Goudsche Courant, woensdag 10 april 1918

der vun UuBhisc e loiidseii zijn indien de Nederlandsolie Blaat zich op hel Htand jtiiui Sicide dat dbOT de eenzijdigp enge b cl onre hljpfa 4igie verkla rlng van de te geiiwoordige KiiSHlaclio regeering de vor lonngen oii den UuBsisclien ötant voort Hprultoiidt uit de dooi dien Staat ullge gfvtii HchuJl l i leven zonder meer hadden op i houden t bestaan De koetea der distributie Nflar aaiUelding van de Kajiierdohattou ojulreni dt levensmiddelenvoorziening werd befiote dal ten commissie zou worden UnocuKl wier taak het zou zijn na la guaii ot de fmHen der distributie door in i3n V IdualtseerlllV o groepeerlngi kunnen V otdeu Ih perkt Dew commieaie is thans benoemd en bettloai volgens de Moasb uit de vol gonde fieeren Jhr mr dr K A van KurnelHek buigemeeater le b Gravenlia g V oörzittcr 1 ibaut wethouder van de ieveiwnwdidolenïvoorzftiiliigi te AmsterdWn Il MuIeiBcijer als voren te Rottwdam mr C graaf van Kandwyck burgc nnt ler van Amersfoort voorzitter van de Veretïi van Nederlandsche Cieaneenten Jhr mr D J De Geer lid der TVeede Kamer R Zuyderhoff lid van do Alg Rekenkamer te s Oravenhage en A B Michielsen burgemeester van Haarlemmer bede Aankomst van Engelache krijgsgevangenen Oiateravond te 9 40 uur is aaodeLloyd kade te Rotterdam wa trein mt I ultóch land aan koioen met Ëngelsche ultge wiflflelde krijgsgevangenen In totaal wa nn er 17 gewonden 88 loopend patiën ten en 10 hoepitaadsoUaten die thanö In d loods Holland de aankomst der hos pitaalsohepen afwachten die hen naar Engeland lerughrengm lil den Haag arriveerden p r oMtra trem tilt D i t cJUan d via Venlo Roller daiii aun het station van den Llectrisolitn Spoorwtg te Schevemngen 122 geinternear de 1 mgelficbe knJgsgevangtiKn waafou dei IJ officieren 1 trein stond ouder geleide van kapi tl lil Miieller en den xeserveK lloier van gezoudiield dr Boudlen Er waren IS u ken bij vaarvan 2 ernatig De krcln had teven l 90 7v aargov onde krijgsgie varigentn meegebracht die to Rotterdam zl n aohtergrfaten Aan het station waren ter verwelkoimng aanwezig generaal majoor Onnenhoofd der iiiterneering de E ng ek ohe geni raal Thwneon lady Suflati Townlej dege I If tacommandant baron Van Heeokerenvan Keil en verder een groot aanlail Engei oJie offlcieron on andere foelangstelleaden Fr had verder geen officieele ont fliig t pUat Corr Bur Verkeer met Engeland Ie Hook van Holland zijn a ngiekonieQ 990 zakken brievemnaii 770 zakken blo neiiJandsche en 48 700 zakken bultoUaiid scire post Th nlettwe vollutelbng Jlet Centraal Bureau voor de StAAlMiek is met de voorbereidende maatregelen begonnen voor de groote volketelHngi wel ke vermoedelijk einde 1920 zal gehouden v ordei Uitvoer nit Engeland naar Nederland l il Londen k bericht In den Kaag ont vangen dat do beperkende bepalingen op de uitvoeren naar Nederland tttane zljo fan vaa beUnc niUeu m het parlemettt ver t yMiwoordig d zUn de arbeiden door afgevaandigden gekoxen door hun lyndleatea m vereenisingen Het Huis vaa Afgwraardtgden ui 16o leden en de aenaat 77 tellen De president van de republiek zal door direct kioarecht worden gekozen ea een ambtapenode hebben van minstens4 Jaren Het nieuwe parlement xal de grondwet herzien De president van de republiek m1 het hoofd zijn van leger en vloot en bevoegdheid hebben vr el k de ministers te benoemen en te ontslaan De invr heidsteltiog wordt gelast van de politieke gevangenen en eveneens vrijheid van pvfeUcatie van alle dagbladen BÜ1TKNLAND6CH NIKÜWS wuiu JeUücaat Liman Op t rzoek van minister d UroquvUlo heeli de koning naar de N K LX uit L HAvro veraeenil g Qnuraal Loiiuui go uuchUgd OHi d l uit te niakuu vaii htl uuntMcrlo voor i aUoual i wederopbouw De verdediger a i Luik aal zich te Le H ru vtMüg u zooAra ziju gezondlit lds toestand dit gedoog Ejoafale Wütgieting io bezet Uelgië Vim IIaiUteuiuuisea lieelt eeoigc iKflchik kingen tdtgevaardlgd betrelfende de ver plicbte ziekte en ouderdouimerztkerlng DUIT8CHLAMD Oo k dat no g I J U het Pmlaische HeerenhulH V v kiaarde de pre dent dat de hand Uoda is na le speuren in dozen were k orlog waar van de besliiwende Htag thaan In hel Wen en wordt ge4e erd Hij verklaarde ver dor dat alle Dultsohers trotscb zijn op de daden der DuMache legers en dat hei DuiUtcbe doel sitechis door ewi overwin ning kan worden bereikt OOSTSNUUK UONGABUB B oh e m e n iiMi bericht van hel rHol4 Nb niLldt lat er eindelijk len regnliaf van hü lloh enw Ae igaa luk ic ttaclittn zou 7ijn Indien het elljk zoo In zou het een belaugTlJlc ovei wfDninif beteekeueu voor de Ooé lenrijk ïie regeering De wÜ is er reeda dtkwijls g weexit de vraag is ef men diünaal ook den weg heeft wetm te tiKl u tot een aldocndi regeling Dat do keizer zij n pemoonlijken lm loed ueusoht te gebrulkeQ al men wel mo gtn afleiden uit het luit dat li j itli nnar l raag zal tiegieven 3oheep rainp Iwee pajisagjenwchepon an de toom aarUHaa sohappij Orina het etne met 70ü tn het andert met 300 peraonm aaji Ijoord ZtJU beneden Uoedapettt des nai hta op el kaar geloopen De Druia zonk met het voorste gedeelte 1 en inlneie 00 ptmooeu ijn om bet Icvett g uimen ZWITSERLAND Ue Duitsche kolen ia Uern kwain een oonfei eotle bijeen vaa kolenvtffbruUcers brandHlolfeuconunis ëim enz oni do hernienwing vajitdo ovneenkonMt met IXiitschUnd te be prokeD Oii4 temming heerschtc ovir d pluchen van DultBchiand De oanleroiUlc htell btt dringend verzoek aan dt n boiukraad ge richt om te Wgcn d prijzen tol tn dragelijke hoogte terug te brtngen Naat verluidt heeft de Bondsraad lueuwe in Hlructies opgeet kl voor de wilaersche oiiderbaodelaare BUSLANa Len eisch van de Duitsche regoerlng De DU flsobe regeerlog zond een ielegram aan deo comoüssarMP voor BuitenlandMct e Zaken waarin onmiddalhjke outwapening van de Uusalsche vloot en btlsluiten van den vrede mei de Kada vanOokrojina goëleoht worden Het Joodecbe vraagstuk I aleslina en de Joden Dr VtAix Pinküs de Zwitsereche Zlo nt8 iscb leider heeft volgens Kt u t e r in e n werk Voor de stichting van deu Joodschen itaat veHtlaard dat l aioriti iia niet metr onder TurkHcht littrttthap pij mocht komen Den lodeu wachtte ao der het lot van én Anneulëra Len pro lectoraat door een lerke kolonist trendo jfiogendtieid zou liet Ixh1 ijn indien htt nog te vroeg mw voor een voücomenon a hBii itllJke Joodiiche gMnet nHchap in l a ICHlutat De nioerderheid v n het lood sehi volk zag volgjnui den schrijver lu l aleHtina aln eau deel vanhet BritHcht rijk di mogelijkheid tot het verkrijgen van dt grootst mogtiijke aulonouiie en de neeHte nabonafe v llghf4d Oeen enkel betang zou z i worden gesdiaad bij deze ofriotising BINKENLAND Ultkmriiig uit de OorlogawinstbcOaatlng aan de geneenteii Bij de 1 woede Kamer is een wetsvoor stel IngedleDd tot ulikeering aan de meenten uil de opbrengst dtr oorlogri wlpstbelasting levens wordt voorgeslekl hiervoor de hügipooting v o Financiën voor 1918 een bedrag te brengen an f 10 milliotn De minister van Ffaoacite doelt in de toelichting mede dal hel voorstel beperkt U tot die gjemeenlen welker finaoolSn door de crisis In een zeer sterke mate I Zijn getroffen en niet In staat zijn zleh zelven te helpen eond r het leggen van een bovenmatig zwaren bel itingdruk op baar ingezeteiMn Tm h t bepaden van het be g dar uit keeriofli lieeft de minister de medewerking der Ciedepu teerde btatvn van do onder schelden pro incieu Ingeroepen De ad vlezen dttv ied titaten zijn in hoofdzaak ge olgd bettoudcns enkelu afwijklngui Voor liotterdani a t hadden Qed Staten een uitkeering aanbevolm van f 5 üiS 000 WLlkc dt miiuHler mit fUOOOÜÜO hoeft verminderd terwijl ook van de fKhiecen V aj enkele Uniburgischo geiuewted 0 1 ka tricht Koertnondv Ulttard en Venio IS igiewcken BhJkeOH een bijlage der Memorie van Toellclitwg Hielt de minieer voor o a uit te keertn aan Amsterdam SëbOOOO Kottenlain 13 043 000 s Oraveohage luetss Utrecht 5 6 000 Groningen f 400 0UU m vtrdur lu 2ui tiioiland aan de volgende gemceolen Boskoop fOOO Bnelle f 1000 De t 140 000 Doidracht f180000 Öorio chtm f 20 OOÜ lletlevoetAluU I 5900 Uil logom f 10 000 Leerdam f löOO Leiden ttJOOOO axseniictm f8800 en c chMaJU f5 000 Aanleg van achecpvaartkanalen naar Twentey Ingekomca Is een wotsontiwerp in zake aonleg vaiiJBt ieepivaaftkaualen jnaar Twente Hit ontM Tp heeft led doU bet oofltek meer in het Itijzonder het sterk vooruit gaande Iwente di voo deelen vertoon den a n een goeden waterweg deelachtig te doen worden In de laatst jaren ih etn kracÉUgiL drang ontstaan naar een Heh tipv aaftv orbindlng die tot In hit hart van Twente reikt en geschikt Is voor schepen van liuko afmetingen De niinlater van waterstaat kan zich vereenigen met het denkbeeld aanbevolen door de btaa scoinmjssie van 1914 lOge Htfld voor het onderzoek weik tracé uU een technisch cq economisch oogpunt het UKost in aanmerking komt voor het ka naai lot verbinding van IVente met do schoepvaartwegen in Nederland om hel kaïiAftl in den Boven Kijn te doen uil monden evenals met het voorstel om aaii het kanaai zoodafil cc afmetingen t ge V f II tort het genjhikt zal zij n voor sleep schepoji van ongieveer 000 ton buulwer mogen Bij dit laatste Is door de oom uiiAsie aniigii tioiiieii dat de grootHt al tnetuigiin v n dergelijke vaartuigien ziju M oor d Itugtt 8 M voor do breedt Il i 40 M V oor deu diepgang inv i r iand waarmede voor u t dwarHproJietwordt aunbtvoltii tui Iwdunbreedte van hi et II tradentlitpte in het mtiklionMin 1 M dl een bninlti op den alerHpit ge 1 vau 3J 00 M hu door di oomimssio ontwor p n truce zul he4 kanaal btginnen In den BüVfuitijn Diel ver beneden Loljitli m vtwvolgeiiiK lajigH e ciiaor Vorden Lo cl II l j Hiilieuii Croor Delden en HiU g lo naar F michudé loopen D longle van dit tracé bedraagt rood 83 K M In Ooor glial eu tak uit langB ongiBveer 20 K M na ir AIiiWo velke alUanr m verbinding zat stuttji ntet besta odi kanaaj van touts Ig nortudo plaats uaa r Zwolle ter Hijl bij Lnschedé etn kanaal zal afzak k ii naar Oldeuieaal lang 14 5 KM Uo kmtcn van het lidofdkanaal met de zijtakken worden volgens eenheidsprijzen die v tÓT den oorlog als normaal konden w ord beschouwd geraamd op f 2J 400 000 Het interview Hayward lUt miiustcno van buitenlandficbe zaken deelt bet volgende mede uaar aanleiding van Pen Routeibericht dat een imtervlew met den heer Hayward vertegienwoordlgeir van den War iride Board m Nederland zoni weergeven De in diat bericht giegeven voorstedling van zaken Ih onguiet De heer van Vol lunhoveQ kon nimmer Ie Londen hebben me d ed oid dat de Nedoriandeche regto ring een sohikking op de te Londen vaat g titeld ba is niet goedkeurde omdat Dultsclvland h daartegen verzette De he er Va Voilenboven heeft tn egeudeel gelijk Is medegedeekl te Londen namens de Ncderlandsche regeering een voorntel op die haais gedaan De geabHocteerd rederingen ijn op dit voorstel met ingegaan omdat zij de voorwaarden niet wenacbtcn U aanvaar deu diu lU NfMlerlaodBohe rogeering aan het gt briiik van Nederlandnche scheipen in de vaart luiSiichen dt Vereeni le StaW en Liirppa iiii U4 Ltire yle lA0vorw ngenHlel It h mot at ir is dtrbalvi geen achikklng tol stand gekoiiieii niet omdai van Daitschc zljdi bezwaren zijn gemaakt maar omdat dl gea Hociee de regaermgen de voorwaar deu aan hel gtebruHt onzpr schepen ge Hield tiitt aannemelijk achtttn De KuasiNche fondsen en de Inkomaten beUating lllijkem de Memorie van Antwoord op hot Dal d rente tluuiH iitel bttaald wordt t slechts oen gevulgl van eene eenzijdi ge verklaring van Kusaiache zijde welke aan de verectfiuldJgdbeid van die rente geiTMzfau lian te kort doen Eenheid van beliandeling zou de ml n tor alken kunnen bevorderen door den ambtenar u op te dragen de bedlaetdie fond son met lfï bronnen van tnkomw aan te nurken vit zou echter in strijd zijn met de feiten Die ondeen hebben niet bpge houdm brofia a van Inkomt te zijn raaar zij h n tljdtelijk opgehou als zoodanig te vloeien Zij zijn te vergelijkenmetaandecten waarvan te verwachten Ls dftt zij gedurwde eenlge Jaren geen dlvlcfend inl len geven Het zou weinig In bet belang der hou INOEZONIHEN HIDEDBSUMOaN Achtste Duitsche Oorlogsleeoing 5 Duitsche Rijksdagleening Koen van Uittifte 98 pCt Het Rijk mag de obligaties op zIJn vroagtt tigtn dm Istm Ootolnr 1924 op eggen en kan in verband daarmede ook den rentevoet daarvan niet van te vor n verlagen Mocht het Itijk na dien datum voornemenszijn den rentevoet te verlagen dan moet hetde obligaties opzeggen en de houders de terugbetaling daarvan tegen de volle nominiilo waardeaanbieden A Vo Duitsche Schatkistbiljetten Eottrs van Uitgifte 98 pCt Uitlootbaar tegen 110 pCt tot 120 pCt Wendt U voor verdere inlichtingen tot Uwen Bankier 1292 120 De termijn van inschrijving simt op Donderdag den 18 April des nam ten I ure opgelievcn len aansiou van de volgjeude axllktlen moersleutels voor rijwielen on dtrdteieu aii machines voor 40 weverij ta le brouv enj naaimachines porseloUi aaide kaïitoorboeken met Iohbo bladen en ders llJkc kaïUoorbehcieflen m goedgekeur dt gevallen schilderijen in oliever haar aieradou en ka Hnen behalve die ver vaardlgd Ijn uit caseïne of coroao kleine lantasieartikeien van marokijnieder kunst juwieleii parfumerieOn met uitzonieTJUig V uil vluchtige planleuoUön benoodlgdhe dtii voor kunstochilders l ehalve oüe en leilRUtijn kaeregüstora pbjotog Jleamike itn met uilzoflderiug van bioecoopflinis viilipeuhoudere wascèmachines welke geen rubber of rood koper bevatten wecgeohaien en bolanaen die geen rood of goei koper b vatten phonografon oo rMeklok ktii veiligJieidosoheermettsen en de daarbij behoopeiide mesjes die geen nikkel of t n büviütten en mits daaromtrent in elk bijzonder geval bevïedigendo rogpllngen voorden ge roffen machines voor de sul korraffiüadorij CBtSIS MAA TBEGELEN VleeBchverstrekking 00 Mikiiöter vttii Landbouw he eft than efil regtling vahtgisteld voor boscbik Ijiuiirstelling aan do gemeenten van vletsch V an niiohtt re kalv eren Dl tl nn iilliii door di gemaohtigdeu nn het riindvttikantoor Itr marktplaatH of op de door htl rundvi ekantoor aan te wij ztii plaaluen wordfn ovprgtmomm tegrn den tiiarvoor vastgesteilden maximumprijs iijndu W ceiitB per K O levend giwicht met aftiek van 50 centM per kalf voor ad iiiinitJtrafliekosten eo verdere onkowen Dp genittchtrgdtii zullen di kaivertn le vtnd afzendtn naar nader aan le wijzen LïporUlbichtorMeii tn voor zoover bitreft geniecalen met een genu enit lijk ölachthulH nam dli slachthuizen Het Ui ks Cmtraal Adminisitratickttiitooi vuur de Dintribu IP van Levensmifldelen zal ontlieffwtg van bit mlachtverbod voor d hu 1 I ioeldi kalveren v erl H nt n O ni mibe tur n wi Ikf U I luuienl imeli Ier kalfhv h escb v t uHclien t rkrijgbaar Lt lilt 11 z lUeii daartot tekgrafisch buiiiie atinvrdg n ndieiidi bij htt voDino mdo f I nlrai I ihiitin strfiÜekHnloor HpH vartt t frl Idt rantfiocn bedraagt Jn dit geval 100 KG pei dnl end inwom rs cm per wwk kitidtnn n dtm don heftijd Mill 1 jaar dartifbij nlt t niilegtr kmd 7ou i iogiit k zulkm alle aaiivragin vtor d n gtlt Vird Cuoole gimtHnUii en Indus lilepiaatriefi zuil ti chlen den vooiiang h bbtn migescHn de bchoifU daar hit giOütst IS I gijui ilUb st iHn V ifctrr kkeii dt g f lachte kni v eren tt gt n dm pnjs vau 5 ciitH pir K r aan de slagers dit hot vl twch uan in t puhhck verkoopen voor O tiitri per KG in het bi en t n tegen 1 1 pei KXJ iiUgebeifld Ingtvolge dezer regi ling bestaat ritus hellen ld n verkoopprijs ingtvolg arli Ut J dtr Distributiiwit I etn uadt lig verHchil van j i ci iits per KG siacht gi Hl ht vt aar van iiigi volgt de wi tteJiikt lopaimgen I 10 voor rekening van de genu ent II komt Vervoervcrbod van hanen en kennen De MÜnlKttr an I ftlidljonw hoeft bet vol gpnde bepaald l Itt is v rltodi n hennen tn hanen af te jovtren of te vervoeren Dit vrq lHKl tnetlt in Wi rking 10 April 1918 Do Hi l ommisffle van ToQzieht op de Fn r er 4 niKlng en de rhiimvooverowiigiiig kttn vsn dit vprl od ontheffing virioenen voor zoover bdrrf hanen MubmtHnpr a eieren Do Mialster van Landbouw heeft metfo gang van 10 Apiil vastgesteld een maxiniuiitgroothandelprijs voor vorsche iere vun f IQ per lOO stuks een niftiiinuni tuEMchtnliaDdelprijrt van f 1 75 per igo f tiikt en een maximum kklnhandelprijg voor d verseho eieren vau 14 cent De vermfaidering vaa het broodruttMoi In verf chillende bladciu is er in t v band met dt vermindering van ou droodratUtoi u dtn Miulsier van Landbouw een gric van gi maakt dat hij tijdenfi de Ie V i hhmiiddclendelmttt n zich omtrent oQze voorziening mot brooilgraitn in te optlmls tiflchen zin zou hebbtn uilgelalni tef wijl hij 70U liebbin virzwegen dat tijdens die debatttn de inkrimping van oiik brood ranUo n wt rd voorhercid Na r II t Corr Bunau Up 14 Maart j k heeTt de MiniHter I b da Twewit amtr verklaard dat do in ons land aanw zige en nog i e verwachten voor radiii brooilkori 11 In Mtaat ouden i telien do brood oor K uhig voort l zetten tot 1 Juli tn dat de fV gwringsoommissarls HU Bchaltiii int de nog tt verwachWI hoeviTlhedtn zouden t trekktn tot 1 Aug iTH iairii V rd d ichi pnn iuae 4ie met de ret nigde Stat n R uut en op 18 Vliiart logde de Eerwt toen moest overw ogen v onkh vvwt geschieden moest nu nitt metn opden aanvoir van graan mocht worden goiekend Ovi rif ius h g lijk Uinisler i oBthimia evtneiiM V hi de lfV isnudd lende bali i n i lu rftinering lieeft gt bracht via re dn te vongen Jare h rhaaldeïijk overwogen of niet in verbamd met d sfreinn Ing vnn onze aanvoeren vaai graan tol verlenging v un don gtAdlgheidsduur der bioolkanrten motst worden overgegaan Mm Ie t zicb eijld r slttds op het stand put gfXiId dat dn virlengfmg zoo lang txnlnk moeht orden ui esteid In het lioht de ir ftittii kan niot worden be eerd dat do Minister op 14 MaaTt den toowtand tt optinii sit ittch hfdt voorgeMtld of dm S iren 10 btii l v rzwigeii heeft Immers oola al Irti h handhaving van hetho stapjil rantsoen dt broodvoorraad tot 1 Mug iHliiH dan g konden wi daarmie alle n d i nieu ven oogst niet halen en wm diH le inkiimplng van hel rantsoen iivcrmiiil i k to 11 b e i k lat op aanvoer van bioodkoraji iiï het buitenland don eer kHh ind lil t meti kou worden gerekend Kool en uien Het Bureau voor Mededeelingen inzake de Voedselvoopziening meldt Naar aanleiding van een circulaire van het R ksdiati tbutlekantoor aan de ge meentebeaturen dat de distributie van roode Cïi geele kool en uien moest worden stopgezet omdat de voorraden opgeruimd zyn is opgemerkt dat het vorig jaar de distributie eenige weken langer had ge duurd waaruit tevens werd geconcludeerd dat dit jaar minder van deze groenten zou zyn beschikbaar gesteld Inderdaad is de distributie van kool het vorig jaar eerst stopgeset op 18 April maar reeds eenige Weken te voren kon met meei aan alle aanvragen worden voldaan In 1917 kon eohter geiyk toen ook aan de gemeentebesturen is bencbt de kool alleen dank zg het koele weer gedurende ruim zes weken langerwordcn bewaard dan in 1916 De distributie van uien peen n knolrapen kon m 1917 tot 25 Apnl doorgaan onder de voorwaarde echter dat de gemeenten het nsico van goede aankomst op zichnamen waaruit hlvjkt dat voor de houdbaarheid dier groenten met meer kon worden ingestaan Dit jaar evenwel hebben w in de maand Maart zacht weer gehad zoodat thans èn kool in uien met meer bewaarbaar z jn Met dat al ia ei in dit ja r nietnunder maar meer gedistribueerd én hetvong Jaar Gedistribueerd werden dit jaar 11024186 K JG roode kool tegen 10104 207 KG 14 356 778 KG witte koel tegen 9 237 920 K G en 13 716 60 K G uien tegen 8 937 099 K G in het vong Jaar De ScheepTaart en de Oorlog Ladiugen van NederL schepen in Briteelie havciui De uitvoerende commissie van de N O T Africht de volgBinde mededeeHngi te het Stcn ontvangen van de Engelache legatie In zakt de lading van Ned landeche schepen welke In havena van het Brit sehe rij k ziJ n g roquireerd Do ladingen van deze aohepen zijn niet gevordtrd l ehaUe waar hel ladllngen Wlen ini pek betrof Daar het niet doenlfjk was dergejijke ladingen te lossen en op te sla n la oAn cte eigenaars medegiedeeld dat meuwe htdingen van gelijke hoaveelluid zullon worden voratrekt zoodm zij in d geltgienliebl zijn deze In ontvangst tl nemen In alle gevallen waarin het stukgjoed ladlngien betreft zijn schilüdn n getrof fen om dezo te loesen en op te etaantot het oogenbllk waarop éa ci enaftrs fn ertaat zulten zijn ze in ontvangt te ne men Voor zoover het stukgjoed bidfngen be treft In h vnns in Qroot Britanoiëi le a a de versehepers veTzocht den Nederland schen koopers te berk ten det hei ml nIMcrie van scheepvaari zich er voor aawtpraiiriljk stelt deze Mingen temglte geven zoadra de koopers In etnat cullen zijn z in ontvangBt te nemco Wat betreft ladiojpon van schepen tsOtbrallar worden de vervoerd naar Greofc Dritannië waar zij sullen worden opge niagen totdat zij In Nedertan Bo K Mlie pen kunnen worden afgehaald Wat de ta ngsen te Hongkong iM ngMtt vtelke 1 estetDd zijn voor Japan on 9hi Ftanoisco b aan de betrokken scbepen toegestjun hun reis te voitnwigen cnhni hiding f te leveren In do ooraprookel jk beste amftlCBplftateeii Hel ff tTMwn werd ta Brfebane jevQtóui en vertwk v iidMr oMr BU T om te loaa MctkiiuMler gttnaaveld De wwlttwe Kooyman te Homnerta Ft heeft telegrafisch bericht gtitregen fiat toon all vlieger in diaourt by het AmenfalMtfche nr oP Weateigk front geMiMfveld i 2onderMnge geachiedciüa jDe volgende zomderlinge gescbied ii rtnneldt de O H Ct Op Maandag 4 Maart 1918 heeft de burgemeester der geinMDte Haarlemmermeer op laat van den coimnandant der stelling van Amsterdam in d n omtrek van Hoofddorp nwr de nu Ijtaire slachtani runderen genrorderd De wet zegt dat in zulk een geval da iMiTgemeeater in bill jkbeul moet bepalen yrék flcbadelooMtelling de veefaouder zal watvangen De burgemeeater Had zich doen voorlichten door een dfskundige en taxeerde ongeven naar dezen maatstaf voor derde kwa Hteit ƒ 130 i ƒ 140 voor tweede kwaliteit 140 i ƒ 1 per kilo ilachtgewicht r w l de eerste kwaliteit met werd ge or deid omdat dit vleesch voor de soldatenkipiken te duur in prije zou komen wtjl in d c dagNi op de miurkt graag ƒ 180 ft 2 per kilo werd betaalt De koeien werden onnuddeltyk na de vondenng door e soldaten meegenomen ea toen zy goed en wel waren geelacht en op gegeten maakte de milHaire autoriteit der latendance bezwaar den door den burgemeester bepaalden pr s te betalen waartoe h de beslissing van den Commissaris der Koningin innep De intendance wiMe sleebtB betalen een prys van ƒ 1 26 ƒ 1 30 per lalo De Commissaris der Koningin heeft dezer dagen intspraak gedaan en den burgemeeS ter in het gel k gesteld De veehouders kun oen nu wonden betaald z heü eu wel b ns zes weken moeten wacbten maar ontvan gen au ook ƒ 26 tot ƒ 60 per koe meer dan de militaire autoriteit hun had toegedacttt Staking Din dagimorgen hebben engeveas 1300 veenarbeiders te Beets f r het turf graven geslaakt Reeds verleden week Donderdag was het tot oen nuuufe tabo gekomen te ÜeelJ eirzwaag naar aanmelding van onvoldoende voedingi i r Ls toen een wugon j ek ter beschikking gekomen i hans te een elech om booger loon ge Hield Üe a nvanicebjk plan weer te Beet Hterc waag te demons eren ts niet vur wezenlfijlkl Rijk en giemeraite veldwacht versterkt mei do marecliaufiseo uit de om eving en een MW man infanterie uit Ueuwarden bewaren de orde 9P Naar bet OU v N Brab mekk zal de thans noc iD het huis vaa bewaring te Ureda verblijvende Br dic voorgaf de moordenaar vau Mana Kesaek te ziju bumenkort wederom op vrijo voeten wor den gflsteJd Er Is door de peyohlaters Swaep eik Kaspaxi een onderzoek naar zijn geeHtv verjQQgena ingesteld met het resuJtaot dat 1b gebleken dal de man niet geheel normaal is en zlc slechts inbeeldt de moordenaar te zijn De man heelt tan n tijd omgang ge had met een jiwager van v 1 den koe lar der kerk waarin het memjo ia ver moord Met dezen heeft hy meermalen over den moord gesproken en is zoo doeiMio op de hoogte gekomen van alle bijzondej en Kr w nden pog ngea aan pewend den i an ib een gBsticht te plaatsen Gemtcmeode vUeger uUvlucht Len der drie te oek van Holland voork apig getolwiewte Duitaobe vliogera ia letereDiiftcfat omtvlncèt Tel Inbrd ereconipk t ontdekt Op het politirf ureau in de Paaiiwen Wig te KottSKkm zijn naar de N R tt meldt opgesloten S de J en M H E v o der L twee vrouwen en W L van B iob noemende W W die hi Den Haag la aangehouden Zij worden verdacht een houthaodeÉaar uit Breda te tiebben beroofd van fÖ400 en 1000 mark Ais vwlacht van hetins van het gwtolen S ta is aansohMiden M N B STA1 SM£UW GOUDA 10 April 1918 GMneentcraad Raad dezer Gemeente is bUeengeroePen op Va g 12 April b r des avonds te uur Aan de orde komt Het praeadvies oip het adres van den Goudschen Bestuurderaiiowd tot beachik J tellMig van goedkoope volle melk voor er n zieken en zwdiken De suppletoira begrootingen voor den en t 1917 van a het Burgerlek AirmlbeBtiair h bet van Iterzon Ziekenjiuis het Hoffman s Gesbcbt d het St Catharma Gaat of Beatwlelin tnUiuis Het Voorstel tot aankoop van een perceel n de Nieuwebaven ter aitbreidmg van de m Opeoi are Bewa racho ri Het voontel tot overneming viaa grond n de WachtetatraaL Het Toeratel tot overoemmg van stoepen an de Baam Jï worstel tot het brengm vu wjjsé ingeii in ea Iwt dotn van af ea orerwlinJ vlngeQ op de Gemeentebegivoitiiir ▼ ooi dea dienst 191 Het voorstel tot het bregm van wQslgingen in de Gemeente btffrootijig voor den dienst 1918 Het vxMrvtal tot verleeumg van een duurte b Blag aan de ambtenaren beanditen en wericlieden der Gemeente met de des betreffende adressen Het voorstel tot toekenning eener ver vroegde periodieke Jaarwedde verhooging aan twee leeraren van het Gymnasium De verzoekeen om ontheffing van betaling der plaatseluke directe beUisting naar het inkomen voor den dienst 1917 Het eerste aanvulüngskobier van school gelden og de Burgerscholen De verzoeken om ontheffing van de beta bug van schoolgeld op d Burgerscholen voor het schooljaar 191711918 en verder vooricomende zaken Af en overschrijving en wijziging Gemeente B rootlng dienst 1917 B en W schruven dd 4 April aan den Raad Waar de styging in prys van verschillen de artikelen door de Gemeente voor hare instellingrai henoodigd zooala schr f en hu reaubdioeften drukwerk schoolbehoeften enz steeds verder is gegaan blaken de meeste posten der Gemeente Begrootmg voor het dienstjaar 1917 die in vetband met het vorenstaande en ook als gevolg van de hoogere prijzen van materialen en de veihoogde diibeïdsloonen reeds nadere ra nuQg ondergingen nog niet tot een vol doend bedrag te zijn ingetrokken Van de onder volgnummer i42 geraam de bedragen betreffende de distributie van levensmiddelen enz behooren de onderdee len a Algemeene kosten en i Andere levensbenoodigdheden alsnog met respec tievelyk ƒ 3600 en ƒ 2400 verhoogd te worden Verder behoeven nog de navolgende pos ten nadere raming Volignummer 93 waaruit de kosten van het onderhoud enz van het Raadhuis wor den gekweten vereischt ƒ 675 meer aan gezien da verlichtmgatoestellen van ver schillende bureaux vernieuwing behoefden en het in verband hiermede wenschelijk werd geoordeeld het aantal electnciscbe ge leidingen tegelykertyd uit te breiden Volgnummer 116 Teruggave van be laating behoort van ƒ 400 op ƒ 3400 te worden gebracht In deze meerdere uit gaaf kan voorzien worden door verhooging met een gelijk bedrag van volgnummer 30 der initonieten Plaatselyke directe belal ting naar het inkomen De kosten van verzekering vun werkloos heid Volgnummer 203 geraamd op ƒ 1000 hebben in werkelykheid ƒ 1068 69 bedragen Voonmeld volgnummer vordert dua ƒ 68 69 meer Ten slotte dienen van de onder Hoofd rtuk XII uitgotpokljen bedragen ter verzekering van pensioen aan amibtenaren der Gemeente en aan hunne weduwen en weer zen de volgnunmiers 225 226 en 228 met respectieve Uk ƒ 8100 ƒ 150 en ƒ 1900 ver hoogd te worden welke bedragen voor een gedeelte door de betrokken ambtenaren zyn gerestitueerd zoodait de hetrekkelyke ont vangstposten eveneens hooger kunnen wor den geraamd B en W doen in verband hiermede de noodige voorstellen aan den Raad Hoofdatem bureaux Tweede Kamer Bfj Kon besluit van 6 dezer zqn voor hott dperk van 16 Apnl 1918 tot 15 April19i22 benoemd buiten den voorzitter aangewezen m artikel 33 derde hd der Kieswetbu heit hocfdstembureau ter verkiezing vande leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraial in den kieskring Leiden tot lidMr P J M Aalberse lid van den gemeenteraiad van Leiden mr A S de Blécourt hoogleeraar aan de Ryksumversiteit teLeiden Aug L Reimennger lid van dengemeenteraad te Leiden J Hlrsohig leeraar aan do hoogere burgerschool voor jongens te Leiden i Goedkoop Rundvlemch Ofschoon gelyk wy gisteren meldden eerst om half drie met den verkoop van goedkoop rundvleeach in de Boterhal zou wonden aangevangen had zich reeds vóÓr éénen een groote queu voor den ingang van het gebouw gevormd Toen eindelijk het lokaal geopend werd wa deze ftlle over het halve Marktplein aang uld zoodat inder daad een enorme voorraad aanwezig moet aiin zoo men al deze wachtenden sou wil len hedpen Over gebrek aan belangstelling was zeker met te klagen te minder nu het slacht veibod ie vleeschvoorziening bedreigt en de broodkaiant opnieuw werd uitgereikt Uit den aard der zaak bestomi de fille die onder politietoezicht een vier è v f jsnan dik werd opgesteld voor het meeren deel uit vrouwen en kinderen zelfs een kin deiwagen ontbrak er niet b jt Psbrieksbrand msteravond te ongeveer half tiên is de brandweer gealarmeerd voor een uitslaande brand m een der gebouwen van de Goudsche Glncoeefahnek alhier Het vuur bleek te woeden in de aan de Raam hoek Verloren kost staande Sagof rie welke reeds eerder door brand is geteisterd Deze brand is de eenige der fabrieken van de vennootschap die nog ig weridng was de andere staan stop De in deu tB briek aanwezige drooginnchting ia blyk baar de oorzaak van den brand Het vnur werd terstond aangetast door twee slangen op de waterleiding en door de stoomspuit die weldra aanwezig was Ook vereehaen terstond een spuit van de milital ren die echter geen water behoefde te geven E e vlammen die gretig voedsel von den in de aanweaige bmodbare voorraden ÊmmÊm ioafin nit maar het vuar as na een paar uur toc gedteel bedwot ren Het fabrieksgebouw IS echter geheel uitgebrand en daar mede is een voor de tudsomatandigheden vrtl belangr ke hoeveeUuKl sago en aard ppelmeei artikelen die voor geld en goede woonden zoo goed als ni te bemachti gen cUn helaas vemieiifd De stoomspuit rulote te half twaalf In toezicht houdendo mannen moesten later nog even met een paar enuners water een opflikkerend vlammetje dooven De fabriek met inveutaria en voc radtfi z n op beurspoiis versekend Het bedr f staat thans Btap en de fabn cage van de zoo noodige artikelen kan he laas met wonden aangevangen voor de fa bnek is herboiuwd en nieuwe machines daarin zyn geplaatst Wat meer verltcbtii op het terrem van den brand zou guteraröttd wel wmacbel k z n gflwewt T raaaportarbeidera Omter leiding van den Centralen Bond van Transportarbeiders wordt door het per soneel van de N V Beeder de Usel vJt C J van der Aarden actie gevoerd voor ver betering van loon en aibeidsvoorwaanlen In een Donderdag J 1 gehouden vcrfadenng IS een motie aangenomen waarin wordt gezegd dat geen duurtetoeslag kan worden aanvaard indiui kior het stil leggen van schepen een deel van het personeel zou worden ontslagen of vermindering vaa loon zou krtügen Aan dan vakbond is opgedragen om met alle middelen te trachten een reeete oplos 3ing deier aangelegenheid van de Directie te verkrijgen Jongen aangehoiHlen Dotjir de politie aUuer Is aangehouden een Belgische Jongen T die van de epoorlUn een zakje met adtea had weggenomen De cokes IS in beslag genomen de jongen kieeg van de politie een ernstige vermaning Ëniatig verwond ii en ze ojarlg jongetje B v L wilde gisteren op de draaibruf i ver de knwjp nabu het magaz n da Zon stappen toeè deze reeds in bewc ng was H raak niet het hoofd béklesnd tusschen het hek in de afsluiUxKun en werd ernstig verwoad naar de W jkverpl ing overgcSiracht Eoi juUUtifc Morgen 11 April zal bet 25 jaren gele den zun dat D van der Wedden In dienst trad b de firma B W van de Paivooidt Tiendeweg alhier Benoeming onderwiJxem Mejuffrouw D Brons Middel aUuer is be noemd tot ttJdeliJk dhderwUzeres bbd de 2e openbare lagere school te Nleuwerkerk a d Ussel MlUtalre Sanatori weck S praken We hoopvol de flfi wachting ui dat men in onze stad het zyne zou bedragen tot het doen welelaigen der landelijke Militaire Sanatonuimveek ten bate der tuberculose onderoffifiieren daar mag men oV t het succes der eerste dagen reeds seer wel tevreden z n Kon op den avond van den eersten dag een inkomst van ƒ 232 60 worden vermeld op hedéh beloopen die bijdragen reeds meer dan het dubbele zegge ƒ 561 40 Mogen ook de nog volgende dagen we zyn immers pas in de helft der week niet minder succesvol zyn Gouda zal danzeker met x n achtergebleven I KaasprijKA De Min v Landbouw heeft bepaald de navolgende maximumprijzen voor jongA sn belegen Gouda en Bdammerkaas 20 f in den groothandel ƒ 30 per D KG in den tusschenhandel ƒ 31 per 60 ILG in den kleinhandel 037H per K KG 8 ont per oTis en 4 cemt per ms Gouda Voorak In de gisteravond In Hotel de Zalm on der voorzitterschap van den heer I Ussel de Scheppei gëfiouden algnneene vergadering van de vereeniging Gouda Vooruit werd door den aecretans den heer P de Vooys het Jaarverslag uitgebracht Naar aanleiding daarvan werd door den beer J van Kranenburg de vraag gesteld hoe het staat met bet Volks en Schoolbad waar voor geruimen t d geleden het destijds daarvoor benoodigde bedrag Is b eoMiebracht Spr achtte het weOKheiyk dat daze zaak door de gemeente tot een oplossinv werd gebracht hetgeen wellicht mogeiyk zou zgn door stich g van een overdekt bassin ter plaatse waar thans het Zwui4 ad 18 govestigd De Voorzitter deelde mede dat de g lid i reeds lang geleden in de gemeentekas zijn gestort De plannen ztjn vermoedeluk nog met tot uitvoenng gekomm daar de kosten een paar Jaar geleden reeds het dubbele souden bedragen van de deat jds gemaakte ramit Spr was het eens met den heer Van Kranenburg dat deze aangelegei eld voor de gemeente van zooveel gewicht is dat op de oplossmg deser nak bij het ge meentebestuur wel mag worden aangedron gen Het gaat hier om een gr ot hygiënisch belang waarvoor de gemeente zich ook wel eenige opofferingen mag getroosten Beeloten vverd tot bet gemeentebestuur een schreven te richten De heer Van Heuveln bracht den vooralt ter alle hukte voor diens succesvolte pogingen desttidB om aan Gouda weer gamisiMo te geren De penningmeester de heer Bouters deed rekemng en verantwoording Daaruit bleek dat een voordeel ig saldo aanwezig is van ƒ S32S9 Onder dankzegging aan den pen ningmeester werd de rekn ng goedg enid BU de bwtnursveridezlng werden d af tredende bestuursletkn allen herkozen la de vacature H J Nederhorst werd voorsi i door de benoeming van den heer P Bokhoven W n in de vacature ontstaan door het bodanken van den heer W A Hoyng die tich wegonii drukke woricaaamhadan niet meer beschikbaar kun stellen ward banoeind de heer R U Jongenburger thoT den Vooraltter werd medegedeeld dat het beetuur een overeenkomst zal aan gaan met da Noord en Zuid Holiandscbe Uitgeirers44ij waaibij wordt bepaald dat de leden van Gouda Vooruit het orfaan Mooi ZuidHolland sullen tvanfea Wanneer dat blad veradiUnt komen w j daarop terug Voorts deelde de Vooraltter mede dat in het bestuur stammen s n opgegaan om als een hulde aan de nagedachtenis van Burgemeester Martena een gadenkteeken in een of anderen vorni aan de gemaent aan te bieden hr is daarvoor gedacht aan monumentale bloemvazen He geplaatst zouden kunnen wonden in het Nieuwe Van Ber gen Uzendoom Park De leden betuigden hunne instemmig daarmade zoodat besloten 18 dat het initiatief in deze van Gouda Vooruit lal ui aan De vergindering werd daarop geslotan Kamer van Arbeéd Door de Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven la aan den Oemasnterasd het navolgend aohrijveu bgeconden De ondersteuning aan de wtn kloozon g even door het waltA tot steun aan noodlijdmden door do Mobills e alhier iH op onze vergadering van 28 Maart jl Ier prake gebracht Over dte onder steuning zijn grieven ontstaan waarvan do voornaamste is dat van de oodorsteuning wordt afgetrokken de voUe pre mie welke de werkioozeu van eeu werk looHheidi kait gi moten zoodat de niet goorgaijst rdtn evenveel krijgen als de georgaiiiseerdtn niettegenstaande dezo door vtikelijkschi bijdragtn voor hunne toe koiiMt tiebbon gezorgd Ook wocdi van de ondtrHteuniug lUgelroLken hst bedrag hit dt tijclelijl £ werkloozea b v gedurendo 2 of 3 dagtii verdienen Hel wil oos voor kouiin kat zulks geen prikkel voor de wtrkvrilllgen is om naar werk uit te kijkui Dat ovir hal een en aiafer ootatem niing heerooht U dan ook zeer bejp ijpe lijk Om gedaan te krijgen dat In de on dtrctteuulug verandering wordt giebraohl hebbtn wij otm ook tot het Comit gewetal van wien wij beriolit ontv ng dat aan ons veraoek niet kxm worden voldaan Nu blijft ons niets anders over ftut ns tot wen Raad te wenden met h ver zoek om aan sii eventueel fatter te geven subNldle voorwaarden te verbinden waar door aan de p opperde beawaren tegemoet wordt gekomen Daar de nood bij vele wwklledoa even wel roedri hoog gestegen is souden wij gaarne zien dat nn reeds de nwenhtg vaa Uwei Ksad werd ultgeapfiofeen apdathei misfloWen voor het C milU efco Hpoorslag zou zijn om op den IngeshlgieQ weg oiel vtrder voor te gaan OMOONHOVBN Door de berin J Gropffbeek V C un dr Koi ei J A Lugten Is een alios t l d n U iin iiteiniid g richt waarUI n er 0 ivjiniringen dHt op de omgewerkie roud 0 i de Irnmperlmval waare 11 nir w lkjit in k im n rwleiilooi n tn ittt attrdapjteien aullen voordenvtrlo ivt i Wiutr til fis 1 tijd niet ftxOiikt 1 voor il t Ittii t n vah Oom4n n lieistt i mee Irrmiiot dal de grond ul 4 1ekend I rniLt k tn HOrdtii vnor dt n leelf van vo il ft v HwCn evenals e v ikl n tei wi rv len van den lioofdtoegang naar b t uii n 417de STAATSLOTESIJ 2e kl Trekking van Woenadag H A rU 1000iBos 4MS 1MS6 ƒ 400 no ma ƒ 200 no 25ia 100 nos 424 S94 12762 14168 ISm HABKTBKBIGHTEN CoSp TuiiilenT ra üflMf MGosfig en ODutnkea to CkadU OraantavsiUag Veiling vaji 10 April I91S Spinazie buitenland f22 id Unaenlsad f 6 79 13 Selderie t M Kroten M 6 50 Komkonunerst 4 1 10 50 11 per 100 K G Kropela le aoort f 4 75 fl U 2t Hoori f 1 7IS 8 fiO KoiBkommers A f SS ld Bt2b ld rias ld 2e soort f H 50 19 W per 100 siks Wortelen M3 14 Rabarber f 4 fiO 7 0 Radijs f S KM Raapstelen 11 8A 2 BeUerie 11 gO 2 45 Vm f 3 7 7ft Peterselie f 1 9fr ö per 100 bos MLUWERKËRK tfd U6SGL 9 April Cobperatteve Tuinbouirveiiingi Nleuwariterk a d IJisael en OmatrakeD sla Meik 16 90 1190 kl 2e soort r840 8M sis Cbl 11 7 9 V UfiO id 3e soort r2 90 per 100 alsvellen fOWMieö per kist spl nazie f 4 BO a 90 VL f 23 per 100 K O rabarber 9 90 kelen 10 80 per 100 KO rulljs f4 60 per 100 boe Kaasmarkt WOERDEN 10 April 1918 Aanvoer 9 paritjen Prijs Ooudsche kaas le aoori f 62 2b sooh f 60 66 Handel t § lUATgTE BERICHTEN WeatfiMtt i li Ixtiidnii Hordt gemefd lleieniuorgen vielen sterke vljaiideliika Ntrijdliracbtea na en hevige bcMohMlng vao onze stellingen van be4 La Bmmcs kanaal tot de 4nek van Armantlerea de Britsehe en Poriitgeeaebe trori en In dien seoior aas BegunaUgd door en dikken nist ataaff de de vtjaitd ero tn de fftelUngen da e aill rdffli door te dringen bij Neuvo Cha p ilo f nuiiuiwMirt en de hoeve van La 1 unionnailt Na e n hivig gevecht dat deti gelietleu dag duurde geèitkie het deu vijaud de Portuip enche Iroepcfi In hel oeu lium en de BrltMche troeuiQ aan Ue lan Len van lu Unit aan de L lusMDbca M iin m M Muur t rug te dringen ÜH knstUth legerberlcht LONDtN 10 April Dfl ïen N vaa het La iUuMeekaoaal woedde glsiarwr wd ea beden ón strijd bevtf voort Ouie traepen die een linie laogp de i avo en de Lys beset bouttan aijn aan d rtvierovergangeo bij Lstbaire en Si Maura op dan sutdelijksn Oaok In hevl g ae vechten gawüukeld tbevangy waarin de vtjaad waa bin nengedrongea werd beroerd Hat DititsciM legaibsrklit WKNI gavangenen IM keiemien B£1RLIJN 10 April wy vlfl da Kofalscbe en Portugeesclu steiiingen tuaachan ArmsMière en het La Bsssée Jtanaal aan o veroverden de eerste vvandeiyke linie Ongwraer WOO gsivangencn werden gemankt en meer dan 100 kanonnen buit gwnaakt IHisschen l aulandrai en Branoourt wierpen wij den v jand ovar bat Oisa Aicna kanaai terug GMrachtan in Oekrallna UËHLUN 10 April Na veiwoaden strVd veroverden w Charkow in Oekrajlnn TWUDSIUMIUL Dl KsnKT besloot V rijdaf te elf uur een aaittal kleinere wetsontwerpen In de atdeetingen te behandelen Aan de orde kwaui daarna de babaudeliug van de begrooting van jurüiaine De heer 8obeurer a r oordeekh bet noodsakotljk dat verbetering gebracht wordt in den aanleg en onderhoud vau wegen en Hpo H e en slpr drong er ook op aan biJ de gulijksbilliQC vaa hot i en baar en l jzwuler oudarwljs ook tturina me uiet ie vergptan De sitiiag duurt vooik Da Nienw AaiatenlaM De ShUft ViiMteidaiu die waarsohljolijk door iili t opgi houden werd bedanmld dag te drh uur le ttoltLrdau verwacht De biniwsmahnnien alL Niuir vtij vdutuuu IH utet de gisteren I iiinL ngekoiiii u Lugi Ihi Ih msél een aan ïienlljke purlij dlumaut uiedigekouien Men meldt un uil AniMterdani De ÜurKOi ei li r van Amaterdam bealt lol den Minihttr vau Landbouw een drin Kind tr o k geriibt om liLt bruodraui soeu tt virlioigiii Dt Minlxier heeft hitr op antwoord nit t tot verhuoging nu hel rsirt oen Ie kunnen overgaan ouKtat liet unverantwuordelljk geacht motft worden nu dt aattvuir vun graan uit den vreem de lutt verztkird Is De Itiirx nieiHltr dringt er daarom bijdt iMVolktig op Bitn zich In h l onvarmijdtlijkt u mblkkni tn niil tot baUa dl he en over te gaan T iegrsti8cli Weerburiclil VtTwachting tol dsn volgeiulen dlfi 1 vmkke toi matige wind aanvaakalijk aft oofttelij ke richtingen nevelig lot zwaar bewolkt later welUobt eeiklge mfSB atUde temperatuur AÜVBBTENTliN KOSTLLOOö Rantaaanae rtog abo n a UL RGLUELtiTLR en W t niOUDB84 van GUI DA brengen ter algemetn kenniit dat de hieronder genoemde bona van het L vei mlddelcnl oekje in een nader aan te wijzen eek geldig tullen ziju voor aan koop van een nsder v H te stellen höavetiheid Regvettngaarilkelen Bon 110 4t to en iH i 90 voor aard appeUn Bon ao 94 lot en met 60 nor aat appelen Bon no bG voor hanreraonl Bon ao 67 voor gort Bon no Ml 69 en 76 voor pwl vmohtan Uon ao 77 78 79 M ao voor een hrttknvoral dal genoemde artlkelan ukshtknwl ver krljgbaar worden gesteld WJ de winkeli rs die op een in d n winkel voor bs publlok tdelijk zichtbare wijze bebbea opgehangen etn door het levensmlddelenb drijf verii trekt biljet vermeldende do s tt kelen dii worden verkoehl dal gfskoemde bons voor of op den 17 Vpril e k bij Ml winkelier bovrnbedoeld ter ktmze van den houder van een levena iDlddelcn boekje Ier afstamfM lng raoaltn worden aangebodttn ten bewijze dal eea bt M lllng is gedaan da zich oaast de af gefitempeldti Iwns bev Uidende nummfvw wor ilen Ingenomen dat de opgenoenKle Iwnn beschikbaar Is IfAlen ItfvenMmiddeIrn ultshiHend kunnen worden gekocht bij den wlnketter die ëe ion i heè t aiit mpctd dal der wlnkfllers de InAenoawn bami met de vtr amelstaten moeten intewmnn I April ek Gouda dni 10 Bnrgfmeeller mi Waihoudsfi voomoanid HBO r uue De Seerrtaria M VAN DER VBUR KOarTELOOS Aavdappdan BITROEUEEOTLA en WETH0tD£E8 van OOtDA brengen Wr algeme iie kennin dat van 11 tot en met 13 April 19i p ben él van he Leve nmilddelniboekje 2 K Q vemaardappelen kunnen worden gakocht irgMR 11 oent Gouda d n 10 April lf lS Burgemeeflter en WfAbaudafa voorDOand IXBO J UIJS Da Secreta II VAN ÜER VfeUR kMtA i S