Goudsche Courant, zaterdag 30 maart 1918

ü 13060 57e laargaiig VERSCH IJNT DAGELIJKS ABONNEHENTSPRU p r Icvartaal 1 S0 per wedt 12 cent mat ZondafshM ger kwartaal ƒ 2 15 per woek 17 cent owra waar de beiorgtng per looper eachiedt fnuso par post per kwutaal ƒ 19 met londagsblad ƒ I Si AboniMinenten wunlw daxelgka aaogenoinen aan oaa bureau HABKT il GOUDA bU ome agenten den boekhandel en de po tkantorm ADVEBTBNTIBPRU8 Uit Gouda en o islreken behoorende tot den beiorgltring 1 5 regels ƒ O 8 1 elke regel meer ƒ 015 an buiten Gouda en den beaorgkrbig 1 6 regela ƒ 0 95 elke regel meer ƒ 0 11 Aim entiSn ran publieke Termakeltjkhadea 10 cent per regel Redactie Telef latere 545 Adminiitratie t Telcf lotero 82 DE OORLOG De strijd in het Westen golft heen en weer Een vertraging in de operatiën Besohouwingen Bedrijvigheid aan het Italiaansohe en Palastinafront Japan Het soheepsruimte vraagstuli Uit de Fransche Kamer Het Duitsch annexionisme en de Rijiisdag ONS OVERHCHT l I i li 1 tl n g van i a r ij fl De l eflchie lng van het gebied van Pa rijrf door èr dragend geschut ie vandnag voortgezet meldt em b richt van giMtefon l it Rome wonit gosolnd Toen de Paus virnoin van het schot dat do kerk tn Pa rjH hm g raakt gaf bij uJllng aan U onteetting over do levtns die waron vwlo ren gogaan tn over de smart dirgfzlnnen waar v rli n warn gi NI n I nUr bracht 1 la itn Itiotk aan kardinaal Oa pniL om l ovtH ggcn wilko houding dietil t worlii aaiigtnomtn tegenover deeeii i wui grii dit viijl hij door gra itttviiiir Mordt veroorzaakt een nieuw 1 iftikl T Iraftgt Hoe Btaat het met den stryd in het Wes ten Dat ifl natuurlijk de eerste vraag vart et kranten lezend publiek en te eerder nu met de Zondagen g een bladen verschenen Het minstiegrgend antwciord licht u daarop thans het duidelykst in Ongewyzigd toch 18 feitelijk de toestand sinds wy oeb vona overwcht schreven Zeker de stryd duorde voort er ib de afgeloopen rustdagren ehnstelyke feestdagen nog wel bloedig gevochten en voor duizenden en nog eena duizenden strijdenden zoowel als achterge bleven betrekkingen waren ook de afgeloo pen dagen weer dagen van bitter zware be proeving maar tot militaire resultaten van eemge beslissende beteekenis konden deze gevechten ondanks alle opofferingen niet leiden De slag golfde heen en weer met name in het vak tusschen de Ancre en Avre met het daar ach ter gelegen Duitsche doel Amiena Zoo zijn Avecourt en Moreuil weer in Fransche handen overgegaan terw l anderzyds de Duitschera het Arrachis bosch op den WesteSuken AvreOever bezetten Ook op de Duitsche flank linie Montdidier Lassig ny Noyon is verbitterd gestreden zonder dat een der partuen tot wijken kon worden gedwongen Het laatste Duitsche stafbencht dat is lua van gisteravond ia al heel kort van stof Van het slagveld in Frankrijk mets nieuws Ook het Bntsche en Fransche communiqué bieden geen nieuwe gezichts punten Wel blykt daaruit lat de massale aanval reeda verloopt n plaatselijke kleiner act es waarbij volgens bedoelde bench ten het succes aan de zyde der geallieer den 18 plaatsnamen worden echter niet ge noemd zoodat dit succes dan toch ook weer liet van ingrijpenden aard is Vooral de streken van Albert en van Montdidier vonnen op het oogenblik de partieele gevechtsterremen Besliste gevolgtrekkingen uit de huidige gevechtsvertiag ng te willen maken zou voorbarig zijn Opmerkelijk is wel dat aan beide zij den er de nadruk op wordt gelegd dat men nog pas aan het begin staat van deze groote worsteling Ongetwufeltt zal de groot slag dan ook nog vele fazen doorloopen waartoe ook de reeds aangekondigde tegenaanval van genei aal Foch zal behooren Generaal toch die thans als eenig opperbevelhebber eenheid zal brengen m het optreden der geallieerde legers op het Westelyk front geluk m een officeele veritlanng van Lloyd m i mp 1 1 1 1 11 Feuilleton AMBRIKA eigendom Dt bewaarder van tnbcelagg nomen vreeiiKie eigendommen heeft zes groote v olHplnm riJen In New Jersey die lu Duit flcl handen waron en woiker waarde op meir dui S 70 mÜUomi wordt geraarod in beslag genomen De zuivere vrinet van dit fahr okon tijdene don ooTtog zftl naar htt Amerl taa n che departement van ï an clfn gaan on an Vrgheiditolillgat o R 8tu kon wordion Hot KoodP Kruis 11 t AiiKTikoaiiflthe Itoodt Krul gjal hot Pigolstlu Uoodo Kruis i J50 000 tor vor lictitng van hel lijdtn la den oorlog GRIEKENLAND Dt ex koning van arlekonlftnd beBchiiltïlgd Wtgomt tlooT bet Openbaar Mlnisteno In glracht btschikllgingin lottt do krij nuit in sirofvt rvolji ng gt last tDgn n den gcMozm koning OfiHiantgn ZWITSERLAND C r I d 1 e t tiL aa in tbs wit iorHuben iiollonalen raad i m ilt go li ld heeft Zwit orfcind I t dii v r h t Imit nland M milHoen frano aaji rtUtm totgvmaadi POLEN li t l t w i R t gt bied BUSLANa Ciinoraal Alezejef gearrea t e erd Koit r Ht nt uit IMrograd dat de aan io bovjoi g trouwe trotpen der kozakken in de stro k van de Don generaal Atexe jtf hebben gearresteerd ten on lor Heiiterlerlcht meldt da Le n l n aan een longontriteklng lijdt gg gedaan hiht loon hot ten onmogielljk h ld chttn dat ik i zou kunnen ontko I n bihalvt tk or dtn doo f werd ik ge rtit I lilt naiiitr loo U ik nooit had k nil n drixuwn Ik £ eg u dat Ik u nu ni t me r vrtos Maar ik g l0K f dat gij I I r zoidl loon iiul voor u zt4 bevreesd tl zgn vDitg li zij er laiigtza in bg Hoe w t ik met maar itls in mij zt gt me ttat hoovifl Alan ui ik gwn vinger naar I zuil n litsltkon tr et n groot govaar loven uw hoofd dro4gt D nk aan het gtin ik 11 niaandim gt leden zeidi toen g J 1 oo waart omdat Ik u niet wiWe tr u vm Ik gfloof dat Jles nu oltkonK 1 f rl Avlward Hierna ketrdo Barbaift hein den rug to Tl d 1 wan d laat tte keir dat Alan en j h lu 7ag n ilij v om hiHiigt igaait Barbara zat tegen Man aan mei haar hoofd togen zijn bo idt r tju ha T iiMX ii oogen waren vol irai n van lankbearhed en gtluk Zij wild j iirtt ln ginntn mei ta vert ll n wat haar al diiu t jd was overkomen toen ZIJ plotuoling een luid hoesu n buiten de l n hoordoo Dot is Weer di vervloekte Jeakle lu luj riep hem binnen er nu weer vroeg hij DE GELE AFGOD H HIBER HAGOARD door Mevr Storm van Leenwm Klerk de ReoA Nltdruk verbodraj 73 Als j6 maar eanigszins kon weten Alan 4 Ik geleden heb w4t ik dan hier dan daar moest omdervinden dan zoii jo ölet al te hard o er mlj oordetien daar hen ik zeker van Bovendien was ik er vaei van oveirtuigd dat ie in nood ver ketidet en mij bg ie wenechtet Ik had die kaaiTt an je reis en wl t oatuurbjk waar je heen waart gegaan Zend dien man weg Aleai ik ben no zoo zenuw achtog en kan zgn gelaat niet zien Als je alles wiet zou je mij begrgpen Alfl keerde zich naar Aylwand en vroeg hein op kalmen kx udea tooo wa hij wp tut verhaal te ctwoarden had Ik heb hier te nott dal waarheid en Utaar gehaspeld zijd Het uw neef Champera Haswell gebleken te zljn aan d Bijvoorbeeld hij vorval cheu dat mandaat van den Sultan Jewel ik dit eerst vern m toen het ge pubUceerd weni Ook ie hel waar dat y gevaar vreezend zijn rincen verloor JJn eigen g wt vermogBB en dat tae übampe aetmükte omtetrwfa k ra boeveslhcid roor particulier rwbquik niet overschrijden Verkoop van zelfgekweekte growiten en anrdsppelen aan bandelareD drogenjen oi fobrlek n zal niet geoorloofd zijn Debt e reelheden welke nlot noodig zijn vpor dgen gebruik zullen aan de gemeeoteljjke diatribtttiebureaux afgeleverd kuaoeo i bvden Gaea haadenbrood neer Naar de Tol verneemt zal de aaam ak van hondenbrood geheel worden stopgecet LAND EN ZEEMACHT De Hertog Hendrik Jf n aeint uit Nleuwediep De kienog Hendrik ge leopt doodde jWltte Zee n TbanwH is ofi de ee de TnkUvMsUabinleoijig Naar de d MUAb verneemt kon bet rapiKul van de StaatsoonundsHie In zftke de liarzlisüng van traftementen van of ficieren onderofliciereu en verdere mill laiien van laad en zeemacbi niet vuor bet eindt van April worden tegienioet ge zien iWaunecr de Tweede Kamer ton i bijeen ia hetwelk met bet oo op de verkievUitfGn In gieen gevB l laa r den 20 Uei zal zUn besUai de mogeljkhcid dat door de Regteerio alsnog pogin n uUen woirden eaa wend om gteldon bij Buppletoirc begroeting aan Ie vragua op dat do tractementon dau kuiueu wofdcn TOi Mteild Van audero zijde vemeoiathet bUd echter dat al wonko te g tden aau geyngi het Wóii alechts zou zijn tior deu voroK daar de evenitueel vcrl tiOgiG raotemeMen eerst In zuilen gtian bit de mobUiaaCie MUitaire graanvoorraad in de StetUng Amatcrdam Men deelt mede en einde verleaiguie vatt den termijn dT bn odk ar1 n te vtoorkcmien Bchijnt door Honwidgc gtomeentetostureti te zfjn aangedroiic n op het voor dadelijk gobrnik böBchlkibaar etallen van den mlIitaJren glraan oariraad welko binnen de atelllii AmHerdam ligt opgeuiagieo In verband diaarmedc wijst men er fxp dat voor doa sotdaal te velde brood ia vele omebandigbeden het eea verkrijg bve voedsel zal zijn De aan volen maatregel zou den vaar borg voor de vblllgiield van om laiid welke In bet gemofaillaeerd leger giclefea is denltbeeldig ni kcn en vooraJ in tie tJWeiiwOOT e onistandiglheden een reflfct irecliACh gevaar oftleveren voor uuze zelf fiiauUgiield Voorts word er op gienezeo étun bij in fihiltinfl van de stelling Amaterdam de militaire graanvoorraad zpowel voor het leger aU voor dr burgerbevolking bc 8tun d ia KOLONKN Nood in Indie iV nood aan het eerst uoodigv ia liaj Indie we4 ztter hoog gestegen Aan aui ter 4a rffle thee tabak heersohtgieengebrik diu piroducten Htapelen zich zoo op db met het oogt op gebrek aar berg nilDite gKiBproken ifl vaji liet voorneman om oor den volgenden oogst van suiker d n te bepianten grond in Oost Java met 25 püt te vermliudbren Dodi tn ajle richtlngien wordt tlians aan tuurd ontde rljslpradiictie eai die van andere eerate levonamiddelcn het koste wat hot ml te Keeda werd melding gcmaaki vau re gperingpmaWrugtleij ten doe hebbende in Zuid Sujuatra voor l docli o0k In Tapa noeli dt teolt van padl aanmerkelijk uit te breiden Men vraag zlcti af waairoia voji bw tuuirtfweKe op den draojf van de Regeering nweet worden gewacht om to een zoo gewtch t g en econoniiec en maat rogc over te gaAo Tluuia heeft de In de wereld van planters vxxHraamtaaode heer Ottdander een beroep op do plantere m Soekaboeml gjedaan om zooveel moge lijk voedingBgnwaaeeu te planten En naar uit dion verdere modedeeling blijkt thans gaatde Hegeeringi beslag leggen op de aiU MODE EN HTOIlfNE Kraagvormen De tailor blouae van satin orèpe de Ohl ne voile of batist ajgowetkt met een slap pen kra op een hoogen nekband is het al lerlaatste model dat vetw heen zegt de Manufactuner Men draagt er een kiemen zwarten taüor strik of een strik van gepi coteerd grosgrain Imt bij in een kleur die overceokoRit met de stot Nieuwe balsveraieringen Tot dexe behooran aldus het blad de bandjes van kralen of cacbemire lint Ze voldoen bizonder goed wanneer de kralen waarvan ze zijn gemaakt mooi en de kleu ren goed gearrangeerd zün Ze worden op het oogenl Uk druk gevraagd omdat ze too aardig staan Venier verschenen in plaats van kralen galon of bont kragen van tule in de kleur van de japon beaet met een guirlande van kralen ze staan aardig maar er moeten vooral niet te veel kralen op voorkomen Men ziet ook band van kralen ti Ue terwijl feitelijk op het moment alle mogelijke stee nen in aanmerking komen voor dergelrfke artikelen Ztfd FooUnU Harineblauw en zwarte foulards z n wdl de voornaamste stoffen Over klenren en dessins valt heel voel te zeg n en er is ook veel in te tien maar de z de grossiers schijnen over het algemeen zich toch te bepalen bij marinéblauwe of zwarte fonds met een groote verscheidenhad in witte foulard effecten Deze fotilardpatronen kunnen op xeer practlach w ze de nieuve kOTt ireiaea evuuUt op de gronden ran ooDflwriflhoticterg ten behoeve raa de v ed selpniductie Terwijl door aen aan ulKng van bot iottt elgeaill Mb hilt de Regeering macbti g verleend heeft beslag te feg gen op voodingaoüddelen en groadntollen teneinde oplu oiUag en nUof driJv igïte gfni te giun Tot sulke iMAtrogeleo 0Ui men let over Taoneer olet de uooA aan den man i8 Vte atoad noogenblik te kijken vanidat bericbjt orver t beroep r den heer Ottotaader gxiMn zeg hetVa4 Waadattfedchfetot de piantor tn bet Soeki ootuobe la de be tuw aldeeUii g aoek wemi ot wd iot de ptontere bijaei rMuinen ter aldeeli ea iioofdfxlaafts oekeimtm Vonnoedelijk et laateto oo 1 dan zou alleen van de Socknboeiauwtie pktoters opoSeriagen ver Jao woxdon in verband met de homr do tg swiMtwid aÉMdan faetgeen alet ped ta bflcriiitea 4acb ook niet iktettfelfond 20U Klja KEM418GEV1NGEN Do BUK0£UE E9T£R der Gemeeste POUDA brengt bij deze ter kennja van belapg Jwbbenden dat door den Heer Dirtttaui d üT DiroUe Bt iastuigcii enz te Ulrefcht op den 2dfltcn Maart UIS executoir is iier klaard het Kohier der Personeclc Beiaa Ling No 2 dienst 19l8 dat voormeld Kohier ter invordering ifi K w eld in liand a n den lieer Ootvian er dat tcdiLT die daarop voorkonrt ver plicht i W em aanslag op l n bij de Wtt bepaalden oet te voldoen en dal be den ingaat dit teimnjn van ze weken üouda den 30 iStuat 1918 De Üoirgemeester voornoemd UL£0 J MUS MasimumprtJs Maixena De BUBGLMEEbTER dor genieaite GOUDA brengt ter algemeane kennis dat de navolgende maximumprijzen veor inadtttna zgn vastgesteld pakjes van pakjes ïan 400 gram 2o0 raiu in den graotbandel f 064 f O 42 In den tufitdienhandel f O 67H f O 45 in den kleinhandel f O 80 f O 55 Gouda dm 2 l Maart 1918 De Burgemeester Slaehtverbod De BURGKMI FblEH der GOUDA brengt ter algemeene kennl dat bet Maobten an runderen schapen on varkens dat van het verbod van het slacbten van runderen door hem ontheHing kan worjen verleend met uitzondering van voor ken nclijk dragende dieren en voor vrouwelij ke dieren met melktanden met in het bezit zijnde van breede tanden dat aai het verbod van het slachten tan schapen ontheffing kan worden vorleai d met uitzondering van voor kennelijk dragende dieren dat slpchtB zooveel ontheffingen worden verieeiid van het verbod van net elacbt n vaii rrndtrra en t haptn alu iioodlK zijn om h rt door den Miiilntir van landbouw Nijverheid en Handrl vnfltgeatelde rantr jou vleefl h te v rfltrtkken Gouda dai 29 Maart 1918 Ve BurgemtoBter voornotmd ULBO I M iJS niËDIKBEURTEN ZONDAG 31 MAART Ie Paaschdag GOUDA BBMONSTRANTSCHB KERK 1014 u vm Dfl H V ASSENPBLFT Collecte voor het aflosaingsfonds ST JANSKERK 10 u vm bs J BüROER 2 u njn Geen dienst 6 u nm Dfl J E BUL KERK PBPERaTKAAT 2 u n m Ds G J DEUR LUTHiBRSCHE KERK 10 u vjn Db Th SCHARTEIN Lithunga sehe dienst BOSKOOP Geen opgaaf ontvangen aijden stoffen worden aangebracht onverBchilUg of ze dun dan wel swaar zijn en eijn verkr gbaar m kleme en dicht op 1 kaar zittende patroontjes zoo iets s ten all over dessin klein en op verre afstan den van elkaar Groote en kleine moezen komen voor afzonderlijk of in groepjes en de wijze waarop batikeffecten zgn geprodu ceerd ia bepaald bewonderenswaardig Er komen voor cirkeltjes m ringen vierkan ties en strepen alsook blokjes en bladeren alle met het aanzien van gebroken was en zy maken op donkere fonds een roagmfjek effect In aansluiting aan de manneblauwe en zwarte effecten ziet men zegt de Manufactuner erveneens prachtige resultaten in Peking blauw met witte of champagnedessins ook marineiblauw op champagne fonds en awart of wit maar de donkere fonds zijn toch sterk in de meer derheid Sommige kleuren bruin inm grjjs groen paars en Boujgogne komen voor Vooriaarsblousea De Kraag Is gewoonlyk het kenmerk van den stijl Vaste effecten komen veel voor evenals gekleurde voiles De fabrdtanten brengen verscheidene mo dellen Tan voor het voorjaar bestemde waschblouse waarvan vele genrM besteld zvln Ze zvJn dit jaar meestal van voile ge maakt in goede kwaliteiten terw l ook de gefwone soorten veel gebruikt lün Wat de modellen aangaat valt er niet veel nieuws van te zeggen tenzij men het gedeelte Jtraag ervan in aanmerking neemt want in dit artikel heerscht een zeer groote vcrsoh dealuud De malle van aehteren gen ld kniag de diep uÜgaMden kra g WABI I KSTBEI r 9H o vm Ds HO£K van Oiukwater 4 u am Preekleoen MOORDBBCHT NSD HERV KERK iOuTTO DBAL nivd VEN Koorzang GOUIWilAK NBD HfiKV KERK u vm Ds REINIER uit Utncht 2 a lua D D DIJKSHOORN uit Ki m pen a d Aek STOLWIJK NED HERV KERK 10 u vm Ds F A FRANCE EVANGELISATIE GEBOUW fiH u v m en 6 u n m De keer C MQIL LBR odadjind te Bodegraven HAASTRECHT NED HERV KERK 10 u vm Ds E V d BROEK OER KERK 9 u vm Preedtlezim 2 u o m Os T SAP uit Gouda MAANi AO 1 APRIL 2e PaaMhdag eODDA REMONSTRANTSCHB K£RK Geen diöiat ST JANSKERK 10 u vm Ds J G DEUR LUTHEKSCHE KERK 10 u vjn Da Th SCHARTEN WA0DINXVEEN Geen opgaaf ontvangen MOORDRECHT NBD HERV KERK Geen dienst GOUDERAK NBD HERV KERK 10 u V m Ds REINIER mt Utrecht STOLWUK Geen dienst HAASTRECHT NED HERV KERK Geen dienst GEB KERK 10 u vm Preeklezen STADSNIEUWS GOaDA SO Maart 1918 Vergadering der Commiaeie van Adviea voor de Levensmiddelenvoorzieoing IIij die thans zijn aandacht wijdt aan de voedselvoorziening van ons volk wordt domber gestemd als op een regenacbtigen Maart hen namiddag En terecht Steeds kileiner wordt hel aantal artikelen waarvan de voorraad alet aanmerkelijk is opgedund en waaraan let een aanstaand giebrek voor de deur stAat De lichtstraal van hoop in dit somber verschiLt is de nieuwe oogst die echter terat over een paap maanden zijn weidtdl gen invloed zal kunnen doen gelden Hat gpven betoogingen begrijpelijk als zij iijn al uiting der gevoelde beheef te in deze tijden van Bobaarachte Door de overheid wordt reeds het raoee lijko gedaan om in dazen noodtoestand an ue liongerende volk te hulp te komen daar hoe kan geholpen worden waar de voorraden ontbreken Geen der bctoogers heeft tot no toe een afdoend middel aan de hand gedaan om tere toertanden to scheppen Mochten zij L en middel weten welaan de overheid al met graagte daarvan gebruik maken ten ulndc de behulpzame hand te bieden tol leniging van den nood Gaarne zou de Commlsfiie hen in dat ge val als raadgevers In hun midden zien teneinde met hem mede te werken tot bet bereiken van het goede doel We wordt aangedrongen op inbeelagce inuig der voorraden welkt biJ parttcuhe ren zouden zijn opgeeilapeld maar dwe voorraden worden klaarblijkelijk zeerover schat Moüit het al waar zijn dat bij dezt of g ne een paar kilogram bruine booatn of erwt n In de kaft liggtn verborgen wat al dit quant mi aan de iiienigto ten goede komen O aai den vleeschnood hier ter stede tegemoet te komen b verleden weck in de Belerhal onder het Staihuls vleesth ttgen venmiiditdtn prijs ter I eschikklng van de inwoners gesteld Het werd door de Ge inoantH aangekocht te Rotterdam en vol do uitstekend Merfgoen hteft daardoor dcB Zondagö te gtn voor de so tijdtn billijken prijs het gfmoegen gesmaakt een stukje vflecsch op tnfoi te zien prijken De uitdeeling in de Boterhal Het metp te wensrhen over Daeirentegon had de regeling van de op BteUing der wachtenden wel wat beter kun nen zijn Het poflilietoezicht Iie4 m deaon wtl wat te wensohen over De lang verbelde eenheidsworst ie einde Iilk gokomen m dit arlike zal regel matig 1 ons per weck worden verMrekt op de gewone bons Aan wie nog nïet aiet breede punten van voren zullen waarschtfn lijk het meest worden gezien maar het meerendeel heeft een elgenaardigen vo m cijn ingesneden en hebben aardige Inge zette medaillons van borduursel of kant en kantomrattding Imitatie filet wordt nog steeds druk gerraagd en lersche gehaakte kant evenals de fijnere soorten zooals Va lenciennee en Malthezer soorten worden ook gebruikt En aardige blouse van dwars geruite voile heeft een vlugge rolkraag en manchetten van organdie gegarneerd met fileit Een andere blouse van fijne plooitjes zun ingelegd tei vgl de voorpanden van weer andere blouses in groepjes van twee en dne plooitjes z n gearrai eerd Veel gtegfaam zijde Gelijk we i 9d8 eenkr IrtUMai Termeld IS een ander patroon tj een groote con current voor de foulards en dit ia ging hams Taffetas en alle soorten zachte zij den stoffen zrfn gebracht in de goed bekend staande kleine geblokte gingham dossins evengoed als in meer gewerkte genres op vallend groote nuten in licht middelsoort en donkere tinten Ook strepen geMen ala modern voor hen die niet bang ztjn voor enigszins sprekende ruiten Smalle haar streepjes ledsr c M breed op Saksisch Delftsch of roarindblauwen fonda 6 lc wel Bwarte worden als even ieuw be flronwd als de Schotsche ruiten in de nieu we tinten als twee Of drie tinten oud rose groen IHauw of bnmt Vele dezer c dea stoffen zullen op een gwiagen afstand Tan kat stuk af Mrk dal g lioü4m worden Toor de katoeneD mdralito stoften 41e Men tallon jarra geMen nalr do Maanaamde dit product tweft kaïtiu gooaakt kan or don ra se edeeld dat Aet zeer éed is te noeoien Len paw slager baddesi de worst r eda vóór zij voor he4 publiek was verkqjg baar geoteld verkocht Zij zijn door flen dlrecleui gewaarschuwd dat herhaling Van deze overtreding uitsluiting van löi Ter koop engevoige zal hebben De volgende week Kal het tfaGhttoitiod lu kiog treden en zal dus do rlee cb rautitoeneering een aanvang nMBon Van betzg regeer inga V leeöch al per week 1 onH per in ivoner bemchlkhaar worden gestelde Do koiiten van de vjeeechdlfflrlbutle tul len guhc 1 door de Gemeente worden gedragen Deze zuUen met weinig bedra En pt m I bOO per week Verwaobt Ordt BChitr dat do distributie niet lang eaJ dareu wellielit slechts 5 i 6 weken Het paanleuvJet4 ch blijft buiten do ilstributlu De pxij ea van dit arUkel ij a ecbtef IQ de iaataie tljdeu ook zeer geètegen zoo wordt voor een paagrdeobiclsbik thans f 1 06 betaald Overwogen werd nu sloohts zoo we iilg vluesob ter beschikking is 2 oob peir weok per hoofd of het niet mogetjk zou zijn vtisch verkrijgbaar Ie stoUrai fan Geoneentewege De oanvoei wordt steeds geringer in verband met de vfocb van de viBst bers voor de oorlogspraotijken der groote mogtnd bedeu Door het vernietigen van vele visechér va irtuigen is de visechersvloot achterbltgegaan terwijl de trawlers m het geheel nirt meer varen r zou echter ook volgen de meening dor OommisBle een proef kunnen worden genomen met het verkrijgbaar stellen van goedkoope eieren zoolang do schaarsctite van vleesch blijft bestaan De noodige informatie 7ullen door 4en dilrecteur van het I venamiddelenbedrijl worden ingewonnen iDe inlichtingen welke omtrent het fiult werden ontvangen hebben uitgewezen dat ook van dit artikel te weinig voorraden meer voorhanden zijn om het met oenig Bucoy van Gemeentewege te kunnen dis tribueeren Nog steeds wordt geklaagd over overtre ding der maximumprijzen door de haflde laren In groenten Als afdoend middel yrtid aoinbefrolen biljetten aan de wagen te doen aanbrengen waarop de maiimumprijMu duMelijk voor een ieder zichtbaar v or meld firtuan Deze biljetten zouden dan Mn de beide zijkanten van de wagen moeten worden aangebracht terwijl ook de poUlie een wakend oog zal dienen te houden dat geen overtredingen meer plaata vinden Wait de aardappclenvoorztenlfg betreft daarvan zijn 6 wagons In fc ntocht Ier vvijl nog 484000 K G In bestelling z n Met het oog op de Paaechdagen zal Ea terdag wederom het grwone quaotiuo sWr den beochlkbaar geatckl Nog leeds worden hier ter stede pdo4 aardappelen bulten de distributie om nor liandoH alfl eetaardappelen Wel korat deze voorraad ten goede aan de distributie m r het ds beter dat deze aardappelen gebrilikt worden voor het doel waarvoor z il be temd zijn Daarom wordt dan ook tegen de hier bedoelde overtreders opgetreden De oajet wordt door het publiek zeer ge waflrdeerd Wel is waar hebben jmnige ïTinkeliers nog niet veel van dit artiel verköoht dit ih echter toe te schrijven aan etn momenteel gebsek aan contanten tblj degenen die voor goedkoope sajet in aftn merking zijn gekomen Er ztijl worden nagevraagd tegen Welk tijdsllp de tweede bezending kan worden verwacht I met oenige zekerheid bekond te pii wanneer deze hoeveelheid ter be schikking z l zijn dan zal met bet ftit fiChniven der bons worden voortgegaan Nog werd bespioken de moeilijkheid naarto het verblijf van de vele schip perti in deae gememite aanleiding goeft ten opzichte van de levensnuddetlenvoorZie nin poze komen alhier voorraden Ije trekken waarop nut is gerekend Dit zal voor en groot deel het euvel veroortaIcen dat bij bet aanbieden van de Uns door veffschillraide Ingezetenen de voor raad bij de winkeliers bljkt uitgeput tCi aijn Door deA Directeur zal worden nanagaan hoe groot de voor de schippers benoodig de boeveelhedd kan worden geschat waar van door hem een extra rantsoen zal wor den aangevraagd St nneomité Gooda Het Tomité tot Steun aan Noodlijdenden door de Mobilisatie zal op SO Maart atflun verleemen a n 47 gezinnen SalvarHan en Chloroform Volgens de jongste statistieken die moesten vfijien op het gevaar van sommige He neeaimddelen heeft aalvarsaan een ver f tigmgspercentage van 16 1 K 0 en diloro form van 20 1000 d w i dat resp alechta m 16 en 20 van de 100 000 gevallen een met salvarsaan bohand Ide reep en door chloro ferm onder naroose e4 rachte patiUnt stierf Dit hoogere cyfer voor chloiofonn Is niet bepaald onlbedenkelijk Dit geneesmiddel is immers reeds van af 1861 in gebruik Het kwaad dat het tegenwoordig aanricht ifl echter werkelijk n nimaal vergeleken met vroeger toen mon met chlorofonn de meest uit enloopende kwvlen wilde goienn In de dagen van chlorofomHHratbouaiasJne word iemand die aamval van hoofdpijn had liefst eemge malen met chlorofbrm onder narcose gebracht Hiatonsch is b v hoe le groote physicus en philantroop Aibbe die m Franwfurt een loehtg zou houden en daar in plotseling ▼ orhinderd werd door hevige hoofdpijnen door den toenmahgen voorzit ter der physacalistische veroemgmg Dr Wallach een man van eilcende bekwaam beid dua bahandeld weid tot tweemaal toe werd hy gecbloroformiaeerd om door de verdooring rust en slaap te verschaffen on bovendien diende men den hoofdpynlü der een flink Ipmmtum opdinn en morfine 4oe Hk Ddtotam ran kooitnen Vrij algemeen koegtert men de orertm ging dat water uit natuurl ke bronnen zuiverder is dan dot Tan kunstmatig ge boorde luonon I at ig echter ndot altijd jiet ral Vtotgtt bMoBdwU W water mt DoaaMMHng Gouda an k i H nd inn HanMs en KonUMrbedjealn 4 aillai D Zl tenlag 6 April in hf 8o a klwrd 1 hior een aigemeone ledoD trfjailmng n Ar als Bpreker zal otutredni d hfter W bio wer Jr van Anutenlain riidactóar ao het BoDdMmaan De heer Hroa rtr ral ipMk n w BnMe e VertogMt wr dlging Zie rerder 3taisQieu va Eerste lilad A DVEBTENTI r laafimjoos BUWWMBEOTER en VIWVfMïmm o OOtJDlA Vrngjen Ier igenieene kennis I dat van Kaienlag 30 hart metM M niBt 7 April 191 op de nlqmdeiXn van liet lievwiWlMdelAnboek de dutvemwlde inttlialen kumen irorden Bakooi ttcai oo 9 H ons et 4 cent Bon na 10 1 is enrten 3 nat Bod iu 13 1 KO wllTiaezise anla i pelen 5 i oeaA II dat bij gelijWidige inlevering v nmeer bons gofflunanerd 10 de volgende reirehng zal gelden a dat de op boa na 10 Teriirljgjbare hM elheid rtrten wordt bereiïend naar 8 8 10 oeM b de door wiJüsehera aan taewetwen tr te berfkoncn tol al onl blj gelljlitUdige inlevering van meer bona wortil vaa e steld in ovareeiwtemmiii r met de onder vermelde regeéinfl met dien verstande dat wanneer jeooonde totaaisom eef saheel getel en een breuk in oenten aanwijst de breuk mag worden algerood tot en halve een naw boven dat op boa na U wordt beschikbaar geeteW 1 KG vitvleeïlg aardappelen i 5ii cent voor hot tijdvais 25 tot 31 Maart 1918 terwlilboni 11 gieldigblglttot CU met 3 April 1918 dat bon no 7 gednrende het tijdvak 1 tot m met 7 geldig blijft voor 1 ons seDheidBworet dat na aanvoer volgende week negveen o zandflardappelen worden beschikbaar gecMeld Oouda den 29 Maart 1918 Burgemoeater en WetiioudSra voom ULBO J MIJ De Socretaris M VAN DER VEUB KOSTELOOS Koffle De BUBOEUE ESTER der aememle BOUDA brengt ter algemeene kenoia lo dajt de ieveianciers van kcAie in het lijdrvak 1 lot en met 27 April 1918 op bon no 20 eener thee en koftiekaart 0125 KO kötfle eo op bon nf KOI kotfie Hwgfin a leveren 3o dat de detaüllsten in het ttjl van 16 tot ea met 30 April 1918 c bon no 27 eeneo thee en kofhekaart 0 1 k g koffie mogen afleveren 4o da 1 met het oog p de Paaxdida gen wondt gaedgevooden dat verkool van kicUie op bon na J4 naia plaats heeft 80 Haart 1918 Oauta den SS Maart 1918 De Baiagemeeeter ToeniaaBld ULBO I M IJS KOSTELOOS Kaarsen en acheiaerliohten De BURGEMEESTEK dor Gemeente MOl DA brengt ter ajgenieene l nnis dat tuaai die hoofden van d a g Uebll looze gezBliiien een bontilad vOor kaarsen en sdieineilliohteii k toegeKOOdeo dat gedurende de maand April verkrijg baar wordt gesteld op bon 1 K 1 pak knarsen 0 80 op bon 2 K i pak kanrson 1013X Dp bon 1 8 ij pak kaarseu f0 1SK M de kaaraen en sohemerlifihten uitflhiitend kunnai woi dlen gekocht bij den op het lionblad genoemden winjaelier dat ten behoeve van gezinnen dieortff as of olectrlsch licht besahlkkan nii kwarsen of schemerlichten worden ver rekt Oouda dm 38 Uaa 1918 De Burgemeester vporngsmii ULBO J MUS t ultBlurtend naar den smaak en het uiter lyk en meende men dat zwver lekker en kleurlooa wtter niet aehadeHJk voor de gezondlheid kon zUn Dat men zich echter m den smaak vergissen kan blykt wel uit ftet feit dat men tm den ïeUcersn snaak wi t r aBte aalpctéPboodMid water dftnkt terwyl dit water alleen gevonden wordt in de nabybeid van Tulliii lag n en uJtioo aingïkanalen In het algemeen zal het water van en rotabnm het aiiivenrt z jn Over het ontstaan van bronnen en over de ver sehiHeode meeningen die hieroratrent heer schen vertelt een inoemeur m bet DoHflche vakblad Waaeer uod Gas eemge in teressante byzonderhoden Aristotelea de grootste óatiraric nner der Oudheid nam aftn dat de lucht der berffen in water Tenroderde Volgens en aödere meehtag lomt het wa w wn ze n tm nwerm dow diepe spleten in b t mirawfage der wtde n werdt door enenme Juaohten iwr iwwesljngerd Tegenwoordig houdt taea zich vm lgemeen aan de neerslagtheowe velgew e bronnen hun oor rong vinden ia i rtoeh water dat door zyn twaarte door dW 1g o d lypclt en op éiepg legen plantten weer daaruit treedt Hierbij tooi 1 de lengte vu den fgelegdMi weg van belang evenals de ffeataUheid van den bodem E bron géiegen m aan betre elgk ünnc grondlaag en een losse bodem 1 a nire bnatig dwz afhankélQk van tooj m pewBhwr tm seiaoen Tloelen Vdor een t gelde waitcrv Mrpttg Oin de Imtan m Malt ef lam a g qa tew t e e b t water ak mm spom éptkirpm d hun overvkwd i M biBtab Dinsdau d April 1 I8 GOMCHE COÜRAM BEHALVE ZON EN FEESTDAGEIsI mCEZONDEN MBDEDEKUNOEN 1 i l ƒ lJi Ikt regel meer ƒ MO Op de ToorpeguM 50 hoogea Gewone advoitentltn en ingecondeo madideeUngen bij contract tet Mar gwadiuaar den piüa Groote lattara en randen miden jerekead naar plaatamimtt Advettentidn kunnen wordia iigenndan door tnawihankoaat ran ioUede BoaUndelaren AdTertentiebuieaui en oma Aientaa Bureau MARKT 31 GOUDA lagen geen berichten had ontvangen Hoewel de Minister van Dmnenl Zaken erop aandrong het antwoord uit te stellen bleef hy volhouden om onmiddell jk een antwoord te mogen ontvangen Hij verweet aan de regeenng dat zy een gedeelte van de bevolking uit deze streek aan den vü nd overliet Verder was naar zyn meemng het legeri evel door het offensief verrast en v are het betei geweest mdien ie fransche legerh in Italië n Saloniki iu6 legeHeritt hadden aan dezen befflissenden slag De dis cussie werd tenslotte overeenkomstig den wensch der regeenng uitgesteld De mrnis ter van Binnenlandsche Zaken Pams ver klaarde dat op het oogenblik waarop zichi aan het front een dergelyk drama afspeel de het onmogelyk was nader op de inter pellatie in t gaan Hoe elke schyn van kans op welslagen het Duitsche annexionisme weer aanwakkert bl kt uit een brochure van den Meimnger Ryksdagafgevaardigde Muller getiteld de Ryksdag en de vrede waarin schryver het noodig vindt de rUksdagreso lutie van li Juii en haar motieven eens te belichten De resolutie zegt achr was des tyds een noodzakelykheid maar door de houding der vyandelyke reg moet thans de vergelyks idee door de veiligheids idee worden vervangen niet alleen in oeconomisch maar ook in militair po 11 1 1 e k opzicht Met voldoening deelt hij klanrblykelyk dan ook mee dat op zyn ver zo k reeds in de Vergeiykscom m B 3 1 e van de ryksdag ia vastge steld dat gebi edsverwerving zonder meer in Westen en Oosten langs den weg van vergelyk toelaatbaar zal zyn hü de 1 nle vóór hem in e Q andere rich ting te doorbi ken De ui reiding van den veldslag tot de Scarpe heeft hem geen be langryk voordeel opgelev d Aan het Italiaansche front sc unt de artilleriatiache gevechta bedrij vngheid toegenomen Ook wwden aanvallen van Italiaansche verkennmgaafdeplingen gemeld o a aan de beneden Piave linie FveTizoo IS de luchtactie aanmerkelyk toegenomen Aan het Palestinafront was het artillerievuur bijna overal hevig George gezegd wordt Daartoe heeft dus de nood der omstandigheden dan toch ge leid eenheid van legerbevel De Bntsche bezwaren tegen het ondergeschikt maken van hun troepen aan een Fransch opper bevelhebber zijn dus eindeluk overwonnen Dat men zioh in Engeland terdege de ernst van de huidige slagveld verwikte hngen bewust is blijkt ook uit den oproep tot steun door Lloyd George eerst gericht tot den bondgenoot Amerika en thans tot de dominions Canada Australiè Zuid Afipika N Zeeland en Newfoundland waarin hu o a zegt We stellen voor het parlement machtiging te vragen tot het onmiddellyk nemen van maatregelen om verriche troepen in het gevecht te bren gen Hier zou ik er ook by de regeeringen der dominions op aan wiilen dringen haar heldhaftige troepen in de hoogste mate te versterken en met zoo weinig mogeilyk mt stel De worsteling verkeert pas in haar be g nstadium en het is onze taak er voor te zorgen dat onze legers den grootst moge Mjken steun krygen Intusschen zijn door de vertraging m het Duitsche offensief gebracht de commen taren der Ent nte bladen tamelyk optimistisch gesteld Reuter s bijzondce correspondent by het Engelsche leger m Frankryk seint Op den t end n dag van den slag kunnen wy den toestand met meer gerustheid beschouwen dan een week geloden De laatste dagen 13 de vordering der Duitschers op het front der Fngelache legers byna onbeteekenend geweest Behalve den aanval m het Nooi den met het doel Atrecht te nemen en onze flank in die nchti ig om te trekken heb ben de Duitschers geen operaties op groote schaal ondernomen en in het meerendeel van de kleine gevechten waren t j 10 t voordeel met name ir cc streek van Atrecht naar Albert en by de Ancre waflr de Duitschers herhaaldelyk pogingen deden om een of andere stelling te vermeefcteren In de laatste dagen zyn betrekkelyk wei n g nieuwe Duitsche divisies m de I n e ge worpen hetgeen waarschijnlyk beteekent dat de vyand een tweeden grOoten slag vooibereidt die elk oogenib k kan vallen Ondanks alle kracht welke achter den eer sten slag der Duitschers was is deze mia lukt Onze linie boog en trok zich terug maar nergens hebben de Duitschers de bres gemaakt die het doel van hun pogingen was en thans staan wy ongeschokt tegen over hen Na den stoot tegen het geheele front van vyftig mylen zag de vyand zyn groot dooibraakplan verydeld en trachtte Aan de Fufraat hebben zich nieuwe gevechten ontwikkeld waarvan de afloop mg niet bekend is BUITENLANDSCH NIEUWS Over de houding van Japan ten aan Kien van Sibene blyft men nog altyd in het onzekere verkeeren Ook de officieel e uitlatingen maken ons me wyzer t Blyft zoo n beetje misschien doen we het mis shien doen we t niet Zoo zeide Teraoesji de veidagmg van het parlement inleidend dat de vreea gerechtvaardigd bleef dat de Duitsche invloed geleidelijk grooter zou worden en den vrede in het Verre Oosten zou bedreigen Mocht de toestand de veilig heid en welvaart van Japan in gevaar bren gen of een optreden v reiachen ter be acherming van de geineenschappelyke be langen der geallieei en dan vtas de regee ring besloten besliste stappen te nemen naar gelang van den toestand De regeer ng diong er daarom by de natie op aan om op onverwachte gebeurtenissen voorbereid te zyn Tusschen Japan en Amcnka zyn meuwe onderhandelingen gaande pv r nog 200 000 ton nieuw gwouvrële Jap i8che ch ep8 Tuimte voor Amenka in r FVöor fltaal GEMENGD OOBLOGSMEUWS De tiigtlsche koning aaii het front nondx rdag in d koning vai t ugo land op hot front aajigekontf n Vrijdflgiiiiorg ii bezocU h koning h t Fiig l ciK hoofdl T artor waar hij d laat t I nol t n n ontvongist nam Daarin ging hij ijn kukji n m bij dt v t m I lilendt v t gikaiiip n en bracht ook een loi gdurig iHzoek aan de iio t tal n Voorts I cft t j f n ineinkaaisch afdeding gt liwicct r I Hoezeer het scheepsruimte YTaagstuk voor Amerika en de geallieerden nypt on lands alle mogelyke verzekeringen over ge weldige aanbouw h ben ook w j onder vonden En staat het feitelyk ook niet uit gedrukt in de verklaring van onze regeenng wanneer gezegd wordt dat de eenig juiste voorstelling der zaak deze ia dat de betrokken mogendheden zich door het verl es aan schepen genoopt voelden hun tonnage aan t vullen door de be schikking te verkrygen over een zeer belangryk aantal achepcn die niet aan hen doch aan Nederland toebehoorden al I o c 11 h e l b rgt iiMft iH vtrklariig gtp waarin hij inodtd olliig doel van Ie o ming tot gei rati 8im h en ti LS n f uwe mantrec len inr k n ligt i in wcri iig allien trebn zoodra d nood ikdjklitid zich voortloot Do Amerikaanschf troojien Do Franscho r gf ring hoeft h t ver zoek van generaal PcrBhing dat do Ame rlkaanfffho troepen In Frankrijk 2 ilien neovochten In deii huldigen grooltn wlag l K wi Ued oppert 11 1 l rd l orl I Immers die inbeslagneming geschiedde n et zoo wordt hiermee gezeg I omdat wy onze plichten niet konden nakomen d t wilde de toelichting van president W Ison doen gelooven maar eenvoudig omdat de Geassoc eerden tonnage tekort komen Hoe kan Amerika hoe kunnen de dominions aan Lloyd Georges oproep gehoor geven en troepen zenden als ze met over voldoende schepen beschikken In een der laatste FranscheKamer z 11 1 n g e n heeft de afgevaardigde Degui se een interpellatie ingediend over het weg voeren van de burgerlyke bevolking uit het thans door den vyand bezette gefcied H j verklaarde dat hy over het lot der inwoners van zyn distnct Ham sedert verschelden der Loffde ontbijt l at die teroohbstelUng btstreft vjm Mlan liamporw dragers en htt gt e elen au enkelt andtrin dnze straffen werdm toe gfdiend wegens iiiuUorg ging Aylward voort Htt wafl uiterst noodzakelijk dat zij naar d kust v rvoerd wtrd doch ik onllekti dat haar bedi oden onder elkaar afgesproktvn hadden haar te verlaten tn heildtn met de mijnui Nu waa ik ge noodzaakt strtnge maatregelen te gehrui qeo Ik len tr zeker van dat de hemel naar bewdtn zal kwnen pelnado Jeokie hardop oj lots anders vreeselgkw zal gebt uren Ik heb hier slechts bij tt vot en ma joor Houdt je stil Jeekie zeldo Akui Ik ben geeanim van plan u te dooden Lord want Joekit verlangt naar zijn Av Iwaird of i eemig 1 twel tt doon Ik ook niol viel Jetkle In al wat ik do voor dtn I ord is voor den Lord h ij tii Htw l v al d iii t ii u w aii ftj ki dal Juj 1 11 ed I 11 BritJchta aris totroat hd o 1 willtn dotn Maar iwi Ls l t gtnoog Ik wil niet dat Miss f hampers nog langer giidwon get i naar uw boileodligingen t l late reu ging Alan voort en ik wil ook z k rhdd lubbtn dot uw geweor niet nog eens bg oiige uk afgaat ne als vannior gen Dos I j l Ayilward zoolang we al fi nog ni t prt cie i gersguld bebtto ben Ik gx noodzaakt it m arroat te neiiioi Br igK h II naar zjn ttnt Jeekie en houdt d wïi J t Ig hMH Ia majotu zt kt r majoor Hocht wm k iri nuirt b niijii waard lorden vlug al jo litfi wan t arnu Jt kio leeft geen z 1 7ljn zwarte vii rt vuil te maken dour I tl iiKMt n aanraken All werd geboorzaainde maar aan d op ning d ir tont gi komeai keerde hg zich lioflig om n wierp AUq ten kwaadaar dig n blik toe Het gel ik in thans aan uwe zijde ma jpfor Virnon zeide hg maar ol gg nog ten greintje verstand hebt zuU ge u herinnertn dat j u no rit met mij holt kunntn meten vroegier met en in de toe koniat ook nut De kansen zullen keeren daaraan twijfel Ik idtt en dan moogt gij op uw boede zgn want ik leg u dat ik en niet gering te echatten vijand ben AltJii anCwoMtide niet Maar nu sprong Barbara op en sprak Gg wilt zeggen dat gij een ele t nain zijl Ijord Aylwvd en een l aard ook anders h dt ge mij olat gemutetó sooftli en op he4 laatste oogoubl k dt markt nog te dwingen Ik stem ooik toe dat ik voor eonig honderd duizenden ponden ftandtelui op do gewone wgzt verkocht daar ik an plan was mj uit di zaken Itr ig tö trtkken nadat ik den Lordtltel V4 rkrtgien bad Verder Is hd ook v aar dat ik wat go reeds vroegiar wl t m j tot Mi fl Chaauperfl aangietrokken gevoel do en haar wenachle te huwen En waar om zou ik niet vooral daar ik een aar dig fortuin had om aan te biedtn aan een dame die n et meer bezat In het giehoim ondernam zij dczj krauitzmnigf reltf naar Afrika en ala majoor Ver 1 handig door is waar dat schuldig Is een schandelgke vervalechto o liet z ido Alan Wat to knorrig Yt rdl vervolgd Bij deze veaWaj ing snikte de arme Bar hara het uit en zonk acbtorover In haar klissen Alan stond zwijgend hoewel ggn lippen erhteekten terwij 1 Jeekie zijo gjw ten bol d0K r do opening der tent stak en naar l oveQ keek Maar kijk je uaar jtTeekie vroe Alangeërgerd v Ik heb lucht noodig majoor m kijk of de hemel oog niet naar beneden valt Dat gebeurt wel eene bIJ extra bijzondere groote leuceutf Ifear ga vwni o Lofd fe S ii f