Goudsche Courant, zaterdag 6 april 1918

iWp W i sri 3 4 Al 4 ê Voor eeo 18 eri fl teerliiii van d H B 8 wordt gasoollt eea TEHUIS bil leeiMMir der H B S Brio n un MEVROUW BICKER Ball irul IB Din Hi o 1302 10 PAKKISTEN TE KOOP 173 geklampte PAKKISTEN ongeveer lahg 75 breed 6t hoog28V c M houtdikte ca 12 mM de meeste voorzien van handtouwen en bandIJzer Tl ilm 1 tl bivrigin kintoor KAARSENFABRIEK alhlir Te koop gevraagd GESLOTEN WARANDE Tuinhuisje of Koepel OpfflTC van priji afinetingeii en waar te be zichlilea onder motio Zilje bureau GoudscbeCourant 1301 10 Groep Gouda en Omatreken V d Ned Veg Bond Opeobare Lezioo door den Heer JAN GERHARDT Amsterdam ZATERDAOAVOND 6 APRIL 8 uur precies Sociëteit DE RÉUNIE Oosthaven Onderwerp Vegetarisme en drankbestrijding In oorlogstijd BT TOEBAIIG VBIJ 1303 25 Goudeo Tieoties te koop gevpaagd ad f 13 50 Gouden Vijfjes ad f 6 75 BIJ groots kwantums nog lata hoogar Adre l Gouwe 127 Gouda Boelhuis te Haastrecht Nol rla J KOEMAN te HAASTRECHT aal op VRIJDAG 12 APRIL 1918 dei mor geni 9 ar D nieuwe tijd aan de woning van den Heer W STOLWIJK aldaar genaamd DE HOFKAMP in het openbaar om odq tant S M T rkoop ai 25 MELKKOEIEN 1 guiste vaars en 3 pinken 1 aftandsrhe hit en 2 draclitige zeugen Verder EeniA kippsa 3 hooiwa Di hooiioliudder mat hooifaark 4 sohouweat WHMhniMhiae hoolburrr eoi Bonw en Meikgereedschappen en nif Meubelen en Huisraad en hetieen varder teo verkoop k 1 worden □ feboden Morgeoi voor de verkooplo arieDunioierdie sien 1281 36 STOLWIJK Advertentlïn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L VERDOORN StolwIJk Hoesten eo verkoudheid Gebruik Anga bonboni Doo 3S en 70 et Bij Kinkhoest en lijinhoeK luchlpgpkaUrrbenbronchilit ilaapitorendca hocitprikkel hocit bi ouden van da eaen Aithnia 668 20 februikc mea ANQA Jlroop Per flacon fl 40 3 flacon f4 FabnkanI A MIJNHARDT Phamac Fabriek Zeist Verknjib bij Apoth eoDpQgliteii Adverteert in dit Blad POUTIE GEVONDEN VOORWERPEN Op eiken werkdajr des voormiddas tui chen 10 en 12 uur xijn aan het bureau van politie alhier inlichtinfen te bekomen om trent de navolgende aldaar gedeponeerde gentenden voorwerpen 4 alcuteU 2 portejponnaie B een kinder muts een broche een zakje met inhoud eencilveren ringetje een kindert ontJeVoorts i n te bevragenEen taxhondje bü P C W Begeer Turfmarkt 108 2 bankbiljetten by J HomhnnkMarkt 66 1 rozenkrans by J M GretsenMoordsche Verlaat 8 1 roaenkrana bü BGraafland R v Catsweg 38 1 schippersboekje by P Boer Heerenstraat 81 1 bonboekje by G Polet Jan v d He jdenstraat 14 1 taschje met inhoud bij G T Steennland Kleiweg 81 1 leesboek by F BikAchter de Kerk 2 1 mes by C A Groenendaal A de Kerk 34 1 ring met sleutels by D Binee Geuzenstraat 26 1 koperenBleutel by J G Zyieman Stoofsteeg 15 1 kinderportemonnaie by A VerwoerdVoonvillens IG L 1 hoedenspeld 1 geelbontje 1 bruine portemonnaie 2 pr handschoenen 1 blauwe das 3 handschoenen by H de Vos Kleiweg 47 1 gryze muts by K Anker Walvischstraat 30 1 rozenkrans by M Steenland Boelekade 80 1 medailIon by P A Schouten Kleiweg 63 1 heeren handschoen by N Graafland Zwarteweg 10 1 Bchuit met vaarboom by H Barendse van Stryenstraat 44 1 R K kerkboekje by J IJpelaar Lombardsteeg 10 1 sierspeld by H J Bloot A de ViBchmarkt 62 2 portcmonnaie s by J v d Hoeven Pr Hendrikstraat 64 I zak spykers by C Fokkers Fluweelensingel 62 1 leesboek by D V d Nieuwendyk v Str enitraat 19 1 slot met ketting by C Groenendyk Gouwe 109 2 sleuteltjes by Chr Key L Dwarsstraat 38 l portemonnaie by K v d Heuvel VarkenmaAt 27 1 gebedenboek by Wed Lugthart IJsaellaan 89 l ketting met halaband by W Klem Voorwillens 15e i kinderhandschoen by MJonkheid v Beveminghlaan 32 1 passer by G V d Sloot Baanstraat 9 1 wittelakdoek by P L Bokcer Markt 39 1 portemonnaie by A C de Vos Gouwe 2021 kindermuts by G Gent N Haven 2961 R K keritboekje by N F v Duyn NHaven 96 1 pakje portretjes by M deJong Rozendaal 13 1 rozenkrans m étui by E V Rmtcn Gr Flonsweg 34 1 dasspeld by J de Jeu Spieringstraat 43 1 vulpenhouder by J Moerkerk v Bevernmghlaan 33 1 paar handschoenen by Weeshuis Gouwe 31 1 streng touw by A Schouten Boelekade 168 1 gnffeldooa metgriffels by A V Eek Keizerstraat 61 1 portemonnaie by B Perdyk Karnemelksloot 77 1 paardendek by J v LeeuwenBoelekade 141 1 stroohoed by J H v dEng Stoofsteeg 17 2 werkiborstels by S Jl eefsma Wydstraat 43 1 lorgnet by Jde Quant Aaltje Baksteeg 10 boven 1 koralen ketting by A v d Sloot Baanstraat 7 1 handschoen by J KoningsJaagpad 36 1 zwarte handschoen by JSteenbeek R v Catsweg 21 1 koker metnaalden by F Kuster Wachtelstraat 261 portemonnaie by N S Both Turfmarkt 128 1 blauwe muts bjj J NieuwenhuizenKuiperstraat 49 1 hendtaschje by J Radder Kamemelksloot 43 1 horloge met ketting by G J Natrap Raam 232 1 rolgaren by M Hemmelder Kamemelksloot 195 1 bril in étui by M J v Wynen Vuverstraat 6 1 rozenkrans by C v MourikZwarteweg 17 1 theeschepje by Liefdesgesticht W Haven 25 1 broche bij A Smient Spieringstraat 69 1 rozenkrans by P de Jong Baanstraat 44 1 halskettingbij C de Jong Turfmarkt 85 1 portemonnaie by A de Bruin N Haven 266 1 plank by B Lugthart Naaierstraat 4 1 portemonnaie by J A Brenlnnan N Haven 841 pedaal by M Lunenburg Markt 72 1 zilveren anribandje by J de Jong Verlorenkort 1 1 achaartj by T de Graaf Bleekerssingel 5 1 koffiebon by M GardenierVrouwesteeg 7 1 zilveren armband by D V d Sloot Baanstraat 9 1 portemonnaie by A C Schouten Houtmansgracht 7 1 horloge met ketting by P A Boegheim Boelekade 26 I Gouda 4 Apnl 1918 De Commiwarls van Politie BEBTHEtDC ADtERTENTIëN Onder dankzegfflnK w or het sedert jaren genoten vertrouwen wordt aan de geachte chfentile bekend gemaakt dat de BAR BIBJRSZAAK van w len W K SCHULINO met Ingan van heden is 1337 opgahevan 12 Namens de familie K W SCHULING Gouda 6 April 1918 ALLEN die iets te vorderen hebben vanof YerBchuWigd ityn aan wylen W KSCHULING worden verzocht hiervanv66r 15 April opgave te doen aan K WSCHULING Groeneweg 78 1388 6 Spierpijn koude en pi n ia de ledematen ewnchtipi o rhetitnatiekitijvehaU pit in den ruj influenia jichtpijnlijke ntenilruatie hoofdpijn oorpijn aanjezichtapijn en kieipijn 1230 Gel ruik hiertegen 18 BNAPERIN tabletten Deae werken eneaend en PIJ nililiend Per koker 60 n 3 koken f 1 70 Fabrikant A MHNHARDT Pharmac Fabriek Zalal Bil Apolh en 11 DrolUu PAARDENVERKOOPINQ VAN Ont PUT HAROKSBN DenrwaariJers to Rotterdam zullen op MAANDAG 8 APRIL ISIS voormidflagB 11 UUPg in ea voor de stallen van de Firma POKLS HEERTJES aan de Hugo de Grootstraat No 63 te Rotterdam ten verzoeke van de PURE OIL COMPANY OF HOLLAND wegena stopzetten van het bedrijf publiek om contant geld verkoopen pim 50 PAARDEN zeer geschikt voor dravend en zwaar stappend werk De paarden zijn tebezichtigen ter plaatse voormeld op ZATERDAG en ZONDAG 6 en 7 APRIL 1918 van 10 4 nur en s morgens voor den verkoop vanaf 8 nurInlichtingen verstrekken bovengenoemde Deurwaarders kantoor OROOTEMARKT f Telefoon 3131 1304 60 SOCIËTEIT ONS OBNOEOEN GOUDA Attentie i v pi Vanaf ZATERDAG 6 APRIL lederen avond prachtvolle Dansmuziek in den DANSSALON op de BOELEKADE te geven door het gunstig bekende Strijkorkest alhier Balletraeester WILLY OAARTHUIS Aanbevelend 1339 50 De Directie U M VERMOLEN VRAAQT UWWINKELIER Naar de Wepeldberoemde Meubel en Linoleumwas A S R A Het beste artikel voor het wrfjven van meubelen en linoleum Is veel goattkoopur en voopdaellgep in het gebruik dan de beste bus was Koopt één fiescli A S R A en u biyft niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel en linoleumwas A S R A Waar niet verkrfigbaar wende men zich tot onze HoofddepOthouder voor Gouda en omstreken de firma 363 60 L VAN DER BEEK Orossier in Koloniale waren GOUDA Abortneerl V op dit Blad Het Advertentiebureau De Goudscle Courant MARKT 31 TELEF 82 bezorgt de plaatsing van ADVERTENTIEN in alle Nederlandsohe en Buitenlandaohe dai en weekbladen en andere periodieken conder eenige prijsverhooging HT Inzandina van A n af schrift steeds voldoende Inliobtingen worden GRATIS TentreJFt 18 liellgaii rMeoin en Benie lloloreD Levering van Machinale Brandliotttzagen Aanbevelend VEST 109 111 j VAN DUIN Moderakschool voor Gonda en omliggende plaatsen AancMloMn btl d verMalglaf voor Mode vakscholen t MaravoBbafo Ooedgekenrd bg Kon Besl 26 Ang 11 No 45 Opleiding tot Costumièpa Coupeuse en Leerares lok iiligiihiM m liiiD libnlt li iwa mun IIIMt h HNKIIW De School il rerpUatat v n Qoaw 109 our Oouw ISlf wur neb aieuw iMrlinien kuBiica uimaldaB Dlr Damcf v HEYZeLBNDOORN WAARDEPAPIEREN AANDEELEN OBLIGATIEN In frialt uitvoering levert DpukkePll yrinkmaoSZooo MARKT 31 Tel 82 De Rooker TcrMidil de loat hel m beile door het gebniik ren Wyherl lebletten iV imeken een eneem m en VTlfweren te eUfker IVdToor verkoudheden en de eYOl en deerS Ten g Dy il viMkin 1 Tabletien Singer Dit ééue woord zegt alles wanneer r sprake is van ITaaimac ines rant SINdLR Naaimac hines iijn en Eerste Klas Fabrikaat dat zich reed meer dan n halve eeuw voor tUe buishuude jk en industrieel erk met roem gehandhaafd heeft 3I1TGEE NAAIMACHINES kunt U kragen In al onze winkelt DIE MEN AAN DIT 7ITHANGB0ED EANEENNEN SIN6ER Maatschappij DepAta aiom jOÜDA Kleiw9g 5 AOENDA t April Sm da Réunie S u Udog 3 GerlmnJ Toot groep Goude eoOm atrakea vu deu Ned Vegewrlar Boud April 8 uur Nieuwe SchouwburgDrwin s Wiener Operette April Soe de Réunie 8 uur ConcertJo de Zwaen en Fie Beszelzon April 8Jj u Hotel do Zaliu Vergadering Qouda oorult 11 AprU 7 u Nieuwe Sohouwburg lOs Abünnementevoorstellmg 15 April uop Gebouw Bouw en WonIog oe ietK Onletetaniboomin Ai H April 8 u Soc de Réurfe Vooldr Avond Nula departement W AprU Soa da Béunla 8 u Leil Lod ven Uerop voor dar Vareei B i der Bain Laren Beweging Beleefd Tenoeken wg geregeld t dl mededeeiing te mogen ontnogflo Tan vergederingen concerten TermntemUiedn enz om deia den In osie egante ti wc DraUn loaii jk o 13064 ft7e tlattr aiig Zalerdau 6 ApriI I I8 GOMCHE lOÜMlVT 3iTi© a x s ean d ve3 te3 xti© blsLd ttoox Q o CLcLet © ara OaacLStrelcean VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNEHENTSPRUSi per kwartaal 150 per week 12 cent met Zondagri lad par kwartaal ƒ 2 15 per week 17 cent oTOra waar de beiorging per loopet geecliiedt Franco per post per kwartaal ƒ 19 met ondageblad f 2 55 Abonnementen worden dagelUka aangewcien aan oas bureau HABKT il GOUDA btl onze agenten den i oelilhandei en de po tkantoren ADVERTGNTIEPBIJS Uit Gouda en o istreken beboorende tot den bezorgkrlng 1 5 regele ƒ 0 80 elke legel meer ƒ 0 15 t an buiten Gouda en den bewrgkring 1 regele ƒ O OS elke regel maer ƒ 0 10 Adrel eotiën Tan publieke TarmakemUiadan 10 cent per regel INGEZONDBN MEOEDEELINaSNi 1 4 regeia ƒ 1 J alk regel meer ƒ OJa Op da Toorpeglna 50 hoogen Gewone adTartentiën en Ingezonden medadeeUngen b j contract tot leer g d ce rdan pr B Groote letters en randen wordes erekend naar plaateruimts AdTertentlün kunnen woidn ingezonden door tuaaobantonut na aollede Boekhaa delaren Adrertantlebuieaux en onie Agentaiu Redactie Telef Interc 545 Administratie i Telef Intero 82 Bureau MARKT 31 GOUDA geen kruiper en geen slaaf is neemt niets aan van den man die hem in het gezicht sloeg en het allerminst wel wanneer dat ter vergoeding van de aangedane beleedi ging wordt aangeboden Men keert zich minachtend af Zou ons volk dat ook met doen wanneer het de beteekema van oen en ander begreep Toen de rege nng meende zieh zy het voorwaardelyk aan den eisch der Entente te moeten onderwerpen stak er plotseling m ons land een storm van verontwaanli ging op met alleen tegen de Entente die ona de beleedigmg van lezen eisch in het gezicht durfde slingeren maar ook tegen de regeering omdat zij dezen eisch niet met verontwaardiging had afge vezen In de geheele pers zoowel als bij monde van alle partyen in onze volksvertegenwoordi ging kwam deze verontwaardiging tot uiting En het bleek dat een onbeteekenend klein deel dat nauwelyks nog Hollandseh heeten mag uitgezOftderd heel ons volk in die verontwaardiging deelde Voor zeer velen is deze plot se opvlam ming van nationaal gevoel want daaruit immers Invam deze verontwaardiging voort een groote verrassing geweest Men had ona volk daartoe met in staat geacht en ge meend dat het de beleediging nau vejyks voelen zou die deze onder bedrei ging met geweld gestelde eisch der Entente had en dat het daarom voor de keus ge steld tusschen gebrek of toegeven aan den eisch om onze schepen af te staan in groote meerderheid het laatste kiezen zoU Dit veronderstellende ging men volstrekt met uit van de meening dat de Hollanders zulke lamlendige lafaards zyn dat zg zich ter wille van een stuk brood laten beleedigen en in het gezicht laten slaan dat 7y hoofd voor hoofd voor een dergeiyke keuze in eigen leven ge steld niet veeleer aan de afpersing weer stand zouden bieden We mogen gerust vaststellen dat de Hollander als mensch met minder fiei is dan ieder ander al 7al z ch dat by hem nooit met een zekere bra voure openbaren De Hollander is waarschijnlyk meer dqn anderen onverzettelyk wanneer hy zich in zyn recht weet en z n koppige taaiheid zal hem eerder onder doen gaan dan zich gewonnen geven Hy voelt ook een belee diging zeer sterk als reageert hy daarop gewoonlyk minder hevig en minder luid ruchtig dan een Franschman of Italiaan of ook een Duitscher en bukt zich met voor een eisch wanneer men hem de vervulling Uut II g eliiedeu lliaiH mout t it lirieitiual toi feüeoiiBtuetrd Aorln dat de lintu LI 1 btlangen der im ne niet in ach g nomen arwi tn dat aaj den arehtUt lutvoeider liij dil werk te groote vrijiitld weid gelaten ouuut HIJ maar eggen wükn dat wie zielt aaij euu ander pugvlt ich aaOlit spiiitfelm kan ÏMa ilaag lu woloutineer e a Ou zo t H aan beij iut er la ou lUid tien ten voi iageii i ngtluclie Kolonie te ullu tlan Uil aantal tiltr ondorgöbrachto Ki JK g V ngeiitn worfi atttdn groottr en t t anal liMrenbni n dal xij tn b lag n lil etonecu i Uijzonaur tierb igzaam z u du voir htn int eiiclitu wutilugeu er ntil uu Miu liciu de omuttige gedachte tjuhud om do raineii er van wit ta aciilklde ren uaartlour zien die liuizon ir uil al tij delijK oiitiewoundm of altt woningen waar 1 jclioüiimaak woede lievlg hcerttclit Uoa men dal nu toch heft kmonfu doen is een r adsel Iltt wam waarlijk toch nVt zuo duur g weiwt daar eenvoudige gordijnen voor tt ha U en Het maakt nu een armoe ilig n sjofel n indruk en aoiigeziin de wo nliigeu alle in du zetr ogoede wijken lig gen verinindt rt het cachet daarvan aau iitikclijk Uaar moet jo mi clit wui r bij li e ra turiiclitn voor zyn om zoo iws hliiUrljk le IijkM uit 10 wiidin aldusluldt het ftlgt int ne oordei I I inrichting van 1 fnlyen Is alloöbeli live aungenaam ht stiul nu Intorlijk niits ander dan een tro pie Idlkaiten Ue wandin dt vloeren de rim en t i er alles naargtuhrttg kaal LLi Jlufel II uttngewooii unge i llig ziet het r uit t Zij II slet hts laaps eeien van den 1 rden rang tn waarlijk woir ook hi£ rtn il 1 Im te V run i r il als nii n wilde i c m ni n du er blvakkoeron vervelen zieh doudi yk o ijbbetren op d stoep heen en w er hun eealg vermaak 1 hun vnl ling en hun pijp ij zien er over ht Ig m tn goed uit zoowel in tmn go I t nis in hun kleenn Htt wa oi n tref fund vtrmlii rmt de Dui rheis dit uU I Wh I nul kwamen Die zagen er nice st lelit uil virrnoetd verarmd en povertjeslil d k teren Voor ie Haagficlic nutsijiiii zljndevreein 1 AH fihiiufn een bij onelwri a nlrekk ijkl 11 Ml Ig IngelMehnian tutft nodsf n vn ntiiHHtje gevondon die ffra g fngih 11 wil liertn I o F ngeittcht ziekti WO lit b ig ondir de miBJt di lnHdo or ih hngflseliH taal schijnt plotseling ztHf qurk te Ij Hangewezen U hit maar gi n ongelukken geelt 1 br km b rt i om van vt rderei ongeluk II t U hpr ken zulUn tr troka ml i clilon t c zjn Nilihuilijk l d nailiipwoedi wttr overie Hollujilerö gevaren 1 wandelstokken orden op 7jn 1 ngi 1h h gedragen dediB iiii en de boordui van de BritHChegovHngeniMi vindt n naboot ing lie t ont eerbiedigen wanneer hun l e ang het tegen gestelde gpbiedt Maar dat belang zal iem te eei Ier van schending afhouden wanneer ze in onze vastberaden houding het gevaar van tegenstand en van een nieuwen vijand vermoeden Om ons toegeven ral men ons met onb ien maar wel om onze vastbeslo tenhcid on e belangen te veidedigen en onze eer en on e waareligheid tegen ieder te handhaven Onze nationale fierheid zal onze zekerste waaiborg yn Ook een kleine die zich vastberaden en fier tegen elke aanranding verzet en gereed bl kt zjch te verdedigen wordt door sterkeren ontzien Dit nummer bestaat uit twee bladen door bedreiging met geweld wil afdwin gen Eerste Blad Oitze Nationale Fierheid en onze Veiligheid Bet voorwaardeluk toegeven onzer regee ringi aan de eischen die haar door de hn tente en m er in t bizonder door Engeland en Amerilta gesteld waren heeft niet mo gen baten Men wilde onze schepen ten einde m het steeds nijpender gebrek aan scheepsruimte te voorzien Maar daarvoor moest men het volledige en onvoorwaarde lljke zeggingschap over die schepen heb ben Juist voor het vervoer van troepen en oorlogsmateriaal vanuit Amenka naar Europa en voor den aanvoer van levena middelen naar de Europeesche Entente Sta t n doet zich het nypend gebrek zoo pyn lyk voelen En aan schepen die met ge bniikt mochten worden voor het vervoer van oorlogsbenoodigdheden en die met be wapend worden tegen de Duitsche duikboo ten wanneer zy door de gevaarlijke gebieden voeren had men ter opheffing van dit gebrek maar bitter wemig De geasso cieerde regeeringen zooals zy zich thansby het dryven van hun oneerlyke zaakjes by voorkeur noemen hebben daarom de binnen haar bereik vallende schepen di aan Nederlandera behooren eenvoudig ge nornen Ter vergoeding bieden ze ons thans 100 000 xon tarwe aan Maar onze regee nng IS voorzichtig geworden We moeten deze tarwe zelf in Amerika halen De schepen die thans in Amerikaansche ha vena m beslag genomen zyn gingen ook daarheen om leven middel en te halen die al gekocht en betaald waren Zy zyn nooit teruggekeerd en zullen misschien nooit te rugkeeren Welke zekerheid heibben we dan dat de tarwe schepen wel zullen terugkee len Maar wy zoo zegt de Amerikaansche regeering staan er voor in dat ze niet in beslag genomen zullen worden Alsof antwoordt de onze datjmy eemge waar borg geeft de thans m beslag genomen schepen zyn toch ook in goed vertrouwen uitgevaren naar uw havens en niettemin geroofd Het is dus by lange met zeker dat we ter vergoeding voor het ons aange daan onrecht de tarwe krygen Maar zou het ook niet flinker met fierder zijn zoo fte die tarwe en wat anders Amenka ona wil aanbieden rondweg weigerden Wie BfilEVKN UIÏ DK HÜFHTAÜ LUCLW 1 1 Wauneir m d ze of gono gem 5enle nog dt u of aad re ijyaliai roBidloopt die vóór tl t ut üireii van vuerkeii in belieer liij de gomeoit zelf 1 dan zal mun goed doen d zKn ens tui te eiidai h t rapport dut li iifi dugtn lu H Grtt enliiigu is ii tgo briclt door Ie commiHhi wier taak ht aa ee ii8 ni t gaan of ds xfle dui onr don gu d ns dl aan de vm bouw ing van i SliOLiwliirg zijn b htte el wt nut Ig £ ijn biHtifld wnl nuttig Bijn aangewral llal ripp rt iH e n cli rpe aanklichtg v ri n t en het goim iiulijk I h er ia drfe hjl tikon Ov rl g met Iv kmlij n iB voor het g inuk uit gtphe l mi o iioolt een iuk ni ur van lii gun ui m 1 het ziakje liel t en de e I t 1 maar zoo lis hüt I om na d n bol opkwam Toen i ij iti Parijti wa zag hij wat oaidl e trijp op de luuttuild in tui schgufvbujrg tn lij loehl d t II dr d ei k IJij komio nl t I s den rniam van den fabrikant rnrug of ton Ne t rl nd el e tlrma fat o 11 van II bon o li rih len niet e n o d ktn overon kwam i i t in hem op D pnjH beiro g f 11 O per Vietti tei w 1 t and gebl I U i dit pri lOs htt z Ifle 11 r t lat it wa te erkrjfetn ii I 11 ri vuil 1 t ur Mot r h oriTls K 01 ihileirl o a dat er I I ma 1 g II r l iitig mti g h iid n is tl K rlv n ni I r n i g n In l II vo r en w rk als üt ooiirt lUu ge 11 wair oigen had voor sn 1 lui ti fn onoii iwiii afweiking Het v rk iet IJ g leid zofït do Lo uu Hl n zt U t 11 n I dat ei r t naarni l miu II i I iiiUrdc men rh rektii h pgil V I I II 111 I r g maakt mo twrr n i 7 n 11 I ft r ni it in n tiedui omd it du nn in ii Ier 1 1 Uif i ii i nr I I 1 = wei e na nflriig on d nan la iit op l ripport te xin figin Pr is t n tiid gen tst dal er ailg m n g ro fin er M K meenliii ko expl atie in tiltvf e li 111 eigen iicheer door de geaiKeiite In o n hag van dirmljlu r ig w rd Ie rtlote n de verbouwing ftn d HanK 4 h cli mvihiirg ok loor i in persoi ei 1 t Maar de Hollander heeft over t alge meen zoo scheen hét atUians weinig natio naai bewustzyn Men moest dua vreezen dat hy een mdividueele beleedigmg wel degelyk voelend en zich tegen iedere beper king van zyn persoonlvjkê en vrije wiU beschikking en aanranding van zyn per öoonlyk goe i recht kfachtig verzettend niet een beleedigmg zyn volk aangedaan ala zoodanig zou ervaien dut hy met den eisch van onderwerping aan anderer wtl wanneer deze niet hem persoonlyk maar aan zyn volk gesteld werd als een ver nedering zou voelen en niet de aantasting pvan het goed recht zyner natie als een smaad Men moest vreezen dat hy nu hy persoonlyk ongemoeid bleef voor de wair digheid en het recht en de eer van zyn volk met het gebrek zou over hebben Men meende dat zoo hij wel persoonlijke fier heid bezat de nationale f erheid hem ont brak omdat hj te weinig nationaal VQeld en dus in den smaad zyn volk aangedaan niet ook zelf den zweepsiag voelde die hem in het gezicht striemde De verontwaardiging die zich alom ge openbaard heeft heeft getoond dat men 7ich hierin gelukkig deerlyk verg st heeft De zweepslag ons volk door de Fntente toegediend toen zy onvoorwaarlyke onder werp ng aan haar wü eisthte heeft de Hol lander m e gen gelaat gevoeld en yn na tionale fierheid heeft wch tegen dezen smaad evenzeer als teg4 ï liet aangedaan onrecht verzet Wy ryn en dat is het goede gevolg wellicht van den ondervonden smaad een volk gebleken t recht heeft op zelfstandig voortbestaan omdat zyn gevoel van eigenwaarde dat niets an ders H dan het steikc gevoel een persoon lykheid te zyn hem dat recht verzekert Het zal goed zyn dat onze regeering daar mee ook in het vervolg rekening houdt Door een weigermg van elk gunstbewys van wie ons eerst sloeg en smaad aandee i 70U zy dat kunnen toonen Het zou ge handeld zyn m den geest die de veront waardiging der vooibygeganc weken toonde De internationale toe6tand wordt ook voor ons dreigender Wy hebben ons nu byna 4 jaar buiten Oen wereldoorlog we ten t houden Maar deze oorlog nadert haar hoogtepunt Het gaat nu tusachen de twee partyen erop of er onder en we mogen nauwelyks verwachten dat ze ook maar een oogenblik onze neutraliteit zullen do gowpren Jetiklo heeft het altijd ge dacht prachtijge uU kb ling buekirult voor al als d vijand het niet heeft En nu weet ik het zeker Jeekie vergiit zich antkire mattr zelden Ja ik g loof zelfs voigdc hij er vertrouwelijk aam tot dat Jetkte 7ich nooit vergist Hi zoekt inaair stcexlH naar de waarheid en ten aioUe vfiiidt hij hut altijd M r dan een maaiid waa voorbijgiegaan en majoor en raoMXHiw Vernon de laat hio wttr ge hotl hersteld aa de n oele iiifaöi n vain haaj tocht door Afrika a wil dlernlseen stonden op het achterdek ven het BtooniMchip 13 n r en in de gou don trali n van de ondergaande zon za gen zij voor het laatst de kuilen van West Nu dal i gauw genoeg verteld Toen Mr Aston do agent aan v ien ik de kis t n geadresseerd had hoorde dat Ik in de tad wae kwam hij mIj dadelijk op aoeken ea deoide mlj mede dat hij een vljftl l zTraje kieton had ontvwngeo die aoQ mIJ geodreedeeTd waren ten huize deze 8omi re wngevlng on hun eerfilvrij opgewekt getti ik verflauwde langzamer liHiid wijgiiul tondin zij Ugtn de ver sclaiiHing geleund tet ian opeens do HliHe verijrak i n leulgaylnfl gejaagd aan ZIJ 1 metgezel vrotg Haar d iik Je aan IcHklo Pemk aan de Asika majoor ant woorddi Jet kil nut half onderdrukte Mimi bib ei gevoel of zt hier ergens inde buurt Is met als ze In OBze kamer In het Gouden huis somfl Ineene te voorschijn kwam voe het koud in den rug en ook in tioofdwol die recht opstaat t U vreemd Jiekle hernam Alan maar datzelfde votl ik ook W I maJTlDr denk zij denkt aan ons I n V oral aan u en ze gooit on met iHiucbten ml als een ntraatjongen met si em n gooit Aulka doel zulke dingen wilt u zi niet heoiemaal meiiBoll vol mit BomtaduïveU van gtwlawht tot geslacht umeu Misnehieu tieett ze Iets ont ilekt wat haar razend maakt iit zou zij nu na al dten tijd nog kunniu ontdekken Oil ik weet het niet Hoe kw ik t weten leekle kan het zich nlert bekoor keu Ml Boirii n heet zij ontdekt n trou win met Misfl Barbara ItflBachion heeft de Viiia verdri t dat zij u ditmaal verloren heeft ukistieiiitu heeft zij zich gedooS oin dicht bij u to kunnen blijven inl i Mllt n wacht xlj tot u terug komt Do Vëika kan dit alle e aU kIj wil tnaioorl Slot voigi van je oom Hij WM van plan geweest ze peir stoonwehip Benir te vers he pen Hij ine bt dat ze monnters ijzorertn bemllen Ik antwoordde hem dat ik hem zeer vrrpliclil was voor z jn goMe zor gen maar vond het niet noodig hem om trent d n war n Inlioud van de kistje in Ie lichten loen vroeg tk him nog ho zo oanigikoimeu waren en ot er geen brii f bij waa geweest en hij vertelde dft op ee n inorgitn nogt voor het kantoor wa i g N3pcnd een aantal inboorling n de kis t n hadd n gebracht en voor de dour van h t kantoor hadden opgestapeld Zij had den aan dm knecht meegedeeld dftt zij door negers van oen anderen stam waren lK taaid om do kLsten tot iiler tt lirengt n n daarna vtrtrokkon zij weer taal nog teoken aci t rlatend Ik betaalde Aston zijn onkosten dankte em nogmaals hart li k eii daarmee was hot uit De drit envi tig kistjw Btaan nu nisllg in h t ruim en oajige ven oia Ijzererts Ik heb zt z If widerzooht ea geloot niet dat er iet t aan mankeert Zoo beiiiten we dan belialvo nog di hal ketting die de Asika imj gal 4 100 000 om ona hulahouden m o to beginnen en ik denk dat het daar wel ra e gaan zal en dat er ook nog wel wat voor dcu ouden braven Jee kle over zal schicioo Ia Alan ioo U het antwoordde Bar bara daarna blcot ze een oogenblik in gedachte u verzonken stoao want de naam v iï Jtfkie had haar aai let do n den ken Alan wat deck e toch dat er van Lord Aylward geworden l Ik weit tr nietB van Na om e aan komst in OudrCalabar zijn Jeekie m Ik en een paar van d drager naar den oflloier vaa justitie ge aji ea hebben een verkJaorioa ooder eede afgelegd omtrent het Iverdjftijnen van Aylward Wat Icon den wi nog m er doenl Wt t ji l tsi Neen dat wiet Ik ook net Maar ge iool ji dat dat Jeekli prfCies weit wat een eent bete kont i Ik bedoel dot ha 7üo vreemd is dat we nooit meer het giringsto Hpoor van hem hebben gevon den En Alan Ik weet niet ot je het Iv t opgemeirkt maar den ochti nd dat Hij IS lang ii oeg in Eiigiiland g weest om te weten wat een oed U maar van di L hoenen en sokki a weet ik mets antwoordde Alan onaangMiaam ge stemd Maar daar is hij jiitst i n we kiinnin hel him daelelijk vragui i a lan voigde de daad blj hi t woord Schoenen en okki n aniwoorekii J ki in stoinmt vtr fiznig w 1 Mru ma joor al diö groot lord to h gik gowordin in tn zijn schoenen weggooit en li t iKvich inloopt mag Jtekie ze toch wel aantrekke vooral als bij juist ziju vuile oude A ikikl eireil beeft we ggedaan Maar u moet hier nt t op hit dek Idij ven mrs majoor het ifl te vochtig en II moet naar beneden om u W kloedin voor h t di E r tiat is om lialt zevenvan ond Jtekie zal u wel koimu waa r Hchnwin Barliara volgdi Jeekie a raad op en oo bh vin Alan en de oude neger alleen op bit dek at liter want ook de andere pasi agaers bodden zich naar hun button of naar de rookkamor be ven De kiorli tropische achemering wa in gevalt n Etö iiloiiwachtlge woBc van mi l iM lH en het sehlp te oniliuUen en gai het een apo dtaohllgi aaiUHihiin Al n en Jei kle kw mea betden onder den lodruk vau Feuilleton DB GELE AFGOD nu H BIDLR HAÜOARD door Mevr Sicwiii van Leeuwen Klerk d Beu Nadruk v rbodieo 77 DcTik hij komt vertellen Aslki h doen aaiual zei Jeekie dto meewarig het oude grijze hoofd sch idde hoop zij gt vtn ona etrst tijd om te ontbijten Natuurlijk dotn ze da AdemljDofi slond de man nu voor hem en onmiddellijk higon hij luiff en g jaa d t NpTeken Maar na do tersto woorden die A lan kon verelaaii begreep liij al d i liet goe d riiüUWB v au wat de miin hraeJit Op hot tfl eede zwarte gelaat van Jetkte veffflchcpn een trok en de uitor te virl axln r Bij het aanbreken vBO den dag was de elra r op Jetkie s bevei ni ten l oont geklomnito en daar had hij nu juist ontdekt dat he t gjeheele Asi ki leger iq volmaakte orde terugtrok en 1 een gt mijlen van hen verwijderd waa t God zij gedenkt nep Alan uit Ja majoor maar dat heel rare geschie fdonlH Jeokie kan dat niet in een tego I Jk doorklikken Moet eerst iemand uitzendeü en zien of zo wei Allt nia i weg ïiin Midöcliifsn is het een al9tTUt inwr kI 3 ze werkelijk weg zija dan denkt Jo kie het komi doordM ziJ bang voor