Goudsche Courant, vrijdag 12 april 1918

u I O0 Redactie I Telef Intero 54S BER KENWO UDL AdvertentWn en abonnementen op dit Mad worden aangenomen Voor Berkenwoude Dorp doar A BOOM Berkenwoude vooF Berkenwoude Achterhoek door 1 NINIMEII leiirsGlH STeiWllK De Gletschervrouw Naar hel Dulltoh vao RICHARD V06Z met autoriMtia bew kt door J P WESÖBL INK VAN BOSSUM Nadruk verboden Arnold Boecklia antwoordde nl t Maar het volgend voorjaar kwam de gj wte ktttiötenaar van f hiavenna met de Ntoloi P door liet Bergell aanrijden om het Wonder van den Obereogadiner herdarskn ap met gen oogen te alen Nu Ward Maira s wenw vervuld Sivo ftK uil zijn hoog zijn heerlijk ge oorteland daarheen waar de vele hulzen en de vele menseben waren daarheen wnar het levm waa met zijn g di en jammer zijn hartstochten en zijn smarten zijn gewetólgen arbeid en machtigea drajig tot dad net al xljn noart lijke t eurst 41ingen en ganaoh het troostelooe afstand doea en oatber i Slvo Courtien g n r naar Zurich hd lo schoone stad aan het blauwe meer een kunatenaar te worden Het kanton ondier steunde zijn gwilalen zoon en Arnold Jj BdckliR beBchermde hem Toen Sivo Courtiea van de lladea teHa i ofachald nam wtWe hfj ook de docht r van den koater vaarwel zeggen Malra w Dbtar sn Mw t findsn VergMfi 11 Aprli 7H u Nieuwe Sohouwburg 10 AbOQnemonteToorstelllng 16 April a oor Gebouw Bouw ea WooliBgiefiTdfllit Oiid6rataiidl OD oi Ar STOLWIJK AdvertantUSn en abonnementen op dit bhnl worden aangenomen door L VERDOORN StolwIJk 4I7 8TAAT8 L0TERU 2 kL TreliUni vui WoMwUf 10 AprtL PitiunTM M i 190 229 284 S02 376 S83 40 426 496 624 68 612 617 670 678 710 714 737 766 790 868 946 064 967 971 1066 1066 1122 1148 1177 1 4 1298 1304 1616 IfiSS 1669 1690 ITqS 1703 1760 1794 1798 1864 1924 1966 2036 2 0 2101 2104 2167 2170 2222 2226 2284 2458 2474 2488 2614 2628 2536 2644 2720 2623 2824 2918 2923 2936 2956 3100 3130 3146 3164 3186 3469 3480 3491 3630 8684 8647 3699 3710 8766 3876 8940 3962 3966 4086 4090 4091 4186 4286 4310 4317 4480 4631 4697 4799 4800 4837 4923 4929 4933 4968 6022 6025 6047 6187 6240 5246 6296 6381 6488 5478 6620 6643 6623 6702 6737 6746 6857 6966 6012 6016 6096 6206 6220 6244 6285 6392 6429 6566 6668 6634 6636 6638 6693 6786 6737 6772 6802 6809 6829 6870 6903 6912 6966 6967 7006 7084 7098 7114 7118 7202 7218 7274 7358 7381 7441 7483 7638 7662 7674 7703 7732 7737 7763 7867 7871 7906 7964 7965 8077 8168 8174 8260 8396 8407 8438 8526 8669 8699 8626 8664 8836 8864 8882 8982 9043 9142 9166 9829 9361 9371 9373 9486 9523 60 9562 9677 9672 9698 9736 9748 9821 9824 9684 9893 9894 9906 9964 10081 10130 10142 10266 10271 10336 10381 10394 10464 10466 10478 10530 10641 10642 10644 10723 10767 10798 10842 10666 10876 10878 10889 10942 10968 10962 10983 10999 11076 11085 11112 11166 11220 11235 11245 11863 11397 11578 11746 11766 11814 11849 11851 11886 11899 11929 11981 11049 11960 11968 11978 12008 12036 12071 12117 12126 12134 12144 12199 12206 12236 12238 12246 12311 12341 12343 12364 12467 12507 12534 12567 12668 12669 12708 12769 12848 12868 12922 12962 12982 12988 13014 13020 13029 13036 13200 13290 13881 13355 13426 13533 13637 13681 13594 13598 18605 13607 13627 13628 13670 13686 13713 18714 13768 13772 13849 13872 13902 18926 18966 13961 13965 13996 14010 14088 14103 14116 14124 14142 14162 14220 14288 14807 14365 14373 14409 14687 14616 14641 14647 14717 14728 14780 14736 14803 14827 14936 14961 14976 U996 14999 16143 15182 16198 16200 16207 15221 16224 15234 16281 16446 16613 16646 15666 15618 16669 16766 15773 16815 16898 16900 15921 16943 16002 16043 16140 16179 16204 16243 16257 16286 16291 16342 16381 16394 16682 16713 16837 16843 16881 16915 16974 16989 17011 17026 17061 17148 17199 17216 17221 17282 17314 17840 17463 17460 17462 17491 17727 17758 17790 17818 17872 18028 18052 18090 18166 18162 18188 18216 18241 18285 18342 18389 18396 18445 18475 18484 18490 18496 18499 18626 18669 18697 18626 18727 18762 18881 19004 19035 19042 19043 19070 19076 19180 19182 19209 19288 19381 19360 19429 1944S 19606 19611 19619 19686 19695 19683 19705 19716 19760 19761 19804 19823 19852 19888 19932 19965 19986 19999 20077 20089 20224 20266 20267 20889 20416 20497 20615 20523 206ft7 20699 20600 20663 20719 20796 20811 20850 20862 20869 2092S 20994 RECHTSZA KEN D MOOT ia d AlMUuidftiiaMrae In dui Hft c Voor den KrUsraraad te a Gravpiiliaige is If iütwen behandeld de zaak t ven Z van den B waditmeeater bij de velictortillenie oud 83 Jaar beklaiagd op of nnstreelDs 4 Maart 1917 in de Alexand rkaxeme te sGraven faafO den adjudaiit onderofficier O A Galle van het leven to hebben beroofd door hem na tovoren in kalm overleg hert plan daartoa te hébben beraanvl met zjjn dienstreTolver de hersetiB te hebben ingeslagen en ham m t een tafuanes den haJH te heibben af gesD den Men zal tlch herinneren boe dese afschuweiyke moord plaats vond Den da na het imiadrjjf wenl het lijk van den adjudantonderofficier Galle gevonden in z jn ka ier die op lot waa Uit 1 feit dat goederen doorMn Of den grond lagen maakte men Q dut diefstal drijfveer tx t de daad moest Qn geweest Aa vank lijk werd een ander verdacht wui het miadrijf doch weer pip vrjje voeten g t bl Omvtreeka half AuipiBtus j l echter kwamen by de politie meedeelingen in die Mer becwarend waren voor den waohtmeaater v d B die s mongena den iSen van die maan werd gearresteerd Vooral bezwarend was het feit dat v d B onmÉdiMlUk na d n moord in het baalt is gw vaert van een revolver die sterk was vei4iog D Ven defi aanvnng af heeft v d B echter alle schuld ontkent VersohiUende gvbuigen werden gehoord die bUna allen verklaarden dat v d B een onversohillig menach was die veel geld lewnde en niet gunstig bekend stond Beklaagde had gezegd dat ziJn revoJver reads beschadigd was lang voordat hU hem in reparatie had gegeven Getuigen verIdaarden dat dit met zoo was Beklaaede hield zi n onidiuUl vol Na verder gAtuig iveröioor refpii 4rde d auditeurimilitair vrijspraak KANTONGERECHT TE OOUDA Ztttanff van 10 Apnl 1918 Wegens pogingen doen om wild te be nachtiffen W W te Bleiswijk ƒ 3 subs 8 dagen Wegens mollen vangen en dooden B P te Waddinxveen ƒ 1 subu 1 d Wegena ztjn kind niet geregeld de school laten beoodcen C K te Waddijutveen S ut 8 d We ma huiden van moUen verroeren C M te Krimpen a d IJssel ƒ w om 1 d met vei4 eurdveriüaring en bevel tot vemiet lng der vellen Wegens s naohts fiets sonder licht I T J de J J J U aUen te Gouda C L S e Hattatreeht A V te WUleékop J d a i WadcKiurvMii Mw ƒ iMbftr 1 A Widens te Gouda fietsen op klinkerpad A D te Boskoop f 1 sabe 1 d E T A B te Gouda ƒ 1 nubs 1 d Wegens te Gouda den openbaren weg gedeeltelijk versperren J de B t Gouda ƒ 0 50 subs 1 d Wegens te Gouda op den openbaren weg ondeu elijke melk ih ben L de H te Gouda ƒ 6 buAni 5 d Wegens te Gouda op den openbaren weg speten met geld J W te Gouda ƒ 1 aubs 2 d J F S te Gouda ƒ 1 subs 2 weken tuchtaohool N v E te Gouda ƒ 1 As 2 weken tuchtschool Wagens door een dier een te sware last loen trekken W S te Goutla ƒ 2 60 aubs 6 d Wagens openbare dronkenschap J J Z te Gouda ƒ 8 6 d LANDBOUW Scheuring van graiiand door honders van vee en paardm D mlulBtcr van LantlbouW nu heeft onder Intrekking vati zijne bekendmaking van 2 3 Maai t 1918 no 70 goadgeVtHideji U t t pal i dat boud s van veo en paar dt n dlc nitit in staat zijn tot hun bedrijf butiootvnd grasland te acheuren doch wel de g lcgeoheid hebben voor dit doel d i bwcltikkin lu krijgen over gt Hland da nift tot bun bodrijf behoort daarvan opga o kunnen doen aan dü CultuurooinüiiHHlo la hunne provincie onder vtTiueldmg an de kada itralo pootte mt t nuinni ru en secties der to sobeuresi perceeloo Zoodra zlJ van doze coinnilsHie dae rto sdirlitelijk vargtmolng hebben ontvangen kuniipn zij lot het scheuren ovf rgaan Worden oji die perceclcn haver paardcnboonea voederbieten of koolrai en verbouwd dan z l daarvan zooveel worden gelaten en dit uitïlui tend voor voedering van eigi n vee en paarden b1 overeenkooiBitJg do daaromtrent va t te Btellen tx palinglen aan de verbouwer in hel algemeen zal wofd n gelateni I e nint Txyvtvigenoemde gewSAeen beteelde oppervlakten nweletv volledig worden opgegeven bij de inventarisatie d3or do KqgeermgiBOMiMniseartsfloni voor de Rijksffraaflverv ttneliiig Vervoerlx wijzen voor do geilaten hoeveelheden nioet n worden aangevraagd bij de besrokken Cultuurcomuii ssle en eullen op haar advies worden uit reikt door de Uchunen met het uilroiken der vervoorbcwijzen belast Advertentiën Voor de deelneming om betoond bij het overlijden van onzen innif iJelïetdcn Echtgenoot en Vader deo Heer J HARMENS be ui en wij onsen hartclijkcn dunk Wed C P HARMENS goedkwaaoen Utuwêriin M H HARMENS C HARMENS C W M HARMENS Amuerdam April 19IB 13M 14 By alot © op Apnl 1918 voor len ondengeteekenden notaris te Clouda verleden la tuEMhen de heeren LEVIK SCHENK en BENJAMIN STERNPELD koopUeden wonende aldaar eenc VENNOOTSCHAP aangre aan onder de firma Oebp Sternfeld Z betrekkelijk het drijven van handel in manufacturen en jutf zakken m den meest uitgeöreiden zin van het woord en hetgeen verder met geroeenschuppelyk overleg zal worden goedgevondai Ieder vennoot is be voegd ten naane der Vennootschap te handelen voor haar gelden uit te geven en te ontvangen de vennootscAiap aan derden en derden aan haar te verbinden on met den firmanaam te onderteekenen De toestemmdng en onderteekening van bode vennooten wordt verei dht voor het aÜgewen acce ttoeren endosseeren en voor aval teekenen van wissels en ander handelspajrier het huren verfiuren aankoopen en vervreeimden van onroerende goederen het aanschaffen van zaken Jiun handd betreffende boven een bedrag van ƒ 1000 in eens hefverïeenen ven taitelüke rechten heit ter leen opnemen van gelden het aangaan van vei iintentmen van borgtocht bet sluiten van dadingen en het verrichten van alle handelingen die niet tot den gewonen werkkring der vennootsdhap b ooren De venDootsdhiap is gevestigd te Gouda en Ekangeigaan voor ombepaalden tijd lij wondt geacht te zijn aangevtangen 1 Januari 1918 en Is twi allen tyde togen ultimo December van ennig jaar na Ees maanden bevorens gedane schi fteiyke waarschuwincT eagbaar Namens da vennooten N F CAMBIEat VAN NCX TE1 1886 KoUris GEVRAAGD door kantoor la de omfevlnl Van Gouda voor aposdig iadi asttr diatf een maooelijke of vrouwelijke BEDIENDE bekaod mat admlniiiratie Brieven net op a l van leeftijd waar enboelanf r eda op kantoor werkssan geweeai est oadcr oo 1383 Bureau Goudache Coursoi Markt 31 15 1382 8 HEER vras t genia Zit en Slaapkamer mtt ol ioad r PENSION Brieven nul prijiOfinl osder oo 78 iio T SWART8ENMnÜTi iWv Bw KMvei Oowla NIEUWE SCHÖÜWBURB Sodetdt ONS OEffOEOEN Maandaa i April IMS HET HOFSTAD TOONEEL Directie COR VAN OER LUOT MEUERT Monsieur Ie Directeur 8p I uit hst Tbesterlevea in 3 bcdriivcn door BET8Y RANUCCI BECKMAN Aanvanfl 7 uur Prijiea d r plaslaeo Lo e a Sullet rij A F f 1 75 Siallei rij G L f 1 50 Balcan rij A F f l 2S Balcon rij G M f I Voor Niet l den raipectievclijk t 2 25 f 2 f 1 50 en f 1 25 Gallerg voor Uden ea Niet leden l 0 50 Alle prijzen verhoogd mei 10 voor auteuri rechten PlaaUbeiprekiof bij loting Zstsrdag 18 April dei avondi 8 uur Jl 10 ci per plat KaarlcQ voor zoover nog voorhanden verkrijgbaar bi des Heer J OUDERKERK SilareDmagazijn Korte Tiendeweg 10 1360 42 flfl Basoeksra uit Behooahovao n tus efaealiggeadu plaataaa kunnen nog m den laatalan train van 10 19 vartrtkken TE KOOP OEVRAAOD Oud Zilver tegen hoofien prijs 138S Wi 11 F rmi Q C DE VOOIJS Markt 8 GRIJS HAAR gebruikt men Fédorn s Haar kleursel Perfect Gegarandeerd onschadelijk Overal verkrijgbaar a f 0 75 en f 1 2S per flacon te Goud bii BALT A DE JONG OoithiTen 31 H P VAN WIJNGAARDEN Klei el 77 ANTON COOPS M rki 1373 25 ili Men MeÉeleplll Ooedkoop te en solledste adres voor Meubelen 1 Tsfell Kutan BüHitten Sto0l0n met leer en pluche Veerenbedetellen Wollenen Satlindekeni TheeUIell ple elf ScblUerllen e n en § 0 Spaelael edre Toor Jontfeliil mal hnwelUkaplaeaan 20 OMT ZIEN smnniirtM inniwiuuiiiMii kill Rottartlam MlM Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van ITaaimachines vant SINOËR Naaimachines z n een Eerste Klas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor sUe huishoodel k en indastrieel werk met roem gehandhaafd beeft SINGEB NAAIllACHINES kunt U krllgen lo al onze winkels DIE MM AAIT DIT UITHANGBOBD SWeER Maatschappij OepMs alom JOUDA Kleiweg 5 W Het AdverteBÜebnrean h Mvk Coyraat TËLËF 82 HARKT 31 bezorgt de plaBtsin van ADVERTENTIËN ia flUe Nederlandaoh n Bukenhindtohe dag en weekbladen en aadere periodieken xonder eibnite prij v rlw o t u i HF inzandlna vain n mU ohHM ateacl volclo ncl Inlichtinien vrordqn GRATIS ventrekt VRAAGT UWWINKELIER Naai d Wepaldbaroamde Ntoubel en Litieleuiiiwas A S R A Het beste artiliel voor het wrijven van meubelen en linoleum ia v l aoaKikoopap n oopcl lla p in het gebruikdan de beste bus was Koopt één flesch A S R A en u blijft niets anders gebruiUen dan de vloeibare meubel en llnoleumwas A S R A Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot onze HoofdctopOtIvoudep voor Oouda en omstreken de firma 362 50 L VAN Ont BBKK Orossier in Koloniale waren GOUDA VUHERUGBAAR BU ALLE SOLIDE 412 58 HOHLOOEHAIER8 EN GOUDSMEDEN Geld beschikbaar In alle bedragen voor hypotheek credleten voorschotten tegen persoonlijke of zakelijke zekerheid en voor scheepsverband Brieven onder No 1078 Bureau Ooudsche Courant Markt 31 13 WAARDEPAPIEREN AANDEELEN OBLIGATJEN Infriai uitvoering levert Drukkapll OrinldiiaiiSZoon AOBMOA MARKT 31 Tel 82 Onderwijs per brief in all vakken ondar leldlnf vao SO leeraanH B S inlenieun accouatan e a VraB tfraliiproapeclui 1273 11 iimilil Mitililt lai WileDicha ipeliJI liem Keizersgracht 153 AMSTERDAM 16 April 8 o Soc de Réunie VoordrAvond NutsdepRTtemetit 20 AprU Sw de RAonle 8 a L in Lod nn Uleavp toot der Vereeol ging der B lii Lerea Bewegbg Btleafd Tanoaku wf r c U Mfdlff modsdartinc t mocreii ontrwtD vaV vffaduinven eoncwiesi nniMlwMPBbadn om taM du In on afindft M w 57e lanr ttiig Vrydau Vi April IttI WÊKl m fiOÜMHE MMW ij ie UL T rs © aa A d Trerteaa tieTDletd voor Q o ctd a © aa Oaao strelseaa VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNEMBNTSPRUS per kmutHl IM pm iMA 12 Mat nMt Zmit tMtA p r kwartaal ƒ 2 K per mtk 17 MM mara waar le baiortlaf par loopar t K l i xit Fiaaco par poat par kwartaal ƒ LM mat i nidac blad ƒ US t AboniMniantari worden dvalUki aaafanoawn aaa ma baiawi MAHKT 11 OOUDA by o naa a ca atan d att boeUiandel aa da po lÉaiitoiwi ADVrarnWTIBPKIJS Uit Gouda aa o latnlnn bAoonoda tot daa l eaor krli 1 i lagala f OJO alka raiel meer O U i aa baltan Gooda ea daa baaorsbliic 1 I mala fMii elke mal meer rNQEZONDSN NEOEDBCtlNQENi 1 4 ragala flJt alka m l Mr t M Op da T orpa iiia 60 l oi w Gawoiia adrartaBtiia ea lafaaóndaa medadaeUDfes btj eaatraet tat saai faiadoeaerdaa prtja Groota lattan aa lanin waidan jarakead aaar plaatamimt Adrartantlfe knauw nwdaa laiaHadtn door tuaaebaakMut raf aaliala BB i Mi i a dalaian Adwtaatlalmnau aa oaia AfaiMa Administratie i Telef latere 82 Bureau MARKT 31 GOUDA DE OORLOG De alag bij Apmantiöras Beaohouvingan Hat mililapuima en annexioniam fint in DuitsohiaHii weer eiil Het Bessarabiaoiia vraagstuii Roemenië en Oaiipajina Keixer Karl en Ozernin oontra Ciémenoeau ONS OVERIUOHT Sanatorioeiweeli m 8 13 April Opbrengst tol liedeo f 810 60 1346 18 Adv stemming van vertegenwoordigers der Oekrajienscbe volksrepuMiek wy vermeUklen onder laatate berichten reeds in het kort dat keizer Kar van Oostenryk In een telegram aan keizer Wilhelm op de meest besliste wyze ontikent dat hy ooit heeft gezegd of geschreven dat hy de aanspraken van Frankryk op Ktxas Dotftiaringen als rechtmatig erkent Het telegram vangt aldus aan De Fransche ministerprersident in het nauw godreven tracht ztch een weg te banen uit het leugennet waarin hy zich heeft verstrikt door meer en meer onwaanheden opeen te stapelen en er niet voor terug te ideinzen ook thans weel volkomen onjuiste beweringen te uiten dat ik op enigerlei wy e de rechtmatigheidvaii Frankryks aanspraken op Elzas Lotharingen zou heibben erkend Ik wys deze bewering met vcrontwaArdiging van de hand Vender wordt dan ge ezen op den nverbrekatyken hondstrouw tuaachen Oostenryk en Duitschland die aan het Westeiyk front sémen atryden voor den Elzas Het telegram eind Oeen intrige geen poging van welke zyde dte ook moge komen zal onze trouwe wapenbroedetschap m gervaar brengen iemeenachapqpalijk auUan wy den eervtJlcn vrede afdwingen Een officieele nota uit Weenen zegt hetzelfde ten opzichte van graaf Czemin Opnieuw wordt er daaitiy op gewezen dat Clériienceau nog kort voor het l egin van het jongste offensief in het We ten eerat toenadering tot Oostenryk Hungarüe heeft gencht en daarop dit innd heeft doen weten dat Frankryk tot een vrede zonder herkryging van Elzas Lotharingen met te vinden tou zyn Tenslotte wordt dan nadrukAceiyk vastgrateUl dat de beweringen van Clemenceau over de schriftelijke uitlatingen vankeizer Kart van a tot z gelogen zyn Envoorts Duideiyk biykt uit alle verklaringen van Clemenceau slechts het door hemopeniyk erkende feit dat de oorlog voortduurt omdat Frankryk EtzaHlA thanngenwil veroveren Een beter bewys dat deCentralen ter rentediging van hun eigendom stryden had Clemenceau niet kunnenleveren Thans is het woord weer aan Clemenceau Op n rkelUk Is d t Ik militair succes de vrede thans mat Roemenië en de stryd in het Westen in Du it schau d zóézeer de miltitaire wn annexionlsti che party versterkt en den geest van verzet by de groepen der andersdenkenden afstompt De Duitsöhe sociaal democratie die elgonlyk van het oocrenbltk dat zy den oorlog t e n reeds haar beginaejen verloochende maar althans by den vreda in het Oosten nog haar waarschuwende atem deed hoeren schynt nu haar laatsten draai te nemen en bekeerd te yn tot den machtsvredel Zelfs blijkt uit de Intern Korr dat men nu vrede door overleg onmogeiyk ochynt nu de duikbootoorlog niet meer veroonieelen mag zonder welke de Italiaan scihe ideft acle en het succes in Frankryk zouden lyn uitgebleven De MÜnchener Pos t dde meer dan eens de Duitsche politiek veroordeelde zit biykbaar nog eenigBzina met de aaak verlegen Den machtsvrede m het Oosten veroordeeld het Wad nog steeds maar het ziet nu geen keus meer dan tuaaöhen een revolutie of een overwinning van Duitschland GruststeUemler zyn de verontwaardigde tjeschouwingien in de linkacha pers naar aanleiding van de woorden in het Pruisist ie Heerenhuis g hoord Het Berl Tagebl dat ook de opvatting onjuist acht als zou de Duitache vooruitstrevende volkspartij de vredeBresolutie van en Rykwlag niet meer van kracht achten spreekt van een uitdaging van den Ryskdaig en meent dat de militaire leiding weer een overwinning heeft behaald op de regeering Inderdaad daar ziet het wel naar uit en Juiflt het feit dat dit telkens opnieuw weer nwgelyk blijkt en alleen een omwenteling hieraan een einde ftchynt te kunnen maken doet de toekomst zoo somber inzien voor s wereUiB vredeakanaen BUITENLANDfiCH MIQUW8 ENGBtANa A ni c r 1 k B B n s o h I o z o e k De Blft bti Arinentièresis sedert den idwi April in vollen an ff aldus het Duitadie le ei ridlit waaruit wy sristeren onder laatste telegrrammen k voornaanute fa ten vermeldden AU resultaat van deM krijig ibvem ïitin i en fjn du nu volgens Duitadtb opguTe de Eng leche en Portuffeesdie 8tallin en op den zuadelüken oever vian de Lys Leie en den oostelÜl en oewr van de LÓwe g eTKnnen teTW I na bestorming van Boes Grenierr en Nieuw CapeJle Neuve Ohapelle het doorweekte trechterveld d r uitigestrekte vlakte die met tallooze Ijoeven al leen staande huizm en boomgrroepen is bedekt werd vermeest rd Oodc Hollebeice en de Ihoogten van MeeeBen werden genamen en de weg PloegsteertArmentièrea bereikt Een groot aantal gevangenen het aantaJ steeg tot over de lO OOO viei by deze gevechten den Duit fliers in ihanden Het laatste Duitsche stafbeticht geeft aan dat de slag ook verder een gunatic verloop neemt en de Duit cbers in de voorsteden van Armcntières ïÖn binnengedpon en terwijl bovendien ten Zieden vui Kamii Mvic Liw op enige punten overschreden we rd Verder héUwn van zeezüde Duitsche torpedcibooten de Panne gebombardeerd Het Engeiflche legerbericht preekt van lievjge gerechten en geeft toe dat de BntHche troepen uit Armentièree dat vol gaa ataat zün teruggetrokken Voor het overige bepaald dit laatste bericht atch tot de sobere dnlichting dat ten Noorden van de fitad de toeatand eenigszins gewüzigKi is Aian Ihet Fransche frontdeel d i op het lagfront aan beide z den van de Somme en op den zuidelijken oever van de Oise bleef de gevechtsactie beperftt tot artilleriestryd en kleine infanteriegevediten Het IS tihans duidelijk dat de slag bij La Bflfisée die nog voortduurt een nieuw gewekÜg offensief is dat een breed opgezet döèl heeft en niet enkel een demonstratie om troepen tan de Seine weg te loikken Elerst zoo vervolgt de Engelsche oorlogacorreapondent wiena meening wy hier weergeven aloeg de vyand los op onzen linkervleugel te beginnen by de vlakke terreinen tegenover NleuW Kl eHe dat het centrum van den stoot was met Fleurbaix ten Noorden en Givenchy ten Zuiden Daar Feuilleton op werd 9iet front vender naar het Noorden uit bread tot voorby Aimentièrea en met inbegrip van den heuvelrug van Messines Meeasen Hy geeft daarby toe dat de I uitsoher8 r in slaagden een deel der eerste verdedigin galinie In te drukken Het wtae noodlottig zoo meldt hy voorde Portugeesche troepen dat het zwaarsteen moordendste bombardement aedert den21en Maart was gericht tegen het centrum dat a bezet haelden Het was vernietigendvoor hun voorste posten het verpletterdehun voorste verdedigingslinie die zij dapper verdedigden het sloeg vooruit en achteruit in golven van granaten van de loopgraaflinie tegenover NeuveOhapelle Nieuw Gapelle naar de tweede Unie tegenover Fafuquisaart en Richebourg St Vaaiat Een groot aantal zware kanonnen ochten achter de verdedigingslinie het terrein af naar kruuspunten van wegen opslagplaatsen van munitie spoorwegen dorpen en tafkwartieren Middelerwyi werdende Portugeesche batteryen bestoólrt metgaagranaten Door dit razende bombardement werd het Portugeesche front overwddigd en ofecffiaon soFmmi e voorste gostenzich tot den laatsten man verdedigden moesten zy wel wyJcen Vervolgens kregende Britten den hoofdstoot af te slaan by welke verdetiiiginig voorai de 556 Engelschedivisie zich heeft onderscheiden Een telegram van den opperbevelhebber heeft dezetroepen dan ook met hun pnachtiigen stryd by Festubert en Givenchy geluk gewenscht In Italië had langs het geheele front matige artillerieactie plaats terwyl op versolyaidene punten patrouillegevechten werden geleverd In Palestina hebben de Engelsche troepen ten Westen van den spoorweg TrilKeram Raanléh hun Linie vooruitgesolioven en daartjö de dorpen Elktefr en Rapat veroverd De tronen der Centralen rukken steeds verder op in Oekrajina Na Oharkof en Jekaterinoalof te hebben beaet drilden zy door in de richting van Bielgorod en bereiken het statlMi Tamarofka llehalvo do group van H arlwIdeMftlgM viuiiitigdt L uit Anterlka tUe wtjdra £ R land zullen beao 4ten t Q t nde Iwt mogi lijk oulMtujw i l v er Uiid lUMChim de MigetJohe en Aflierika oach arbetders t zake de omierllilge 0Mlileenleii iMa 1 Ml liii don w to ruimen zuilen ook era luiutal Anu r KawiRohe lianklarA spoorwogdirioteiiruTk journalWrni enz naar Ikigetutul koiiH u Kouter die t twioek muliemtigl tivkent e r Imj aan dal h l d nikbeitjd is ofuUtaan uit hot atgomeen gproel dat KngejaiMl o de Ver KtiUtai i et ten vulti oikftaulori lii iwuurtug in den oorlog wanrdoereii N l o u w Z o o 1 a n rf ifei parlOHieirf bijeengoroepoii oui t beroailHlogtH over Lloyd leorg opronp hoeft Ijoftloten dat Nieuw Zoctand al Ih4 mogelijke Kal doen om de regeering van tiet nioeitefhiiid te Ht umen In aniw oord op II t iMToop viin Lloyd l ïrgo A UBRIKA Hebben wy gister gehoord van de aansluiting van Bessarabie by Roemen é thans meldt een Wolff hericht dat de president van de Oekrajina te derer aake een nota t t de Roemeenaohe regeering heeft gericht waarin geweaen wordt op het levensbelang dat de Oekrajiensche regeering by het lot van Bessarabië het grensdistrict van Oekrajiena heeft De Oekrainische regeering acht daaram bespreiking en beslissing van deze kwestie slechts mogeiyk onder deelneming en In Hteeds groot or oorlogsl o e b o r e l d A e 1 o u Hot Anutrk IUiIm an Algtva rdl0len maakt spoed IMI de baliaadeKng dar lag rwt iOiitwtTpen wo ke hot dppari w it nan oorlofi hei ft aanbevoWi Htwcbi heeft lii t M T ChüJondf aangtmonion 1 intwsj beiaiigrijko ijn de wortitdt iit t giMotu hUfpi om alte vaorritdt n nuttfriaal of e 1 riiuni rtiiHpMt to erkoo peri welke vroeHi i i f later dorjr d t r Stalen xljn r wonk ii aaiign oeht ut vcrVaanll 9l Hl vt fli uid iii t de ourtzottiiig vau d a oorlog de vorming van e ti kiu t r1il1 rl li4rrtM 011 dm aait cti ifllng van het iDiitirmal iaar oor opJwMIng van bepaal l jKir i rafui in de wei vsjti Juni I9H zimiliil j oorlogMk parleuH U oiwerwIjM lm a iutal militaire liutrucleurs la de drilkflii jMti kan vtwinocrdereu voorziening iH tt littdifkitawt ng voor Hcliaiju w lk door de AmeriluEfcittmhe strljthnaclrt In fc iin a wifrlt Inrokkend vemimrnktrlng aji tiet aantal g OHtMliJken coodal er éea gii Hlelijko voor elke 1200 awui xal zijn n uil rolding van d 8 l iihetd tot dli iistiu meo De Holland Society öï= r £ aö i Dn Holland Society heeft te New York haar SHt jaarHJkaciK bijeenkomst in hol lor HoteI fp ho Kk n en lieefl niet alyamoeiu stomjttPii een motitt aangMOomttn weldige onmeedoogonde natuur dat zijn klndoren met schrik en dood omgeoft en loch door ii n wordt geii Id misacblen juifl daarom hartsioctitelijk geliefd l Do geziohlijn der geatorvenen verhaald n de gescliiedenir der lüvendea In aiingrijpeixlt HClilikleTing Het was de geBChlo diuk i van o n lieataan vol nMM ton en ontIjorlngengi n vol onvcrtriddellj ken ernst van pen befHaan zonder Ie vena vreugde jelts zondftr vptUngen ernaar Afgrljseli k wa de uitdrukking van al die goziclilen Het waren gestorvenen wier spookacIiUg ontwaken onluldng veroorzaakte Met torVonderlijke kunet was afgeboeid dal al deze laenschen eens had den gelee d Maar geeu inet kransen getooide kinderen gijigen hand aan hand dezen gieestin fitoet voora een jong paar vormde de boofd oep Het wae een huwelijkspoar dat door de gasten werd gevolgd nl t onder aanvoering van muzikanten die vroolijkp wijzen sR Hen maar van e n vrouwelijfee nevengwUlti d doodenvrouw van Maloja Al de bruiloftsgasten w reti gehuil in doodshemdeni alleen de jonggehuwtóeo droegen de zwarte fe l leederen van het geboorteland waarntede zij in de lijkkist werde gelegd deen krana sierde de bniM en het voorhoofd van den jongiellng droeg een gap nde wond wianill het druHpen de bloed over het gezicht vloeide de bruldtigooi was ieq and die in den a rcmd wftB gestort en de bruid wa hem In den dood volgd De spookachtige bruide m was de kunsteiuar zelf de oogel raaflte geaat de bruid llftlrft k Kan Ho fllorin joeg de wolken oyerdenkaanölkke heen maar de gewvleh der go Htorvewn werden door geon koeltJM l owogen I e iaat tti n dttn stoet fae uit dn geopende korkdieiir trad was de geest iljko Konniil Calander Ooi een ge8 rvone Te niidd riiaoht was het bruldfepaar uit hun gemoonschappelijk graf jgfuitaan hmi de dooden van Maioja ada gasten genoodigd en waa In de kerk voor het altaar Kotreden waarvoor zij bij hun Ie oi niet getrouwd waren gewordan Nu jeidile do doodenvrouw all u woer terug naar hun laatst rustplaaiKon naar den door etin lagen brokkellKon muur onthelnden Godsakker aar te midden van hel witto snouuwveld de openg apl ten zwarte groeven gaapten Kon geheeloti winter waa Slvo Oourlieti Ie Malojrt gewees oio zijn groot schlldezij op do ptaal zelve te achiUer u van d eerste tot de laatste pensecUtreek In de Het was zijn eerste t ml kornet En oo koerde hIj naar nit IndI d bet niagi lijk was n xvijg mer oAg meer In g pelnzens Ag eonzaroer liuüen nM iijk nóg nteer in droowen nitg vreemder tegenover de wereld Zijn ouders waren dood dood was pastwr Calaodcr en het meisje dat benepen had h0 ge mt don herdersknaap was geword i e ge niaal knwU naar deze eenige inensch to We in de vwri Malm i Mara bevwii zich te Oenève op een kweelucbooi want de dochter van den koster van Maloja tou voor de klndereo van Uak Jaeen school itlohUn 1 dMd haar aqdanrlJstnMxa men Maar haar b ell mlii sctiUdonlv üfvo Coiirtien looh Hij sc iillenl d vorwijde l Maira sooate hij zieh voorstede kt IJ er moatl uitïl u en de liod m va Maloja ir4don nH4i iiunlg IMt Is Maira k Mara En zIj zelden Dat zgn wij En wij zijit flf i torvoiit n Rivo Courdsn berft oua goHoliiklord zfioals wtj zijn zuHeo als wij dood zijn Hij hoeft ons g actkl lerd tooaJH wtJ in onxc graven geon ru 4 vladen Zelfs de eeuwige rust gunt hij pns niet Hot waa een oproer g Hijk Vrees en aJgrfiien roop hel kleine geniood aan vHii het van dw woretd vervriwvud volk üok greep hon mot ontzetting aan dat ira en bruid zonder krans wasl W nt onder bot herdersvolk boven de smarsgilgroeno meren an wil EogadlQ kwamen wi l loel omhiaggMtorten voor met doolinlijko wwwioii op hot voorhoofd maar er w w IQ Msloja geen bnil 1 die aonder kmiw i tf kerke ghg Gravin Jo ett i had de kamenier weggezonden Met de 1m een rood gpoden tiara om het hoofd gewonden haarprachl MM nj voor deo spl igot zitten j zij cag In het gkts baar bleek gelaat keek hof de vlaairaon begeerig de kaaraen verWrden OU dacht aan dfn maa n et den toAd rUugon naam Wanit nrvelgd zocht hij in het Murettodal aan het Ca valocTKHnceT vergeefs tot aan de grenzen van de Ijszee de kloven met haar welhddenden naam vullende Maar slechts zijn pigcn fltom wprd wwrkaalsi Pa In den iiacJrf die op zijn afrola volgde hij gliig met de poat over den Albulakwam de geeochte terug bK fk pn stil met wn uitdrukking in gelaat en oogen alsof zIj irfet langer oen kind was Een Bobilderij van den jeugdigen Engiadiner kreeg op een tt ntoona lling tBa zet den grooten kantonnal n prijs Hij behelsde voor dra gelukkige de heerlijke voorwaarde voor zijrf Bliidi een jaar naar Rome tl gaan Het l Htroonde schilderij had den vDemden titel Doodenvolk op Maloja Wat de knaap op de wintersohe sneeuwvlakte van zijn geboorteland In wonderi jk fantaetlsch spel had gesolietn sahllderde de jongeling op een groot doek met geniak kracht Het Bi lderij verwekte opzien niet al leen door het dramatl ich spookaciitig on derwerp maar o A door zijn techniek vooral wat hel landschap betro Nog nooit Iiadden de Zwitóen hun bergen In ziiik een ptaMie in zulk een werkelijkheid gezien da besneeuwde Alpen van het wintersche Uatojs bij vaal maanlicht brekend door fltormgeaweeptf wolken En op de bleeke vlakt de stoet der gestorvenen die uit het kericjt in het woud naar den noe tfgen dooiAenakker optrok levenegroote geetaJten mannen en vnmwen grijsaarda en kinderen een volk der Hoogalpen d r eenzaainheld der rotswildffida m voHt van m maAw fe O