Goudsche Courant, donderdag 11 april 1918

kar anti lot de oODfldMmïê roefdng aa da Tweede Kamer bit andere deel dir i kavertegeunroordlglnf te dwiD BQ omtrent dexe A ipena knreatie een uitepdtMÜc te doen terwijl de hoop dat door die uitHpraak bet tot atand komen jea ean wel w r k bevorderd niet bestait £ ea wete omwerp nut zulk een bedoetiDg luce dicnd dient bet EttaoiabeUuc bet volks Ik lang in geen enkel opclebt langen nu rooK xw f i laars n ineer op die van del tal worden elet opdat een voédoen de winstmarg de kosten van het bedrijf vokloeode dekt en ulUMtalli vM behoor Ujk looaen mogelijk laaakl HAASTBEGBT Het BMtuur wn da avoad wht w kan adiool aUUar d lt tu mede dat Vri di anrond In eea der locaHh van de c enbare achool da tMkenlQf Q dar leertingan tm toongeatald suUan worden Wfvens plaatsgebrek moetM wU tot onaan apUt bet Raacbvemiag tot morgen laten ligigen UitgmrtaeeUa kr gigevaJigeun De boAptuuUscbepen i ndoro EoolDgW Jiege tea eu Zeeland rijn gtAtera ond te Itoiterdom wngukoinen Aan l oord van de Eilndoro bevinden zicii 12G meetilal op krukken gaande mi lilaireu zwaar fewondes en b krank zintiigcn ondtr ie 4 officiereu adlen aor Duii cblaud U tand Ui lit Koiiiugiu itegtntoe ijn ö5 hut giTH oor Dultscblaud bestemd en 9j burgergevangt ULn dte In ona land gsin temeerd wotden m op d Zeeland zijn IjÜ burgers onder wie ten bünlfe b ge uonde liurgefH lh 22 zwaar gewonde lul litairtn alien voor Dulladüand bcaiemd Allen bleven b nachts aan iioord lit deiivoonniddag detjarqueerden aJkreer tde LhiitHcbkM die zicb op de Eonin n Re gciiitM iKVondtn Zoodra zij van boord HBreu weiden ök uitgewi eeld gewonde luiigelsclii krijgHgev augencn die op iitt oogiLnblik in het iCoode Kruis bospitaal in Ic loods Holland verpleegd worden aan boord vau dit hoepitaatschlp gebracht i dt medegekoiDtn I uilecbeT t ten ge talu vau ÜQtf werden daarna in de loodfl lloliand ondis gt bracht in a tvochüng van de i omftt an den irtin die hén naar DuitHclilaiid iM l rengen voorzooi er daar voor beatemd PnlilH Ilfudrik bracht vanmorgcu met zijn adjudant een bezoek uau bit hotvpi taal Holland eu de hoxpitaalACbepen GOUDA 11 Aitrii 1 8 KAAS Aangovoenl IQ partU n Handel vlug Ie bw 66 ƒ68 2 kw ƒ ƒ 66 geatemp ƒ 70 DOTBR Weiair lAnvoer Haadol vlag Gooboter ƒ 160 ƒ i 70 Woiboter ƒ 1 60 ƒ 1 6 QBMAHKT Miwem Varh n weinig wnvoer Hondel traag 0 ƒ K per tt Miagerè bigigen weinig aanvoer Handal ma tig ƒ 3 4 Nuditere Kalveren goede aan voer In besla genomen k ƒ O 60 per KG EI£B£N R l aanvoer Handel vlug Ptr 100 St ƒ 18 ƒ 14 GromtevdUiig MLtWMtKbltK tiM IJSSLL 10 April Bla MiHkoning f 7 1150 dito 2e srt t 2 40 310 thlll f 7 50 11 00 dito 2e srt 210 per 100 vollen 40 76 ot per kiHl Ledut f 7 60 per 100 splnaaie f 22 selderij I 5 90 8 SO selderij 4 82 per k g ratlijs 4 40 per 100 boa Het Hoogoven Staal en Walvwerk De Kon Nederi btoomboot Maatflcliap pij dt llüUiuui Amerika Lijn eu de iiot t irdaiiiHcli i loyd brengen ter keunls van di IwiHsdt Kamer dat zij bun guldtlijki iiidtft rlving aan btl Loiidtó voor di o irloiitlng van tii Hoogoven Staal in t nl nirk in Nederland bebbtu toegjtzfgd 0 KitH d MUI dt beteektnlw welke ZiJ aim dt vtiiw z nJijking van liet plan voftr iiij rliiid iiendil en vervoer toekimuen I van hun iiietHiing dat een dergielijle oikI WM imiig ouder htt teg nwüordige fis ettlt wklstl Jietwclk dui vnjliandel lUi dal groote keiw van vcltilageu bieth dat i edcrl Uien iiie leedwezen keu 111 to twiHU hebben van de mteuiiigivan hit I uur vftii den LcouoiiilHchtn IJoiid uilke 01 dit punt naar aaugeiiomtn ina uId Il ooi Üe van den t geuwoordigui li itlii van lliiöncieu in eu vulgeUM w Ikt iiieeUing hot boogovtu on walHbe diijt ondei zekere omfltandigbeden en klwuiblijkelijk niel in dt laatste plaat hl aanmerking bdMmrt te komen voor beBelRnidng van een tljd ijk karakter iIhI zij die meeuing ge EB lDH detlejt en huiiUt iitedewtrkiog aan het jliau ztor Maüi hijnlijk niet toegezegd o u heb lx 1 indu n zij voorzien hadden Ntot bet hooKOVtii en whinwerkbedrijf naar bet ooi nl van teu zoo Invloedrijk inaiAplH dt ie ciiiwooiyigt Miniater van tmancien in hit Rtval van hevige ooueurreiitle mot hit buittnland lijdelijk dient beschermd te wordt n Zij zouden d arbii de waar Ht hljnlijkheid in aanmerking gienomen hebbt j dat d detiin tntng van den Slaat aan in oiidernemiiig dm drang naar p rotechl nioiilijkir w et rstaanbaar zou maken da anders liet geval zou zijn Adr vretHm dat met een alH ovtr gaiigtoiuaatregel bedoelde proltv tie van bot hoo ovtn en waj weikbedrijf een onher Htelbare hre m het vrijhandelflslelael ge Bchoten iou worden 2e kL Trekking van Donderdag 11 AprlL ƒ 2000 no 10500 ƒ 15W no 7085 ƒ 400 no 7137 ƒ 200 no 17739 ƒ 100 noB 14743 15870 Prüant van 30 748 1293 1331 1394 1608 1743 1974 2100 2620 3029 3246 348i 3744 3900 3923 4075 4155 4238 4284 4318 4405 4431 4518 4596 5551 5666 5597 6771 6670 6832 7037 7212 7370 7606 7712 7877 7913 8825 8865 863 9259 9304 9895 9940 lOqfiS 10077 i0261 10306 10392 10656 11497 11736 11881 11912 12034 12138 12382 12396 12697 13154 13170 13217 13218 13313 136pO 13704 14879 16081 16226 16387 16760 16602 16666 17162 17490 17745 17801 18112 18151 18344 18427 18459 18613 18686 19289 19692 19715 i9791 19800 20017 20378 20404 20419 0647 Strifdvhü Foeterden en Telegrafie llfl or eBpondtntle bureau meldt Dtzir degen i In de dagbladen een b richt vtrucheuen dat als zijnde van oear partljdigen aard dringend tt a nade re toeichting beJioeft Volgt iw het berloht züu een conflict van ernetlgen aard en va grooicn oiiivaug zilD uttgebrt ktn tu Bchen dtn Dlrei teur GMi raal der l oele rijen m Itlegralie eu eeii belauginjk deel van htt iKiTHcaieel De zoogtuaamd ïwna d Lld groep die dtB oominlezen lluWr adjunct eoiimiiozeiii en klerken allen nmJj tniaren ttfo eertijds alH iklerk bij Fot t rijtt lil fiHegr it dn llenst zijn getre ekn heeft iiitk rdaad ihkjp lle iiM tleH lucht gt Lven aaji han veroiitwaartUging over iti plan van reorganisatie hetwelk door de MiBlHttr van ater8tBet In bekend g uiaalkt Mm e Iloot o a op de uiteet felle wij t actie te voert tegen het aannemen van hu lilerbodoeldo reorganisatieplan en hit tham in de dag jladen versohwieii be ritht kan gevoeglijk worden beactfiouwd al het eenite uttvloefsel van dat bttflutt leu einde Ac zaak waar bet om gaat tol tie ju te afmetingen tetvg te brenr geil moet worden gem d dat het r orga nisatlepïan Jn groote trekken door zeker 90 pet van het geheele PohI en Tcle graaf personeel met verlangen wordt tege moet gezltn De veroniwaardlglng h de betrekkelijk kleine groep der commiezen tüulair enz wndt haar oorzaak In het dl dat deze groep tbaOfi door eim voor alle ran jen billijk tfgaBieatieplan plotseling een eind ziet gemaakt aan haar Ja rcnjang aft Intrigeerende en vaak onbe hoorhjke tfljze gevwerd streven Mn zonder examen of andere rieugdedijke waar borgen van algemeene ontwlkkeUngi tot de hoogste raogen blJ P en T dow te dringen I t pactij kiezen van de Vere lgtag van Directeuren an de zijde van de meetfenoemde zoogeiwaiadc TeroogBliJkte En ih fftmwr k niet émümk IntttMdmi lUMr Reuter Mint Mi dJenilpbchtoiitwen tbuu in tweede lezinr anrenamen met 328 tecen 100 ateminen BU de benuwlalevincen ivenl een ametwle ment Mrln wondt verUurtl dat het ontwerp de mantieme en ec HM mische kmdA der natie Tenmndert sonder hMr hienned overeendcometig in militair kracht te ver niMrderen met 321 tegen 106 itemmea ver woipeo BUITBNLANDSCH NIEUWS ENGELAND ton vijïde ea een tesde oorlogfliaar f Cunon die in b t Hoogerlwlh ontfcveer dczeUde vprldariofeu Bfl cdc aU Lloyd George in h t Lagerhiua zoide no naar Heuler seini dat d criats van nu nog wrken en oiMuiden kan duren en tot in hit vijlde oorlogslaar Maar reeda rekent de regetrtng op een oorlog dlc op KijQ minst ii 19 s l oni vatten FRANKRUK 016iiienoeau en Cccrnln lic ootnnriflMe voor ml enlaudHche zaken Uéti besloten om den Uden April oen niededeclllig van Glémenceau nopenu Czcr nina verklariii n In ontvftng te ueinen De leden dKr iagerJ en marlne oduvnls Mlrn allien ttitenwoordig ziju JAPAN lapau t a Oliina Uit Piking wordt gieaeind dat daar oen irtllitalre delegatie uit Japan U aangekoiiH n oni dtu toentaud In mi erie te be Hpreken m CtUneeHche miUtaireQ OUITSCHLANU De RijkakauHollt r naar hei bootdkwartif r De Rijkekanbelier ia naar het iiootd kwai i r vertrokken Het verblijf zal waar Bchijnlijk versotieidflne dagen dureni daar leeu aantal itelaogrijkc ftangelc enbedeii bftnproken wonien FXMLANa TroHky h planniu In Fin land 1 Dt oonuflpondtut van de ohs Ztg If Stookliokn wett mede te dfckn dal Irotzkv tin o t rufiikonwt zou htliUiigi loten md Lngeland cu Fraiikrijk welke t n doel heeft de htrovtriitg van Ilnland Du D 11 1 1 flrho 1 n af 1 c De Diiiache lo t Is voor UolHlngfor aAiigetLonien Aaa dm einch om dt ftH t n ouUiiaiitelt n en dt oorlugnscht n to outwapeneii zal dwr dt HusHésction geerii g voldaan word n 4 BINNSNLAND TwMda Kaaer VcKtfstelDuya cm ülljkenn he VooHoopijT Verulag btlref ciide hel voorKttl van wet van den hetr Diija c tot verleening van ouderdonw reillep teWtn veracheidene le itu w prijn O tea eiode dt politieke beteekank van het Ing tnde voorU fl in hel volle liclit te Htellen in de ecrntt plaats eeii btik te werp n op de go t lile lenii d r sociale ver ekerinJa hnT te landi in de laatale iijf iaren iZiJ wezen er daarbij op dat mini crt Treub tn Uly thane na vijf JM arbaldoftM onder controle va en In 9i fT menyerklnff met de In 1013 g ozcnmeer d rhi id n de Tweede Kamer op htt g ied der Hoclale verzekerlngew t ezing vol N trekt niets bebben tot Btaud gebraoht De billijkheideUHiht er mede reke ning te Ivouilen dat gedurende één jaar het politiek betttacd heeft gegolden Maar zeÜH waiuieer daarmede owvuinf wordt gehouden u het verkregen resultaat In de hoogste mate beRohamend en zeer p Ij n 1 ij k niet alleen voor het kabinet maar ook en vooral voor dn linkerzijde wtlke in 1 13 ean zoo hoogen boon had gevoerd en zoo gr K te verwaohtiugiai had pgewekl Dat die Kegoorlug door lijd con Meinorlo vMi Antwoord Iwtnfftndo Ifct ontwerp OiiderdoniHwet l ij de Eemle Kamer in Le dlnien dezen gang van zaken ou iii bbcn kunnen wljzlgioïi In tin liewtTing welke niet bflWfwm is en niet litwezen kan wor d n daar 71 niet Juint b Immer de SiiTwto Kajner zou het oütwerp zeker htb Ik fï rworpAib indien zij htt had kunnen bdwii iwi Ovt rtgtnB draag voor hctoptrcdin en httt Ix leld van tut kaü ntt met betrekking tot de hehandeHng der raak tn dt Et hte Kmner feennzlo de rccbtorzijdi maai de llnlfertljde de verantwooiPdt Iijk held Il pijnlijker Is dit uegatlevi reflultaail W bew IJa an onmacbl omdat ware de ImaHdlteltmvet zonder verwijl Ingevoerd nu reedfi de zegenrijke gpvolgtn zich djwr van zouden ofwnbai en an dit alleg ia nietfl gekomen ultal iiend tengevolge van de houdinff der linkerzijde De hier aan het wpord zijnde leden aarzelen niet te verklaren dot de Nederlandnche arbeiderH hier Nlactitf efH i ijn geworden van v e rVrerplelijke politiek Onder dit llotit beclMi wekle bet bij d ze ledeo r g e r n 1 r AM thans door eralge leden der Kamer wederom lont werp is insMUend terwijl led r kaA weten dat hei nimmer wet xal wordenA De vooratellfra geven zelve fn de toelicètiog onotftwtaden te keiintm dat het tot stuid bren Mi vac een wet niet het doel Is van him Toorabel maar dat daarmede beoogd wordt de Eerste Kamer te verplichten zich over hul fnunluk van de ouder doowrinte utt te spreken Het behoort ze £ groep ttfoUNUttcu is gamakk k te ver klaren uit bet feU dat deze vereenlgkog voor het ovetigroote deel bestaat uit amb tenaren die mt den i ng ran klerk zijn vooottgekooMif ui die tbana belaet ztjn met de lUreetle der kleinere pwt en telegrairf kaotorai Dt VereuafgiDg van Direcleurea n vommiezeni vMle jeuwoordlgeDde hM giroote meerendeeé van liet hoofper pereoneel if oiet de v tegenwoordifera vau het ndd delbaar peraonetl en van het lager per soneet van oordeel dat htt ontferwerpe lijke plan eindelijk de iangigeweDeoha en doelmatige vereenvoudiging zou bren n Lu de ingewikkelde personeebttoeMaoden Uj I eu 1 Dat de cOiiMnieaca titulair enz krochieu dit p an zullen komei aan de spéle van hel middelbaar perwmeel wordt tioor dt T pcftoemde vertegenwoordigers van Iwoger iiiidAelljaar e lager perno Heel de meeet billijke oploeeinc geadil Uverigcuii vrceien zij uiet eeu comunls hiu van practisch aaogelegidie cmbevoor oordeelde en onpartijdic maar dan ook tot oordtM ten bevoegde buiteustaiuide rtr v elkt comndssle In het beaprekeo oourafi uuliericht als redder In den nood WfOrdt aangt wezen Hant zij zijn overtuigd dal ieder die nader kennis maakt m t de utter eenvoudige cxamenei chen zoowel vtat aangaat JgiMoeene ontwiklLeling als vakkennis waaraan de groep der conimle zen titulair ens beett voldaan Muoogielijk waartKirg kiuuitii geven dat de hoogere fuiicti n van het dienatvak van Posterijen eu Telegirafie bij U e ambtenarea lu vel tige tuinden zijn GBISIS UAATBEOELEN In beslag genomen goederen Door den Distnbutiedienst in Den Haag zyn gedurende het Ie kwartaal van 1918 de volgende goedereh na bekomen opdracht van den burgemeester m bezit genomen 110 kisten gecondenseerde melk 540 KO vet AÜ2 Hl pootaardappelen 296 KG koffie 2000 KG thee 18 zak haver 3 zak dmvenboonen 19 kisten zeep 2840 KG carbid 120 ï G bruine boonen 960 KG erwten 150 pak kaarsen 120 L hen 7me 1042 KG lynolie U3B KG kopei draad b4 164 ei wit katoen 169 tiozyn kousen Deze goederen bevonden zich groote deela in handen va speculanten of andere fiaudeuie Bloem op bons i L ittiuiwlw vnii LrftiiiHioiiw hei ft i laald dat niet ingang Mtn het eirstvol g ud briKKlkaartdiHjd vak winkelierH tb blotiii rkoopeu tegen inwl eling van W l üjiH g ltbg voor den verkoop van Hoera Iwi de iukveiipg hunner bons bij htt gtmoentebesiuur cvmvctl blomi zul len lerugoiiitv angcn alH door hm op die Ik s aaa het jmit liek is gifleverd In bfit vt j g zulte eluf winkeüiis die o leii bon va 200 gram 125 gram Hoe UI iiajj het publiek hebben afgeleverd au h ge i entebentuur ook slechin Uö gram bloem per bon terugontvangen en al geen rokoiiitg gehouden worde niet hit bi taand oaiu kenlpgiscijler 75 d t hun tol nog toi het rtcht gaf 1 0 grai i rug t e 1 langen Dt boveoHtaènde bepaling ia eveneenH van toijwwiine op bokkere die op W I oiiri V an 200 gram bloem in piaata van brood viTkothten S Ct Graanbeepanng bü broodbereiding Htt lid va de Tweede Kanior de heer Girharl heeft i dezer betreffende het ne 1 van ee proef tot graanJDeaparing bij dhroodlwrelding de volgende vrageoln gezonden Heeft de minister de proef gienonien wiaari on ik hem bij monde van den heervan den Tengel ki le zitting van 21 Maart II verzocht heb Ift hij dan beireid den uitstag daarvau miidö t deele Het amtatüord van tJen heer Poethuraa minlt ter van LaiwUxHiw fuifezwiden 9 dezer luWt Jf I 1 Door buiidddelinS van de Neder laiiefechi Gist eii ritusfabriek tt I lft zim duor een kundig vakman den heer Vi ledelo Jr te Zaandam proeve fft iiotinen bflttJfonde dt Rk pasMing van ha procédé alfl dow den heer Gerhard betlütld ad Oi tiltkomste va dit ondtrwotk zijn iit gunrfllg U noemen weshalve het StatloH voor Maalderi tn Bakkerij te Wa gtningt in verzocht In overleg m t dt u hier Iravelotde giepeniSionneerd luitenant kolom initnda t proevt te nemen nut gebrul kil aklrig van de recepten vau de flniia H van dtT Slujs ti lioiterdam I uit la AiABarvat zaJ te zijner tijd i rdeii m i gedeeld Zachte aeep De Minister van Landbouw heeft vastge eteld voor zachte zeep een maximumprya door gemeenten te bettteden voor de periode va 25 Maart 21 April van ƒ 65 60 per 100 K G Stcrt Voedselproductie voor eigen gdbruilL Door den Minister van I andbouw en is tot de burgemeesters de navolgende circu laire gencht Ik heb de eer u mede te doelen dat naar n 18 gebleken sommig groote en meer dere Ideme Landg ehruikers die zeer goed aandaj len bruine boonen gromten endergelijke gewassen voor eigen getiruik konden vei iouwen zich dasn n onthouden hl de verwadhtnng dat zU deze artikelen goedko r en getnakkeiyjter uit de distn butie mtUen kiQwen betnikfcen en door al dus te handelen in hun plidit te kortsQhieten Ik venoak u daarom dei ritMt peraanen voor de artikelen die zU zelf kunnen verIxHTwen Iwiten te simten ran de distnbotia Dit geldt nwt alleen Yoor de perwnen die g rw on wiaren zelf voediogsigewaaaen te teUn doch ook voor hen die daartoe tn de g l Cei4ieid zifn Da landgebnukers die geen booyla doch wel graaiand hebben zuUen v R deze verpliditiiw niet kunnen worden vr ge t W wioar tii een gedeelte van hun gras land kunnm scheuren of omsjiitten Z J die tot dasver in vemiiin gi leven ztjin kunnen dit nog herstellen In de eerst volgende weken kunnen aardappelen nog geoet worden voor het i anten van bruine boonm is het nog ruimachoote t d terwUl ook allerlei groenten nog geteelt kunnen worden Ik heb een en ander reeds in de Nederlandeohe Saatacouraait bekend gemaakt doch het verdient aanbeveling dat u de saak noff eens in het bijzonder onder de aandadhft van belan ebbenden brengt Eieren en plulngedierte Het bureau voor mededeelingen inzake de voedselvoorziemng meldt De styging van den prys van eieren die tengevolge van de vieeBchschaarschte valt waar te nemen heeft het noodzakelyk ge maakt een maximumprys voor verache eieren vaat te stellen Deze ia bepaald op 12 et voor den groothandel 12 76 et voor den tusachenhandel en 14 et voor den klein handel 0 A al was echter m de laatste weken de piys dien de producenten voor hun eieren ontvmgem reeds hootg dit weerhield velen met van alachtrng van hun pluimgedierte daai mode als gevolg van de vleeach schaal schte de vraaig naar geslacht pluim gedierte zÓ6 groot was geworden dat de hooge pryzen die daai voor werden betaald tot slachting verleidden hetgee uit den aard der zaak slechts kon geschieden ten koste van den hoeiuderatapel en dus ook van de eierproductie Om aan dit slaohten paal en perk te sttelleti is een verbod uit gevaardigd tot het vervoeien en afleveren van doode hennen en hanen va welk ver bod echter de R jjowcommissie van Toe ziebt op tie Fierveieeniging en de Pluim veeveree ignng ontheffing kan verleenen voor roover betieft hanen die m i geplukt hg niet zyn Schiedam stopgezet Het liuredu voor medeileelitigen mzake de voedselvooi z lening meldt u de verwachtingen zoo genng is ge wioivlen dat uit den vreemde nog bi ood kwien zal worden aangevoerd mag niet langei lekenmg woi den gehouden met de overwegnngeai welke tot nu toe de algeiheele uiting van de Schiedamaohe branderije ala een te schei pe maatregel dede be schouwen Sohiedaïii zal dan ook geen graan meer voor zyn branderyen ontvan gen de voorraad the er nog is mag wor den opigebrujkt zoadat nog voor een paar weken werk is Intuischen zal er een regeling worden getroffen om hen die door stopzetting van het bedryf worden getrof fen tegetnioet te komen De giatvoorziening zal vervolgens geheel moeten geschieden door de Gist en Spun tusfaibnek waar het dank zy het melasse gebruik mogehjk ib ifiet een belangiyk mindere hoeveelheid graan dan in Schie dam toch groote quantiteitwi gist af te leveren Noodslachtlngen Het Bureau voor Mededeelingen mzake de Voedselvoorziening meldt Zonder machtiging van het R D I zyn thans alle slachtingen veni oden Het alge meen aiachtverbod dat Zaterdag is afgekondigd laat echtei ruimte voor het ver richten van noodslachtingen waarvoor een algemeene ontheffing is verleend Onder noodslachtingen worden daarby verstaan slachtingen die noodig zyn omdat een dier door een ongeval getroffen omdat een dier gevaar oplevert voor de algemeene veilig heid of omdat een dier in dreigend levens gevaar verkeert By elkenoodalachting moet de eigenaar by den burgemeester eene verklanngVan een ryksv eearts overleggen Het vleesch van deze slachtingen afkom Btig moet op eerste aanvraag worden gele veni voor de gemeentelyke distributie ter plaatse Met andere woorden dit vleesch 18 bestemd i n de gemeente zelf te wor den geconsumeerd Het pbbliek zy daarom op zyn hoede voor aanbieflingen van vleesch per postpakkerof dergelyke De gewone slachtingen geschie de alteen met machtiging van het R D K op bepaalde plaatsen en het vleesch van noodslachtingen wordt ter plaatse geconsumeerd Het vleeach dat pei potópakket en dergelyke woidt aangeboden fttPdus veelal vleesch van ondeugtlelyke qualiteit met name va dieren die hun natuurlyken dood zyn gestorven Verbou voedingsgewassen BtTCll Mlnihttr van laiidloiiw liet ver tuk ge I It uiidappiliil piulviucliten tn groen t II welke in 1 umi gemtent n v Tl o wd kiiiiim worde tt uiogm iMliouden ten 1 1 j VI vu hunne geiiiei ntertarm lioven hit lïygeerihfiwrantsoen Dq Mininter In tl miuiiiig bezuuarlijk htt r oor toeste m I Ing t kuiiimi gtvon aangezien zulks tt g volgü zou könnei hehl eH dat tjommigt gmttilen over vtti meur vuctfcngKniiddt Ie zouden iK ehikkm dan aHden hetgeen oi ver whillend ii duiru nii t wm Hl hl lijk moet worti n g ai ht Te tindt eohter torh Ie vjrbnuw aftu te nioedfige heeft lit Mini=rter tpa ld dat geinteirtilieBl lier wjlke vooriiemena zijn aartlappeli peulvnittiten en groe te la viriwuwen op groudMi vielke tbi du ver nog met voor de verlxïuw van voedingHgewAAse In gibitiik zijn mef in begrip van grasland zooveel van de op f hretifftt van dien verbouw ter bpscUkkiBB zdl worden geluten als noodlg ia om h iiige ringBrai t oen der verljouwde produt ten per iioofd van dat doel der bevoikln h twtllv iiiil elf genoemde producten v boiiwd aan te vullen lot een nader vaat te i tellen normaal ramden Opgave omtrent d overeenkomstig deza ngelng mtt verstiiiikude gowasBen I liouHtk opp Vvlakt dient voor 1 Juni JiflH HOU diii bttrokken Regeeringöcom uiiwtaiis voor de graan Ui zamel ing wor den toegezonden Vimiweneomiti voor de diatributie De MiniflUr van L idl ouw hee t tot de burgeme ent r8 u circulaire gericht vaar 1 heiuincrd wordt aa dt insli lliug van et rouwencoiurtó voor dt Distributie Aan dit v rouweneomlte is toegev oegd oïn i uren va alvit vtiiegetiwoordigend dm Itoiid van letraTeNMii bij hctt hulH houtonlerwii en lie Muaiide ulil de dame tiievi H dl Holl H Giafvenhage mer M 1 I eliman Hosch Baarn mej A Wolff Do M msler 7i it ve e priJM op Htelleu dil dt burgenieeHUrs aan bovcnbedotJd eom Ae zooveel mogelijk meiiewerking bij de ummAimir va zn laak rleenen eii lal ook aa di ii butiiburiaux voor zoo 1 lif In I UI gonitmle l sïaa opdiacht woul V r lnki 01 het toniitu zooveel nio gtlik I hulpznaiii te zijn en gegevens il b t 1 loct I vrage ter liewWikkiflg to htei Ie II Uitvoerfraude lp ten tirculairc herlnuert de Müftster vau Landl ti w de Qemeent wsturen er ann dal htt nog steeds herhaaldelijk voor komt dat met goederen welke van Re getri g wege in het beiang van do Volks y eding wordt vcrHtrekt uitvoerfraude w ore gt pleegd Lr zijn grooile I elaiigen aan verbonden zegt de Minister verder om met be f tr kkuig ook tot de niet gedistribueerde artikelen den Binokkelhandel zoo krachtig mogelijk te inteugelen Iht gieldt In du Ijele luale voor de difttributit goederen waurvun de vepttrekktng met aanmerke tljke kosten teiTleflte van de RyksBohatkist g paard g it D Miiu ter aWit het elan ook hoogst weniiciii lijk dat jjersonen w lko op I tt piigf van Uiitvocrrraude zijn bei raip op ipeluU g o deze fraude al dan nicl met bill kking tot rtgetrlngsgoedferen is ge plfigd tijdelijk van het verlu ijfi u dier gtKHici n van gtmeentewege wtwden ultge fl loten Htt hjkt den MluiBler v n belang dat aan dezen door de genieontebesture te Il If maatregel riuiHü liektuidlieid wordt g g Li langeaien de Minister daarvan rei Ih aanstonds een nul Ige preventieve wtikiiig verwwcht üiiuiiiii de toopaAHlng van ilteu maat itgtl zou desgewenscht door de g eon tl itire zooiwil met de ItLypecteura der diriele ixla ngi n enz als met den Ml nieter overleg k n en worden gopleeg J 28 Apiil A uur Soc de RtSunie Guraua virgflJering Afd Gouda Veg bond 1Vpiil 7 I uur Nieuwe jksiioawburg fiistavond HBS vereen ging EERSTE KAMER StiiAthb grooting 1918 Zilt ng va 10 April 1918 D heer de os van Steenwijk a r aci te tot vóór eenigeil tijd een nationaal 1 ibinet met den tegenwoordigen pre Hier en met de ministers van bulten laridöche zaken oorlor en marine moge I k Bij het algemeeiTdebal la de lwv d Kamer evenwel ia gebleken dat na de virkiezmgen de vrijzinnigen m een groot bloc zulle optrekken cmdtr leiding vaa di s D A P Spr wU dat de S D A I onontwonden zal uitspreken hoe zij Htam tegenover het koningscbaip De ver wijtm dal het kaJjlnet geen vast lijn heelt gevolgd m uiet gienoeg deed vq r den vTcde zijn omblUijk De heer C o 1 ij n ar keurde af dat het gimiö aan overeeneteimuing ia hut ka biiH t naar buiten i giedemonfltreerd Dat de vepzokeriugfiwelton uiet zijn uit gevoerd l eteekent ondermljaing van het parlemt utaire nttlsel Het buiteniMulach t eI tt iM voorttllureiid in overeeneteniMnig gewet rtt inet t volksgevoelen De uitvoer politiek veroorzaakte ojj venwuohügjiflitt dt bullenlandHOhe poli lek la afhankelijk van d maag De vraag njst of de pro duttie door den minister weitot het hoogst iif o igevoerd Groote graanopbreD ïtM rt orden athtergiehouden De finantieele vooruitzichten zijn zelde f pi oiigiiuiHtig zwaar drukken dd kiatea Cl en ilaatt ia er meer voor optimisme Sanenwerking der rectitsche partijen la aldu Apr gtwenntht met het oogi op Staat eiksiooeeruig en de houding van luika tegenoveir die onderwijspac fleatie Dl heer v a li L a n s o h o t Tt wenach te meenJere eonlieW in de f egecring Voort drong hij aan op verliooghig vafl da gra nprodtictie HU vroeg of idei duizen de milltafrtn voor dea landbouw gebridkt kunnen woeden Zooiaog de wisselkoersen niet hersteld zijn vreeede spr een tekort aan gioud Aangenomen werd een motie waarin dt enfKiIielIjkheid wOrdt uitgesproken dat aan ie regeering recht van enquête mogrlijk maakt TWKEDE KAMER Vergwdoring van 10 April Na enkele acuasies werden de beffrootingen voor Suriname m Curacao z b aangenomen lit behandeihig kiya i daarna het oni tverp tot opheffing van de belemmeriogeo aan de tototaji oiDiDS en inatandhoudla l 0tlki altoirerkeD In den wee gb QflMKNGI BEBlJMTKfS CoaaettteB swendal lic AuMterdameehe recherche heelt te x nia arreateeid den aWeeHfl Wbe v n 1 vetf rbureau aan het Departemeoi vaa UBdbonir den heer F J ÜölelW o r twue verdenking zw dei te heb ban bedreven in consenten Hel WW de Centrale R ïfaerohe te Am gf tiOMu ter ooro gekomen dat de heer Hifelt oottsenléh te koop had aangebo den vertelt de fel Deme conaenten warmt blanco en de handteekeoing Aan den dlreoteur der N VM was er valscliehjk ap angehraoht Iemi wl die voorzien was tan deze papiereg ou dus groole par tijen de grenzelT over krijgen Het was dps voor de recherche zaak in contact te komen mot den knoetendw ob rati het veovoederbureau De Amsterda n Hcbe rt clicrche bedlende zich van een Amttkrd ii uier ain tueechenpersoon Ue zich liereid verklaarde de politie in aaaraklpg te brengen met Ü De aploeeiog vaa bet nadeel werd opdedncen aaA dei inapM teur ürockhtrf die zich utlgaf voor den ttotqjuiaft V d Unde en den rechercheur Muller die ab diens handelscooipagnoii optrad Dt liniia v d Linde en Lq be ïicli alzoo naar p n Haag en werd voor gestekl aan deni heer Höfelt Daar werd gelieele zaak op poo tem gezet DMi koojrUeden werd te ver ittaan gegeven dat zij de couaeuteu voor eeu groote partij tnanufaoturcn kooden krijgen voor 1 10 OOU Natuurlijl droagi n de beeprckingiün een zeer geheitn karakter en de grootate geheumfaoudiiig werd den onderhandelaars opgelegd LAter 20U nog In de zaken betrokken worden een sergeant van de greuewaoht 10 Veoio die zorg zou dragtu voor fa cdlliiiteh een andere ingezetene van Venjo optrcdeaide aJ douaoe beambte een Duffsche koopman benevens diena ver tegennvoardiger te Helmond De oudwoificier der gayoacompagnie was wn zeer betrouwbaar ptrfioon die feu dti hoofdrollen In deze zweudekaak ver vulde De faclhtciteB welke deze kerel OU ver ehaff n bestonden o a in het achterhouden van het consent in duplo dat Ier controle nadat de partij geëxpor leerd la naar De Haag oKiet worden te ruggezonden Want had deze eirook de Ct M tiureaux nè4 bereikt dau ware het gekuoel al heel spoedig aan het daglicht ge komen Htet ding moest dua ia elk geval verdonkeremaand worden wilde de zaak uiet in de war loope Htt bkik de inspecteur al heul spou U dat de Dulb eho koopman het eom Hol financierde Hat nog uiet l ekendwas wai de vraagl of er reeds een giroote psrlij over de reiie was g pian gedekt door V teche cödseuten De heer Htlitelt v rklaarde jia de eerste IntroduoUe dat hij nog twee blanco con itnten hl voorraad had Voor f 10 000 ilde hlj zulk oonaent met duplicaat v n de hand doen Van der Linde ging quasi op liet aan bod VA den regeertngswnbtenaar Id en om van zijn goed wil blijk te geveu haakle hij een chèque bork voor den jkg dat hij door bemiddeling van een er grocte banklBstellingen te Ameterdaan ter leen had gekregen Heeft u wel gpede afnemere in J uitaah lftnd vro de beer Hdfeit And r kan 1k u misschien ii comtact brengen met lomand die uitstekende relaties heeft Dit aanbod leek de koopman zéér Ër weid afgesproken dat zij i6o dagmorgen naar Vealo zouden reuzen waar zij een perHoon met de lüfetekende reiattes zou dm ontmoeten Deze was telegrafisch reeds vervrttti van de komst van het drietal Höfelt welgwrde evenwel stappen lo doen zonder betaling ha laderdaad moeöt kooproanrinepeoteur zijn reia en varblljfkoeten betalen Toen de trein Zondag om twaalf uur htt alatlon Venio binnenreed wae de vriend met de ftalekende relaties reeda op potó Het bleek de sergeant van de grenswacht te zijn Zijn relatie bleek te beetaan hi de vriondecha i met een ambtttiaar der douane Maar dt firma v d L nde en Co bleek ee zeer voorzichtige firma te zijn Üe niet over één aacht ijs ging U moet niet duiken meneer zoosprak de inspecteur dat Ik f IQ 000 uit K zonder dat Ik weet wie die douane ambtenaar ia I Dtit In eien inaoier van aiea doen iAnwdïirig werd ou dit punt heenge draaid En eindetijk moest de onderofficier wel zwichten voor de argwmcnten der koopHedcn Op de bovenkamer va een aief a te gMnetlg bekend staand hotel te V enk kwamen ze tpn stotte overeen dat er kennlA gemaakt zou worden lus Achen den douane ambtenaar en do firma V d Unde D aaam van de dkniane ambtenaar wwd noemd en zonde dat de opicUersbende er Iets van vermoodde informeerden de toHUemannen na r hem HiJ l l ek een respectabel pereoon te zijn Diwiielfden avond werd bij v d Unde ahaD Broekhof een briefje afgegeven waarop stond Lr dreigt gevaar I Vhiobtl Wo wennchen geen reiallee met u Wat niet wf nanv dat de recherche pU de hooïttetad haar zoo aohitlerend Inge zette spel wtst voort te zettta En fien zeMden fag nog onOpo lten ze d ser geant die na lang weifelen hen meenam naar het kantoor van den bewmten ambtenaar wel wetende dat dete niet thuis ni zUn De nMtair iteed cl vei NUMd 1 W en stelde vJor eagene odm he i 1 ta aan waar de dauane ambleuaar dan véi i i viuden zou zijn Iémut de puAiilt mc nschen roken lont en waren jiaagger genoeg op tu merken dat er een ajldera naaim op de deur stond tlan die vMiden douanier ha zooals later bleek in dit huLs Voon de de vader van een vriend va den sergeant v d K geheeten Voor f was deze man in het complot ffeiikjuie onder de belofte dat bij zicb zou uitgeven voor den doaaiMMunbtenaar De bespr6kingt n wHen spoedig in vol len gang Ln Juist toen alles geregeld was ontpopte ée firuM v d Linde eu Lo zich 1 Broekhof uutptctetir en Muller rocbercheur der Gen rale Üeober che Hitfelt die lijkwit was gywordtsi werd op fitaande voet gearrestetrd en voorlooplg lu dt niarediaiiHsee kazerne op gefloten Later is hij naar den Haagige transporteerd De militair Is eveneens in voorarrest ge steld en zal knJgKwetttliJk govounwie wor den De loau die voM f tXJ M or douane amb leiiaar wpeeKle zal vermoedelijk uil do stad gewezcu vftffden In verba td met de arrestatie van de heer Hdfelt vtrneeiut de U Ct dat de politie met betre4 kiug tot deze zaak zal ovexgiaan tot de aanhouding vaa een hoo d ambtenaar va de N O 1 eu van c alge ambtmaren der SIM Nader bericht men ons dal de hoofd ambtenaar van tie NOP zich reeds in politie bewanng biviudt lL n nieuwe spljaolle Naa aanleiding van do poghigen hiei en daar gtMlaan om hot zaaitu van zon nebloeiaeii in ons laad te bevorderen schrijft men aau het lUld Zoowel du pitten als de biooiubodem waai op ele zoiinebloeuiiu zijn ingeplant zijl voor onze voedflelvoorziemng vaa groote waaide De pitten toch Uvatten an 30 tot iJ5 pGt ohe die er door i er ilug makkelijk uit vc rwijderd wordt en met Genua olie op óe u Üjn kan worden geiteld zoodat ze als spijsolie uit tekend te gebridkeu le Na uitpersing l lijft er van de pitten een meel over dat zier rijk is aan eiwit en bovemüeu nog viij w vet en zetmeel bevat waarom het eu zeer aaubevelentiwaardig kippenvoer ia en ten slotte vormen de blot mbodeJiu die behalve tiw t en vet ongöve er dO pGt zetmeel bevatten evtnals k bladi ren en do boveneinden vau de steDg ei een uitHte kend veevoeder Dl zouneUoehien vragen o i zk h goed te kunne onAwikkekn waliswaai te vrij vriH htlwren bodtm docli duai c eert t laat U l ontwikkillng komen de jioottijd vun de zadtü iKgt tusschen 16 Ajh1 en 1 Mti en een tangent bijiiu bladerloo zen stengel Ijezitte kan men ze govotge lijk planten tU8sc n andere gewassen Zu uemtn tiaar geek extra ruii te lu be lug itrwijl de tuinj Vüchten waarhwschen Ze opgroeuen met door de opechleteiide stengels Hl haar ontiwtkkelliig worden bt leimnerd Bij t leggwn der pitten zorgl me dat de i Jan tgpien eeii onderlingim afetand heb ben van ongicvetr ÖO cM tirwijl men voor alle zekerheid i ied gm h it pit len doet t Komt nl nog al eens voor dat dl pitte geen kiemkracht hebbe en ontkieiueh e toch alle drie dan is dat aog geen bezwaar de twee i in t krach tigt pianten breekt me dan af nadat ze ongeveer 1 d M la g geworden zij Dieftrtal van brood thee en koffiekaarten 1 dtn Haag la aaiigcJioud n i t n ai b tenaar bIj het dintributie bodrijf te dier stede wegens het zich wedierr htelijk t je eigenen van brood thee en koffiekaar te Hij hettt ifcktsnd zich daaraan te hebben eohuWjg gemaakt Hij trachtte dio kaarten te Hof van DeJft te vcrkoopen y Henn de Vries Henri de Vriefl de tooneeispeier liiei te lande nog welljeköid leeft tn Amerl ka en ih schatrijk In het jongste num mer van Op dp Hoogile J rteit I H liortöing hel een en ander reiit de car rièrt die hij daar heeft gemaakt Uclijk uien zich zal herinneren heeft hij bi Ne4 derland groot succes gehad met zij Jonge Jannen Dit dreef hem aan om het werk va i Heljermanfl in het buitenland Ie spelen HiJ trok naar Londcoi Aet het vertalen en apeolde bet er in de Engel sche taai Eenzelfde zoo niet grooter auc ces Hierdoor aangemoedigd schreef hij zedf in het Ëng elscii een klein drama 4Je onderzeeër F 7 dat onder zee speelt Hij had er met minder aiu cea mee Financieel maakte de vertoojUog hem tot een vt rniogend man zoodat hij clge naar werd 5ri bewoner n een mooi laiidhuAsje bullj Londen De voorspoed gaf hem den i nd met zijn vrouw ee Lfigeische ober Amerika tt trekken D r heeft hij in New York en andere piaataen ook gejomj ijand maar voor al sdhier ona 0 liroken tot licHlen giespetld of een ander voor hem doeu speken De onderzeeër F 7 irij léck er vau den eene Htaat naar n Shderen e vergnarde sehaUen Hij stelde twee gezelschappe saam on liet elk naar verschillende groote Amerlk n Acbe ateden giaan om het te vertoooRn Ftn enkele maal speelt hi zelf nog loee f e New York hetjft bij zijn kantoor en repetitie lokaal In den winter is hij daar Hij wAHit er niet Na het einde der re petities ot na het gereed zijn met zijn bureauwerknuunbeden vertrekt bij onnüd dellijk in e4gw auto naar zijn winlerwo ning bulten Vew York s Zatners laa hij aan zijn sukgielaatlgde de voornaamste wer saaBnbedeik over trekt fmmc CaJtfor üÜ un brengt er in een VaielUce landelijke wwing den tooier door ArMMlcaH vergirUiias i wee Adtiklers die weiksaam waren In dl broodr en bascbulfabrlak vu de tlr Jia Kt aan de Du tiu terkade in Anwter ilam vonden op den older een kist put rtciteepebeeohuit Zij l eflchouwd t dit ala een welkome fbanvulUng van bet zeer eohrale brood rautwen en aten eeoige van de bM be schuiten Dve avotida werden lieiden omvel een dokter uit het Ooaterpark coostoteerde ar senicum verg tiglflg De beechuiten die zij amlddagis tiadden genuöÉgd bevalen kiaarblijkelijk e en tiofiveelheid araenkHiui e dlemn waarschijnlijk voor de verdel K I g an ratten en imiiian op sobepei Dl ertfl gaf hun djroo een braakmiddel hm tan de vergiftigen ia nog niet tie ixtiUl lilt ander verkeert echter in gevaar e zal waarsobijnlljk in b t Binnen ga thui worden opgenomen EBKNIMEVINO De BUHÜEMiLÏJsiEB van ÜOIjDA brengi bg deze ter kenms ra de belanf helibtiide dat door den Heer Directeur der Direck Bebwtlngeft enz te Ltrecht op den y April 1918 exöculolr is ver klaard het Kohieik No ö der Personeele li lasting dienat 191Ö dat voormeld Kohier ter Invcorderil V ge teld haudw van den Heer Üntvaii gir dat kdi die daarop voorHtomt ver plicht is zijnen aanslag vp den bij dt Hit bepaalden voet te voldocu en dat heden ingaat do termijn van zes weken binnen welkin de recUunaa bebooreu k w Orden Ingedie nd Gouda den 11 April 1918 Dl Burgemeeater voornooind ULBO J MlJs STADSNIEUWS y GOUDA U April 1918 Mejuffrouw A C van Cittert aUiier lu dooi B en W van Gronimten benoemd tot tydelyk leeraren in de Franecbe taal en let teikunde an de sciiool van middelbaar on derwys voor mewjea By het WaelrOderadepftt ia ingedeeld de laudato nmplichtige 2e luit B B van den Hoorn RectificaÜe In ons benchtje over de animo voor het goedkoope runidvleesch deed het drukfou tenduiveltje ons giateren schrijden dat deze belangetelling verband hield met het feit dat de broodkaart opnieuw werd ultge reikt Dat doet denken aan dien goelen ouwen t jd van èn brood èa vleeach Kan men denken Bedoeld w a UMtuuriUk nu de brtradkaart opnieuw w f ultger kt Dat is w el iets anders I Goudsche H R S Veremlfiiig De Goudsche H B S Vereeniinng houdt op Vrydag 12 Apnl een propagiaiuia feeet avond in den Nieuwen Schouwburg Afd Gouda N d Ve t Gond Voor de afdeeUnig Goud van den Ned Vegirt Bond zal op Zondag 28 Apnl in de bovenzaal van de Réunie ala spreker op treden de heer Uiimann uit Boskoop Bezwaren tegen de kaaaregeting Hu bt Uiar vaA de Nederlaudeche Ver eeniging van Itaaehaudelaren heeft in een sclirijven aan den minleter van Landbouw dl aandacht van den minister gevestigd op onderstaande punten naar idiög van dienfl miafiive van 87 MaarK 1918 aan het Iteatuur der Kaaavereenlging em troijt dt wikelijks aan de gemeentebestu ren af te leveren hoeveelheid van 20 000 K G kaas 20 + voor blnaenlandach ver hniik Ie In den aanhef vta genoemde moIs iive wordt lEpe egii dat d ze 420 000 G naast de hoeveolhewd kaa die reeds nu vüor binneniendach verbruik afgeleverd wordt moeten beschikbaar gesteld wor tien Hierbij zij opgemerkt dat tof nu toe ritKkt een l epaHldc lioevwlheid kaan 20 wordt gehverd en wel door bemlide llng van dl grossiers terwijl de minis Ier beveelt dat voortaan alle kaas 20 direct aa di geineeutebekihtren fooet gezonde worden waardooE den groeaiers groot nadeel wordt toegebracht e De groote hoeveelheden kaaa voor blnni niandsch verbruik welke door de goiiküenteljertiire op bons worden v r fetiikt wonlen voor een groot deel ont irokktn aan den omzet der exporteurs ttn tn ander zal tenfevolgo bebben dat bij de grourtiers en exporteure veel on drf rgesehlkt per üeel zal werkloos wot den terwijl de meeste exporteurs tot nu t03 In ueerwll van dan atllstand In hun zaken taf perM iieel niet ontslagen bebben Hl t lH 6iuur voornoetnd verzoekt d n mi nieter liel eld doch drii od aan de hier boven geopperde beewareii tegemoet te wille komen niet alleen in bet belatig van groHskr en el K rt urfl die tooh TctjóU met vele moeilijkheden te kiuupen hebben maar ook In hrt belang van bei AoT ondergesdiikt peraoneel Ten slotte spreekt het baMuur de hoop nlt dat de n iüeter zleh aal vereenigen nut de moftie van Ret CoUperatlef Nood coiigree van 27 Maari jL waarbij ijne Extelleiilie zich beeft Uteft vertc eowoor digen en van welke naotie de laatste zi siiedi volgtxu het veratafl m de Nieuwe ItfttkidhHRthe Courant van 28 Maart jl luidt Aiai bij de vaalsteiUng dezer prij zm nlaxiiuuDprijaeii miiKter op de bo de bondfnuotm hun vUaiideii w nMm Trede w i at ta dwiaatn Dt NIaaw De Nteuir AüMlerdam die oodukadn voorldurenden mlat deo Waterweg la Ua nonf komen la bij MaMatub aan den frond geiariu Het iicblp aal niet vlot koineo loor liedenmidda Hel a a HwoMle at drio aleepboolen IJo Mr Maaaahila zonden om de paaaaglitre naar RotteniMD U breitfen Zu werdin te i uur Ie Rolte in verwaoht MARKTBERICHTEN ElerveiUligeii De eierveiUngen in Ajnsterdam an Haai lem lUn heden niet ioorg ca n A n den Hinieter van Leuidboliw werd aen talafnun geeondon dat voor d nwrimunvrtfaan niat g v IM kan worden Relletlee tn otterdam in RultiMTtani werüun vandaag vereohl Itnd brooAwluliela gt plund nl In laar IHU evcnxoo overal werd brood wogyeiMiiien xomfer dat booneu werden EEII9TK ILAMEIL Zitting van heden Na verwerving van het voolvtol Fokker om m pla ta van Vrüdagmiddac rent DIna dac a e de beemadaUgingen voort te letten wend bealoten Zaterdac in de afdeelincen Maanda in openbare v rgiwlerln bijeen te Icomen Vooriigegaan werd daarna met de algemeene beachouwlngen De heer C rem er ui betoogde da ar geen sprake van kan tijn nu reada ta M gen dat de linkache gro en na da verkla niigen te aamen Eullen optreden Spr bracht daarop dank aaa het Mlaiaterie voor allea wat het in deit moaHQIlt tUden voor het land deed 4i7do NED STAATSLüTERÖ Het gebrek aan levenmüddelen la niet de schuld van de Regeeritv het inbealaffneman van oMe schepen is een toepaaslnf van het angarierecht dat de Regeering niet haaft kunnen vooralen De tittinc duurt voort TeleKTallsdi Weerbericht 7wakke tot matige winl uit Weatelijke nchüngen in het Noorden In het Zuiden veranderlijk gedeelteiyk bewolkt weinic of geen re ren in het Noorden in het Zuiden meer kaïia op regen of onweer lelMe temperatuur QOUDA UFBÜIU N Nloolaa v J C van dir aan n O van tijk 7 Loulae 1 V O n dm Dool on M J de Hul irr it lohanna Maria d v W Er liorvild m J A van Zuijlen Jelle I J Huurling oo O Hlbraa 10 Niellje d v W van RhIJn ea P van ler Klis Johaanw A de Hoop cii I df Hoog GLlROIVfü 10 4prll M van Dorp on M Zieleman A P Jl U ebei en M l Mulje H m S M van der Tljdm OVERIJIDEN 7 April Klaasje Boa ra n 64 J 8 Dtiia BroekfcuUeo geh mot G Kooljman bh lAATOTE BEBICHTEN BUBGBBUJKE STAND AAN HET Bt LGISCU £ tHONT 10 000 gevuif iicn B£RLUN 11 April Off Dilud t voiid w rd d overganf ov r d L le bU St Msur geforcverd Gisteren letten wij den eenval over een nog breeder front voort ca veroverden MoUelieeJie en de luidelljli daerbU uulultende Engel lie linie De hoogten van Meeaaen weiden itormenderhsnd genomen en gehandhaafd AUVBRTENTMN m van bullen BIEDT Ten Zuiden van Wame an dftngen wij door In het Flo aleertb6 h en bentj den atraatweg van Ploegaleert naar Ai ZICH AAN vooi liirea Ten Zuiden van fctlaire bereikt de Lave In de atreeli ten N O van Béthuna Het aantal gevangenen Im met meer dan 10 000 geategen w een Portagecaeh generaal la of builen de ilsd Er ssl meer gelei wordea op o bebsadellng dan op hoog loon Bri vcn onder l tl A wn d n Boekhsndslasr J DE VEN WuDiraasT I3U IJ Kelier Karl en CUmencean HaASTREOHT AdvcrientlCn en bonneiiwntm op dit 1 I d worden ungcnORMfi door r J SCHÉHIII HOOMTIMAT M WKENEN 11 Apnl Oemekl wordt dat Keixer K rl een tele ram aan den Puit sdien keiMT hoeft goneht waarin hij Cl monceau s bewering ala lou hij keiser KarJ bet beafiaan van rechtmatice aan opraken van Frankr k op den Elaaa hebben eriiend onwaar noemt Het teteffnun herinnert aan de volkomen eenatenuniglMid eïke tuaschen den Ooa tenrtjkaohen en DuitMjien bondgenooti ook omtrent kt gebied heeraeht Samen tullen Bioscoop OOUDA VOORUIt Vinaf VRIJDAB 12 APRIL taTm mrt DONDERDAB II APRIL Extra vaantellin en met als Hoofdnommsr df PrachUllm SALAMMBO Oroet Hlslerlwk V rkeal alt dea UW doe raaiseke oMlegea nd der haadellal MO Jaar veer Ctriania Tol een rom n b w ti dooi CUSTAVt FLAUBERT la 5 lOOIt afdaellafsa PIsali d 1 hsadslingsn H t oude Carthage D belegeriag vaa Carthaia Of teehlea Saelea T mp l i offerdi aslee ene eae Alls piscbivdi gsmonleeid an HiJIvol vooigaauld NIM Ma der veitooode film en d grijs oudheid ovamof sea SALAMMBO wie bn levep en de Awooeua dsi Catlhager onss bloake seevasidets dei oudheid BOS aiM ksade bw ke dese week oase lailehlia VOOR IEDER LEERZAAM BOEIEND EN SPANNEND Spwisie eipiicslie vsn dea Hesi HENRI VERBEEK en lo peu il k muaiek WIJ si n geaoodssskl om eealgsiini in d fiool onkotl n di des film mMbrsogl istimoel ie komen ons prijsea dese week op 11 langsn mM cal I vnhoogsa soodsl dus de prtjsen sl n LH f 0 11 tl Rui 10 46 It Rmi I 0 M 3 Ri 10 11 Mei hel OOI op ds saoims Isagls d Dim die IS 0 M ssavsag der voosslellia sB peeeles kaU aekl EEN KOMISCH Bm D 1 meeleaeasaterteal I I tO H 11 Mal iwr HaaH 1 Ons BUPROQRAMMA besissl nU Ic ONS OORLOOSJOURNAAL tot slot EEN zu verder eas eaeklig ea veelvaMlg meeli