Goudsche Courant, donderdag 11 april 1918

yio 1S068 R dactiei Telef latere 54S iflk Durgefwooohuis mcl SCHUUR en TUIN voll ml een abnpnjsca onder ao 1375 bureau GoudtcheCourant 10 W Een poed vertecenwoonflgt in ons gewicht 16 KG Een corra mndent van de Vo g Zevt die h land bötoftht venekart dat de voornulen er zyn mcMiliy ii atig beducdit voor transportmoeit kheden Het teverir sprogram dei Oekrainlachart eering gaat blijkbaar gepaard met politieke eiechen De regeering v II naar varluidt tenmiiutte als haar toekomend gebiedWolhynle iVidolié Cherxon büna geheelTaurië TeJemikof Pultawa Jekvttr nmlafen Charkof beeohouwitt zien De operatiesder Duitsche legers zullen lan ook wordenvoortgezet tot dit doel bereikt is Opmerkelijk zl n de berichten uit Rusland volgens welke Trotsky met behulp der Entente zou willen tracAiten Finland t heroveren Volgens berirfifen van versclulleiide Duitsche zyxlen n oeten ite Kngelschen nog troepen en voorraden te Ardiangcl en langu het noordelijk deel van de Moermannpoorlyn hebben Deze Engelüche trtr Ucrachten o w zeer veel officieren heeten reeds ter beschikking van irotsky te zijn geateUl die 9000 man van het garnizoen te St Petersburg en roode ganlcs naar het Noorden zou hMAen gezonden wi een Inval in Finland te tloen Volgens © en bericht uit Petrogr aan de I Vuily NawB moet 1 e n i n p een byeenkoniat te MoslioUi op dc ff Uke gewiren voor Rusland he6ben gewezen itn zeule hl De Duitarfiers treffen m het ZuMen voorbereidiïwen waar teekenem van nieuwe oniuuten z Jn de Japanners z n te W l vsxfstok met de Kngelst en om hen te hol l en 7ii omsluiten ons in een naawen ring Wy doen ons best nieïiwe gruwelen te vermijden doch alles zal tevergeefs jn wi wy zullen oï nieuw nweten Btrlj ien Uit de verschillentle perseonvnentaren op I loyd George s rede blijkt ten duidelykste dat het nog stormachtig zal toaguan on veel em tl e moeilylöheden nog zullen voortvloeien uit de Iersche kwestie Het H nne Rule id thans niet de hoofdzaak wèl de invoering van den tienstplicht De Daily Newe drukt hM al s fherpuut Het blaid zegt tot Lloyd Geonge hetwetsontwerp indiende in den vorm van eenulttarting vam Ierland Niemanl twlJfeUer aan dat het op dit erntttloa oogenUikeen nieuwe bron van gevaar fHchept Elkbataljon ibt de wet opleverr zal er tweeveredsdhen nn het oproerlc lersdia yo li vn toom te houden Het flpenttiegrebied ia voor het oogenblik van het Sarame Avrenvak naar den WeateIvlten vleugel der vorige aanvalslanae verplaatst waar opmeuw de Engelschen het hard te verduren hebben Zoo IS volgens de legerbenchten gisteren den heelen da g verwoed gestreden t u sachen Armentlère en het Kanaal ven YperenKom en Het Dmtsche avondbericht geeft aan dat op verachillende plaateen m dit vak de Leie werd over sdireden en Duitsche troepen ter weersryden van Wa asten Wameton de EngelBcihe linies zijn buinenigedrongen Het Eitgelsdie staftencht geeft dit toe en meldt 4ftt ten Noorden van Armentières het geweld der vyandel jke aanvallen de Bntsche twepen naar de linifi van den Wytschaete Sweden ru en Ploeigsteert terugdrukte terwijl beiunden Armentières de vyamd na langen strijd zich op bepaalde punten be ooaten Estaires en m de buurt van Bac St Maur op den linkeroever van de Le e wat te nCBtèlen Volgeiui Ueuter s correspondent zouden de tttntschers hier een nieuw vak vam aanval hebben gdcozen teneinde in de nchtung Calais door te breken Andere beschouwingen echter meenen m deze nieuwe aanvallen slechts een afleidende actie te onderkennen Op het front benoorden Montduber en inde streek van het kanaal van de Oise 18 de geachutstrijd nog al verwoed gebleven maar tot infanteriegevechten is het volgens het Parysche bencht niet gekomenOok m het S o m m e ig e b i e d duurt de artillerie beecliieting voort Of de Doiitschers door hun operaties op de vleugels van het Somme vak inderdaad de tegenweer op dit belangryke frontdeei vóór Anuens zoeken te verzwakken dan wel op den Noord Westelijken vleug el zullen doorpetten zal de naaate toekomst moeten leenen Aan het Italiaansclhe front héb ben de Italianen bu het uitmondingagebied van de Piave aanvallen ondernomen welke volgens beriditen mt Wieenen mis Rcten 4 Ook nog op andere wijze het hetdttchtèrtie VBB den koster jegena den herderawon van haar btstaan blijken zij ontdekte zijn witte teekenlsgen bekraofite ze met takken van den jeoeveretulk en hel groen der Alpenroaien en steeds waren die het ukooiat gesierd welke de kunBlenaar het liefat had Woedend veraietigr le vo lijst en scdiiklerij en zocht voor zijn kunötanaaxawerkzaambeid noB eenza Mr plaatsen Toen Malra merkte dat het Bieren zijner werken haar vileüd onk temdi liet rij het na maar voer voort hein na ie sluipen om stUIetjea zijn bleeke edttlderijeni met bevonderlbg aan te aren Op een aohoonen wiAterdaf verscheen bij den prieeter Romull Calander de toen Üenjartge Uaira k Man De Uelne had haar Zooda Bcbe klecveu augetrokJcen die z Ab idj de kinderen y a Ualola uit varte harde etof beataat on van onbenlllse eiut la Op vreemde plechtige vljfce sprak hel kind den ouden KÏeleher dir toe t V moet met isij 4I7 STAATS LOTERIJ U U TrekkiiiK van Dfaudai 9 AprlL Pr ECD Tan ƒ 0 14 23 5 224 2 6 430 443 400 4 568 6U 722 725 798 027 949 987 1061 1096 1111 llZl 1145 116 1200 1202 1270 127 1285 1848 1418 1456 1632 1666 171 176 1791 1820 1935 1963 2043 2126 2162 2201 2294 2355 2409 2467 2480 2691 2632 2673 2686 2772 2816 2849 2853 2861 2870 2871 2878 2876 2891 2912 2929 2974 2979 2981 2987 2994 3072 3101 3109 3124 3143 3182 3192 S279 3308 3335 3382 8506 3513 8604 3662 3669 H782 3733 8882 3861 3937 3967 8990 4006 4018 4061 4073 4201 4247 4264 4276 4289 4a06 4362 4372 4397 4525 4660 4616 4687 4780 4788 4798 4820 4863 4866 4894 4896 4904 4926 4969 4996 6097 5137 6138 5206 5228 5287 6297 6313 6473 6509 5662 6564 6638 6709 6870 5899 5921 6080 6124 6152 6162 6186 6196 6208 6222 6266 6362 6362 6374 e 25 6536 6660 6568 6586 6630 6641 6645 6740 6748 6760 6806 6806 6816 6904 6969 7064 7091 7206 7218 7288 7329 7395 7446 7490 7621 7626 7540 7710 7724 7728 7745 7860 7885 7990 8066 8106 8160 8166 8169 8215 8263 8345 8357 8376 8386 8422 8476 8606 8614 8618 8627 8666 8660 8561 9688 8694 8987 8964 9028 9074 9080 9144 9255 9456 9471 9493 9636 9686 9622 9644 9656 9660 9794 9805 9923 9989 10002 10004 10035 10058 10132 10307 10310 10427 10512 10634 10690 10666 10672 10680 10681 10691 10728 10817 10951 10987 11022 11033 11089 11102 11126 11162 11174 11225 11266 11819 11376 11439 11602 11637 11698 1I60S 11646 11664 11834 11877 11889 11923 11926 HM6 11968 12103 12177 12237 12361 12886 12409 12425 12488 12538 12666 12709 12821 12859 12887 12902 12942 12965 12966 13018 13035 18047 13105 13182 13172 13183 18227 13228 13237 18366 13362 13882 18413 13430 1 613 18612 18763 13805 13817 13931 18968 14027 14041 14113 14163 14203 14337 14427 14446 14460 14470 14562 14598 14649 14679 14746 14906 14934 14963 14966 15006 16042 15123 15159 16160 15168 15185 15237 15269 16306 15333 16475 15491 16531 16659 16661 16874 16786 15806 16831 16843 15867 16869 16906 15942 15963 16014 16031 16060 16063 16077 16081 16096 16110 16159 16307 16344 16849 16390 16512 16539 16542 16547 16579 16681 16684 16733 16768 16774 16802 16834 16912 16926 16966 17093 17109 17111 17174 17282 17300 17344 17356 17387 17380 17464 17584 17620 17646 17717 17813 17825 17846 17890 17937 17960 17962 17976 18029 18045 18077 18078 18122 18167 18263 18312 18327 18333 18356 18382 18437 18497 18589 18565 18664 18660 18688 18726 18738 18745 18784 18876 18927 18941 18974 19018 19022 19084 19059 19080 19093 19110 19146 19147 19219 19220 19289 19275 19287 19807 19316 19419 19446 19450 19486 19515 19543 19620 19681 19686 19766 19826 19874 19903 19963 10963 19988 20086 20223 20249 20265 20286 20343 20887 20460 20576 20674 20688 20716 20763 20769 20804 20871 20897 20948 20996 RECHTSZAKEN ROTTBRDAMSCHE RECHTBANK S rafiitting D 27 Jarige Belgische fcotqwrouw A l ondftr vaate woonplaau yedetineerd wan op 25 PÉferuari te Gouda lp het café van J H Ketel ReweeBt had daar volijens haar verklannj een borreltje dronken en met een rllvei4 n van 2 60 betaald zU had n ihrerïxin van ƒ 1 een gulden en drie dubbeltjes tenirgekregen Vervolgens had bekl gevraagd of de kastelein haar aan Jrwartj B kon helpen ï j wilde deze dan wel awiaaelen Ugen ander geld De kastelein had toegestemd en een bakje met zilvergeld voor haar neergexet waarin bekl aan het xoeken waa gegaan ZO w u tich daaitu of meer althans een aantal kwartjes we derrechteiyk toegeëigend hebben Beklaagde ontkende dit De kastelein verklaarde dat xU haar eenige kwartjes in haar portemonnaie had iien werpen en toen ün vrouw om politie gestuurd had Er was daarop een agent van pohtie gekomen waarop bekl zes kwartjes die zy inmiddels weer uit haar portemonnaie eou hehben getaald mu hebben neergewoiTien tusschen eenaantal andere welke de kaste leinsrrouw inmiddels ordeiyk op een tafel gtrUd had om ze na te tellen Hst O M waargenomen door mr Bake Uchte wegens diefstal twee maanden geTangeniistraf Mr van den Eerden achtte het bewWs niet ffelMverd altham zeer zwak Voor het geTal de rechtbank van oordeel mocht ti n dat bd l verooideeld moet worden vroeg de verdsdigi een voorwaardelijke straf De Rechtbank veroordeelde Th B 48 j BS 81 j en S van E 27 J loase werk lieden te Gouda wegens verduistering In dienstlwtrekking ieder tot één maand ge TMgenisatraf voorwaardelijk met een proeftud van drie jaar JAS wegens diefstal te Gouda by verstek tot een maand gevangenisstraf LANDBOUW Nederlandcche akkerbouwers De ereoniglng Van Nederlandsohe akkerbouwers hield gieteren in den Doelc te HoUerdani haar tweede algemeene pr gadoring onder voorritterechap ven den he T A Colljn Dn voofzUter hield eenige beschouwingen ov T den Qconomioehen toestand en rfe tenkooMt van Nederknd Een zorgvolle tijd met weinig llohlpunten zal aanbreken zeide iipr Hbe de toestand hier in t letul nai zijn kan men zich Indenken OiM is er gwweg de voorraad is v i 160 tot 600 n llloen guHe g te gpn En UtOi zijn wfj arm en er du w P H®t Seü heeft leobla ruilwttrf m i dl i er Dletoi er te rullen valt beeft het gm ilJn verloren Da aapvezige voorraad goederen ot de hulpbaronnea om ze te producueren co niet hA geld bepaalt dr rijkdom van eeo voUC Mov Qak bet moge iJlinken zeide apr we het bC4i tai veel geli Da rdvor i ook oo itaan de duurte in lK t land In dit opi cht is het verkrij gtn aii veel gald ei itiri k eva vïotk Mot dt Industrie on nijverheid ia btt tnurig gHeh kl Bijna dageltjka stijgt bet aantal wtrljiloozen OiMnks de distnliutio Bkiii arm en milUouairV ts do honger m wurtOLht De liandel ÜA stil de havenu Kijn te g Voor on nedtralen is de oor lo efn look at liobbou WkelLn iniltioenea nu i vurdtend duize i4k n tn ona landziju amtir geworden dan zij voor den oorlog waren De eerste twintig jaren zal er van lage prijzen geen sprake meer zijn Wat hel iaindbouwbedrljf aangaat co pe daal de aklierbouw db toekoowt daarvan iH naar spr meonlng uiet ongunstig VoorzichtlgJifkl in ccMer oisch Voel land voTÓi vt rioocht bijna steeds onder hypothecair vtTbamt indien niet Ijuhoorhjk kau worden aJgieBchreven ziet spr de toekom au cigunaArs en paclHorH donker in Voor d zuiveMjcreider ziet spr geen giutxlu toekouiet Ma r zoo besloot spr zijn kmIi al zai de tijd moeilijk worden zij zal u n iKtvn n tijd in zic i dragen Jlrt voorstel van bot boofdbwtuur df lijdelijke benoeming tot sccrutarts peoning iiioeHter van den beer L B v d Slikke uit Zwijndrecht e doen voortduren tot ft n volgende algemeene vergiwlerlng en 1 j n saiarüi over 1918 te Th palen op f 2000 werd aangenomen Aan het wooird kwajn daarna Mr is uit ilaarloni die besprak de diHtrUmlkiiiaalregelen m verband met de praktijk Spr giaf in hoofdzaak feen ulteonzcitiiigi ttn hel gysieem der wet en wa an nnenuig dat aan den minister eon bultongcttonc mae t la gei ven de minister tfn aanzl an die distrilMitic oabcp r il aiU cnhoereoher is Dat bij de uitvoering der dlatrlbnüe i e vredigjn ia gew t pelooft spr met Het verbieden van den verkoop van g aubcr zout omdat waaohartikei Ijn vtrkooht waarin dit zout voorkwam ia rutendo spr eti der bewijzen Verachillondo burgomeesteni zijn ItqjrljpeJijkftrwijze niet voor hun taak berekend gewceet bpr Hprajc aan het elot van zijn lede don wetiwth uit dei d V N A voort aan ook gehoord zal wowden bij de uit voering dor DÉBtribuUewet De gioedltieuring van het buishoudolijk Tigk ment v r het hooMbostiuir w rd aaiigohouden tot de voigoojdo vergaderln g Ue pemidhginweirter dtd mode dat tot nu tot U oritvangon 472177 de idtgar VBU bedraflen 12462 84 zoodal in ka is f 2268 98 Het voorstel van bet booldbestuur tot liet oanguin von een ovoreeakomet voor wn jaar met do VeldtK de werd aangenomen Do aftrodende hoopbentuursleden voor Zuid floiland d heer J J v Slrien te apijk iiiHse ff Ifl d4 Vo te Dordrf hl K d Torren t Zeveoiiuizen de os t Tlfng 4iK ten wi rdf u allui herko eiL De M Uiur ilpden voor Noord Holland wirdeu hwrko7 n uitgyzoiidord do lieer I Tff in wltnn plaati werd bemoomd de hnr K A Kaan to H ienngerwaard I vti pd riiiig Mini daajop geskXen Om de Kaap onder konvooi De M rino ni Htütt erker vain de N Crt schrijft önJangs virmojdden wIj liet berlolut dat h t voornemen bostoml in den loop der maand Iimi de bolde oorlogeecbepen Ilr Mh Ik rtog Hendrik en Ur M Zeeland 0111 do Kaap luaf Nedttrlandecli Indiö te zendom Vergezeld van luolenechepen Dit bpriclit heel intiisaolion iSevesUglng gevon don en U vttm heeft do W R Crt een artikil b jvat waann naar aanleiding dezur 7aV h l denkbeeld w wdt geopperd o i Van dit konvooi gobmik makende ttvin tii ftonlai paasagiern en vracht Btoor iiers deze uit en thuisr Bla om de Kaap to faten inokon teneinde te voorzien in zoo hooigist noodige ve rblnding tue etieu moederland en Kolonitte illor konyt oiu oor dat aa n de li ttvoerliifi on dll denkbteld eeni ïo bezwarenzijn o I ruj lit igio aartiongd Is afgeachlRklen van iiiljiigi vaar eii aii iero onopzelh lijko hinderpalen practit ch ochicr komt het on Tiilverder en beter gewaarborgd voor indfr n te Staat der Ni c rlanden bepaal MljK aan to ijzen koo pvaarlfiijacbepen traj iHformeert tot Nederland che huJpkrul ei H in d ware betoekenla Indlin dll fpoHohiedde daii zou hieraan vt rbonden zijn tot de regeerlng aan do bultentandHohe mogendheden en aan de oorlogfvoerendt m het bijvond tr tijdlgotn oftga o d o I toekomen welke aohepen aan In duiden In noaiii tonnemoa t en vroe gf re rcodorij zij verklaart hulpknilttera to zijn van den Staat der Kederlaaden Du koopvaardiJBoliepAn kolei wdtepen In ihiiH aoudon dan het interna tfenaal ka raktir van Nederlaudsoh oorlO ï ifclp dïe non Ui krijgen hr lgv ri o a Inhoudt dat de seVpon don Nedei landachoni oorkigB wimpot in top voeren en de oo mraandant offiiforon on bomannini deel uIIj naken vaa de N oderlajidscfao stnj Imacht toi zee Hoe deze laatste ultv oorlng zaf die ea Ie grMobleden zuU k au met ve ttrouven NIEUWE SCH0UWBUR6 lonctor loiiiUijle DonctoPdag 11 April IMS aiM aan de regjeeriog wordeo overf laton Immers indertijd wa de sleepboot Witte Zee op haar uitreis ter begcdeidlng van Hr Mn onderzeeboot K 1 naar Ooet IndiH Habai eveneens tijdehjk tot buipkruiMtr gebra ttfoTroeerd Ook daar woei de oorlogawimipel van deo tot bij bet vertrek ook dat Hchip bad een militaire be numning lOe of lattue voorstellin in bet Aboanemenf MEN KAN NOOIT WETEN Hil nmn dun voor het konvo ri oen atrtwluii n waarborg heJtbon welnu f Hm aan do noodlgr kolenechepi geve nii n liei liaraktor aa oork 0sHcblp Em ma haven Ombllin kt pli en FodoetLa ot 1 kunnt n zorg draaien dat de alsdan IbidKvan wie vloot onafhankelijk is v an de van tarmen van vreemde on minder hcuHtbo kolonhaveiw ComedK m 4 bedri ven ya BERNARD SHAW 7 2 uur precies Aanvang HIJ ho en dat het noodlgie o verk tus cben rewJerij on en de regeoring moge lolden tot een daad dia een voorlxseld zou kunnen genoerM worden in doortas tonn ield in deze tijden van nood Men toono dat do Nodorlandsohe vlag gioöer biedigd moet wordon Enlrée voor H H Leden oiel inleeke naren f 2 2S Entree voor Niet Leden f 2J0 ADVERTBNTIëN Entree voor de Galerij zoowel voor Ledenall Niet Leden 50 Caitt i Te koop of te huur gevraagd Voor leerlingen van H B 8 en Gymnaimm alimede voor kinderen van leden der Sociëteit Om Genoegen die een inrichting van onder WIJ bezoeken waar Engeiich onderwezen wordt zijn bewijzen van toegang voor het batcon A f O 75 verkrijgbaar in hel Sigarenmagazijn van den heer J OUDERKERK Korte Ticndewcg 10 en voor zoover nog voorhanden dei avondi aan dt zaal ONDERRICHT i Machlneschrjjven GEVEAAGD Brievco franco met conditieaoaderno 1376 bureau Goüdiche Courant 7 Loting voor de te beapreken pUatien op vertoon vaa couponi teveni voor de Galenj er zijn daarvoor dan gelijktifdig kaarten verknjgbaar op Woensdag 10 April dea avonds 8 uur k 10 cent per plaat Alle entreeprijzen worden verhoogd met 5 voor Auteunrechten 1318 48 Eflüilscliellfa terliiÉflM iatscliappii JAARLMHSCHK Algemesne Vergadering van Aandeelhouders te aoUDA t n kantore dar Wct rleidial Turfmarkt 34 OP VRIJDAG 26 APRIL a s v m IO i UI Aandeelhouder hebbeP toe anf op vertoon bunoer taadeeien De punten van bebandelm alimede balant winit en verlietrekcnint en jaarvenlaf over 1917 Htten voor ben r inzaje ten kantoreder Waterleiding vani af vn da 19 April 1378 2S DE DIRECTIE Abonneert U op dit Blad te Notaria J KOEMAN e HAASTRECHT tal op VRUOAG 13 APRIL 1918 dei mor gen 9 nrea nieuwe tijd aan de woning van deo Heer W 3TOLWIJK aldaar genaamd DE HOFKAMP in het openbaar om eontaat geld verkooimii 25 MELKKOEIEN 1 gniste raars en 3 pinlten 1 aftandsche hit en 2 drachtige zeugen Milf D JleukeleflIII Goedkoopste en solledste adres voor Meubelen all Til ll KuMn Bll l U6ii StotUD iD t laar u pluche Vearaabadltollen Wollann Satljililakanl Thaatalala Spla ala Schlldarllaii a n an W Spaolaal adraa Toor joogalni mat hawalijkaplanaaa 20 XOHT ZIEN UHUtfltirtM lmnllliDlU lllSclll Uil Rottsrdam Tel 12900 Verder Eenlga klppca 3 hooiwagen hooUobuddar met hoolharkt 4 achoiiwen waoahnlachla hvolbnrrri enz Bouw en Melkgereedscbappen en nig Meubelen en Huisraad en hetgeen verder ten verkoop zal worden aan geboden Morgen voor de verkooping afgenummerd e aien 1281 36 Geld beschikbaar Adverteert in dit Blad In alle bedragen voor hypotheek credieten voorschotten tegen persooniyke of zakel ke zekerheid envoor scheepsverband Brieven onder No 1078 Bureau Qoudsche Courant Markt 31 12 Om eeo mooie aflevermg van Gordijnen zooveel mogelijk m de hand te werken verzoeken wij bij toezonding van gordijnen op te geven KItur wit ivoorkleor crème écrn touwkleur geel enz Apprlt styf soepel of elap Wordt niets opi egeven dan worden de gordijnen m de oorsproDkeli ke kleur soepel ea op de oade maat dus alB nieuw afgeleverd Rolgordljnan kan men ons met rollen en latten toezenden A Mq gordgnen worden voor de behandeling gemeten en op die maat gespannen 1374 116 WIJ STGOMEN en VERVEN als nieuw Overgordijnen Tapijten Karpetten Tafelkleeden Loopers Klea es Handwerker Kussens Spreien Dekens Gordijnen Damesen Hserenkleeding enz enz Vakkmllig miyiammtl an kaapraking kaatalsoa aa zaadar arMndlng Alkalaa a Hiulakaaargiai ap alkaa arlaa dan ti tf nouuf omttmrmn blnw mn M uur t ö DE PELIKAAN StNiR Wnscliirij Vmnrij en CliiiiiiseiN tfiiieinrij Geuda Kanloop Telefoon na 196 Na 6 uur t iv n 478 Winkali MARKT 41 Tal na 283 Nationale Bankvereeniging HOOFDOIRECTIE at CENTMLE ADMINISTRATIE UTRECHT JTrant 14 18 VESTIBINBEN IN 62 PUATSEN VAN NEDERUNO Staat par 4 April 19tS Kumm f 66 426 620 46 6 107 106 27 LMll tp t f 6 687 700 Dipnito l M CrêdltnlilJ Km BanUin M Wlmh Voortcbottin t EffMtM Dtbftourm f 14J66 ni 0 l 7 6 6a8 2i In i pmlndi Zultf Ksllmd ilJn kintann gnutlgd tt ALPHEN l l BODEeUVEN BOSKOOP DEIFT DORDRECHT OORINCHEM aOUDA KATWIJK LEIDEN SCHOONHOVEN SUEDRECHT WOERDEN ZWUNDRECIff 1424 42 Mevrouw BERGMAN VERLOSKUNDiae Sprsrkuur ia 4 uur PIJMBOOBiSTIMAT 41 COui 1085 DCN HAIIB ind lijn 3 n 7 10 WAARDEPAPIEREN AANDEELEN OBLIGATIEN In fraaie uitvoering levert Dpukkepll yrinkiiiaoiZoofl MARKT 31 Tel 82 STOLWIJK Advertentlën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L VERDOORN StolwIJk De Rooker vcrfrltdü de tong hei betle door het g ruOt TW WybertlablettOBi iV SDuJcen iuMjflwtMn m TrVvar B leicU erllfd voor verkoadhMm B de icvolgeli daar Wsbea I Tnhlgrtbiea AGENDA 11 Apnl 7 lu Nieuwe Sohouwburg iOe AljoniKineiitsvoorstcIIing 15 April 2 uur Goboaw Bouw m Wo nbagtoedctd OnderstandlB ooanii ArmeiUBOrg IG April S u Soc de Réunie VoordrAvond Nut8d artemctit 20 Apiril Soo de Bétinle 8 u Le lii Lod Ttn Ulerop Yot der Vereenlgfng der Belo Ler BewegbiC Beleefd venoekan wfl gvngtM ttldig medadeeUng ta mocea oatvaagm Tan wffaderlngen concerten nnuk ldiei euL om dtM dna la onie Hids te I A7e Jaargang DoDderda II April 11118 60I1SGHË COGMIVT 3 Tie va virs eaa d vexteaaL tioTDla d troox Q o vo d su exxOaaa stxelceaa VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALV E ZON EN FEESTDAGEN ABONNBMENTSPBUSl pn kwutul IM pw mk 12 ceat nut Z a4i sbl l fK kwutul ƒ 2 15 per WHk 17 eau v na wi d bM ir iii p r looper eMhiedt mxco per post per kwutMl 1 M mM Zondagsblad ƒ UK Aboimemeiitaii worden de li ka aangenonen aan oaa bsnaa MARKT 11 GOUDA by onze agenten den boeUModel ea de po tkantoreo AOVEBTBNTIEPRUSx Uit Gouda en o istieken behoorende tot denbeiorgknng 1 S regele ƒ 0 80 etlce regel meer ƒ 0 16 an buiten Gouda en den beiorgknng 1 5 lagela ƒ O S dke regel meer e 18 Adm antlbi TU pilllWM nrmakelUldieden 10 ent par regel IN6BZ0N0EN WtOBDIBLINOBNi l mail flM eik nfri rat ƒ 6J Of de norpagja M hoog Gewone adTertentiSn ea Ingeecoden mededeellogea bjj contract tet M r geredsoeerdea prUs Qteote latten en raadan werden jttekend nuu plaataruimt na MUede Boakku AdTvtentiin kmaaa wonlaa iafwnndia doer delaien AdrertMtiabtuawui in ra Adminiitratïe i Telef Intero 82 Bureau MARKT 31 GOUDA DE OORLOG De strijd in oen nieuw aanvalevalc ten N W van Armentlëres De Rijitsdagmotie iieeft afgedaani Hoe liet vredesverdrag met Roemenië eruitziet annexaties Bessarabië sluit zich bij Roemenië aan De broodvrede met Oekrajinaf politiek en leverantie Vreemde geruchten uit Rusland De iersche kwestie ONS OVEBUCHT SanÉrioiiiweeli ïan 8 13 April Opbreogst tot heden f G40 40 1346 18 Aé wordt door Roemenië edder niet rechtstreeks aan Bul ariie afgeatlHin maar aan de gezamenlijke Centralen Wfiama Duitschland Oofltemryk en Turtyje l un deel op zekere voorwaarden aan BulgaïTje afstaan tegen teffenprea tutie Consbanza zal daarti f een vryhaven wor den Overigens verlangt OoatenrijkHongarüevoor het afstaan van zijn hivloed zekerewaarborgen voor het econrnniich verkeer opden Donau en m bet byaondei aan den IJzeren poort Territoriale connpensaties doet alleen Turkye gelden welk land van Bulgarije ver langt dat het het Tracisch gebied hetwelk het m den beginne van den ftorlog afstond aan Furkye terug aal gev n Deze onder hamlsche onderhandeIi fl en zouden echter nog met geeintUgd zyn Wat de economische overeen komst betreft Itoemenife zal alles wat hetaan graan of andere levensmiddelen metvoor zichielve noodig heeft aan de Centralen moeten afstaan waarby niet alleen Roemenie maar ook Bessarabië in aanmeikingkomt welk land thans dooi Iloenienie wordtbezet De venleelnig van deze levensmiddelen heeft plaati gelijkelijk onder de Centralen De petroleum producten uonden by een afzonderlyk verdmg aan Duitschlanden Oostenrxik ongarije ter jeschlkking geeteld teiwijl ook Roemenië mm g n eelte zalkrygen Verder lezen we in de Neu Freie Presse een verklaning van den B u l gja a r8 c h e n MiniBter van I nancfen waarin wordt gemeld dat het vredesverdrag vóór 16 Apnl da lnitief zal worden gesloten Behalve echter dat Bulgarije de Dobroedsja kiygt zal het een stuk van Sorvit ontvangen wanneer de tyd lyp is voor een vreiie met Servië Op deze vyze zou Bul garye komen te grenzen aan OostenrykHongarye Buligar e zal ook een nieuwe brug over den Donau aanleggen om de verbinding met de monarchie vaster te maken Wat het Bessarablsche vraag stuk betreft het vredesverdrag schijnt er geen melding van te maken Een bericht uit Boedaipeat meWt inmid dels dat de Roemeensche minister van Buitwitandsche Zaken Arion die zich te Boekarest bevindt van den minister president Mangi loman die te iCit inof vertoeft het volaende telegram heeft ontvangen Na beraadslagingen die twee dagen hébben geduurd heeft de Landiaad van Bessarabië den 9den Apnl met 236 tegen 3 Htemmen de vereenifring van BeaearablS met Roemenie aangenomen Namens het Roeineensclw volk en den Komng heb ik van deze Btemoning kennis irenomen en onder een onbeschrijnijken geestdrift de vereeniging geproclameerd De Minister van Buttcnlandsche Zaken heeft dtbarop een hulde telegrarn tcruggezonden Heiligen wu gisteren al gecn dat dr Alblass als vertegenwoordiger der V r izinnige Volkspart u de bekende Rtjksdagreeolutie voor a f ge daan beschouwide het Pruisisch Heerenihuis een b uitstek conservatief lichaam heeft naast de afdanking der resolutie met alileen de begeerte naar annexatie maar ook due naar schadevergoeding uitgesproken Orpperburgeoneester Korte wees by de beraajdslaigingen in dit Huis er byv op hoe verkeerd het was geweest om te Brest Li tofsk m openbaarheid te onderhandelen Wy beginnen zeide hy ons eindelyk los te voelen van de Ryksdagmotie die al lang loor de feiten is acJhteröiaaM In alle lageji van de I uitaohe bevolking neemt het Inzicht aangaan de de nationale Dmtsohe belangen hand over hand toe Om Duitschland ecomoanisoh weer overeiind te helpen moeten e wel een hooge oorlogsschattinR hebben Het allergewiohtigst echter is om de mih taire belangen te beihartigen in de eerete plaat om greiwverijetermgen voor Duitschland en met nainxe voor Pruisen te eisciien Wei vemaimen we dat de bepalingen van het vredesverdraig tusschen Roemenie en de Centralen reeds waren QpgeateUl maar tot dusver kwamen we over den eigenlijken irftoud niet veel te weten De Berlynache correspondent van de Prankf Ztg sdhiyft daarovet thans o a Jiet volgende Het verdrag kan worden onders rheiden in een polBtiek een terntoiaai en een economisch gedeelte Ooatenry k H ongarye krygt eenige belangryke stukken gebied by wyae van grens rectificatie Deze heibben betrek king op de verbetering van de poeitue van Oostenryk Hongarije aan den IJzeren p o o r L Verder wordt Hongarye vergroot door den zoogenaamden d r i e 1 a n d s hoek en eindelyk worden m verschillVende passen van Zevenburgen naar R nenie ten grunste van Hongarye veHbeterd dwz door gebiedsuitbreiding worden deze passen beveiligd Het leeuwendeel krygt echter B u 1 g arye nl deDobroedsja Dit gebied De Gazette BucureatiJor die deze tele granvwiHseHng publiceert schrijft nog Het onverjaarbare recht van Roemenie heeft geaegevierd De oude Moldavische provincie keert na meer dan 100 jaren te rug tot het moederlaml en het door Rusland in 1812 gepleegtle onrecht is thans te met gedaan De Roenieensche patriotten vieren heden een grooten vreugrledag Wij kunnen het hoofd opheffen en vel vertrouwen de toekomst tegemoftt zien Zoo zien we dus uit een en amïer dat het vrodeaverdrag tusschen Roemenië en de ceotrale mogendheden groote gebieden van Roemenie ontrukt Allereerst de heele Dobroodsjia en voorts o a by de Ureren oort en in de streek van CzemoWrtz Boveiulien komen de bergpaasen iian rle grens van Zevenbungeiti in handen van 1ft nje zcKMlat het land vi or een Invul en ligt Ver der moet het dun de graan en petroleum overschotten aan de Centralen afstaan Geen wonder dat men zich In Roemenie veiiheugt cormpensatie te erlangen in de aansl uiting van BesBarabie of zooala het huldeteiegraim van den minister van Bui tenlanjdsche Zaken het uitdrukte De amarten van het land worden daardoor ver licht teiwijl dit beteekenwvolIe feit het grooter gewomlen Hoenwnié nieuwe kracliten verleent De vrede met Oekiajina is door de Centralen een brooti vrede genoeiml Ken Wol f f telegram uit Kief meWt thans dat na langdurige en moeilijke ondei an delingen een overeenfkomst betreffende de levering van brood en voedeikoren peul vruohten en oliehoudende zaden loor de Oekrainiaohe Duitsche en Oostenrijk Hon f aarsche gedelegeerden onderteekend is Tot zakeJyke afwikkelir van de groote aaak hebben Duitschland en OostenrijkHong arOe in Kicf een commercieel en economisch bureau opgencht Het neemt met T n commMaanssen het koren van de Oekrainisdhe handeiaorganlsaties of de ebgen Oekrainische onder commissariKien over In Apnl moeten 9 in Mei 16 m Juni 20 en in Juli 19 miHioen poed geleverd worden Feuilleton Kpookachllgt optocht bewoog zidi over liet Hneouw cld naar die pkk waar onder jene Tb€ flen en Alpearozen door een lagen verbrokkelden muur omgeven het ktrkhof an het dOrp lag Dat htift Sivo Courtim geschlW Üp de an tuw Maat de piBSfII B eenkun leiiaajl Wat la tat Etn menech die van God vervuld isMaar dal l e ijpt gij niet kiMne Malr U het leta goed UUi groots ietti hollig il Als Sivo Courtien van hier weggiaafi Lachend k l de prtesttf het voortdurend init plechtigcn erat sprekende kind In dt ri dB oudt gi gaarne zien dat onz herderskiiaap van IiIot weging Zonder van toon ot uitdrukking te ver andtreu betuigde de kleine Als Si o CourUen eg Is zal Ik ui 8 schien starven Maar weg vail hier moet hij a rheen waar de vele hulzen en de volc inotiAOlien zijn want bij ond bUjft hij bteedfl slfidito gtttenhoeder De goede geestelijke moest Ut toeettNn men Daarin hebt gij gelijk Bij ons zou Slvo Courtlen niet eena gieeetelijke kunnen worden laat staan een kunstenaar Slechts gt lieii oeder of hooier Haar dat gij sterven wilt als bij wegvut t Lu dat ik heui ondanks dat toch moot wegïcenden I Wat doet bet er toe ale Ik stert AU hlJ slechts wordt wal Ut niet kan begrij pon Help htKnl Qlj moet ham helpenl En het kind za r den ouden geestelijke met zuKc tn aaa dr am In da eoffiaaan aliiof htt en U oftt van hem o sctile Het eerste waarmede paitloor Calander den kleinen kiuwtMiaw liifïp was hem t tkenpa ior in lioulMkouI ten geadienke It gt V en lilj di4e heerlljkheden kwam later een eouvotidige vertdooe welke de goed iiiaii voor den beactienuetlo c yan htt kosterrtdocbterlje In Bamaden kooht Nu wbl hel bivo hetz lfde ot hei op Maloja zoflier of winter wae at bet anetuwde en stormde of groene en bloeide Voor den jeiii gpn geitenhoeder van Maloiia was een nieuw leven begonnen Hij nam tkar da zoinerweule zijn werktuigen mede tfekeiide ia sttdklerde gediirtnde den bijna eindeloozen wintertijd Zoolaiie h t do waa hu te hij voor bet khine tii ttr an de oudt rllJke hut wird iMt donker dan hurkte bij voor den tiaard naar het vuur Iw n licht gal ol oii k r een brandAuli donne paan Hij tee kende en Hchtlderde hetgeen hij za en aohilderde dit z o o a I s hij het zag Vergeleek bIj dan het oorspronkelijke raet het afbeeklael dan vernietigde hij teekenlng uf sobtldenj om hetzelfde werk mleuw beginnende ook deseu arbeid weer i ver metigoa want notdt acheen htt hem oodP maar bij benadering op bet voorbeeM te gelijkt a Het hieest ontevreden was bij Op zichzelf het meest wanhopend ee oel de hij zich als hij rich voomam wolken in uetelMi na te bootsen En Julel du boveu den witten Alpenkoepel en da grauwe rot9ta pen 4 stiJgiende pimobtige walken jutst éo In de kloven ophiruisen de de timpen onibuilende nevelen ol een door den atonn ge ftm0 onweder trokken hem zoo gaweldlc aan dat hIJ ataeds weir iMiproelde die viT cbijnÉiel af te Iden Mt eds alrt knaap zag Slvo In aijn gees tixoogien de woeslo en groote natuur vln 01 eri ngail ib l volkt int t epookadittve lMi4d n HotK en uwige sm euw welde in woud g i tstherH le t en wout nevel eu iitaneachijn ojienbaarden zich aan hem In gMaiten dli hij tevergeefet trachtte weer te gevtn pijnlijk vtoreielend met IJn onbekwaanUieid om uil te driUcken wal Itlj lu Kioh ooAirouft De meeete lij11 r vrouwtdljke figuren droegen de vreemde en geheipalnnlge trekken der klftlne Malra In wit mus bleek gezicht iHn lag UI tk legcndarlaeben owratand waaniit de A ra s moeeten zijn ootS rotea DiM Slvo de uitkaaiat zijner pofftngen ziontler uicdelijden voor xlehcetf telkens weer vm nietigdp was het voorden I aa oor jiitt geraakkHljk zich eenige blad n tet vemchaffen Einfelljk be orgde Uelra eiflele Htukken Deze paktn dafoad grij iaard zorgvuUkg In tova stelde hij en lang stfarijven Op waarin lW wat op dra IfWrkwttardlgein jongen betrekking had werd incdc deeld oofc van d kl ine koslerwioobtw tond er In te lezen eu zMkl s hetsen en brief naar di n IlluetrbwVo Pittore AnwïdoBoeckII u Waarheen Kom maar De Gletschervrouw Nflftr het Dulteoh van RicnARD voaz met auUirasatle bewerkt door i F ff E SiEL INK VAN ROSSUM Nadruk verboden Is er iete met uw oudws gebeurd Ik wil u wat toonen WatP Ie 8 van S4 o GourÜen Wat Ifl er met hem U moot heni helpen Mankeert heui ieta U moet hom helpen hier van diaan to komen Moot Slv o o ujtien hier vandaaju Daarhe P r de vele huizen en develp inensobcn zijn Maar vertrf toph K Miï mede En met groeten ero t leidde het kind deu goedeu maii naar ten plaats in do nabijheid van dtn doodenakker tusschen de kerk en het dorp Zie 1 Dat h merkwaardigil Bivo Courtien heeft het gemaakt Hot Is schoon Bekijk het en help hemi WaoH vanro cA Op hot gliufiterend sneeuwveld waa met de fijnete streken een geweldig schilderij gekrast het steide de berg van Maloja vo met het oude kerkje De deur van hot kleine heUtgdom etood wijd t en en uit bet inweiufige drong een atoet gedaanten g ehuld in golvende gewaden Een bekranat paar kinderen gfng band aan hand de pnoceesle voor De gmiohtea van allen waren zoo karakteriedek dal de priester van enkelen de treken herken de Het waren lieden van Ualoja Maar allm die ia den atoet liepen waren gestorven tt de bdde kioderen vertoonden het MVvaa levenden i het waren de klrfna Bate m de knup BIro Z a W Ti i iJ ï ii