Goudsche Courant, donderdag 4 april 1918

i o 1 063 Donderdag 4 April l I8 A7e Jaargang WAT WIJ BEHANDELEN Wtr Alle soorten Gordijnen Afltvcrlng op ma t gespannta en alt nieuw ffsapprAtaord WOLLEN KATOENEN ZIJDEN EN DONZEN DEKENS DAMES EN HEERENKLEEDING voor Voorjaar en Zomer wordt keurig mooi feKoomd of geverfd en bIi nieUw geperit Mantels en Over lss n geve men reedi nu in behandeling vertchoteo goederen worden magnifique in een donkere kleur geverfd LAMPEKAPPEN worden geiloomd en zoo noodiil op everfd miU de niet verteerd iijn wgt voortl bi ïijden Umpekeppen veel voorkomt TAPIJTEN KARPETTEN EN LOOPERS worden eitoomd of geverfd het Hoornen tot nu toe de eentje methode om deie goederen door en door ichoon te maken Overgordijnen met en zonder voering Verichoten voering wordt opgeverfd en weer Ma de gordijaen gemaakt wi leveren deie kant n klaar af Kleedjes Handwerken Kussens enz worden met bijzondere zorg behandeld met het oog op de kleuren vooral deze artikelen geve men 0O vrpogüldlg mogelijk in behandeling ROLOORDIJNEN kan men om met rollen en lallen toezenden wij leveren die ook weer zoo af ROUWGOEDEREN ï T aadagendesverlangd mÊmmmÊÊimÊi m itÊtat mm mÊmmm binnen 24 uur enz enz Bekende uitstekende behandeling Vlugste aflevering 1290 210 99 DE PELIKAAN 99 Sfoonn WaS ch M VSPverl Chemische en HOtel Wasschep GOUDA Telef kantoor en fabriek No 196 Int Na 8 uur 8 avonds No 476 WINKEL MARKT 41 Telef 253 mmmÊÊmmmmlImÊmkmmmKmmÊÊÊÊmmmmÊÊÊÊ ÊammmÊÊmmÊÊÊmmmÊma mi ÊÊmmmÊÊmmmÊmmmmmÊimmmtmaÊmmmm V Ogdirtiouwd C STEENSMA EN 1291 9 RIEK DAHMEN VON BUCHHOLZ Gouda Graaf Flon we 6 a Gravenhag Suazkad 124 3 Apnl 1918 Geld beschikbaar In alle bedragen voor hypotheek credleten voorschotten tegen persoonlljke of zakelijke zekerheid en voor scheepsverband Brieven onder No 1078 Bureau Ooudsche Courant Markt 31 12 TE KOOP EinnpaanlsMlilClli uitatekend ieach kl voor kle n badnjf Tc be vra an bi JAPHET lOOUMAN W atUaa lmonil O SI 1277 10 BOELHUIS te BERKENWOUOE Da Noun J V N DER LEEDEN a Oud Pk l ll a d IJasel ia voornemen op VRIiOaO 11 APRIL 1910 nvannend dea mordew ten 10 UPtt aan de Bouwman woninl 02 bewoond door den Haar K M HALLING ic BERKENWOUDE in net openbaar te verkoopen i 18 Kalfkoeieii 3 Pinken cenigp Kalveren BOERENWAGEN TILBURY SCHOUW KAA8PERS WRINOTODBE KARN STA REN KUIPEN EMMERS 2 LOSSE MEN BRUGGEN en vele andere 1197 40 Landbouw en Melkgereedscbappen en andere roerende goederen Vóór den verkoop af enummerd Ie bexlchtlfen Sitn liganliald oor ultipaiiiiin als twee druppels water O o Jcoklels knappe vent Jeekie verdulveW knappe vent Maor als de Aslka dat madier af doet on hem wil zoenen o o wot zal er don g beuren Denk boete Bousaetad in d lucht springt denk groote waterval stroomt recht obat boven denk zij niet httJ bbj denk edele lord vindt onaonge name iwsilie deok Jeekie blij bij ou aau du Imitït dtnk bij gaat nooit weer tt rug naar Bousastad o tante tante neeD l j blijven in Engeland m Zondagi twei uia 1 naar de kerk en zijn wee groote handen op zijn bulk houdend rolde hij oJiiver van hel lachen Toen builde er weer een uil vlok bij de omheining Jeekie opende de tent en tikte den oanvooWer an de dragers op l n 8 houder Diae kroop naar blnnea en an Lp namen zij den bewusleloosen Ayl w ard op en droegen bom naar de V vor iiiige opining lu de omheining dio xlcb juJst tegenover de tent Itvond en vreund genoeg half openétond Hier stonden dl twee andere dragers woartuue leek ie zoon geheimzinnig onderhoud gehad had Uj toiva op wacht hun mak kers waren aan de andere zijde geplaatst Jcek e va de aanvoerder der drogere lie pen door de opeoing als twee mennen lie een lyk noar bel graf diugen Juist op dat oogenblik begonnMi bulten weer twee uilen te krljsaben A lword werd nu op een draag Mar gelegd die van te voren in gereedbel l was golracbt en acht Asikls maakten zloh ge reed mn bem weg te voetw Ë vaa hen boog zldi over bet masdLer tWardl vervolgd Mevrouw BERGMAN VERLOSKUNDIOE Spraakuur ia 4 uur PIJNeOOMSTRaaT 4t COulnoord 1085 DEN HKAB i d Ilin 3 a 7 10 DB GELE AEGOD H RIDm HAOGAJtD door Uevr Stonn vui Leeuirao K erk d Betu Nadni k rttodai 75 O wilt u dut weien Dm zal ik het u vertellen en hij Iwgion oen lang ver rd verhaaJ Voor hij geandigH had was Aylward op ZIJ giovallcn en Isig vast m slaap Lieve hemel I zelde Joekie hem be schouwend dSe whisky is erg sterk hoewel het merk hetzelfde la als ala de leden van het Lagerhuis drinken Dte wMffty a aoo sterk dat ik de rest maar W weggooden en dat deed hij bij nam zelfs do moeite de fleech met water na te epoele Ziezoo nu lul ie niamaad meer lü verzoeking brengen zelde hiJ de bovengenoemde flesch aankijkend met ean eigeaaanHg gUmlachle en daa oog zul e niemand kwoAd doen evenale eeD Jus door de lelephooni Daama loeghij de flesch kapot en verHet de tent Bufeon wachtten drie der hoofddragers 0 vrienden tbq hem bleken te eijn hem op en hij raakte met deze drie in een wjt ernsüg geeprek Zij sobenea tot een utt te komen dat lij bezworen met f Q vreemdsoorttgen eed die beatMid uit a en Ukhhw der handui ep be Éen Meleolll Qoedkoopbte en solledste adres voor Meubelen al T f la Kaïten Buffetten Stoelen met leer en pluche Veerenbeditellen Wollenen Satlindekene TheeteteU Sple el Schllderllen enx en BV Bp l l dr a voor ioa l llaM hiiar lijkapl on n 20 KOMT ZIEN iiMinTiar44t uwiMignuiitcMi lll RoHerdam Tel IJHi BOSKOOP Advertentltn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P AaWELLER Zlideweg72a Inli Il Mnrt tijiIriitiiii2m HUUÜCOMMISSIEWET De HUURCOMMISSIE voor de Oemeente OOÜDA maakt bekend dat ra t ingang van 4 AFRIT 19IB ann haar biiröau 8pl0rln0Straflt 118 tu33chon 2 8 UIJI p verkrijgbaar zijn de forranlioron voor hot aanvragen van goedkeuring der liauiprijsverhoogiugen bedongfto na 1 Januari 1918 van woningen waarvoor de HüurcommiBaiewet door de inwerkingtreding der Iluuropzeggingawet van toepaising zb worden HUUROPZE6GINGSWET De HUURCOMMISSIE voor de Oemeente OOÜDA maakt bekend dat mot ingang van 1 APRH 1918 aan haar bureau Spl PlnflStraat 118 tusBchon 2 8 UUPf vorkujgbaar zijn do formuheren waarbij Ie de huurder verzoekt nietig verklaring van een door den vorhnurder gedane opzLgging 2e de huurder vorzoekt om te bepalen dat een nieuwe huur tot stand zal komen op grond dat geen overeenstomramg is verkregen omtrent een nmuwe huur de de huurder verzoekt nietig verkUnng van een door hem zelf gedane opzegging 4e de huurder verzoekt om te bepalen dat een nieuwe huur tot stand zal komen omdat hy nagelaten heeft een nieuwe huur aan te gaan Do HaorcommiBöiH voi oökt do huurder dm zooveel mogelijk per s o o n 1 Ij k de formulieren e komen afhalen teneinde de inlichtingen te ontvangen noodig om de formulieren juiat in te vullen De verzoekschriften onder 1 en 2 bedoeld moeten Ingediend worden binnen een week na de inwerkingtreding der Huuropzcggingswet die onder 3 en 4 bedoeld binnen twee weken na de inwerkingtreding dezer wet Do Huuropi ggingswet 3 in working getrolon 29 MfiJirt 1J18 DE HUURCOMMISSIE VOOR DF 1294 100 GEMEFNTI GOUDA BRANDST OF VOOR I NDUSTRIE Aangebodeni prima uitgezakte RUN è f95 per tO OOO Kilo s Aanvragen bij fclerüipl 2 s avonds 476 i Wat getuigt dit Baron de Geaarclenos de Oranci te Vu t heeft op een nloonilellin £ een eerepnji toe gekend aan ooaen den Hebeelen xomer en elk Har weder bloeieodan overblijvenden tulo planten 20 dezer iware planlen m S loorlen f 1 Voor atamrosao 80 cent en 3 voor f 2 Btrulkresan 20 cent en 10 voor f 1 50 kllmros t bolbe onla enk of dubb 20 voor f 1 Nieuwite oaetua dalia a 20 cent en V voor f 1 50 Voor de groenten uin bloemkoolpiMten 100 voor f 1 50 alaplantan en iianplant n 100 voor 75 cent Irootvrnohtifa rdbaienplantan 100 voor f 1 50 loort laar keua allea met kweekwijae reap vrij bealellioil per poitw of rantb 10 caot hooier Landzicht KweekeriJ Lelden I elef Interc 459 ï NERGEE Energiefvonner vpor Underea ZemamfaküBEtk ennerstellenden ARNHEM d DÉogiatan t étèhèiUUM ModftvakBohool roor Gouda en onli g dde plutseo Aanceilot bl de vereenlgliit voor Ma l v pc al n t f arivanhan Goedgekeurd bg Kon Beal 26 Mi 11 No 46 Opleiding tot Dostuntière Couieuso en Leerares M iilwibild mr ligiD gM li Infii tm m n HffltlBit D School II nrpluIM tu Oasira 109 our Braa SI mi Wrlloi kwM unUIn DIr Dean HEYrELEÏ 0 Het Advertentiebureau van De Goudscbe Courant TELEF 82 MARKT 31 bezorgt de plaatsing van AOVERTENTIEN in alle Nederlandsche en Buitenlandache daten weekbladen en andere periodieken zonder eenije prijaverhooiinj MP Inzending van 66n afschPin steeds voldoende Inlichtingen worden GRATIS veratrekt VRAAGT UWWINKELIER Naar de Wereldbepoennde Meubel en Linoleunïwas A S R A Het beste artikel voor het wreven van meubelen en linoleum Is vooi aoedkoopop en voordeellger in het gebruik dan de beste bus was Koopt één flesch A S R A en u blijft niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel en linoleumwas A S R A Waar niet verkry baar wende men zich tot onze HaofddepOIhouder voor Gouda en omstreken de firma 362 50 L VAN DER BEEK Grossier in Koloniale waren OOUDA Adverteert In dit Blad i Benauwdheid OP OE BORST veroorzaakt door vastzittend Blijm hoest bronchilii luchtpijpkatarrben aatfama alaapstorende hoeatpnkkel hoeit bij ouden van dagen kink en jmhoest Gebruik hiertegen ANGA SIROOP Deze iiroop werkt genezend sUjni oplosaend verxachlend zuiverend hoeitalillend Maakt de ademhaling ruimer Prija per Bacon f 1 40 3 flaconi I 4 OP REIS i d 0 bij aamenkoniKen en vergaderingen II bet goed ileedi een gemakkelijk inneembaar hoetlilicnd middel bijde hand te hebben Voor dit doel fabriceerea wij Anga bonbont verpakt in gemakkelijk in Uw zak mede Ie nemen doozen van 35 en 70 cent 1232 34 Fabrikant A MIJNHARDT Pharm Fabriek Z iat Verknjgb bij Apotb en Drogiatan Sproeteïi 1077 9 komen vroeg la t voorjaarl Koop bijtijdi een pot 8PRUT0L AGENDA 8 ptïl 105i wr T m Blauwe Kraifl VoOTjaATBTergadering Chrietel Letterkundig Verbond 6 Apnl Soo de Reaal 8 u Leztoj J Gerhard toot groep Gouda on Om Btr o vMi don Ned V jeiarlSr Bond 15 Apa 3 wat Gobouw Bouw en Wonlngtoeddit Ondereiana om n Ai mattorg 90 April Sw do Riunk 8 n LsilDg Lod Tan tBerap voor dor Veroanlg ng dar Beln Leren Beireginc Baleefd Tanotfeen w k M tïdlf madodeollng to mogen ontrancon van wrgadaringon ooncorton rarmdkallJUiadan ani om daaa dan In oma aawds f nr BDMI GoiiDscHE mum iTieü T s © aa i cL v ertoarautieTDla d voor Q o a d SL © xl Oaan strelcexa VERSCHUNT DAGELIJKS a Al BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNEHENTSPRUS per kwartaal 150 per wadi 12 umt mat Zondagiblad por kwartaal ƒ 2 15 por week 17 cent orora waar it boaorgmg par toopar gaachlodt FralKO por post per kwsrtaal f LH m t üoadagibllld 2 S5 Abonnementen worden dageluka sangononn aan ou tmtmia MARKT 11 GOUDA bH onse agenten den boekibandol on de po tdiantoean ADVERTENTIEPRUS Uit Gouda en o utreken beiioorendo tot don bozorgkrlng 1 5 regels ƒ 0 80 elke regel moor OU lAan Uuten Gouda en den besorgknng 1 S regele ƒ 0 05 alka regel meer ƒ 0 18 Adm antifa Tan pubUaka TermakeUlkbadan 10 cent per regel INOKZONDEN MBDBDBSLINOBNl 1 4 nfoU IJi dkf ngal maar Mt Op de voorpagina 60 Iwagw Gowone advartentilin en Ingaiaidas madadeeltaiftt bU oontnet tat laar gnaduoMrdon pr is Graota lattara an nndan woidn Mrekend naar plaatanimta AdvartenUën tamnan worden ingoondv door biaadianlnmit vu aellada Boéltes dolaren Advertantiabunaax an onia Agaatm Administratie i Telef Intern 82 Redactie Telef Interc 545 Bureau MARKT 31 GOUDA DE OORLOG Aan het Westelijk front plaatselijke geveohts acties De strijd in Finland Olémenceau contra Czernin Zwitsersche kolonisatie plannen Over pro en anti gevoelens ONS OVERaiCHT ui iiiiHuliut U Uardlun lubben aaogebo l n ij zyn doarop In een duikboot naar Duilhchland gebracht om bun ult lo itmg aan Knipp te iconen hiti draadlooB bericht van den EKelto rtn nuldt dat DuÜnche gevangenen hebben uie eeeMi eld dat éAn dor DultRobe vèrdragendo kanonnen we4ke I arys bettcbleven do7Pr dagtn uit elkaar gesprongtm Is Do vijf artijtirixten die het stuk bedlenden w r l n f ood Op grond van de beide hierfwren afgedrukte stellingen kan geen Nederlanderm 1 iets anders wenschen dan dat de oorlog die thans woedt partiè remise wordt d w X dat de beshssing niet door hetawaard maar door gemeen overleg g4 schiodt Dat toch ia wellicht het eenige middel om de Btrydenden van de ontoereikendheid van zelfs de beste bewapening te overtui gen en daarmede van het ontoelaatbare of althans onpractische van den oorlog als middel tegen beslechting van geschillen en tevens het eenige middel om tot oen we reldrecbtsorde te geraken zoo dom Een invloedr k Franach Ziwit sersch Kamerlid kiwam lelfs op de geniale gedachte het verdachte llement in dit voor etel te neutraliseeren d or een dergelijke kolonisatie te ondernemen in Maorkko voor den aanbouw van andere onontbeerlijke or tikelen en medewerken b i dt vorming van nieuwe troepen Volgens berichten van Duitsche zyde heeft de Duitsche regeenng den voll scom miBsanssen te Petrograd verzocht de Roo de Garde in Finland met meer te onder steunen Wy hebben gisteren in C z e r n i n s re de gelezen dat Clamenceau nog vóór dit offensief in verbinding met Czemin zou zyn getreden Thans meldt een draadloos be richt uit Parya dat de Fransche premier kortweg verklaarde Czenun heeft gelo gen We tyn nu even wys als te voren Zou uit Czemin s rede zyn op te maken dat de strijd in het Westen dus feitelyk alleen om de Elaas kwestie wordt gestre den Clémenceau noemt Czemin s woorden openlyk leugentaal Willen wy onze lezers niet vervelen met citaten uit perscommentaren der verschil lend gezinde bladen dan zou ons overzicht 2ich tot dit weinage moeten beperken want feitelyke gebeurlykheden vallen noch van de fronten noch uit de politiek verder te vermelden IntuBsehen willen wij toch nog even de aandacht vestigen op een bericht uit Zwitserland aan de N jCrt Zooals men tteet zit men er in het kleine Zwitser land wat de voedselvoorziening betreft a even slecht voor als wy Eenige weken ge leden nu deed een Zwitser in Berlyn ver schillende Zwitsersche kranten een middel aan de hand om het dreigend korengebre t m nder ern ïttg te maken Het middel be staat hienn dat eenige duazenden flinke landibouwersgezmnen met het onontbeerlyk ste huisraad door de regeenng naar Oekra jina gezonden worden om daar braak lig gend land voor Zwitserland te bewerken De Duitsche regeenng zou volgens den man m Berlyn zeker bereid gevonden worden om deze kolonisatie te ondersteu nen door de lewenng van moderne land bouwmachineneen van meststoffen e d Natuurlyk moest men daarvoor In ruil aan DuitBchland een deel van het gewonnen graan afstaan Het plan leek verdacht Er waa begrype lyk wantrouwen Enkelen zagen er een nieuwe uitgave in van een vroeger plan dat Zwitsersche werkkrachten naar de Duitsche kolenmynen trekken wilde Doch de groote meerderheid en daaronder ook de heeren in Bern vonden de idee nog met BUITENLANDSCH NIEUW Tot dusver heeft de toestand san het front de laatste dagen nagenoeg geen ver anderiDg ondergaan en ia het by plaatse lyke gevechten en bedruvigheid der artil lerie gebleven Wat den afloop van de verdere gevechten betreft leggen de reserves waarover de te enover elkaar staande legers nog kun nen beschikken natuurlek een groot ge wicht in de schaal Het zyn de laatste re serves schreef df commandant de Civrieux jn de Matin die evenals altyd door haar tussc henkomst over den afloop van den reu lenstrgd zullen beshssen En ook hy ver zekerde dat de GeaUieerden hun hoofdie serve nog met gebezigd hadden Havas gelooft dat de Duitschers eerst huD grof geschut en mumtie die niet mee konden komen zullen opvoeren en als dat gebeurd ia opnieuw komen opzetten Laag vliegende toestellen belemmeren intusschen het verVoer De troepen der geallieerden HJn opnieuw versterkt De Fransche bladen verwachten algemeen een nieuwen schok die in de richting van Anuens zal aankomen Of de ergste stryd voor het oogWlbhk reeds gestreden is dan wel wy hier alethta een voorspel aanschouwden is intusschen voor mQ buitenstaander toch zeer moeilyk ut te nakea Ëenerzyds lykt het met waarschynlyk dat de Duitschers het by dezen eersten stoot voortoopig zuMen laten anderzyds mag eéhter ook met uit het oog worden verloren dat ook m de frontberich ten de politiek een itol speelt En de regee ringen hebben m dezen oorlog niets onbe proefd gelaten de weermacht tot duizeling wekkende hoogte op te voeren In Finland duren de gevechten tus schen de Roode en Witte Garden nog steeds voort In Zuid Finland zyn nu ook de Duitsche ybeachermmgs troepen geland Mo gen we de Times gelooven dan rukken e Witte Oardes naar Kern aan de West kust der Witte Zee teneinde den noorder spoonveg af te snyden Dit nieuwe gevaar zou er toe he bben geleid dat er een coali tie is ontstaan tusschen de plaatselijke Bol Bjewiki regeenng en de Engelsche en Fransche autoriteiten ter bescherming van de Moermanlyn De vertegenwoordigers van Engeland en Frankryk zouden er daarby in hctoben toe gestemd de plaatselijke Sovjet als opper Bte autoriteit te erkennen van die streek INCSLiANa Do Britsche zoolleden De I vnning btandard publiceert oen on derhoud met Havelock Wilson over de be hliuti houding der Urilscho ze lledtti tegen üvi r Dulteotiland als resultaat van den luik boo toorlog Van Duitmihe Invoer na dm oorlog zei Ha elook Ktlson zal geen praivü zijd De UrltflCpe zet liwlon Kullen lu dn oorlog gmn groiidhtofftn noOr DulHchtand brengen en ge f i Duitsohe o l ril aten naar Engeland mee ttrugnenaeD AMEBIKA V r ij b o V n ö 1 u d e V S Dt eorete tap is gedaan voor de oprlch ing van vry havens tii de Vtreonlgde Staten en hot wetFonlwerp dat bij het oen grea is ingediend hoe t groofe kans lo Mordtu anngtnoinBu Du memorie van to Uchting ztgt t Denkbeeld van een vrij havtn of ten vrijo zont 1 aikoinwlg uit furopa waar tarieven zijn ingeMtld Daar lijn de vrijhavens van KopeniiiiKen tMi Hom turg n vuur den oorlog kon len kooplie d n in dtze twee pluukscn btoidelen zon der te IjjO vertraging en zonder onkosten voor invottrreciiton fcen vrij hoven I een ifgebakende zone in oen zetAavaii w ar een schip mag Inden en lossen nd r beperkindt douanebepalingen of uderen welke beloet zijn in entrepot o en word n opgthla HU Hongkong hee t II vrijhavi en is Now York voorbijgu tittfi iu zijn buitenlandüchtu hmidol en jn pehetpvBart en ook de hand I van itjf tr U mi vooruugegnan al ver im Ipunl voor dflt g dtetlo der kolonKm ui l d ze ntad een vryhavm geworden BELG k n nieuw t nlvoreitelt gobouv in Brusaol Volgens de Gazel van BrusiseJ zal er hinntmktjrt een begin worden geuioakt mot ien Ik uw van i n n uw gebouw voor do ryo Univerwitdt daar ttr fetede DU g boiw zU verryztn lu ht Loopold i ark OOSTKNBUK BONGARUB AanvuBlag Ciemln s rede In 7ljn rwl heeft zernln ook f spro ken over do Oosti nrijkaohe vrodesvcrdrogtn In in dit deel van zijn rede kreeg meïi de bevestiging van htn bericht dat de Donaumonorchie Btrategischc woor borgen vroagt voor zijn velügbeld dws HoemotiiMch g bled vraagt Of het moge lijk zal zijn dat te doen zonder deu Koe II ni H oorzaak te ge ven tot ft rok V In Bem nam het plan ommddellOk in atu ie En nu meldt een officifel bericht dat het plan zyn voltooiing nadert Er zal met de betrokken regeenngen onderhandeld wor den over de medewerklnf van vakmen schen over den afstand Tan grondgebied over garanties voor den doorvoer van werk krachten hulpmiddelen en wat er verder tot zulk een onderneming behoort GEMf NOD OORLOOSNIEUWS kï9 lieg machines buiten gevecht gesteld In een ttkgrtun aaji Al arbeidt re In de vüpgkan po waarin hij iien aanspoort den inbouw t bcipondigtn ct t e Brit cheniinistir voor I irhtvoarl Onze aviateurslebben in dezen ng H3J vljandtlijke ma liire =i biitin govtMjht gtt teld en 7eer veel vijand n door bonmen en mltroulleurvuurKwloüd 1 De Dnltseho en Engelaehe var liezen In den grooten slog lit oorlogpcorreepondtiit Bn de Dcut hc sz itung zegt dat de Fritontt lnj wijzü ain troofit overdreven cijfora noi n t omtrent de Duitsche verlitzt n De corroepondent was juist van den rechter Het vèr dragend geschut SpirenBcle 1 laden vertillen dat de wer kdijko uitvinders tan hit vèrdragoud ka uon dat Pari H be chl t twee Spnntaar den z U die hun uitvinding aan hetDiit Over ae verschillendf p ro en anti gevoelens tenslotte ontleenen we een zeer lezenswaardig fragment aan een arti kei van Lotsy Men ontmoet aldus deae whr hier te lande helaas nog steeds personen die hun pro of anti gevoelens ten opzichte van een der beide thans strydende partyen ten koste van het ons allen betamende pro Ne derlandschayn koesteren De grond van de meeste anti gevoelens ia eerbiedwaardig doordat deze afkeer van onrecht is het ongeluk wil echter dat dit onrecht aan bepaalde personen of naties geweten wordt terwyl het aan instellingen of systemen te wyten is Het ware uitermate wenschet k dat een ieder doordrongen ware van deze twee ah solute waarheden lo Aan den oorlog zyn onrecht wreed heden woordbreuk en alle mogelijke an dere ellenden onafgeselMden verbonden onverschillig door of tegen wien deze wordt gevoerd Den pro Duitscher zy hierby de in België begane wreedheden den pro Engelschen de in den Transvaaloorlog begane wreedheden ter overdenking aanbevolen 2o Een duurzame vrede te gronden op machtsevenwicht is onmogelyk omdat de machtsposities der betrokkenen telkens wis selen en een machtsevenwicht dus niet an ders dan labiel kan zyn d w z op den een of anderen dag zelfs door zeer geringe on middellyke oorzaak inéén moet storten Feuilleton Van anti en pro gevoelens zyn dus blechts twee algemeene en één beperkte ge rechtvaardigsJ anti oorlog pro ereld rechtsorde en pro Nederlandsch De laat ste 18 trouwens m de tweede inbegrepen want de positie waarin wy thans verkee ren toont dat ten duidelykste zonder Wereldrechtsorde is de onafhankelijkheid het zelflbeschikkmgsrecht der kleine naties slechts schrfn Zy Bie in een Statenbond een zoodanig gevaar voor de Souvereine Rechten van de Staten afzonderlek zien dat ïij op grond daarvan tegen toetreding zyn mogen zich wel eens ernstig afvragen wat er van onze souvereine rechten nog is overgebleven hem dan terugigieven aan de Astko die u een prachllgc belooning zal geven een beloonuiigi zooals je je niet voorstellen kunt Ed laat mlj nu u w antwoord hooren I aarop antwoordde uil No 2 Broeder ik neetn uw aanbod aan uil naam van het legier en bezweer dit by het Dubbele Zwemhoofd van Bonsa Wij zuil koman en de blanke man Vemoon die Miingana worden zal meenemen In ruil hitr oBT beloven wij niftch u te vol gen of kwaad te doen nóch de anderen die lil uw kamp zijn Bn waarom 7011 d 1 wij dïU We zyn er niete op gesteld om gedood tt worden door die afachuwe i kL toovermacht die u hebt een nacht di 3 geluid geeft en dan van ver j f door lemaade lijf hoen dringt Welke warende woorden der Asika Breng Vernotm te rug of sterf Niete onders verlang Ik breng Vwnoon tenigi opdat hlj mijn echt genoot worde Goed zelde uil No I binnen ee half uur zal Vemooo voor u klaar zijn Goed zelde uil No 2 blnnea een half uur zullen ac t onzer aan dea ooel kant voa uw kamp zyn om bem te oot vangen In alle stilte In alle stilte mijn broeder Als hij schreeuwt zullen wij hem een prop indeo mond doen Vrees nJete nieaiaad zai iets weten van uw aandeel In deze zaak Gotid mijn broeder bi Bonsa A pro po hoe Is bet niet Groote Bonsa Ik vreta dot de blanke mon Vernoon hem zwaar gevoed beeft en daarom lever Ik bem ook Qit om ilja beUisBciieDniB Toen ik veitrok waa d God seerzigk on het gebeele voik treurde Maar hij is 7 o nder twijfel oneterfelijki OngjBtiwljfüid Is hij onsterfelijk mijn brood oen webiig tooverij In zijn maag als hij er een heeft kan bem niet fMjhadea Vtuurwel dierbare bloeder In Honea ik wenscbte wel in uw ptaaU te ZIJD om de groote beloomng te ontvon gen die de Asik u zal gurven Vaarwel vaarweg Toen gingen de beide vogels elk een anderen kant uit nog vooitdurendedireeu wend tot zy elk bij bun eigen kamp waren oangekMnen Jeekie was in da tent voa Aylward be 7ig om b j het llcbt von een kaorsje deu kird in aUerzonderlingRt toilet uit ie dos H Hi Lit zyn zak haalde Teekle het goud tinnen ntaiiker te voor chija dat Alao zoo lang had nK eten drogen en bond het zorg vuldig over Aylward s gelaat In zictizelf mompelende Crij hieldt altijd zooveel van gpud edelt loni Aylward en Jeekie belooft u dat gij genoeg daarvan zult zien loen ontdeed hij zijn Lordschop van zijn jae zijn vest zijn sokken en fijne schoenen en tmk hfcn in de plaato sijn eigen versleten sandalen en z jn eigen Aeikl overkloed aan Daar zei hij eoo zo t welgaan en mtt weage ail n mmeterde bij bij t zwakke licht van de kaars den lord die er zeker wonderlijk gpnoeg uitzag Zelf de hoogte zelfde kleur van baar selfde oud vuile kleeren en daar Aeikl s nooit de moioor s gezicht gezien omdat Uj al tijd masker dragen lljktn zij op ekaar paalde wijze en andere symboleo die be kend zijn aan geheime genootaohappen In West Afiiilta Jeokie gbig nu het kamp rond om te zien ol allee op zijn poet was Daar deed hij Iets wat Iedereen zetv vreemd en gevaarlijk zou vinden hij klom namelyk over de omhefafag eo verdween in het boaob waar kort daar na een kreet weerfclouk ah het schre wen van een uiil Een oogenbük laier begwi een andere uil In do veirte te schreeuwen vaaroip de drie vooriuiaraete dragers elkaar toeknlk ton Maschica hadden zij reeds meennia len dion nacht tulen hooreoi schreeuwen en lulesehien ook wisten zij dat Jeekle dio Bonsa zoo van nabij keside j slechte getroffen kon woidfen door een dlrecl be vel van Bonea gegeven door daa mond van de Asika self Ook ia het mogelijk dat zij iets wieten van het nachtelijke on derhoud van deze twee uiten die zooals meermalen met zulk behekst gevogelte ia Wöat Afrika gebeurt tHh ontpopten in menechelijke geetaften Een van hen bleek Jeekie te ztjn eo de andOTe een Asïktpriester die toevalligarwijze nog familie van JeeUe wa 3eel goed broeder zelde de uil No 1 ai wat gij verlangt is de Uoodce man dien de A4ka xieh als editg ioot begeert In hemelsnaam Ik heb mijo beet voor hem gedaan maar Ik moet aan myxelf eo aan onderen denken en hij gaat groot geluk tegemoet Ik gaf hem een slaapmiddel Kom dua dodelijk met aofat man meer niet anders couden wij u doeden naar de omheloiDg ea irlj oiüleu den blan ken man VerooAD overleveren Qij solt