fokvereenigiog J e Tijdgeest fokker N ZUdenlaan aantal punten respectievelijk 78 De voorgeitalde af n overschrijvingen op de begrooting werden 11 goedgekeurd Van de fd Alg Nad Wartl Verbond waa een adres ingekomen iozske de tlehtprijzen Een onderzoek heeft uitgewezen dat degenen die zonder metar sijD 60 80 meer betalen dan iemai met een metar Aan het verzoek zoo spoedig doenlijk meters ta plaatsen zal worden voldaan tarwljl ook aan B en W machtigmg werd verleend misbruikers tot één lichtpunt af ta sdiakelen De meters die aankomen zullen in volgorde van aansluiting geplaatst worden Een adres van de heeren L Groenendijk en J Steenbergen om vergunning te bekomen 2 uren in de week hun zaak langer te mogen open houden kbn niet in behandeling komen daar het niet op zegdl was gesteld de Voorzitter merkte daarbij echter op dat toch geen ultsonderlngen yemaakt mogen worden Goedgekeurd werd e bndnit van de vergadering der Knegta basse dat de ultk ring aan rieken van ƒ 2 op ƒ is gebrscht Aan de orde werd nu gestald het adres van de Vereeniging Handel en Nijvarhaid Inzake een halte voor Haastrecht aan de spoorlijn Gouda Utrecht met daarbij ingekomen adhaesieadressen van de aM Haastrecht van het Alg Ned W iklieden Verbond en van de Versenigtaig VelkaoaderwUs Voor deze halte moet door het land en weg worden aangelegd van ca 1000 Metar Volgens een uitgewerkt plan souden de totaalkosten daarvan bedragen ƒ 22000 hetgeen met inkagrlp van de fl lng p r Jaar voor de geoaanta een uitgaaf bateekant van ƒ l8M Adreesanten vragen dan Baad een commissie ta benoemen die den Baad vap advies sal dienen Na langdurige discussie gaat de Raad ovar in gebeime sitting Na harapenliig Van d ofanban zitting t IJ en 2 totaal 79 9 y Na h n p ilng van d ofanban zitting De laaUto klasse omvatte alleen atlaran stalde da Voorsltiarldör an Conunia beneden 1 jaar sla te benoemen dia daaa zaak nü f le Een 26 gulden prijs biliaalde hierin Dirk zoeken Spr Is van mtening dat adrassan VII No 28908 eigenaar en foldur C Brt daarop alia raehi fediMB