Goudsche Courant, woensdag 20 maart 1918

u p 1 ¥ yiih JWi Ti f r 8 AOe Jaargang heb nooll myn Hur verwaarlo98d kcb ICOICO VOWltfBrM M dcrl 10 laar flcbnülrt co aas baar Ocbmlk kcb lit mync wccMc van Glanxcod Golvcoë ic ankcaf UKunt ook Uac OeioBii Hiir beOkta Beproef deie methode en befin andaaf Qê naar Uw Apolbeker Droglit ot Kapper koop een fleich KO o van P a75 gebruik hel 14 dagen zooaU iroor setchrcveD eo L 4kP op hel terashll VOOR HET Beo fOlvere Hcld Niet vette vloeHiot j evorden den aaq l Vertterkt de klieren ca doet dlcflsl ala en Tonlcum voor de Haw wortel Voorkomt bt Splyten of UltvaUea Hoofdzeer en Roos verdwynen nadal ffleo KOKO een paar fccer gebnifkl liectt en preokelt het eenvoudig op hel Haar dan ryfl I men bel zacht In eene nedeWiartube richting 1 en bonlell het flink Wy ataljen en dwtza af oitiBOgelvke afuhaii aan Koko maar wy zeggan an nouilBii val dat sla aan Zuiver Genaaimiddal vo r het Haar geen ander Preparaat dit ku eveRirea HUB LI iEV Admioiat U 1 TsUf Intero 82 JAPAN lUrichii n over de Int rTantlo in rflberip In dtn Jaipuuk ien Kroonraad werd hu onwaajmliijnll gv cAti dat Ja wn tot i ii tiMiUuiTi Adlt in Slbertó 40I over giifli óór du erdlagSng van den Ijmddag aan het eiudi dv uMMOd In t oppositwi oigaan AmikU wordi dü uKftitiiff ultgcMproJcon dat mtnUtor M o t o n o die een kraolitlg voorstander van d iitU Tvcntie 1 waftr chiinHflt mI aftreden Miulat hij zieh dt n steua van 7ijn euilngesiooten ni heeft kuüsen virzt keren l e iirtnl ter van Oorlog herlnnort san h i gov aar ven een ia o g e l Ij k h 0 w a p e n P n van d lOftOOO gt nff D lk d n lew in H irte bevinden DUITSCHLANa Ilorttbej dtplauiibtleka betrekkingen met RuBl nd NAAf in pftrlenimtairo kringen verluid zulleji op 17 April de HploniBitleke en con Hulaire iK frf kk ngen hiMohen Duttmhliwd eo RurtUwid worden liervai In dlo Riistii cho seetlkA zuHen eonsul f fcn ruiU eu V l c ecfl ol wordrn benoemd w arln de 7cn vóór 1 uMbreitea van dto oorlog noiigewezrti wanii OOSTENRUK HONGARUE bittk Ifag en De voil week ii e Weiiieii en Boe dapi t grooto ti aittog n uitgebroken waar over tV t Q mrijk iLbe para pv fiwd h 4 UlawH n berw art Vooral d po rw s rbeider ri i h j deio beweging MrtA WAARSCHUWINQr UlUtekende preparaten worden dlkwTla naganaakt van taet krygen van de tcbtm Kok hanrt het aucca van Uw Haar al Weiger elke fleacta die U ala Koko wordt eanrebodan dia niet dnldelyk ooi Handelsmerk Een Vrouw u Paard op de bullen verpakking draagt 8cbta TCeko wordt Doolt toe verkoclit en wordt aoolt verkocht aoadar eaoe vanacolda baJCao varpakking fl O 75 fl 160 en n 3 per Flacon Alleen Vertegenwoordigen Voor N en Z Holland Utrecht Zeeland N Brabant en Limburg P 0ESSER8 Amalardani Flpma B MEtNOERSMA Sneak KOKO SHAMPOO POBDEKS lyn wel een proef waard twee soorten Nat en Droog Koopiewaar U KOKO kOop P 0 12 per pakje inillM CflflPü IjÉlraal 29 Cooja iUmffiSEKJcUom i WAARDEPAPiEREN AANDEELEN OBLIGATiEN In fraaie uitvoering levert Dpukkepil yrinkmao Zooo MARKT 31 Tel 92 BOSKOOP Advertentiên en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P A WELLER ZiJ leweg72 RUSLAND Ion tegPnrevoliitle Hoe erger i de ziekte des te beter Nederland en DultechUnd Naar de N R Crt verneemt hoeft de Duitsche regeertng om de voorvienlng met levensmiddelen en grondstoffen in de hand te werken ich er mee vereenigd dat de Nederlandeche in Nvderlaral liggende stheepsruhnte onder de volgende voorwaar den in de vaart komt De Duitsche rageering geeft den ultva rende schepen vrügeleide Om hiermee da delifk een practisch begin te maken stillen binnenkort 15 000 ton Kheeparuimte in Ne derland Itggende uitvaren Deartegenover moet Nederlandeche acheepsruhnte dia nu in ntet Puropeesche havens ligt in de mH gebracht worden Duitsehlanct etemt er in toe dat dew nlt dienl bet gcneeimiddel te zijn Wie bij liohaam en senuw zwakte en hare gevoljcn hIi Afgematheid Gebrek aan energie Duizeligheid Btoedarmoede PijD in den rug Voortdurende vermoeidheid Zoo nu ea dan hoofdpijn Hartkloppingen Luitelooaheid Bleekzucht Alge meen e zwakte Geen leven lu Vermagering Nimmer trek in eten een good geneesmiddel wenscfat te gebruiken nenje MIJNHARDT S Levetogen waarbij men verbaasd zal zijn over de uitnemead uitwarkiof op uw geheele lichaamsgeitel In bus sen van 1052 43 90 Cl 175 f4 25 f8 25 Bi Apotb en Drogisten Te Gouda Antoo Goopa WIjdatr 29i SohoonhoTen A N v Zessen Boskoop Wed I Spruit J F Verkade Waddinxveen A v d Heide Moordrecht J v Gennep Stol wijk B Natzijl Verkoudheid I gepaard mcl hoesten Neem AMGA bonboaa Doos 35 en 70 et BIJ Bronchitis luchtpijnaandoeningen slaapstorenden hoestprikkel hoest bij oudenvan dagen alsmede kink en slijmhoest bij kinderen gebruike men 1053 ANGA tiroop 20 Per flacon f 1 40 3 flacons f4 Fabrikant A MUNHARDT Pbarmac Fabriek Zeitt Vcrkrijgb bi Apoth en Pro aten uwuur wairen nu veilig Het zwtc d Alan ovfi hit gi Uuu htroonidb verMinddo hem tijiia Htj voi ldc zJoh pnp wlijFc rillln giii Ik pen lieoi over dew rug een floers Uig ia t werp over sijn donken Toch keu hij Jetdili oog hooren die lijn ze nuuaulxig eld attl l ulUe In redcnovtn Jeuklo geloof niet det dlo man jokt dio mgt dat otue prootpaipe apen we ren Hij zei nooit meer newki i n op epen Kom tot H zelf nwjoor Me prittfltnt zï$a ook AapuveoMoben want wij zijn aHen brordpr wott u V a tM wm Ml mJ een lint maten aan hun speJli tje en op iii gaid Kgitvd bij In db o of vier kee rui Iwt ovörgeWevtu louw door iulj4 toeu litiiiit aobtirvolgerM dmi reaid van do nigiond biriik ij Hchrwuwdwi het uit ven woede loiai dl lange brug tt pm de roftat Mo vil imt btt oDifiurtliid in dra troon Zij hieven lrei tid hunne tiperen ara hoo Dajso lowing van bnn a ten olgvre werd door JwjJtie beantwoorii mot gebanii vol ver ohibig der rtraaljwigi igeii 1 om kwA bij na r daa Mun ana wn tr u lig vervalltn wesra want het zwevt hidF Ie geverfde U Kfii vaa het g at weig e vaagd ün vr wMvn kluKjen Vvjrt uit tijn tiaar gnailen Zijn opiJehtilijke I edjiig hing tttap van het water en njn juweleu haj kctenen wwen gebrokeo WerOl vervt AGENDA 19 Maart 1 uur Nieuwe Schouwburg Concert Utreohtsch Stedteltjk Örke 19 Maart T uur AJd Gou Ver voor Vniz Harvorm ii Lering Prot Can meietw 19 MMirt 7 uur Zaïyl CauoonM Opeob VergBdoring Aid Goud Holl Mij vaa Leudbcuw 31 Maart Soc de Béunie 1 u nJn Soo l M VrouwMiclub Sinretar P dB V j 21 Maart Soc d Etailo u nm n B B m S D A P oM Goud Spreker n dte Voa iH Mwrt Sdc de Réuii i 8 u Ijeziiig V d OoudMM Wiiikel iwr r ii l f SiwdMir I J P Vergnnweii Goedkoopste ensolledste adres voor Meubelen ali Tafels KuteH Buffetten Stoelen met leer en plnche Veerenbedatellen Wollenen Satljndekens TheeUfels Spiegele Schllderllen enzenz 0 Speciaal adres roor jomtfelui net hnwelljkapl aaen 20 KOMT ZIBN UlMBnUTttt taHkiliiilllliStUi Ml Rotterdam Mt2Mi Attorteert in dit Blad A BBDOEKAW SOeil Oml ïlii ï ADVERTENTlëN Ondertrouwd JAN KEU CORNELIA 1 VAN RIJSWIJK 19 M rt 1918 Huwelijkavoltrekking 4 April Gouda Ulrechl flinke Boerenknecht toed kunneade melken en endere werkxeemheden 26 Mr G G Brieven I KOK Groene iriel Nijkerk 1104 9 De preekbeurt in t Natuurkundig Genootschap lal op VRIJDAa 22 MAART a s vervuld worde door Prof essopOr L BOUM AN Hoogleeraar in de Zenuw on Ziels ziekten aan de Vnje UnivorHltoit te AmBterdam Onderwerp Psychologische proeven en here praktische toepassing Aanvang HALF ACHT precies Gewone toegangsbepalingen Toegangsbewgzen voor arbeiders toteen beperkt aantal verkrijgbaar a ff 0 25 per persoon bij den kastelein van DP Ri UNIl Sociëteit op Woonsdag 20 Maart tusschen twaalf en twee uurllü8 iO HET BESTUUR iM Russen Ml Varlakart U lagan aohada De Kinderen aanua wal rui de lekkan W kcrltaMeHea la die sa leien de gevolgen vaa hd rawe weer be kullea Sedert meer dm n taar ala eea aUalekcad kalinMdellte bekend en kepraeld door weerdevcrmindering o annuleenng van alffaotan of n ei belalmit van cooponi bi de CENTR ASSURANTIE ONDERLINGE onder dir van BEKKE RING NAGEl 4 Co LBLipr CHi30 Amstkhdam Prospcctui wordl na om vaofal van f O 25 omgaand loejezonden 869 15 I Xabletten PIlflillilllliiliiiliHH Openbare Verkooping VAN IIUI2 II en ERVEN TE GOUDA op MAANDAG 2S MAABT 1918 dei aiondi T uren in de R K LEESVEREENl GING aldaar ten overataan van Notaris J KOEIVIAN No 1 en 2 Twee aan de H renatraat Noi 70 ea 73 verhuurd bij de week elk voor f 1 75 No 3 Een aan de Lombardatraat No 10 verhuurd bij de week voor f 1 65 No 4 Een aao de Vlamingatraat No 31 verhuurd bij de week voor f 2 60 No 5 Ben aan de Snip ratraat Noi 7 en 9 verhuurd bij d week voor f 2 25 No 6 Een aan de Tuiaatraat No 45 verhuurd bij de week voor f 1 90 Breeder bi bil et en Te bezichtigen 22 23 en 25 Maart van 10 tol 12 en 2 ot 4 uren Nadere inlichtingen geeft Notaria KOEMANie Haaatrcchl 998 38 BER KENWO UDE Advertentiên en abon nementen op dit blsd worden aangenomen voor BerlienwoudeDorp door A BOOIM Berlcenwoude voor Berkenwoude Achterhoek door I HiiKii hmth sntm Coöp lokoop Vereeniging JE EENHEID Onderafd v d BOND VAN KAASPRODUCENTEN Het KANTOOR is van af lieden gevestigd fo Keizerstraat 52 54 Gouda Geopend dagelijks wan 9 12 uur en wan 2 6 uur PRIJSCOURANT DER Reparatie Inrichting i la Minuut Schoenbazap MODERN Kleiweg 23 Hceren Voorichoencn Zolen en Hakken vanaf fS Jt Zolen en Hakken 3 Zolen 2 40 Hakken O 85 Damei Voor choenen Zolen en Hakken 4 50 Zolen en Hakken 2 20 Zolen 1 7 1 Hakken O 70 Kindcrechoeiael wordl naar groolte bereken 1 llaa mat hout gapind Wordl op verlangen aan hun cehaald en iebrachl Aanbevelend KLEIWEG 23 GOUDA Th H HEESEN IBHRHiHBRRHi k belaal k booisie prijzen voor louiield GOUDEN TIENTJES f 11 50 GOUDEN VIJFJES f5 75 enz nu 36 Zitting DONDERDAG van 10 4 uur Caffé Restaurant HET SCHAAKBORD Kieiweg li 13 Bovenzaal V RA AGT UWWINKELIER Naar de Wereldbepoemde Meubel en Linoleumwas A S R A Het beste artikel voor het wrijven van meubelen en linoleum is veai aoadkooper en voordeellger in tiet gebruik dan de beste bus was Koopt één flesch A S R A en u blijft niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel en linoleumwas A S R A Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot onze Hoolddep thoudar voor GoMda en omstreken de firma i Ji bO L VAN DER BEEK Orossier in Koloniale waren GOUDA Het Advertentiebureau De Gouilsclie Courant TELEF 82 MARKT 31 bezorgt de plaatsing van ADVERTENTIÊN in alle Nederlandacbe en Buitenlandscbe dag en weekbladen en andere periodieken zonder eenige prijsverhooifing V Inzending van n afschplft steeds voldoende Inliobtingen worden GRATIS verstrekt Zulgps Uelilia relroleuni Levering van Machinale Brandhoutzagen Aanbevelend VEST 109 111 j VAN DUIN Modevakschool voor Goada en ondiggende plaatsen Aaatatloten bij de vereeafslac voor Mode vakscholen te s Qravenhafe Goedgekeurd bij Kon Besl 26 Ang 11 No 45 Opleiding tot Oostumièra Coupeuse en Leerares tik iileinMii m ilgii gdnil li Inni mm WliU n IflHCinn De School II verplaatat v b Gouwe 109 naar Bouw Hl waar slch menwe lecrlingeD CMr Dames v Hè CLENDOORN koBBCB uioMldea 4 L Noa 13651 iè Woensdag 20 Maart IIIIR VERSCHIJNT DAGELIJKS fiOMCHË COllAlVTa BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 140 per WMk 12 cent met Zoidwsblad per kwartaal ƒ 215 per wwk 17 cent orera waar de beEorglng per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 190 met ioiidat lBd ƒ 2 55 Abonnementen worden dag lU1ti aaogencvien aan ona bureau MARKT SI GOUDA b onze agenten den boehhandel en de po ticantoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en o latraken bahoorcoda tot den beiorKbinx 1 regels O 80 elke regel meer ƒ 0 15 an buiten Gouda en den baiorKkruK 1 S regels ƒ 0 95 elke regel meer ƒ 0 111 Advei enti n van pobUeka Termakeligkhadan 10 cent per regeL IKGKZONDEN MEDBDBEUNOBNi 1 i resell IJS ell nfol meer Ml Op d Tmrpi iu N hoogvr Gewone dwteatilia a facwoDdui madalMUiian Ml coatnurt tot wer geaadueMTdan prUa GrooU iMteri n nadan mi mtAmd uur plMtarafaAto AdverteaUëa kuiiMa wwdan lagaMndeii door tuaaebenkoaut ran eoUede BoeUundelaren Advertantiabureaiu a ohm AgvnteB Redactie i Teief Interc 545 Bureau MARKT 31 GOUDA DE OORLOG Hertiing rede Hoe de Entente er over denkt Nederland en Zweden in Itetgedrang Een nieuw Roemeenach kabinet Duitachland en Polen Het Spaansohe parlement geopend Aan het front plaatselijke gevechten ONS OVERZICHT parlement heeft de koning m zijn troonrede verklaard dat Spanje heeft be sloten zich vast te houden aan een politiek van neutialiteit gelyk blukbaar in overeen stemming is met den wil van het land Voorts wij lt de regeering haar aandacht aan Ie versterking der strijdkiachten ter zee en te land Aan het WestelUk fiont plaatselyke ge vochtsacties 20 000 ton en die worden nu nog beschik baai geiteld ondei nagenoeg onaanneme hjke voofwaarden Toch zoa de regeering geen enkele pogmg onbeproefd laten voeg de Jnj er aan toe om een g etleelte van het koren uit Oekrajïna te kragen I e Duitsche pers ie ovei het algemeen tevieden met de verklaiingen van den njks kanselier ovei de vredesverdragen De debatten hebben ook geen stof tot meirwe beschouwing en gelevei d Alleen de sofialiiten veroordeelden bu monde van Da vkI den tot itand gekomen vrede m het Ooiteii die de kans op algemeenen vi ede bemoeilijkt Volgens Naumann vryz volkspaity 1 ud men hiei te doen met een ontbmdii s j ioces met met annexatie Indien een geest van verstandige vooruitstrevende leiding de zaken in het Oosten legelde zou de viede meende hu goed worden Hu het In t mid den of deze geest Uit de tot dusver ge volgde gedragslyn merkbaai waa btiehemunn nat lib toonde zich eig Ins van de iijksiiagresolutie andeib geaegd neenen de meerderheid spai tyen dat den viede m het Oosten daannee met in ftiyd 19 On heeft Hertling a rede evenwel aller minst oveituigd dat men aan de for mule geen annexatie heeft vastgehouden Het woord ontbmdjngsproces is hiei door Naimann wel bondig in de plaats geschoven maai men zal toch beïwaarlyk Tiuttnen beweren dat ten opzichte van de Ooatzee geibieden Polen en de Kaukasiiche gewes ten ook maar ecnigszins met den wensch de bevolking het zg zelPbestemnimg rpcht is rekening gehouden De eeiöte m nisters en ndnisteis van bui tenlandbche iken van de l ntente landen te I onden vergaderd hebben een oogenblik hun beraadslaging afgebioken om een mam feat nit te vaardigen over dezen vrede in het Coaten Natuurlijk wordt hiei gesproken van een politieke misdaad onder den naam van Duitsche vrede tegen het Russische voUc bedreven en wordt te keer gegaan tegen len Duitachen dwingeland Nu mag men het annexioniatisch al Duitsch karaktei In lezen vrede mderdaad verfoeien het neemt met weg dat dergelijke Entente ontboezc ming en vooral op dit oogenblik ons slechts tot een amisteren glimlach kan dwin gen Voor ona Entente regeenngen aldus bedoeld manifest kan ei geen twijfel be Htaan dat de vrije volken d u wereld deze transactie niet zullen erkennen En als dan gewa7en is op het machtsmisbruik vanIXiitschland tegenovei het zwakke Rusland het Srwakke Polen en het zwakke Roemenie dan komt die aandoenlijke tirade weerwaarm de onbaatzuchtigheid der brave Entente beaongen wordt aldus Ons doel veiachilt te vee daarvan Wu vechten en zynvoomemens door te vechten om eens envoor al een eifide te maken aan deze roofpolittPk dat ondervinden wy m ona landaan den lyvel en m haar plaats te stellende Tiedelievende legeering ran het geoiganiseerde recht BUITENI NDSCH NIEUWS Oekrajina is nü het beloofde land maar men ziet wel van den een naar den ander het H van den regen in den di up Tiou went heeft ook Duitschland ona terwille van de kolenlevering geen belangrykp con cessies laten inwilligen Oorlogsnoodzaak 200 heet het links zoowel al rechts ENGELAND lïri inppoit an hft Ooi logs kabinet Hl vtmlag van de werkzaAnihodfn van hrt 1 n tlscha oorlogjskalMmt Is versohe nrn J aarlin woiiU o a gc7Ctfd dot van do f ch fp+rufauto tiRtr dau oen niUtioen tnii OAii 1 raiikrl geleend wcrdt m terwijl tin half iiviklloon ton ter bceoliikkiiig lan It li vna g tkl en votl aohttparuliute oor do lïi hoeft n van Ruwlandi Portugal ni C iitkenland vcniscfat werd l Inhoud d i n i uw Bth ptn in 1J17 gn bouwd brdraa t l IfxJ M 0 ton legt n 6UmwtoQ lil IJH at dw regoUyg van dtïi invoer iMlrtii ld vrjwfi de gehot K laadruimtt IcïUiiid VOOI go kT n aau d ngotrlag gf onMit n iil m dÖ ingevotrUii artAkeUu lH ilaaii bijna ailrfkitcnd uil bt jMUfrijUtf vo d n 5i iiiii IdieU n en grondfttwïën dt voor I illliLK Il nallonftJü diockItwWv nooflig JU In t Itcgiu van t jaar l un groote losjiring gcaitaali door d Wimiimlurlng van dB bierproAiolie De bcrckHng van HJ iken ihoiik winl gof tooJct liaoidiLW het er ta ovor do krijg l oilrijv tii te land en l©r zee hii rynt dl iiaUoiiaiu ooi logstotiiing n wordt gez i fld dat tuuui wielttlage ii de grootjito prtMtuUu op fluajiditl geblud In hm aljge luüpii jaai gewwwt ia In Roemenie is Marghiloman ei in geslaagd een kabinet te vormen dat ge heel ifl samengesteld uit leden met sympa thieon voor de Centralen Het spreekt van zelf dat hierdooi de kansen op een epoe digen vreile voor Roemenië a nmerkeluk verhoogd zun zu het ten koste van te ver wachten gebiedsafitand en inwilliging dei Duitsche economische vooniJaarden tla flei Natuurlijk da ons Nedeilan efB die scheepaiuimte kwestie dwars zit Waarlijk dat brengt ons niet in een stemming derge lyke pathetische verklaringen erg hoog aan te slaan Die kwestie staat immeia hi nauw veiiiand met den algemeenen buitenland schen toestand Ook in Kweden wc zagen het reeds i taat men voor dezelfde moeilykheden Ln hot optreden van Fngeiand tegenover Nedeiiand heeft er volgeni Stockholms Tidmgen de stemming nog bedenkelijker gemaakt Het blad acht de door Zweden te belalen piijs te hoog temeer daar men vreezen moet dat de Duitsche duikbooten een deel vi p de daarvoor te verkrugen be noodigde artikelen zullen torpedeeien Een ander bedenkelyk punt van de door de G associeerden voorgestelde overeenkomst v ak dat betreffende de belemmeiing van den Zweedschen yzeruitvoer naai Duitachland Van Zweedach standpunt was het weinig veelbelovend zich te laten dwingen tot ver andenngen betreffende de beschikking over de eigen artikelen De compensatie van Ge associeeide zude bestaat uit levenamidde len dat gold vooi ons dat geldt ook voor Zweden Maar de groote jy aag is zouden die beloofde zendingen on kunnen berei ken Want daar gaat het daa tenslotte om En als we dan in Duitsche bladen van duitobootibedreigingen lezen dan schynt die kans met bijster gi oot Dat anderzijds echter si evenmin en ook dat houde men in het oog op Duit sche toezeggingen te rekenen valt biykt uit hetgeen de Zweedsche minister Thoraer in een rede te IJstad verklaarde n I dat de 100 000 ton koren welke uit Duitschland beloofd werden al wai n ingekrompeh tot Oe bladen melden dat door het aftreden van het Itatblnet Aveiescoe in de onderhan delingen tusschen den Vieriiond en Roeme niL een pauze is ingetreden Er zullen wel licht nog eenige dagen verloopen voordat de besprekingen te Boekarest kunnen woi den hervat De met Roemenië gesloten wa penstietand welke gisteren feitelyk eindig de IS met het oog op de kabinetawibseling in Roemenie fctilzwuKend veilengd ♦ Uit een beiicht van het Boll Nb uit Berlijn zou men kunnen afleiden dat de politieke wiijvingen met Polen verminderen en de partyen onderling geiUSgd zijn tot een mmneiyire op iAjig rferitooeilukheden te gei aken 4 km De Polen aullen de Pi utaisch Pootsche gienzen eikennen en amierzuda zal het Congres Polen in staat gesteld worden het gepieenschappehjk verkeer met de Pruiai rhe Polen te onderhouden AMERIKA Nu uw o crodiot n verlangd Hanuli o V Im Congrea om een ere Ut vüji IHH miilltoen dollar hei dubbele van II i aajivaiiketj voorgcetoid bedrag vont Uil tuchtdiionet Hij vurklaar d dal ik i jongHo ontwikkeling vAu den ooilog t n grooUr bedirag noodyaktlljk maakt Verdaohten gearrosteerd 1 wt a mannen en twee vrouwen wonen d in New York aljn gwwresteerd be Hclmliilgd dat zij eea oorreHpMidenlie In iJttwchrUt hebben geboerd mei Bcrnetorff Pni anderen Do vn r itljn uilgeievwd aaii de hnml giatltwverlieid voor deporkat o BINNENLAND Ook zullen de Polen een eigen legei tno gen voimen ten militaire conventie en statenbond worden verder vooi bereid De Duitsche regeel ing zal rekening houden met de Poolsche wenschen in het Cholmer viaagötuk en voor Polen ook uitbreiding naar Minsk mogelijk maken Met betrekking tot de grenzen met Li tauen 7al een weg gebaand worden voor een overeenkomst met I itauen Daarby zal zooalö reeds te voren heet I het grootste gedeelte van het gouvernement Grodno by Polen getrokken worden Btaan transad De Pruische Polen Club heeft eikend dat het vergelyk met de Congrea Polen ook op de houding der Pruisische Polen zal terug wertcen oodat de Pruisiwhe Polen een vriendelijker houding tegenover de Pruiai flche regeenng zullen aannemen B de opening van het 8 p a a n a c h e hoog heen neen magoor geen gekMd en Jfvkle greei hem bij dieu arm eii düwdo Imn wpg I cmgo Hchicden verder stond de Mun gana ak aan dien grond va tgcmafpedd en ZiiUs o dIat nMMBent uierkie Alan op det hij bean iiret ontzag aankeek bterkiT dan do God uwwnipeldo hiJ sterker dan do Gods eu holdie vooruit Zij volgden nu het pai dot loog het kanaal liep er dfweiicn daarna m ceo tunnel evenaEö tevoren elkaar vaöWiou dmd In wMnIge minuten narrn ztj hier doorheen en kwamen op een plaabi vol cod ra n buiten die muren van het Gou den Kuis woar dt tunnrl waarsobiinlijk OTider door Uop v ant hot la ® nu aoliter hon Zij gelekon wel g cst ei6ohf ningtn toen zIj daar onder die coders Jioorliep dan Jn nt maanlicht dan in de schaduw De grooce watorval achter de stad waa nu aan hun Jinkcrhaiid en vóór hen was en dier zijtakken aa de rivier die op deze plaata cea woeete fctroouï waal niet meer diui honderd vot breed dae over wHfd werd door een amalle hangbrug welke gedragen fl rtieen te worden door twee öterke touwen Aan dejw zijd van die brug stond een wtuib t en tot bmiDe achrlE renden uit het huisje drie met speren gewapewdt uanncii waajBchi Iijk om hen den weg te versiperreu Eea vMi deze nWnneo baaette rii h over de brug en be wMkta den andereji kmit terwijl de aaulere twwe icb porteerdcn aan den ingang De Mun aiM MeJd plotseling stil en zeide aleobt Qedun 1 Jeekie s irze4dB eveneent ke rda rJtck toen om OU wet s achter zich Man koek oiiii ra zag mi en dian opblin kind tuswhen de ooderM de witte gewa d n ir priest van Bonaa Zij werden allui door wanhoop ovtrvaUfn cn renden op d biug too Jütkit berHlkte hem htl titr f tn ondw de Rp rcii der twco wach ten doorkruipt nd tootte htj den eene z jn uKTö in d borat ea sloegi den ander zoo op zijn grooto hooM iM hij ovei de brug Op èa rotsen naar beneden viel ntftjoor vooruit öjide Joekio tot Alan d ii tofn hij van don echrik heröttld wae Ai n voorbij Btielde Het komt n 1 111 orde Zij bevond zich nu op de Buiallo rilmgirtiidi brugi het v M slecht Wn plank Alan hel jrst dan de Iuu Sjana en dbiania Jeekie Toen ij luilv r w gen waa en zag lan Incina ulB wat hij zijn Ipven lang nH meer vergeten 70U an IW andtrt © inde van de brug wqs de derde wacli bozig een der tevlgetouwen inct zijn spuT door te mijden in daar stonden zij nu midden op de brug mei dheü razendm stroomi een vijftig m ter onder hen Bijna waa de man met het touw klaar Het waa t n omnogelijk heid voor hen om er vóór dien ti l nog over te komen achter hen watpen dt prleMtrs onder hen de wwal ihijr Alit diit stonden stll el van schrik verOi d waoi zij begrepen hun towtand 1 r bewoog ivtd legen AJan s been het wtM zijn revolver dlo nog steedw met den ledertn baad aan z jn arat hing Hyspan lie den haan hief de rovoiver auhoog mikte £ n vuurde Hi miste wat trouwens niet Ie rerwoaderen wm ala men bed mkt wi nig licht ftftrop AUji IT was o ho Ktond Hij misti inftOT de wtuhltr stcMnver liaawl want hij hooido noch zag ooit li or n MO 1 t hMd len oogenblik op met ni deii tn rtwiTdi hom aan Tom hij op lu uw liigon Achoot Alan op goed geluk tn ditmaal Irof de kogel den Grijpt h t andere koord en miaak voort HPbretiiwdie AJan en nogmaals eneiden zij voort O miji i Of liet hoult niet langerl güldli hij oqnkifuw Jeekio houd vast houd V a fl lil volgende oogcnlUk brak hrt touw nn de waohttr verdw Ti Dt brug sloeg OIO 11 rtoiKÏ op liaar kant nog öl cht ge drag n door het eene touw HIt Kldikdfn de drie zich wanhopend aan vart nw hunne voeten rmnrad op dtn kant vut diil diouaneUmde plank Zóó bfven Bij eenlgm tijd MaanL baiitf om zwh te iMfwegen Toen ri p Jeekte KHm vtrd r majoor klini ala een aap Ib t mt er w 4 leobt uk maaj t tAi toch wel geion l r er nl 4s anderil opwt be n Alan te ktinmien mot sujn voeten huifelend oviT d n 9ilierp n kant dtr plank en uict zijnt handwi vaatg klerod aan h touw dat uu reed be oa uÜ te rekken cndfr dien zweren laet IU wft een vreeneüjke Ift en In Alan verbe idln duurde htj wel meer dan eea uui loch i4aagiiien zij fftnover den UtoooM k kooien f indeUjk vielen ztj baast over elkaw heen op dm oderen orrn Feuilleton f DE GELE AFGOD TUI Vuyt Slonii aii Leeuwen Klerk d Beu door H MDEJK HAGGARD N dlrut TBrbodsii 64 j oor iij T aan kwamen TOrrecaGroo h S Kuaachligt viMli on hi tiacNta h u volgen ulaar kon met 200 BClieeii het kTOjilnsk Hit bes draal ae 1 lodtr geval rond in rond op di ou IKivlaijtk a j wdlovlMKOf aio hu zwaite water een melkkleur gaf I begon bel tejammeren op eettaohra IM alsohiiwoll ien toon het leek wel op n kind M pijn heelt Ht was een door dragend geluid diat Al n M oIt vergetm Hij stnmipeld n ar den oever en l l alaren naar Groole Bon a die daar hlonld rokJe en gilde maar h i kon nleta ond rseheldan door hel melkaohllge chuto Wat Ig dal Jcdilef vroig hij met ifn moligea laob Wat ia dat ff O dat we t Ik niet De duivel mis eUtn Kou vooruit majoor voor dal hel v grijpt Jbk lemimdl grfaxn l Duivel ol geen vel hel kon niet t en dumMlum kof iJ tt rl U pvm mJKifcf hl Ik d twolyW o LM i tS