Goudsche Courant, woensdag 20 maart 1918

mim wiMeliiiff t f rondiUc van v d nUd icbe final clMnuoc pUati heaft d w x van DuiUche xtjde wordt er niet o gMtaan dat die Nederlaodacbe aciujMn uU da h v ni van de entente eerat m Nederland moeten zgn aangekomen voordat en Nederlandicb Bchip vrugeleide kxugt uit een Nederland acbe haven in de vaart te komen I e DuitBche regeering waarborirt dit de final clearance de vr e vaart van deze eehepen tto de haven van da eind ttetteranUng verzekert Deultde waBrt orgen voor de final clearance moeten ook de geaaeocieerde regeenngen geven De hoapUaaUchepen De bospitaaischepen uit i ngeland z Jn Maandagavond te vgf uur te Kotterdam ge arnveerü De biuduro vervoerde d69 bur gers waarvan er 44 m Nederland gelnter neeid worden en llö naar Duitschland doer gaan De koningin U gentea bad 161 burger aan boord waarvan er 138 gemter ueerd worden de 4 tand JUü burgera waarvan r 147 doorgaan De paiwtiffiera bleven aan boord tot Dma dag en vertrekken Woensdag per extra trein uit de lood Holland waarin ze een etniaal worden ondergebracht De R nachepen Men Bchruft iiit iünch dd 15 Maart aan üe N it rt Volgen ibencnten in de Nederlandsche bladen zou de niinJSter van landbouw den ejgenaarg van Uijiischepen aangezegd bob ben üeze schepen zoo spoedig mogelyk uit Duitschland terug te roepen Deze maat regel zou m verband staan met het feit dut vele it nschepcn met ontduiking van het uchepenui tv oerverbod aan Duitschland zouden zgn verkocht de terugroeping der SC iepen zou een middel zyn om de event oveitredmgen ëtioedjger te kunnen conata teereii het vermoeden ui de bovenstaande regel uitgesproken zal wel juist zyn Maar daar naast IS het toch ook wel interresaant te wetet wat iiier al weken geleden over de Nederlandsche Uynschepen verteld en ge drukt werd Het ging om de steenkolen leveringen vun Duitbchland naar Zwitserland Duitach land bezjt in deze kolenlevering een inai h tigen hctboom voor de verzorging van zyn leger en volk met tal van witsersche com pensaLie producten Het is echter een alge meen geconstateerd feit dat deze kolen leveruigen met elke week gennger dwz ook de krachten van voornoemden hefboom voortdurend zwakker worden Het ont breekt n 1 in Lhiitschland aan het noodige transport materiaal ii n er i ook geen ver betering in te zien Integendeel men heett zich hier afgevraagd wat er nog van deze kolenlevermgen zal overblijven zoodra de gioote graan transpoi ten uit het verre Uekraine zullen beginnen Hier en daar vierd lu Z witsersche bladen reeds de eisch gesteld dat de uitvoer van levensmiddelen naar Uuitschland gestaakt zou worden en dat een dergelijke maatregel auioiiiatiach volgen kan wyl immers de Duitacne steen kolen aanvoeren steeds geringef worden en tei Slotte nog n aar ontieüuiuend zullen zijn loen de discussies eenmaal op dit kritie ke punt geltomen waren greep men van DuiLsche Zijde in de polemieken in Duitscb uind neette het m de verschillende beschou w ngen en meaedeeiingen die echter alle opvallend op üeuzeUden grondtoon geatemd waieu heett naar nieuwe middelen gegre pe 1 om de steeiuiolen verzorging van Zwitseiiand m de toekomst te kunnen verzekeren Het ontbrekende rollend materiaal zal vervangen worden door achepenmateriaal dat de Duitsche regeering by de verschil lende reederyen ook en vooral by de Nederlandsche reederyen zal opvorderen des noods onder dwingende maatregelen l ransch iiwitsersche bladen vonden daarin aanleiding te herinneren aan de scheep vaarUechten op den vryen Kyn en Duitsch land te beschuldigen van plannen tot nieu we overweldi ingen deze keer van Holland en zyn Rynvaart In Duitsche krmgen kon men toen de vraag hooren waarom de centrale regeeringen de scnepen op den Ryn met voor haar dienst zouden opvorderen terwijl de geallieerde regeenngen Jmmera de hand op alle zeeschepen leggen Nu kwam dezer dagen et verrassende Duitsche protest tegen het afstaan van cheepsruimte door de neutralen aan de ge aliieerde regeeringen verras end vooral wyl het eerst nu werd uitgesproken nadat de gewraakte onderhandelingen reed ae dert vele maanden gevoerd en de regehng zelf met ineer dan ééne neutrale regeering getroffen geworden ia Zou men wel xoo heal ver van de waarheid af zyn als men vertnoedt dat dit late protest in den grond Eoo iets als een rechtvaardiging is van de maatregelen die Duitschland voor de R n vaart voort ereidt7 Hier werd reeds weken geleden verzekerd dat Duitschland zich goedschiks of kwaadschiks een sterke R jn vloot verzekeren wil en dat dit geschieden zou door aankoop van R jnschepen of an dere door dwingende maatregelen als b v het verbod van de R nvaart onder bedrei ging van besla neming tegen redel ka vergoeding Zou deze mogelykheid ook de reden kun nen z n voor de ministerieele aanzegging aan de bezitters van R nschepen om deze schepen zoo epoedig moget k uft Duitsch land teruff te roepen Handeiereglster By het afdeelingsonderzoek verklaarde men vry algemeen met ingenomenheid van de Indiening van t wetsontwerp tot instel ling van een handelsregister te hebben ken nis genomen Vele leden vestigden er de aan d cht op dat liet groote belang aao een goed h ndeUr giat r vatboi den btita t geheet onafhankelijk van de b zondere om sUndigheden die de oorlojT In het leven heeit geroepen of nog in h t leven zal roepen Dit belang ia voor allen gelagen in de gelegenheid welke het voor den handel schept zich omtrent handelzaken gegeven te verechaffen waarvan de juistheid vaststaat Mlnbtar Trwulk n de distribtttle Traub ab Mder van dea Ii coooiiiUchea BoDdT Zooals men weet heeft minister Treub gisteren m de Tweede Kamer medegedeeld dat m zou litradenr annew de Kamer zyn nieuw distnbutieplan niet aanneemt In parlementaire kringen loopt het ge nicht aldua de Tel dat de heer Treub wanneer hg inderdaad aftreedt hetgeen door velen zeer waarschyniyk wordt ge acht onmiddellijk de leiding van den Eco nomischen Bond en van de politieke actie van die party op xkh zal nemen Nadariand Da Entonta an da Varaanigda Statan De Kamer heelt in hasir zitttnjr van gisteren onomwonden als haar meening doen kennen dat zy van de Kegeering had verwacht dat op den eisch dfer geassocieer den een weigering zou zyn gevolgd Meertlere leden verklaarden het antwoord met pynlyke gewaarwording te hebben ver nomen Het is m t byzonder de heer Van Doorn geweest die in korte maar zeer scherpe bewoordingen het antwoord van Nederland heeft gelaakt en met ernst er op heeft gewezen dat de Regeering in dit gewichtige moment de Staten Generaal met hee t geraadpleegd Wy btaten ieneraal zoo sprak de heer Van Doorn hebben ook onze verantwoor del lkHlid tegenover de lasten ik zou byna zeggen de schande van deze schikking Wy h ben de verantwoordelijkheid of wU deze Regeering kunnen handhaven die een dergelyke schikking aangaat Het komt my voor zoo vervolgde hiJ on geveer dat wy den weg uitgaan van Grie kenland dit is een eerste stap Ik wit myn vaderland met verder dien weg doen op gaan De tweede stap kan met uitblyven Wanneer de Regeering met zeer goede gronden kan aanvoeren zeg ikhaarhet vertrouwen op in de leiding van ons land Lr IS zoo goed als gten stem gehoord ten gunste van het Regeeringsantwoord Alleen de heer Nolens heeft de nuchtere opmer king gemaakt dat hy de houding van de Kamer wel eens zou willen zien indien zy aan de Regeermg over eenige maanden by gebrek aan graan kwam zeggen dat z een kans om wat te krygen had laten voorby gaan Mimster Loudon zal hedenmorgen op nieuw spreken Zie Laatste Berichten Het antwoord van ds Geassocieerden is officieel nog met ingekomen Niettemin verluidde gisteren m de Kamer dat dit antwoord afwyzend is De voorwaarden door de Nederlandsche regeenng gesteld zouden met zyn aanvaard De conclusie daarvan is deoe dat 11 miUioen ton aaivNederlandsche schepen in Amerikaansche en Lntente havens eenvoudig worden ge requireerd want de Nederlandsche Regee nng kan noch mag verder gaan Indien dit gerucht juist is is het het zelfde als had de Regeering gewei gerd Nederland is zyn schepen kwyt Maar de Regeering had zich dan door een weigering een droevig figuur kunnen be sparen Het aanbod toch dat door de geassocieerden zoti zyn geweigerd zal door de Centralen als een bereidverklanng tot een vernederende concessie blyven be schouwd Dat blijkt ook reeda uit een Wolff bericht uit Berlyn waarin wordt ge zegd Nu Nederland op het punt staat af te wyken van de tot nu toe gevolgde stnkte onzydisheid ten gunste der Geal lieerden om dezen militaire en economische voordeelen te verschaffen ten nadeele van de Centrale mogendheden welke onder geen omstandigheden geoorloofd zyn ia een nieuwe situatie geschapen Nederland moet thans verwachten dat wy daaruit de eenig mogel ke gevolgtrekking maken doordien wy aan Nederland eischen stellen welke w j tot nu toe met hebben gesteld en bjj het handhaven van de Nederlandsche onzydig heid ook met zouden hebben gesteld Dat zou een aangename verhouding voor de toekomst kunnen beloven Reuter seint uit Washragrton dd 19 Maart De mbeslagnemmg van de Nederlandsche schepen die zich In Amenkaansche wate ren bevinden wacht nog op een desbetref fende raededeeling uit Londen De overheden geven te kennen dat de feitelijke inbeslagneming niet zal plaats hebben alvorens Nederland s antwoord te Washington is ontvangen De voorbereidselen om onmiddell k op een gegeven waarschuwing tot de inbeslag neming over te gaan zyn voltooid Wilson heeft gisteren een proclamatie onderteekend waarin da inbeslagneming en de redenen daarvoor worden aangekondigd De proclamatie la gereed om uitgevaar digd te worden TWEEDE KAMER Vnngfbderm t van DlQsdn 19 Maart Vervolg Do heef Troelstr ed wrweet eveneeoa de Regircsiiig deA zij geen over Ifg plw gdo nvN die Kamer De indruk dat wij bukkcD voor gieweid is door de na dAro toellflbtfiiK van den ni4nleter vtr l torkt De Reigeerin heeft voor hot eeret positieve medewerkinc varlecodi ii isoben dU 000 wordm getiteld tl wil pr nog nitt zeggen dat ie Regeertag do strikte neutraiiteit h e t pnj gegeven H hoopte d t de regeering door nadere ver ki rlng4 n ieder a twi fel d artiui züdoen verdwijnen dooh geloofde dai dit moe Ujk Zêi VÈÜ9i Hpr vro c v at d radim ia van dteoea plotaeüugvu ciacb betreffende het varen tt de gevtaa lyk zOse ca vroeg nadere mhchÜ ngaa omtrent de onderbandelUigen met UultwAiand over de graanveKwhaï ing Hoeft de Regeering waarborgen dat wlj bii belooidie gradii buIIw krijgen bpr wees op de uH gei jkh ld graan te vfrkrijgeu udt de üekrejlne en nv it dat de Coutralen ooe daarbij wol terwtjle zou d i wOleo sljn De voorsttfUlng dat de geassocieerden het htil van 00 and zou kil beoogen verdient aUcea K t en hoon 1 o heer van Raalio ui achtte liet e tnoejie te betreurt dat de R g eiing dt haaucr uiet raadpli gdle iJe beer ls er v IJzandoorn V I merkt op dat de gieg evena voor een juM oordeel over de houding dwr Reg k Tioü h ia onti reken on s land belacig hetu biJut verdere ragen te sielU De htw V dL Voort van Zijp a r lioopte éat In het AnKrikaaiiscbe volk nog 7oo c l reoht aajrdiigilieiidM ewu LzJju U fl tat het ziich niet zal liat nj overtui gtn van die roolitvaardEgheld der edschcu aan o ils g etf4d Hei besluit dier lie t rln is in trijd met d etrvolle tradlitlön an ona land bipr stelde ersoluillendie ra n o a of de regeoring soms tot de l gv woordli nieenliig is gekomin onder dto imlocd e n r reedersvergaderingi en welk © ïisuarboirgen er U ataan De hcvT De Kantier Dn heer van I eorn ui wa van □ uening dat door lut antuoordi van de iueerin een pi nlijke indruk Is gewekt d met hl woorden Is ujt U drukken jpr vropg do R gietriiig te w Hen mede dtNleu hoo zy tot d zo schikking i ge konuii Ito Regeering ino t d eKamw oI ledlf inllohten opdat ie hAriier wete of do r van hrt Nederlaiideeh olk wel voldo nde gehandhaafd uu De Stam Ge atraal hHjbeo teg nov T hol buiteolani ook vtwamtwoojdlelijkheld Indm mocht 1 lyken lat de Regeering getn genwgzam gronden voor haar antwoord had dan Idi pr lie R eenng n t lang r volgen dïo onifl landi den weg van Grlekonland d xt opgaan I t h T NoiLene rk erkende doiii mljke opiofiBing oor de Regt ringM n kan aJdue spr wrf een fiere houdling aiann m maar abt er over drieimaandpn geen brood i zei men die Regfonn voor die ramp veraimw o ordelijkfct 1 n Spr ooncludeerde uit o Minlsterflwnoorrton dal de neutraliteit nl i is geachonden on onze ueuirale houdlaig w n etdoor Is prijsgegeven V 1 hebben aJduc spr geen SMnHd ng om dffli Mmi ter die ons vier jajen goed geltid heeft te wantrouwen Mocht de Kamer zijn alkeuring uitspreken dan hoop to apr dat de Mïnist r aan due atkeuring gfti gevolgen zal verb nden De heer Marchiant vd betoogdie doi de Kamer than den Minuaier niet kan a allen Het woord zou da am zjn aan den Mrl l van Buitenlandwjhe Zaken de virgadfvnng werd evenwel verdaagd tot hi denmorgen Avondvergad ering II de avondvergaderbig kwam dan lAnde ordo het wetsontwerp lot tijdelijke ontginning van b u i □ ko o 1 H w o werd na korte dïsouesle aan genomen Aan de orde wae daarna de voortzet t ng der Iwhandeiing van het 01 twerp Droogmajking van de Zui der zee Wcgmn giebrek aan plaetóruJinte komt het verslag daafvan m het vo cid nuunier GLMïi ODE BERICHTEN Spion naga Sinds een maand of vijf wordt te Amsterdum uitjfegeven een guliustreerd Dmtsch politiek satiriek weekblad getiteld iiicbel im Sumpf Redacteur biervan is een zekere Hugo Delmes De strekking van het blad 19 evoiutionnair Do centrale recherche van het hoofdbareau kreeg korten tijd geleden het vermoeden dat Delmes zich mot Bijn mederedacteur PianÜ schuldig maakte aan spionnage ten nadeele van Duiiaohland Dit leidde Zaterdagmctrgen tot de arrestatie van Del mes en Prauti De eerste woonde Wilbelminastraftt 208 de tweede in Sloten 10 de Philips van Almonde stioat De redactie vftn Miohel im Sumpf hield er een ondersteuningsbureau voor Duitacbe deserteurs op na Die deserteurs werden ook wel door het bureau opgezocht en naar gebleken 18 ondervraagd over militaire aangelegenheden iD DuitacbUnd Het bureau beschikte daarvoor zelfs over gedrukte Igateo bevattende niet minder dan 42 vragen De mate der ondersteuning Bohgnt afhankelijk te zyn geweest van het belang der verstrekte mliohtingen Ook kaarten van het geveohtsgebied werden door het bareau gaarne aanvaard By de baisKoekingeo werden een aanta kaarten en lapporteu gevonden Gebleken ia nog dat Delmei van oorsprong bankwerker en Prantl ootipronkeigk mynwerker en beiden deserteur over veel geld beschikten en op grooten voet leefden Zg beweren de gegevens noodig tehebben gehad roorjouroahstieke doeleinden Onse recherche heeft evenwelreden hieiaan te twyfelen Het tweetal voorluopig naar Bergen overgebracht Hbld Hoa sit dat 7 Te 8 üraveuaande een gemeente van büüü inwonen ib sedert 4 Sep lember iül7 geen gemeenteraadasitting mwr geliouueu i e üegruoung der emeeute voor Lüiti m uug nmt lu den Kaad behan deitl De ambienuien uuivaugun alleen voorsohuuen op hun salaris Vad In beslag genomen tn hu puottmr van poliUo hee t op het bHurtsokip lloop 0 p betei liggende aan do U idt rt chrtiadie te Rottwrdiaau beurtÉM Iupper J J ui KLundert beslag ge1 g l op 1 W ba en bruine boonm wegende H ulogiTMn per baal veiVoobt a den nioRaaaj W van Ü te Krluipea aan den IJeei voor ruim f 5 per lUU kUogranu e o bedirag ver ljo en den uiailuiuiupnj fe lAD8M£UWS UUUDA iO Maart lylö De pubüeke opuue de pers en de veehouder B Mtl dit ondiorwoip w giaWravond in oiiooj ak aJihitr m en door d aidt L lU üa en UiutrtiCKea der Holl Mij van IjBjlu o iw beiUfgde vea gadiering opipetredco du liwr van Wijuwu vooizitieir vau Lkn bond van h aaöprodiuo men i VüorziUr dcjir aldecllng de heer 11 N Vaicn ndj r de UTR t dewide Ut iju optiungüwoord mede uat mr U VV baaufB tn do redftoie van Het olk w r u u igeiioüdilifd oiu deze vergadering bij II wonous op grond dal huu uidaiiii gt ai door m h © r Van Wijn u souden orü a ngevailCTi i heir Vflji Wijnen ving zijo rade aan hkI de mededoemg dat hij geen po 1 luk zou iKÜandie en maar u tingon van pijbouien tn porsiorgaucn zou bestrijden waai öWUig wel poÜtlOÈt achter stai oo wt nol iiBte pr m breede trekKeu de roeping dor por weiite i het pub 1 n L rl jk voor te Ucü a opdai dtt zich tin j Lte oiMuie itan vormen Dat de per in t optnbuiar criu k oefiu is haar goed tciw nwuir ZIJ iorgo er voor dat haar üTi leK op deugdciijKü gronden berusi Murmelen maakte zij zich eobuidig aan hujui gilieidj weillie hare repulaue biiachts Kuuaien aohadion en de pübhuk opuiie ver t iigei of op etn dwaawpoor brengen Lu u l Ls nog bet iget ni t erger nog U dm pertwrganen worden op of omgekocht o II dM publieke opinie op een bepaalde wijit te L einvtoed€u Want btt ia e afst dat de detfoladipere een diepgaendien m vloed heelt op liet vou en juidl dii M m fwt du lüuruftliaen brengen tot een éct erp besef van hun vfiraniwoordicliju boid Na deze inlutding over de pere in tal gejieen behandiklo epr de houding van de ptra tegen o er dën boerenatand r U14 werd aan dezen siaod vrijwel gtiva aandathi gewijd i e oorlog bracht hierin trftudtring Loor do omalandighedtn gedi oueon giiig luen an de boeren notitie uejiM u en ziub rel i uschap geveu van hun p aa u en laa k m het raderwerk der maatdcbappij Uit ontaardde onndddieilljk In üimek iedereen had ineens vermand van h t l oe wnbedrijf en van t begun af aan bleek dat de BlonmnUig jogtue de boere j 1 1 of meer hatielijk was In dt ecirsle ouilogetjainLn ia die hatedij idiead 0tetk toe g j om n n l9 de boerenstand hei voor werp gtwee t van een bijna aigameene rachUng in den lea4jsten tijd valt hier u gelukkug eenige verbeterang ce oonatatnxxeot olftr hpr alteerde vervo gen uiUat ngen van de N H tt De Tel graal Het Volk en De eehaodol ten bewijze dat de boeren Htvie dien t doen als zondebokken De boeren worden telken weer voojgcoteld raöHjgoistien die zich geen enkele opng voor t ailgiemecn belang wU ien getrooeteoi Het Volk ftloeg in zgn ijver on het egotónie dar boeren aan te toonen een grapp gen flaier ter gelegwiheid van d a ageröetaking schre dlit blad dat de boeren den ti i van t kalvHi hunner koeien zoo ver mogelijk naar t voorjaar hadden vejeohoven A eof dat zóó maar ging 1 De N H Ct eW een boer geIgk miet nkmand n oord ldB het In een artikel over d rundvleeechdlaitributlo ab soluut oanoodig de veehoudere voorenor me veiliezen die zij dreigden te lijden te IVeede Kanueriediein ató mr dr 1 A van Bereeitoyia J H A Schaper J i W Du en mr ö W Saun ü hebben herhaaldelijk in de Kamer g eproken over anormo Ineten die lu de zakken der boeren zouden zijn gevoeld Die wijaheid komt onder bet volk en elke straatjongen weet or tegenwoordig over mee te praten dat da boeren o W hebben giemaakt Wat ie van dit aUea waar P Over d akkcvbwwers mUdle d hew P Van WijMB oM apreaeiit hij k n ovir hun betlrijj niet oordelen Um edirUiw sche pubiiea zou vél dioen ais het Mtu ging otoduracheidieiL tuMOben boeien en uoeren en akkerbouwer heeii eea heet ander l gC en beei andere belangen dan een verouder ni t zetd u de beiaa gen ie efi rijdlg t Wat di vewioadew b relt ovw wkr eoonomuaobe poaUe ii r wel kan oordeelen nie iMUuli zal oniketooea dat het hua erti en Jd goed is gegaan er 1 s toen coig g verdnead Maar deze wloat betA DiuHUL r zioo n ocntvaug aabfenomen ais dt puuUetLe opinie en de per eraAp gegeien tteüben xg ie ioer besoheidien geoieven 11 t kom ook luet ander tmm r de wimt moest komen uit de pj oduoile en de pfo uueüe Mlem kmner beperkt een ko geeft in ooric fa jaaen geen hier meU owwr daa m vr u rti i bpr noemid ofticieele cyfers waarunede hlj aantoonde dat cf in lüUj door de veehouders eeu extra wiostje is gj naakt maar in 19il7 L dil al w ervoor een deel verioreu gegaan door daling dei pit du£tlo oM m sUjgingi der voe derprijpen luet bijna JÜO i tiAgervolga waai van de netto kaoeopbrcngw bleefbe jwxlen diio der jaren vóór den oorlog 00 giiug hH ook luiet de varkeoa if tifi groepivi die na de gieweldlge dsUng der prijz n JU het hOflLa vau den oorlogetiji waardoor vele boeren ernstige veiLeseu liebben geleden mooie winai i hebban g 1 ia k t liaar die winateu maakten lac mei alle vaorkeusiioudera i n en Motie is er op de V arkenöbouderq veel veriocMi door aeer vele veehouder aid gevolg vaa do hooge voederprijzeai ea te lage maxi imimipnjrzen voor de varkem On Be lang tt btolwijk heett beogferd dal op iti arkene dl met noodvoeder zijn gemeist bg gebrek aan ander voer eeu im ver verkea i geleden van i 1013 1 m uok de verhooging der grondprijzen heeft voor de veehouder ge a winst op gedeverd Waar voor grond hooge prijwm ziju gegeven gewbledde dit nist voor de veelioud rij maar md het doei dm grond te Kheunn en er een of anideir ooriogs genas op te gaau veruouweu hr Ls lu dil opziohl veed gaipocuieerd Vv De heer Duys herft aiUi op oijteia van de Kaïfieumnback beroepen om aan te too nen de grove oorlogAwi t der boereoi Als iiM n echter alleen het t irfer der deponee ringen noemt en niet dat der terugbelaüiigen gieefit men van den toestand u icheef beeld liet depotiito bedroeg einde l H per Md f 138 87 einde l ió f 452 9u en emde 1916 I bO 8Ü I de progressie m dez cijfers nu soo groot Mlen kan t l aobenmu met groote cijfers en z gen dat er 40 nuiUioen meer ia gedepo ne erd nuaar de vormeerdoruig per hoofd 13 toch waaahjk nitt van betxiekeiaa l i a elke vermeerderuxg Ie nog getn wlnelvor uieurdenng er kan kapitaal vrijgekomen ziju door inkrim Nng van heb bedrijt Vervolgmnö zette de heer Van Wgnen de juiuue toedlraciit uiteen van luet ipevai met De Noordster vaarover Het Volk u ariikils m t opschrUtett a 9 bUnkeo de kaafi en meer stank heeft ge iüirevcn op aea wijze die beneden cri uek la De atol voor éüo artikels iai geleverd door den heer J de Vrjeal een ontfclagen oonjoleur van de Kaa vcreenl gmg ontsdogen echter o 1 e t in verband m t het Noordeter ge val naar de lieer an Wi n uiidrakkeiijk verzekerde doch reedb vootdwt dit gevail waarm de Kaas vereeiiiging iiaac pUclit voSkomen lieefl Nog meer soortgelijke grieven had spr tegen liet olk eo ooit tegen mx ban nes liet partijbtiang drijft deze lieden tot dingen die ze als eukeiUng niet zouden doen i rkmmng van achuki of ongelgk blglt telkena achterwege de poiitwke te genotander moest daar o miunt uit kun j nen silaan 1 Wat m bol gevolg vau dt agltada der pon jeg enfl de boeren Verbittering zoo wel bij de boeren aa bij de stedelingen De landbouwers hebben veel over hun hoofd heen lateoi gaan deze houdl g Is aaogenverliJt ala erkenning van scbukl De ii d om zich van de criiek nicte aan te trdiJcen is eohter nu voorbg Want de voortwoekerendiB publieke opinie oefent een voor de boeren zeer nadeeUgeti mvloed uit op bet r g eringabe leid een bewgs hiervan s de varketLahouderg w anued hot vaatgeloopm Is onder dien Invloed der publieke opime voigene welke het met noodig was hoogere maiirouiQ pnjjen vast te BteiUcn voor het varkenffvleeuoh de boeren hadden geooeg vordiwid Ibans wordt in aomtnlgo reken van oos land de ondernwik een uüstekend varitenavoer dat eolrter geen aftrek meer berft als zoodanig omdat er geen varkona meer zgn verwerkt tot oaaelne welk artikel naar Duitschland wordt uitgwoerd Dat 1 één deir reiniltateu v n de pn enpoUtiek der regttmng De veeetapd wordt ook te tork aan gesproken en nM ds votvoorzlenhig moet het spaak loopetL tenzij ar poeddg aaidere weg worden Ing elagea r moeteu vleeachlooze dsffen deMOOOda k J vlecaohlooze weken worden higesteld Lr wordt nu wet geen melkvee gevordbrd voor de alaohtbank maar wel worden UnkA en reohts èp oM pere a g nolk a vaarkoacQ gegrepeo dÉ noodig ds wn lii i Nr l oXMBten wordMD om al vet wiwe otts voüt m oen r tvOigaiia n atri t aaa vet te neip i tW i iutiop wv u Inplawi van at te g ven op UL wwren u e non veo nia fcaa d iiwtfci i r ug si mt tuutüue vok hev it VBTirouwen m iyu fte uig en da i wwct oeren ue ueii ue p o u ue sterk opgMrevCu i aar in Ugi ook voor 00 land ü eenige upius ui v u net uweOi o voedUvlproo e m m oporg m pfoüucfae U9 booreu len aneaui wutMa eou w ki vertrouwen ut p 1 soneiut op nen en d regeering laai zitli door de puubeke opiu o bel vioeotn hl Het naae 1 der boeuu Do prouuüue uKK loouend worüon ge iii tt t mders konit or geen bow ging in Kiu loneilbouvï het stl zutui la een na jouaIv rtuup i u de landiuouw moet g e H ftrdwerd woiden eeu oelcro ver sioiiunoudiflg tuaectien de bevolking d r uleueu eo de pLatl£land i e dkiug u n onzen üjdi eersie e isoh I ve U r 1 J h ülgiu maakte enkele kan teekeiiiiigen op de rede v an degi heer vau WgueMi adat deze viin aawoord liael gextiend werd hg waardeerend loe geuprokeu üloor den heer U N V aluKe niier de Ufeev e die hem uoe udu den pio ulei vou het Umdbouw vereenigingsieveu in deiu tftreek hom pr ee om zgji ruhnci blik en hem hulde bracht vooi dm arbeid m de laoiste jaren verricht De vergadering was goed beaoüit Uet persoonlek karakter van Oodedienst Voor de atdeeiing boudd van de Vereeni ging van Vryzinnig Hervormden in uid Holland heelt prol tuiiuegietei gister avond in De Heume gespioken over et persoonigk karMter van budadieust AUerewst ni et beantwoord betoogde spr de vraag v t met godsdienst wordt bedoeld Miet de godsdienst van een be paalde instelling maar de god dienende werkelykheid in ons zieleleven alü inhoud van eeu geesteluk leven i en spreeJtt tegenwoordig veel over religie luploats van godsdienst omdat men meent door vreemde woorden de din gen lyner teerder te zeggen het eenige warme gemoedsifiven komt meer tot zgii recht in reügie zegt men Andereu wil len religie liever gebruiken yooi de kerke lyke georuiken voor het ulterlyke van den godsdienst eigenigk In byna alle talen heelt bet die beteekems De bngelschen spreken van religion de Duitacheis en iranschen ook maar als leei heelt de gods dienst een ander woord in die talem ioch zyn er naar spr meent geen rede nen dit na te volgen De afleiding van het woord reiigie is geheel onbekend Cicero gebruikt religio om aan te duiden zekere nauwgezetheid in godsdienstige plichten De lranschen spreken van entre en reli gion wy noemen een non religieuse en onze voorvaderen gebruikten het woord om openbare godbvereenng uit te drukken Ihana zegt men nog wel in Gromngeu dat u een antlere religie waarmee men dan bodoelt dat het aiwgkt van het gebruiite LUke Het woord godsdienst daarentegen ia aan onze taai vastgegroeid en wy moeten het niet loslaten het wel zeggen mnerlyke samenhang met bod en wg moeten m de mtdrukking van dat gevoel God kunnen blyven noemen bouuiiigen hebben iets tegen het dienst dat het woord godsdienst zou maken tot lager orde waarbg alle innerlgke warmte verdwynt Paarin schuilt een zekere waar held vooral als gespioken wordt van godsdieflstplichten waarbg het moeten ge hoorzamen aan vooi schriften op stralfe van op den voorgrond treedt Maar dienen kan ook een levensiuting zyn van hooger orde het opbloeien van diepe ernst en warme toewyding Is er iets hoogers dan dienende liefde zich stellen in dienst van de wetenschap de kunst de be reiking van heilige idealen Zoo moet het zgn met den godsdienst dat wil zeggen God liefh ben met geheel ons verstand en al onze iu achten dus met geheel onze per soonlykheid met alles wat ons geestesleven in bewegmg brengt Wy moeten godsdienst met beschouwen als een private aangelegenheid maar als een zaak van ons innigst weten onze innig ste natuur waaruit opgroeit de noodzake lykheid van een steeds zich verbreedend godsdienstig leven dat de bewustheid in ons wakker maakt Wat nu is de peraooniykjieid Het is het diepat eigene van ons wezen waaruit de gebeele inhoud van ons geestel k leven wordt gebouwd het altyd blyvende in ons dat ondanks alle verandering blyft de kern van ons zieleleven het is het raadsel dat m de wereld zyn gelyke met heeft Per soon dwjz het achter het uiterlgk ver borgen innerlgke wezen dat zich naar bui ten openbaart door klanken en teekehs en al werpt de psychologie meuw Ucht op het iieleleven te dmdelyker biykt dat men toch ten slotte blyft staan voor iets ondoorgron detgks Het is iets dat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en dat mmmer gehoord of gezien zal worden het eeuwige onvergankelyke in ons De bewualTwording daarvan roept hoogere verlangens m ons wakker die reiken naar onze beateanmmg tot over de grenzen van het eindige heen en w j zullen daardoor als in MattheuB staat er naar streven ons levensdoel te verwetenlyken opdat wy zonen mogen worden van onzen hemelschen Vader en dote bewustwording is als een xieu van een goddelyk plan van het men scbelgk leven Gelgk aan Mozes het he melsch model van een tabernakel getoond Werd zoo zullen wg op de heilige hoogten van ons leven het goddelyk model van den menach zien en hooren wat Aiozes heeft verstaan Zie toe dat gy het maakt naar het vooHoeeld dat u getoond werd In de persoonlijkheid nu 11 de bewustwonlüig het ineaat Desust moueü Uxuaianst u oa uai van ons ueieieven an kracawua üeza waar aeenng ia ny ae onvoorwaaruetya neun voriueuue verzeaeruneiü en mnige biyneid og ue Deancwouruing van een prgsvraag j wat 18 net wezen van den goosoienat l I spraiLen sonumgen ais nun meening uit dat gouttuienst moest toegesenreven worden aan een verstanueigk motiei an zochten ae oplossing tn oen mdruk die de menschen van Ue wereld en haar loop krygen ande ren meea en dat den inenscn is aangeboren een godueiyk gevoel zolder mhoud waarm intioud gebracnt wordt door de ontwikke nng van den godsdienstzin Weer anderen oeweerden dat godsdienst phchtbeset als oorzaak neelt en daardoor ontzag wordt ge wekt voor de hoogere wetten len slotte zga er die gelooven dat godsdienst ontstaat uit het noodgevoel dat zich van den mensch roeester maakt ala hg zich rondom door de onemUigheid bekneld ziet en zich zelf wil lend benouden boven het yergankelyke m zyn wezen lioopt door den godddienst een steun te krygen m izgn worsteling om m het eeuwige opgenomen te worden bpr geloolt echter dat het eigenlyke van den godsdienst moet worden gezocht in een geestelgl werkcigkheid in ons het levens verband iWt hoogere orde de behoefte aan Uod die Hy ons gaf door do Ziel Het was Ijod zelf die den eeraten mensch zyn adem mbliea hem met het leven de ziel gaf De mensch was dus een voortreffelgkheid te wensehen bleef hem alleen over God zelf te zyn Dat IS het sterk en warm galoofsopti imsme dat de stuwkracht dei Hervorming was De h atholieke Kerk stelt daartegen over een heel andei opvatting leert wel dat de menach geschapen werd naar üodi beeld maar kent hem weinig geeatelyke waarde toe Niet in de nntuur van den mensch is het beeld Gods gelegd maar het IS hem gegeven als uiterlyk sieraad legen die veruitelyking van het zieleleven gaat et Protestantisme met alle kracht en het heeft verdieping gebracht ih de vervaging en vervlaklong van het Middeleeuwsche kerkendom Het heerlyke is te dut vli y weten Gods kinderen te zyn want de godsdienst leeft alleen ondanks alles voort omdat h ge worteld 13 diep in ons zieleleven en daar om kan een mensch blyven gelooven on danks vele beproevingen ondanks twyfel in dezen tyd van waanzin en bedrog vooral Daarom gelooft spr ook dat er weinig menschen zonder godsdienst zyn al bewe ren zy dat vvel want de ziel kan niet ont ledigd worden van wat haai iniugst wezen uitmaakt Alleen de zinnelyke mensch maakt een uitzondering De zg goddeloo zen zyn dikwyls als de P ediker twyfe laars die door hun twyfel gebracht worden tot vertwyleling Maar uit dien twyfel moet noodzakelyk een smachtend hopend zoeken geboren worden Steun 18 ook voor ons het geloof aan het algemeen priesterschap hetiwelk leert dat mets IS tusschen God en on 8 Het is geen grootheidswaanzin als w ods kinderen van God weten want in die bewustwording wordt de ootmoed geboren In dit veri and wees api er op dat de Vryzinnigen dikwyls miskend worden om dat men meent dat zy den mensch heel hoog verheffen en God naar beneden haleu Zelfs heeft een hoogleeraar in d Wyabegeerte in een door hem geschrevein werk daaraan meegedaan en gezegd dat waar moderne predikanten optreden een ontstellende vlak held optreedt hg twyfelt of zy nog wel m God en de eeuwigheid gelooven Len andere hoogieeraar te Leipzig heeft in zyn werk Wat is godsdienst de mee ning van de Modernen volkomen onder schreven toen hg zei dat het eigenlyke hienn bestaat dat de mensch met alleen zyn gedachten richt tot God maar dat hy in den mensch schept de verzekerdheid van levensgemeenschap met het eeuwige wezen dat wy God noemen Dat is echte vroom heid echte rype en vruchtbare vryzinmg held Mogen wy staan met zulk een persoon lyke vroomheid in het wondere leven om daar te bloeien de talenten die ons zgn ge geven verdubbelend Spr besloot met te zeggen de woorden van den psalmist Op bergen en in dalen Ja overal is God enz Ds Borger dankte prof Cannegieter na mens het met talryk maar aandachtig ge hoor Afd Gouda HoUandache Maatschappij van Landbouw In de Maandag in het Scheakbord g Jiouden trgadering vou de afd Gouda vaa do lioLluidsohFe Mij vau Laodiiouw werd rHlag uitgebracht door deu pen ömgiiit sitor over den linancieelem toesHand van dv veieanigiug Jït dit V eruiog bleek dat in kas te een baldg mMo van f 157Ö ib Du 10 oug v vcti IbO mcei dau over t jaar litlb en oout duw aan dat het afgeloopen jaar vooi du afk cllaig goe dl vvaa lol aJ waardigd ai naar de aigemtene vtigada nngi werden benoemd de heerm Il N Valckenier de Greeve en Ü Koos voorzitter eu seüretaris van die afdweling Tot pleatsvervangeirB werden benooud de betren De i sö n Dogterom Concert Utrechtsch Stedeiyk Orkest Het Utrechtsch Stedelyk Orkest gaf gis terenavond in den Nieuwen Schouwi urg haar tweede concert onder leiding van den heer Jan van Gilse Had men reeds de vo rige maal kunnen opmerken dat het orkest aan gloed en élan heeft gewonnen onder de nieuwe leiding het programma van gisterenavond bood ruimschoots gelegen heid dit opnieuw te kunnen vaststellen Voor ditmaal waren de meer modeme com posities op het progtamma geplaatst en hiarmada is bultaagawoM nel whooaa ga JDe Sonate in E mpll van Tschaikowsky gaf volop gelegenheid de goede hoedanig heden van orkest en leider naar voren te brengen De vertolking wa in elk opzicht uitnemend Na de pauze was het vooral de Peer Quint Suite van Gneg welke prachtig werd uitgervoerd wU noemen daarvan zoowel de Morgenstimmung als Anltra b Tanz welke heel veel te genieten gaven Met de Ouver ture van de Komische Opera Donna Diana van Reznicek en de Ouverture van RosBini s GuiUaume Teil was de uitvoe ring subhem Vooral in de laatste Ouver ture werd met een pittig rhythmisch tempo en veel entrain gespeeld Het concert van gisterenavond heeft veel genot verschaft Het applaus waa dan ook teer harteiyk op het laatst kreeg het bona den vorm van een ovatie We hopen by een volgende maal voor het Utrechtsch Stedelijk een uitverkocht huis te kunnen annonceeren Oorlogswlnstbelastlng Uit de als bylage aan het antwoord van den Minister van Fmanoien aan het Kamerlid van den lempel toegevoegden staat inzake de ontvangen oorlogswlnstbelastlng tot en mot 31 Januari 1918 blgkt dat m de inspectie Qonda aan oorlogswinstbelaHting it ontvangen 1 267 414 gulden De opgave voor het totaal bedrag der kohieren voor oorlogswlnstbelastlng op ultimo Februari 1918 bedraagt voor de mapectie Gouda 1 835 070 gulden Tot de mapectie Gouda behooren de kantoren der ontvangers te Gouda Gouda buitengemeenten Bohoonhoven c a Lekkerkerk o a Oudewater e a en Woerden ca BOSKOOP Burgemeester en Wethouders dezer gemeente maken bekend dat voor de maanden April tot en met Sep tember de volgende regehng voor het gasverbruik zal gelden Aan ieder huisgeBin wordt van April tot en met September a a het volgende kwantum gas toegestaan tegen de prgzen van 10 cent per M voor licht kook en warmtegaa en 8 cent voor het gas over een muntgasmeter verbruikt in April 14 M Mell2M Jum 11 M Juh 12 W Augustus 13 M en September 15 M vermeerderd met 2 M voor ieder inwonend hd van het ge in Het meerder te verbruiken gas zal worden berekend tegen 26 oent per M Alle uitzonderingsbepaliDgen welke m het Raadsbesluit va 27 September 1917 wolden opgenomen komen te vervallen Bij het gehouden eindexamen der HyKstuinbouwschool alhier slaagden de volgende leerlmgm B lunnekotter Rotterdam E H Grootendorst Boskoop D L J Hymk Winterawyk F Ongerboer Amersfoort J G J Snijders Rotterdam A S ek Boskoop W Timmermans Akkrum D v d Vis Boskoop OUDEWATER Dinsdagmorgen ontving de Burge meester een deputatie van vier vrouwen uit den wolkenden stand met een pan gekookte aardappelen op het Stad huiB Zy deden hun beklag over de bijzonder slechte kwahteit der aard appelen Ook zonder de aardappelen te proeven geloofde Zyn Ed Aohtb hieraan doch moest de vrouwen mededeelen dat hieraan mets te doen 11 daar de Burgemeesters de aardappelen welke worden toegezonden moeten ontvangen De Rechtbank te Utrecht veroordeelde Maandag j 1 R B alhier tot 2 jaar gevanganisstraf onder aftrek der preventieve hechtenis Dit is reeds de 8e maai dat B veroordeeld ia wegens diefstal T ns gold het een diefstal gepleegd ten huize van A Gomi door gebruikmaking van valsche sleutels Sinds B in preventieve hech tenis IS gesteld is bet rustig in de gemeente Voor dien tgd hoorde men herhaaldelgk van kleme diefstallen Hedenmorgen werd de Directeur van het Levensmiddelen bodrgf laatig gevallen do jr een dronken landlooper over de verstrekking van een broodbon Daar de man met in deze gemeente thuis behoort werd deze geweigerd Dit stond de landlooper zoo slecht aan dat hy zich bruUalweg toegang verschafte tot het levensmiddelenkantoor en tot handtaatelykheden wilde overgaan Gelukkig maakte een poiitieagent een eind aan het spelletje door den man aeoige uren te laten mtsjapen WOKBOKN Voor bet examen nuttige handweidieu rïlaagdiii giuHereii te KoUerdan de dames e M 1 J WüM 1 M Greve u W Ldgar allca aihkr BSCHT8ZAKSN Da diefstal aao da Utraehtseli gaafabrtak liU Vud MlMUMo VOUl ue e tnn iUu i B 1 v ii4MUi uouauuclvii ue za Ék Uig u e ii t iUu j aunuleu Oer Utfou4 ciM gtwlu uiHx u ui ftMi kuoetc gcn h uo ra KUiukug MmMMt liOir vau ueu eiuuu tuzottUjt i tgift teiecikl Lia eir ic uoklaa ae kwam voordel jaiig A 1 cxmouleid opzleluer aan de gutnuibruk nien teu iattw gci gd vt aw ir u it ruig in uieubtoeu enkuig ot dielMal au aiiUtraoi 1 leu uiuleei vau de Oraud U Iltu XiIlffiUlMltl Ijeti m AXv die het toeziebt liad op een liuev Jeuil anüiraoiei iggeiide op Ik I t trretn der gatuauriük heett xloh op ver iehiiUude lijcuft ppen ui Deotau wr eu Ja iiuiui li liUteiiö kleiue lioeve ahedeo in otaal 1 lUMjttWiUi loegewgeiul iooinecle hi f hj etiige brokken bnquei m egeoo 1 en len tu ander ia te zgtiuu hiilxi m L lag ge iomen Ier zitüug bekewK belvlaagde Uit e veu hoor n bleek o ui dat bekl een inkoniou had v au I 1 jOU m re li jaai m di i t der gabfabnek wa l oUki r vau Justildi Mi Vmuhüll UH van lueeiung dat biiklaug Le meer g stuUm IMt dau beui Uni laste is gelegd NI 1 eh e lMo I aax g vangenuwnrai 11 i aJrtJt Ier prtvwitiove hte bteiiid 1 en we l u bekl d M iangL n ar inidiT H V bohaik 1 l treoi t wa ten tif t gelcg L diefetad van I ruiuetti n l n iia U vftï d llraodBtuflencouaiiiiwio IWkl iH kt nde dat hg u iIki uKugtu van ieu 2 m Jaa 1 1 op eeu terrt u eler gjihfatjiie k zi briquetten tiextlt weggeio ni ii l ait 1 op dieu iiiorgen liftA hij er uogiiioiairi wt giökaapi trt ei Hht vie rd eeu ge augfni ttra vau ö luaaiudeu luet aftrek vau het voorarrent er olgt iiH kwaui aaoi de ordt de zaak teg len U iaa eo werkuiau l J de Hr JU te l treolit die ook 1 r ïht sioiui weg tl diefiiuii vau bnque i 1 U1 t ii luwle U uil dit UrainddtoUemcoimiiiaeiK Uekl iKkeiidt In eMm Ujdtfduur van O wtLin onge ter H 1 rlquetten te h bbeu g ntoUni en voort zleb ten At tal zakken te 1 ebben ten geËlgend UlU iéa taax gcvangeniwiMraf uj t al trek van de voorloopig hecirteni feu wloUe die öl iartge portier i KraaiiipM te Utrooltt Hein wa tien lasuo gel d d ielstati vou brlq ie itten ten nadeele tm do llrajidMoffencouamw le Ter itllng hwrlep Ijekl zijn voor di politie g dane boltCTitenk wat beU I liet aatiital gestolen brlquotten Hij z ou hI chtt 6n ket r In Januari briquetten luïbben gekaapt en wel vifi atuk I Ifaoh 1 laar gevaaigeni wtraf luet af trek van preventieve heohtciufl Li praak Maaodag a a TUINBOUW Veilingen la hat Wastland De veilmgen van versohe groenten in het Westland zyn weder aangevangen Van 75 80 pCt mag van spinazie komkommers radgs en peen voor het buitenland geveild worden De N U M houdt voorloopig 10 pCt van de export opbrengst in daai nog geen dehnitieve regeling ii getroffen 1UBNN18GKVIMG Maaien van MU lJpe groene haver De IJUUiLr Jdbi bliK drr Gemeente M LDlA reugt lei ailgeiuectu kenuii lal lift jiiaaim en voor veevoeder g Ijriikn ui ouiijpi groe ne haver verlio deu ia ouda deit iV Maait 1 18 D Burg meealer voomo nd XÏljbO J MUS LAAXSTL B£JUCHT£1N Uuitschland en Nederland i LI i lö Maart Ue Koü ig Hehiijlt lu i u tdotiland bcMtastal ge MWu den weuwb onii inet HodMid In vre du te blijve a l v n veaala tot heden en wg wulleu de lioop niel opgev ii dat daaraan nieta zal wardea veraoelerdi W ij 1 v n eciuer io oorl tijd eu lubben liei re olu getu inbreuk e alea maken op de iieutraliteiit zonder daarvoor eeoige oom pei aati Ie verkrijgen Bruaeel beboet ia Nouvelle medd dat Crroot BruBBd ee n lx ete et opgei gd van milboen Mk TW£1£U E KAMER Zitting van hedem NEDERLAND EN DE GEASSO MINISTER LOUDON AAN HET WOOBU De Mimater van BuitenlandeciM Zaken Jhr Loudmi kwam heden opnieuw aan het woord Mb heeft d uiting van toom en veraatwoordmg in de Kamer en in het land niet xMMier voMocnlng vemomea H b goed dat de ooriogvoaxMidcn de atMB vaa het Nadertaitdacha volk vern men Spr is bet echter eene met het ver Handige wooni van den hMr Nolans da regeering heeft verder gaajko dan het volk De regeMing was aanvankclUk voornamens te weigereo doch ia met bet oog op de volkevoeding de handriavloot de kokmUle vaart en de verbinding met de kobmicn tot de geooitten beebsalng gekomen waanq het antwoord van Duitachland InxalM de graanveracharnnè grooten Invload had Uoaw da Kaflaarlng in ük ÜBW Mlf moet beaÜMuv bMreurt da Uinlstar niat vooraf een vartrouwaUike gedaehlaawlaMUng mtt da Kamei U habban gahoiiriaB UU gaf da toatagging aalka voorUaa U zuilaa doML Da Minister gaf een ovcrsieht van dm gang der onderhandelingen Qa eisch dMGesasociearden betrvftende het afsicn on lerzilda van het niet varen in de gevaartyko sdne la alleen gemotiveerd door een beroap op de veranderde scheepvaart situatie Uit dezelfde periode dateereti de otüdceW berichten over het nemen van al onaa scheepsruim ten hi de macbtsfeer der GaasHocleerden wat ons é n millioen ton hm kosten Daarom heeft men den eisch ba treffende het varen voor 500 000 ton ook in de gavaarliike xdne laten vallen Andere voorstellingen dan dia van da R gccring liln onwaar De Duitsche Regearing heeft met d mceaU beslistheid ver klaard ons geen graan te kunnen leveren zelfs geen kleine hoavealhcdcn ni twea maanden Van de Üeassocieardan ia uitdrukkalllk de zekerheid gctlscht vandeleva ring van 400000 ton waarvan lOOOOOtonoplSApriLDe reodert zlJn In h t vertrouwen genomen omdat hun advies onmisbaar was De Minister vertrouwt dat Duitschlsnd geen moeil kheden in den wcgiov leggen aan den toevoer van graan uit Amerika Da vaargeul biyft voor de daarvoor noodige schepen open De Minister herhaalt dat door bet toegeven aan de eischen der Geassocieerden onder de gestelde voorwsarden d e n r ti iralitell niet is geschonden De Regeering denkt er niet aan tusschm de twee psrtijen Ie kiezen ZiJ zal geen dulmbi eed verder gaan dan nu ging De heer Van Doorn verklaante nu het vertrouwen te hebben in de Regaartag en vroeg of het wel zeker ia dat wy het toa gezegde graan zullen krijgen nu ook da voor de hier verblijvende krijgsgrervangenen toegezegde voedingsmiddelen niet z n ontvangen De heei TroeUtrais thans overtuigd dat do Regeering te goeder trouw van oor deel is zich binnen de grenserf der neutraliteit te hebben gehouden De heer N o l e n 1 sprak den wensch uit dat de Regeering het voorbeeld zal geven van Éénheid dat het geheele volk zal door drongen z n van de mede verantwoorde lykheid vooi het welzyn van het land in deze moeilijke tyden Het debat Ih daarmee gesloten Volkstellingen Het wetsontwerp om de Volkatelllivan met te houden in Idip 1020 enz doch 1911 1921 enz ih zonder hoofdelijke stamming aangenomen Verhooglng OorlogswinatbahwUng L heer van deu U npH beeft tot deu Mnlttler v n Financièu eenige vragen gt neb I HrMtneiie de oorlogeeluatMa llng It lu Iwt T V au t hianoiëa heeft in antwoord tiiierop luedcgedeeldi dat een voor i4 1 lul ve lil 00 ging van die b iRHtliig tot ÖO pOt ai uorden iigtiUeud omdat de nood t an de J o MhiMer herft ala hl age em M o frgele gd waarin staat aaogageven hoe veel lu die verttLhiilende mepet kew tbr belatjimgen als oorlogbvtinet ontvangen i NederiandKha zeaUaden in Amerika Men Mint oiiB uit iloUerdaoil Viet hoofd b fctuur van den twitralen bond vanirana ponarlx ider heeft het volgende teiegraui gezondiiL aaji dtn MluiAei vaa liuluv lundriche aken iL il mie verzoeke dringe nd bg on derhanel bug n uxt het bultmland te boüingen dai Nederlandjvohe z Updua die iiteenen te luotl wcdgercn op aohepni i iiju afgeataan to varen op verfangea vriie overtodit naar Nederland wordt gewaerborgii zuik om te varboaden dat zeeied u k or MwnomlMhe afhankeUjkhaid en uitaluilibig van Amerlkaanaohe indu lun wurden gedwongen Ie vum dan wtvl gelijk ateüöden die den Uataten tgd lu jVuiierh o erloeldeu oiu medsdaeiden getvaar loepen na enkel nwaudien door tiH Vmorikaaoauibe It w te worden gerequireerd MAUKTBIuBlCHXËN WoLUDj N 30 Maart Uaeo awvoer g eu haodci ieie ralittcii WeerbencHt Hoogete baromeierMatul 760 te Vüsttingetk l aagste iMTOowtersland 766 8 ta Hapa randa tot den lg c den dag zrwakke lot matlgio later w Utalit toeoem iide winden uit H Mtelijke rkbtiagan ti h I jk opklarend la r weer kana op re gen naohtvorat vooraj ADVISKTENTItN KOSTELOOS hVlmjH ESl tt m Vft TUOUDt Ha VM OOUDA bron fn in JgciiKcoe IcmalB dU VMI Jl KH iS Muit 1918 Of bon no 1 vu lK llDilwa tevmaiuldiMeabsek ie 1 K f veenwntaippelai kuiuM wor l ouda ilru XI Uurt 1 U i ur itweg r i We houden voorn UUBO 1 KUS V SoonUito U VAJI DhR VKUB