Goudsche Courant, maandag 8 april 1918

BERKJNWOUDL AdvcfteatlCn en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor Berkeowoude Dorp door A BOOM Barkenwoude voor Berkenwoude Achterhoek door 1 NOOMEH BeMe STOLWIIH TE HUUR QEVIUASD een WINKELHÜIS in het centrum der Stad Asnbiedin eo worden lailewtcbt onder no 1321 ain het Bureiu Goudich Counot 10 GOUDGELD Door dagelykache verandering van koersen betaal ik heden voor Q o CLcLsL © an Oaarxstrellscezx BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN SOUDEN TIENTJES 13 10 SOUDEN VIJFJES 6 55 WAARDEPAPIEREN AANDEELEN OBLIGATIEN In fraais uitvoering levert Drukkepll yrinkmafl Zooo MARKT 31 Tel 82 INCH3ZONOKN MEDEDEGLINQENi 1 t ngtli ƒ IJS Ik nt mMr ftM Op d vooiyacina 50 hoogunr Cwone advartmtiSn m lofwondea ined de Uog i by eontrMt tat mw s r lacMrd a prlla Groot lattu m randen woidu Mrekmd naar plaatsrulmtfc AdnrtutUn kunnu wonlm l Moada door tiuMiimkomit van k M Bo khaBdelam AdvertwUlbarMux m ou Afatm en verder voor atle Boorten bmtenlandsch goudgeld betaal Ik de allerhoogste prijzen Zich te vervoegen morgen DINSDAG van 10 tot 4 uur Hotel BELVEDERE MARKT hoak Hoooatraat BoelhuisteHaastreGlit Redactie i Telef Intero 545 Administratie i Telef Intero 82 SamtoriumwBiil van 8 13 April Opbreoyat tot heden f 485 15 Nolarlt J KOEMAN te HAASTRECHT K op VKUDAG 13 APRIL 1918 d mor cni 9 nrva nicuw tijd atn de woning vxn den Heer W STOLWUK aldair eniamd DE HOFKAMP m hel openbaar om ooo Ual g l l varkoopAiii 25 MELKKOEIEN 1 gulste vaars en 3 pinken 1 aftandsche hit en 2 drachtige zeugen Verder Eanli kippen 3 hoolwet na hoolMhiiilder S I hooih rk 4 ehoawen wsMhiiiaoliine hoolbnrrr enx Bouw en Melkgereedschappen en enU Meubelen en Huisraad eo het een verder ten verkoop zal worden en geboden a Morgeni voor de vcrkooping affeaummerd te xieo 1281 36 1346 18 Aitv BU1TENLAND8CH NIEUWS ENGELANa Vluulljkh den bij de rocru t e t ring Het recmtiorlngji vraagBtnk drtlgt ol g n4 irtlüi lieri I Ifgrammtii aan do U I ri h ng land in conflicten ti bren g I bn uht lorluiid hi uut Canada Ilit liillonntji om oo ong e otr dl iMtplIoht m t Homp Hih voor Ierland U rul 11 Mindt ztllfl l lj lIlKralo rogeeringw viitmUu gei II ln tomming en jaagt lister maniion en coiMM r blieven den doodaohrik op het Iijt H t l typisch 1 1 dat in Canada de Holdalcn kwestie zeltn do Fnteut dreigt te splijtin Angelsaksen on Frankeu begia ndi tear elkaar op htltjk wijzt cheel aan e kijkt 11 Int ili n haRAt Reuter zi lutldii er au te iioiun dal in AutJlraUe Nieuw Itiid n tiige sah Indlë men druk ia d wier 1 oor leger aan vuliingeii ie zorgt a AH£B1KA Do 1 11 m 11 g dtr L u 11 n t e Uljkejiit IIu a4 on Hoiiltr ttlegnCnvmen ud liL lii hobfdt iedtji dir Ë uonto de vtrjaiirdag van Vraenkas deelnewlug aan dt tjit iite met ieeF teliJki pluchtlgilioden in liooggmlciiid tlhIp voeringen herdauhl Ie Lüiid n zooah rtedw werd nwdt edMid ui h t AüaniHloii lloiiüe Ie larijs op het stuïil iiN n lil lut hlinAe te Home op htl kaj t ol laradea voJki betoo liig n lienktllen tiiz vtrhot Un di fiistelijk hiidl Dt AiiiTLkaanaehf gt zantt n wa nil natuurlijk de me t gtvlerdt per u on liilhHli lij dez dortKaiHtrat Oïik lul m II it rni lullen i slfta llooW n t lB feraini n gtwiMwild K itiitH hü sroedachap a gt zet mr d Fiiidrathl van Aritwt m ntllt IJii Inirgtimiwttr m iteÜK idert van afgoMH en virvansen de ImrgMneua tr door den t eediii J iirge ne lor vao dt IVtuJi lHciu Htüd i Ot eii dt seheipeneu door prtif l ornier prof Hu breglu Hec tor i laiuguart plajtavervangomd Ud van d Kaïmr van VotkjsvnrUgtuwoordigiIng il an der hport Katholiek ta fan ttaunijn ROEHBNIB Dn Koningin van Roemenifl Naar de ffesor Ig verueeiit zijn de vTedesondtrliaiidi llngen tuHSohon Rotme lilt tn de ntrnitii wt Iko waren gffO sinds eenige dagen is de aprd van den str jd gewgaigd Op het algemeen offensief volgden met tusschenpoozen gevechten over jtunder uttgestrelföieid De tweede actie wellte sommigen een tWflschenliandeltng noemen ia met 2utk een aaneengesloten geheel ala de eerste Hoewel de Durtschera geen aanvallen in grooien styl ondernamen lokten ry verwowfe gevechten uit blukbaar met het doel hun Imie hier en daar te verbeteren De vooruitgang aan Duitsche zijde is by deze krygavernchtingen echter zoo gering m vergelyking by dien tusschen 22 28 Maart dat men de krygsvemchting die nè 3 April wederom met meer kracht werden ingezet toch berwaarluk als de voortzet ting van dit offensief kan noemen Trouwena het aanvalrfront is by deze ge vechten belangryk ingekort en strekte zich met name uit tusschen Hamel aan de Somme en Gratibus aan de Avre Dat IS een frontlengte van plm 30 KM Alfi tusachenpunt is daarbij dan aan te geven de Luce beek waarvolgenade legerbenchten de vleugels der iransche en Bntsche afdee bngen aaneen sluiten Was de Duitsche ac tie op dit front zichtbaar gencht op het W als spoorwegknooppunt tusschen het En gelKhe en iram t ét ppengobied hoogst belangryke A m i e n s de verwoede afweer en tegenaanvallen der geallieerde legers hfibben den aanvaller tot slechts gennge vorderingen in staat gesteld al werd door de verovering van C a s t e 1 5 KM ten N W van Moreuil de afstand van de Duitsche hm tot Amiens tot 12 KM ingekort Ook staat nu de spoorweg Amiens Boves Breteuii over Clermont en Creil verder door naar Parya onder hun vuur Recht zuidwaarts van Amiens loopt echter nog een tweede lyn over Oresmaux naar Breteuil dat is ongeveer 10 KM nog meer Westelyk deze lyn wordt nu wel be dreigd doch is nog niet direct aa l vuur blootgesteld Schijnt gezien de laatste legerbenchten voor het oogeniblik de gevechtsactie m dit Somme Avrevak weer verzwakt op de Oise hme d w z in de hoek door Olse en het zynviertje de Ailette gevormd werd de j stryd weer levendiger en wiaten de Durt schers hun linie een weinig naar voren te brengen zoodat de scherpe front hoek hier meer wordt uitgebouwd De lime aan den Oise oever aansluitend loopt nu over AutreviUe Bichancourt Vemieul en de hoogrtestelhngen ten Oosten van Coucy le Qoedkoopste en soliedate adres voor Meubelen ala Tafels Kuun BoHetten Stoelen met leer en pluche Veercnbeditellen Wollen eoSatlindekeni Theetafels Spiegels SchHderll n e nz en s fg Spesiael drea voor onSelalmat h w lijkaplaQil n 20 KOMT ZIEN Unnmil44b UmlilsDablldiSciili kiil RoHepdam Ttl 12100 STOLWI FK Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L VERDOORN StoiwIJk Abonneert U op dit blad Russen HHan Varnakart II t g n ohade door waardevermindering of annuleenng vaa effacten of met betaling van coupona bij de CENTR ASSURANTIE ONDERLINGE onder dit van BEKKE RING NAGEL 4 Co Leueghacht 30 AMSTERDAM Proapeclu wordt na ont vaogat van f O 25 omgaand toegezonden 86915 De Rooker verMarM de lon hel beale door het ehnilk vu Wybert lshleiteol III anudcen un eiu m envrVwweilleteU lc rUjé voor verkoudheden 5p de ievoltfen daarvan Bd dl i llh lMr Tabletten Biiiiliiiiii H Drie Balansen w o der Nederlaodiche Bank theoretiach toe Sehcbt en ToorzieD van quinteaaena van het Boekhouden I 2 50 Scheta v h boekhoud f 150 Beide door 1 C TER BRUGGEN Leeraar Boekhouden 1016 II Verkri ba r bl L J C BOUCHER Del Haal bosroopT Advertentiën en abonnementen Singer Dit ééue woord zegt alles wanncei 011 kunnen aJminet r ii U of ik mij niet o ral üf lierg mi goed amuH v deI Ja til waarom hit l tk mlJztU pan hedendeut vrugin Jui t heden ij II of piiiizen Een naam kwam haar in d goikiolUe Ji Hel wooi dt naam van Il man van ü n kuiu eiiaar 8lvo oiir tl n Dat dit baam tiaar eerst boden wear In d getachltn kuajiil Dat zij niet dJkwiJla aan dt n naam en dMi man had gedacht arut Huu Courtien 1 Ml v ciii I bod zij het dlkwijlA zeer dik wIjL gtluan zonder hd te weten tn liaar Iruoiik n In tk t dli wt hver zit I in al de itliaajiit dbnkere uren vu haar t iizHHiii donker leven ivo r uj liett raUu M enidorl had zijmt gPlijkottnUt l ri kenmn Hot ztm zij ook In de utt II dl hare uerokl wa en d gTMt Hvtkl lit t tie kwaamn zulktt groül naJurwi lilel voor Wellicht waa dit dt re d n vtaarbm xtj elke gedathte aa deii tuui Sivo Courtleu gitiaamd met ewoki lemgelrviiigv Etoor aan hem e den ken had zij de leegte van luuu be taau m sRchien nog iKUvrdt r gi v oeld = i o ounien Op don weg door Sivo tourtien i ge iKiorlUand den naam uil proi ttd mo t zIJ aan ee n Alpentop denken welk in zonneglorle 8tral iKl In eepbvljpBO ijs gUiM fuiikehnde kroon sle nt4 aang raakt werd door di vleugel eeoa adelaar slcchta door WU kootoklijk trotsoh werd beroerd Wtrdl rwvoi d opJU b d worde aangenomen jj GletSchetVrOUW P A WELLER ZiJdewao72 r sprake iB van lTaaimach i ies want SLNGËR Naaimachmes z n een Kerste Klas Fabrikaat dat zith reedH meer dan n halve epuw voor aille buishimdelyk en industrieel elk met ruem Kehaodhaafd heeft HNGEE NAAIMACHI TES kunt U krijgen in al onze winkels 1 DIE MEN AAN DIT TITHANGBOEDi EANEEÜTNEN SmOEB MutBchappij D pAta alom ïOUDA Kleiweg 5 AOCNDA April Soc de Réunie 8 imr ConcertJo de ZwBOü en Fie Beszelzen April 614 u Hotel de alm Vergadering Gouda Vooruit I U April 7li vu Nieuwe Schouwburg 10e Abonnenlent8 oorstelling 16 April 2 uur G bouw Bouw n Wo QlngtoeTiohS Onderstands omm Aimenxorg I IG April 8 u Soc de Róume Voordr Avond Nuts depaiteiueiit 30 April Soo de Réunie 8 u Leiliig I d vaa Ulerop voor der Vdreenlging der Rein Leven Bftw sliiC iMfil TenuMken rnü nféU feQdic nwftttdMilmc to mocen ontrangan tu W aderincra oooewton nmMlaim Ua om diM du Itt OBM cwda tinri Gmvin OberndOTff en kamenier van wt slot Franken rtond met groot voor nwn handBchrlfl op de vreemdelingen Ml wdke de kellner aan den hotelhouder Ijn In den b4eeiibok te Chiu overhan H d opowrklng Het fc ietsheej sn P telegram kamers be n Vfligeraten raorgwi precies te zes uur ÏSaC p aat i verwende als nzlenhjke dame ie fijn wan lij had r haar oponthoud dat teoauwemood ftejfl ea duurde eeo ton op de eer S 5f 8 1 en Iwd zoo veel ba J ich dat de vier sterice Vtntoch bJ Z T ht aan Sr r g eu In Eoff Op de belde J wa die naar het beroemde dal voer den Albula aowrel als den Jidlw nvetripeto Dnktadl LANDBOUW Ben motie tu het Ned Undbouw Comité Het NederlandBch L n lbouw C nnlté heeft aan den Mimiter van binnentandsche Zaken t delok voorzitter van den Minister raad den voli enden bnef fezond a In een vera adenng van bet bestuur van het Nederlandgch Landbouw Comité met de voorxittera en verteffenwoordigers van landibouwvereenigingen maatschappijen en 4 onden in Nederland gehouden te a Ora venhage op 3 April 1918 heeft een emsUge bespreking plaats gehad Ie over de thans bestaande moeilukjueden in zake de vleesch voorzlemnji 2e over de vraag op welke w ze de landbouworganisaties kunnen me dewerken tot een geregelde levering van vee ten beho ve van de distributie In deae vervaderii waann landbouwer ganisaties uit alle provincies vertegenwoor dig d waren was men eenstemmig van oor deel dat de toestand van den veestapel na de ontberingen die h J mede als gevolg van den voedemood in den afgeloopen winter heeft slechts leer weinig voor de slacht bank geschikte dieren worden aangetroffen Door de buitengewoon groote afslachting is de veestapel in het laatste halfjaar zoo danig ingekrompen dat het aantal v or de vetweide bestemde dieren reeds te klein is om de weiden zelfs matig te kunnen be cetten Wordt het aantal van deze dienen door afslachting nog meer ingekrompen dan xal de vleesch en vetproductie die bü gebrek aan krachtvoecter slechts m de wei d kan plaats hebben in den aanstaantjen ner zoo gering worden dat in het najaar de veestapel met ondergang wordt bedreigd Vark nsvIeaKli en spek kunnen niet meer in eemgsBina voldoende mate gepro duceerd wordeti het aantal schapen is on rustfcarend verminderd wordt de vleesch en vetproductie in den weidetijd met ipet alle kracht ter hand genomen dan lal Ne derland binnen enkele maanden voor fen emstigen vleeschnood staan Doch ook de algemeene voedselvoor ie njng zal door een te groote inknmping van den veeetapel in gewaar worden gebracht I oor gebreJc aan kunstmest is de prodjic tiviteit van onxen bodem reeds zeer achter uitgegaan De zandboeren die voor de l e mesting van hun akkers geheel op stalmisst ijn aangeweoen h bben door het te niet gaan van den varkensstapel reeds een W langrijk tekort aan mest Moeten x j van den door den voedemood reeds sterk inge krompen rundveestapel nog meer dieren missen dan cal de productie van rogge en aardappelen in de zandstreken m ematige mate worden geschaad De vergadering verklaarde zich bij her haling bereid aan de regeering de volle me dewerkmg te willen verleenen om tot een zoo goed mogelijke voedselvoorziening te geraken zy meende echter ernstig onder de aamUuiht der regeenng te moeten brengen dat de productie van levensmiddelen slechte mogelijk zal blijken indien het grondmate naai voor die productie met aan de produ centen wordt ontnomen Ten slotte nam de vergadering de vol gende motie aan die w onder de welwil lende aandacht van Uwe Excellentie bren gen De vergadering van het bestuur van het Nederlandsch Landbouw Comité met de voorzitters en vertegenwoordigers van land bouwvereenigingen maatschappijen en Ibonden in Nederland gehouden op Woens dag 3 Apnl 1918 te 3 Gravenhage gehoord de discussies Hpreekt als hare overtuiging uit dat de toestand waann de veestapel op dit oogen blik verkeert met toelaat m een al ia het ook zeer matige vleeschdistributie te voorzien dnngt bij de regeenng aan om met me dewerking van de landbouworganisaties een deugdelijk onderzoek te doen instellen naar de hoeveelheid vee die werkelijk voor de slachtbank geschikt is en besteed kan wor den en hangende dit onderzoek een absoluut alachtveifcod in het leven te roepen besluit deze motie ter kennis te brengen van de regeering en van de beide Kamers der StatenG neraal Advertentiën Voor de ulrijke bewijicn van deelneminC ODtv ii ea bi hst overlljdea vm ooteo beit o Echigcaoot Vader en Bebuwdvader den Heer A F CREMER b tui ea wij oaten harlelijken dank Suiltrtti i D J CREMER TvMAN Onmlmln H W ËREMER OiuJt W H CREMER MC MERCIER CiEuiiii n rJ g p ÏÏercier Stuttrtiri C J CREMER 0 i d 1 F GREMER U56 16 Soealerberl Apnl 1918 Mkvrouw VELDT Rruobrlaan 71 Traaft wc enB buweliik der leCenwoordi e een flinke i nette dienstbode Tandarts VA ANDEL 1317 OOUDA 10 i wan DINSDAO 9 tol ZATERDAG 18 APRIL AFWEZIG Adverteert iii dit Blad Aan het geachte pobl ek van OOUDA en OMSTREKEN wordt bekend gemaakt dat door do vele aanvragen U nog eenmaal de gelegenheid wordt gegeven Uw onbrnikbare kunsMandan en geblttan zelf tukken en blokken tot reusachtig hooge pri zen te vcrkoopen en wel op morgen DINSOaO WWL on 10 UUrtot ri in 0 UUP in de bovenzaal van de Lunchroom Hoilandia Mapkl te Gouda APARTE SPREEKKAMER AFZONDERLIJKE OPOANO Hoogachtend Mevrouw KALKOENE Overtuigd V van m ne prijzen VRAAGT UWWINKELIER Naar de Wapeldbepoeinds Meubel en Linoleumwas A S R A Het beste artikel voor het wrijven van meubelen en linoleum Is v al soadKoopAP m veopcleallaei het gebruik dan de beste bus was Koopt één flesch A S R A en u bip niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel en linoleumwas A S R A Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot onze Hootcid pOt höudep voor Gouda en omstreken de firma 362 60 L VAN DER BEEK Orossler in Koloniale waren OOUDA VEKKKM jBAAH BU alle solide 412 58 HORLOQBMAKBRS EN GOUDSMEDEN Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon GOUDSCHE GOIMIVT VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONNEMENTSPBUSi per kwartaal IM per mk 12 ent nut ZoaéÊgMwt per kwartaal ƒ 2 15 p r vntk 17 cent own aar de bnwru fr looru rewUedt Fnuieo par poit per kwartaal 19e i t andaaaUad ti i AboDiMmeDtai worden dagol ki aao UMam aan on bunM UABKT 31 GOUDA bH on a it dm bodilluuid 1 oi d po tkaatom ADVEHTENTIEPBUS Uit Gouda n o utreken beboiirendo tot d banrikrlac 14 reiel ƒ O O eUu ng man ƒ 015 v an buiten Gouda en dai IxMirgkriiig 1 I reiel ƒ 0 95 Ik reg 1 meer ƒ 0 18 Adm mties van pubUeka vunftkalilUudia 10 eut pw r g 1 Bureau MARKT 31 GOUDA DE OORLOG De wrarateling in het Westen ooHegshimaen Wat gebeuld in Siberië Ozernin en Ciémenoaau ala de polsei tot vredesonderiiandelingen weid voorgesteld alsof het e n misdaad ware te trachten een einde aan deie men schen slachting te maken volgt thana opnieuw een commentaar van Oostenryk bche zyde Ei blykt daaruit dat er twee besprekingen tusschen de graven Revertera en Arniand hebben plaats g 4iad de eerste 22 en Zi Augustus 1917 en de tweede in Januari 1918 De eerste werd dus onder Rlbot begonnen op initiatief van de I ran sche regeenng gelyk hiw uitdrukkelyk wordt verk aar l Deze conferentie liep ech ter op niets mt Gaf de Fransche veiklanng te kennen dat Clémenceau deJbesprekmgen m 7ftit seriand by zyn optoilöl reedl gaande vond zoodat hij niet no jg ooi daelde hier tus schen beide te komen het huidig Oosten i yksfh commentaar stelt vaat dat de m Aug 1917 afgebroken draad in Januari 1918 door Clémenceau zelf weei is opgeno men Perst m Januari 1J18 kwam giaaf Ar mand ditmaal in opdiacht van Clémenceau met graaf Reverteia opnleu v in a nia king Aldus deze verklarms Juist ii het zoo luidt se veider dat graaf Revertera graaf Arman 1 by deze ge legenheid op l3 ïebruan 1918 een notitie gaf waaivan Clémeneeau slechts den eei sten den besten zin aanhaalt en die beves tigt dat graaf Revertera WJ de in Augus tus 1917 plaats gevonden b rekingen met graaf Armand de opdracht gaf vast te stel len of van de Fiansche regeering voorstel len te krygen zouden zyn die aan het adres van Ooatenrgk Hongarije gencht de grond slagen voor een algemeenen vrede zouden kunnen geven en die Oostenrijk Hongarije tei kennis van zyn bondgenooten zou kun nen brengen Het is dus wlkomen in over eenstemmmg met de feiten wat graaf Ozemin in zyn rede van 2 Apnl j 1 ver klaarde Wat betreft de vraag of Czemin zich her mnert dat twee maanden voor de bespre kingen met Revertera dus ongeveer een jaar geleden een pogmg van denzelfden aard gedaan is door eene in rang ver boven hem staande persoonlijkheid dan ziet graaf Czernin daarin geen bezwaar dit te bevea tigen Daaraan wordt dan nog toegevoegd dat deze poging eveneens tot geen resultaat gelmd heeft Het belangr ke in deze kwestie ia echter niet zoo zegt de verklanng wie de besprekingen voor höt begin van het offen sief in het Westen heeft uitgelokt maar wie ze heeft doen mislukken en tot dusver heeft Clémenceau niet ontkend dat hU geweigerd heeft ondeihandelingen aan te knooppn op den grondslag van het af zien van den ach tot teruggave van Elzaa Lothani en Volgens een bericht uit de Vosa Zei timg zi u Uenandel m de KamerXommis Bie van Buitenl Zaken aan Clémenceau op heldering hébben gevraagd en ovei legging van de bescheiden aan welk verhoor Clé menceau zich zou hebben kunnen onttrek ken door een beroep op z in frontrels dia reeds op den volgenden ochtend waa be paald Hetzelfde Duitsche blad meldt dat de Leger Commiaaie besloot Clémenceau tegen Woensdag uit te noodigen om de zaak uit te leggen Na de eeiste zitting van het nieuwe Poolache kabinet IS thans l et regeenngsprogram bekend gemaakt Het minia t ne legt daarbij den nadruk op zijn by zondere veranbwoordelykheid in vertuind met het ontbreken van een nationale verte genwoordiging Noodzakelyk is zoo spoe d g mogeltjk de voiming van een Raad van State als wetgevend overgangsorgaan evenals het byeenroepen van een Landdag Ala verdere taak noemt de verklaring het vormen van een Poolsch leger waarbij ge deelten van het Poolsche legercorps in Ras land een welkome versterking van het ka der der Poolacho weermacht zou kunnen vormen alsmede de oi anisatie van de Poolsche bestuurslichamen met inachtne ming van de tydelyke beperkingen welke door den oorlog worden voorgeschreven ten gunate van ie belettende mogendheden De regeenng belooft verder te zorgen voor een goede ontwikkeling van het zelf bestuur in de overtuiging dat deze de be te öchooi vooi het openbare leven ia en bron van aociale energie De regeenng acht het een harer eerste plichten een staatsfomls te stichten tot her stel van de tengevolge van den oorlog ge troffen takken van ai eid en bij te dragen tot vertsterking van de productie in den landbouw en de industerie Ook de immigratie moet door materieelen steun worden bevorderd De legeeeringaverklanng wOst verder op de omvangrijke landbouwhervorming die woi dt voorbereid Daarnaast zullen instellingen worden tn het leven geroepen tot arijeidabescherming en sociale zorg Het Poolsohe pegeeringappogpam ONS OVIIRZICHT Chateau waarna de linie aan de oude front lyn aansluit Het Franache legerbeneht bevestigt deze weergave In de Vogezen zijn plaatselyke Duitsche aanvallen door het Transche com munjqué a s mislukt genoemd De beschietmg van Parys door het vèr dragend geschut duurt nog voort Vol gens de Matm heeft de Parysche prefec tuur last gegeven dat m verband met de beschiertsng theaters en cinema d m den na middag geen voorstellingen meer mogen ge ven Een draadloos H N bericht uit Parys meldt nog dat de Parysche bevolking dezei dagen zeer nieuwsgierig is gemaakt dooi dat het op verschillende plaatsen in de lucht kleine langwerpige ballons zag zweven De Fransche Maandagavondbladen ge ven daarover opheldering Het zou hier n 1 een nieuwe beschermingsmaatregel tegen vliegeraanvallen gelden door middel van kleine ballons die met metalen draden aan elkaar zyn verbonden Het nut van dezen maatregel moet reeds gebleken zyn De gevechttóedrOvighetd in Palesti na bleef binnen Je gewone perken In enkele sectoreii w hetVtillene vuur levendiger V Ditzelfde geldt Voor het Italiaan ache front De kwestie betreffende S i b e i i è is nog allerminst opgeheldeid Japansche en nu ook Engelsche marine troepen zyn te Wia diwostok geland Dat het hier alleen een bescherming van leven en eigendommen geldt gelyk Reuteriaerichten aangeven daarover schynt de Russische regeenng maar matig gerust Een ander ook weei Reuter lbenc t en uit Petrograd meldt althans dat de Russische regeenng den staat van oorlog in heel Sibene heeft afge kondlgd en aan de Siberische Sovjets bevo len in alleryl detachementen van het Roo de leger te vormen om aan de Japanners tegenstand te bieden Het voorspel eener Japansche invasie on der Engelsche controle misschien Mp r s aKX2s Tr De zaak Czernin Cléraencoftu is nog geenazins ten einde Kregen wy op Czemins uitspraak na Clémenceau s cate gonache ontkenning daarvan de Weensche toelichting gevolgd door een uitvoffnge Fransche verklaring en waarin Oostenryk Feitilifton Daarna sch zij een laag stoeltae nader bIJ en breidde m tegenwoordigheid van den hotelhouder hel losgemaakt haar over do vergulde lounltig uit zoodat liet op het roode tl iweel vaü het kuasen n ergolMe Olj lorkuigt Da belotJde hotelhouder hoordr de vraag niet Hij stond achter den rug van do vreeindolmge en zag haar gezicht In den 8plegf4 Toen zIj kwam was zij diohlge eluierd gewteet anders fou dit gelaat dm menschkundlgcn man dadelijk opgavallco zijn Het wsM mal en bloek bijna wit met groote hol blauwe oogen En deze lichte oog n worden overschaduwd door lang donk r wimpers hetgeen aan do fijiit trekküii ctn clgenaardtgo gcholrazln nige bekoring gaf Daarbij htt prachtige haar waarin do teero gestalte ytch als in cfin mantel had kunnen huljtnl f wtlk em balsjtl Als oen bloematongit 1 zoo slank Hoe oud zou zij wed zyn Ml sthlen dertig misschien Twintig jaar De liotelliwidir van In den Steenbok zag Ik jaax V I dtirnts m Engadin reizon onder wie jvt aanzienlijke zetr elwgpnte m t wagenvraehten bagage Fransche En gelflcbt Aiiiftrikaausedie Hoogpt vreemde vrouwen gingen over de belde Oravln Oborndorlf uit Franken Niei ecus iets uiüu emsch twijfelachtig avoo luuriljkfl maar van oud Franklech hoog adellijk gefdacht Vat vwbugt ifii De gravin herlvaalde dt Mevrouw dt gravin zou beter doen nog L nigc dagen in Dtn Steenbok te blij i Om te waditen totdat de reis minder geiaarhjk 7al zijn Tk virtrek zooals ik hot heb l e aald l mMtn mm rouw do gra ln tr bIj lij l dan raad ik haar aan over den Fuller l t ga i Üe Mljaln mout iiwoior zijn In d z n tijd n het jaar komen vaak lawlnenoutlaag en Ik Ixn uitt bajig Oot lt nna ht M l een ditpe btiigliig Terwijl het xelfH door een ht lhoud r bewonderde haar de r achoone vrou w aacht rd uidgekaiud AporzLofattg aaamffebon den on Naar bet Dulteeb van HICHXBD V0B2 mat autonlsaHe bewerkt dxxnt J P ffESSEL INK VAN R0S8UM Nadruk verboden lag nog een maasa sneeuiw Wel was kort geleden een weg gebaand maar toch was de luoht in het vroege jaargetijde altijd gevaarlijk vooral over den door zijn la wlnen beruobten Albulapae De botelhou dir vaji het van ouds vermaarde hotel In dea Steeofcok achtte het daarom zijn plicht de gravin voor wie vorstelijke ka mers gereserveerd waien pereooolijk te waarsohuwen Do ruime slaapkamer waaruit zelfs voor den oenen narfit het bed verwijderd imé moete worden stond zoo vol met aller hando koffera dat de gravin zich io het salon liet kappen Op de luchtora voor den hoogtn apiBgel aan den wand brand den dt kaarsen en de kamenier had op opii iftariiwiPeai tafel den inhoud dor né ceaeaiire uitgestald al de doozen en fla comiS welker cosmeUschen naar al e reuk werk van Arable g irenden inhoud e ier elegante vrouw tot het verzorgen der schoonheid floodig heeft Alle voorwerpen waren van kristal en goud en vooirzien vau df giekroonde Initialen der gravül 0 de gra in den hotelhouder wilde ont abgen Wat verlangde de man Löat hem waar binnenkomen De man trad binnen en vertelde later zijn gfmoche leven lebs dergelijks nooit te hebben geslen Hij bedoelde hiermede echltT niet de bijna kon nkUjke nécessal re maar het prachtig haar der dame dat dt kleur va vunr als avondzonnefllralen die over een ochtendkleed van gepllsseerde zwartïljdeo crépe een mei kant onuetïen kapmaatel droc De k me nier waa bezig de vlechten Iob te nMtken h t een e n pMMflljk verk nwest zfja