Goudsche Courant, zaterdag 30 maart 1918

S Bestel Uw Drukwerk bij 4 A Brinkman Zoon L L HORNEMANN Jr Wtr HOOQSTRAAT 848 M huls v a da Heofdatwaa ROTTBIIDAM MÜn Borteering MiiilileeitumM Mantolt BlouUi RokkM IK ZonMrkontn is geheel oompleet en noodig U beleefd tot eenbezoek nit Door vroegtijdige inkoopen ben ik in staat U nog bijzonder voordeelige aanbiedingen te doen terv l mijnassortiment met groote zorg el bijzondere smaak is samengesteld Kospt dm kl 1226 60 HORIIEMIINN HET BONTiiS M ANDAa 2t PA CHDAB SEOPEHD tol i uroBdi 7 uur Extra wijde maten In Mantaleostuums Blousas en Rokken Nationale Bankvereeaiging Kanttor t OOUDA Kapitaal en Reaerven f 6 900 000 COUPONS EFFECTEN VREEMD GELD DEPOSITO S HANDELSCREDIETEN INCASSO S ItEISCREOIETBRIEVEN INEN VERKOOP VAN WISSELS ADMINISTRATIE VAN VERMOGENS CHEQUES OP BINNEN EN BUITEN LAND SAFE DEPOSIT QIRO QKVRAAOD op een distributie kantoor liier ter stede een geschikt Persoon die behalve goed correspondent In de Nederlandsche taal tevens goed boakhoudep Is Salaris f 125 per maand In diensttreding zoo mogeiyk 1 Mei a s Brieven onder No 1206 Bareaa Goudache Courant Markt 31 24 Maaglijdeps en Zenuwzwakken WAT IS STOMIN BOELHUIS t STOLWIJK Ondergeteekende bericht dat hlJ met Ingang van 1 APRIL a s BEDANKT heeft voor het tomin is een maagversterkeod middel voor maaglijders en zenuwzwakken n allo tpe en voor ieder ver rOgbaar nfeilbaar middel tegen alle aandoeningen der spijisverteeringBorganen als oprispingen het zuur slechte spijavertering diarrhea maagpLJnen krampen walging van voedsel neiging tot braken enz aaglijders wordt hier h l middeltergenezingaangeboden Lb beroemd wegens het opwekken der eetlust en ala eon opwekkend en versterkend middel bij zenuwzwakte neurasthenie De NouHi J P MAHLSTEDEte Bergambacht ii Toornemena op WOENSDAG 10 APRIL 1918 d a morfcBs 9 uur pr iei asD de Bouwmaniwoning bewoond door den Heer C HOGENDOORN Jr in Benedenkerk Z Z nabij het dorp in het openbaar om contant ge d te vcrkoopen Ageiilscliap van Jet Nieuws van den Dag Voor het plaatsen van advertenties In alle bladen houd Ik mIJ beleefd aanbevolen O 23 i Hoogiohtinil Uw dw dr G J VAN BURK 4 Pinken M ili er8e bodw eo Brik Boerenwagen 2 Schouwen Bascule Brandliout Palen Vlonders Horden benevens verschillend Meubilair w o antiek Kabinet Kasten Tafels Stoelen enz en hetgeen verder ten verkoop wordt aangeboden i Morgeni Toor den yerkoop afgenommerdta bezichtigen 1169 38 P 8 Voor abonnomonlon virvosgi man zich voortaan bIJ dan Haar J DE VEN Wljdatraat alhier 1250 44 Ni I iemand behoeft te zeggen het is mij te duur daar deprijs slechts op f 2 25 per flacon is gesteld welker inhoudeerst na een maand is verbruikt 1245 100 Generaal Vertegenwoordiger voor Nederland en Koloniën J M SPOEL Nieuwe Binnenweg 370 Rotterdam a J H V d HURK Weteringkade 52 s Gravenhage Na toezending van posrwiiacl ad f 2 25 en f 0 80 voor veraendintikoften zenden wij u een lleichje toe of op verzoek per verrekenpakket Neemt proef en gij ZULT GENEZEN Een ieder die Belianyselpapier noodig heeft raden wIJ aan eerst eens te kijken In de etalage Meent 11 Rotterdam Vergelijk de prijzen met die van anderen en Ik ben overtuigd dat U daar het voordeellgst koopt AANBEVELEND Li DE BRUIN 1248 60 Goedkoopste en soüedste adres voor Meubelen al Tafels Kasten Buffetten Stoelen met leer en plucbe Veerenbedctellea Wollenen Satijndekens Theetafels Spleseli Schllderijea e n en t fllV 8p olaal draa Toor JoDielai ra t haw lQkaplana B 20 EOMT ZIEN UMmTIUT44l llmllttDtb ilbhl klit RoU0iHlain M 12800 DANKBETUIGING Dan Haar d M SPOEL ROTTKRDAM Mijnheer t Gaaroa voldoe ik aan uw verzoek om u Ie melden welk reiulhat ik heb gehad met hel gebruik van ZDiias lieUp Pelroleoni en Deoielloreo Levering van Machinale Brandhoutzagen Aanbevelend VEST 109 111 J VAN DUIN STOMIN p f Voor ik ffStomin gebruikte leed ik zeer ernstig aan xenuwzwakte op de maag Dit lijden wai zóó hevig dal ik in t geheel geen eten kon verdragen en ik allea wat ik gebruikte hoe weinig ook uitbraakte En welk middel ik daarvoor ook gebruikte nieti hielp mij Tot ik gelukkig bekend werd met het beitaan van uw middel ifStomla en dit middel all laalile hoop op genezing ging gebruiken U zult zich nog wel herinneren dat mijn maag zóó zwak wri dat ik aanvankelijk alechtB 6 6 7 droppel Stomin kon verdragen en langzamerhand meer Reed ipoedig na het gebruik van Stomin verminderde mijn lijden en thaai ben ik gelukkig geheel VneKen en kan ala ieder gejond menich ten en drinken en gevoel van mijn vroegere kwaal niete meer Ik raad dan ook ieder aan die door heOelfde lijden gekweld wordt uw middel StDmia te gebruiken niet twijfelende of de gebruiker zal ml voor deze raad dankbaar zijn Teveni hoop ik dal u deze dankbetuiging overal zult bekend maken opdat nog velen met het beitatn van dit onfeilbaar middel zullen bekend worden en zullen genezen Mei A VAN DER VATE de Rijkk Huiie Waaierihocve 1246 M Poort vliet HET BLOUSENHUIS KLEIWEG 31 Telefoon Nummer 882 Specialiteit in Dames blouses Costumes enz NIEUWSTE MODELLEN De Rookcr verfrlidit de tong het = beste door het gebruik Ê M van Wybert tabletten Ê zij imakcn aangenaam en vr waren tegel er M ttjd voor verkoudheden en de gevolgen daar Ê Ê S Ê Du all ivnthakar Ê cntlrafulen m Tabletten MLATIGE DEBITEIKEI Een OOEDE BEHANDELING van nw vorderingen op nslatige dobitenren is van ZEER OROOT BELANO Wemoht u een OOEDE en SUCCESVOLLE bohandeline wendt u dan tot het NEOERLANDSCH BUREAU VOOR RECHTZAKEN Hoofdkantoor WETERINQKADE 52 s QRAVEMHABE VLUOOe BEHANDELING 12 Billijke condities Passalon ter beschikking ZATERDAG 30 MAART 1918 Derde Blad Iriwmen ganerlid Mr R J H Patyn doet in M Ëcoa Stat Berichten een waarschuTfend oord hoonn om voowichtig te zün met het vwrtgM w uitgrifto van gedwon IjB rtaataïeenïngen looals de R geering S dflB n crisistyd deed omdat er ge ar oBtai d t de Nederlandsche staabaschuld gmuxloor iii dlscrodiet wordt g racht ÏB dé Eerste Kamer zoo ficbryft Mr Patyn is in December 1917 van gedachten gewis i rraag of de leening een vi willige dan wel een gedwongen leening w 8 T enwer de heeren Van Nierop en De oyselaar die er slechts een gedwongen leening in konden zien hietdea de Minister en de beer Stork het omgekeerde staande Het is zonderling dat deze vraag tot een eenigszin uitvoerig defeat aanleiding kon geven Ieder toch kende de feiten en bleef vry daaraan de qualificatle te geven die hem goed dacht Vrywillig was de leening in zoover dat de wet haar uitdrukkeiyk zoo noemde en dat niemand rechtstreeks verplicht werd tot deelneming gedwongen was 29 omdat wie niet inschreef gevaar liep een party 3 obligatiën thuis te krtjgenf waarop hij aanstonds ten minste 30 verlies had moeten afschrüven Wil men niettenmin van een vrywillige leening spreken zoo 13 mij dit wel mqar tian gebruikt men den term in een andere beteekenis dan de gewone Toen da oorlog uitbrak was sedert de dagen van Van Hall 1844 het uitgeven van ee Staatslecnmg onder bedreiging voor hef geval van mislukking met geldelijk nadeel voor de bezitter niet voorgekomen In het najaar van 1914 stelde de mobiliRatie aan s Rijks Schatkist plotseling ongekend hooge eischen en de Minister Treub ffreep naar het bykans vergeten indertyd probaat gebleken middel Dit is begrypelük In den aanvang ver A achtte niemand een langen duur van den oorlog gelyk bj den stryd over de z g heffing in eens duidelijk bleek vleide men zich toenmaals vrij algemeen met de hoop dat als de ƒ 275 000 000 der leening 1914 verbruikt waren normale tijden teruggekeerd althans weer in het zicht zouden zyn Als noodmaatregel van geheel exceptioneel karakter was het voorstel aannemeiyk Ook afgezien daai van moet erkend worden dat het stelsel der gedwongen leeningen piactische diensten heeft beweren De Schatkist kree gtelkens het benoodigde kasgeld tegen gunstiger voorwaarden dan anders voor de plaatsing van Z90 groote bedragen bedpngen hadden kunnen worden De Iteide eerste malen had ook het puibliek Bcb niet te beklagen De emissiekoers der 6 leening 1914 was evenmin als die der 4 leening 1916 te hoog en m beide gevallen weivJen na korten tijd de obligatiën ter beurze verhandeld ongeveer op den pankoers waarvoor zij waren uitgegeven en daarboven Wie noodgedwongen ingeschreven had kreeg weldra gelegenheid zich nagenoeg zonder verlies of zelfs met kleine winst van zyn bezit te ontdoen Maar anders werd de zaak by de uitgifte van de 4 leening 1916 De koers van uitgifte was dappby in de wet zelve vastgel op 97 Dit percentage was wellicht niet onjuist gekozen op het oogenblik waarop het wetsontwerp werd samengesteld doch in de weken die voor de behandeling hiervan in den Raad van State en in de Staten Generaal noodig waren werd de marktpositie onguiiptiger met het gevolg dat de leening zich niet alleen niet kon handhaven op den emissiekoers maar in tegenstelling tot hetgeen bU de eerste twee gedwongen leeningen geschied was geregeld bleven dalen en nu slechts ± 87 noteert Terecht werd er van verschillende zyden op gewezen dat op die wjjije een gedwongen leening ontaardt in een extra vermogenebelasting en nog wel in een 200 gebrekkig en onbillyk mogelijk geregelde belasting Toen het wetsontwerp betreffende de FEUILLETON De Gezelschapsreis door ELISE RUTGERS V vo g van hot Tweede Blsdl lobtappen dames en heeren droog de beer Reckeie hot ia boogl tijdl Nog maar twee mlnutenl En In de verwarring van het oogenblik nauwelijks wftend hoe te handelen io d t zonderlinge pijnlijke gieval volgden sij biüiden waar de anderen vóórgbigieit en zaten vóór zij er zich goed van bewnat waren naast elkaar in de volle ooupé die hen tezAmen voereai zoti n ir de Zwitserflche bergen Allerlei giedachten warreld n door NelIf e hioofd Vat moedt zij toch doen HUe zou zij e m uitweg uk deze moetlijkheld vinden Het wae natuurlijk een oninogeltjkh d om veertJen ikgem met haar vroegeiren WB Iogtde q hetzellde gezelsohaip te blijden maar hoe kon zij zich daaraan ont trekken zondtv angiewenscbl aandacht op = b te veetigen P Het was Immem heel vaanohljiifijk dai men haar sohrik on verwarring reeds bad opfemerkt en naar oorzaak ervaa j te als zij zonder eo deu le41jke reden ta kiuineD opef jongste Staat Ieening i 1917 verscheen had de Mmister van Financiën iich de ondervinding laatstelyk opgedaan ten nutte gemaakt Ditmaal werd de koers niet in het wetsontwerp bepaald doch bevatte dit het volgende voorschrift De koers van uitgifte wordt vastgesteld door onzen Mi nister van Financiën met dien verstande 4at by die vaststelling tot nchtsnoer wordt genomen de koers welke omstredcs den tijd der uitgifte eerate klasse fondsen van geiyken rentevoet ala deze geldleening ter beurze noteeren De term eerste klasse fondsen die allerminst een scherp omlijnd criterium aangeeft modit in e i wet eenlgazins zonderling voorkomen de bedoeling van de bepaling was met twyfelachtig De wetgever liet de vaststelling van den koers aan den Miniater over mai wilde dat deoe met inachtneming van de omstandigheden op het oogenblik der emissie zou handelen als een verstandig bankier noch te laag noch te hoog Dat een Minister die de beschikking had over den stok achter de deur geneigd zou zijn de leening te goedkoop aan het publiek aan te bieden was niet waarach nlijk Veeteer bestond gevaar voor een herhaling van het gebeurde met de 4 leenmg Hierop werd in het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer gewezen Het antiwoord klonk geruststellend de Minister zou een koers uitkiezen die in verband met do beursnoteenngen als juist zou zijn te beschouwen men behoefde niet te vreezen voor een koers hooger dan in overeenstemming zou zyn te achten met den toestand der kapitaalmarkt op bet oogenblik der uitgifte In de Eerste Kamer weigerde de Regee ringiedere nadere toezegging ten aanzien van de koers zy wenschte de handen vry te houden Dit was op zich zelf juist En toch kan men zich verklaren dat Mr Van Nierop prijs stelde op meer zekerheid vooral toen de Minister liet doorachemeren dat hy by het bepalen van den J rs met het met betalen van de Russische coupons geen rekeftring behoefde te houden omdat men daarin slechts een reden van tydelyke ongerustheid ter beurze had te zien Deze uitlating die zeker niet van een zwaartillende opvatting geuigde voorspelde niet veei goeda blijkbaar had de Minister voor zijn leening een hoog n pr ja in het hoofd Inderdaad werd de koers op 100 t bepaald De vraag is gewettigd of daarmede geen inbreuk werd gemaakt op de toezeggingen aan de Staten Generaal gedaan De bedoeling was dat de uitgifte der leening zou geschieden naar goede commercieele opvattingen de emissiekoers moet dus in dier voege worden gekozen dat de nieuwe obligation een wenschelijke belegging zouden opleveren Maar daarmede valt niet te rijmen dat het nieuwe 4 fonds werd uitgegeven tegen den parikoers op een oogenblik waarop de obligatiën der bestaande Staatsleening die in geen enkel opzicht aan ongunstiger voorwaarden zijn onderworpen en zelfs in korl er tijd moeten worden afgelost zich reeds sinds enkele weken beneden den parikoers bewogen Niemand schrijft vrijwillig in op een fonds dat geëmitteerd wordt boven den koers waarop schuldbrieven ten laste van denzelfden debiteur van hetzelfde rentetype en met zelfs iets betere uitlotings en aflosaingskansen ter beurze te krygen zijn Bij een nieuwe emissie van hetzelfde fonds b v een latere serie van reeds genoteerde obligatiën geschiedt de uitgifte dan ook beneden de beursnoteering niet daarboven Het publiek heeft recht zich over den hoogen koers waarop de laatste Staatsleening werd uitgegeven te beklagen De 4 Staatsschuld 1917 beweegt zich nog ± 6 beneden den emissiekoers In enkele weken hebben de bezitters die hetzy uit gemeenschapagevoel hetz uit vrees voor de gedwongen leening hebben ingeschreven een koersverlies geleden van ongeveer ƒ 30 000 000 De gedwongen plaatsing tegen te hoogen koers was hiervan zeker niet de eenige oorzaak maar droeg er toe bij 1 Is de leening eenmaal geclasseerd blijft de vrede nog lang uit en houdt de geldruimte der laatste jaren aan dan ia de mogelijkheid niet uitgesloten dat dit verlies door koersatyging ten deete of zelfs geheel kan wordeji ingehaald Maar het feit dat de leening is uitgegeven tegen een koers waarop zij als werkelijk vrijwillige leening ook tot veel bedrag niet had kunnen slagen zou daarmede niet goedgemaakt zijn Te plotseBng hiiifivi terts keerde zou tnen Maar wacht daar vlal haar iota m Zij zou gedwep meereizen lot aan do plaats waajmon overnachten zou en dan voorgovon dut or In bft hotol een t lo gram gekomen was dat haar omnlddellijk tonigiriep Ja dn zou het besto zijn al a aardigheid was nu immors toch van dit rcfajo ai Zij Idep nadat men vooir dé nacht afsche d van elkaar genoimen had de breede vestibule vaai het hotel door den heer Reckers achterna can hem haar verhaaltje onireiit het telegram op te diaschen toen Arnold van der Walle haar In den weg trad Nolly ton oogpnbllkiel Wnt is er vroeg zij koel Ik zal weggaaov maar latem wo tennunsle even samen pratenl Het ia werkelijk niet Doodig dat je je opoffert Ik Itep jiÜHt den heer Reckers na om hem ta vertollen dat een telegram mij naar huls geroepen hoeft maar ik kan hera dat ook eigenlijk morgenoehtemd evengoed zeggen maak Je dus niet ongerust Ik gn morgen met den epraten den besten trein In de tegenovergeHteldc liotiting van hel geielscbap Naar huis Nelly J Wa r ia je bufo 31J mija tante ta Rotterdam 3 b J da r al die jaren gewoondf en blyft inoeilyk overeen ta brengen met de toezeggingen door de Regeering afgelegd hü de totstandkoming van de wet Het bedenkelijke voor de to otnst ia dat door deze wijze van handelen de Staatsschuld in hooge mate impopulair dreigt te worden Wy wUen in de naaste toekomst het Staatscrediet nog duchtig moeten aanspreken Ook al zou er wat xich allerminst Iaat aanzien binnen enkele maanden godemt iliseenl kunnen worden dan zal m elk geval de dlstrvbutie van levensmiddelen voorloopig groot offers van de schatkist blijven vergen £ r zat voorts geruime tijd verloopen vóórdat het Rijk de credietposten zal kunnen cealiseeren die het bij liquidatie van den criaistoestand kan innen kaïpitalen in den graan en kunstmestèandel aangewend baten wegens tegeldemaking van oorlogamaterieel vorderingen op vreemde Regeeringen ter zake van interaeering enz Een vijfde criaialee ning IS onvermijdelijk en zal het bij hel vyftal blijven Terugkeeren van den weg der gedwongen leeniiigen lal zoolang de abnormale om tahdigheden aanhouden wel practisch onmogelijk blijken Het beleggend publiek is oververzatligd van Staatsschuld en zyn opnemingavennog n voor dit fonds is riuR niet groot ieer te achten Bovendien is door de serie vav gedwongen leenmgen bü de Natie het besef dat ieder goed staatsburger in dezen tijd voor het Staatscrediet moet doen wat hü kan een besef dat in 1914 zeer levendig was allengs afgestompt Het zou nu een waagstuk zijn een vijfde crisisleening zonder stok achter de deur aan te durven Zoo geraken wij hoe langer hoe meer vast aan het stelsel van gedwongen leeningen Het zal later wel bekend worden dat ook in andere landen de Regeeringen middelen gevonden hebben om den bezitters voor het doen slagen van do oorlogsleenlngen de duimschroeven aan te zetten Maar formeel werd overal elders toch het noodige geld vrywillig byeengebracht terwyl Nederland van den aanvang der crifjia af zijn toevlucht nam tot bedreiging met gedwongen leeningen Ons Stuatscrediet kan riit niet ten goede komen Het is tamelyk onvruchtbaar in nabetrachtmgen te treden over de vraag of het een fout geweest is m 1914 van den noiWfclen weg of te wyken Geraskt men in latere jaren nogmaals in omstandigheden als wy beleven dan kan men zijn voordeel doen met de thans opgedane ervaring en zal men vermoe ielyk met zoo spoedig tot dwang overgaan als nu geschied is In deze jaren is wel gebleken dat wat verstandig was in de dagen van Van Hall toen men aan den rand stond van het Staatebankroet volstrekt geen onschuldig middel is te achten Men weet wel wanneer men er mede begint maar niet wanneer men er weder me le kan eindigen Tevens is in a le landen om ons heen bewezen dat de Stait zoo noodig schier ongeloofelyk hooge bedragen van zün burgers ter leen ka d B angen ook zonder dat de wetgever rechtstreeks met geldelyk nadeel dreigt voor het geval het vereiachte bedrag niet mocht worden opgebracht Zooveel staan wy noch in rijkdom noch in vaderlandsliefde bU onze buren ten achter dat wat elders mogelijk was hier als onbereikbaar zou zijn te beschouwen Vermoedelijk zal de wetgever van de toekomst zich dan ook tweemaal bedenken voordat hi wederom den weg betreedt die naar achteraf is gebleken in 1914 eenigszins overhaast is ingeslagen Wat hieivan zy van meer practisch belang is dat wy ons ernstig voornemen zoodra de huidige abnonnale omstandigheden zyn geweken zoo spoedig mogelyk terug te keeren tot het stelsel der geheel vrijwillige leeningen De Regeenng dwingt nu ieder die een vemiogen heeft van ook maar eenige beteekenis Staatsschuld op te nemen onverschillig of hy van deze belegging gediend is of niet en zelfs als hü volstrekt geen geld voor belegging beschikbaar heeft Tal van maatschappyen wier bedrüf allerminst medebrengt haar middelen in effecten vast te leggen zien zich nu jaar in jaar uit verplicht staatsobligatiën aan te koopen die bÜ het opmaken van de balans bovendien tot afschrijving wegens koersverlies nopen Op die wüze maal t men de Staatsschuld hopeloos impopulai r Deze komt tot steeds grootere bedragen in handen van personen die haar met begeeren en die slechts op een goede gelegenheid Ja lj Ite Mjliouwt mij ala baar eigen kind en ik kan haar daarvoor niet dankbaar genoeg zijn Maar wat een leven I BIj eon sukkelende oude damel Jij die vroeger Mij dunlflt dat hei je vrijwel onversrliijllg kan zijniWelk soort van leven ik Md Dat is liet och uiotl I aten e een einde maken aan dit Oiiderhoudl Ik ga naar mijn kamer Je kiuit morgen In rust ca vrede je reis vooitzeWen mijn gezelschap zal je niet langer hinüeren M Ik kan l t niet loeataaa 7a baalde haar schouders op en wendde zich 4il met een kort jGoeiiionnachtr Wat benjo hard NeJIyl verweet hij zacht Je bant hoel anders dan je Toeger was Wicne schuld 3 dwt V Met flikkerende oogen keerde zij tich opiifeiiw naar hem oe Hg boog hf4 hoofd J3e mijne antwoordde hij op fluistertoon ICim je mij niet vergeven Nelly nu noig niet Itenk je mis ciiien vervolgde hij zijn 8t n hartstochtelijker wordend naarmnta hij verder aprak denk Jo miaschlNi dat ik gielukkiig ben Meen je ti Jt sehicnt dat ik nli t ai honderdmaal duizendmaal mij n eigen itlhartigheld heb vorweneolit Mijn lafheid die Laat het varleden toch ruatenl Waartoe dient bat o nidcelen van wat voorbij r wachten om er zich zonder veel verlioB van te ontdoen Dit lyoct een voortdurend aanbod kweeken dat op den koera ter beurz een btyvend nadeeligen invloed oefent Da zuinigheid bednegt hierbij de wijsheid Want al kan de Staat dbor wettelijke pressie oogenbtikkelijk iets gunatiger condltiën be hngen op den duur wordt de getdmariit voor de Staataleenlirgen bedorven en betaalt de Staat voor xifn credJet a t dan anders noodig ware geweest Het is te hopen dat bij het sluiten van de vijfde crisisleening Regeering en StatenGeneraal deze iljde van de zaak niet uit het oog zullen verliezen Men zal dan vermoedelük niet in eens den weg waarop men zich nU eenmaal bevindt weder kunnen verlaten maar men bereide althans het terugkeeren tot het stelsel der vrijiWillige leeningen voor De Staat trachte niet nogmaals het onderste uit de kan te halen doch zorge bij de keuze van het rentetype en de bepaling van den emissiekoerH dat de leaning voor het puUiek een inderdaad aantrekkelüke belegging vormt en zou kunnen slagen ook indien de stok niet achter de deur stond Er kan zich dan allengs weer vrkag naar Nederlandsche Schuld als beleggingsfonds ontwikkelen en dit is de eerste vooi waarde om ons Staatacrediet op zÜn vroeger hoog peil terug te brengen 1 Het conflict met de Rentente ter zake van de schepenquaestie heeft uit den aard der zaak in de laatste week een ongunstlgen invloed gehad op den koers ook van onze Staatsschuld Vóór half Maart echter toen dienaangaaiKle nog mets bekend was was de jongste Staatsleening reeds gedaald tot ongeveer 96 BINNENLAND De Vereenigde Staten en Nederland IieiU r Huint uit Wa ldngton ile l n hcffi dt voorlitlftr van den War i rnde Heard uit naam van de AnieriIiaanHi he regoerinig aan den Nodei landxchen go zaiil me lc edeeld diii do tv o Neder laiidHcho 8Loonmcliepenj Maosdaj k en Poeldijk o er dt n Atluu Hchen Oceaeu mogen komen 01 11 levon middelen lu Ie nomen voor Nederland Zij zullen deze reis ii iTigen tloh ii zosider dat zij door de Ver Stilten woiTilon overgenomen ol toruggehouden l e e erzekeringen zijn hel practisch eFfcct sn de voorstellen van de goaaHocu erde regeerliigea ta vorhwid int t du o ernenilng van du Nedoi tsjidische tonnagi gHJiftan oiu tt r btwehikkliigi an Nedirlima t stelli n 100 000 tou brwxllvoren teu littU vau het Ned rlandische voik en om vrljWiirlng te geven oor terugliOtltling of srpvüirderbig van Bchepen welke zouden worden giezondcn om lilt gra ii naar Nedwiand te brengen Do AmeiikiiaiLHche regeerlrig is m dezi n zelfs verder ge un dan haar oor Hpronk lijke voorRtellon omdat de MaawdijJv OU t e Poeldijk lie nu in Nederlaiidsolie ateren liggen tot de Htooiuscliepen belioorden wiJko overeenkomstig vTOtigore ufspraken naar de r Maten zouden konn u om ladhng in te nemen oor d nolfelan Relief Hoewel de Itegening dezo twee stoomsehffR n heeft lil verband met de uitvoerige duidelijke verzekeringen van de Amerikaaiunühe Hegfuruiig dal de Maaedijk en de Poel dijk naar Nederland zidteu mogen terugkceien met hun laullngen loveuHmiddelen kan Duitschiand geen vuarwend el inden om zldh te verzetten legen hun rein of zo ond weg a nvallen daar de reiü zuiver in het belang van Ned riand em niet in tiat van de geaMeocieerde regeeriiigen ondernomen wordt zoodat de gevolgen van öeiiig optreden van DuiIhc land uilHlultend zouden neerkomen op de NwlerteaidiHche bevolking waarvan de groote nooddrull nigaineen bekend is on verg 4en Iü Hij Mooirdto rieb niet aau haar ondorbitl ing en ging voort Kiin je mij nog ntol vergeven Nelly Ik waw nog zoo jongl en tk hechtte dat iB ik nu in bovenmatig groote waarde aan de onMiit waairtn wij h den leefd n De dood van Je vader i Zijn zelfmoord bedo I ji t zei ze bard En de verwarring in zijn zaken Ziju fraudiuleus bankroet wU je zeggen I Je gaf ntij zilt mijn woonï twug en ik was laf grnot om het Ie accepteoren het berouw liet leb niet lang wachten ik hob je noc G kunnenf vergnflcn N Wy ik heb nooit opgehouden je Ui f Ie bobben hoe ander hi t ook geschenen heeft Dat weet je ook wel dat hebiH n mijn brieven je wel gezagd Waarom heh je nilj noot willen antwooirden Wij hadden elkaar immers niets meer te zeggen wij waren vrienden gewerden zooals wij ook nu nog zijn Heb je mijn brieven gelezen Ja IlQb je dan niet gelo watik je daarin wjhtreef ZIJ zweeg een ootgeub tk en g if ook daarna goen reclitslreelvach antwoord op zijn vraag Ik wilde geen medidijden sprak zij vergewis trBcii eiid de nerveuse trilling Iq baar stem te werbergeo Ik bood ja geea medetUdeD Mn in Nederlandsche koopvaanlUschepeii ItlgkenH teh grafiwcli liernht lau don NiK orlandwohen gezant te ffaahüiglon Is de Ntouw inaterdant vertrokken mtH tH 7 piKwnglers wo 5rt knpitetiiM A34 stuurli don en inncliinixten en 1047 leden van dti beman ningi n van door Amerika gtro fliiireerdt NtMertandHclie sehepen Da lirce ii van de Koninklijke Stoomt out VooriH Itevat do Nieuw Anurtordani alleen 1 1 lading cjjM overgelfelen uit de Saoiarindflfc Vorder is bericht ontvangen dat de Ne l rlaml oho schepen Noorddij k en Vildum die te HalUwx lagen met ladingen imlpf ttr veiiwri garoquiffterd zijn Refzlgeraverkeer Duitachlaod Nederland Van Vrijdag Api ll af wonli het reizigersverkeer van Diittsohland naar Nederland voor eenige weken genloiAn CBISIS MAATBE6ELEN Bf w materialen voord enlng Eenige groote gemeenten hier te lande iA n oortieiiKUiH Ie trachten door samen erklng de fcliadelljke coneurreiitle bij het verkoopen van materialen voor woningbouw v a buiten te Nluilen Het bontuur van du ereenlglng van Netierlnndsche Clelueeiden van mrenliig dat do geiiH enten groul belang hebben bij den gezamenÜJ ken inkuop van l ouwniatorïah n en dab de invloed en de bepaling di r prljzoQ toeuewnt door Mftmenvt erklng van eeni zoo groot mogelijk aantal geme4 iiten nam daartoe uitgenoodlgd aan de dezer dagen gehouden boÉ prwkiiigen tot opriehting vatt een vennootschap voor dil doel deel n die vergadi rling bijgewoond door afgevaardigden van AiiiKterdam s Gravenhao © en l trecht en door den minisler van Witer tait aangewezen rifksliouwmersler en yerUgeiiwoordiger van voornoemde vereeiilglng Heek de oprichting van een iiaamloize vtnut ctHcliap reiitrflie BouHiniit T aien voor i irtng B V onverdeelde ioBti mmln to kunnen vinden De statuten vverdtn i i ontwerp vnwlgesleld en daarin t nl aio doel Ier vennoutscliap omt oiire en het Aidoopen en v erkoupcn eventui ol bi vverkon en ver aardlgen van bouwnia irlvllen en aanverwante artikilen alHin de uet J tlnefuen In andere ond riiemlngen illw et n ortge IMk ilo l hebhen Het inaai hripj ljk kaP ta l bet rna t f 3 000 000 verdeeld In annd eleii van f lO fKX waarvan reciln gepliatHt ia f l r 0O X 0 Zouden aanvankelijk de drie groote Reineenteu itïdir een balt iiiilLiücn aandeeUm hi Wiou genomen nu werd Ie volgende verhouftlng vastgesteld AmK erdam VGravenhage hit lüjk en iiieergenO iiKle vereenIgilig leder f H50 000 l trocht f lOO OOO tejuan n f 1 flO© 000 IV Vereenlglng van Nwlerlnndsohe geinei iiten zal traehten genoemd bedrag van f 350 000 Ie plaat en tegdi door haar uit It ge en et rtlfacaten v an aandi elen grool f 10 000 f BOOO en f lOOfl Alleen aan lilj de vereenlging aangesloten gemee nten welke deze lertiflralen van aAiidwlen th riieu al door ie H worden geleverd Het n de iMsioellng de veiinootwcbap nii l aliecn Iomi Ktrekken ten batw v an opeiibiire w erken en van den w oi9ingl ouw door de geniecnlen zei maar ook van dU nt Ijoiiw ioor met gemeentelijk voorschot werkende l Oiiv Vi reenigiiigen lerwij do gezamenlijke verkuopefl behalve de eigenlijke liouWHtoffen levcnn zullen omvallen de mati rialen voor htraataniileg en rioleering Divt de bemot4 ngen zich ook lot den aankooii van iiialermicn voor andere opembare svcrKin zullen iiitutrekkeii mag vooral na te toetreding van het departoiueiit van Mchouwd I c amenwerkhig door deze vennootsrtiap zal naar men meent nog jaren na de leRenwoordige ahnoriniile tijden kunnen duren Groenten en aardappeientaelt Inventarlseerlng van particuliere voorradlen Ufi Tel venuN nit dat er plannen beaiaan de door partieiilleren de en zomer zelf te kwveken aard aii pel en en groenten Ie InventflrI feoren Tot iii e lHgnenilng znl Indien althans de loe dand het gi doORt niet ordt n overgegaan voor zoover de gekweekte groenten en aardappelen p n ko tegendeel ik vroeg je medelijden voor mli omdiit ik ongieliikklg was IsernerKelijk geen enktM zacht gevoden vpwmij in Ie hart overgjwbleve Nelly Ik heb je nog even liefi ajs Qp dien KHUÜged niorgen op het nmalle paadje tussohen de goudg anu d korenveilirn boon ik jo vroeg of je van mij houden kon en jij Zij boog het hoofd oiu do bij de he InnedAng met gieweW in de oogeu dringende tranen te verborgen zijnl sineekcn i Ht in ging voort Ik durfde Je niit oaderen omdat je inij I In ieven oid eantwoord liet maar nu h t ioe aI ona heeft saiüen bracbt moe t ik je dit alles zegjgen Kun jij mij nu niet zeggen di t jo mij vergeven hebt dot je A ergienoegd wreef de heer Reckera lch hl de handen toen Arnold van der Walle en NeHy Sncrdeman htm aan het einde vnn het veortiendaag chB relaje meedeelden dat zij zich verloufd haddwi Een pracht rectenie vxjor iniju onderneming glunderde hij Een jowhtreclame Haitwlijk gel i It erd en vergeet voioral niet mijn gazelBohapereUje bij al uw kenoJssen aan t © bevelen Lachend Moolden biiden hit niet to zullen vergaten i I