Goudsche Courant, zaterdag 6 april 1918

sku iao65 JflüMe rcUi rn ABONNBMËNTSPBUS per kwartaal 150 per week 12 cent met Zondagsblad p r kwartaal 2 16 per week 17 cent ovetra waar de beiorging pw looper geschiedt Franco per poat per kwartaal ƒ 1 90 met oDdagablad ƒ 2JS5 Aboonementen wozdem dagelulu aangenomen aan ona bureau HARKT 81 GOUDA b onze a renten den boelobandel en de po tkaDtoren ADVEBTE TIEPRIJS Uit Gouda en o istrdcen beboorende tot denbezorgkriag 1 S M els O SO elke regel meer ƒ 016 an boiien Gouda en den beaorgkrlngi l ft regels ƒ 0 95 elke regel meer 0 18 AÏver entifo van publieke vermakeltikhedesi 10 cent per regel Redactie i Telef latere 545 DE OORLOG De strijd in liet Westen goift lieen en weerj verwoede gewecliten Een rede van Wilson Rusland en de Entente Czernin en Clémenoeau De Pruisische kierechtkwestie Onthullingen ONS OVERaCHT RIÜWIELBANDEN worden onder garantie gevulcaniieerd ook nieuwe alaaldraden inietlcn G Th VOLLEBREQT ZOOMSTRAAT IS b o b d Bergwei Tclaphoon 12768 ROTTERDAM Uiterst vei woed golft de strijd in het Somme gebied heen en weer Het Duitsche legenbencht maakt meldjng van hevige artillerieactie g6volg d door kiachtige Engelsche tegenaanvallen aan de Ancie en Avre welke echter gestuit wer den Ook ten ZO vun Ainiena en op den wtatelyken Avre oever zijn verbitteixle gevechten geleverd Hier waren het Fransche troepen die den aanval uitvoerden Ook deie pogingen zouden zoo meldt het Duitbch bericht niiulukt z n Het Engelache legerbencht geeft aan dut goed geslaagde tegenaanvallen de vroegere Britsche stellingen m het Avoluy bosch herstelden terwijl het Franache communique elechtb het aftilaan van Duit sche aanvallen vermeldt plaatselijk dan dooi een tegenaanval gevolgd Over de he vjge aunvuUen van Cngelflch Fransche zij Ie waarvan het Duitsche bericht uitvoerig genaagd melden deze communiqué a niets nader Op het frontgedeelte ten Zuiden van de Oise heijben de Duitscheis geringe vorde ruigen kunnen maken en de linie Bichan jEOurt AutreviUe bereikt terw jl aan de andere zude der rivier de voorstad yan Chauny veniieesterd werd In totaal wei den in de laatste gevechten 1400 gevangenen aangevoerd Vender meldt het Duitsche bericht nog dat als lepresaillc voor de beschieting der onder Itoinens te Laon het bombai dement van lieiiiiH werd voortgezet Uit de wedeiizydsehe berichten blykt ove rgens wel dat in de huidige wanhopige worsteling dagelijks op het Westelijk front duizenden en nog eens duizenden het leiven laten terwijl nieuwe lente de natuur tot bloei vei wekt Amerika zal helpen we hooren het dage lyks Enorme cijfers over de oorlogsvooi bereidingen worden ons gemeld Nu weer vernemen we dat reeds de twee de lichting zal worden opgeroepen en de totale sterkte van de Amenkaansche troe pen in Frankryk en in Amerika m de oefen kampen op het huidige oogenblik tusschen de 1 500 000 en 1 600 000 man beloopt waarvan het grootste deel oo spo ig mogelijk naai Europa zal worden geaon 1347 210 Feuilleton goett 7ijn pJiobt godaan breng majfoor rei lig naar ri haft h tm hoop goud verzorgt hemals hl ziek Ls springt boven op MuOtfAnn ala die h i dooden wil bren majoor viillg ttnig vind Mis Uar ara ang gehati luodi minuaar tMMult hofiiViikllogir voor den gek brongt g ukkt gt paar naar kust en laat ze trou vMn geeft groot fee t a u dek vwt eobip al die dingen doe t Jtvkie en nog ve l meer zou liij er van kunnen verteÜeo als hiJ ij lt was nuutr Jeekie Umur oud nwkrigj nlkktr Weer iikmwi hij ophouden om la stlllo na t denken over al zijn deugden en ovti zlju onovertroffen nedeilgtield tben vervojtfide hij De wereld Is ondankbaar heel ondank baar Daar heb jn nu de majoor hlJ nle iogfcui Bravo Jcek e dank Je wel boor JIJ groote wonderbdwlijke man JIJ brave Jeeki wde Jeekie slimme Jeekla kan atie mensdien laten denken wat hiJ niaap wil Hallo maan gaat weer weg M terwolk en daar gaat A tweede bel Jeekie jet naar beneden gaan m Mrs nwioor wur sebtiwen voor be diner bit Is eeoiaem hier boven op ddt qq g toof Beelt dat de Aüika leetrUoh hcU vordrefAikeo DE GELE AFGOD ▼ H RIDJCK 11AGK ARD door Udvr Storm van Leeinr i Klerk d K ua C t ok Torbodeo 78 Slot Nonsens kl tapraat snauwde Aian hem toe die 2emi a Jbt g word van Jeekle 8 gebabbel ik gelooi met jullie We t cufli taovenj eji Groot gelijk iiuyoor Jeekie ook nu t Allpen iiw OK r u weet nog wti wat zij Wis Iti zien in de schafkamer De beffrafente van Mr Haeswell hè Miss Bar bar iïi dt ttnt hèl en die andwe ver Kwnaiig die pas plaats zou hebben na niv dood O lieve hemel majoor kijk ne Mhler u en leg dan eens dat u niets gelooft © n Jeekie b oogen werdwi in eens zoo groot als wlnteraafdagpejen en rotótfc veirechrikt leen en weer zijn en klapperden hoorbaar Alan keer ie zich om en yag o meende te lien De slanke gestalte van de Aatka met ha r tajige gaaen kloed en du gouden boxftbedekklngeii stond to de lucht Jufet tT hoogte van htt dok vao het schip alsof aij hit net één stap kon beieikett Haar langie zwarte haren omhulden haar clioudere Uaar de fUnke bdea die woei sciieen er gteeo at op te hebben en ook ar witte kleed hin stil en recht naftr o eden maar haar zoo achoone gelaatatrdtkwi waren nu citwroti ien als door v ede en vreeteUjk siart woede orar A Ie tij L libDafl i Zool 1346 135 Möoij Pnui 3 3 3 9 fuy Ji ópui Kostelooze Opleiding tot Korporaal b d Vesting Artillerie fV JoDtelin en vin IS 19 jaar kunnen bi de In triiotIe Compaini te Naardan m dieail treden Datum van opkomst wordt door den Commandant nader vaittfeiteld Aldaar eichiedt de opleiding tot Korporaal bij een der Korpaen Veiling Artillerie De opleiding te Naarden opent den weg d dan Ooderofficienrang Nadere inlichtingen worden op franco aanvraag veralrekt door den COMMANDANT DERINSTRUCTIE COMPAGNIE te NAARDEN 1319 20 GEEN BETER BEWIJS r 1AMCHETTEn x IA xV De wereldberoemde VLOEIBARE MEUBEL en LINOLEUM WAS WORDT MEER EN MEER GEBRUIKT DAGELIJKS oDdarTlodan wij dat ooi NIEUW PREPARAAT Uder TO ld o at Hst HOF Gamaentegebouwan Ziakeohuiaan PartiBatallingan aas na gebruiken ter vcrTaagiog van dedure buaaan W 1320 92 A S R A Advspteept in dit Blad VERKOOPING van Heeren en loogetieereo Kleediog za gehouden worden vanaf DINSDAG 9 APRIL tot en met DONDERDAG 11 APRIL Biostoop GOUIU voiyHiir De VOORRAAD beataat uit D n wnk ili hMMaiimMf DB KUNSTFILM Colbert Costuums in vBrschillende kleuren Demi Jongeheeren Costuums Jassen en Broeken partij Dames en Heerenstoffen voor Mantels en Costuums per el Onder t ad l tcn wi ceDi£e prijacn vol en Oastuuma van 30 34 40 46 60 55 £ eiilemtlmldfHittlialliMiiiim i 3 bnlrttraa 60 piMcmvouEFOTO tmismnmt 16 19 22 2S 30 35 40 voor V d I 4 30 R tdln ra du V rkoopi DINSDAG n morj n 10 r col ivoiidi VI aar WOENSDAG en DONDERDAG v Ji 10 u r tol vonttf S uur Hoogit KomiMh Biliao u mvnnrm ExpiiMtltHaiMVEMBeK NATIOIIIILE miKKVERtEIIIGIirG KAPITAAL en RESERVEII f 8 900 08 Kantoop QOUD CRCDIBTEW COUPOWS EFFECTEN Oa aandaoht wordt gavaatiod op da afgifte van Bin ii ei laadaoha OradtotlMJiff waawdear i min 80 plaataaa in ederland galden franoe kiaiitan worde n 0 ige n o iem Electrotechnisch Biirean Tnrion fanlei van Liclit en IracteÉllaties J F W TURION Telef 326 LANGE TIENDEWEG 24 Abonneert ü op dit Blad Geld beschikbaar In alle beilragen voor hypotheek credletcn voorschotten tegen persooniyke of zakeiyke zekerheid envoor scheepsverband Brieven onder No 1078 Bureau Ooudsche Courant Markt 31 12 Drogis terij Mil BKT bT Kamtop NapMalIna Naphtallnableickan V rkili bau UI S H VAN LOON 10 k WOLFF C CONCERT op MAANDAG 8 APRIL das avonds te 8 uuP aa imlbSiciBteitDeltéyneJostliiven te geven door de dames JO DE ZWAAN ftopranQ Den HaAf PIE BB9ZEI£EN piano Gouda Het programma bevat werken van BMt4 haven Cbopin Brahms Griei Programnia s tevens bewga van toegang verkrygbaar bU Mevr de Wed BOUMAN Dubbele Buurt den Heer J DE VEN W dstraat en s avonds aan de Zaal 1 leerlingen der StadsmutJekichool ƒ 075 Voor de gal nj een beperkt aantal katrten l 0 57e Jaargang MaondaK 8 April 1V18 fiOÜMHE COIJRAIVT VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN MEDEDEELINOENt 1 4 nftli IJS elke regel mMr OJt Op de voorpaglne 50 hoofien Gewone advertentltta en logeaondeo mededeelingea bU coetraet tet hw fandoOMiv den pr i Groote letten an randoi wontas jeraktnd naar plaatanüinta AdvertentiSn kunnen worden ingeiondu door tueacfamfcoiaat van aoU d Boehh M delaren Advertestlebureaux en ohm Ageatee Administratie Telef Intero 82 Bureau MARKT 31 GOUDA Sanntoriuiiiweeli van 8 13 April Opbrengst tot beden i 232 50 1346 18 Ai mogelyk loo besloot Wilson dewekl uiterst geweld geweld zonder grwia een rechtvaanlig triomfeerend geweld dat een rechtvaardige wet in de wereld zal stellen en elke zelfzuchtige overheersching ui necrwerpen Heel duidelijk ons de rechtvaardigheid van triomfeerend gowetd intusschen nog niet In vervolg op Wilson a rede aeint Reuter ee 1 geweldig telegram oven een banket dot m Mansion House heeft plaats gehad ter viering van Amerika a herdenkingsdag Eigenaardig dat dergelijke dagen van weemoedige oorlogaherdonking moeten worden jfevierd met maaltijden en toast redenen oowat uUe I ntente gesanten waren van de party alsmede Balfour Mllner Jelllcoa lord RiA ert Cecil en Churchll Lloyd George zond een telegram waarin oa d woorden vooikoinen Amerika zal spoedig aan de PruisiNche militaire kliek verrassingen bc reiden d e h ur lovennlang zullen heugen In antwoord op een huldetelegrnm zond Koning deorge een danktelegram vol hul de VOOI de Amenkaansche troepen Balfour heeft m den breetle gesproken Merkwaardig wut hy over Rusland zeide Onze Russlsihe vrienden zei hij beginnen in te zien dat ze be lrogen itjn Het is te hopen dat de les met te laat komt Ik heb een onvergankelijk vertrouwen in dit volk Rusland kan op den ntmn der En tente rekenen Als omiei steun der Entente aan Rusland soms ook de Japansche invasie zou moeten woixlen begrepen dan bljjkt thans uit Reuter benchten uit Petrograd wel dat Rusland daar allerminst op ge sttld ia lot goed begtip van de zaak xU er even aan herinnerd dat juist lezer dogen Ja panache marine troepen te Wladiwostok ge land zyn ter bescherming van leven en be zittingen Deze actit volgde zooala Reuter ten min ste seinde na een aanval op Japanners door gewapende Ruaaen ten kleine atrijd macht werd daarom aan land gebracht van een Japanschen kruiser die In te haven ligt Zy heet alleen voldoende om vordeie ongeregeldheden te voorkomen Inmiddels wordt nu uit Petrograd vernomen dat de RuBsiBche regeering een mamfeat heeft uitgegeven waarin Japan een dooda vyand van de RepiAliek woi dt genoemd vechtsactia oti het geheele I insche front toe De Witte Gardisten ondernamen een offensief tegen Bjomeborg en stuurden versterkingen naar ICarelife Aftentidniiigen deelt mede dat de Duit flchers thans een actie tegen Abo hebben op touw gezet De mannelijke bevolking van de Aalandsgioep tusschen de l en JO jaar 18 vooi den militairen dienst opge roepen Ka de officieele toelichting uit Weenen over Czeinine uitspraak volgens welke Clemencaau aan Czemin gevraagd OU hebben of Oostenrvfk tot onderhandelen bereid zou zijn en uit welke toelichting viel af te leiden dat het hier feitelijk een offi cieuse bespreking tusschen diplomaten in Zwitserland gold komt thans een officieete verklariifg hieromtrent van Franache z jde Liet de Weensche toelichting mm of meer in het midden van wie de éérste pogingen waren uitgegaan de Fransche verklanng doet met beslistheid uitkomen dat de Oos tenrijl f che legatieraad graaf Revertera ie polser waa en dus niet do gepolste en dat het volgens een authentiek stuk betrof van de I ianache legeermg te verkrijgen vredesvoors tellen door tasschenkomst van Oostenryk met bestemming naar Berlyn De verklanng herinnert dan voorts aan vroegere vredesipogingen van Oostenrijk sche ztjde ondernomen en eindigt aldus on Czemin m zyn geK Mgen met de her innenng aan een andere poging van den zelfden aard terugvinden te Parys en Lon de ge laan slechts twee maanden voor het optreden van Reventera door een persoon lykheid n rang hoog boven dezen varhe ven 7 Ook daarvan bestaat als in het hui dige geval een authentiek bewys dat nog veel meer teekenend is Intusschen zal Clómenceau lenkelijk binnen tort zelf nog nader over deze kwes tie spieken Als diplomaat kan men met voorzichtig genoeg zijn dat blykt President Wilson heeft te Baltimore den verjaaidag van Amerika s ten oorlog gaan herdacht en daarbij een rede gehouden Dit IS de verjaardag aldus begon de president de verjaardag van onze aan vaarding van Duitschlands uitdaging tot het gevecht voor ons recht om te leven en vry te zyn en vooi de rechten van vrije menschen waar zy ook wonen WJ weten dat de oorlog zal vergen de grootste A den Stappen zyn gedaan aldus vervolgt dit Reuter telegram om de noodzakelijke tonnage voor het transport te verkrygen voor welk doel de Nedeilandsche schepen zullen worden gebruikt benevens de sche pen welke hiervoor uit Frankryk zullen worden gezonden Die reserve oodi a mogelyk en voor zoover de scheepsruimte toelaat steeds by de Amenkaansche toezeggingen gehoord bleek dus wel dringend noodzakelyk en dat ondan es de maatregelen tegen de duik booten de enorme cyfers over nieuwen scheeps aanbouiN en deigelyke Of moet men soms aannemen dat Amerika zyn eigen schepen wil sparen Hetzelfde Reuter telegram bovenbedoeld meldt teivens dat als gevolg van bespre kingen en correspondenties tusschen Wil son den minister van Ooi log Baker de generaals Qliss en Pershing en Lord Derby en Balfour e lurende de nu komende cjitieke maanden massa s Amerikaansche bataljons naar Furopa gaan waarvoor en dan weer de reserve de transport maat regelen nu worden overwogen Aan het Italiaansche front ge achutsbdtjr vtgheid en plaataelyke verken ningsactiee Op het fiontPalestina n den sec tor van het kustgebied tot aan den Jordaan hevig wederzydsch nrtillenevuur en leven dige vhegeractie Van het Kaukasische front wordt gemeld dat de Turksche troepen over een breede lm e blijven oprukken Na hevigen stryd bezetten zy Frdisjas op den Zuide lyken oever van het meer van Wan en na men voorts Ardahan In het kustgebied der Zwarte Zee over ichreden de Turksche tioepen de oude grens m de richting van Batoem Volgens bei ichten van het F i n s o h e hoofdkwal tier duren m het door de Witte Garde omsingelde Tammersfors ver bitterde straatgevechten voort waarby de Witte Garde de overhand behoudt Volgens Zweedsche bladen nam de ge fers het leven van onze beste mannen en zoo noodig al wat wy bezitten Ik ben daar mi gekomen om de leenmg aan te prOzen Ik ben gekomen vervolgde hy om een levedigei besef te geven van waar het om gaat Vieenid dut dit telkens opnieuw in alle landen toch weer noodig blykt te rijn Ach ja men moest ie edele dryfveeren van dezen gniwelyken oorlog eens vergeten Dat Amerika belang by de zaak heeft Na tuurlyk de menschen m Amerika aldus Wilson kunnen er vaster dan ooit van overtuigd zyn dit deze oorlog hun eigen zaak iH en dat als hy verloren wordt de plaats van hun eigen groote natie en haar zending in do wciedl daaimee verloren zou gaan Wy hebben zoo zeide hy geen doei van om echt noch aanval gesteld Wij zijn bereid als de eind rekening wordt opgemaakt rechtvaardig te zyn jegens het Duitsche volk en eerlyk te handelen met het Duitathe volk evenals met alle andere volken Fr kan by de eindregeling geen on lerscheKl tuHsehen de volken worden gemaakt zal die endiegeling rechtvaardig zyn Want wy vragen nietn wat we niet bereid zijn toe te staan in desen geest en met deze gedachte heeft Wilson getracht naar hy zeide met de Duitsche leiders te Hpreken ten einde te vernemen of het recht dan wel over heen chinr is en oplegging van hun eigen wil aan de andere naties der wereld wat zy zoeken Welnu meent hy zy bobben bekend dat het niet g ng om recht maar om heer schappy en onbelemmerde dooi zetting van eigen wil Deac bekentenis is niet gekomen van Duitsche staatslieden maar van Duitschland 8 militaire leiders he ie e gen lyke regeerders zyn Amerika kan met mia verstaan w at zy in Rusland inland Oekrajina en Roemenie hebben gedaan Opmerkelyk zyn dan weer de woorden van toenadering aan het adres van Rus land gericht als htj het verdrag te Brest I itofsk bespreekt en w st op het verschil tuHschen het woord en de daad der Centrale leiders Zy hebben vervolgde hy in Rusland een triomf gevienl waarby een dappere natie zich met lang kan neerleggen Duitschland heeft aan Amerika s vre desvoorw aarden geen oor geleend welna thans heeft Amerika de uitdaging aan vaard kr is daarom maar één antwoord sps mm l m s nm HP hft bedrog jegens haar gepleegd smart ov or haar enlies In haar rechterhand hield ze een men en u t een wond I in haar borst kwam een 1 reedt roode i traal Moed Zij wees op Jeeku mot haarïnoa en opende haar armen naar Alan ale in ondraagilijk erlfing n Toen ht zij haar am en langzaam op ah Kuiieekte zij om erlossing dön waa zij verdwenen Jeekie wafl op het dek neergezonken en vetgdo zioh met zijn grooten roodea aak doek het klamme zweet van het voor hNïo d erwijl Alan die zich flauw voel do worden stevigi do verachanslng om klemde Ik zcl wol majoor dat de Aslka al zulk soort van dingen kan doeo Nlc mand weet wanneer en waar z z ich weer zal verioonen Verbeeld u dat zij nut ons meeigaat naar Engeland en zich daar al en tü laat zien Ik zeg u dat ZIJ etn onaangtname giast is Denk mis schiea was beter u daar geble en en nut haar trouwen Nu Is ze weg Bonsa ZIJ gedankt zij schijnt In zee te zijn ge zonken hoop ze daar blijft Jeekie zei Aian zich hewtellende luister naar me dit allee Is vervloekte noiiaens wo hebben het belden zwaar te verduren gehad In de laatste maanden en onzf zennwen iijn in d war we zijn overspannen Wij nieendeo tets te zien wat we In werkelijkheid niet zagen en als je er ook maar met een enkel woord van durft te reppen tegen mevrouw breek ik je nek Begnjp je me Ja majoor Ik begrijp u Allenaal ver vloekte DonaeoA zenuwen in de war we zagen nie wai we zagen wi ze gen niets van wat we xag n aan Urs majoor als een a ooa er iets van vertelt breekt de ander hem den nek Jeekie beeft goed benepen kUm doodMaroudlc No iete an uu licnnt majoor Ja Jcf4ie WO hebben wond rlijke avoi t ir n fameii lH luold maar dat all d is mi Ja majooi Idj voorbeeld heel ino llijk om aa ili H Bartjara uit te leggoii waar 011 Asika zoo eti van u lilcid als flltiid maar zegl Oa g ga weg in als uitlegen zij missiven niet AgTiJpen Houd op stommellngi viel Alan beinop str ngi n loon in de rede il t wasbtter dflf j wi j laats an geJtlieid teQ ok n de oorzlenigheld dankte dat sijons uit il die drelgwule gevaren geredheeft en iittg goed eu we hoeft Ihi lagttra4 ht En nu ga ik mij k e Mlen voorhet dJtmr en na nog een laalsl n angstlgen blik geworpen te hebben mar deziide waar het vWoen zich vertoondha l veièet hij het dek Vekiv elMid nu gieheel alteen op hot leegt dek HIJ schudde zijn groot breed hoofd heen en weer en hield een lange allpenflpraak Ben benieuwd of de majoor ge en heelt wat er onder den voet van Lady AHJka lag toen ze daar in di luclil Htond Ik denk van niet anders ad blj W 1 wat gezegd IHe deleLord zag er niet vroojijk uil mi re met hem afgerc kend had New dat gratis voorslell ng voor Jeyk u alleen kobk geen cent vrij biljet Maar Jeekie hoopt h t kotut xé K terug straks als hij naar bed gaat Ma Joor weet er niets van daardoor hij niet gooien nrnax Jeekie weet e n boei Hoop dal Aylward geeu brieves naar bult lal Bchrljven hoof ëat t niemand Is omhem op de post t brengen De gee itin zijn aj erg genoeg maar moord ohlante tante Een oogieoblikje hield htj ctil maar toen vervolg hij weer leokli zal groot o fer geven aan Bon sa als hij goed en wei wecr op Yarleys Is gi V en ten lam in de kouken of als gteM nog weer terugkomt eii liecl kali buiten In het bo Mïh Niet stelen het maar zeir bitalen Fn dan Jeekie denkt zal katholiek worden en al zijn zonden Mech ten Jeekie geJioord prieslerK gemakke lijk senae en als eeuraaal gebiedt ja g n zlJ de Artlka en Bons voor Jeekie weg en hlj uille in dac voont tilcht vast ec 1 aantal vorwenschlngeo tegen deze zijn vijandun vrbarbij hij voortdtirind Itogzaa ronddraaide om ulet onverwacht m den iruig te kunnen vtorden aangeval lou Juist op dat oogenblik slaagde de maan er in de ctkke wolk van mist die h t schip nog aJlijd omgaf met h ar ittraien te doorbreken en dit droeg er In niefge nnge mate toe Uj 04n Jeekie s etoutmoe Ugtield te doen stggen De AsUce koiut nooit In den maneschijn merkte hij op dat ta t jyn de rege U en al kwam ze wt l heeft Je 4 ie voor kwaad gedaan Jeekie le oude kern Aylward groote echurk Jeekie kan niet helpen al Asika hem ni l beUwn wil en bals aiwtfjdt Wat Joekit doet hij doet om zijn meester ie redden en Miss Barbara waar hij vee v a boudt Jeekie doet niet voor zlcbaelf elk oogunbifk bereid te torven Jeeklo deed het Btllletjo da4 ook om ben te redden wantzij met houden van zujke dtoffea Als zij welen Uljft le Jke ainaek in kmmoiMl aet ru b d VTm mmv Jeekie IwA