Goudsche Courant, donderdag 14 maart 1918

3 JmKtm wed v D asotee 76 Adrlam J t y i uaOm J Hater M van Waae 66 J M Zm hniMB wvden rtrniald aen Dun vroQW an 3 kindwen verdon gftdooi M 9 panonan werd n gawoad j Da PMlaaka CoMtUnUa WEENEN V D 13M rt DaTelecnraph Union meldt dat het door da Pooliohe politioi uit Berign naar AVanohaa medegebracht ontwerp i Toor een Pootaohe itaataregeling door de politieke partgen tot 29 Uaart kan worden onderteekend waarna het ontwerp voor de Hoofdoommitsie van den Rykadag zal worden gebracht Na desen termyn aullen de onderhandelingen met Polen ala afgebroken worden beaohouwd De Xwarte Zee vloot LONDEN U Maart De Daily Ezpreu meldt mt Petrograd dat het grootBte deel der Zwarte Zee vloot sioh te Odeiaa bevindt De koopvaardgsohepen agn allen Aaar 3ebaatopol overgebracht Japan s lagrUpaa la llbertt LONDEN 14 Maart De Daüy Mail meldt uit Xienttjio De Ühiueesohe geaatit in Tokio bericht dat hg tot dusver niet in ataat was zekerheid te krggen over een Japansoh bealnit ten aanaien van Stberiö De Chineeicl e regeering gaf haar gezant opdracht de Japanache regeenng mede te deelen dat China wil samenwerken bg de maatregelen om een opiouing te verkrggen van de Kusiische kwestie en de regeling der bgzonderheden wü laten rusten tot de Japansohe ambassadeur tut Peking it teruggekeerd Da Voonüttar dankte dafa rakar voor a n boeiende reda Opgaroerd warden daaxu ao twaatal toonaalatukiaa tarwyi da avond met aan geaellig bal besloot 8T0LWUK i Woonadagavond vergaderde t hat lokaal van den heer P Stoppaleoburg de ViiKha rtJVereeugiug allutr Uit het verslag van den peaiüngnwaster bleek dat er een batig aaWo was van ƒ 56 61 Van den gezamenl jken aankoop en aflevering van visscherybenoodigdha den werd m het afgeloopan Jaar door d leden betrokken voor X107 41 Met algemeene stemmen werd aangenomen een bestuursvoorttel om In het belang der visscherU vanaf 18 Maart tot i 4uni met op de sohubvisch te visschen teo r e de voorn te sparen Een beroep op medewerking van de fandbouwan lal i ede worden gedaan Besloten werd om dit besluit aan de leden die niet ter vergadenng 4anwezig kouden zijn en aan niet leden per advertentie Ih de Goudache Courant hakend t maken 1 De Voorzii bUrt van tfe herk o 111 m ruÉtelwur van liet oouaia uüiaa vU 3 noouMt maaat der naoivei gaue liugun in Ivdt r gmal al do vargader uig van ULU iuMKt op lit Moari Wix auatfr voluueuue tustit over deac zaak verajwetdeo Teiegrafisck Weerbenclit HoogM baroiiK4arataod 776Jt teWlaby Laagkte baronwttmao 759 0 te Hapatanda Verwatititiiic ot ihm volgendira da awakkt tot iiMtlge NoordooetUi tot Ooalijke wind nevoUg tot half of Uoht bewolkt weinig ol geen regen Ude tanp tuur f Aati rav part4 D btandaardi lueiui dat het oollege vMi fptiuktuiügucn beuueid ui artkui 14 VAU uo utatutMuoitf auU T voluuouaiuti par iij aiuti n M vo lieeii j t coiu uiui orai voorziUKr dr A Kuyp r vooi ioUer van UM ooiuaal oonilte vhM voor4lUer U hevr jub Krap lid an üa Aigi nem Iteueu k Muiar éOiXüUdtin dn lieer 11 dli Wilde ud vau ifVi titalen vau Zu d iloUuul ZooMpgang b uur 20 lafei Zoneondeigane 5 uur 68 nte HUwMlantaam aaiuiteken 6 u Hljtulgtaiuaaratf nnatelten t u f rnte K wanier 19 Maart Alg Nad Weikl Verbond iM otncroM buetuur van het Alg Ned VVtskiedCBverbotud lietlt boriioteu een bui icuig e oue boodtn rgndcruig e IWcffgvu ie CiiaiV nhegie waarin zal wordw btitproken du i tringi kanu dii oen eveu liHielc arbeidereotuiididaat zou hebben in d n rgiunuugKl euiiOvratlachen Bond oui al KauMÜd verkoa i te worden AllVBBTËNTliN r der vereeniging die aan de jreding wa werd hy acclama V Heden overleed Ie Oudewater oase geliefde Broeder H RENEMAN i d n ou l rdom n blfn 72 JMr D RENEMAN WlD O JINOELINO ipb RlNIMAN Huiinchl 13 Muit 191S 1038 E o Ir uiii lii IS I e zoon van den burgamacatcr vai Ktooaterzande Nau het Lorr Buroau verneemt heeft d hw r J W lï C barou uxüot iaoury r gi iTiingB grftanfitMnmimftrie In de provincie Zeeland vao den uinleter van Oorlog oen oproeping ootvangen om zich i i Maart a te mcklen bij dm Frovin cbken adjjudan in Zeeland oui in wer kel Jk u dlcnat te worden gesteld ala iaud aioni oht Men zal zloh herinneren dat het Ud dar Tweede Kamer d heer Van öereateyn bil het Itfvenamiddelvndebat op i7 i ebr i I er de aandacht op heeit gevestigd dat de vader van genoemden htn r burgemeeeter van HontenJaiie hem voor zijne benoeming io graancomndMarls had doen aarmteillCTi a it plafttovervangend directeur ven diP Stoomtraaivweg Maat oha ppij Hulst Waliwordeii waej oor hlj van wwke Itjkin dlenflt btj dien landriorm v ata vrij ffCHbeU toon Wieoer Operette I flfi Die Föater Christl fs B BuchbiBder G Jamo Zoo vaial ik ook de vooiatelUngen door dit eqseaiblb bywoonde telkens opmeuw treft roy Mfriaixhe opgewektheid waarmee It argtf raf en Gwrg Braun steeds het geheel jijuleten te dragen door een tintelende levénfligheid die aanstekelyk werkt Het giat met de Duitsche operetten al met de t ransche Opera a h t aantal reper toire stukken is betrekkelyk beperkt en umelyk algemeen bekend OVer den inhoud vai Förster Ohnatl ofschoon niet een van de oudste befioeven we dan ook met uit te Wyden Hat tweede bedryf geeft hier feitelyk het hoogtepunt in de ly het met b aald oorM ronkeltJke intnge denk aan WaLzertraunfilen andere waarby op kluchtapel wyze een handig gebruik wordt gemaakt vanr hof ceremonlaél door antieke hovelingen iepresenteord Hier verschynt Ohristl de T houtvestarsdochter tan Jiove herkent haar keizer In deze acte ook in aankleedmg het best verzorgd de repnae van het Kaïserlied en reeds populaire walsmelodie der zigeuners Natuurlyk dat Marga Graf I drstel Chnstl IS Wie van dit gezelschap zou deze operette dragen als z jl Onvermoeid is zij m haar levendig spel Een ras artiste voor wie geen enkele nuance verloren gaat en jmst dat maakt haar actie tot en loo doorvoeld en gaaf geheel George Braun biedt deu opetW het voordeel zich buiten de ani aï ta tc kunnen houden ZM was hif 4a aytapatèleke vorst minzaam met soMt gebaiEr n even aanduMende nühueik Naast deze beide hoofdfiguren ift ille operetten ia dan Hansi Klein db immer komische Alte te noemen aCaahoDn xy ditmaal wemig op den voorgrond treedt en mfit haar als opvolger van Kaltnaa Knaack die naar de Hollandsche operette verhuisde E m J 1 Count Hy voldoet zeer goed m dit komische genre en zljn mimiek en intonaties waren dikwtjU ailarvermnkelykst Dat Chnstl in Graf Stemfeld Rudolf Lange eigehlyk met veel zin had maar tenslotte toch toestemt om de toekomstige spruit die naar haar keizer zal heeten kan met verwonderen Een aangename verschijning was hy nu met bepaald en ook zyn actie liet nogal een en ander te wenschen over Hy mist alle losheid van gebaar ofschoon zyn ammo met te kort schoot O 1 g a M u k zag ik veel liever als zigeunerm dan als komtesae Zy heeft een met onaardig geluid maar poseerde wel eens hinderlyk Wat de overige aanvulling en figuratie betreft een en ander als absoluut voldoende aan te merken zoowel in stemmatenaal mede spel als costumeenng moge welwillende critiek worden geacht Hier toch zou voor de regie nog wel een en ander te doen zjjn De heer Spaanderman als dir ent droeg het zyne tot de muzikale vertolking by Haast onnoodig te zeggen dat het ambitieus applaus der goed bezette zaal voor allen wel de beide hoofdperaonen en speciaal Marga Graf gold V U Op een HMtwIuiatoor alhier KAN GEPLAATST WORDEN een aankomend bediende Zii dl MDli apl ldlnf M 11 h bt il nlrtsn d oorkcur 13 BrU ui fruco oadm aupai r 1195 un h Bumg TU da OoudKh Caurnl Maritl 31 urgtuiir ug an hedtii Muusltr 1 oeUiuuWL lo up gisttreu afgebroken rede voort l e btweimgim van oiui iK r Bereel n al kis de AUuiMer uiii rmi giuwu dut lereclil iuü z jn gekoui u lu du inugiMi van IM vee i on juikyt Kogi e ie wel lu l t lb voor vet vou utr bebCUuUHkar guMthi doch toen kon hst LM r Ih m mew besdukbaar gtwlelu Uiit tuiuHiiLiu van eu controle op levering au dt n oogst ziju voldoende i i doeu Ucli t eUMil groote uipueiiijkhedeu voor NiLtumau ie van deu uoget lult Ximkt iiH 1 tiig luveid dan m lïllb geaohiedde in de M V 1 wcad vtTRortlag vin den geldugheidauuui der broodkiuu ieu in uiizlclit gi steldi met het oog ijfp ouderhui deunguu met het buitenland Hel waa noo dig Uu beiioeiten niet te doen ahneten naar liet ie kleine rauibsoen Verleaguig vangeldigheidaduuj is muiruiaieu overwogen duoh met aanvaard lüt vreee voor oouer oedfttitfi Vau gebruik van poeder ttèn i aardajypetiul vö r éo brwHSbé reuluig raoeat lot duavtir worden afgaan m t het oog op de bereiiliogRUuocilykhedGu a de iiooge idOlHu der drogu ra Voor da alcohol wordt met meer graan beectiikbaar geeteld dan noodag is voor d gist prouuitUu iua broodbakken met een liop preparaat alleen is onmogelijk beperking van het ramtooen van ban ketbakkera voor banket biskwle na aou gehLelo tMopzetbing van het bediriy tenge volge hebben Uroote hoeveelheden Upte i oe en nnueua zyn m bezit genomen De Miuiater ia bereid tarwameei en haverv lokken voor zieken beriohikbaar ie etellau 1 en beeipreking betreffende de voed ivoorzieuing voor uitg ewisselde lirijge gevangitiben bee t nog met plaate behad D bodchouding van het Rüka raauburrau la gweorganaeeerd de regLÜiig ten aanziea van ligigelden van aobc Mo wdoor een meuwe vervangen Met hei oog op de diacributie van boter en mairgaruic ie en wgzlglng m de boterwet nooddg geworden Een i tniwe botcrwet i ontworpen Verkrijgbaar zullen worden geetctó margairlne è 50 oent per poowl melangie met 35 X boter 4 86 cent per pond loedange met 50 boter i f 1 2ö er pond en boter i f 1 75 per pond Het rantaoen zal 35 gram per dag bedragen Bx dlractaur vaa daN U M aangelioaden Naar wg veroemen is te s Gravenhage in een koffiehuis door de poUtie aangehouden de heer Van der Aa oud directeur van de N U M verdacht van schending van art 278 van het Wetboek van Strafrecht hierin bestaande dat hg verdacht wordt een ambtenaar van de N U M te hebben gepaaid onder het doen van beloften tot afgifte van slakken deze maatsohappg toebehoorende De heer Van der Aa ia op vrge voeten gelaten De aaak is in handen van de Justitie gesteld KOSTELOOS VuHUek ing tuivulllnx britijlbroudkull iw D wUbruuukaarMa l ü UMUL ifliai v UU Ul UU vau UOUUA Lir4u Mi lm ttJ eoManv kimut i ku op MoMuMft u I uMüAC m dlAari LJiö tüM avoadu vau ï oi D uur Ijx du i olurlwi ojuImt iM attwUiuiA ui tal ui ttud voor werkgüvLr k g loyuiiilui 4 1 boMMU out lur v rlirll fia m aauvutJüitfdltruinbnMKikttAruji tiN rioa bu u jiMi aam r ao aaiteti al i balwi ui UI iwa aitmltm voor Imu Mntooeol voer lit u v istkmvMt ew luwnj ten eiiuïe ót kaarku ua iuvulUu lor m w ot i u rt i t rbai lu iffvarm ol WoiimlM AJ UosdanJiafp 811 itaut l U 4ia av a 7 m ïur 11 lal oa te uib I bedamdii li li v cii 011 i i ttantig Ui da uj ka tUat la dieoat al a vaa eeo workgevM u ewt aauvmJin Aroodka rt w aaol Dj na varkrMg ii jufuuouucl Hoterbal om aanvraag kaan t Uut boKU aub 1 bodoeld iiulau dleooi al tii baieu IV dat maecyowMmda aaovraackaarten nUrt aaa kloderMi zullan wordi afgisct veu dat op VrlJ la sa U ait 1918 ih avond tuüKiliai 1 m 9 uur op bel diatril u Üebureau voor levcnoiiidclidni boven hot WaaMïvbouw ep aaovWag van oina uKua w t ilii lhoo d op vaNall vfOi het trouwtMKkjii voor elk klixl benedan Ha laar tot 11 geahl baboorende em aaavull ii piwHhroodloaar kan worden vet trekt ontdaan van iOO gnm aas bena en dB4 op aile bona van een aanvulliagewltbroodkaart r gMrta bloeiii zal kuuneu worden veMteekt nm dm vwiwnda dat Ui plaate van 200 gram brood 136 au bloem zaa kunnen worden varkrcffen 6ouda dtn 14 Uea rt 1918 fiurfemeealer en WaUwiidm voon UIiBO J UUS De Sacrewl U VIAA DtB VËOT CRISlS MAATHfiGKLEN I Haxlmumpiljzcn Slachtvee Do Minister van Uuwttwuw heeft met Ingang van 11 Maart voor alaohtvee de volgende maximumpr zen in den groothandel en den tusscfaenftiandeJ vastgesteld L Klasse A Maximumpnja op markt per K G lavend gefwicht Maxiraumpr s op stal per ILXi geschat levend gewicht Osisen en vaarzen resp 96 en 93 ets per KG Koeien en stieren rasp 93 en 90 ets par KXï Klasse B I Oasen en vaarzen r sp 77 6n 74 et p K K Koeien en stielen resp 74 en 71 ct p KJi Klasse C Ossen en vaarzen resp 93 en 90 et p KG Koeien en stieren resp 60 en 67 et p KG Klasse D Ossen en vaarzen koeien en stieren alles 50 cU per K G II Bepaald dat onder slachtvee der klassa A ia te verstaan slachtvee waarvan de verhouding van levend gewicht tot slachtgewicht 18 aia van 100 KG tot ongeveer 60 KG Voor klasse B is die verhouding als van 100 K G tot ongeveer 65 K G Voor Masse C ala van 100 K G tfft ongeveer 60 KG Voor klasse D als van 100 K G tot ongeveer 46 KG Voorts ia bepaald dat de maxjmumprüzen op stal per K G geschat levend gewicht voor dé klasse A B en C zul n worden betaald onder aftrek van de gebruikelijke kortuig A Te veel m voorraad Ie U Maartensdijk ibolenj htbben tHta iiiiganiibtw iireu htei wat in borflag geuomen o a bij een ingezettne 4öt K L ihte bij een andier IjK U Ibee 40 liter oiiD m cin partij kwatta verder bij en ktlü andere iuwonors 2 emuier njst S 11 L wlilt booneu 70 K j tarwemeel IJ il D bruine boonen t Ü L tarwe eu ÓO KC tarwemeej BOSKOOP Op de veiling van de boerenwoning lOudersvrucht m Middeliburg by Boskoop ten overstaan van Notaris Maarschalk werden de perceelen ingezet als volgt Perc 1 Woning met schuren enz en 6 HA 44 A land waarvan 1 HA nog met gescheurd op ƒ 29900 Perceel 2 Gescheurd land 2 HA 65 A ƒ 11000 Perceel 3 Gescheurd land 6 HA 64 A 4 cA op ƒ 23500 De afslag ia bepaald op 20 Maart a s Ook hier zyn de pryzen voor gScheurd c te scheuren weiland nog stygende I E EDE KAJtfEB Vergaderiatf van Woeuedaf 1 Maart Vervolg De Mliuater van LAudibouw de heer P o s t h u Qi a xette zi rede voort De inuïter 10 vaoi meeuiu éoA met het ver strekken vaa le venamiidideiea beneden den kofeteodeu prijs oovenoliiderd mo t worI den voortgegaan De naaata boekomet nroct w rgeiijk worden geaohu Ondearvoediug I bcÉiLsat nog wet niet doch het gevaar or voor ia dreigend Bij de duurtf voegt zioh than de schaarschte Betre Cwden d a welstandHgrenii bedt de Mkuatergej traobt een praobsche rcgehug te vinden Dtt io apr niet gelukl en bij gelooft niet dal de UmOTtmie dw zal worden mge stelde daa rln cal slagen i en lage wel siaodfegrene zai spr nooit aanvaarden Spr ontkende dat h ontbreken van oen welstandBgreasi aohade zou doen aan het veraatwoordehM ldag oe4 van de natie Spr aoht em uoheédlng der bevolking Die gerwemwbt in Ma tijd ala deze waar aioer dan ooft het gevoel van aaamhoorigheid oooditf 1 Men zij voorziobtigi met het woord badeeliUig Het stelsel van venHrekklng beneden deit koetprl i dient gebandhaald en uitgebreid ook tot de vet en boiervoorzienliig voor heu die eeu boter kunnen betalen j tot den geidtoden prtjs Wat de vraag betreft ot da orfanDatie der dietiibutte van dien aard la dal ziJ aan andere handen dicfU toeves trouwd deze vraag beeft dm iOuleter niet out moed In alle laodicn ia betzeifde waar te lucoen Spr nul eobtar niet zonder Mnder o tr eapitutoerea maar sl beleid verdedigen Dat de pfwl ctie i Utiek niet ato het TOLWMK KENNISGEVING HET BESTUUR d b VISSCHEBIJVEREENIOINO maakt bekend dat op de alg vergadering gebonden 12 deiar bsiloten ib vanaf 18 Maart tot en met I Juiri niet op KhubvlKh tt viiMMien ten einit de voora tand te sparen H H Landbouwers worden beleefd doch dringend versooht bon medewerking aan dit beslnit te verleonen 1037 20 HET BESTUUR MAHKTBEBIOHTRN C OUDA U Mufrt 1918 KAAS Aancevo rd 4 pkrtljen Handel traag Ie kw f 71 ïe f 65 68 BC PIK Redelijke unieer HandM maüg ten eoort f 170 175 VU1 MARiKT Melkvee geen aanvoer t varkens weiolg aanvoer Handel vlug f O 73 0 78 per haH KG Magere varic ntt wednlg aanvoer Hand matig f 4080 per stuk Vette acbapen vednig aanvoOT Handel vlug f 48 56 Nuchtere kalveren groote aanvoer HmwW itraag f 13 f 20 Fokkalverm 90 90 I I Rl N R d li e aanvo r HmmM matig per lOO atukt 111 12 BUBGEBUJKE STAND GOUDA 01 BORON 9 Maart JaaaneM d v J van Menaob m J T KuVk 10 Maart lUbaflna Anna d v H Bou aan en t C WnnÉlgtan 11 Maart Ck nKlla d V G van Dam en A van den Dooi OtrmOUWD 18 Maait D vao der Meidie m M Pi Oibben J T Hoorn en M W van 0 Men OVEÜtLtjDI N 10 Maarl Oanid C Verlaan 5 ond 12 Kaan Ma Me a BOSKOOP AdvertentlCn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P A WELLER ZiJdsw8g72 LAATSTE BERICHTEN Laehtrald op Baf nl LONDEN V D 14 Maart officie Sleohts een luohtschip kwam gisterenavond boven de kast en wierp 4 bommen op Hartlepool Het Inohtschip vloog op groote hoogte en bewor g zich tlechtt enkele minaten boven het land De rett van de bommen vielm U 11141Ü0 ii a ouiuu üij ktott wuuuioi gvI vovn luaar oiulmu aii M it uxm eikw iMi onvwwiMiig u beuuvtt getuuubiU HHroüirruot Wij v rt u 4i oua rover AM M luMuimc vauüuu u er iH Jwifdoo duo po4iiii k vii i iiM Du0r oj oeu riea Wu i rija w J n4 H MLhO au dat ktuwv ontOÊt lucu mi luac v waoautt dat Ik4 lia üwUvka Uaa bmC aal uwatM wtjaMi op ü ttuuuiujf vau liet huamciê Mr van iMHt uM iWa twtuUve oorri oi i U t tuM wob ia pTMiieM deaoiltki paaiii al da lM r do Joi t dn oouiluiari tm da ivaUlolieiij kauwoiut dia ago vaioudu loout btnai aetti bcm actiuidif b voadoo aan oovoorz ioliüg twict Ook liji m1 au k uitapraait wui tv parleiDeataire ujui te iwMuu afwaulitoD voor hij zkih w w oao ckUlaat MeU Maai Mi éaei dm nin o bobaaUe ia dea KiealLr Uer üftxibOac stiUi hK lueeaui miimI mkhiumu Wy verWBOthcu dai Ue 1H 1 dit tcu nwrsto aal wfiMiurtai varirouwcawtie éatxtj aan dean Kanioriadeu evtu booga ciaolifla uU ai il ti Ja aaa dte vou ck tegaaparbj Da nloiiwa diaaatragaUaf du apoorwafcn Naar Aa iei vomaemt Is de daAuu waarop du luwiwa dlkmar ft Uuff Op de NvdtfriaodNOhe iipoorw g u zai uqtaau aog Biet voMj oU id nMMa zal b t se Ler luot tatar daa 1 U4t aa wortlm BraaUs mtUct u hat dag beatuur van ÜLn buUri i uit laaoidam aaudoN Lt Hij vuruKuwiL dat t un uroMlK oouUlM I Qa b U a tu Mvtusi d oaaal uuiuiocjriiii oiM WiUiowktw J W il i uj B W4 tU u dir kir i oan vtD ui alii £ Oodaa ook vau du Lmirtuo K iu vu va Uoum wtfthouiéHr vthu Upvnbaro Wvrkeo eo d Lm uoauiiddulvu v oon Miiuc De oonaak vau dii oouiUot échifii w uja ipdiivuu ia iivt gow üis euliet dai do Ujouaie Üoul ap voor d gcnueeate in fawonku louoMal dtu met voü oumhi to makjtn wauaoüt de lioer buys btwciult biMMMiuig vaa teveoaiwdidalm voor d keukeu aoiMkuboiuf wat door dvu wetiioiukr iJwiU jpawt4s rd werd Aia fevoltf v a itet oouXUul ia roeda door b u W bekcoui g maakt dat wl k uiff be tt plaats fcÉtad In d vej deo I itnf din w rkxMunbedcti d r wathoudnr waainkMU de haar Uouia mat dn Ceatroi Koukm ia belMt Ook de oDuuüMue voor da LaotraJo ümakta heelt in haar geheel oottll ajugn viaa bit saer betrouwbare bros werd oou achter de volgimdie lezinc van dew kwestie g g V D Kcedi laoff wtB de UoMle iieukaa la b ooilege vao B m W een punt van gKWBhU IM heer lJu a die de zaak £ o breed taojffdijk wcaiaohte op te WLen dtml ook aija mtt rtildlng plaiMi a door tovnde eemHe wakon na dw opentnc de keuJiea Diet aan de vele aaavra en kon voldoen wwatdeor die opricbdkigakosten v af OU UK ruim 1 100 000 ategoo Voor echter d hatbr idUkv voUooidi was daaid het uo tal Akenwira ooiruatbu cod zoodat iwt wel dra niet meer dna pt n ÖOO per dsf bedrog op eea bevoiUuy vau 2H OOO ieit n Atë eaebeióea van de arttlkne iaillchüu i een aan de Ueoibrug i die toeaUud zoo Uevao Da hear Duya vocide dat du C atrai Keuken voor hem een aleedB dtrukkenóar laat aou worden eo toen alle poglu ea deze wrichliof opgauf bo doen makeu waaidoor hi t eoarme bedrag van de opriohtlqf aou ztja gerechtvaardigd faAideu watt h4j dit deal van zijn werksaamitedan IMat aoo Mpocdug mog igk wgt Maar ttvetu zou dan moeten biijkeo dat de jalalukkinc niet aan heau mocht wordeu gcw n i dit stadium verecheofiu in de pka tMil ke biadeu kig BO ideD stukkm van deu heer V Bon waarin telle aauvaUen w rd D ffedaaa op het beleU van dun lu er £ oi ia zake de ievcnemiddeWnvoonie Wat waa hiervan de oor aak l heer l uy barvrknd oMt den baer Bon eigenaar vaa e n aleepdlenat had dezen hoewel hi daartoe niet gerechtigd waNi toeaNgginc gedaan dat hem sou wojdcn opgedragen voor 1 300 do met voor ZaaodBm beatcnxie regeGringeaardap pelen otaden schepen all aroDiDg eu te teapcik TcwD echwr in verband hiermede de heer Bon wethouder Doola opbelde verklaarde dn dat de gunnmg reeds aan da irma üoogcndijk wa pwohitid voor faoo DU nu nam de heer Duya dwheer Donia ook zeer kwalijk en iMj zou gezegd hebben dat mno beau om een armoaUge bondient i den eeo gek liguur bad laton Intuaaohen bleven gengeld d ingezon deu orl ekan v aobijnen en once zeg tnas een part jgeooot vaa bedde wethouders verklaainle dat gei lekeo la dat d beer Bon door dm he r Duya tot het aohrijvea van d c artikelen g naplreerd ward waaruit bat publiek okoeet zien dat de miaaukküig v o de Centrale Keuken nxMMt worden ipeweten aan welh Donda Ëen D ander bracht een ewohUge beroecinc in het ootiege vaa B en W en la de Kaadrftaotle In de raad rerg ad rln VHi 13 Maan zai de haar Donla lijn por teleuUle ter beaobikkfng van dm Kaad ctien D aootaal dKODoratleabe fraoUeMi chtar dit ootaUg niet aanvaardeQ dooh den baer Duys tot hcwngaaa nopen Tot HKn er onaa zegnoaa Op onze vraag waarooi lot heden van aJ dne dlntra itaoh v a de mifflukklnc derCentraJe Kaukiw door de bladen aitt werd var aKld meende hij d oorzaak te moeten Boekco in het eit dat d oorrea oDdeDt dar plaaMUjke bUden l v na ran Het I Nifitw van dm Dag T lc na BudelaW$A Ni iw RMtardaower Da T uuii auu uiauiiwooiueu n te ouur zou m ii weenqueeat da JlUM r V UI icnHMu oono wkiat a op de iLiei Kiwidui ie ia t algeuwwu gviu spraü i vttuwel valt uii t ie uUlamuMnv uatsuui uiugeu ta icfxkote wiusten bauaaMMi uaar au kan a MluiMW van jl cu10 hiw evtnwel latH üovu U9 pru eo vOor voedl gagew uM n kuuuen ul t laffer woruea gem ü ouatai aadem bet laadlKmwbe h tjt op dkm zjuulfg nmi ia t geuvel mei uie r MKMiuui aou zgu en indlviüusniect ring vau pnjzcu te prauitiNih oauii oeitMiar iMi ztidu fl r de MuuAer vau tinancwD iiei poroeutage der ooCiOgMwlnsiutdaMLuig verLoog o M t ikti MwAtier van ÜLUteniaadM a Zaktn i bodproaeu de loog lijUieid van vertwuw van haodel g wa eu om die uiel het bmiuktaiul te ruilt tegMi brood kore liet reMU aat is evenwut niet be vrt uig ud geweeM De bcperkingi vfaden veibouw van baudeh ewaiMMu Ault op aliivlii uKMvlt üiedm i eu der oorlogvoeriode ni ogen fticd iu melt alj voorwaarden voor den invoer vau katoen i otM laad guateld dat de flaebouw bkt k ktnde op liet normale peil UM i i wordan gehouden 1 bouwgebod voor voedLngnUpewaMen wil de Mihfater nlau De MiutiiUv brak daaro zjjn rede af om ditf hedeoiuargen voort te aettaa LAKl ICN ZiÜfiittAt itï Ur Ms Uertog Uendnk blijkend blj hit deparkm ut van Marine ontvangen bericht is lir M lieor wg li iidirilt ouder bevel vau diei kapi i m wr zee D © tToucheere gidteren van j ivomntii iieiveu vurirokktnnaar j ergm ge Ue pt door dw slei booteu VViitt Zeo UD ibeeiuii Aan een bnel vau een der opvarenden vAn de Hertog Hendrik ontiOfut de it Lt dat liet eohiip veel hinder liteh geiiad van tki stapele stceukool aan dek die uaor dc age zij rolden en de waterioori giuen veretï w ir motiaien kolen naar Otu xtm worden gestort De sioepen uwegen Iq en atuk Meuigeeu iiep kneuzm 1 geil op t irgwte wan exenwW htt brt kfu viui liet roer dat met herMeld k Hi worden hjT werd eeii drijtaoker gemaakt i ven ocu reddlncviot en Keiidoek oiaardat 1 bleek met voldoende Daanoa ohter mm derde de öiliorm Het schip met do twee n ia tiipied zoo goed alü t ging gieeiuuid i U to n teruggekeerd zachtjeeaan opdat h i roer fteea lek zou wlaan en de aohioevtu dae telkA uit het water kwameuv ma zouden brtktai Vaü des Dlnödag n ic4t 1 uur lot des Zaterdagsoohteuda duurde de terugreia Al dien fajd bleef de im siioaüg voor het sohip Van des rijdogocbtesde af bleef een Deensohoor log Uwbipt twet de dtraodiooze leiegralie o i geroepen de buurt van de ertog H ndrik bM nweitijkbmd was nogi van koers t veranderen om bij de i or oer Ie kon ea maar ook dat gelukte ten slotte ÜITQB De ooderhaudaUngaa met de geassoaiecrde Regeenngen I e Nieuwe Crt noemt het contract dat on land met de geassocieerde regeeringen zou aangaan een leeuwencontract waarbu de eene party gebruik maakt van de hulpeloosheid van de andare en van verdere onderhandelmgen stelt het blad zich weimg voor Het betoog eindigt als volgt Het Duitsche bearwaar waarvan de redelgkheid met te ontkennen valt tegen de defmitieve schikking staat daaraan in den weg Mftar bovendien komen Amerika en de Geallieerden alsof het er hun om te doen wara de kleme natie welke zich in de nakoming harer onizudigheidsverplichtingen Jegens hem met het geringste te verwaten heeft rechtstreeks aan den luthoDgeringaoorlog te onderwerpen thans nu de bittere nood vlak voor haar deur staat met de verbasterende mededeelmg zonder meer dat zjj wenschen terug te komen op hun toezegging dat genoegen genomen zou worden met d van Nederlandsche zyde gestelde voorwahrde dat voor geassocieerde rekening varepde Nederlandsche schepen met m de z g gevaarluke zone zouden worden gebruikt Hetgeen beteekent afan ding van de eemge kans die voor ons zou bestaan ora voor een voorloopige overeenkomst de noodzakelyke bewilliging en onlwrekenbare vergrooting van de kans dat onze reeders i I van de scheepsruimte die zy dan ter be j schikking van de Geassocieerden zouden stellen nimmer iets zullen terugzien De schildung voorloopig of definitief met Amerika en de Geallieerden is hiermede tenzy een gansoh onverwachte wyzlging zich voordoet veredeld Onze overzeesche vnenden hebhen haar ons opzettalyk onmogelyk gemaak en dryven ons zoo wu aan honger werkloosheid en uiterste nationale ellntde willen ontkomen al meer in Dultschland s armen Oorloganoodzaak kent blijkbaar ook by de bestrydera van do militaristische oppermacht geen gremcen De Nieuwe Rott Crt zegt dat de nota van minister Loudon omtrent den stand der onderhandelmgen met de jr as socieerde regeeringen Entente en Vereenigde Staten van Amerika o r eene oecoBomische legating niet in staat ia eenig optimisme te voorachyn te roepen ten aanzien van onze kanacoi om niet uitgehongerd te worden De eiechen ons door Je geassocieerde regeenngen gesteld om de voor ons leveaabahoud In memg opzicht noodxaleelijke toevoeren te kunnen vericr jgan xt Q bitter en zwaar Daai4 tJ komt dan nog dat inwllllgüig van sominife daairan touh ia IkM voorgt aoutcn dat peraonon uit em dor quarouUUue etaaon ontouigttciv op irunaport utoeuten wachten In een of m der poiitilebureau en daar waer betmiat o a UKtt da kleereuituia vandaan kwaluen lie zlndeilyikheldi la do poiiueüureaux uveer Mpoolaal lu de arreaiauwiilokalen at veel te weneohen over De Miutsier van UlDMnlaodacho Zaken hetA daarom de tuwuhenkonMt van do burgiauufcstera lugeroepen ouf mit ernst op de voorlwoaxerjug der riekte be wyzen n op den luvlotidl diien de arrofUbubenjlokaiLen daarbij kunnen liebben l oo oooülg kon de u edrewerkjng worden iofferoopm van den luvdlisobeu in pecteur van de V olkageMnidh ld naar bl kt ut hat rMiUn van de iNupnkingen met Duitsohiand dat made in de nota verstrekt vrardt voor dit Itnd aanleiomg zou ayn om de oeconomhKha overeenkomst welke naar die syde loopeode ia mat te hemleuwan Zoodat ona indien Uost an West n eedoogenioos op hun atuk hlüvan staan zonder mt humanitaire overwegingen rekening te houden mat den toestand van uiterste nooddruft waarin w verkeeren slechts da keuze zou zyn tusiehan dan regen en dan drop Het blad gaat de verschill b le voorwaarden in da nota gesteld na en vervolgt dan JoAmalistklL De hoor Hoodhuyzeo zal met 1 April an hel l ibedrale Unle oi mdier neerleggen V d a e de redactie giuan Uo Vader i flianrfiuliiug Jp het boritht beirtffeu itJ de gtu HMiiiddipiènzwLiidci t Vptldoorn Ijl AU nog worueu ieaneidl dat de twee uuit 4 Aio deuiTieurs dw m de DpUontintf zaal irokkun waren us AmMerdanu zip opgeJ Ipoord Slnokkelaars Ébtemacht werd e n zev4 Huttt lioudt n doo eeu iniiijl ioe4Jzij poc tden aiiJokkelw h ji it over de graia te w tmar de utad werd hg plffl kerels overvallen Ztj wierj eu ti iï 4 liand idien heni det wtier iuwn4Si zij Um af da noee hevigge slagen op het hoofd taf 1 weeuwtal duwdeq zij hiai hi een slooli lutt wa4 ir bly bt om h iiw tt doen ver orliiken Voea ziji moundiun dét hij dood Wap Viuohiten dï kycial iu ljjt noUling vau dv grvniii eufj iamMi dn jNfaUi lee naar oö een and jre pl la wwdrai zjj we ui ruiu Oangehoudetii en nu lui Verztilkerde uewonuj get raioh zonder dm nMt kts wiBt valk de voow goand miinieiiidielvig Dit kwaon paa Uier uit toen flie deeiUjk QiiiBihandeldB maar nog levt nitW uuhiti ir üommaw werd gte jondeu die j m het geathujMi wordt verpleegKi l Ëen bedreigug Kapitein ubooreudAi Ot het Ta reg inf Je baï 4e oomp hiekl giis eniiorgoft ie WoMiiSel lompotnie over zyn oomipaguiu üij iKt uuiiuiieren nep en Oier militaarea uil verkotrdi nuiinmtr waarvoor hij vier dagen pirovoost opliep lly t laagae ncü bij kaput an V doch deze wuldie en geen kwiJtaoh idiBg hooren De geBtrafto miii uair gug daarop naof zijn kwartier naiii zijn geweer en wachtte dien kapitein m do Mraal op Dpmeuw vro hy omkwijtacbeldlmg due hem wederom geweigerd word waarna hij het ggpweer op den kapüiin rioittte De kaplkein wisf den S 0i dBAt te ovenanuaen tn na t n gu vccht werd de man mei bijstand van au dere mi hlftlren geaaresteerd t m Zoo ayn wy in den onfnens Ciielulce atryd van de eene zyde met het wapen der uithongering Van de andere met dat der duikboot gevoerd ais tusschen hamer en aambeeld geraakt Onae regeenng geeft den moed om tot eene chikking te komen biykens het slot wn hare nott nog niet geneel op Wy wilwn er het beste van hopen maar de kani lyjct ons bitter klem Als van allen nicmen praat over hooge idealen die aan de vets van den Oceaan voor de galery worAu verkondigd maar de helft ernstig gemeJtMi Was zouden w nog eenig vertrouwen m het welslagen der onderhandelingen hwHen maar tegenover het ginds gesproken w rd heeft de daad reeds zoo menige bitterd teleur telling gegeven dat wy zeer sceptttth gestemd z geworden De AmerikaadSbhe en i ngelsche nulitairisten zyn preciei van dezelfde soort als de Duitsche die zmbestryden Overwegingen van vriendaaaap en mensidielykheid gelden niet meer Bet is de ooifpgs noodKBkeitJkibeid die vnor alle andeiu overwegingen in de plaatslis getreden f uxt at de VereemAi toesland vwtnnfy oeqoLunischen noo preHsie op ons land blad ongeoorloofd hn dan zwegen vPy nog Tan de vernederende voorwaarden waat mede de AiijenkMll ichf War li ade B ard onze geheele sidlriÉyvi irt zoo goed als ondef AmeriL iU sch toezicht wou ateflem Dej nota van iden muuster j udon laat die k vMs bies onaangeroerd en wy weten dat hy tegen verschaden van die voorwaarden alsj pnaan I nemeU k ia opgekomen maar wy diuVen er I ons nog met mee Vleien d t die pvestieuit de wereld is Hoe dat echier z de over Mkomst waartoe de Ënten bereid ia of w i9 8 lyk zy in de nota verachynt voori ons laad lal erg genoeg £ n niet eens zekerheid dat I de beloofde waren ook werkelyk j geleverd I worden I Afgesejieiden van de yraag of I buitschland met de schept zal torpedee oae seheflen nu in de os liggenj ei $ van den van pn $ land Deze uit 6efead komt het Het V a d e r 1 fH spreek dë meening ie S ten n allermmst ii van d hulpeloocen 1 Nederland ep de geaaaocleenle regeeringen De correspondent te Londen van de N R Ct semt Ëen diplomatiek medewerker van de Daily Telegraph sohryft m het blad DiefstaL SI ta enkele maanden vonden er In het fort blauwkeipei bij Utrecht verschuilende dtifHtaiUan pluatbi aUeo iei go dLi eu als militaire uiiirustimg 9tukken prikkeldraad rijwieJen werdeu ontvreemd Deoer daitpeu is het aan de Utreohtscbo recherche giaiukt ie lJkerk 12 rollen gofetólon pnkkeldiraad ter waarde van si kele houd rdm guidiens in beedagi te ii mea volgd door een beslaglegging op kleioe partijtjes ualUtóire dckena bij versohLlende Utrechtenauen len on ander Jeiddetotde aanhouding van een onderofficaer m een aoidaet die vc rdeicht worden in saaien werking miet een dnietail burgiers en een pubheke vrouw uit Utrecht de velflchil iOivde dteHnalJlen te hebben geipleegdi Naar ik verneem is het de bedoeling van de geassocieerde regeenngen om een overeenkomst te treffen waarby de Nederland ache schepen op het oogenblik m de ha I vens van de geassocieerden liggende zullen I worden overgenomen voor hun gebruik Croede vrachten en pryzen zullen worden verzekerd voor de schepen voor welke zulI len worden aangegaan en welke zullen worden bewapend en indien noodig geconvo yeerd De overeenkomst zal van kracht zyn voor den duur van den oorlog en na den vrede aan de eigenaars worden teruggegeven Wanneer tydens den oorlog schepen worden tot zinken gebracht in het gevaarlyke gebied dan vrordt geAioopt dat er een regeling getroffen zal worden waardoor tij zoo spoedig mogelyk na den vrede zullen worden vervangen Verklaard wordt dat deze regeling reeds getroffen is met een anderen onzydigen staat en van dezen heètoen zoowel de natie sla de scheepseig iaren met alleen toegeatemd maar zich opk volkomen tevreden verklaard met de mtwerkmg De zienawyze waarop men tot een besluit 18 gekomen vindt natuurlyk een grondslag in het internationaal recht dat dit kent ala een recht van een oorlogvoeren den staat om gebruik te maken van of deze zelfa e vermetigen onzydige tonnage wanneer een overeenstemmende schadevergoedmg wordt betaald voor gebruikmaking van dit recht Jeugdige misdadigers De poUüe te Velaen is er In g 4aagd d hand tp l ggm op zfeti n jeugdige dieven van 11 tot 18 jaar die zich In vereendgimg dten laatebeii tijd ho haa lde aoliuldig hebben gemaakt aan dliefatal van groote hoeveelheden koperen en hronaen telefoondradwi waarvan groote atoringeu m den telefoondienst het gevolg waren Deze ddevcnlMtide hulade t Vel roord en vond dnar en tie Beverwi stoepte gewilhge opkoopera Zij hebben bettend ook de veelvuldSge dietstaèlen van koper van etooni en Bedlaohepeo die In het Noordzeekanaal zijo opgeiegd bedreven te bt ben De Duitschers hebben m 1871 de Bntsche schepen vermeld welke in 4e Seine lagen en daarvoor schadevergoedmg betaald In het huidige geval ia het alleen de bedoeling de schepen te huren voor den duur van den oorlog zoodat geen kwestie van vernieling zich voordoet SïvenalB Engeland 18 Nederland trotsdi op zyn schepen en de door de geassocieerde regeenngen voorgestelde regeling zal die onaangetast laten terwyi ze in de vaart blyven en dit zal voorts Nederland in staat stelten om zitjn handel op z n Oost Indische koloniën voort te zetten daar de overeenkomst natuurMjk geen betrekking heeft op sdiepen In andere havens van de geassocieerden liggende De hantüiaving van het Nederlandsche kolomale njk ia evenzeer In het belang van de geallieerden als van Nederland De typhus te Vlaardlngen OËHENGDË BËBIOHTËN Beamette amstanteidokakn Bli eotf een ooderzoek ingeaHd naar de geslai itezielcten en de acaifadtf gevalleo in hot vluohtoord voor Duitache deseov teurs en andere buitenlanderff blijkt dat de aoabiö gevadleD te Berffeo veedvuldig worden waargenomen Vopmamelijk zou den het de poliüeburflttux zijn die e n Meehte reputatte hebben wat de veniprddmg van die aUltte be relt HarhaaldaUk In verband met de ateeda etijgeoda gevallen van rphue te Vlaarddngen er zijQ recda ISO gevallen zijn door het gomeenAebeatuur in overleg met de GeEondtoötdBoomiriiflBle than diverse q atrc en genomen omi uitbreiding zooveel laogell te voorkonwn Bepaald is dat bet brood In hulflsezlnnen waar de besmettelijke ziekte heersoht van goneentewege zal bezorgd worden verpakt in papier Het is aan bakkere verbod a an gezinnen ato bovenbadioetd aan hula d in den m u uikul urooui ie voriHrv u ea uil tu ai u i nii V au iu lk ie tiet den mtlksUjtvre V eriMKnai bij d towivtiug d hawi ot de I tkiim m het gevulUe meikmaalje t eteiven diaar ijieruoor de uiOk gevaar loopt ik HiiHt Ie worden Met naaoming nlerV iL worct geairaJt uiet het ventoüi van wtik te verkoopeu i oveiwïi n ttOrtit ewaaraohuwil geen aardapptkwhilko m ander alvai of Huis uil U vervoeren of doen verYo reu of aau anderen dan d dienst der gemeentereUiiging ai te g rea üoM wordi tie aandeobt gevestigd op int Iwpaaade in art dt r wft IfouUmtie voorzi atntf a Si be mdtelijke zie tm Maaruij IM Spekkweatle ia de gemeeiUo c aimgerlond silaolHten begin deaar wctk twee iug ci£etcnW iien een varken Het spuk wtrd bij den tita ger h L bewaring gegeven Up laat vau d u burg uoe er werd het ld beaiag gituomen De eigenaren wendden zioh tolden Minister dhe d foaa in het geitjiif atelde Lia hunner met B vliuistera antwoord iiaao den burgemeester die oa lezing pat etaat Hg haa zyn telearaani vaa dwa Mi nl tir waarin de e gelast al h M spek van hioseilBx t ngen In beslag ta aemKnt Nu begrijpt de ei g naar er heeJKmaal uieto meer vao De burgwnee or hftudt idortuabchen het spek vart met San prtfa H v Beakum Niemrar kerk P Beitsma Bodegraven C Bakker Bodegraven W J Bruggeman BleiawUk voorwaardelyk C Burger Bergambacht voorwaardelUk G A v Dlaran Streefkerk A Flux Gouda J v Harten Ammerstol H de Jong Gouda J Overvliet NieuwertLerk J C P R iben Gouda W C Schildt Waddinxveen A de Vries StolwUk A O Vry Bodegraven J C V Wingerden Reeuw jk D J V d Wolf Gouda met len pr i De timmerlieden F v Erk Zevenhuizen M J Hoevens Gouda A van R kelykhuuen Oudawater M Vis Nieuwerkerk H H Vlek Oudewater voor waardelyk De meubelmaker A P Brunt Oudewater met Sen prijs De verver H Straver Qotida met aden prijs Veriioogd van de Ie tot de 2e klasse De smeden K Baas Gonda met Sen prijs E V d Burg Schoonhoven met ajii prds J C Ëijgelsheim GoudB voorwmaïdel k J C v Eyk Gouda H v Harten Goudp C P J Jaspers Gouda W i Jongeneel Souda J Loeodersloot Gouderak met l n pr s Th v Loon Gouda yVoorw6an elyk N v Rangelrooy Haastrecht voorwaardelyk G Rietveld Gouda J Schoonderwoerd Gouda A W V Vor tenbos Schoonhoven G de Vos Gonda voorwaardel k De timmerlieden C S Bonter Stolwiilf mét den len pr a W Bnnker Gouda Qi J Deerenberg Schoonhoven Ji V Leeuv retf Goyfla ijl de Mol Gouda met 3den prya C Snel Gpuda A Vermaat Stolfcljk Ubld w Demeapelmak rs W Grevenstuk Gouda W de Jong qouda I ADSN1£U De n ttendraaiers L Blok Gouda A de JoQgi Gouda tiOUliA l Maart iïJlH i Benoeming Voor de dienst j Ned iSjdle is beatèm y l Ceop ratieTe tókoopvereeniging De T TC Xrr J i till De Boiil van Kwwproducenten gevestigd nlBtlbu detKon Pak ttvaartj Afd fouda Vi ging ppgeniht ond r den naam Öe Eeu heid J j BljiWns artikel 1 desf statuten stelt de vereeniging zioh ten doel om hare leden teg Stoa billyk mogfel ke pryzen die benoodi am en te verschaffen welke voor de liitoefq ing van het bed i f van kaasproducent riöbdig zyn en voorts om in het algemeen Ue stoffeli ke dn maatschappelyke bdangfin der leden te bevorderen Zlj kan hare Werkzaamheden ook tot niet leden uitstrekttj pm oat doel te bereik m kan de Vereeni ging e bedoelde bedt yfshfinoodigdheden zoo noodig voor eigna rekening fahriceeren of doen fabriceeren en voorts een laborato rium Btiditen tot technische voorlichting 7y kan tevens ter bereiking van haar doel deelnemen in of samenwerken met de andere Coöperatieve Vereemgmgen of Bonden van Cobperatieve Vereenigmgen Als directeur administrateur treedt op de heer J de Vnes te Gouda terwyl tot leden van het Bestuur z n benoemd de heeren J de Groot te Betkenwoude tydelyk voorzitter G den Hoed te Bergambacht secretaris van het bestuur L den Toom te Nieuwerfcerk a d IJsel en J Goes te Moor dredit De Vereeniging telt reeds 1247 leden ronnden an de Vry olland zal otf de Socfeteit de Ke me negieter met lyk Itarakter r i iir l i Oondl heeft S CoSp inkool oreei yzidV Voor de afdeeling è i j mg HËrvom iden ii ZuidDinsdag 19 Maart ml de £ r ais spreker optreden r het onderwerp Het perai f an den lodsdienst De duortetoailag ecf de oid ijzers Namens de afd Gouda en Omstr van den Bond van Ned Onderwyzers voorzitter en secretana resp de heeren Ed van Dantzig en G van Spengen iS dd 13 Maart aan Burgemeester en Wet udera dezer ge meente het volgend scÉryven gericht M opdracht van eea door de Goudsche leden der afdeeUng valt i den Bond van Ned Ond gehouden hiushottpelyke vergadering hebben ondergeteekendaji de er u het vol gende mede te deelen i Bedoelde vergadenng was belegd om te beshflsen welke houding men zou aannemen naar aanleiding van het ingekomen advies van den rechtskundigen adviseur van den Bond van Ned Ond Mr Mbndels over het recht der Goudsche onderwyzers op den duurtetoeslag voor de gemeenteambtenaren en werkbeden aangenomen in de zittmg van 12 October 1917 B C Ter Gouw De Biljartclub Ter Gouw houdt morgenavond 8 uur in de Soc Ons Genoegen eene ledenvergadering waann o a aan de orde komt de verkiezing van 2 bestuursleden welke weder herkiesbaar zyn en bepaling van datum voor een wedstryd Hoewe dit adviea luidde dat er geen an kele reden zou zyn aan te voeren waarom de onderwyzers geen aanspraak zouden hebben op dien duurtetoeslag en het voor dien raadsman vaststond dat by een even tueel rechtsgeding de onderwyzers m het gelyk gesteld zouden worden werd met algemeene stemmen besloten geen rechtsactie tegen de gemeente te voeren Wel werd er door verschillende leden op gewezen dat men zich gegneM gevoelde door de wyze waarop het adres der afd in de zitting van 18 Januan 1918 waa behan deld geworden Waar de Raat een vergissing had begaan door de onderwyzers mèt mtdrukkelyk uit te sluiten en dus deze m hun recht waren en met de Raad een wetbouder en een raadsbd meenden ook eerst dat de onder wyzers er onder vielen mochten de onder wyzers verwachten dat hun adres een waardiger behandeling ondervonden had dan een Vernederende aanneming voor ken msgeving MOORDRECHT Promotie Ambachtsschool 1918 Heden had in het gebouw der Ambachtsschool de promotie plaats van de leerlingen dezer school waartoe het bestuur der Vereemging de Ambachtsschool voor Gouda en Omstreken met de leerlingen in de groote timmerzaal byeen was De Voorzitter Burgemeester Mys reikte na een toe spraak tot de leerlingen de prezen en ge tuigscfanften uit Het getuigscihrift verkregen De ameden H Amersfoort Bodegraven G Bekker Bodegraven C v Dnel Bldsw k J C Emaus Woenlen met 3en prys C P de Groot Nieawerkerk C M Hamerpagt Bergambacht J M Heerkens Gouda M Janssen Gou da W Kaptein Gouda met 3en prys G V Heeuwtik Zevenhuizen A v Ryswyk Gouda F Venneulen Gouda P Vermey Schoonhoven J Visser Gouderak G de Wilde Moordrecht met den 2en prüs G v Wijngaarden Gouda De timmerlieden H Boom Stol wük A Boot Gouda P Drost Moordrecht met len pnjfl J F v Eyck Gouda J Hoonhout Gouda E v Leeuwe Zevenhuizen W Reichard Haastrecht L Slootjes Uda J Zuidervliet Stolwijk Depottendraaiers C v d Kist uda Verhei van de 2e tot de 3e klaise Desmeden A Baan Schoonhoven Giaterenavoivd hield de afdeehng Moordrecht Gouderak van Volksonderw s een propaganda avond in de zaal van den heer G C Buys Ie ruim half acht werd de byeenkomst geopend door den vice voorzitter den heer C P Vleggeert die m t een enkel woord het belang van het opeibaar onderwys mt eenzette Het woord was daarna aan den heer J Kortland mt Schoonhoven die als onderwerp had Wat wenscht de vereeniging Voiksonderwys voor ons kmd Spr zette dit breedtoeng uiteen wees de aanwezige ouders op hun niet genoeg meeleven in de onderwyaaaken op het daardoor vaak ontmoedigende voor de onderwyzers Spr becritiseerde daariiy het vaak on noodig kinderen thuis houden en verlof vragen om by het landboowwark behulpzaam te zyn Spr wees in verband daar mee erop hoe met alleen het kind zelf daarby te kort komt maar hoe ook de andere kinderen er onder lyden Spr wees dan ver der op den plicht van den Gemeenteraad om de onderwyzers een goed salaps te geven opdat het onderwyzend personeel niet altyd onder geldzorgen gebukt moet gaan en op het vaak al te spoedige ontslaan van onderwyzers indien een school soms ttjdeljjk leerlingen mmder dan het vastgestelde maximum telt Verder zette spr uiteen het nuttige van schoolartsen sohoolbaden en J epleltte het nut van de V r l 1ng Volkaondsrwöa f