Goudsche Courant, donderdag 14 maart 1918

56e Jaargang o J3tt46 keeren fa punt 3 te laten voorafgaan Do hoer DERCKSEN M d V Ik lieb rxioevon een voorstel gedaan om de vergadering te schorsen Het voorstel van den heer Derekseu wordt voldoende onderatound on maakt derhalve oen onderwerp van heraadhlaging uit Do ioer VAN QALEN M d V Moet ik onder schorsen verstaan dat wü a s Dinsdag of vandaag over een week weer een vi rgadering hohhenf De hoer VAN EIJK M d V Wü hehlK n over het voorstel betreffende den woningliouw twee uren gesproken en toon is er geïegxl dat er haast hü was Do VOORZITTER Ik geef in overwoging eerst het voorstel om de vergadoriug schorsen tot over een week te verweri on Do beraadslaging wordt gesloten Het voorstel van den lieer Derckseu wordt in teimiiing gebracht en met 10 tegen 6 stommen verworpen TEdEN de heeren Van der Ree van Eyk vnn ialen Knuttel Wsselstun van der Torren Muülwük van Veen van der Want en Jongenbnrger VOOR de heeren Dercksen Vingerling Donker Kolün Broekhuizen en Hoffman l c heer de Jong was niet moer ter vergadering tegonwoor lig De heer VAN DER WANT M d V Ik stel voor eerst punt 1 der agen ia te behandelen en daarna de vergadering te sluiten Het voorstel van den heer von der Watit wordt zonder lieramislagtng en zonder hoofdelüke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel Inzake gemeentelijken woningbouw op een terrein nebij het Ven ItereonZiekenhuis No 171179 De VOORZITTER In de besloten vergadering is de noodige toelichting gegeven over dit voorstel over de financieele regeling enz De heramlslaging wordt geopend De boer JONGENBIIROER M d V Ik spreek er müue groote vreugde pvi r uit dot dit voorstel in zoover is voorbereid geworden door 13 en W en ik wil verklaren dat ik als lid der FabricageComniiseie met de meeste ambitie daaraan heb medegewerkt Ik zou nu gaarne in deze openbare vergadering een toezegging krügen omtrent de methode van uitvoering Het koipt niy voor dat wanneer bet bouwen van oen complex van zoovele woningen in zün geheel op dit oogenblik wordt aanbestewl dit aanleiding zou geven tot onuiogelyke prüeberokoningen Ik meen dat de aannemers door de tüdeonistandiifho len een zcxi grooten risico post op hunne rekening moeten zetten dat de uilslag Zoodanig zal zyn dnt B en W niet in staat zullen zün het werk op te dragen Ik zou het toejuichen indien B en W myn standpunt in deze deelden n l dat de gemeente tracht aan te koopen de onderdeelen van don bouw in hoofdzaak steenen liout ijzer en glas en dat dan verder de bouw der woningen zelf in kleine perceelen wordt aanbesteed Wü bereiken dan tweeërlei vooreerst dat wü ook kleine houwers in de gelegenheid stellen mode te dingen en venier dat wü de me te kans loopoii oui den voordeeligsfcen bouw te krügen Ik zou het zeer toejuicbeji indien B en W in dien geest werkzaam zouden willen zün i3e VOORZITTER Ik kan mededoelen dat de wyze van uitvoering in de vergadering van B en W besproken is in denzelfden geest als door den heer Jongenburgor gewenseht wordt De heer JONQENBÜRGER Ik dank U voor uwe niededeeling M d V De heer VAN EIJK M d V Ik bon het niet met den heer Jo igenburger eens dat wat hy bedoelt tie voordeeligste wüze van bouwen zou zün Men kan het probeeren wy kunnen laten insohrüven naar onderdeelen maar wü zouden tevens kunnen laten inschrüven naar den geheelen bouw Dan kunnen wy het verschil zien De heer Jongenburgor kan wel zeggen dat aanbesteding en uitvoering van het werk in onderdeelen het goedkoopst zal zyn maar hy heeft daarvoor geepe bewyzen aangevoerd het is volstrekt niet onmogelyk dat wanneer er voor den geheelen houw wordt inganchreven het goodkooper zal blüken te zün Het gebeurt meermalen dat voor de onderdeelen wsHt ingeschreven en tegelyk ook voor het geheel Als dit ook hier geschiedt dan kunnen wü het verschil zien De VOOBZITTEB De zaak wordt in elk geval nader onderzocht maar de bedoeling ia natuurlük ook om althans le aanbastoding zoo in te richten dat wy bevonleren dat zooveel mogelük de werkelooxen in de bouwvakken hiac te werk gesteld worden Hy ankosteding voor hot geheel zou men m i het gevaar kunnen looIM ii dat er een aannemer van elders kttaui die zyne werklieden medebracht ziXNlat do Ooudsche werkcloozeu konden toezien De heer VAN EIJK M d V Dit laatste is geheel te voorkomen Men kan het voorbeeld volgen van Amsterdam In de daar liestaando regeling die geheel socialistisch is en waarmode ik het dus niet g ilieel eens ben IS daarin voorzien Men kan de voorwaarde stellen dat de arbeiders van Uoiiila do voorkeur hebben of dat zoovele arbeiders van Gouda geiionieu inooten onlen als er beschikbaar zün Dan zou het door 11 geoppenl bezwaar voorkomen kunnen wor len Ik zou er beslist voor zyn dat ingeschreven wordt zoowel naar de onderdeelen als naar den geheelen tiouw dan kunnen wyzien of de heer Joiigenburger gelyk heeft dat aanbesteding en uitvoering van de onderdeden het goetlkooiMt is ik wil het met bestrydeii niuar het is nu nog niet vast te lcgg ui dat hy daarin gelyk heeft De heer lONOENBIIROER M d V Ik heb aan een voorname zaak gedaelit n l deze dat de kleine aannemers die door den nood der tüdon in moelelykheden verkeeren ingeval de geiueente de materialen zelve koopt in de gelegenheid zün een vüfof zestal woningen te bouwen En nu ken ik hot goede hart van den heer Van Eük veel te goed om niet te weten dat ik door dit voorstel te doen in de richting van het goede hart werk omdat wy dan aan die kleine aannemers den bouw van eenige huizen kunnen gunnen De VOORZITTER Wü zullen het overwegen De heer VAN EIJK M d V Ik kom alleen op tegen liet argument van den heer Jongonburgcr dat het goedkoop is Voor het denkbeeld dat hü in de laatste iilaats heeft geoppenl ben ik te vinden Als wü aan een 20 bouwers de gelegenheid kunnen bieden eenige Ruizen te zetten dan vind ik dat een argument De beraadslaging wonlt gesloten en hot voorstel zonder hoofdelüke stemming aangenomen De VOORZITTER Het is my aangenaam to kunnen eonstateeren dnt dit voorstel is aangenomen en dat vnn gemeentewego zal getracht worden te voorzien in den woningnood oji oen wyze welke naar ik hoop zal bydrageu tot verfraaiing van onze stad Wü knnnen wel telegrammen mb den aan den Minuter van Landbouw zooals wy meer hebben gedaan o a over steenkolen maar dan kunt gü aan den heer Donker vragen welke schitterende resultaten dat hoeft opgeleverd De heer DONKER Nul op het request Hiermede ia deze interpellatie geëindigd Niets meer aan de orde lUnde wordt de vergadering gesloten ADVEHTENTIëN Hoesten en Terkoudh AnfabonboDi I Bij Kinkhoest en Terkoudhmd Gebruik AnfabonboDi Dooi 35 flo70cl ea alijinhoeK luchlpiipkciarrhen broncbitii laapiiorendcii hoeitpnkk l hoeil bij ouden van dafen en Aithma 668 20 Kebruike men ANOA lIroop Per flccoQ f 1 40 3 Gacoom f4 FabrikanI A MIJNHAROT Phamac Fabriek Zeilt VerkriJitb bij Apoth enProglften Singer Dit ééue woord zegt alles wanneer er sprake is van UaaimacMnes want StNtiEU Naftiuiachines zijn een EersteKIas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishondelyk en indnstneel werk met roem gehandhaafd heeft SmGEE NAApaCHIHES kunt U krijsen In at onze winkels DIE MEN AAN DIT r nTHAUGBOED EANEEMEN SINCIER Maatschappij Oapdts alom jOUDA KleiwQ 5 Drie Balansen w o der Nederlandiche Bank tbeoreiiich locielichl ea voorzien van quinieiaem van bet Boekhouden f i SO Scheti v b boekhoudef ISO Beide door J C TER BRUGGEN Leeraar Boekhouden 1016 II Verkrijgbaar bij L J C BOUCHER Den Haa DE GELE AFGOD H RIDEB HAGGARD vaü Mevr Storm van I eiiwen K lerk d Keu door Nadruk Terbwka 69 5 beurt dat met allo Mungöna a Informeerde Allan Ja Vemoon wel als de Aeika liera liaftt maar ala zjj hom liefheeft ia het ge n el andei Koju Uiat ons dien ellondeHng vwgeten die je z ker doodton zou als hmi dait mogelijk was en zij ging licm voOT in dö groote zaal tuaiöchea do fltapeis goudl Op de tafef waar die juwee on halskettingen lag oi zette zij die lamp die 3 ecni 4 ge waa in d sM grooto kaïmer neer He schijueel verliohtte zwak dte omtrckk van hot masker vam Kleine Bonaa dat waarsohijnli v r een of aoder T leohÜg doclciindie hierheen gwbraobt was Ook de alaehnwelijk gondk omihuleela dier li ien die ia hunnö viütken MondiGoi boveo en öoABt öUoaar werdlem door de lamp nog Ilauw verlacM Het was eea aoaobcr toonocl on maakte een akeügen todiruk op HJeekio wart bij mKEnpelde tot Alan Aoli hetmei mBrjoor de laóilieeirBfkcAoT la nog ecQ flaJoa vwgiBleto bij dit hol veniii De A ika maakta met een enkelen bfflc aen dnde aan sijn vwgellj wU wildon maar dat kuunea wü niot De toostand i donj dat aU ieiimmi vcul eleetriiittut on Kan khU februikoii w j niet meer kolen krijnen toeIfnweieu Ik ton iraarue een duidolük antwoord willen hebben M d V I e VOOHZITTEK Ik lal traehten dat antwoord te foven De Itükii Kolondistributie lieeft voor elke uioand en voor elkii gomeentelyko rasfabriok een bepaalde boeveelhoid Jtolon bpwiliikbaar ge U i waaruit jekore lioeveellioi l faH kou vervaarditrd worden Die hoeveellieid moolit niot worden oversehreden Duh er moesten door de g enieentebesturou maatrdfrolon ga troffen worden wat ook bü do verordeningen is vaatsrestold waarbg de hoeveelheid wa aan re reven dip ieder mocht ohruiken Wü zijn dank zü die maatregelen er steeds onder gebleven on nog wel aaninerkelük zoodot over een vorige maand nog een extra bijslag aan de gasverbruikers kon gegeven worden Die rantsoeneering was toon ook vooral daarom noodi omdat de prüs van het gas exo ptionoel laag bleef Nu wü echter krügeu hoogere prüzeu bü hoogor gasvorbrnik zullen wü naar de Commissie van Büstand overtuigd is op die manier tnoli blüven beneden de hoeveelheid welke door de Byks Kolendistributio is toegestaan Met het oog daarop zou ik den heer van der Want in overweging willen geven zün amendement in te trekken De heer VAN DER WANT M d V Ik ben niet overtuigd on ik handhaaf dus mijn amendement De VOOHZIlTERt Mag ik dan vragen of liet amendement van den heer van der Want ondersteund wordt 1 Het amendement van den heer van der Want wordt voldoende oudersteuud en maakt mit ien oen onderwerp van beraadslaging uit De beraadslaging wordt gesloten Het amendement van den heer van der Want komt in sttminiing en wordt verworpen met algemeene stemmen op 1 na die van den heer van der Want Punt B wordt zonder hoofdelyke stemming aangenomen Het voorstel van B en W in zün gi heel wordt zonder hoofdelüke stemming aangenomen De VOORZITTER Alzoo is het voorstel zü het gcwyzigd in veilige haven geleid dank zü de vele besprekingen in deze vergadering gevoerd waaraan wü een zeer laat uur te danken hebben De VOORZITTER Ik geloof dat het niet de wensoli van den Raad zal zijn om hetlenavond de geheele agenda af te handelen Ik zou alleen nog willen vragen of punt 2 der agenda Het voorstel lot wyzigiug van de Verordening op den geuieentelüken Handolscursus nog aanleiding geeft tot besprekingen Meerdere steiumen Ja M d V De VOORZITTER Dan stel ik voor het aan te houden of hebben de heeren er geen bezwaar tegen de vergadering voort te zetten De heer DERCKSEN M d V Ik zou willen voorstellen de vergadering te schorsen De heer KOLIJN M d V Ik geloof dat het met het oog op een rustige en zakeiüko beliandeling van de agenda beter is thans niet voort te gaan Punt 2 der agenda is naar mün meening inderdaad een zeer belangrük punt Ik kan niet anders inzien dan dat van het besluit dat hierover zal vallen voor een niet gering doel en voor de naaste toekomst zal afhangen do goede loop van den gemoentelüken liaudelseursus Daarenboven hangt daarmede samen de juiste positie van den directeur on tevene daarop wensch ik op dit oogenblik met nadruk te wyzen de houding van de Commissie van toezicht op het nii ldelbaar onorwüs In bet belang van een rustige behandeling van deze zaak acht ik het beter haar thans niet af t doen De VOORZITTER Ik stol voor dit punt van de agenda nn te houden De heer KNUTTEL M d V Wanneer besloten wordt de vergadering te sluiten dan leg ik mü er bü neer maar waar het een belangrük punt is en hot op de agenda is geplaatst zou ik er voor zyn om voor het geval men de vergadering mocht willen voortzetten het wel te behandelen De VOORZITTER Eei t zal ik in rondvraag brengen het voorstel om de vergadering te verdagen De heer MUIJLWIJK M d V Kan het voorstel inzake de woningbouw niet nu behandeld worden Dat is toch zoo urgent mogelük De VOORZITTER Punt 2 der agenda gaat voor tenzy een voorstel wordt gedaan om de volgorde om te Aan de orde Hel preeedvlea op het adrw vu C ran Krimpen elhier houdende verioek totelgcndoineeriitend en het ungesn eenertrinuclie van gronden un de Oouwe ill l No I5I10J Dit praeadviea wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelüke stemming aangenomen De VOORZITTER Ik geef in overweging hot voorstel tot toekenning eener vervroeg le periodieke jaarwodde verhooging van twee leeraren aan het Oymnasium aan te houden Daartoe wordt besloten Aan de orde De rekening van de Kamer vu Koophandel en Fabrieken over 1917 Deze rekening wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelüke stemming goedgekeurd Aan de orde De auppletolre begrooting voor den dienst 1917 der Sttda Bank tan Leen ng Deze suiipletoire liegrooting wordt zonder beraadslaging en zonder boofdelyke sleuiining goedgekeurd De VOORZITTER Er hlüven dus twee luinten der agenda onaf gedaan Nu is he alleen de vraag of het noodig is imiien er overigens geen zaken zyn om voor de behandeling van die wyziging van de Verordening oji den handelseiirsus ik wil daarover gaarne met den wethouder van onderwys spreken een week later een s ecialo vergmiering te beleggen De hoer KNUTl EL M d V Voor my mot voor mün part duurt het nog een maand De VOORZITTER Verlangt nog iemand het woord 1 De heer KOLIJN Ja M d V De VOORZITTER Dan is het woonl aan den heer Kolün De heer KOLIJN M d V Ik woneoh de vraag te stellen of onder uw naudaelit is de vleeschnood welke in Oouda lieerscht en of daaraan iets te doen is Worden door de gemeentelüko overheid pogingen in het werk gesteld om zich in verbinding te stellen met den voorzitter van de Slagersvereciiiging Ik acht dat noodig omdat ik voorzie dat de vleeschnood welke heden ton dage hier ter stede heer scht tot groot ongenoegen zal leiden Ik heb hieraan niets meer toe te voegen maar indien U aan dit vraagstuk uw speciale aaudaoht wilt wijden zal dat mü zeer aangenaam zyn De VOORZITTER De vleeschnood is geen plaatselük verschünsel maar oen verschünsel dat zicli over liet geheele land vertoont In verband niet hetgeen ik gehooixi heb vertrouw ik dat zeer spoedig van rogeoringhWofe e maatregelen zullen worden getroffen Er is uamelü l voorgesehreven alle vee in de gemeente aanwezig op te geven m verband niet evoutueele opvordering llitneinenil verzorgd Druberk voor den Handel voor Vereenigingen voor Particulieren in eenvoudige uitvoering zoowel als In kleuren levert vlug en billijk Drukkerij A Brinkman Zoon Deze drukkerij beschikt over prima materialen en ruime sorteering papiersoorten en couverten Tel 82 Markt 31 Gouda itV TfïJ4 Donderdag 14 Maart 1 18 GOVMHË mMIVT ISTie o vrs © xl i c5L vext©n tx©Tolsud voor G oia d st eaa Oaafl strelceaa BEHALVE ZO N EN FEESTDAGEN INQEZONDBN MBDEDElLINGBNi 1 4 vfi IJS Ike nfW bm Op de Toorpacina 60 K hoofftr Gewone advertentlëo en Ingeioaden mededeaUngen btf eoatnwt tot leer den pr t Groote letten en randen worden jerekend naar plaatarulmte Advertentiën kunnen worden Ingwondan door tuaaohnkomit aa eolMe delaren AdTortentiebureaux tn ouw Agenten VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 1 S0 per week 12 cent met Zondaffsbladp r kvrartoal ƒ 2 1S per week 17 cent orera waar tie bezorgnng per looper geschiedt fnmco per post per kwartaal ƒ 1 90 met ondagsblad ƒ 2 55 j Abonnementen worden dageltjki aangenomen aan ons bureau MARKT 81 0 BT A bU onze agenten den l oekhandel en de po tkanboren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en o istrelien behoorende tot denbeEorgkrtng X s reccels 0 80 elke regel meer ƒ 0 25 an buiteo Gouda en den baiorgkring 1 A r gebi 0 95 elke regel meer 0 18 Adrer entiSn ran pul TermitkelitUiaden 10 cent per regel AdminUtratie I Telef Intero 83 Redactie t Telef Intero 545 Bureau MARKT 31 GOUDA AMERIKA In b H U a g 11 o iii l n g v ij a a d ti l Ij k tiigondoiu I n w 4 n ntwi rp op Iketi vijandelijk igitukmii gutLt naar hot Aiuit vau Afge saianUgdiu ln theorie lAoet dto waftrdf ill ovufgiiHoaium Dultrwhe bedlrljvfn na dm oorlog wordt n ytxgoi é lUBAr d 6oimtur Martin heioogde dat Auwrlkai eorai dn wiiftixKi van do eig mdominen ti rug n t hobluTi woüie Piiitachlaiid in atrljd met hot volkoiir clut veniKV dü L u X bu r gi Do xoh iig © verneemt uU Washington Luxburg ont mapt © naar Chili ITAUK De logeruivgaven l i MinlHier an i inauciën deelt nteJe Aiü tki nulitalro uJl vou van hxH leger van iKvi ooilog lot D Xjwiïber JM 31 44Ü millioeu ljottrag tii waarvan 21 milliard oar lioi le r en 2 milliard voor die mar rlnt l e ba oorlogDleoaingi MaaiidagavoiuD ia do in olinjv ing gesto Uu van de 6e ItadiaaniKlie oork grfe©i iDg 1 tö iniMülin lingi n loopen tot wa bedrag aa pHfr daii 5 iii lliard DUITSCHLAND Tegen don A UD n 11 o h on Hond I e uiHitloDuajII t llticral © a waordOgidea lilimktnburg Ki lneÜi lis aH inge J buhuloiiberg l r Str euiann en Ur Aub man li©bbea aan dufl AlJUuitaohen Bond du voi od © vrrkjatring gezondieni Mit h oog op de houdliig m de biniiieiiJamdaoli © poliliok en do otig hoordo wijze van Htrijd m leig Bi die naüonaai lit rule i rtij wflko de Iteutfolwi Zeatung wWkw lioor dien a iJiiitrtoluin iKMidi gt eticht iH uaji dt 11 dag legt 1 hot mwi onmogelijk vtmlAT tot ikoii Bond to h itoarvn Vy vw ofkwi dlutji om to solirapjwn als Udjin MUI dim aJ L uit8olKm Itondl TURKIJE i u r k IJ on do K a u k a s u s L e I urktHjlu güzant to üerlijn hctU in ten intfrvi©w do reolittn verdedigd van Turkije op do van Ku tand vrijgekomen gtebiedeu in dxm Kaukasu fu daarbij ucli berwfiffïi op historlachü argunu nieo Hij and iKt ook noodijg b verklaren dat f cd deel dor oiu ijdüg © p TS een voorwendsel 7oekt voor alarmkreten l etr ffende hot torkoiir tig © Io der Anwmierai en ioorglerB Hot volkomen Rucces plaats heUwn en kan binnenkort de algemeene mobilisatie worden verwacht De niet officieele berichten van de Agence Hellénque te Aroia Zwitserland vertellen juist het tegendeel Zy zyn afkomstig van een propaguidabureau van den heer Sphyns een politiek tegenstander van Venizelod en keeren ïlch tegen de AtheenBche propagandaberiohten Zooals gemeenlyk zal ook hier de waariield wel weer in het midden liggen De muiterijen waarvan onlangs geruditen ons twreikten duiden trouwens niet op een bepaald enthousiajime in het leger en dat kan onder de gegeven om stand ighe i8n ook waariyk niet verwonderen Kngelsche vliegers ondernamen voor de derde maal In vier dagen t s een luchtaanval op Duitschland en wierpen met goed gevolg en zonder dat een machine verloren ging bommen op Coblenz Van de Duitsohe vliegmachines die Par Js en andere plaatsen hadden aangevallen werden er 24 neergeschoten De Daily News keert zich tegen vergeldingsmaatregelen in de lucht De opDuitsche steden uitgevoerde aanvallenmaakten dat de luchtaanvallen op Londenvermeerderen inplaats van e te doen ophouden Het blad zegt dat het eenige kenmerk van al deze aanvallen ia dat het nietsuitwerkt wat n militair opricht van belang zou kunnen zijn en zelfs de Duitscherszullen nu wel moeten eritcnnen dat hunschrik aanjagen geen uitwerking heeft Inplaats van vreefl wordt slflehts by iedereenhaat opgewekt j De Daily Mail oppert het denkbeeld om het voorbeeld van Duitschland na te volgen en krygsgovangenen te intemeeren te Londen Dover Margate Ramsgate en andere open plaatsen die aan luchtaanvallen blootstaan zulks bij wyze van vergelding De opmarsch der Engelschen in Palestina duurt voort Ten Oosten van den weg Jeruzalem Nablus hebben de troepen hun liilie weer voortuitgebracht terwjjl In de kuststreek een geslaagde aanval werd ondernomen waariby eenige dorpepi zü n veroverd rimnili rfi old r ik droevigiHe herltiDO ring ZWITSERLAND Krijgagevang4 nen Volgww en beriPht uit Il n Iwbbon cfc lranwehe tn DiiitHokt rc cwTbig n ziuh I e nid verkloaril IjHinenkort Ie Horn de In lieiejirfw T algpbrokw iKWpTcklngoi over ttl vim n © vraagmukkcn der behandeling van kTijgMgwBügciHii te harvatten BUSLANa UuHltund en Oekr jtn b Te KWf u vretttuonderhaod liigm aan g knoopt tuAMriien Km4Bod n Oekn loa jina GRIKKENLANa II o dtu u r tf H t Avmoe iMt uo to AroMa in Zwlli oiiland ataandn onder leiding van prof dr K D Spbyrla beBO yder van d eni elintwche poUüek vomtetDt uit Attio no o or dt daar höej rfohrtido duurte LncirtrK wonkn langu aiitokkWpadm tagan 5 K dTaohiin per pak verkoobt Eterea oa iitoU Dijn £ 00 goAd aJa niet te krlj ea I 11 1111 ou pak kleer Q kant 900 360 driujlmMj Oni hel vo omtrent h wtr g uiUg tekort aan vlep ob gwu t 8 rtlen vtTwijHt de p r naar da beoiohten u I ngeland waar iroto dt invoermog lijkl eld vüi ArocrUta ook fon InxloDkaiijkB totf tand op du vetn ri t heiraoht Men uKKt aoutwi vlf aoh uit Argwitlntó eu AuntraliA in gaam voeren FINLANa De A ail an d el lian dem r e Ixrtoikfcg dor A huidïieilanéfvi haeft Iijk4ij ilig feil leJiigram g onden ooii dra i iti n aenaal dien koulr van Zwedm en dtn koizw van I ui Mandl waarin IJ voornt© t ota op Ivet koiiKHidc vrede congr w do wwmohen m Aland tt ont i©n vn 7 h borrtd verklaart voor eea itleuwe rikfiMen intog Ln geval een dar Rfiiotniïd rogwfl higwi dea wenarht DE OORLOG Conferenties f e Berlijn Noorwegen en het Duitsoh Finsohe gevaar Polen en Koerland ten opzichte van Ouitschlande De Pruisische kiesrechthervorming in t oneindige Japan s voor nemen De mobilisatie in Griekenland Vlieger acties In Mesopotamië ONS OVERZICHT Te Beriyn wordt voortdurend druk geconfereerd door party leiders afgevaardigden van Polen etc om de kwestie in verband met den vretle van Brest Litowsk en Boekarest e d nader te regelen Ook Hindenhurg is bü den keizer ontvangen De besprekingen met de Polen jtouden volgenfl het Beri ïagefol er toe hebben geieid dat de Poolsche Staat de westelykc grenzen zooals deze vóór den oorlog waren nadrukkel k zal erkennen en zich in pnncipe bereid zal verklaren de kwestie van het toetreden van Polen tot het MiddenEuropoesch verbond nader te overwegen Daartegenover zullen de partyen der meerderheid naar verluidt bereid zyn er naar te strerven dat van iedere annexatie van Poolsch gebied zal worden afgezien en dat in het bijzonder aan de protesten der Polen inzake de Oholmiache kwestie zooveel mogelyk zal worden tegemoet gekomen Verder sou de Poolsche Staat in de gelegenheid ijn geatelrf rich naar het Oosten in de richting Van West Rusland naar hpt gebied van Minsk uit te breiden om zoodoende tusschen Litauen en Oekrajina en breeden toegang tot Rusland te verkrygen InmiTkiels begint men zich m het Noorden ongerust te maken over het Duitsche machtsbegeeren De bescherming z g van Finland bleek met alleen Zweden met aangenaam te zyn maar ook in Noorwegen maakt men zich ongerust Een deel van Finland grenst aan Noorwegen Nog onlangs waarschuwde de minister president m de Noorsdie Kamer voor het Finschge vaar want Finlant verlangt mets liever dan een deel der Noorsche kust Welk deel licht Morgenbladet nader toe in een artikel waarin het met spreekt van een Pinsch maar openlijk van een DuitschFinsch gevaar Finland blykt dan n l aanspraak te maken op de uitmondiiig van de Pasvik opdat Finsch Lapland voor zyn uitvoer een rechtstreeksch vaarwater naar een Uszee haven krygt Uit den Koerlandechen Land raad is een commissie naar Berlijn getoogen om den Keizer de hertogskroon aan te bieden Sommige bladen zooals Berliner Tageblatt en Fankfurter Ztg opperen echter gereeden twyfel omtrent de bevoegdheid van den Landraad en waarschuwen voor overijlde besluiten Immers zal men er rekening mee moeten houden dat deze Landraad met kan worden beschouwd als de op democratische basis samengestelde volksvertegenwoordiging welke de meening weergeeft van de bevolking van Koerland Uit een dergelijke deputatie eenigerlei veiknochtheid aan het Ehiitsche vorstenhuis te willen afleiden laat zich dan ook allerminst rechtvaardigen Met de kiesrechthervorming in Duitschland wil het nog altyd maar met vlotten Besloten is nu weer dat de grondwetficommissie de zittmgcn nli Paschen op 11 April zal beginnen De tweede en derde lezing van het wetsvoorstel m zake het kiesrecht zal dan vennoedelijk vÓór Pinksteren plaats hebben zoodat het Pinkaterreces zou vallen in de grondwettelijk voorgeschreven termyn van 3 weken die moet verloopen tusschen de 3de lezing ep de definitieve stemmingDe Vorwkrts merkt naar aanledmg hiervan op Het ontwerp zal met een hoer Vorden aangenoonen Immers het beteekent voor het drie klassen kiesrecht uitstel van executie en ook Heintje de Vos stond al op den loer en werd tooh met opgehangen Tyd schaft raad denken de Jonkers BrNNRNLA a Uitbreiding Minliteria van Oorlog Naar iU V d vornotint aj huizen In de l mge I oen waarin geK vtigd zijn de ftrmft sSpncluT en Hradtel en liroeriimi oor t n kwart iiiilllo In liamlm vwi drti Staat o rrgeg aa Zij zullen dienen voor het Deparl w ent van Oorlog In liot donmaaat galogun pwowl waarin hidertijd du firma CouvAe gevfudgd w komt een oati r t bloaooap De laak Vaa Beat ï fl Tijd juxwB de boudlDg van den b er de Jong die dch aia KanwvoandUaal BÜITENLANDSCH NIEUWS ENGELAND J odIoQ U ottdL Ilcdt n hwft te Loudtn tie femte alge nswoü ergaéeriug van deo Boudi van l q gd die Jodieu plaats die zich over het oJgimii©Lii afkcorig betoont van do opvatting ató zotidtn de Jocfeoi oen oJzonderlijke naJie vornnen döoh lev ia d © I ar ködnahpoliléfk dier regi erüig wemioht te jtteuneni Over hetgeen Japan gaat ondernemen bestaat nog altyd geen zekerheid Motono heeft m het Japansche Huia van afgevaardigden zich zeer gereserveerd betoond en alleen verklaard dat hy nog geen verzoek van de geallieerden had ontvangen om troepen naar Siberië te zenden De gedachtenwisseling wordt eohter voortgezet en het zou ontydig zun een verklaring af te leggen Men ag er evenwel op vertrouwen dat Japan op zijn hoede is Volgens officieele berichten zou de Gneksche mobilisatie der reservisten van de Attische provinciën en van Beotie evenals ook op de eilanden met Feuilleton verborgen prieater die hem zou aanapre ken On zy aoudon moeten denkon diai het vvn boodöchap v ob uit ie geffetL nworold of initHchiou kwam d gf et zioU wat was gemökk Iijki r Ijij liuu tt gfüwoordigien gtimoodbtoislaimi tm in dlo ooiigeving P Achter hoi begon d e Asika nu Ui spre keil op ond rdirukten loOo Ho wel zijctji taal sprak dliti hij mot wnataan kon iiiieoiidiu Uij aan éai klank ivarer sttnii ti hooitm dat zy met nadtruk on iet vroLg Zij sprak gicrulujcn itjd door aS en toe evtiii ophouifeud ai8 rf zij etn fcitwoord krei Ploöflmg hield het op en vioderolo h ermchti er in de zaaj dl angstige etiilte iftK FüsrruK xvi Wat de Aslka Alan zien laat ilH was Alaji alsof hij m éiaap viel en droomde Hij drooniJc dal in i ngcland U Iiwföt rtwd e©n eiud gevordird was Do bJa ienn vinU n van d booiiitu en werdtn door em hovigoi wind voortgedre eu togen do huJzWj en tt gen de lantaampöden aan Hij zag een weg i hy aeor goct ki de hij kende ook den olm naar hij oodtT subaon te Sjtaan en dlo zioli l ov i op een h u welbt ©odon heuvel bevond Het wae du weg dio voerde van h©t eclüttorendle buis van Mr Ctiaui porAHa mill attuc de kerk hij tcag de boidt gobwiwcn bet hul aan den recht rkant aa de kerk awi d£ia ünker Zijn gczlcht cdnder Btohcen onbegrenad Ie zyn geworden bij was in alaat beide plaatsen tegfiiijk te bfiki eu en ae daar ütt men druk bezifl yraa met allerlei toelitteidaelco albof DT de een of ondiere ptfoiiUg jeid gebeuren zou jNu werden do groote deunen vmj t ouxl goojHnd en cvn lijkatoot kwant naar buikin Deze bewoog zjch luot oen onuatuurlijlie luuhtiglwid en hei letAt w©l ol du gelioi k ötoM zweefde BInntn weimga se cxmdrti waa het woor Virdwewn maar gi dun iide die weinoipj seconden bod hij doodktan eten uitg ei ita n woutinoenfl kwam d vreciielijke godaciite bij dat het niUsJchien HarbcLra a bogralenis zou kunnen zijn Hij zou het niet langer h bb©n kun n ii uithoudtm hij zou uri acii4en in tranen ziju uitgfbaiTfiiUii doch nu volgden du tmmiieiféea iO in d wecaw koot zag hj Itarbara zitten dio er treurig on vcronnnist uitzag doch ov©rig U0 goed ga7 m é 1 © nigo rijtuig n verdttr uig hij bJr Robert jlward iJWt n die met een koud oiibewooglijk geiaat oor zich uitkaarde In zijn droom dacht Alao dat isir Uoi ert dïo koets ge leend oaootft h 4 l ©n daar diezo slechts aulontobieien bozat Ook wartel er adellijke kroonlj Mi op dR portiereu en op do silvor uitgenKHMHerdo homachemciLtuti Do li cstoöl gtng voorbij en verdlween pkrtacllng 1 do pooit van bet Vnrkhof Al vrm verbaaad waaroiu z ju a vt Hos wflj niet naast lïarbara gezetea bad To©n drong lift onoMiH tot hem door dat hij iidflachim zfilt wt l In do klat la en Juist op dat oogmbUk boorde hij hi zijn droom de A ka vragen aan Jflikio wat hjj zag Hy Hoorde daarna Jcoklu aotwoordku I ea begralenb io het laad dat Locelamd heet f VoXk wlfltt Joekie king a lang aaraelen kwwm h 4 antwoord Van HU danto dip zeer veel van mijn D eei tor hw4dL Zij bfgravp t whr Hoe heette kIJ Jeekk r HaAr naam wan Barbara Bar ba ra en y zef4 dat zijn moeder en zi i sutittar boo hertten Wilke va deB © bel h o wordt begnwoi G iti van hen be den o A lka He 18 een andere éum die hem aetr Hefhad en mrt ban w i dito te trouwen Daar om hig hij op r©i8 uoAT AXrika Maar nu a ülj dood m bt raven in hot toonoel wat Ik tJe HetHen allo vrouwen in I ogeland Bartia rO Je tlel Ja o AsIka daar beBeekent Barbara VTOUW Indien je nM eirn dflae Barb ira Hefhad aarom kh hij dan van haar weg Waar wat doet dat w ook vi fnUJ toa nu ïlj doodi € n bogiowrcn ji wtmt yrkt himno zlflm ook voor olkamk r n oohtMi voflen nog nooit beeft n raan wn dood © vrouw liefgehad tenafj haar zlcï weer In oon uider llcha 3ta overgaat Dat heb i goed gaaien Joïkle ni Ik al Je T voor bfllooocn Ik heb niet verdi nd o Aaik lefleJeekle bnwhcitteR Ik vertHde u at uwat Ik aflr wooaia nilji plicht m AalU waarom l wt u die tovrnrlae k tf nl r vroe hIJ met te i n w 8 In tijn era Wordl Tvnrttlgid j Ga hier vlak voor mij zirten zelde ZIJ tot Alaïi tn gij Jeekio hurk neder aan imwter ö aijcfe en preek ni 4 voor ik het je vraaig Tot n liurktc aij achter han ima trok dien aluter over het Iioofd en dooide d © laaiip uit hoè kon Alam niet alen iij bevoi fl m zioh uu in diopo dUaaterms dtó dtilsternJa van den dood ea er hoerdchte volkomen sUlte de lltt des doodfl Geen Uohtsohljntje en lo leek het Alan to e ajöoi liij do öohitliephigi der oog n zien kon van Klein Bonaa en dio van a d oogm d er maakws van hen dio eens do nïannün göwetet waren van die hardlvoohtigw pnefiiereis der Asdkis dïo een voor een waarneer de pnteteres gcooeg van h ïi had kraokzinnig gemaakt werden en aioh dan het leven benamen llij ntcende aedfe in deoe dlepo stUU lien te kunuoft hooren bcwegeuF in hunne omluilaete ol wae het miöBofaiai de Aaflka die opgeetaan waa on zioh ondieir hen bewoog DiMf con dloeledude de t zij alltsm wisli VerdcTOp vieJ © r letg op den grond een licht voorwerp eoa rotosohlilfer op een gouden aoheaJtje Toob deed bet geluid zijn z 6Duwcii aan alë ware het een dondwölag geweest ein J©eikia atdiroki oven e ifl wonl hij vot Id © hem naaqt zioh opspringen ea meendo bat bonzeni van zi liart te hooren Hij zou gaarne hebben willen weten wat dEe vrouw op dewa alectmweIi to plaats dte©il Het wm nogal nmkk i to radon diacht hij verder Het wae uAtuurlijk om heul bangi ta maken ea to ImponoereD Er sou aelur straka een bem gehoord wiordn vto den eea ot Mdereti