Goudsche Courant, dinsdag 2 april 1918

T fhoandl Nodarlftag der FLnsche Hoode Garden Flnftche Hoode Ganies loden qen ernstige n lerKag in de etreuk van Tttnniwfw en V T oren Ijij den tcrngtoclit IQJOOü gevangenen 21 IvUTionncn en 113 mitrailleurs KAUKASIE Wacr een republiek Do KauJiaaUicho Landdag heeft Kaukaaië tot een republiek verklaard en den aJïoiiderlijken vrede tnet Turkija op deu grondalag van de girenaen van 1914 en de oprlchUng w een autonoom Annenlö goedgekeurd OfiK AINR Üekrl in n monarahio Te LemWrg had een grooli vergadering n Uekrajiensche notabelen plaalw waarIn met nadruk werd verklaard dal gesirw Id zou mocti ii worden naar de autonomie van het land op de biuii van een monarchie In dien zl werd een motie aangenomen BINNENLAND Regeringsverklaring van Nederland aan President Wilson De RegeerinsBverklaring van de MinisterB Cort van der Linden en Loudon naar aanleiding van de proclamatie van President Wilson gaven wy Zaterdag slechts in t kort weer Hier volgt thans de geheele tekst van de nota De Nederlandsche Regeering en geheel het Nederlandsche Volk hebben met pijnlyke verbazing kennis genomen van de Proclamatie en de vericlaring van den President der Vereenigde Staten van 20 Maart j l nopens de beslaglegging op een deel der Nederlandsche handelsvloot De massale inbeslagneming van een neutrale handelsvloot al moge het slechts voor den duur van den oorlog zijn is een daad die van volkenrechtelijk standpunt onverdedig baar en afgezien van rechtsoverwegingen tegenover een bevriende natie te rechtvaardigen is Doch ook de wijze waarop in de Presidentieele verklaring de gewelddaad verdedigd wordt draagt er niet toe bü deze mindergrievend te maken immers die verdediging m blijkbaar onder den invloed eener geheel onjuiHte voorstelling van zaken opgesteld De wijze waarop de Nederlanduche handelsvloot sedert maanden in de Vereenigde Staten behandeld wordt de onophoudelijke moeilijkheden aan het vertrek onzer schepen uit Amerikaanache havens in den weg gelegd het telkens opnieuw weigeren van bunkerkolen het gedwongen uitladen der reeds gekoctite ladingen dit alles moge niet in stryd met het recht der Ver Staten zijn althans op één gevat na dat dei Zeeiandia die met eigen bunkerkulen een Amerik haven aandeed en er sindsdien wederrechtet k vastgehouden wordt het was toch ongetwijfeld in strijd met de traditioneele vriendschap tusschen de beide landen Dit zij slechts in het voorbijgaan gezegd de verklaring toch bewaart omtrent dit punt het stilswvigen Volgens de presidentieel e verklaring zou Nederland de voorloopige schikking die vooi gCTteld was teneinde In afwachting eener definitieve regeling nopens de tonnage en de rationeering van ons land onze in Amerikaanache havens liggende schepen niet langer ongebruikt te laten en hun gelegenheid te geven eene reis van hoogstens 90 dngen te doen niet zijn nagekomen en zulks geheel onder Duitsche pressie Dit is beslist onjuist even onjuist als de bewering dat Duitschland gedreigd zou hebben de twee schepen dic van hier zouden uitvaren in ruil voor twee met Amerika s goedvinden herwaarts vertrekkende schepen in den grond te boren en dat Duitschland steeds ernstiger bedreigingen uitte om toowel het sluiten eener permanente als het Ï akomen der voorloopige schikking te verinderen De werkelijke twedracht is deze Nadat de War Trade Board et op aangadrongen had dat de in Amerikaanache havens liggende schepen een reis zouden maken in afwachting der definitieve regeling stelde de Nederlandsche regeering voor dat van die schepen ook een deel zou varen ten dienste van de Commission for Relief in Bel gium het onderstenningswerk dat Nederland steeds met alle inspanning bevordert ter wille van de noodlijdende bebevolking van België en Noord Frankrijk Toen het bericht kwam dat Duitschland bezwaar maakte tegen Amerika s eisch dat telkens een Nederlandsch schip van hier zou moeten vertrekken in ruil voor het uitvajen van een Reliefschip uit Amerika meende de Nederlandsche regeering dat de goede trouivJiaar gebood terstond de Amerikaansche Autoriteiten te waarschuwen opdat de bedoelde schepen die op weg naar Argentinië waren een andere bestemming zouden kunnen kr jgen hetgeen tot direct gevolg had dat die schepen in de vaart werden gehouden juist in overeenstemming met de voorloopige schikking En wat het varen van een deel der schepen op de Fransche haven Cette betreft een itsersch betung door Nederland zeer toegejuicht de reeders gingen geheel accoord zoodra frankrijk zeerheid had gegeven dat die schepen te Cette niet zouden worden vastgehouden Ook voor dezen dienst zijn dan ook verscheidene schepen Het vercharteren en varen van al die schepen ondervond van de bedoelde bezwaren geen vertraging van eenige beteekenis terwijl overigens Duitschland geenerlei invloed had of trachtte te hebben op de uitvoering der voorloopige schikking die buitendien voor het overige slechts de vaart tusBchen overzeesche landen betrof Wat die uitvoering wel degelgk belemmerde was het zeer langzaam en soms volstrekt niet doorkomen van ovefzeeache telegrammen aan of van de reeders De oorzaak hiervan blijft noc steeds in het duister Een feit is het dat het grootste deel der schepen onder de voorloopige schikking door tusschenkomst van den zoogenaamden War Trade Board vercharterd was en een deel reeds varende was naar Zuid Amerika doch onderweg weder door de Amerikaanache autoriteiten werd opgehouden terwijl jn den Stillen Oceaan de schepen tusschen de Westkust der Vereenigde Staten en Nederlandsch Indië geregeld londer eenige rechtstreek cha of ziJ lingBche belemme ring van de t ie der Nederlandsche R geering in de vaart bleven De schepen thans in Britsche havens in en buiten Europa en in de Portugeesche haven St Vincent genomen worden door de Britsche en Portugeesche overheden zelve verhinderd te varen De bewering dat Nederland onder Duitsche dwanff machteloos was de voorloopige schikking na te komen ia blijkens het voorgaande in stryd met de feiten De Regeering bespreekt voorts den eiach van het varen in de gevaariyke zone en vervolgt dan In hét licht van het bovenstaande is de redeneering in de Presidentleele veritlaring volgens welke beslaglegging noodig waa omdat Nederland niet bÜ machte was een aangegane verbintenis met de feitelijke toedracht der zaak De eenlg juiste voorstelling is deze de betrokken mogendheden voelden zich door het verlies aan schepen genoopt hun tonnage aan te vullen door de beschikking te verkrijgen over een zeer belangrijk aantal schepen die niet aan hen doch aan Nederland toebehoorden Het bleek hun dat de Nederlandsche regeering aan hare schepen geene toestemming tot varen voor geassocieerde belangen kon verleenen dan onder voorwaarde door de neutraliteit geboden dooh naar het oordeel der betrokken regeeringen niet voldoende in overeenstemming met hare belangeij mitsdien besloten zy tot inbeslagneming der Nederalndsche handelsvloot voor zoover deze binnen haar machtsbereik lag De Nederlandsche regeering acht zich verplicht bovenal in ernstige omstandigheden als deze met volle openhartigheid te spreken Zij geeft uiting aan de gevoelens van het geheele Nederlandsche volic dat in de gepleegde beslaglegging ziet een daad van geweld waartegen het met al de kracht van zyne overtuiging en zijn gekwetst nationaal gevoel opkomt Dat gelyk de verklaring van den President luidt deze handelwijze aan Nederland ruimschoots de gelefenheid biedt zich van broodkoren te voorzien is slechts in schijn het geval Immers het zou na dè ervaring met de Nederlandsche schepen in Amerikaansche en Britsche havens opgedaan onverantwoordelijk zijn opnieuw schepen uit Nederland naar die havens te laten uitvaren zonder afdoende waarborgen dat die ervaring zich niet zal herhalen De Amerikaansche regeering heeft zich steeds beroepen op recht en rechtvaardigheid Steeds heeft zü zich opgeworpen als de beschermster der kleine natiën Dat zü thans medewerkt tot een daad in lijnrechten stryd met die beginselen is een wijze van optreden die geen tegenwicht kan vinden in betuigingen van vriendschap of verzekeringen van een milde toepassing van het gepleegd onrecht De Vaderlander en de heer Uoodhuyzen ih t Kdni iii i ie iV t Küodtim i t n h tt iJe i clactu viiii licl M fkl t i ib r In h l lual KiT liML ri muimikt m D e iid I r j II II il f r tlie l joi lieii is l e oijfd 7it juj iiiU t Ei mHIvi rHeiiHi h m r ooplni U fTüaii Hij Tk f iirl die aldij y k r ook j e oiiiihei it icnen nmkci hel vuur inij wetiscliHijk een doel van iiiijn arbt id wa tr an in diu lofjp ilor j rel w il s tt te vt el op inijiie suhöurferH wüH l gd op Ie geven Maar de aaak t uil zoo dfll lil hiid ik op dit oogenblik U el i and r v dan de ri dftctie vnii liet or gH in der j I our mijne rekeninf ik div e lorh ni t laiiKer zóii w 1 1 1 e ti of Ui o s e 11 loeren Ije redaeleiir an Ben Mtrlij oiffoan dient toeli in de groote polllifk iHiigMiikkoj an den dag et nsden keud t ziiu mei de iiieerdirlu id van zijn imrli riit t de meerderheid an de leiding daar nn iii de eerste ptaaiH en dat is niet meer ht l geva Ons srheidl de opvatting over liet anti dericaliflnie in liet algfuieen en nver de oploRfting van den schoolstrijd in iiet l ij ondor Ik ben nnti eleiioaul In dien zien dat ik den liheralen einrh van hH vrije onderzoek en de vrije niBeningHuiiing mei alln kroeiit wil propftKeeren tegenover die van ien rlerieakn niach an do gecHteiijko bevoogding ma ir ik aceepleei hier niets amdeiH dan den geeRtelijken triid en tracht ooral onze jonceren Ie doordriiiKf n van het denkbeeld drti df e r tp taak vail den lihernRl is HÜe hiircerH van den Rtant onvor T hilHK vnii welke KodHdionstiRe of politieke riehting zi Mn al volkomen iyeliikhprerbligd te befwhoiiwen En daardoor heb ik veel ontslemniiiig gewekt sinds I l3 omdat de verkiezingen van dit jaar liei nmtj elerioale element in de Kamer peel an 1 het aiiii papistisehp bel ngrijk i l l en versterkt wat natuurlijk zim Invloed op de pariij zelve nd t heeft gemist H t onheilig vuur van het anti cleriealisTne ooal ik het iii H n te moeten veroordeo en en dat Ik zoo gaarne had zien uitj edoofd in in onze partij op voor mij z h r Itedenkeliike vi 7e weer opgelaaid wat pemakkeliik koo m een volk dat nu eed 1 eiiwen lang yeer vatbaar hU voor godtMMenHlhaal Ik lieJj geweten dat ik die ontstoniiiiiiig wtikte dat Ik daardoor het beiioud aii mijn Kanierze el ornstig in gevaar bracht maJtr d Lnr ik niet behoor tot hen die iiiii i KBinerzelel bet getuid der overtiilffing morfn of ook maar eme sour dinrt aam legigen iiield ik mij aan het Fai co que tu doiw odvienne que pOnrra De opgevorderde Nederlandsche koopvaardijschepen De Javar Ohina Japan Iljn herft telagrafisch hericiit witvangen dal op de volgende schepen beslag werd gelegd Tv San Francisco op de TjlBalak te Hongkong op de Tjibodas en de Tjitaroem en de Manila op de Tjikembang en de Tjlsondart Offlcieiren en machlnifllen zullen naar huis worden gezonden De andere schepen Hggisn op Javu Bij hel dlpparteni nit van buitenilandscho zaken zijn berichten ontvangen voügena welke de te Siingapore vastgiehouden schepen Treub en KiNigeoe weer loflgelaten zijn In Amerika zijn nog t igevorderd de Bacchus de Batjan en d DuUie te loonden de Looadrecèt de Vliestrooai de IJstTOom de Kleldrecbt St PblUpelaod St AmaJaod de Hoogland en de BoeMo te i ti l m m i Hull de Scheldestroom de Schotland ea de Ooeterlandi de Friesland de Oaa ttorland de OHs Tetrax de prof Buys o Leith de NoordnHolland te Liverpool de BeljerkuwJ te Sunderland de Waal te Ooole de illengelo en te Üdl l oraugli de Mercator Voorts is de stoomboot Rossum naar IlT st l gezonden om to loee ii en doama te wordon opgevorderd G en protei t van Bngclache offlcéeren liei EngeiHCho gezantKchap meldt het vol ei dV Op 24 Maart 1 1 publiceerde De Nederlander een bericht dat in de Nedcriandseho pors de rondo deed en volgfiis hetwelk liT Ivcnnis van liet blad wa gebraclit dat KnftelsoJif officieren in Nederland een protest liHdden grricht lot de lOugelsche en Aiiierikaanstbo Regeeringen legen het reqiiireeren vnii Ncderlftiidtche Koopvaardijsdie iTi Hit oiiwaiu icliijniijk verliaal werd iide ij k officieel legcngeNproken door den Üriiwlieti opporofficier in Nederland belast met ftHiigetegvnliodeii belrt ffciide Itniselie krijgögcvangeneii die ihjnis in dit land zini K inl Tneerd ais gasten van de NctlerIdiilwlie HegeerinK Dewnii tlenifcn hield De Nisierlaiider In haar 4tie van 2i Maarl o dal ZIJ vöi koijieii vertrouwen stelde in liiimr oiigenoeinden zegsman Hel Kogelneb Gezant iciiflp heeft thaiiH de opdracht oniviuigen mot den meesteii nadruk en do fji notsle stelli viicid bet verlmnl te en te preken CRISIS MAATR EGELEN De prijzen der huisbrandkolen IM Hureuu voor Mededeelingeii inzake de o Ml lvoorzietiing melJ i In lati ilniting aan de onlangs openbaar K I i iaku dlstribiiiwl ri gelmg voor liuiH lü iiid voor het tijdvnk an 1 De ervaring bec t gele rd dat bet voor i n Küffle IjuiP branddihtribntii zoer gewiii ciit Ik dut de prijzen voor den gebeej ii duur van hel distributietijdvak zoo M tiioijelijk MiNlstnaii Daarom ih dan ouk oiiafhaiikeJnk van de biiilu nlandscbo i oli n iiizi ii welke Ibuus voor In t lijdvak na 1 pnl jmg nut bekend zijn eene ptJi regej nt unlge leld De mogelijkhel 1 hlijfl cvoiiwet bi filaan dat deze pnj regi liiLg in veibjinil met de vï ijzigliig uii er I Idlli iidr oiiistandigiiedeti Hlsjiog veraiidennn i l tü rU u oiiiii r ian thaiih Il Dl IjMWidf tüifin wAki woid n al e r i j de nimiimiiJi raiiSoenen di zo iinTiiiiit ii m ik de rn raiitf oenen voor l kn 11 do held viui de raiil ooiien ten Mdi e du dl kanii rb worier t ïiillen i nlen M ikrijgbiutr gt leid t n prij eii v dki lil houfd tiiik overeenkomen met de irijiïMi welke lol nu loe voor de iiiinliïiHhif Hlt o i eri icii iiepai ld dit Zi n de 2 üüi alle overige lini bniiidkoien ï al e n i iijg ldwi 1 1 Ike onneveet Iwt midden houdt ln theii den oiidei pnj vau liri i idoop p dislrïtnillie liidvuk en den ho iH ii pni Ike uil liooMe van de prijseguhsatie mn I lecember i I heeft g Kükh i Lu IkI slelsel komen dus vuor de hiiislifiudkuleii Ih pnj en Lage prijzeii voor dl iiiiifliiiuiiirQiilHoen en an groep A en de mideie evengenoeii de rantsoenen hooge pi ij i n oor de aanv ii llingsranlsoenen v a f rot p A en voor de rantsoenen van de grill pen B en D v elke liooge prijzen eehli f wfttrom aantiieikelitk lager zijn daii de h P0Ke pnj en van hit a e looprii tijd vak De ii sregeliiig iq zoo irugevierkt dat het erM li t iii when d il lagen en den hoegeii pmn voor elke brandbtoffeneenheitl onviT lil Hik die beslaat in anlhracit t 1 H kolen ganeokp i tukkolen of bruin koollirikctten f 1 ÜO b lraagt hl V erband nie de verurhitlend vervoerkoHleii en andere onkosten zal golijk tol dusverre in de hrsindHtoffenprijzen in do onder eheiden plaatten deH lands eeni stTHthil lieptaah Ken indruk vaai de nieuwo riizen krijgt men door do volgende opRn e welke de prijzen aangeeft van het hrnndRtofftindistrlk t Den Haag voor hef nieuwe dmtributJetijdvak i age pms anthrnciel f 2 50 per H LiH 16 K G eierbriketten f 2 10 per H L 14 75 Kfl Limburgsche tukkolen f 2 20 per 11 L if BO K G nujnookofl f 1 00 per y HL Ih 75 K G i rninküolhriketlen f jO per HX Rliikfi en gascokeR f 1 per 2 H L Hooex pHlrt respeetieveiiik f 4 f 3 00 I i 70 f 5 2r f 4 en f 4 50 In deze prijzen komt tot uitdrukking dm dr ko len van spoorvraeht rijloonen op illJi kofT4en disljribuliekofiten Ix zorgingen hniidelaarBwinsl enz in liet hvandf tnf eiiil IMriet den Kaag voor antlirat iet op ea f 17 por 1000 KG komen hetgeen neerkomt op f 1 H0 per H L In i liial e n waar de genoemde koHteri minder liedragen zullen d verkoopeprijni der kolen ihis lager zijn 7oo zijn b v voor Breda de koeten van spoorvrüchl ini ca f 13 per 1000 KG hetgeen neerkpnit op f 1 per H L zoodal d tr de anihraeiet op ea f 3 70 reap ca f 2 20 per 11 L komt Ie staan bn het nieuwe stelsel van lage en hooge pi II en duidelijk te maken moge nog het volgende dlf nsn lie lage prijzen zijn letH lajjer dan zij tnnit 1en zim in verband m t de prii en elke do miinen voor de LimbiirR ehe Iiiifl hrandkolen ontvangen do hoogp prij zen daarleeonover booger dan zij moesten ziiii in verband met de prijzen van de Liniimrg rhe hnisbrandkolen Wat bit deze pni en np de gaseokes de Duiisehe bruint kootbri keften ï n miinookc moet worden toegelegd ip anngezien de priis en tie hoeveelheid vnn in Ie voeren buitenland che kolen nog niet bekend is niet te rnrnen Th beginsel is Intii wtchen aangenomen dat de priieen van do kolen welke niet viior huiRbrnnd dienen dusdanig wordeïi TXtetwield dat de hulil ir and voorziening voIgefiR de ulte ngczeHe prij irrgeling mogetiik wordt zonder dal de brandstoffenvnoraiening als geheel offer van de staats kaa vraagt De kosten aan de levering van de liuiHtirandHloffeii verbuiiden worden diH gedragen door de distributie in i ett ruimen zin des xoordw waarondor liegrept ii gasfabriyktfh electrlscho centraIt ii ipoorwegeii Harerzijds ontvangt de indiiHirie fle besehikking over circa 170 O00 iop goedkoope Limburgsciiuikolen pei inaijfid ÏIrH l wanneer do onderhandelingen inzake T Jjxilenlüvering met het buitenland tol een fli5 i resid aat hebl en geleid blijken dat de prijzen voor de industrie Ie hoog zij n dan zal zijn te overwegen of daaraan door bij lag van slaalmwego moet wonb ii tegeinnet gekomen Opgemerkt zij nog dat de liirfpnizeii door de iiïteengezelle pni regiiing geen wijziging ondergaan oor turi l liift bij aflevering op allo rnntsoMien een prijs gebiiwerd op de inaxiniiimpri zen geldi n Stijfsel Het Bureau voor Mededeelingen In zake de VoediHolvoorziening tneldt dat spoedig zal worden overgegaan tot liet dlstlribueeren van stijfsel en liet vafltfltell n van maximumpirijzen daarvoor Hoeweï de versirekkiog van grondstolfen aan le tabriokoa moest worden stopgezet heeft de Hegeering d beschikking over voorraden die in do veemen lagen opgieslagK n Hoeveelheden welke WA of daar nog in voorraad hnocht n zijoi nadat de distributie een aflnvang zal hebben genomen en die nrtet tegan de vast te stellen maxiiiiiiniprijzen worden afgeleverd zullen in be slag worden genomen Dt dif trii utie zal op dcnzelf len voet nonh n voortgezet als tot nu toe m a w alleen aaji de gllaneatrijkerijen en de indiLstriotjn welke tot nu toe stijfsel onU vingen zal stijfsel worden verstrekt h geen zal gtvtcbiodon door thsachenkoraat van dfior de regeeriuig aan te wijzen erkende giro eiwra in stijt Sfll De Scheepvaart eu de Oorlog Nederlandsche zeelieden De IiM plxwt Witte Zee gistemioirgen nu t het jjantflerdekschlp Hertog Hendrik uit Bergen te Nieuwediep aangekoraem heeft daar aangebracht do beniamung beataan dr uit vier personen van dem Ni lcTiandfit hen Hchoener Bellaoide welk Hchip begin Maart l ij Arald n Is gestrand en verloren gï g aau lx Hleep4 OOt ThamoH eveneen met de Hertog Hi ndrik te Nlouwodiep aangekomen had aan ixiord dirie Nederlanders thui btOiooreiide te Hollerdain die hebbi ii i eJioord tot de bemanning van het Reli d sttoonkicliip Caiidllft dat vorleden jaar lx in Aju il in de Noordzee is gvtorpodeard IX e drie mannen hebben toen mei andertn ze i do n m een oi eu boot in een sneeuwHDorm rondlgezworveni voordat zij opgepikt werden Al dien tijd waren zij aan de ootste ellende en ontbering blootgt teld den sclieepshond dien zi lil dï boot liadden heblxMi zij moeten siaolitm om voedsel te ka ljgffli Toen zij na zes vTtieselijke dagen werden opgepikt n UI Noonv igioii aan land kwamen waren van meest allen de voeten of beerum bevroren deze lichaainadeeleii moesten afgezet wopdopi Van do dne personen die gisteren e Meuwediop aangebracht werden hadrlen twee kuDOtbeenen en de dei de W ii kuns tlx en Bijna een vol j ar zijn zij m eeu ziekenliuis in Noorwegen verpleegd De G 11 op een miJn geloopen Onitrwil bet ongeluk dat de G U ge troffen heeft in h t SHortenmelk wo rdl nog liet voffeendo meogedeeld IX Ju 11 cii de Tangka waren op haar dagelij kw heii kruisloclil oen het ongeluk gebeurde dat dit taal va t hij daglielit muel zijn geschied De nationaliteit van de mim ih onheIvend dooh daar bet ongeluk bij dag plaats bad iH het bi de heerschende weersge teldh i i onttaanHchiinlijk dal men met een drijvende niim te doen hee t gehad iV Tamgkft moet wel in d onmiddellijke nahilheid van de G II zijn gewe wt anders had de redding der bemanning niet met zooveel anecefl kunnen vï orden uilgi oerd Nidere In j ïonderhoden omtrent de loiVr uht van hel ongi hik onthrt ken nog QEMENGDE BERIC HTEN Orthopaedische inrichting Tc SehnedBin is men bezig eun ortiiopfllcdléelie Inricliting met werkplaatsen te maken voor invalide Dui B die krijgBgevangfien Kr zal plaats zijn voor 250 personen Aan dr J van Afisen Jan ortliopaeddscJi clilrui Is de mediHche t ehandelin opgedragf a Spekbokking Zaterdag ia te Rotterdam binnengekomen de vrachtlogger Clara II reeder A v d Toom kapitein T v d Zwan beiden te Scheveningen die voor rekening van de Vereeniging Handelsbelang te Scheveningen uit Bergen in Noorwegen heeft aangebracht een lading sloeharing welke door de bokkingrookera leden van die vereeniging tot spekbokking zal worden bereid De lading was 880 ton groot Valsche distributiebons De centrale controle op de distributie te Rotterdam is er thans in geslaafd een drukker op te sporen die zich schuldig gemaakt heeft aan het vervaaidigen van valsche distributiebons Zyn drukkerij welke zich bevindt in het Jioordelijk gedeelte van Rotterdam was er langzamerhand geheel op ingericht De vignetten die op de nieuwe bons gezet zullen worden had hü ook reeds besteld bij een zinkograaf te s Gravenhage Na een verhoor bekende hü reeds verschillende opdrachten te hebben uitgevoerd Ook heeft hij 100 stuks van de onlangs in beslag genomen 4000 bons Hij had des e afgeleverd aan den commisaionnair R die zich rwda in het huis van bewaring be vindt Diefetal van dr friemen Te Zaandam ziJn Vrijdagnacht door Uddel van braak uit de houtzagerij J e Morgenster van de firma Verwey te Amsterdam alle diryfrriemen twintig in getal en ter waarde van ongeveer 5000 guldengestolen Een drijfriem werd teruggevonden op de houtwerf van de firma Middelhoven I efstal van munitie Uit een der in Zijkanaal F bü Sloten gelegen met munitie geladen schepen is munitie ontvreemd de diefstallen biyken al geruimen tijd te hebben plaats gehad De schepen worden aan de eene zijde van het kanaal bewaakt doch aan de andere 2ijd © niet Haverdiefstal door militairen In het te Gameren gevestigde RykafouragemagaasÜn verdwenen op geheimzinnige wyze voortdurend zakken haver Na politieonderzoek ter iriaatse werd door den comm de hulp der Rijkspolitie te Zaltbommel ingeroepen Een korporaal en twee manschappen werden in verzekerde bewaring genomen Zy bekenden een groot aantal zakken haver gestolen te hebben en voor lage prijzen te hebben vericocht Uit de instructie door den rechtercommissaris te Tiel in deze geopend bleek dat verschillende personen bij deze en andere diefstallen zün betrokken Inbraak Te Leiden is gisternacht ingebroken ten huize van prof De Blécourt aan den Witten Singel Een buffet is opengebroken en daaruit een aantal zilveren lepels en vorken benevens eendge gouden voorwerpen ontvreemd Ernstig gewond De sergeant Van W van de fortbeietting bij Aalsmeer kreeg bÜ het werpen met hamlgranaten een projectiel tegeii het hoofd zoodat hy ernstig gewond werd Ingazondaa Meded lino n Koopt Uw HoedeD Petten bd Baretten bij CAREL KROPMAN KLEIWEB 2 II BOUDil Hi uwa modslUn 12 STADSNIEUWS GOQÜA 2 April 1918 Het Wielrijderadepót nij verneiiun zal het Zaterdag j De Huuropzeggingswet Zoual wij rtK dfi iiKldi ii iri Mij maken onze lezein upmerkzaain dal de o wet bepaald dat de liOurder dfp Terzoefcï iritftlgverk IwrUng van een door den verhuurder geilane op gt ii t en do liuurdir die verzocht d it een niouwo iLU 11 r tc t Imi zal komen op grond dat geen overeen 4 lemming i verkregen ouilii it e n nieuwe huur ii h liiiiiien é e 11 week na de inweiklngticdiiig dej wel sclir fudijk hebben lii enden tot d niuirconiini ie 11 dn t de huurder die verzocht nietigvorklaring van e n door hem zelf gedane op eK 5ng en d luiiirvUi dl v r7üekl te bepalen dat eeu nieuwe iiuur lot i ind il komen omdal lu n i elatin heeft een nieuwe huur aan ue g ian zJch binnen twee weken na de inwerkinglnHi ing der v ei chrtftelljk zal hebben te wenden tol de Hiiurcoinnii ie Kaas De Kaasvereeniging deelt aan de als exporteurs ingeschreven Kaasfabrieken mede dat zij van den Minister van Landbouw een schreven ontmng waarin de Minister er op aandringt dait maatregelen worden genomen dat de productie van kaas met een vetgehalte van 20 zoodanig wordt opgevoerd dat een hoeveelheid van 420 000 K G ter beschikking van de gemeentebesturen kan worden gesteld Deze beschikbaarstelling is zegt de Minister nooddg omdat het rantsoen levensmiddelen door de ongunstige omstandigheden verkleind moest worden T O P I D O Naar w l vernemen is de voorgenomen loeht vaji de GoudhChe Toerifttenclub T P 1 D O op 2e Paaachdag naar de bloembüllenvelden wegene het Hleehte weder der vorige dagen uitgesteld tot a H Zondag De drankduiveL Zon en feestdagen bieden voor helaas nog maar al te velen een welkome gelegenheid voor drinkgelagen Eerste Paaschdag werd hier wegens openbare dronkenseiiap zediere P H aangehouden De man die heftig verzet bood werd naar het bureau gesleept waar hy z n roes in arrest kon uitslapen Wegens openb dronkenschap zoowel als wegens weerspannigheid is procesverbaal tegen hem opgemaakt De Sabijnsche Maagdenroof liet Intieme looneel van de liouwmeesterH vv as Zondagavond in den Nieuwen Sehonwbnrg met Iwveiistaande klucht von Pranz en Paul von Schonthan De zaal wiiM goe I bezet door een op lachen beluel publiek En er is flink gelachen ook daartoe leent dit stuk zich wel al is het lang niet het beste atuk vaTi de von Hchönlhaii i Het sjot ervan Ih tenminste onmogelijk de sehrijvers hebben er zeker geen rftad mee geweten op het laatst Het stuk Ih lang niet nieuw meer en daarom blijft een b briivtng achterwege Het geheet draaide ditmaal om Adolf Bouwmeester en Alei Frank de eers e tL tooneeldilrecteur heeft de loescbouwerti dikwij is doen schateren en ook Frank als de orOf had een uitstekende creatie Doch ook de an tr eJen v ii het gezelschap hebben zich 1 m hun iMk sckwcton wnantoor do l i oun succes w Alleen moest Il AHMEaSTOL terenmorgcn i de luiKKilr Znlincn vnn hier eïon voorbij d hallo 4mmVr tol y oeraten trein naar Sdiooilhovtn geapronge met het goTolg It wn zUner bconoiij vrijwel algereden ni F B I lioonhov vervoord cii later vandaarper auto naar Hottordaiii flij zal het Ijoenii oi e HAiJKTBEGVr y QffeDü gobrpk aan brandslolfen ib op du uls Naaien Brei chool alhier vaeantie gegeven gt lurende 10 dagen Aan do Avond Vakteekoiiscliool alhier zijn do le aeii geëindigd Op n 4 Vrijdagavond ai m eeiF der localen der Openliiire School een tentoonstelling worden gehouden van do verschillende teekoningen MIXUWEBKBRK a é UlflL In de vergadering van den Gemeenteraad weid tot Ien onderwijzer aan school no 2 benoemd de heer K Hage te Aalten en tot onderwijaeres mej Miedema thans tijdelijk In beginsel werd besloten de schoolgeldheffing op de openb scholen te verhoogen Met de uitwerking van dit besluit zal worden gewacht op de nieuwe Schoolwet als uitvloeisel der wijiziging van art 192 der Grondwet Het salaris van den telefoonhouder werd van ƒ 250 op ƒ 400 gebracht en dat van den gemaeentewerkman van ƒ 600 op ƒ 700 De heer A J Terdu ambtenaar by het diatributiebedryf alhier staat op de voordracht voor directeur administrateur der levenamiddelenvoorziening te Reeuwük De heer L den Toom heeft bedankt als secretaris van het bestuur en als lid der kiesvereeniging Algemeen Belang lu de joarvergiadiering an de kiesvereeniging Algemeen Belang iS besloten zieh aan e eliuiton bij do Liberale Unie Tol afgievaardigdon naar do Centrale vergadering werden benoemd do heeren P C Do Zwart en C v Leeuwen Cz n tot plaatsvervanger de heer N R Slop Uit de rekening van den penningimeesler bleek dat de inkomsten f 94 50 en do uitgHven f 62 90 hadden b Klirag en zoodat het goed loi f 31 60 was Ia de piaati van den heer A Blonk die als lid van de vereeniging heeft bedankt word tot bestuurslid gekozen de heer 1 C De Zwart REEUWUK Ter benoeming van een hoofd der openbare lagere school A alhier zijn op de voordracht geplaatst de heeren 1 J de Boer te Kallenkooten Frieal 2 J de Grdbt te CHaehotïi ÏWie Triesl r3 P Meïdersma te Wadenoyen Gelderl Afd Reeuwük Holl Mij van Landbouw In de onder vooraitterschap van den heer A Breedijk gehouden vergadering van de afd Reeuwyk en omstreken van de Holl My van Landbouw is tot afgevaardigde naar de buitengewone algemeene vergadering te houden 10 April te Amsterdam gekozen de heer A C de Raad en tot diens plaatsvervanger de heer C v d Heuvel Uit de rekening van den penningmeester den heer A v Spengen bleek dat deze loot met een batig saldo van 37 77 Aan de afgefvaardigde werd opgedragen by te houden stemming zijn stem uit te brengen op den heer Th Wesseling te Hazerawoude en vóór het behoud van het Jaarboekje te stemmen saoLynm Als spreker van den Vrijz Dem Bond rad Vrijdag b het café van de Wed Zuldervhet op do heer C Kortland van Schioonhoven mot het onderwerp die a 8 verkiezingen on wat vil de Vrljz Dem Bond Spr zelto een en ander breedvoarljg uiteen Na afloop gaven eenige p r ionen zich 0 1ft lid van don V D B op KBNMSOEVING De BURGEMEESTER van GOUDA brengt by deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den heer Directeur der Directe Belastingen enz te Utrecht op den 29 Maart 1918 xecutoir is verklaard het Kohier no Il der Personeele Belastins dienst 1917 dat voormeld Kohier ter invonlering is gesteld in handen van den heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den by de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 2 April 1918 De Burgemeester voornoemd ULBO J MUS INGEZONDEN Buiien verantwoordelijkheid der Red Gouda 2 4 IS Mijnlieer do Redacteur Gelieve opname van on lers hiando regelenin Uw geëerd blad waardoor U onj ten j ersle zoiidt verplieliten Ik waM gihteron getuige van don aard i gen vluggen wed tnjd Gouda 1ZwaIu wen I t och wat was evenals bij andere door den Q V B niigMchreven voetbalwedstrijden het gebrek n Goede leiding Ik zal uiet te cei ruimte in beslag ne1 uien dooh wil lechts enkele opmerkingen anirn Ik zag tot mijn grooto verbazing aan Zwaluwen een itraf chop toedienen welke MWn maar kan oorkomen blj de leiding van iemand die niet berekend Isvoorzljn tank Weliswaar zug Ik den Zwaluwenachter speler liever rt ot in t veld verschijnen I Voorwaar n goede welor voor een rugbywedstrijd f J Deze aebter peler werkte danig met zijn handen wij zagen hem drlo malen de bal aanraken wat natuurlijk voor Gouda drie besiisto goals betcekent binnen het strafseihopgebied Voor bullenspel fluiten had de he r Mulder waarhchijnlijk van den G V H nparto opliÜiting genoten Wij zagon n vlug opbrengen der Gouda lhnkervleuget gevolgd door n prachtige voorzet zonder dat èén der aindere spelers zich voor doel bevond in een vrije Hchop veranderd Wel beseliikt de G V B over enkele goede Hl lieidsrechters doch het overgroote deel mag ik m l l OHchou on aJ liH ken op dit gebied KiTideracht ig evenwel tegenover dit onkundig oplreden van den scheidsrechter stelden zii h mkole Iwleii van de ZvvaiH wen aan om door sissen webeldeii enz bun grieven onder do aandacht van het pnbiSek te brengen Hoogncliteiid IV 1 IMHOLZ Dan is hH nog niet altijd hands Wij heblHn persoonlijk ni t den wedstrijdIx gevtoond dorh hebtjcn vele klachten aangeboord Zio ons over k ht 1 SPORT Voetbal Uitflilagen van gespeelde wedstrijden Ie Paascbdaig 1 1 klaaeo A Ajax Hpairta 4 1 H V V Blauw ffU 2 0 U V V HB 8 4 2 V O C DF C 0 0 B Spaxtaan Feljonoord 11 Dordxochl Concordia J O 3 V V R I C 3 3 2e kl C V U C T O P J O NoptunusFortima 03 l j kl Ooet U iD Robur 2 1 Noord Frifiia I S C 30 Porwawl W V V 3 0 Goudöoho Voetbal Bond Ie kl Zwaluwen Alphen 2 5 0 w n o Vriendschappelijk Olymplar Gouda O I Ajax Ii V V 22 Be Quick JHaarlom 2 1 2e Paasohdag Ie kl B D V£ A F C 1 1 Noord Frisla Veendöan 30 G V B Wisselkrulsoomp Gwida Zwaluwen 20 2o kl Goutla 3 01 mpIa 4 1 3 Vriendsohaippelijk 01 yTOpia Haarlem I l 22 Go alhoad aaa lem 3 1 Blauw ffit M V V 40 Copcordia V O C 2 2 Hilveranm A ff 60 N A C t Gooi 1 2 VitosfieBe QuSck 0 3 Quick N Spartaan 12 Quick A Amstcl 7 1 H B S Quick 14 Ned Mil Elftal Wiliom II 3 1 V V V Heraulce 1 3 O V e r z 1 c h 1 Het glorlepunt van do Paaschdagien is wei geweefli de schitterend gowooflien wedstrijd van Ajax Deze Ainsterdiamsohe club heeft zich In een subliem gesipeeldeu sitrijd met 4 1 onldaain van ooncurrentto vmu Sparta en waar nu ook Blauw Wit bana zag in Den Haag geklopt te worden la Aia de Westelijke A kampioen Te beginjpen valt dat voetbaitievend Amsterdam 11 de wolkenr lel De B kamploen Is nog niet l ekond SpartaanH A F C speelden gelijk zoodat do nek aan oflk race hfcr blijft voortduren In 2 m T O P met slechts 1 0 doorV lj C geslagen een vnj gun iig resultaat oppervlajükig beaebouwd doch ongunstig aks WIJ hooreu daidc Jouweniaarsvolledig waren en beter uiUlag haddonverddend Ia diezelfde n deeling lazeln wijdat VIUjC D H C welke vorig weekeindigde in een nederlaag van V U G ongeldig Is voor den N V B Een bofje voorV IJ C dat thans wel zal trachiten tewinnea om zoodoende Fortuina te benadwren Wat de Paasohwodfltrijden n Gouda aangaat het volgwide Voor het Helgischo Kood Kruis speelde Zondag op het Sportterrein Olympia tegen Gouda Oorapponkeiijk zou de ihuiselub spelem tegen de Belgische Geïnterneerden uit Zeist doch het Hoofd der Interneering had gemeend ver unning hiervoor te moeten we gpren om welke i eden Is ons onbekend In de plaats daarvan werd Gouda ultgenoodlgd en deze heeft daojaan niet alleen gevolg gpg ven dioch kana gezien haar zusterverceniging eem nederlaag toe te brengen Volkomen verdiend Want van begfci af dacht Olympia de overwinning binnen to hebben m word daarin door hetfanatiek fjpolende Gouda in bet laatat tot andere gedachten giobra ht Een verhtmding ts het echter met geweeet want de strijd ging meoat tu chen de verdediging van Goudn en de aanval van Olympia De kmt bij dtympia was te vinden in mtddenlinie die absoluut faalde en als gezegd de godaohle van tóch te winnen Een leering is het inUisschen wèl geweest voor het wedslrljdrverloop aie men het verslag IV wedstrijd van Olympia 3 ging niet door wegpns de weoregesteldiieid in de morgemiren die van Zwaluwen weid heel remakikolijk gewonnen w n o van Alphen 2 Den 2en dag speelde OlymjiU tegen Haarlem 2 een spannendon vrtendBchaippelijken strijd van begin tot einde in snel tempo Voortdurend was Olympiai ée meerdere an na rust gpng het bijna uitHluïtend tusschen verdedlgingi der roodbroektn en de aanval plus middienllnie van Olj mpla Er werd goed geschoten doch de Hdo 4verdediger wbit z n plaals en hflxl ojk niet over gi lik te klogien vvwtal Mooyaard schoot enkele malen keihard in en vorsohJUende scheten kwamen tegea paal en lat Eerat In de laatste nümiut kwam voor Olymplai de gBlijkmaker en hoewel het lang nl t ds verhouding weergeeft wa het reeukaal w l zoo aardig voor beide hanWerkend © ploegen waarbij we uiet moeten vergIBton dat 1 eldea rsads den vooivuuidea dag gespeeld baddea ea etik bn van Olympia boveudfen Vinjdag A a de Karnemi lksloot werd de eersta wedstrijd om het wIssvUltuIh 16 17 guapoeU tuflsohao Oouda en Zwaluwen die van Alplten T O P gtlnc i t door Uet was iniet veel QM oi vóór rust was Gouda sterker na rual Zwaluwen Er verd vooraJ na ruai zeer fomob fsapoekl dJikwijila te fomchi de G V B had du ook beier gic tuui etiïl anderen luAtist aaa te stellen voor oeav dergelijkoü wedstrijd buide partijen hadden kl clUen te ovex Gelukkig is de l ondlsvoorutter op het torrem geweoMt inlaachlen helpt dat voordo toekomst l In do oohtenduroa wou Utyuupia 4 van Gouda 3 Vepinekien wij ten slnHte nog dat Vrijdag eon zeor onvoUei Olympia 1 speelde tegen het militair elftal Do Olympianen waren in het eerst minder dem do Depilt4iiannetdes doch na rust waren zij de sterksten de wodatrijd be n esi edudigde in den rugem en iin een gelijkspel Olypla MUItair ElfUü l l Het begin Is voor de militairen doch do aanvallen worden goed aigieslagcn door den HoedMooyaard Langeamerhaud raken de Olyinpltmen meer aan elkaar guwond on gaat het spel meer gelijk op Ëim g oodo aanval van links brengt daarop den ii itairen door een zeer kaliuo bal do leiding Ns rust is de Hymplavoor hoedu Ix ter op dreei do blauwwltlen zijn nu ook Hterker ea niettegeiislaande goede uitvallen waarbij vooral de midvoor een vlug speler blijkt gelukt hot den u4litairen uiet het spol te keoron Uit een vrije schop oooïi do Wilde en komt het einde inet l l I oor deo aanlioudenden rogen was er weinig belongsteitlag 01ym Ma Gouda Ohl Beido ploegen tellen invallers Onder oen opwekkejiden marsch vaa het Balg Kampcorps wordt afgelraipl en er worden vau bekte Na rust h do linltsbimnen uitgevallenon wordt vervangen Hot begin is vrijkalm en zeikar van oen overwinning nomen do blauwwitten het al heel kalm op Dit komt hen echter duur te staan Gouda raakt meer en meer iiywpeeld debacks weren zloh onorra Olympia krijgtgeen kans tot dtoelpunten en d aanval dérroodwitlcn weet dikwijls gevaarlijk uUlo vallen uit een waarvan Slop onvoldoende wegiwerkt en de bal in het doelbelandt OI Groot Is de vreugde bijdo GoudaniensohoD en hoe ook Olympianu opzet het blijkit onmogelijk op te halen en als do soh dsrechteir die owt thansniindec kon voldoen einde fluil is het eon door eïithou iaet spel wrdiende overwinning voor Gouda 1 Bi Gouda het heele Iftal hardwerkend met badcs ah uiifiblinkem bij Olympia alleen Kettler te vermiBdeu de llnkshaK onihöude aioh van oifnoodlg forsch spel Olympia Iaarlom i 1 3 2 DirX ct na den aftrap ontvffekelt zich een verrassend vlug spel van belde zijden met OljTnpift iets sterker Toch is het de Haarleaii linksibinnen die met een goed doorgezette bal aan de gasten de leddlng geeft Tharas wordt Olympia overwegend sterker herhaaldelijk wordt het doei der roodgebroekten bestookt waar echter de doelma op zijn post blijkt en menig goed schot koert Met dezen kleinen voors prong gaat rust In Daarna is Olympia direct wear de meerdere en van een onvoldoend wegwerken profiteert Cremer door keurig den bal om te halen e n golijk te maken De llauwwltten blijven voortdurend aanvallen ntonlg schot wordt giolost w o eenige keiharde van Mooyaard t en do paal on een van Vrancken legtn de lat Doch doelmasi en verdediging weren zich enopm on hoo pjjlsnel de Olymplanen ditmaal den bal opbrengen rosultaet blijft dboi het keurig verdedigen acht irwego Een H uitval geleld door den ibiksblnnen en overgenomen door den rechtsbuiten wordt met een sohUtere den schuiver in eeai doelpunt Mngezet 1 2 Hoe Olympia óók werkt alles schijnt ver geef tot eindelijk juist toen de sriieldsreehter willdc affhiiten Steensma den gelijkniAker in het net deponeea t Bij Haarlem vooral de verdediging te roemen hoewel de doelman wat onzeker werkt benevens de snelle UnJciblnnen bij Olympia het geheele etftaj In vorm LAND EN TUINBOUW De moaschen en d graanbouw Aaqgie ten het in dezen tijd gjowemioht is dat In ons land Mveei nwgelijk graan wordt geteeld la het ook noodjg dat zooveel doenlijk alle schadelijke Invloeden die de of weng tder gmkuiakkers geringieir maken wD rd n geweerd In verband hlennee vesfigt het hoctd van dm phyttuypattiologlscheo dlravt de aandacht van belanghebbenden op de schade die da muascben aan dea graanbouw kunnoD toebrengien doordat zij het dÜgozasWfi nog niet ontkiemd al reeds ont kiemende nuu 0 MU iIiwl a ook later dcwidat zéj de rlJpeiMlaol re da rijpe korrels uit de aren halen ook wamoMr bel gcÊMu reeds tfaooort la wamr noglB hokken op het veUatuit bestnjdiug van de muwchea U dua teer zeker geweniHÉtl I a r de muiwolum hulaoiuMii soovol als rlng nuAcAi niet tot tte bosohinad vogels behoiorw kunnaa de elgeoMUS of gebrulkora van bepaaMe gronden daar vrijelijk deze vogjeU kten vangen oC doodon en ook hunne nestau uitbalen Veretoring nut de nesten en ook uithalen vtui de céeren Is wel verroweS het beste middel om mussoheoAohade te voorkomen Daarnevens zou op de graanakker hot scMetcit van inuwohen met vuurwapenen Keer aam t bevolen tiju wouueer niet togenwoordtg de patronen zoo duur en scIukATsch waren Eoliter kan ook op varzoek van de eigetULren of gebruikers van gronden waar de mussoiien schade doen door dea burgiemeester der gemeente in welke de ggonden gelegion zijn bij ultsoaidering aau hm of aan hunno la thabbers rorguniUngt worden verleoid aebrulk te maken van middelen om muMolien te vaugm die in t algeinoeu voor de vogelvangst ongtoorlootd zijni Du burgemeester kan aan die vergufnnlny bepaakle voorwaarden verbinden on een van du eerste voorwaarden moet natuuortijk zijn dnt ultshiltend laussohen gevangen wonk A en geen andero vogiols va i ongeveer dezellde gT oottc daar deze bij do wot beschermd wordon Zoowol het vangen vaü musschen ai hot uiüialen van h re nesten ntoot sooveel mogiolljk wordeb opgedragen aan bopaaldo betrouwtajfl personen die muaBcheai van andere vogels voWorode kunnen cuudersoheiden Gouda 1 Zwaluwen I 2 0 Direct i aikken beldo partijen flink aanen de strijd giaat gelijk op Na eoojgominuten vtordt aan Gouda een strafschoptoegükond waardoor Gouda di leidingneemt Dit ontmoedigt do Zwaluwen echter niet hüt Gouda doel wordt duchtig bestookt iiiibar ztMider succes Bij oen doorbraak van Gouda stopt de Z wal uwen doelman een sohot maar door oïivoldoondew egwerketi ziet Gi uda kans den voornproiig te vergrotiton Met 2 0 braokt derust aan Na do rust Is do Zwaluwonsteeds de meerdere Gouda moet zloli totvtirdedflgen bepalen maar deze blijkt opdreef vooral doolmaai en rechtsachter Reparon Ondanks het zwoegwi der Zwaluwen kan zij niet doelpunten zoodat heieinde ntct 2 0 komt voor Gouda De leiding wns allertreurigst O MARKTBERICHTEN Sottcrdanacha VaaiaarlU Dinsdag 2 April 1918 Aanvoer 168 paarden 6 v ulens 647 mage runderen 55 vette runderen 124 vette graskalveran 1265 nuchtere kalveren 129 schapen of lammeren 61 varkens 99 bdggen 2 bokken en geiten Vette koeien geen handel weinig aanvoer Prezen Kalveren ƒ 3 40 ƒ3 80 geen geregelde prözen weinig kooplust Melkkoeden ƒ 2 30 ƒ5 Kalfkoeien ƒ 2 40 ƒ 5 25 Pinken ƒ 5 90 Vaarzen ƒ 95 ƒ 120 Werkpaarden ƒ 160 ƒ650 Slachtpaarden ƒ 110 ƒ 200 Nuchtere Kalveren ƒ 14 ƒ21 Fokkalveren ƒ 16 ƒ 28 Biggen ƒ 18 ƒ30 Handel matig Varkens geen noteering Schapen en lammeren aanvoer onbeduidfend enkele verkocht voor ƒ 2 ƒ 2 50 Coöp TnialenTerMBlfflBff GoDda en ointtrsken U Qnuém OrotaitcTelUag Veiling Vfin 2 Apiil litlh Spinafzie liuiteniand f 7 8 idem Binnenland 14 50 1 i Kropsla f 3 75 ft Wortelen f 14 50 liabarber f 9 75 Radijs f i KnapMehn f 1 35 1 9 Solderl f l tXï tW Prei f 1 5 per 100 bos Kaasmarkt BODEGRAVEN 2 April 1918 Aanvoer 8 partyen waaronder 379 met Ryksmerk gewicht 2274 K G Pry Goudsche kaas Ie soort ƒ 66 2e soort ƒ 68 Handel flauw LAATSTE BEBICHTEN De petroUumbrotuiim in Roemenië lgen4 een bericht in de Neue Freie Hrm e zal in Roemenifi t n petroleunimo iiopulie worden ingevoerd Het nieuwe monopolie bwirijf zal worden opgericli mei een kapitaal vMi L OO k 300 millioen francsw urviiii Duïtrtohland de meerderht tl der aandeeleii z li ontvangen terwijl OoMenrijli Hong trije en itoemenlt hierin zullen partifci peiTen De pctraleumbndernmuingen uilen ecliter zelfMtandlg blijven werkenZij prodin eeren ten behoeve van h monopoli ebed rijf Welke do producten tegen f 1 1 tfi telden prijs mI leveren De lading van de Celebes Men M inl ons tut Do directie der Stoomv aart Mij Nederland ontving van haren agent te New ork le legraphifloh bericht dat d d B6 Maart i l over de biJiug van het gerequireordo stoomsclup Celebes nog niet beslist was I lijken een door de directie der Konmklijko Holl Moyd ontvangen U Iegrafiseh bericht lieviiid ileh aan boord van de NieuwAmsterdam de geheelo emanning der Moomschepen Zrelandia Gooiland Kiinhnd mi Zeeland met uitzondering van do kapitein Maars en Veldkamp den lioofd mjitdiiiib Rie en den magAiJnmee ter Boon welko voi rliiuiiii ti Ne York blijven Duitacbe Khepeii voor SchiaroMiuilkiMt M n Mnl on uit ïichiermonnlkooff ari termUtdag kruisten hier S DultKbt onder7 e boolen H watervllejlulgw 1 Z ppe ln een torpedoiagoi ea eeo groot aantal hulpkrulsera DultiKbt atMnkelMuuivMr ttopgwitt Vo ns f oï Vas Dlas berichl sou morgea dn nteenkulonasnvoer uit Dultnohlaod worden topgexnt TelejfTsflsch Weerbericht Hoogste barom t rsUnd 763 t Haparanda Laagste barometerctJUKl 760 ta Zutd Oost Duitschland Verwachting tot den volganden dag Zwakke tot matig wind uit weateiyks Iat r Melhcht noordelUke riclitlnnn nevalig tot licht of hatfbewolkt weinig of gMn regen kans op nachtvorst in het WMtan zelfda temperatuur BUBGERtiJKE STAND GOUDA GEBOREN 20 Maart PletertJ AartK d V A Vonk n J de Haan 80 Cysbartli d V J de Lange en J van de Louw OVERLEDEN 27 Haart Frederik Bookholt 76 j 29 Gomnieria van der BrM wed V P den Hoedt 77 J Comctia J d OruUl 11 J Johanna Caibout geh met P e van den Broek 62 J 80 Willam K Scbttling 63 J Hannen Mlnnema 22 j BOSKOOP Van 16 tot en met 31 Maart GEïBORAI Jan i v E vu Voakulttn en M F Schouten Gerke z v D Bijland en A Adema Dirk 1 v D Oosterwljk en H de Rooi Gerardus z v G van den Hodt en P K Hulsman Cornelia Johanna d f G W van Gelderen en G van H nert Maria d T Kl Ko iergen en A Blokhuis ONDERTROUWD Jacobui Kool en Cornelda van den Heuvel OVERLEX EN A G Langerak wed v G van Dommelen 53 J A Blom 21 J A RavenAerg 73 J R Geen 2 mnd ADVERTBlNTIëN KOSTELOOS BURGEMEESTER en WETHOUDKAS van GOUDA brengen ter algemeens kennis dat van 3 tot en met 7 April e k op bon 13 van het Levenamiddetenboelge t K G veenaardappelen kunnen worden g kocbt tegen 11 cent Gouda den 2 April 1918 Burgemeester en Wethouders voorn ULBO J MUS De Secretaris M VAN DER VEUR KOSTELOOS Vervoervergunnlnien manufacttirwL Marktkooplieden en reizende venters In nk nuiaoiuren die in aanmerking wenwAett h komen voor uitreiking van kftartmi welke dieiutt zullen doen als venroei4 ujctten voor oen beperkte hoeveelheid manivtecturen litMulteód roor verlwop aan particulieren worden rerzoelit hun oaain en a ireH mode ts deeten ten kantore van hHLovenanidcMenlbedrijt vdör ol op ft April e k Gouda den 29 B feart 1918 De burgemoester vpomMiDd ULBO J MUS JoDgs te Bed iende 0 vi agcl flink Jongmenich eenigBzins bekend met kaotoorwwkKaamheden pu sofar jfmaohine ver eiscbte Brieven onder ao 1283 Bureau OoitdscbeGoursnt 12t8 12 Boelbuis te Haastrecht NourU J KOEMAN l HAASTRECHT III op VaUDAG U APUL 1 IS d nanism 9 nieuw tijd n da woainl vui d i H tr W STOLWUK ildau lund OE HOFKAMP in hel Ofnnbur om laat gald Tarkoopaal 25 MELKKOEIEN l guiste vaars en 3 pinken l aftandschc hit en 2 drsclitige zengen Verder K df Umaa 1 kMiwMMU hoolaaliaMar aet hoolharh 4 eokoawaa waaohaaaUtt koolbarry ene Bouw en Melkgereedsehappen o Blge Meubelen en Haitraadi a hcl a rtrder isd verkoop sal ordes eaa ebod a Mor aa vooi de Ttrkoopia sli eBUBiBerdte siea 1311 S6 P Slapeloos hsid br n t iemand la een oeMud van volkomea uiipuitio MIJaliardt a ZeauwtabletteaOTorwlnaan ilapelooalieid ipoedll tD Khenken U ca vcrkwikkcndea laap Doan tajaafdbeid Boaruat 1 ophouden ea ganeien U vati mbuw achiilhald 1231 IB Per koker 60 cl 3 kokere f 1 70 Oawbadellik lulvat i mea eeteMl VarkriUb bij Apodi ea T