Goudsche Courant, woensdag 27 maart 1918

I 31 Dac Op Hj potbeek Reacrvaa Dividend 1908 23 994 530 27 382 498 19 20 pCl 1911 25 107 233 51 450 291 46 21 pCl 1914 27 827 692 96 676 500 95Vi 22 pCl 1916 29 367 856 66 855 482 57V 25 pCt 1917 30 207 116 89 34 278 9 JOpCt PAARDENVERKÖOPINa Aa P Ca OeAmerican Petroleum Company te Rotterdam maakt by deze belcond dat zy te beginnen in de maand April op nader Man te geven dagen pubhok lal doen verkoopen wegens stopzetten van het bedrijf on zeer groot aantal Paarden w o HITTEN PONY S RIITUIOPAARDEN en LICHTE en ZWARE WERKP AARDEN VAN om PUT HARCKSBN Oawmar ara 1191 M a oto a torm 1 BOTTEmMH NATIONALE CREDIETBANK te ARNHEM veratreki BEDRIJFSKAPITALEN ea VOO 8CHOTTEN van f iOOO Ikbedra ook od Una o t rm vL i t 1030 10 VRAAQT UWWINKBLIEK Naau da Waraldbaroamda Meubel en LineleHmwas A S R A Het bette artikel voor het wryven van meubelen en linoleum is v l 0O dlfcoop r n vooPdwwllawi in bet gebruik dan de beste bus was Koopt één fle sch A S R A en u BiyK niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel ea llnoleumwas A S R A Waar niet verkrQgbaar wende men zich tot onze HooMdapOf heuctor voor Oeuda en omstreken de firma 362 5o h L VAM OKR BBKK Grossier in Koloniale waren QOUDA B m bedrag ook op laogea tcrmi n met tfeniakkehjke afloMin Um lOOTHBllT 28 311 TE S CIlUEIieilie gniimfd om tj ot iigmu r idde In n undirhoiid dat de moin nitt bindend v m WK r d It lou ut hIj Hprak zijn vtr iroiiwMi uil dnt de malwon geen overiJldeD Htap Boudm doen FRANKRUK N H t ü r a 11 H a 1 1 o olg iiM dtt l urijii4 lH blwb ii ijiffidi III mlirfst r vaji hiirtilii blj de Kaïnnr pen Mxirsrltl in waardoor naiuralliMUli vaq irtiiiiiUlingtii üui ri dmmi Vau taaöivi l liKlx td i n alUni lijdi ongedaan kan wur A Hl gtlllMikt A ISRIKA rwdtsgiruobten ilRfsw in C ntrnl Nfw berleht uit tw ork waarvan de lekirt uit Hom aan ill Du Isrlx bindt n geseind wonll XOH de Viiiirl HUI Ie 3tniint lilltton hil l i n tih ifcfioo tli H nocmtnl t önd rzoikm ol de SUBLAKa n R II 4 H 1 H r b a e m o b 11 i H a 11 e Do tl iiohill a l aan het HuHHi he frort it nVtiou tn t 24 Maart wtrden de laat 4 rniUtalrf organiiwtiiB ontbonden Het Advertentiebureau De Goudscle Coujaot 4 l2pCt Pandbrlevena99pCt T rkrli baar tan kaotora dar Vaok aan d AAanC iohappaa an andara Eiraclankaninran 1070 60 MARKT 31 TELEF 82 bezorgt de plaatsing van ADVERTENTIEN in alle Nederlandsohe en Buitenlandsobe dag en weekbladen en andere periodieken onder eenige prijsverhooging V Inzending van 4n air chpIN slaecia voldoenda Inlichtingen worden GRATIS verstrekt Modevaksehool voor Ooada en omliggende plaatsen Aangaalotan bil de vareanlglng voor Moda vakacholan t a aravenbaga Goedgekeurd by Kon Be 26 Aug 11 No 46 Opleiding tot Cosfumière Coupeuse en Leerares lik geleieDliEiil mr ilp gilroik li leerea lOieEII liguc n IfmiL I ISi waar eich nieuwe leerl n en De School il verpUatit van Qouwa 109 naa kunnen aanmelden Dir Dames v HEYZELENDOORN Abonneert U op dil Blad Singer Dit ééiie woord zegt alles wanneer fT sprake i ïsn ITaaimacliines want hlNGER Naaimathinps zijn i en Eerste Klas Fabnkaat dat ntb reeds meer dan ii halve eeuw voor alle liiiishondelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd het ft SIITGER NAAIMACHINES kunt U krygen to al onze winkels DIE MEN AAN DIT w ÏÏITHANGBOHD KANEENNEN 8IN6ER Maatschappij Depots alom QOUDA Klsiweg Hoe erger Adverteert io dit Blad tie ziekte lies te beter dient bel jeoeeimiddel te ziin Wie bl Uohanm en nuw ewakt en bare gevolgen ela Afgematheid Gebrek aan energie D4izeligbeid Bloedarmoede Pijn in den rug Voortdurende vermoeidbeid Zoo nu en dan hoofdpijn Hartkloppingen Lueteloosbeid Bleekzucbt Algemeene zwakte Geen levenJluat Verroagenog Nimmer trek m eten een goed geneeimiddel wenicht te gebruiken neme MIJNHARDT S Levetogen waarbi men verbaaad aal zijn over de uitnaoianda uitwarkini op uw tfeheele Itchaamalealel In bua en van 1052 43 90 ei 175 f4 25 f8 25 Bij Apolh en Drociaten Te Gouda Anion Coop Wlidatr 29l Sallooakovan A N v Zaaun Boakoop Wad 1 Spruil J F Verkade WaddiuTaan A v d Heida Moordraoht I v Gennep Stolwijk B Natiijl Of heb nooJt myn Haar verwaarloosd Mft d M AOW dl heb KOKO voorMnrcad seden 10 laar ocbmlict ca aan haar oebralk beb Ik mync weelde van Glanzend Golvend Gcsoad Baar te danken Ukuni ook Lanc Onond Haar lieb t 4 Beproel deze methode en begin vaodui Oi naat Uw Apoltieker Oroglii of Kapper koop een tlcicb KOKO vin P 0l75 fcbrulk het 14 dagen sooats vooricichrcven ea Ut dan op het veraehll Een culvere Helden Niet vena vloclitot Dcvordert den Haarfroel Vanterkt da kllena te doel dlenai ala een Toolcum voor da Ha wortcia Voorkomt hef Splytea of UHvaae Hooldzecr en Rooi verdwyaan dat aio KOKO een paar keer Kcbruikl beaft n prenkeil het eeovoudli op het Uur du trnrft en bel ucht In eena atdcrwurtaebt rlcbllBf eo boratell hel link Wy itflllen Men dwazs f MmtfM Itebin un Koko maar ry xtggM ên noiidw U dal all aen Ziiivar fiaiiMMldM nor M Haar gtan ander Praparaal dJI ku enaarai 4 AOBNOA Zl Maart 1 uur Niauwe Soliouwliur 9a AlKiluiiaa iiMv xirs K UilC Rlolterl roanaet WAARDEPAPIEREN AAWDEELEW OBLIGATIEN In fraaie uitvoering levert Dpukk0Pl yrinkmanSZooo MARKT 31 Tel 82 WAARSCHUWING r Uluukantfa preparaten werdea dlkmia nagenaakl vmn hel krygan vee de aaaU Keke beaat bet anceea ven Uw Hur I Walser elke fleacb dl U el KAe werdl winveboden dia dnldalyli ene Headelamark Bes VrMwuPaerd epd balMavarpakkInf draaf L fiebte Mtmwardl BMll lea variuoht ee Werdl MMt v rlceefal Vonder MB venaeMa Mie ro Goeden nacht vriemi en tj slinuna Jaekie eveneens een gpeden nacht Ik 1 nu aan mijn onderaaavoerders zeggen dal Ik o jnorgen bij hot aajibrekon van den dag aa den vijaai zat ovorteverea en zooder nmr te zeggm ferdweeii hij uit hun gezicht en uit hun en want nooit lïoordeo zIj meer lete van h m Jcekle die begreep wat het gwvioigvan gf 9pKk zou zijn was otudertUfliBdien b slg humie wcinf e béteSjtUngiaq In te P kken benevena de gouden rlngieo eohig voedsel on een koi paa vao de inboor luiger Om dit aÜes faeea werden eenige van botmvohors vervMidltfda diekeus ge wikkeld Nu voDrtgemaakt msjoor zdde hij aï Al n eem peer tn nun er eM ook een Dle oude vlegel van em kanuibaAi heeft groot velijk het 1 eeo heerlijke tucht voor eau waodelkigi Eota maioor Me rivier i hier uiirt ondiep Uij dunkt Mt boite n tMp de duiatenib er over te xijo U volgt Jeekle maar dat b aUes v t n te doen hebt mwr waciit nog na twee orfnuten mat Ik moet nog Maart 8 uur Soo d Béanla Voordrachl van dan hacr J P V o wiu voor da Qtadacb Wlakaltinverdelging e April auc de Riunla 6 a Leatn J Q erhajd voor groep Qoud aiiOm Irak VM deo N t Ve ailU Bond 16 April a uur Oabouw Bou u WoningtoeiloM Chid i Md oon ii ArDuraorg I ao Auril a K d Riurfe 8 u Leaiae Lod van Meroip voor der Vereent K i der Ralji Leven B w g iic Beleefd 7enoak B wfl araiald ttJdK tnedadaaliiw te mafan ontniigaii Tan aargadannien luneertait Taniiiünlt Uiada enz om deaa dan in onia aanda ta wmeidan VKiaaa B 0 7t B 1 60 sa B 3 per Flaeoa AUeaa Vartataawoanlllani N eo Z HoTuad UlTacbt i N Drabinl en LUbari r DCSBERS ilm tof M Voai Priaalanit Oroninien DraBtkc Ovamal en Oaldeiland Fifm m miiiDeiwiia umiu KOKO anAMPim POeBSIia lya al aaa proal waard Iweaaourtcn NaltnDroaa Kaopuwaai U Koao toopl P OIW pei pjiHa Vaar laalaia Ut mn mM a m LIJUZE R S liHibirn MA Iv Mifft Uj i Uriikifl i Zoon A BSHnCHAM lOOM a p4ib Advertentiêii Voor de reit be t MQ vao l eliiemiu ooAtnoa ta bü bet oTerlijdca v o oasM f cfalea cwa er d D Hoo Bd l Geetr Heer A L DE WOLF lo laT o Gea raal Ma oor d f Inhotano b d l iii aii wiJ oaieo duk Uu der oum A P MONTIJN OOUDA 26 Maan 19tS 1195 13 DflO 31tteB Jaauan 1918 ii e Gouda overledeo Jos ph ln lg n cicb ook wel noemeade lane n ea Inaiger cborea 6 April 1838 Idcer ewooad hebbendeKomtjaeteel 35 Zij die meeaen hua recht eJ erffeoeeoi ven deie naletenichap Ie kuooeodoen eldeo worden verzocht ten spoedileteOplere hier ven onder ovcrle in4 van deBOodij e foewijanukken in ieder Kevel vóór 18 MBI 1918 m Ie eenden bl den eurelor de neUteofchep Mr W J L VAN ES Peperairaat Qouda U92 1 25 Gulden iMlotfRinfl bij het leekenen bij contract wie mi helpt een een HUIS Brieven met vermeldml van buurpriia indeelint ea om evlol onder nummer 1193 BureauOoudache Courant 14 Tentooilstelling 16 1194 TEEKENINiiEN en BOETSEERWERK m DInstfag 2Bei Woenidag 27 Maart des avonds van 7 9 uur NIEUWE SCHOUWBURG WOENSDAG 27 MAART 1918 N r Het Riittsriliinscli Tooneel Directie VAN EIJSDEN en TARTAUD 9e Vooniellini io bet Abonnement Tooneeltpel in 5 bedrijvan door MARCELLUS EMANTS Aanvang 2 uur preoiea Entn e voor H H Leden niai inleckenar n r 3 2B Entree voor Niet leden t 80 Entree voor de Oalerij oowci voor Laden all Ni et Leden SO oent Loilni voor de te bcipreken plaaiien op vertoon van coupona levcnt voor de Galerij er zijn daarvoor dan jcti kii dit plaataen ver Itrijjbaar op Dinadafi 26 Maart det avonda 8 uur k 10 centi per plaati mtt Alle entrrfeprijien worden verhoogd met 5 ovoor Auteurarechteo 1164 38 BOSKOOP AdvertentUn en abonnementen op dH blad worden aanfenojnen door P A WELLER ZiJ tew 872 wiatcrbudcn ea voeten bnraten jriü s fö Rnwe huid W 0ën ag No 13057 50e Jaargang tn Maart Itfl8 êOUDSIlE tOlRAlVT aNTi© v3 ws eaa S da v exteaa tieTolst Voor Q o u d e exa Oaaa str © Diceaa VERSCHIJNT DAGELIJKS lili BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNEMKNTSPRUS par kwartaal Ut par WMk 11 aaM mat Zon atablad par kwmrtaal 2 1S par aak 17 einl onra waar da baaortiac par Impar raacMedt Fnw par poat per kwartaal ƒ mat Joodapiblad ftJU AlMimaawtaa wsrdan iuftUSb aancaaiaiaB aaa oia bnrawi MABKI tl OOODA m oma aaantan im boatdundd an d pa tjumtora AOrKKTHNTEEPBUSi Uit Gouda an o Mtrekan Mbooranda tot danbavnskriacli 16 raaaU t M aOa m I maar US as bAtan Goada aa dan Ijawrafaiiv 1 4 raiala ƒ alka rxal man Admaitiëa na pohUaka TansakaltJUudan 10 oant par ratal INOBZONOBN mCDIDIiaUMOaNi l naaia IJl aika lacai laaar Mt Op da rwnntb n imiar Snraiia adrartaatiia ia lafmrnxlm DadadaaVafa IMJ aaotnet tat aaar fMadwMrdta prdB Gcaota lattaii an laaikn WMdaa jarakaad aur plaatamioita AdrartaotHa kianai okIk iii aondan k or toaadunkaaut nu wUad üaaWiandelaian Adraitantiabuiaaiu an ona Aganta Redactie Telcf latere 545 Admioittratie t Telef Intern 82 Bureau MARKT 31 GOUDA een chaos looreen aldus twMt Wolff het slagveld der menschelÜke elttwle Het meest mertawaardlg den Duitschen opmarsch Is het mell vooruitbren gan Tan het swaro geschut De kanonnen werden overai ia actie gebrast lu het open veld en het is waargenomen dat Duitsehe veldbatteryen met groote snelheid naar voren worden gebracht lange 4 rljiende wegen tot op minder dan et rayl afstand van de vijandelij ke troepen Achter het atr dende leger volgt een leger van werklieden dat o midd liyk de spoorwagen en bruggen harftelt be door den terugtrekkenden vyand xtjn vefttield alsmede veldhospitalen vliegkmdBen en andere gebouwen opslaat op t nieuw veroverde terreiiL Het offensief in de lucht Is even hevigalfl dat op den grond Groo divisiea Gotha fl pogen des nacht de Communicatiewegen te vermeien spoorwegverbindingen en depots te bombardeeren en werpen bom men met een buitengewoon iware springstof beladen Vaii beide z den wordt bevestigd dat échter vooral het artiUeriatlsch optreden der Duitschers een volkomen verrassing bracht Eigenaardig ook weer eene de berichten van correspondenten uit het hoofdkwartier te lezen Het zyn niet meer de generaals te paard zooals wy ons Napoleon in de ge schitdenis der veldslagen leerden voorstellen maar groote bureau s met kaarten en telefonen vanwaar de huidige veldheer zyn troepen dirigeert In het Westen is nu het hoofdkwartier ondergebracht in een verlaten slot ter zijde van den grooten weg Onophoudelijk komen auto s aan met officieren Dj opperbevel hebber de chef en kunne onleEgeschikten zfan voor niemand te spreken De keizer en de kroonprins komen aan Korte bespreking van den keizer met den staf Op reusachtige kaarten wordt druk met blauw en rood potlood aangestreept De telefoons bellen onophoudelyk Telefonisten zitten voor hun schakeltafela die duizend draden vormen van het commando naar de troepen De stafofficier die een half uur zyn bureau verlaat vindt by zyn terugkeer een berg benchten ledere minuut is kost baar het geheele verdrag natlat hft gtteed Is gelyktydig onderteekend en gepubjiceerd Het Spaansche coalitie kabinet Dato Prleto Romanones is blijlobaar en aange name verrassing geweest voor de bevolking Niet alleen ilat than de stakingen by post en telegrafie geëindigd zyn maar ook hebben in verachlUende plaatsen naar uit Madrid wordt gemeld opgewekte betoogin gen plaats gehad Voor het koninkiyke palela kwam in den voormiddag een groote menigte bijeen die den op het balkon verschenen koning een geestdriftige ovatie bracht s Namiddags stelde zich de nieuwe regeering aan het parlement voor Zij werd door beide Kamers even geestdriftig begroet In een korte rede die heriiaaldelyk door stormachtige toejuichingen werd on lerbroken deelde Maura het program der regeering mede DE OORLOG De oude linie wan Juli 1916 in het Westen weer bezela Lihonsp Roy Noyon in Ouitsohe handena Verzwakiiing van den strijd De oorlogskansen Het hoofdkwartiara Roemenië s vredesonderhandelingen In Spanje ONS OVERZICHT verstarren dan wordt het opnieuw een kwestie van uitboudingsvermogen waarbij de geallieerden door hun grootere hulpbron nen en nog te verwachten steun van Amerika in het voordeel verkeeren En dit met alleen in economiwhen zjn maar ook in militair opzicht Want wel ib waar moge de duikboot en geweldig wapen zijn of het echter m staat ia het Amerikaansche troe pen transport te beletten en de geallieerden uit te hongeren door den aanvoer grootendeels af te snyden is nog zeer de vraag Nu moge in het Oosten de toestand verbeterd 2 n dit neemt niet weg dat byvoor beeld op Rusland nog allerminst te rekenen valt terwyl het Finland en Oekrajina nog een chaos ia Dat de Duitschers het bÜ dezen hun eersten slag in het Westen dan ook wel met zullen laten en nog heftigen atryd m de eerstvolgende weken en maan den mogeluk te wachten is schynt ons dan ook buiten twijfel Begr jpelgk is het intus achen dat de Entente pers reeds bemoedi ging put uit de eerste verfiauwing Zoo Mhr ft de 4 aily Mail Men mag gerust gelooven dat de vjj and in de verte met bereikt heeft wat hy in de eerste vier dagen van den veldslag verwachte te bereiken Zgn klaarblijkelijk voordeel lag in het plotselinge en het tyd stip van zyn allereersten aanval Met het verstrijken der dagen vermindert dat voor deel En verder Er 18 reden voor het vertrouwend geloof dat met de uitputting na den eersten slag aan de Soimme een stevige defenaieve hnie zal worden hersteld en dat de groote storm loop waarop Duitschland zyn fortuin heeft gebouwd zal worden tot staan gebracht In dit vast vertrouwen wacht de natie de gebeurtenissen af De paar komende da gen kunnen niet alleen over ons lot maar over het lot der menschelyke vrüheid in de geheele wereld beslissen Juist dit beaef dat aan beide zijden zooveel op het el staat maakt des stryd dan ook zoo verbit terd Op het met bloed gedrenkte slagveld liggen paarden automobielen wapens uit rustingsstukken dooden en gewonden in GEMENGD OORLOGSNIEUWS I o K g d o II r 1 l s o II t r H t o r k 1 n g 11 in een liood tohup aïi het kabinet aan II ug wurdt gtzegd do lie nioiiiipn noodiR om nl P iioniHm Ani ctit om de gelixlen verUizen iod te HHkrai in rankrijk aljii ol op weg ruurli n lil dat nog virdtro vcrat kin tn lil 111 LiHdiapptii ill kanoitiion g r l ijn m lil dm Htnjd ti worden giworptii li KtrftRn aIl n Oo aanvillm dei InRelsthr ll gLr op BfiKif m nult i l laii l worden rti lpUmattg voortgt zft Manahrfin KouIpr pu éf Bta tlons bIj Mtlz wordrn nx n grnoto mi ia proiedi I n bfwtoynt BINNENLAND BUITENLANDSCH NIEUWS Verkiezingsprogram van de SodaHatiacbe Part lift vtrkieoliigNprügrain van de Soda UstlRchi partij luidt 1 ptliJkl tMHtClMigdhtsld van Hkaooen en vrouw mi 3 AfHshoJIUtg van het koningschap in rit Hing van eni rpptibïIkciuMotien rogeeriiigevorm kinio siiLtrmtrli g van all o en ba u lMwUiurHltcIifliti n afschaffing van de Irrwto Kaïiur Invottr vaa hi 4 voikwele n Tulnin d AfmhofJlng van dt gv iiuo difiloini tie opi iiib riui4l van Iniit jnlaJulcKjlKi j llli k trattaatriclit bij dt 1 Afrtdiafflng van leger m vloot invoiriiig van vo kHwai euing ter vordadtgitig van de nociale gem cniecbap vrlJ tilling van oefwiilng In d n waptfiband 1 van wie daartogm pnoipleile bezwarm bebbeo j H l iaóAA loa van NwtertAnd G Scheiding van Kerk en Staat ENGELAND n i F 11 11 II t e 4 11 K o m o n i Ü olgeiiH i ni Duitsch bcriolit zoi I ord I li in lul Ug rhiiU vtrklaard h llwii int long vülg t van itt optroilen van Mar f tiitomitn aln prnnier in Koeintnii di bc tftkkingm tiiHfr ch4ii dit land en do g alU I ritn vtrbrokoii zijii Snellere werving noodig Itm einde op allo gebeurlij kbeden voor Urtii te zijn heeft de regeoring iMMlottn II werving Hndler Ie doin werktn iiirwds ingwiwlile manntin inoetMi poedigtron 1 r U wapiHien komen dau oor pron kilfjk bi t pliti HaH n hibbtn luin gt liü Ie orgnnUntie t r bc holtkklng van do ovorhoid gwst ld Metaalbowerkerabond Oo Ilril fohc mitajilbework r zullen mei hn OOR Op itcn to tan 1 aan het front d taking wa rmtvie op hun virgadtring ti ïftnfhe t r waw pedriigtl waftrwchijnllik nM iiit o rtn De wtTelariB iler Anial Wü 8t uin v66r Albert Lihona Roy en Noyon zyn genomen bt is het waar het op aankomt in het Duitsche legerbencht en hebeen door de andere conmiuniqué a erkend wordt Lihons Roy Noyon allen yele en m jmst dezelfde linie van 1 Juh 1916 Hcèiben de Diutschers met de definitieve herovenng dezer dorpen du op nieiïw voortgang giemaakt toch Wykt hun opraarsch aanmerkelyk vei raagd Het brandende Albert dat gisteren reeds in het Duitache lagerbencht werd genoemd is nog niet bereikt en in het laatste Bntsche le erbencht lezen we dan ook dat de stryd gedurende den nacht verflauwde en de Bntsche troefien eich inrichtten op de nieu me stellingen ten Oosten van Roye en Al bert Volgens ditzelfde lecferbencht zyn de verliezen geweldig en zijn meer dan 70 Duitsche divisies in den slag betrokken ge weest fi n nieuw cntiek stadium van den Btryd schijnt nu aangebroken waann de vraag zal moeKSn worden beslist of de Duitschers m staat rollen bl kes Q Tirder hun milttair overwicht te doen genroelan dan wel de Entente troepen er in zullen slagen het evenwicht op de oude hni van twee jaar geleden te doen herfltelïen zoodpt alle bloe dige opofferingen op dit frontdeel vergeefs zouden z n geweest De vertraging in den buidigen slag blykt ook uit een mededeelmg van het Bntsche ministerie van Oorlog welke de linie ten N van de Sonmie als aangeeft over Bray Dat men binnenkort den vrede tusschen Roemenie en de Centralen m verwachten is wel zoo goed ala zeker Vol gens een bericht uit Berlyn over de onder handelingen wordt reeds zonder meer mee gedeeld dat de voornaamste pohtieke ter ritoriale n militaire bepalingen van het vredesverdrag met Roemenie den 26 Maart gepaiafeerd zyn terwyl eveneens een om vangryk rechtskundigpolitiek aanvullings verdrag en de grondslag van de overeen komst over het petroleum vraagstuk wer den onderteekend De ovenge economische vraagstukken zullen in commissie vergade ringen worden behandeld In overeenstemming met een afspraak met de Roemeensche gedelegeerden wordt Albert Beaumont Hamel Puisieux Ayette Boiry Hénm Wancourt tenW van Monchy tot de Scarpe en dan langshet oorspronkelyke Britache front In deze mededeelmg wordt gezegd dat Pransche versterkingen met spoed aankomen Dit zulten dan wel de afdeelin gen zyn van het onlangs geformeerde ma noeuvreer leger van generaal Foch Be langryk is daarom de toevoeging De Duit schers zyn ten W van Roye en van Noyon tegengehouden Inmiers slagen de geallieerden er in den plotselingen bewegingsoorlog opnieuw in een evenwichttgen stelling kryg te doen r m Feuilleton Barbara m jij zride hlJ Be p ljp Ik B grijp ntaar nieta majow viel Jeek 1 turn In dl reA Gtloof gten woord v d letKun dit hondavol ztigt Indit Mltte lliirlara mei hem gptrouwd wa wi hfit ovT Iteiii iiA t noodig i wtwot zijn om op u tf aohlet n i lïij zou u op dt J ie i givraagd h l en om iiwvtwiw eoufl wteer t zl D ai te vertoon Iwezeer ij hem IcfbfeH dro nui t i I We uilen llu eerder jcaan VUh BariAra opsoekcn en wat nfwiiwH trafht n te vcrneineo Loop door Sir Robert A lirard Bart n w b om kn weg Ik vi rkieM nW u m uw bmCalen knt oht In mijn kamp te Httvaagea zt A lward tandenkiuinwnd Det i rlji pn wij zeer goed Sir RoUi Ti Aylward Pardoiv I erd Aylwud iwMoor Var IKMI Fxeittioer Lwd Aylward Ik wbt lat gii ijverig Jslgdet ur en tliel luefi ik wii t niet dal gij bem Tv U bfimchtigd h H Ik wiUe ber nog btjvoe geil dat w toeh met il tiu zultm gaan naar uw kanit en mocht i r ttom i bij onzi nadiMhig gewetdmiddelim aangewend wor w bMnidit dui dal gij in onze niaebt zljt Ja edele I ord voegde Jftekie er bij buigendi en dat apen niet praten kun m n boonien ook nJei W rdl vervolgd schijnlijk bezig hield met wi d tusechen de boomm ta besptedeot zoo maakten zij het tenn nsto op mi xljn bewegingea Jïlanke I zelde Jeekle Aten knikte ZIJ kropen nu vooit zoncler Iets te zeg gen en met de meeste voorzorg want wie wibt wie deze blanke reiziger waa en wal hij deed Zij hielden een grooten boom tusachen zlchee ven en den man Ehildtbjk slopen ziJ om den $ tisa been on stonden vlok voor hiTO nof gecu vijf meter van hem verwijderd Atan herkende den man dadelijk nlettegenHtaaaJli zlju ongewont tropische kUedereB en zijn door de zon gebrand gelaat Aylwaxd I riep hij verbaafid Ayl ward t GHJ hier Dl ze bleof staan Hij keek Alan aan Zijn uiterlijk veranderde ijne wone ka mie verili t hem zoo le het meer ge beurde in oogienbUkken van groote emotie ilij zag er nu er kwaackardig uit al4of een domen van haat en Jalouzle in zijn blnnenaie zijn spel speelde De dunne 1 pon trlidwi de oo p gtaneden en son der een waaj buwlng Mot hij ziJn geweer op vuurde regelrecht op Alan De kog l nHe want hij had te hoog aangelegd Over Alan s hoofd heeneulztmd liiaaktL bij em dtepte voor in het btur van den langercdi Jeekfe die vlak diter hem sUmó Het vnJgmde oogeoblik ted Jeekie lioh met den eprong van ara tiJsor o Ayl ward gewoiven Door Jerfcie s zwaarte werd deze op den grond gf oM en lag daar als vasUBoageld ulteprekptt over eerst de Booaavloek lahnl en Ogiila DB GELE AFGOD TH H RIDER BAOGAAD door Mevr btorin vu Leemrea Klerk die Bwa Kvdnik v rt od i Hierop veerde Jeekle een gebarenapel uit waarvan Alan geen nolitie aam waat biJ had wel Iele betei te doan 2iJ ver trokken nu h t vuujr voor faun tent aan latend Zonder Iemand te ootmoeteni door waadden zij den stroom en Üepea naar den onderen oever Hoewel het pikdonker wan scheen Jeekle niets geen nwelte t0 IwblHm om den weg te vinden want zooala Fabnl zeide een inboörlil ver geet hot pad niet lan welk hij eens gegaan Is Den geheelw na chit liepen zij lüg Jochie vroeg Alan iWAt zou Fahni gemeend hebben met zijn vea haal over bftmko inenBcheii Ik wei het niet majoor ml schiea h l luj wel gejom om ou vlugigiar t dotiu weggaan Maar mijn hamel wat ia dat Terwiijl Mj sprak drong een verrerwij dprde echo tot hen dooo een ecbo vaneen gieweerficÈoi Ik geèoof dat Fahniop stuk van xaken toch lflt gejoU heeft ging Jeekle vooH U ta het geweer vaneen blanke scherpe ki l rooklooe krultMaar hoe komt itts menach cip dnAsplaats We zul en het apoed ultvioden Kom aiee majoor f Hoewel zij zeer moede waren settai ziJ het nu toch op een toepen het Uee een blanke te den was ta veel voor hen On eveer zU wn tigivir ia iMt ooff to sM neger Sir Robert Aylward Bart Nu 7al ik je eens smoreft jou snxirtg vuil varken Uier Is geen Oeiw hwho In hit Houd der Dwcrgan i btj voegde de daad bij h4 t woord Ma hem met rust Jeekie Neem hem ziin gpwtier af en la t hem gaan riep Alan die al diftu Ujd vetdjaaMl bad staan toekijken Er In natuurlijk een ml ivpr tend bij kan nlot bedoeld hebbon mij te v rmoorden Ik wiwt niet wat hij bodoeldi maar ik we dat zijn kogel door ndjn baar ging majoor en er een nieuwe scheiding In mankte antwoordde Jetkle twrwijl hij bromde doch gehoorzaamde dit al Nal rfttjk waa hit een nii venttand Werkelijk vroeg Alan Jeekle zal uw geweer wel dragen ja en Ik gt loof dat het betw b dat hij die revolver ook inaar neemt elke gram maakt veredill hU mejh in znatn warm kMmtwClnpten ik herinnef me dat ge altijd bt viV e8d waart voor vunrwapen iWezoo du suit ge u meer op qw gsnak gevoelm En vertel mIJ nu ene wie gü bedoetdet met wij 7 I Ik bMtoelde Bacbara en mij ani Waar doet n dat voor riep de ver tJ ï L T = lontwaardlgd Jtekle uit Waarom schiet üvrnt iD faH ooff Ito sWifawiÉr 1 door d wgi t aiMwia tUg woofdde hij lu aaam j Alan bleet met open nxnd Maan eo tril I do op zijne 4