Goudsche Courant, woensdag 13 maart 1918

obvkstiqd to Rottordonm B CREZÉE Rijksveearts H8e fl i lieEL 14I II Tal 13128 LeenJng on de Stads Muiiekftohool no 78 10 Ëmi adres van het Oonxité tot Steun aan Noodlijdenden door de Mobiliwitie alhier houdende verwek om finnntieelen steun no 290 Dit adres luidt als volfft Aao ik niü herinner heeft geen vau die gevers dergelijke beirerkende voorwaarde gemaakt heeft niemand euig voorbelioutl gemaakt Anders zou liet mité lüet het roittit gehad hehbfin het geld ahliui to bestwkm Nu sou het mogelijk rUu dat wanneer do gemeente eindelijk ieta gaat geven de gemeente zegt wü goreu het atletui op die xtKirwaarde maar dan u KÜ alleen die voorwaarde kuniien opleggen voor euoveel bo tieft hetgeen hel C omité uitkeert van j het geld dal de geuieente geeft en nie oor zoover betreft wat vau parlieuliore BÜde wordt gegiren Daartoe luU ben wg geen reoht De heer DONKKK Het ligt aan mü dat ik niet dnidelük genoeg geweest Iwft maar de uitdrukking gepensionneerde werkeUx z wensch ik ahlus te verklaren Ik heb het oog op werklieden die vóór 1014 gedurende 10 van de 12 maanden van bet jaar niets uitvoerden die muodwillig werkeloos wareu want zU koudon herhaalde malen gemakkulük werk krygen die perNoneit Jjn mü bekend en ik heb hen ool met uame genoemd in het StounetHuiti eu die uu nadat de ooriogsloratand is Ingetrctlen niet 2 maanden werk hebben doeh heeleniaul niet meer werken en geilureude 12 nmandeu van het juar van het StenueiHniti trekken Dergetüke personen betluel ik met gepensionneerde werkeloozett Ik hoop datik nu dipdelük aangegeven heb wat ik bedoel Do VOORZITTER Ik geef de toezegging dat B en W met de gegeven wi nken gnanie rekening ziiHen huudeu De eraa lslaj ing wordt gesloten en het voorstel van B en W zonder hoofdelyke stem ning oanfirenonien U Adresben inzake het verleenen vau duurte bÜulag van gemoenteambteimren be iubteu eu werklie ilen sluiskneohts en brugwachtejgi de Oondselie Agenten van PolitieVereeniging Per Aspera ad Astra en de GemeeiitpWerklieden Vereeni giug allen al hier met desbetreffende stukken en een sehrüven van de onder afdeeling Gouda van den Nederlandsehen Bond vau GemeenteAmbtenaren ter geleide van een afschrift vau een aan Gedeputeerde Staten der Provincie gericht adres te dezer zake no 254 l eze adressen luiden als volgt Gouda den 22 Februari 1918 Aan den Raad der gemeente Gouda Geeft met versehuldigden eerbied te kennen de onderaWeeling Gouda en ufistrektjji van don Ne ierlandsciieu Boud van Oeuieeiite Auibtena Nationale Bankvereeniging HOOFDDIRECTIE EN CENTRALE ADMINISTRATIE UTRECHT JTrtns 14 16 VESTiaiNaEN IN 69 PUATSEN VAN NEDERUND Stut pir 7 Maart I9I sttlari vxH r gwhuwden en 7 voor ongwhinvden ongerekmul den büalag flie vo r de ten hunnen laste komende kinderen Iwwxlen oen zc keren leeftU l bovendien zou kunnen worden toeffukeud Redenen waarom uj eerbiedig l rolloffö ver M kt hot daarheen te willen letilen dat iiwt urgent verklaring van deze zaak de Raden der gemeenten In deze IVjvineie i nn alle genneente Buibtonanm en rwerkliwk u een flnirt en klnder bijslag op hunne salariMten toekennen bIm hierUiven beiteheideölük omler Uwe welwillende aandonlit wordt gebracht t Welk doende De Onderafdeeling Oouda e o voornoemd J PH SMITS Voorzitter J E W HARMSMA Secretaris Aan Heeren Oedeimteerde Staten der proviuoie Zuid Holland te fl Gravenhafre Oouda den 22 Februari 1918 Voptmstaaml afscSirift van het door ons aan Heeren Gedeputeerde Staten der prorlncie g Bondeu adrea hebben wy de eer tl ter keuni neming te doen toekomen aan deu iahoud waarvan U beleefd wordt versoeht wel Ewe byzomlere aaodaobt te wilUuij ïheuken De JRderafdoeling Gouda o O 1 PH EMITS Voonsitter J E W HABMSMA Secretaris Oouda Fobruori 1618 Aan deti Gemeenteraad van Oouda EdelAchtbare Heertui Namens de Oem Werklieden Vereeniging alliier veraooken ondergoteekendun Uwen Raad beleefd maardringend het door B en W ingediende voorstel om aan alle Oem Ambte iiaren Beaanbten eu Werjiliodenenz een duurtetoealag toe te lïeuneu van 1 gulden per week voor elk kind beneden de 14 jaren wel te willenaannemen Bovendien voor m stellen een toeslag te verleenen v 2 50 per week aan de Amihtenaren of Werklieden zelf en dan zomler aftrek der loonaverbwiging hetwelk wy in de eerste plaats noodig achten Ter verdediging van dit verzoek verwyzen wy naar bijgaande memorie van tooliohting t Welk doende enz BOXHOORST Secret WOENSDAG ia MAART 1918 Tweede Blad den Raad ler gemeente Gouda Geeft niet vei huidigden eerbiedte kennen bet Comité tot Steun aan N o nüden lon door do Mobilisatie te Gouda t dat Ioor den langen duur van den oorlog zijn kas uitgeput raakt dat oen hernieuwd beroep op de burgerij ziéfeen aantwveling verdientX dat pp een verzoek tot atoun aan het Koninklijke Nationaal Steuncomité 1914 nog geen bealissing is ontvangen doch dat in het gunstigste geval niet meer lan 50 kan ziJn dat wekelijks groote bedragen aan steun verleend worden over de maanden Januari on Februari 2682 33 dat bovengenoemd Comité U eerbiedig verzoekt het zoodanigen finnncieelen eteun te verleenen dat het met zijn arbeid kan voortgaan t Welk doende enz Nannene het Comité voornoemd W OOL Vice W A PIETS Vice Secretarifl De VOORZITTER Het Comité is ongeveer aan het eind van züne geldmiddelen Er is bij het algemeen Steunoomitó om hulp aangeklopt doeh er is een afwijzende beschikking ontvangen omdat de uitkoeringen welke hier gegeven worden naar vcrhoudinw hooger zijn dan het Steuncomité wil Men heeft bezwaar om direct bij de groote werkgevers aan te kloppen omdat men eenigermate vreest dat wanneer soanmige Wfrkgevere voor dit doel geven zij zich da ftpEloor eenigennate ontlast zullen gevoelen wanneer bunmwerklieden werkloos worden zoodat zü niet meer zooals nu gebeurt een uitkeering van zioh zelf geven floch hen zullen verwijzen naar het Comité Tot dusver is de gemeente nog niet belast geweest met eenige gcldelUlte uitkeering aan het Comité en in verband hiermede waar de nood op dit oogenblik dringt en men zeer spoedig de uitkeeringen zou moeten staken zouden B en W een bedrag van ten hoogste ƒ 5000 uit de gemeentekas beschikbaar willen stellen en daarvan vüorloopig ƒ 2500 uitkeeren een en ander te betalen uit den post STADSEDITIK flollaDdscbe llaalseluipiijj fio laeillioiii AldeelioA Gouda en OoiMreken Openbare ïeroaderino te Oouda opDigsil9gl9M arll9lll il 8mils7gor In lie zaal Concordia Weilhaven SPREKER de Weiidele Heer k M WIINEN Voarilttar an dan BmiiI nn Kaatptaducantan ta aoudi ONDERWERP 1 De publieke opinie de pers en de veehouders Da nrgnltrliii la raar Mar laa ankall li Galafankald tot dabat Naineoi bet Bettuur H N VALCKENIER DE GREEVE Voonltler E ROOS Secrelarli 1026 30 Gemeenteraad van Gouda SttHoflratl Vtralae Zming van Vrijdag 1 Maart 1918 fliRI VU Hf VMTiltter Bursemeetter ULBO i MUS TIOOENWOOnDlG lo heer n van dor Vt ajit Brookhuizeii Hoffman loug nbiipgor van i or Ree van Kijk de Jong van Galen Deivksen Knuiitoi iJeeelsteüu Viiifferliiiff Donker KoHjn van der Torreu Muölwük n van Veen AFWEZJ G do lieereii Bokhoven en Spit De VOORZITTER Ik deel mede dat de heeren Bokhoven en Si it boril ht hebben verhinderd tt zijn de verffftderiiiff bij te wonen De notulen dor verffaderinff van 15 Februari j I hebben den bü het Roffliïuient van Onle voorflreeclireven termijn ter iuzaffe ffölwK Wordt l icrvver het wüoi i verlangd of steni ming 2kK niet dan zijn zij vaatgeHteld Medwleelingen Jodeputeeide Staten der pix vincje heblMjn d genieeuterekening over het dienstjaar 191 gesloten zooaly zy door den Rami in zijne vergadering van 24 Augustus 1917 voorlool ig was vastgesteld met vaststelling van het bedrag der gewone ontvangsten op 964 069 0y en dat der Imitengewoiie ontvangsten op J 541 610 8 5 dat der gewone uitgaven op ƒ 904 550 2 1 en dat der buitengewone uitgaven op 539 518 98 opleverende dcrlialvo een Iwtig saldo vHu 59512 80 voor gewoon eu i 2091 36V2 voor buitengewoon no 285 Jwleputeerde Staten der provincie hebben goetlgikeurd het RaadsbeHluit van 15 Februari 1018 tot het t e kennen eener verlioogde belooning over 1917 aan het Hoofd der School voor voortg ezet openbaar lager onderwijs no 32 Dez mededeel ingen worden voor kennisgeving aangenomen I a 8oo oco f iJ8a ooo I jJJ I I I I H tl9 M0 n Ktt i i m m i DaMtayra laüapravlncla Zald Hallanil ign kantaraa oavaiUgd ta ALPHEN a K R BODEOAaVEN boskoop DELFT DORDRECHT OORlNCHEM eO JOA KAVwUK LEIDEN SCHOONHOVEN SÜEDRECHT WOERDEN ZWUNOREChV 1424 42 Openbare Verkooping VAN HUIZEN en ERyEN Wl bMal n voop UÉüMk CoDiieg 21 FraflkEkkeii f 11 20 f 11 25 f14 25 f 13 10 f 54 op MAANDAG 3S MAART 1918 dei avond 7 gr a in de R K LEESVEREENIGING aldaar ten overitaidi van eiiaaeu auu llliaaog MeoZOMnrWkefl 1027 ADRES Hotel Lunchroom Hollandia f Oouda Alleen Donderdag van 9 tot 4 uur Notaris J KOEMAN 25 No 1 en 3 Twee aan da Haaraaatraat Nof 70 en 73 verhuurd bij de weel elk voor 1 75 No 3 Een n de Lombardilraat No 10 verkuuid bij de week voor f 1 65 l No 4 Ean aan de Vlamlalitraat No 21 verhuurd bij de week oor f 2 60 No S Een aan de Knlpcratraat Noa 7 en 9 verhuurd bij d t week voor f 2 25 No 6 Een aan de Tulnatraat No 4S verhuurd bij do week voor f 1 90 Breeder bij biljetten Te bezichlilen 22 23 en 2 $ Maan van 10 tot 12 en 2 tot 4 uren Nadere iulichtinfen eeft Notaril KOEMANte Haailrecht 998 38 Ambachtsschooi te Gouda Inschrijving van Leerlingen Voot dfo nieuweo curtui die met April begint k nnen eiken werkdeil leerlinfeo worden tkleiMiravea Om toejeleten te kunnenworden moeten de jontfeni den t3 iaritea leeftijd hebben bereikt en daarbij kunnen overleggen ds verklaring van het tloofd eenerSchooïT dal lij de lagere School met vruchtgeheel hebben doorloopen Onderwijl wordt gegeven in kpraoti k jn het TimiMBran MvuDalmakaiif 8m d n Varvmi en PoHandraalen met de daarbij beboorende Theoretische Teekenvakken Verdere inlichtingen worden in het Schoolgebouw mondeling en op aanvrage ook gaarne chHrielijk verttrekt door den Directeur P A SCHROOT Gouda S Maart 1918 1020 25 BERKENWOUDE AdvertentlSn en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudeDorp door A BOOM Berkenwoude voor Berkenwoude Achterhoek door Ingekomen Een voorstad van Burgenleeeteren Wethouders in zake goineentelijken woninghouw op een terrein nabijhet van Iter ou Ziekenhuiö no 17l 179 F n vooi stel van Burgemeester en Wetlioudorfa lot toekenning eener vervroegsie periodieke jaarweddeverlioogiug aan twee leeraren aanhet Gymnasium no 38ll92 De VOOKZm ER Deze stukken zyn gedrukt rondgezonden ep voor bedeu aan de orde geeteld 3 De rekening eu verantwoording van le Kamer van Koopliam el en Fabrieken alhier over het jaar 1917 no 264 De VOORZITOER Dit stuk is voor bedeu aan de orde gesteld 4 Een scJiriJven van W van Eükalhier houdende veraoek om eervolontslag als waditer der brug aan de 1 C Bothstraat alhier met ingang van 1 April 1918 uo 193 De VOORZIflTER Ik stel voor het gevraagde eervol ontslag te verleenen Aldus beslotien 5 De rekening der imkomsten en uitgaven van de Stads Bank van Leeniug over het dienstjaar 1917 no 2Ö3 De VOORZITTER Ik stel U voor deze rekening in handen te stellen eener Raadscommiösie van onderzoek en daartoe aan te wijzen de heeren van Galen Hoffman en Spit Aldus besloten Ö een suppletoire begpootin voor het dienstjaar 1917 der Stads Bank van Leening ao 262 De VOORZITTER Dit etuk is voor heden aan de orde gesteld 7 Eeu suppletoire begrootin voorhet dienstjaar 1917 der Hoffman s stioliting Volksgaarkeuken no 284 De VOORZITTER Deze begrooting zal worden ter visie gelegd Een schrijven van den Miiiiatervan Laud bouw Nijverheid en Handelin antwoord op een namens denRaad aan hom gerioht sehrüven houdende veraoek te willen overgaantot verlaging der maxiummprwzenvoor melk en kaas no 150 Verslagen over het jaar 1917 nopens het Hoffman s Gesticht hetStedelijk Museum van Oudheden hetOudAreliief de Stadö Bank van geldleening tot dekking van crisis uitgaven De beïloeling van deze voorloopige uitkeering van 2500 zou dan zijn om te trachten alsnog een gelijk bedrag van particuliere zijde te krijgen Maar B en W meenen dat gezien de tegejiwoordige omstandigheden liot Steuncomité niet zonder hulp kan gelaten worden De heer DONKER M d V Uit liet oogpunt van steunverleening heb ik er geen bezwaar tegen maar ik wil wel een opmerking maken welke ik ook reeds gemaakt heb in het Steuncomité zelf Herhaaldelijk is er door mij en door anderen die ook in dat Comité zitting hebben op gewezen dat hetgeen door het Comité ge daan w Jïdt niet in overeenstemming ia met het doel waarvoor het Comité in het leven geroepeu is Dat doel bestaat in liet verleenen van steun aan gomobiliseepden maar niet aan gepenisiouneerde werkloozen Ook laatstgenoemden heeft het Comité geholpen Ik heb evenals anderen daaix p in het Comité gewezen en ik wil het in het openbaar heriialen dat het Comité moet voortgaan met te beantwoorden aan het doel waarvoor het in het leven is geroepen maar geen steun moet verleenen aan gepensionneerde werkloozen De heer JONGENBURGER M dV Het voorstel van B en W is mij werkelijk sympathiek omdat geld wordt gevraagKl voor zaken die dringend nooilig zijn maar ik zou toch weleens de aandacht van B en W jvillen vestigen op de vraag of de tijd niet daar ie dat de mogelykJieid wordt overwogen om vanwege het Steuncomité werk te verschaffen In besloten vergadering van den gemeenteraad en in de 3o nuui8sie van Fabricage binnenskamers is reeds besproken dat waar wy gereed staaft om over te gaan tot den aanleg Van wegen en riolen er ruimschoots werk is te vinden voor de mensohen die op dit oogeablik werkloos ziJn Er is my door een bevoegde toegevoegd en het zal mü ook hier wel worden tegengreworpen dat niet alle werkloozen grondwerkers zijn en men due gevaar loopt dat werk wordt gepresteerd dat niet de waarde vertegenwoordigt Ik stem dat tot zekere hoogte toe maar ik Aan den Raad der gemeente Gouda Geven eerbiedig te kennen ou geteekonden Cornelis de Jong eu eob van der Hoeven heiden van politie te Oouda in hunne 1 nigheid van Voorzitter eu ris Penningmeester der Goiuliche Agenten van Politie Vereeiiiifing Per Aspera ad Astra erkend by K B van 15 Maart 1905 No 45 welke vereeniging is aangesioten bÜ den Bom van Geuieente qjlitieheainbtün in NederlaiKl welke bond omvat 44 afdeelingen met cmi totaal van ruim 4300 leden dat zU üch namens vooruomnde Vereeniging tot Uwen Raad wenden uu t het verzoek aan alle hoofdagenten en agenten van Politie een duurtetoeslag te willen toekennen van 2 50 per week en bovendien een kindertoeslag te willen verleenen van i 1 voor elk kiml overeenkomstig het voorstel van Burgumeestor en WeÜiouders dezer gemeente zooals dit in de te Oouda veisohynen de Nieuwsbladen is oi geuomen dat todi wunlt dit voorstel van Burgemeester en Wethouders door Uwen Raad aangenomen dit slechts aan een viertal agenten van politie eenigszius zal ten goede komen terwül de overigen daarvan nieta zullen genieten laï zy dankliaar erkennen dat wirst kort geleden Ie 6alarise n der agenten zün herzien umar dat deze hersiening gezien de groote achterstand welke er ten opzichte der salarissen In verge i lijkiug met andere plaatsen te Oouda bestond geen afdoende verbetering heeft gebrai ht in dezen inoeilüken erisihtiH dat ook ilians met het tegenwoordige salaris niet meer kan vo den rondgekomen dat de pryzen van verschillende levensbenoodigdheden waaronder manufacturen zoo ontzettend zyn gestegen dat zelfs aan gedcidteïüke vernieuwing van kleeding n lüfgoed niet meer kan worden gedacht dat zy Uw College er besiA ijfenlyk op meenen te moeten wüsl Jllat waar nu rewls het salarib onviwT nde is dit salaris gezien het vot r8tel van B en W absoluut niet toelaat idat daarvan nog de onlangs in wer dnt in hare vergadering van don 20 Februari i l de klacht tot uiting kwam dat de finaucieele positie van de geuieeuteambteuareu in liet algemeen niet bestand is tegen de buitengewoon liooge uitgoven voor alle levensbeumwiigfWieilen die do tydsomstamligheden thans eisehen waardoor bü vele ambtenaren een noodtoestan i is ontstaan dat hoewel rewis alle pogingen in het werk zün en wonlen gesteld tot het verkrÜgen van salarisverbete ng waarbü de ambtenaren zich gelukkig achten den steun van Uw Hoog College te heben verkregen zy bescheiidenlük opmerkt dat afgescheiden daar an etvne si oodige voni zieniug in den tegen woo rdigon toestand noo lzakelyk is dat volgeus hare meeniug salarisverbetering niet moet berusten op de dure tydeii maar hare oor aak moet vinden in eene betere wttawleering van het te verriohten werk eu dorImlve van blüvenden aard dient te zyn terwyl ais gevolg van de tiKlsomstaudight leu eene tydelüke salarisverhooging of itüslag op het salaris zal noodig yu ziwlaiig de pryaen der lexeuHbeboeften op abnormaal ï eil btaan dat het Ryk en ook de Provincie reeds in liet toekennen van wu büslag zyn voorgegaan en ook enkele gemeenten dat voorbeeW hebben gevolgd d eoliter in vele gemeenten de ambtenaren daarvan nog verstoken zyn of een duurtetoeslag ontvangen die op verre fta niet in vedoudiug staat tot de meenlere uitgaven dat het haar geweuscht voorkomt na eene vergelyking van de door bet Ryk de Provincie en o a lo gemeenten Watergraafsmeer Roermond Dordrecht en Amsterdam toegekend wordeuden büslag dat in alle gemeenten een jgelÜke of ongeveer gelyke regeling tot stand komt dat in verbami daarmede het minimum bedraif van den toesla r voor een gehuw le zou bebooren te zyn J 150 en voor eeu ongeJiuwde ƒ 100 terwül als verderen maat 1 staf zou kunnen geldeu 12 van bet I NOOMEN Bemhe STOLWiJK Bericht van Inzeta Bij de op 7 dezer door den Notaria J VAN DER LEEDEN gehouden veiling lijn in bod gebracht DE BOUWMArisWONJNG B 73 met STALLING HOOIBERG SCHUREN en eene pariU Weiland aevr geeobikt voor Tuinlaod Ie GOUDERAK polder Vaeratalblok nabij Gouda groot 3 3S B3 Hootaren op f 11100 en twM peroaalen Bouw of Tulalsod aldaar groL 0 31 97 HeoUran op f 3300 Afalag donderdag 14 Maart 191S dei morgeni ten 11 ure in het Koffiehuii van CHRISTBNSEN te StolwUkeralula InmiddeU kan worden verhoogd tegen genotvan 10 percent premie 1016 26 MM Russen M Versakart U tapen ohada door waardevermindering of annuleeringvan affffactan of niet betaling vancouponi bij de CENTR ASSURANTIEONDERLINGE onder dir van BEKKERING NAGEL Co LeUKGRACHT30 AusTEROAU Proipeclui wordt na ontvangal van fO 25 omgaand toegezonden 86915 fefel AëYefteerttnilit Blada Ooedkoopste ensoliedite adres voor Meubelen ahi Tafala Kaatan BaflattaD Stoalaa mat laar an pluche Vaaranbwiatallaii Wollaaau Satllndakana ThaaUfala Splofab Schllilarll e na an JP BpeaUal adraa Toor JoaialniBM kair U k plau a 20 KOMT ZIEN UINKnUTM linitikiiUiiicU Ml RoMepdam hi UtN 1 1 ilaart V u Man e S houwburg ill Bun a Wlaiu r Operate U ilaiurt iy uur Soj de Uionic Vargadorlng Ver do AmlMiobtaacbool voor Gouda en Omatrekaa M ümut 1 uur Oabouw Daniel Lao aCiroenendlaal Uaiag van Uavr BladaisNco v or da Aid Good vaada Vroi wl Vl debond INOEZONDBN Bitilmi v rcmlm orMi3k md tier Jitd BlMit TOOT daa Njk O R Ik ioal lU da vi i il wi in Jute hur kncèt eu Ik sou wSllen 1 bur bckorfaic vindt In hat I4t du UI ebotl uil pu UouUera kraoli voorlkoDit Ik balioit daarby wkar uiet te naggm dat t van dt laorwlon t vn dar nwaarlnf variokerd kao iUd MtoUlor Loul n In da IVeodo Kamor op 21 Uta 1917 D NalerltudlKiia Anü Oorlog Itaidi komt Ml drlogoid Iwroep dom op Uw atnid en Uw Mndaobt r Wan lo N AO R rkaert In llnanoiwiea nood m moet lal bij lija werk in bet Unufllv en buitenlandkunnwroortaettan krajailtlc geholpen werden K ort ii tijd eledw la te a Uravcnba o eMloht au Kau voor IntarnsUonalol VredeeMbfid botwalk do bedoeling heelt OU te steunen don vTadeeairbeid la NeiWlud vUlt londi baaobikt over belangrijke bedrag maar de arbeU die om aleede te doen tUat elaehl elaobl a66veel en lóó gedurig dat ook dit onda Mo toereikend la Dank ilj bel lood btaobikld JJ AO H thaua over een gebouw op de Fltmeoaagraoht te aUravenhage dat aan do nood Terelechlen voor rubnte en eomloTl vokHoct maar w aal dat gebouw lijn Hxid dat van d t gebouw arbeid ullgaat D NA OR werkt Unnenalaoda om alle degenen aaneen te aluiton dto overtuigd zgn dal na dwn oorhlg ew leder met alju beaobendenj krachten moet medewerken om den Internationalen toestand andere o dben ai dan deze tiHauloe waa Do N AO K werkt in ha buitenland door ateeda te trachten het geringe contaot tuaeohen do oorlogvoorenden uil te brrldeii en doao ander beter te oen bqgrijpen l oartoo vermeüt hij In zijn Nouvetles de HoUande die veelgaprozen wckeUjkjeho uligave In drie lalcn de wedBniJdocho oordeelvellingen van staatalleden peraj daartoe heelt hij taeda In 1815 de Centnje Oi nlaatie voor den dkiuraasiMn vrede met vertakking thans in 41 laaden opgarioht daanoo werkt hij voortdurend ia liet groot m In hd kjdii Maar al doza arbeid blnnenaland en buitc iMand koet geld ook al ondbrvindt de N A CXK veüflr belao elooae medowAHMng Zou dal gold nltit meer tooi handen zi dan zou een btiangrijk deel v n dezen belangrijken arbeid moeten vervallen Dat mag toch niet g aohieden Met tevergeela ia ersteede op geweacD dat NedsrlanA ki hM land van Hrotiua en Aaser hR land van de VredcaoonfereotieB en van het Vrfdcapaleia Nederland heelt bewuat ot onbewust een laak op hel gebied van den intaniaUonal vrede i aan deze taak tracht de I N A O B uiting te geven In dal St werk wordt gewaairdteerif het ia meennal gebleken uit uitingen van do meeet vooraanstaaodb peraooen en uit ukingen In bet Parlement van one land Zou de N A O R die taak niet verder kunnen uitoefenen geen andter 11ctMUu fe ecnlg ander land nou gereed Btaan die taak over te nenanl Mm aieune due den N A O R mol al wet mm daarvoor ter zijde kan leggen Uu aecrelarlaat la goveeügd Prinaceeograobt 19 te a Gravenhego waar alle poatwiaaela o andere geldzendingen dank baar zulkti worden aanvaard en z ullcn worden ver öld in do koionauen van bet otlloieel orgaan getiteld De TvAomatige Vredt Laat niemand aohterblljveu diedUleeat laat ieder geiven naar kraditen n bedenken dal ook uJt vele kl lnti a het groote aa bot goede voortkomen Oodergetaekenden verklaren met bot bovenetaande hun inatmmilng C J K van Aalot Amaleidem Mr W H Do Boaulojt a Jraveohage B d Bergii Jr Rotterdam H ColIJnv aöraiveohago S Pi van regb Amaterdam Aa Jurgena Nijmegen Mr R Moo Rotterdam Jhr Mr A F De Savomln Lohman W Waetcnnan Kotlordami Het Bffltuor v d N A O B Mr H C Dreeaelhuya Voorritter Mevr Mr C Bakker van Boalle Prol Dr D van 1 niMlm Mr Dr D A P N Kooien Pennlngn H Ch O J van dor Mandere Mr V H Rutgera Jhr Mr Dr B de Jong v Beet en Donk Secretaris Roods In c i gedeella van do vorige oplaag opgenomen Advertentiën Op heden ia door mij Curator In het failtiiacment van L L KEIJZER kermiireiniger wonende te Rotterdam de eenige iütd liDga et ter Gdfie an de Arrondi ement Recht bank te Rotterdam en van het Kantongerecht te Gouda gedeponeerd om daar gedurende tien dagen ter koateloote inwige der ichuldeiichera ie blijven liggen De Curator 1019 11 Mr W J L VAN ES Waddinxveen AdverlentlEn en bonnementen op dit blad worden angenomen door ill I hiliwii Schoenzolenfabriek Simplex WINSCHOTKNa 1026 38 Fabriceert als massaproduct Verbeterde Houtzolen H H groaeiep wpaagt prijzen Kantoor TORBNOp RAAT 38 Tal No 101 IIa iH ala Raaanraa Veptegenwoopdigeps gevraagd W Het Advertentiebureau van De Goudsche Couraot MARKT 31 TELEF 82 bezorgt de plaatiintf van ADVERTENTIËN in alle Nederlandaohe en Buitenlandtobe dai en weekbladen en andere periodieken zonder eenije prijaverhoofin TE GOUDA WÊT Inzondina van aan afschrift ataada voldoenda Inliohtingen worden GRATIS verttrekt Modevak cliool voor Gouda en omliggende plaatsen Aaagaalotea bIJ de varaanlflag vaor Moda vakscliolaB to a aravaabafa Goodgekenrd bij Kon BüsI 26 Aug U No 45 Opleiding tot Oostumièpei oupeuse en Leepapes hk gilegiiihild iinr ilmiii iHm It litng IIOBGEI Mllllt n mMCOISO De School il verplaatit van Gouwe 109 naar Bouiffa l l waar licb nieuwe leerlingen kanoen aanmelden Dlr Dames v HEVZELENDOORN I I I 1 I I 1 Abonneert ü op dit Blad Ik heb nooit myn Haar verwaarloosd aaitt daaa daaaai Oi heb KOIIO voanduKiid den u laar gcbmlkl en haar oabrulk kcb Ut mync wc M vaa Glanzend Ci fvcBd aaa i Baat Ie danken I u kunt ook Laag Quond Haar bebttmj Beproef deie methode en begin vandaaf Oa naar Uw Apotheker Droclil ol Kapper koop een Deich KOKO van P aTS gebruik het 14 dagen xooal voor geKhrevcn es Ltt da op bel varMhII BfB ufvan Helden Niet velta vloeMttd Oavordert difi Haargroei Ventcrkt da ktltm en doet dIenM ala een Tonlcun voor d lUir wortelsVooTlramt bef SpJyten of Ullvallaa Heotdzeer en Root verdwyncn MUlat aan KoitO een paar keer gebrufkl be n ata nrenkeii bet emtvoudig p bet Hur du wryfl ocD bet tacbt in ccaa neder aaitacba rtchltef en boraielt het flink Wy ilHlên gean dwui af tnR 0 lyk MMR un Kokfl mur wy xm aa Jiondan val tfH all ain Zulvar Ginattailddal vaar M Hur 9 M atidar Praparait dH kaa evaiiVM WAARSCHUWINOI UlUtakende preparaten werdaa kinla weaeakt van het kryyen van da wata Kefco hangt bat aaccaa vaa ÜW HMr af Welter alka fleacli die U tMn weMt aanrebwlan die Mal duMenit Me HaadeltMTk Baa Vrwiw U Paar m da bvtUnvarpaklclBa draagt SthU tUk wwdt ao t lea verfcechl aa wardt varkecbt m w mw nmttU MtMM verpakMng fl 0 7g II 1 60 tn fl a per Fltcon Voor N en Z Halland Ulracbt Ctclaad N Brabant en Llnburg P oessCM AmataptfaM AOENDA Vooi Prleiland Oronlngen Drenthe Overytal tn Oclderland rirnia B MEIIIDEWSMil aalt KOKO NIAMPOO POei BRfl lyn wal een preaf waard twee tourtin Nat en Droog Koop te waar U KOKO koopt P 0 13 per pak l l Nlini itliHilmi A WOTHniAN EOOH Ooark Il 4 anht het beter dat defrenou die k liolpuii worden werken oor lietgeen ü ontvangen dan dat dit hun geheel wordt twHbe lwM Het la l eter dat zij werken dan dat i niet werken en ik geloof dat het t den weg van B en W ligt te tritiliten ilien maatregid te bereiken In dit verband zou ik willen vragen of onder dat bedrag van 50 M K k begrepen zijn de KXK welki destüds door den Raa l 11 nitgvtrokken ter verstrekking van gu dki o e eokes want grootelijks lieeft het mij Iwvreoi d toen ik dezer dagen informeenle te hooren dat an die 10 X nooit iets is tere ht gekomen d w r dat dat geld nooit onder het bereik van het Comité is gekomen Ik kau de reden daarvan niet vermoeden Het Steuncomité aegt nooU officieel iets van B en W te hebben vernomen het heeft wol in de courant gelezen dut de gemeenteraad Aaï gehl heeft toegtwtaan maar het heflft nmvit eon mandaat daarvan ontTangen terwyl thans voor het verstrekken van goedkoope eokefi de tÜ l reeds Vrijwel verstreken 1b De VOORZITTER Ik kan den hoer Jongenburger antwoorden dnt het in het algemeen gobruikelijk is dat degene die de l e6cliikklMg heeft m er een sulwidie van de gemeente daan oor bü het gemeontebestuur aanklopt op het oogenblik dat hij behoefte heeft aan het geld Nu is er voor zoover bekend door het Steuncomité nooit uitkeering Van dat Iwdrag gevraagd Het kan dat in elk geval nog doen Wat de opmerking van den heer Donker betreft het Comité is zooals hg terecht zegt opgericht om steun te verleenen aan hen die nowllüdend waren door do mobilisatie maar de toestami is langzamerhand zoo geworden dat het in vele gevallen zeer moeielijk te onderscheiden Is of die noodlijdeudheid Ijepaald een gevolg is van de mobilisatie of niet Als dat lijntje erg strak wordt gehou ien vrees ik dat de nowlxakelijkheid zal blijken om naajst hot Comité tot Steun aan noodlijdenden door de mobilisatie nog een comité óp te riclit n tot ondersteuning van w erkkMJzen En dan zou het denkbeeld van den heer Jongenburger Wat de werkversohaffing betreft nog moer aan de orde komen B en W zijn echter bereid dat denkbeeld in overweging te nomen Want in elk geval t geef ik gaarne toe wanneer het nioigelijk is om het bedrag te laten verdienen is het beter dan het eenvoudig il fonds perdn te ge en De heer DONKER M d V V zegt dat het zeet n oeilijk is om één lijn te trekken of b al dan niet ten gevolge van de mobiftsatie geschif lt Maar ik heb reeds cezegd dat het Steuncomité aan igepensionueerdf werkloozen uitgek rd heeft ik heb er zelf over gcs roken in het comité omdat ik een ikele maal daar tegenwoonlig b hi geweest Dus iaar was de lijn wel te trekken en daar om gaat het Dü heer HOF FMAN M d V Door dagelükschen omgang met arbeiders heb ik bemerkt dat er verBcheidenein zün die reeds uit den dienst ontslagen zyn die dus gemobiliseeivi zyn geweest en die teruggekeerd in het burgerlijk leven geen werk hebben kujineij vinden Dus hoewol niet direct zyn ze toch in den indirecten zin des woords werkeloos door de mobilisatie Dus die categorie zou ilus toch wel onder dit voorstel moeten vallen en vallen die personen niet ond er de rubriek van gei en8ionneenle werkeloozen waarover de heer Doaker het heeft De VOORZITTER Er zyn geen gepensionneerde werkeloozen De heer KNUTTEL M d V Het zal wel aan my liffgen maar ik Ikïgryp niet de uitdrukking gepensiouneenle werkeloozen Ik kan iny het niet goed indenken Verstaat de heer Donker daaronder mensohen die gepenfiionneerd zyn en tevens werkeloos Anders kan ik my die uitdrukking niet verklaren Het zal tooh niet de bedoeling van den heer Donker zyn om alloen die gezinnen te ondenrtennen waarvan de kostwinner op dit oogenblik in dienst is Dit is ten minste niet de bedoeling geweest toen het Steuncomité werd opgericht Het is opgericlit met de bedoeling om die gezinnen te ondersteunen welke het t meest noodig hadden om degenen die ten gevolge van de mobilisatie werkeloos zün geworden te steunen De gemeente heeft er tot nog toe geen oent aan gegeven alles is gekomen van inwoners van Gouda en van enkele instelüng u hier ter stede zooals de Spaarbank die 5000 heeft geeehooken Maar voor zoover