Goudsche Courant, zaterdag 30 maart 1918

lage De Jot sn irard Mn da poUtle oveicetorard In Zwaden heeft miniiter prealdent Eeden nog eens duldel k doen uitkomen dat de rageerinf onwrikbaar wenscht vast te houdwi aan haar neutral i teltitpoldtiek Vandaar ook dat z M interventie in Fin land weigerde aangeslen zulks licht tot moenykheden met Duitschtand kou hebben geleid Met iogaingi nai 1 Aphi U aaia de Uil éabool voor U Ü L 0 te V eu i i daal tot ooderwljEer beitoeoid do heer J van der Linden ondierwljKer a ndet r Seliood Nleuwatnuit aUiler Iki MeuRbuig 1b do giliftkl o iM Mir üii het alom lil den linde bukende eniiooggi w tunliCrtU blj belsth Miitwum 11 uatudii verziuijpliii 5 op Hlj j hjl ilistorliciigoldid ill oiiH land g li l icnl ui vanoiiMclintliarc waanlu vour de Godsdlcnetwttin Lhap CU godü icnn Lgo j itwlkivLliig Kotg lu lu Jaar relut dit Muh uiii diui L erwIxla jRLlüyH ttr beschikking goMcid nnii dei rfdlkunteu het land door Ioe alUg in hvt dez r do n wt 1 blj l n bctr U burg t rug podat hij in Ie K i g itd Ih liet 2tü l aftHthdag In de ktrk i U vouildtr grnll lUr benchlklviiig to trtelRn waarbij zttr frtkir de loelichtiug nut zalontbitkut W MliUik voor Boskoop en omgt iti tUi iwliooni gtUgenltcld om oud r 1 tmg an dUi organisator zelf met dezefi o 11 1 b u r c j i beftlist z t I d s Jn p irzitnellng ki urI li iiiakoii met vclurlei zaItn uit drn lud an htl JoodfcChe olhf an htt ItvenT ain ClulNtus en van deAPO l n en Van verdere Godsdb uMt ilia hlAtori Fiche waarde lieerden dit manouvieer leger voor hetgrootste deet nog teruggehouden hebbenteneinde de ontwikkeling van het atrateglsche plan der Duitschern tot op bet laatste oogenblik te kunnen afwachten De versterkii en die naar liet doorgebroken stukvan het front gestuurd zyn schynen inhoofdzaak van andere frontgede lten genomen te zyn Dat kan veratanifiger geweeat zDn het kan er echter ook toe leiden dat Iioch te laat komt om het uit elkaar rukken van de Engelschen en de Fran achen te verhinderen Intusschen biyft ook de mogeiykheid open dat de Duitschers wel gaarne het in grijpen van Foch s leger zouden zien om dan op een ander frontgedeelte waar nu de geschutavoorbereiding voortduurt een geheel nieuw offensief in te zetten Er zyn zelfs berichten die tot dit vemweden aan leiding geven Of hu ook de bevelhebber zal zijd die de Engelsche en Fransche legers zal aanvoe ren Verschillende berichten zinspelen daarop tenminste En de parlementaire medewerker van de Daily Chronicle achryft 4 e bittere logica der gebeurtenissen zal miaschien op het Westeiyk front de een heid van commando kunnen bren gen die de geallieerde legers niet gekend hebben sedert het uitbreken van den oor log De beschieting van Parijs met het ver dragend geschut duurt voort Een telegram van gisteren uit Panja meldt Vanmiddag is een gianaat neergekomen op een kerk binnen het gebied van Parijs terwyi de plechtige Goede Vr dagdienst aan den gang as Er z jn 75 menachen gfedood en 90 gewond van wie een groot aantal vrouwen en kinderen Onder de doo den i de witse ache gezantachapsraad Street ing President Poincaré is naar de plaats van het onheil gegaan waar Clemenceau kar dinaal Amette de aartBbiaachop van Parija en de pastoor van de kerk reeds waren Pomcaré heeft vervolgens in de hospitalen de gekwetsten bezocht De Fransche Kamer heeft met 490 tegen 7 stemmen besloten tot inibving der lichung 191d In Engeland zal de dienstplichtN ge leeftydsgrens weer worden verhoogd Zooals wy meldden is een wyziging gekomen in het Qekrajiensche kabinet Dit iB thans hervormd onder leiding van den gewezen premier Holubowitsj Uit het kabi nets program voor zoover daarover van Duitache zyde ingelicht geven wij de volgende punten weer By het postiwezen wordt de invoering van vliegpost en draadlooze tele grafie in uit ich gesteld Het spoorwegwe zen blijft aan den staat doch voor aanleg van nieuwe spoorwegen zal medewerking van particuliere ondernemingen worden verzocht De buitenlandsche handel moet staatsmonopolie worden Voor den binnenlandschen handel heeft men het oog op coöperatie in handen van de Zemstwo s en steden Parti culi e banken moeten onder staatstoe z 1 c n t worden gesteld Belangryke landbouwvraagstukken zullen tot oplossing wor den gebracht dilor bijzondere laUfdscommis Bies die daartoe vaiklïeden zullen uitzenden Het miniBterie van Oorlog is voornemens een overgangs leger op te richten dat later In een volks militie e g e r zal worden veranderd V Oi v i CQiMEUS JOHANNI8 BAKKBR KN TRIJNTJE HELLINGMAN Huilracbt 28 Mun 1918 12S6 10 HuwelilkavoJtrekkml 11 kfl nOvaAa en mitrekeB te OvQdijl IjO oeBteviuig JVelBnia van 29iMaart 1918 BpAulteie M3 17iW M ei f6fl0 13 5 Kroten f 6 6 76 per iOO k Q j lladfl f 4 6 2 $ lïaapBtelen I 55 ReJwrber I uj 10 50 Selderie Hfl 1 i Prei i ofe n2 Wortelen f 17 60 jfier IQÜ bqa Krfip sla f 9 25 Lieren f J4 per lOO stuf ELlOni N i 7 MaCrt Hti r Ui i i W entjult i ifv II Ijunvii T Adiftftnft Jo WD M Un Uoi on M A 1 lU IJiAir m M C iVos LH Vi iin Uiè 2lj ö 1 Kill rlU buok Medin overbed obce eli f id BdMxden érootvader de HjMi WILLEnr fCARÉ SCHULINf MliiwnnrMfi JohJlni Hrirai Li ii In Ilea ouderaóAi ve bi n 64 Jarét I K Wj SCHULING IWiV SIJHUL1NG4 V D Stam RJAAL SCHULINO 11 L VllRJAAL 125 J SÓHUilNO 27 A SqHULING VAN TDNQBItl OO W H SCHULING A SCHULING ON T FKT iO 11 1 iiiKinuii lilts VFI ILUl N UfawbLrttus van Oijk ou l i juai KÜa lubanna Konipeer oud 4 jaai ttilliiui Biiit laai oud tj7 jaar Stmarani Amhtm Gwda f A SCHULING BtJiirmm N H S HULINGI V V T Riet NederI torpedoboot op een myn gekmpen binnen de territoriale wateren Officieel Hedenmorgen ia de Nederl terpedoboot G XI ongeveer 1000 M bewes ten de Uiterton van het StortemeSk bmueii de terntonale wateren vermoedelgk op een myn van onbekende nationaliteit geloopen De bemanning is door de torpedoboot Tangka overgenomen Vermist wordt de machinist der marine reserve P B Duhen Pz Overigens heeft niemand letael beko men Het achterschip van de G XI is afgebro ken Hr Ma Tangka heeft riog getracht de G XI op te slefepen maar laatstgenoem de torpedoboot nt nu aan den grond op den drempel Pojingen worden aangewend om de G XI te bergen Nederland en de Geassocieer den Door de NederL Regeermg is heden naar aanleitUng van de proclamatie met b gevoegde verklaring van President Wllaon van 20 dezer een uftvc erige verklaring gepubliceerd waann zij zegt dat de maaaaïe Inbeslagneming der neutrale handelsvloot zy het dechts vou den dnur van den oorlog van volkenreefateiyk standpunt een onverdedigbare daad is en tegenover een bevriende natie niet te rechtvaardigen Dat men Nederland ruim aehoots gelege held biedt zl c4i van broodkoren te voorzien is el echts achyn Immers na de erva ring met de Nederiandache schepen m Amenkaansche en Bntache havens opgedaan zou het onverantwoordelijk zyn opnieuw schepen daarheen te I a ten varen zonder afdoende waarborgen dat die ervaring zich niet zal heriwknt De regeeringaverklaring eindigt als volgt De Amerikaanache regeenng heeft zich steeds beroepen op recht en rechtvaardigheid Steeds heeft zy zich opgeworpen als beschermster der kleine natten dat thans medewerkt tot een daad m lijnrechte atryd met die beginselen is een wijze van optreden die geen tegMiwicbt kan vinden m de betuigingen van vriendschap of de ver klaringen van milde toepassing van ge pleegd onredit A Koodhuyzen Het Kajnerlid Roodhuyzen heeft de redactie van het weekblad van de Libera te Unie De Vaderlander neeiglelegid In het heden verechenen luunmer geeft hij een verklaring van zijn heengiEMa GEVRAAGD dmt twee miliutren een geze ig zitkamertje Brieven met pr iop ave onder no 1224 bureauGoudachc Courant Markt 31 6 Telephoonnet Gouda Aangesloten t F H VAN SLOOTEN Crabethitraat 51 VAN BLANKENSTEIN GOUDRIAAN en DE HAAN Commiaaionalr in Effecten Kleiweg 84 COOP INKOOPVEREENI GING DE EENHEID Keisenlraat 54 1251 15 Dames Spaart uw Mltsavallanhapan aulnlg op daai alk a w naoht Celfluradaai aaakkundlg vanvarvaapdiad kan wroi dan bl 1065 26 H P vanWijngaarilefl Kapper KLEIWE8 KONINKLllKE STEARIHE KAilllSENFABRIEK GOUDA 10e of laatste abonnementsvooratetling In den Nieuwen Schouwburg Ui beetuur an de boe Ons Qenoe gon lipcit zich In verbinding gesteld met het NederlandBch Tooneel teneinde voor de lUe of laateio abonnemenlevoorsteVlng oiigovoeid Ie Imjgen de bekende oomedie an Shaw Men kan het oooit weten Het U daadn geelaagd voor de voor stelling op Donderdag U Vprll as In het stuk treden op do dames Hol trop van üelder Carelstn Llly üouw iiieeHttH Hoüufl en de lieeron Willem van der i er Theo Frenkel Jr Eduaird m kade soiiwali Bnming en liunaoiie van Aandeelhouders op DINSDAG 16 APRIL 1918 des voormiddags te ir i UUR ten kantore der Vennootschap Bleekerskade te Qouda De agenda de notulen der vonge alge meene vergadering van aandeelhouders de batanH en winst en verliesrekening 1917 alsmede de in de artikelen 34 en 42 bedoelde stukken liggen van 8 April a s af voor aandeelhouders ter inzage ten Kantore der Vennootschap Ingevolge art 28 der Statuten moeten eigenaars van aandeelen aan toonder om aan de stemmingen te kunnen deelnemen deze aandeelen vóór 11 Apnl as tegen een op naam gesteld bewgs van depöt ten kantore der Vennootschap te Gouda of by dt Heeren R MEES ZOONEN te Rotter dam of by de ROTTBR0AMSCHE BANK VEREENIGING te Amsterdam deponeeren miLIJie STEMlfE minPiBIIIEK coddi 12SS 42 DE COMMISSARISSEN GO DA 10 Maart Vm De Boekhoudmg en de Mlddenatand Donderdagavond ib op uitnoodiglng van de Croudsche Winkelieravereeniging als spreker opgetreden de heer J P Vergou wen directeur van Jiet Bureau van advies voor den Middenstand te s Gravenhage In de kleine zaal van de Réunie waar de belangstellenden b een waren werden deze verwelkomd door den voorzitter den heer C C Krom dJe mededeelde dat de Middenstandsadviseur de heer Kropveld verhm derd v a £ tegenwoordig te z n De heer Vergouwen zette uiteen waarom het Bureau van advies voor den Midden stand in het leven was geroepen De drang der arbeiderscodperaties aan de eene zy de en die van de groot industrie aan de an dere zyd had de Middenstand er toe ge brajcht naar middelen om te zien om zyn eigen positie krachtig te handhaven De Re geenng heeft daarbU ateun verteend en zoo 18 ontstaan een bui eau dat dient om den middenstand beter dan zulks kan geschie den door de rykanijverheidsconsulenten van advies te dienen zoowel op technisch en juridisch als op admtmstratief gebied en op dat laatste zeker met het minst Het Bureau werd gesticht aanvankelyk door 19 vereemgingen th ns z n er reeds een 40 by aangeeloten Leflen heeft reeds een filiaal en het bgt in de bedoeling er ook een In Gouda te vestigen zoodra daar voor voldoende belangstelling ia En die zal ongetwyfeld komen Want iedere middenstander staat in zyn zaken wel eens voor moeiiyke dingen waarvoor hy gaarne een advies zou willen hebben dat advies wordt door het bureau gratia verstrekt aan alle leden van aangesloten vereemgingen Het bureau gaf in 1917 211 adviezen over 100 verschil lende onderwerpen waarvan Huliruk u nbal W gdis pItuiHgiltuk line ld n w m uainMliiitji K op de rubrltk m liet i blad iiUmii dal 101 2 Selioun io Vn Maandag K t n ld zjI wordt n 111 Tele rafiHcli Weerbericht Verwachting bot den volgienfleoi dag Zwaiiko tot mWige later wellicht toenemende wind uit Zuidelijke riohtlnÉ n neveUg tot zwae bewolkt later kana op regenbuien lete zachter Energeen Levetogen Sanatogen bil 1066 15 Fa Weljer Hoefhamer APOTHEEK QOUWE 135 TEL 37 Abonneert O op dit blad S tl a n j e had undar ruitig blDoanliuidleh movillJkhedeD te lijden Het warM d lafferhervonningen die ook d kablMtocrirU uitlokten Nadat Haura grwelgard had ftn oiattw mlndatcrle te Tormen kwam iti de twMde helft donsr mnBvti h t coaHtlekabinet4 ato tot itand Utt ti rMdi htt derda kablnatDato Mdert l$U m W fwd oorlogikaUnvt DE OORLOG D slag tuasohsn de Soarpa an Oi a Da Duitaoha opmaraoh vartraagd 70 000 gavangenana m Uit Oakp JIna aan niauw kabinat OMSI OVEIBUOHT In plaatMiyke vechten aak beide z den van de Scarpa i n wjj in de voonite Enffeleche stellingen binnengedrongen en hebben vetKheidene duizenden geTangenen ge maakt aldus het Duitache legcrt ericht Dit 1 duB in den noordelUken lector van het hukllg xevechtsfront in de streek rondAtrecht Het Engeleche bericht erkent dit en meldt Het gelukte den v and alleen z n linie ten zuiden van de Scarpe vooruit te brengen tot aan de ruïnes van het oude ayateem der reserve loopgraven waar wfj hem em jaar geleden uibwieripen Ten Noorden van de rivier dronf h J in Roeux door WU trokken in deze streek aenige honderden yards terug tot in de buurt van Bailteul De fevechtslinie naar het Zuiden vol ffend vinden wi op de kaart A y e 11 e Ook hier hadden benge gevechten plaats blijkbaar met afwisselend succes In het gebded om Albert ten Noorden van de Somme bleef het rustig haar met te meer veifaitterlng is gestreden In het vak tusechen Somme en A V re Uit oude stellingen en dapper verdedigde dorpen xoo zegt het Berlijnsche bericht hebben wy den v and over Warfusée Abencourt en Pleasier naar het Westen en Noordwesten teruggeworpen En in de Engelsfïhe en Fransche communique s xien we nu de huidige linie aange geven loopende over Hamel even zuldelyk van de Somme Marcetcave Mezière La Neuville en dan over de Avre naar Montdidlei Laasigny en Noyon Ook in dezen zuidelijken sector di vanMontdidier tot Noyon is hevig gevochten Hier waren het de Franschen die tot den tegen a a n v a 1 overgangen Rond Montdidler zijn dexe troepen er nu in geslaagd verachiltende gehuchten terug te nemen zooals Courtemanche Mesnll St George Door uitlatingen van krijgsgevangenen en door het aantal jyken dat op dat gedeelte van het slagveld en in de streek van Montdidier gevonden is wordt bevestigd dat de verliezen die de Duitschers zonder resultaat hebben geleden uiterst hoog zün voegt het Fransche legerbencht dat van deze gevedtten gwwngt er aan toe InnWddele is Montdidier nog in Duitache handen en dit 16 van belang omdat deze oude stad aan de spoorl n ligt die het Aisne gebied en Champagne langs den kortsten weg met het bedreigde Amiens verbindt Deze lyn is voor de Franschen dus voor haar troe penverplaataingen verloren hetgeen een strategisch meej nog dan tactisch voordeel voor de Duntschers beteekent Op het Oise front is de strüd vermlndeid dat is dus rond Noyon STADHNIEUWS Over de gevechten der laatste dagen in dere streek waar de Dultschers den heftlgsten stoot uitvoerden en de Fransche troepen de Engelschen te hulp kwamen vertelt Renter s corespondent hoe op den 25en hier de stryd zich samentrok en de vyand zyn druk in noordeluke richting richting LasslgnyMontdidier aanving trachtend een wig tusschen de geallieerde legers te dryven In den moi n van 25 deizer w erd de Fransche cavalerie op den Duitschen linkervleugel geworpen teneinde de verdediging met de Engelschen te hand haven Gedurende de laatste dne dagen werd het belangrijkste centrum der Fransche verdediging overeenkomstig de richting van het Fransche offenaiefuithetOisedal verlegd naar het front Lasiigny Montdidier waaibu de Franschen hun lime naar het nooidea waarschyniyk tot aan de Avre verlengden Zooala de zaken nu staan Is flus van een dooriaraak nog geen sprake en juiat daarin ligt tot duaver de naarde van de Ententeverdediging tii het dan ook dat de ge allieerden en breeden terreinstrook moesten pryageven en 70000 gevangenen enllOOkanonnenin Duitache handen lieten Het laatste Duitache legerfwricht is weer soberder gesteld en luidt in zyn geheel als volgt pp het slagveld benoorden de Somme ia de dag rustig geweest Tusachen de Somme en de Avre gevechten met gun stigen afloop We zeiden het reeds dat ledere vertraging in dit offensief hoezeer begrijpeiyk een voordeel oplevert voor de tegenparty In die vertraging en het stui ten fM den vyandeiyken opmarsch en in het succes der tegenaanvallen zien de En tentebladen dan ook een uitstekend voorteeken voor de ontwikkeling van den komenden slag Er komt stabilisatie waarna op het geschikte oogenbhk de tegen manoeuvr van de reserven der geallieerden uitgevoerd lal worden meent Havaa En alle officeuze Fransche beschouwingen verzekeren Oas opperiïevel zal met de reserven der gea lieerden op het juiste oogenblik weten in t grijpen voor een ten onzen gunste besliseen van den grooten alag Dat xal het uur zyn van Poch Want wel waar xyn ook nu natuurlöh reeds wserves aangeroeid maar h e t groote reserveleger onder Poch la nog geepaard Men krijgt ternnlnaU den indruk dat de geal IKQEZON0BN MEDBDEELINAKN Ne V Mode Etablissement MGouda Markt 26 oir i J samsom TeUf 131 EXPOSITIE def lutile NouvMulé a in Coatumet Toillaur Mantels Robei en Blopiea SfKlali malaMiellgg mr tetliDei Tillleor Priiia coupe eo atwittlDg Exelütlive MMn d Waal M d Jong H J Maree M JHoevens H van Harten D E Maree CJ A Botterop J C van E k A H Fluxvw A van der Brugge J Scboooderwoet J Meeweezen K Baas J Wels Jvan der Hulst j Adriaansa A W van derGraaf H van jSreuningenVan de 3e nJar de 4e klasse A C EndentwrgJ M Janssen J Snel HCuaveller F Wrmeulen A Hageman DSnaterae S V ef A W van Vliet R LKoelman D vfi den Berg A Verhart A Boot P van Mn Berg G C Spykerman N Faay J V eul C van der Kiat B dfKoning J J BÏsman Fa Muus J van derKley H W Ltfeiber F de Weger A Ndblmen B C delyong C Bu telaar J BMlf n J van Hesse P ft Wungaardwi i de 5e klasse A J SchooïMerwoerd E van Hemert J van Leeuwen t Slootjes E Vermeulen H an Eyk J vm Willigen L urg C van en Handel P van der VM $ ioh van der ar H van dea Pool H van van der Nei i A van Rys ZonitaamAM a S uup POI jfTpKRaiN Olympia l Gouda I ten bate vso hel Bcl Roode ruii Ma n f 0inidciaa half a Olympia l Haariem II 1175 Entree pS en IS OMlt 15 G j van Bel Üusschere G Van de ik nj MARETBEBIGHTKN Janssen F J Boot C Kuile A d Jong Linden C Sluj de Koolwyk wyk ïhndexamei ma A 22 iden 19 Voor de Komng A de Korte ran de S klasse voor D loLndidaten en daarvan aag I eren A e Jong J W Blcfmii Th Middelkoop M Ti A Meulman P Mac iee terraan ne Bankwerker H Hok H Fne A C de ooy 1 BU JHJE S TAND GÖÜSÖ Vooi Mac J Lafeber H en L J Boere Voor Wagenmjaker H Mulder Voor Meubelmaker iG van Leeuwen I i Voot K h 11 d e t C Janlaén Voor PlateeUchildtii G W de Jong en J Overkamb Voor Boekdrukker Hl oolmees Eindexamen 6e klbsse vooi Diploma B 4 candidatei die allen slaagden Voor r im m e i e n A BSkSix D IJsselstyn en J Overkamp il Voor Ma chine B a n k vij e i ker B A Veerman i Prijzen voor teeken en bojetseepwerk zyntoegekend Ie klasse a G Rietveld Ie pr lunteekenen en 2e pr handteejcenen W Lafeber 2epr lynt P M de Jong Ie pr iMradt PPonsioen 2e pr handt ly Ie klasse b F J de Koster le pr lynt en Ie pr handt C Kalmeuer 2e pr lynt en 2e pr handt 2e klasse a M J Hoevens Ie pr lynt en Ie pi handt H A Overkamp 2e pr lynt A J den Ouden 2e pr lynt H van de Waal 2e pr handt 2e klasse b J C van Eyk Ie pr lynt en Ie pr handt J M Heerkens 2e pr lijnt Ha van Gienningen 2e pr lynt en 2e pr handt W Lafeber Ie pr handt 2e klasee c H de Mol Ie pr lynt en Ie pr handt A H Flux 2e pr lynt en Ie pr handt 3e klasse N Faay Ie pr vakt F Vermeulen Ie pr vakt A Boot 2e pr vakt M Janssen 2e pr vakt R L Koelman Eerv Verm vakt J Blok Eerv Verm vakt J van Hesse Eerv Verm vakt H W Lafeber Eerv Verm vakt J J Bosman Eerv Verm vakt F Muus 2e pr handt C van der Kist 2e pr handt D de Jong 3e pr handt G C Spykerman 2e pr boetaeeren 4e klasse D van der Neut Ie pr vakt A van Rijswijk Ie pr vakt L Slootjes 2e pr vakt J P Heisterborg 2e pr vakt F J van Eyk Eerv Verm vakt C Kuilenburg Eerv Verm vakt J van Leeuwen Eerv Verm vakt H Janssen Eerv Verm vakt L Boot Ie pr handt en Ie pr boet seeren P A de Jong 2e pr handt C Slui ter 2e pr handt 5e klasse A de Jong Ie pr vakt Th Middelkoop Ie pr vakt H Mulder Ie pr vakt H J Lf eber Ie pr vakt G van Leeuwen Ie pr vakt J W de Komng 2e pr vakt H Blom 2e pr vakt W Hees terman 2e pr vakt Blok 2e pr vakt C Janasen Ie pr handt G W de Jong 2e pr handt H Koolmees 3e pr handt epr noemde o a het vet krijgen van credie ten en borgstelling het inrichten van boe ken en het controleeren daarvan alaook het opmaken van balansen geschiedde In 1S4 gevallen Met nadruk betoogde spr dat goede administratie voor een zaak brood noodig IS een goede hofhouding is ook noodig voor de aangifte van de belastingen aan de boeken wordt authentieke waarde toegekend Geen jiaak kan biyven indien niet op behooriyke wijze wordt boek gehouden daaruit toch kan alteen biyken of een zaak levensvatbaarheid heeft of ze vooruit gaat of tenig loopt en wat Ue oorzaken daarvan zyn Om ieder middenstander in staat te stellen een goede boekhouding te voeren stelt het bureau zich beschikbaar om daaii ij te helpen Gemakshalve fiëeft het Bureau zich hier ter stede de medewer wi king verzekerd van den heer Heshusius daniel en W Turfsingel alhief tot wien men zich kan wenden De heer Van Vreumingen stelc e spr aan het eind eyner rede de vraag aA de oprichting vén een filiaal voor Gou tf niet te veel kosten met zich zou breng Kj waarop de heer Vergouwen antjwoqrd de dat de inrichting van een filiaal öanvankeiyk op zeer bescheiden voet kan ge schieden PO C iBJliBakker ttn T Mui Ift S Muur De Voorzitter bracht daarna den spreker dank voor zyn uiteenzetting en den aanwezigen voor hunne belangstelling waarby spr de nog niet aangesloteneil by de Goudsche Wml eliersvereenigmg ver zocht zich thans nog aan te sluiten De byeenkomst werd daarna gesloten LAATSTE BEHICHTEN 1 Eei MJIitaire Sanatorium Week iiii n V r i 1 zal 11 ouB tand eii lii 1 Ir hIi il ctii II n a o r i i n I I k HOidf u gthuiidcn Qoi liet tisiia turfina fond an do nuiM Jan J000 lodfii t Uk Uue V trci nit iiiK i aii onderorfiLii i vu i tl m lituiio gp tiiployLirdi u in den rang UI oiiliro fleur n liüoililde tut dt Sl ItrlAudMi lip Laiidaim lit Oim Ilelaiig Ikt gü io loc van Jit tonds lM ta t in de ge lie lo of g lielltfljké btfitrijdliig ok liel oii jiar ih oo n ok g 0r gaiilHCcid lnj vfPjki silfrtfnluid urn ni t alteen viel b inpetlut maai ook krathMa difT inanlitel me leu frk mg fic l i wf uy oud r itiflen wanrbii h 1 Komiikli k Ih u vóórging ïi UiifelMi er ii tl aan ol ook dit lani i I lut aan de niolzak Ijkc ii r al HlMin mot oiitlirekcn ni t in rl n innie ni t in Gou ia Over bijzonderheden ulli n vi nog nigü dagen wn gehunuliinig nül wiliieiihmwftrtn Maai apociig zal inen r luter an hoonn 1 r al worden in Itbit 1 r 7h1 wnrdvn oitongflHU i t wfl ir OilH inge Kermesse d Eté d U 11 1 11 n uil de So iettit iiu KtU it I en Ivirinehso d El ri Itl OOI 111 i d rl Mi n ei w iiz n wij naar U iiKen I tl 11 lit blad BOSKOOP Naar wij veniomcB fa hel eten bereW aan de nlouwt Centrale Keuken ultmun tend lUt aantal porties dat degalijks uttg ge nn wordt Is steeds stijgende en beloopt re d moer dam 400 per dag Overgangsezamena Ambachtsavond sehooL Van de 1ste naar de 2e klasse zijn bevorderd J M Thoen W Lafeber G C van den Hondel W Jansen J de Brum K Loendersloot A Leeflang G T Vos A de Groot A Ponsioen P M de Jong J Wie eer W G J de Gruil H Klok J W de Bruin Ch Kieliger J C Eygelsheim M den Boom B Jaspers P J de Koster J Zwarts O Nedorhof C KalmeÜer J H van Kraanen G Rietveld B C van Herp A C van Zyi J C van Leeuwen Van de 2e naar de Zé klasse J H G Roodbol J van den Berg vw P Tak H A Overkamp W Lafeiber J T Revet P Blok N van der Klis J van den Draay J Koster L H van den Berg W Idertburg R van MilHngen D NegrÜn M A van U zemloom B Vermeij L Lafeber W van den Berg A J den Ouden H van Vliet C Vertwom C Vesseur H de Graaf J C A Roodbol W A Borst G J Muis P F van den Heuvel P Tuynenburg J M Heerkens H de Mol H van De comnüaele heeft het zeUs noodig ge oardeeld soUlcitanteD op te roepen voor bij kok I e winkel an dien winkelier Verhjul aan de AQhterkadc schijnt wel e3n uit verkoren plek te zijn WtMlerom werd een Jongen betrapt o htt telen van vtrsnaperingien ultdoeta ADVERTENTIeN Te koop aangeboden Een modern Heerenhuis met grooten tuin op besten stand Het hoia ts voorzien van eleotnsch licht en verdere gemakken bevattende beneden 5 kameri en kenken met rminen kelder boren 4 kamers met bAdkamer dienBtbodenvertrek en grooten zolder Aanvaarding 1 AugQBtns 1918 of zooveel eerder als net den verkooper kan worden overeengekomen Te bevrs D bij NV TOT AANNEMING VAN WBRRBN h H J NEDERHORST Kantoor Turfmarkt 1271 30 T 3 n Enorme collecties Onze magazijnen zijn 1 Paaschdag gesloten 2 PAASCHDAQ QEOPEND tot 2 luir OuTs Dervoeis Grooisi Speciaolhuis O 111 110 voor Ileeren en Kinderkleeding Rotterdam Hoek heerenstraat Verkoopingi van Paarden Deurwaarders VAN DBrI I UT é MARCKSBN te Rot toPcpam ZDlIen aldaar des i I Dinsdags 16 April 23 Apriijen 30 Aprii 1918 des voormiddags 10 UUI teil verzoeke van de AMERICAN PETROLEUM COMPAGNY Wegens stopzetting van het bedrijf aan haar stal aan de lP9lfl rlniSfltVMU ingang Badstraat 01 LFStlAVEN te R ROTTKRDAM tal kam publiek en om contant geld fl koopen lede en verkooping De Onderlinge Lompen en Metaalhandel STOOFSTEEB 14 Telefoon B03 PEPERSTRAAT 130 Telefoon 478 b lauilt steads ds hoos ts prllxsn vnar I LOMPEN METALEN en GUMMI 100 ziittde rqtuilpaarden lichte en ware werkpaarden e Ponv s 1 VOORKADIQ I 1148 20 1 Zss bsspssids Pianino s 1 NIBUWB P 1 A N 1 H O S 01 n WS imMm I 1 Adres A VAN DER HEIDEN A Co alléin 1 1 poMPiEiiBuiiaeiNacL t ROTTERDÜM h h NOFKIIIi i Kijkdagen des Zondags en des Maandlnt voor de verkoopdagen jan l 4 tinr en s morgens vóór den veikdop vanaf 8 uur Op 16 Aprd l l8 zal s morg ns om TIEN UUR de welbekende Oldanbui ap l ln p rln9 6 jaar chiqne model met zeldzaa mooie gangen worden iMorgel edèn en de BnaMlveh M Lady onder b t zadeftWorden voorgebracht Prijsverboooingvaii Sipeo Door de steeds gtljgende prezen van alll grondstoffen is het noodzakelijk alle merken met ingang van heden te verhooa n Bioscoop mi VOBRUir Als extra Paasch Programma bieden wf be geachte publiek ditmaal aan de Overweldigande $ uccesfllm Inlichtingen te bekomen ten kantore vab bovengenoemde deurwaarders OROOTË MARKT 7 TELEFOON 3 flf 1253 70 1 IjS S VAN bANTZIQ MARKT 4S SOUDA 1 il 1 1 1 MB ma H O m d e m j Boorden 01 3 Da oni O 1 M 1 M 1 n 1 z 1 HoniDgstijgef RIJWIELEN Eiti praehtvol drama In zat aeten In de hoofdrol de beroemde filmdiva PINA MENICHELLI Schitterende natuurtafereelen In dt tHdaloezt uwvIüMm vtn Slfeeril Sladrtwllttol JuMmI Burgers E N R Rover Hima Eijsink Opel ten einde de qualfteiten t kunnen handhaven n odat de minste Sigaar ad 6 CENTS al worden veHcocht lann di Bnlmi dir Midi SlgimltbrikiilH n it itt SIgmiiwIiliillin finNliliin in mime sorteering voorradig 1087 40 J ieuwe Rgwielen worden desverlangd gemonteerd met Bakkap Havaa Luxa of Vpadaatalnbandan Rijwielmagazijn J HULLEMAN Een voorbeeldig Schoonzoon Hoogft komische Seine üain en Buil ils MillioRmirs Een vermtkelijke Billy Ritcbie klucht LACHEN I LACHEN Belde Paaschdagen 2 UUP Matinee en vanaf 4 2 uur doorloopende Voorstellingen Lange Tiendeweg 5 en 18 GOUDA Telef 350 Ontvangen 1262 60 een Rijke Keuze KINDERWAGENS CONCERT op MAANDAG 8 APRIL das avonds te 8 uui i io lie Sociëteit Bi Réunie Bosthnn te geven door de damea JO DL ZWAAN soprasD Den Haaff FIE BESZEI EN piano Gouda Het prograniina bevat werken van Beethoven Chopln Brahmi Grieg ea Programma fl tevens bewgs van toegang verkrugbaar bU Mevr de Wed BOUHAN Dubbele Buurt den Heer J DE VEN Wydatraat en s avonds aan de Zaal ƒ 1 Iteerlmgen der Stadamuiitkschool ƒ 0 75 Voor de galeri een beperkt a ital kaar ten 1 0 0 rirma B W VAII DE PAVOOIDT Lange Tiendeweg 10 12 Tel 200 Zie Etalage Zie Etalage J C SIBBES Hoogstraat 7 Gouda g Verlangt U sterlt Schoeisel Een adres S 3fi 1067 Telefoon 423 Ruim voorraad Tpicot Ondergoederen rarlieiniDiBeseiliiiiiii Blllllko prtlaan De Goedkoope Winkel f IN KWALITEIT HET BESTE IN PRIJS HET LAAGST I o STEEDS HET NIEUWSTE i KLEIWEG 1 HOEK TURFMARKT f Annuleering der Russen Geld beschikbaar in alle bedragen voor hypotheek credieten voorschotten tegen persoonlQke of zakeiqke zekerheid envoor scheepsverband Brieven onderNo t078 Bureau Ooudsche Courant Markt 31 ia Vericheoen b L WICRTS uit ver Am t l ii C HJ d boUaftrilk brochure v a Dr PH ECKMANN fiaai cieel publicitt eo adTiwur HOE RED IK MIJN RUSSISCHE FONDSEN Ieder die nRutien heeft tal vea deze brochure kunnen proliteeren De Controleur zegt ervnn Een betohoawinl ▼ a nnehter objaotief n TAS vmI kvokennU getvitand Wi waneobab h t boekje vvoral lei h ad a ▼ A dea kleinen baeltfer die niet bljtljde ziia RnMen tpnlda Adverteert in dit Blad Ne ootvangit van poetwiHel van f 0 3S wordt de brochure omgaand fr p p toegezonden 869 30