Goudsche Courant, vrijdag 12 april 1918

Redactie I Telef Intero 545 Dit nnmmer beataat uit twee bladen lorlogswinstiielutiiig niii ImIuineriRt dir proiluctiB In het jonaste nummer van deJScono n eh StatifftiHche Berichten schrijft d B het TOl Kle VermeeTdennig der staatankioniaten wordt atlepwegen als eene dringemte noodxakelijlc heid gevoeld Nieuwe belastlngobjecten worden soowd door oorlogvoerenden als neutralen gesocht wat eenvoudiger en meer voor de hand liggend dan het heffen eener belasting op de zoogenaamde oorlogs winst Aftta het opelschen door den Staat van een zeker percentage van de Inkometenvenneendering door den oorlogstc tand veroorzaakt Oorloglafften wonden dan toch gedragen door de betrekkel k weinigen die oorlogslueten ondervinden en een dergelijke grond voldoet niet aan het algemeen blll k hcidi evoeI Wordt o a ikEngeland 80 van de z Oorlogawiiurt gfiheven in ona land heeft men zich tot 30 beperict Eerst onlange werd Tet4ioo ing van dit percentaige in overweging genomen Deze voorgestelde vei oogjng heeft reeds dadelijk eene tot mi toe slechts weinig tot uiting gekomen oms itne in het leven geroepen en het kim niet ontkend worden dat enkele dezer op powtie gTonden zeer siterk zijn Stt wordt umere gevreesd dat deee belasting ener iloadeiid zal werken op eigen handel oa indiwtrle Ii dit juiat dan is vetfiooginig der OW belasting in hooge mate ongewensciht in een t dperit dat de algemeene kapitaalsvernietiging intensieve productievermeerdering eene dringende noodzakelijk heid gemaakt heeft De taak der t genwoonüge staten is dus tweeledig eeneisuds het aoeken naar meer dere bronnen van inkomsten in de eerste plaats ten ketste van hen van wien het met Diliyidheid gdheven kan worden anderzijds het prUdcelen van de algemeene productie ter vooriooming van algemeene verarming Toen de oorlog nog koA duurde viel de al gemeene aandacht op het eerste Het langer voortwoaden van den kr jg de steeds grooter wordende fcapitaaWemietiging heeft het tweede made op den vooigrond gebraöht Een voortleven xooals vroeger is voorloopig onmi Jk minder consumptie meerdere productie dus grooter bespanng 18 noodüjakelyk Is de oorlog eenmaal voorbij en moet de wereW zidi weder op meer normale toestanden gaan inrichten dan zal duidelijik biyken dat de kapitaalsvemunde nng teinigkeer tot vroegere toestanden on mogelijk maakt Het Suibsistenzfonds van Credieten voor boomkweeken Dt M b ï iiii lVnaoi itin viuugt otn fiupplLtuh crodk4 aan ov or l ld van I 4J4d Ü Üm voor do ullgavtn voontvloei endo uit garanties voor kre dloteQ welke z tj tt verleend aan boom kweekers wisr bedrijf teiigvvolgo van de buitengewone oiustan dighi di n in luoi itliJkhiHlen driegt te geraittii btiitvins de koattu oMrigou voor dwn btaai voortviouiwido uU do voorbere4 ding II do ttniiUvotrUgging van het plan tut hot irk eui n an de e nbe to ld krLiliton t lOütXW Dti loeeiaud in hit booinkwedctriJiedrlJI dat voor JO pU op uit o r 1 aangewezen iÊt tMi uvqdg Q van de bultengt wont omui ndlghedtn uUenga oer beMUkdijk gowurdc n MliSsvn de boomkweeJiera d ur htt Htiiataftii van den export hunne llikuiUHttii do uitgavun eutcbtn bijna de iuUüe koiikn tfjs bij noniioltn JUzet wil b 1 bedrijf na den oorlog voortgang kun uiMi heblKu Alldon is oen omhoog gaaa div prijzen te ver achten in de oorlog 0Licndü Ihndtn zijn do plantsoenen vca noarloosd en niet aangevuld terwU do kwmkkrij aldaar sveneina verwaarloosd 1 Itieds tliacB stjo In DulUwhlMMi en Amerika belangrijke orders He plaatsen en ook geplaatst welke eohter niet uitgevoerd kunnen worden Do kweekt rs Usoblkken niet over bet noodltct knpltoai om ond r dtze oinMau dljfhd n hun bedrijf Door het Rijk Is ook aan deio bedrij Ntii reds sKtin verl tnd voor zooverre bet plan tot verg makke lljkitig der vol ijoenlng aan de brodletbehoate van den kit loien mlddenaiand als gtvolg van d oorlogaorlsJs daartoe do gvdegeiiheid open tild Do ingevolge dit ulan Thons Is eoht f De Gletscheryrouw Nav het Duitaoh Tan RIOHARD V06Z met aulonisatle bewerkt vxt i F WESSiEIL INK VAN ROBSUH Nadruk verboden Do zekere iemand die in den salon van eoii Romeineobe mondaine het verhaal van deu Eogadlner ten beste giegeven had koa niet zeggen wat In zijn verhaal iiftarheld eu wat verdichting wae Want Dl man boezemt mIJ belaugslelllQg In l t ons DMxrgea sljn atelier gaan belOekeiL Als het u genoegen doet I zekere Iemand merkte op Slvo Courtlen ontvangt geen bezoeken P Jn ateHer Men kan toch n leder gfoval da poging wagen Een keeper zal hfj tooh se p de trappeo iriei tgot en OpsloMide zeiao de gravin onder haa tem t dempioi Hst fiUDiiement vaa d Nunloss Van ooiaakap MaofaiaaU MaabalfabrJak Da NUTarbatd eveiti d te Waddlazvaan il op 7 April 1918 door hel rarUiidaiid wardaa dar aaalfa ult4aallalal n BttlHDiaD 1393 9 De Curalor Mr W J L VAN E8 OOUUA D nk betuigend voor de biyken van belangstetlins bericht ondergeteekende dat li j voornemeni is Maandag 15 April a s xijn praktijk te hervatten P DE BOER ArtiOouda 12 Aprii 1918 1423 IJ Bl akie op 25 Januari 1918 wl il d bIj akia op 8 Maart 1918 belde voor onderde leakande notarii te Gouda Terleden li OPaCRIOHT da CoBptratlave Inkoopveréanlglng van dan Band van Kaasprodueantan DE EENHEID iaaailltd te OOUDA welke aklen tija opgenomen In de biJToa ieli lol de Nededandiche StaaticouranI van 13 Maan 1918 no 61 en 9 April 1914 no 82 Namene de ledenN F CAMBIER VAN NOOTEN 1392 19 Nolarli 1382 8 HEBR vraall gem Zit en Slaapkamer met o tonder PENSION Brieven met pnji OPlMf onder no 78 lan Fi SWARTSEN BURGi Aév Bur Kleiweg 39 Goudi IIUWICLCNl 2S a wordt betaald voor dal Poatent Bnrtert RoTer BiBplax ftaleigh eo alle bekaade merkeo Ook dbfeet Brieven oo 1416 Bureau GoudfcbeCourant Markt 31 6 TE KOOP OEVRAAOD Oud Zilver tegen hoogen prije IJlS bil 11 Firma 0 C DE VOOIJS Markt 8 ZAAL KUNSTMIN Ond roffioltri trtinlgln Oni Btiing UITVOERING ten bate van het Sanatonumfondi Of ao APRIL ai EERLOOS opfeToerd door da Goudaohe Tooaael Tereaai ia THALIA met medewerkin van een STRIJKJE Na afloop BAL PROGRAMMA 8 t v na bewija aii toeiaa varkrljlt ar k f O SO bij de aigarenwinkelt VAN dkk Poit van VRRuyiNOKN b A BouwutBlTKH Spterin alraat 127 en i avondaaan de aaal k fO 60 1423 30 WAARDEPAPIEREN AANDEELEU OBLIGATIEN In fraala ultvoaring leven DpukkoPl Orinldnao Zooii MARKT 31 Tel 82 Goedkoopste en solledste adres voor Meubelen all Tafelt Kasten Buffetten Stoelen m t leer en pluche Veerenbedftcllen Wollen en Satlindekene Theetateli SplegcU Scbllderllen nx enz T Spaelaal adrea Toor JoDtfelulmat fanwalljkaplanaen 20 KOMT ZIEN iiNinnuriife mnKiuBiitihbiii iHl RoH rdam Til I2H0 Geld beschikbaar In aile bedragen voor hypolheekcredieten voorsciiotten treen per oonliike of zakelijke zekerheid envoor scherpsverband Brieven onder No 1078 Bureau Ooudache Courant Markt 31 19 PRIJSVERHOOGINIS GEDISTILLEERD De prijten worden met in an van beden prhsaQd voor Qeiiietilleerii met SO cent per Liter Gewone Likeur met 30 Cent par Liter HET BESTUUR VAN DE VEREENIQING DE DRANKWET Gouda 12 Ap il 1918 Stopzet ting C eiitrale DE DIRECTIE DER GEMEENTE LICHTFABRIEKEN maakt bekend dat de StPOOmievepIng der Centrale tildelljk zal wopden a0 taakt in verband met ombouwwerkzaamheden in het bedrijf op u Zondag 21 April 1918 en voor zoover noodi £ ook op ZONDAG 28 APRIL 1918 telkenmale van des voormidda£s 7 UUP tot des namiddags 1 UUP of zooveel korter als mogelijk zal blijken te zqn B Het Adverteotiebureaü De Goudscle Courant MARKT 31 TELEF 82 besortft de plaatiintf win ADVERTENTIEN in alle Nederlandsche en Buitenlandsohe dag en weekbladen en andere periodieken onder eenige prijsverhooiinf V Inzending van n af schPift steaads voldoende Inlichtingen worden GRATIS verstrekt Modpvaksrhool voor Gouda en omjif gende plaatsea AaoRMlot bil da veraanlcliiff voor Mod valucholaii t l Qravenhac Goedueknnrd b Kon Besl 26 Aug 11 No 4S Oplaiiling tal Ooatumi ra boupeuae en Leerares bk gilignbilil rar m Mï li liim WIUI lllliU n iniiCIKIL Da School il varplaatal i kuoeen aanmeldee I Gouwe 109 aaar fiouws ISlf waar ich nieuwe leerlla eo Dir Jimati v HEYZELENDOORN I STOLWIJK AdvertentlCn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L VEROOORN StelwIJk Wyb A I Xableiten allllllllii 2W9 33 HAASTRECHT Advertentiën en abonnementen optjdit blad worden aangenomen door J SCHEER HOOBSTRAAT aa Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keizersgracht 153 Amsterdam Leliegracht 30 CURATORIUM Mr A W Jaconiattl Oud Advocaat tn Ned Indiê H J Culkoen Buiten ew Lid Ged Staten Bür eincciter van Edam en Scboolopxieocr Henrl Polak l d Eerate Kamer S Postmus SchoolopMancr P Rasymakers Oud Secretar Oiheraal der Rijkiverzekerin abank W N Wlntershoveo Gep Luit Kol OIL Amerafoorl Secrtlant J QerrltS Oud Rendent van Ternate Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Ond r lcidin £ v n 80 bekenda laerltrachten onder wie Job Bouman Directeur cener Hnodcliicbool Mr Dr J Ellstan Direcleur eener Tuchlichool Jhr Jan Peith Journ tiit Dr A A Fokker privaat docent Uaivcnite t Dr A J M Qarjeanne leer ar HBS P H van jQaatel leeraar H ndeliicbool Prof W C de Öraaff Hoo£leeraar Unirer iteit ütrdbht Dr A Halberstadt oud leeraar Gym natiuDi Dr J M Hoo8 vllet privaat docent Univeraileit Dr C Huyimant sccoun tant en andere mannen van naam 20 leeraart HBS 7 Mrs in de Rechten 7 tn enieur 6 accountant 3 artwn enz worden door oni georganiteerd meer dan 400 schrlftallike curtuaaea o m boekhouden handelscorr administratie bfdrSfsreclame ETALAGE ORGANISATIE BEURSTECHNIEK STENOGRAFIE SCHOONSCHRIJVEN NEDERLANDSen FRANSCH dvitsch engelsoh italiaansch spaansch 2WEEDSCH DEENSCH NOORSCH RUSSISCH MALEISCH LATIJN GRIEKSCH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIOKUNDE ELECTRO TECHN I TEEKENEN LOGICA RHETORICA STUDIETECHNIEK STAATS WETENSCHAPPEN STATENORDE MUZIEKGESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK GEZONDH LEER METH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFT VERBETERING VLUG EN GOED REKENEN FRÖBELEN SLdJD Opleldinr per briel voor alle exemeni voor alle ambten en beroepen voorAiXB acten L O en M O ALLE practllkdiploma l Staatsexamen Notariaat Mr In de Rechten Oemeente Admielltratle Actuaris Accountants Ooderwllzer Bouwkundig Opzlcfater en teekenaar Opzichter Waterstaat Badriltslelder SecretarlflRedacteor enz enz 873 150 Cursussen voor beginners eenlgszins gevorderden meergevordenden en vergevorderden Aangename methode Persoonlijk cogtact tusschen docent en cursist Uitstekende correctie collectief en individueel Billijke condition minvermofrenden kunnen van ons Studiefonds profiteeren Qoede resultaten wie werkt slaagt Adviezen Inzake Beroepskeuze Voor nadere tnUchhng vraqe men de xntereasante atia hrochurCt een boekdeel van 144 pagmas Hen verbindt ztch hierdoor tot niets AQENDA 16 AprU t uur Gebouw Bouw co WoDlngtoenlQht OndentanïbMMHiim Ar 16 April 8 u Soo de Réuaie Voordr Avond Nutadepartemeiit 20 AprU Soo de RAuflle 6 u Lering Lod TW Uloro Toor der Vereeot gfnf dar Bain Lerea Bewegioff BERKENWOUDE AdvertentlCn en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudeDorp door A BOOM Berkenwoude voor Berkenwoude Achterhoek door mmMatkM Drattnfl WTiiiJiiM A waam NOOMEN Biiersdii STOL i itt70 57e JaHrgaiige Zaterdau 1 1 April 11 18 msB iOllDSCHE COIJMIVT XTie CLTxrs ean i d v ert©xxtieTol© d voor 3 oia d SL era OaartstxelceaaL VERSCHIJNT DAGELIJKS t BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONOBN MBDKDBSLINOBNi 1 nftla 1J5 alka ngd i Op ik TOOrHftM M tUMNIWL G iroiw üdmtentlBD m iiic oa itt latdKNt afn btf eoatnet M iMr d prU Groot Mtan on nuMloa vonU tt nkxeA uur utandaito AdTortentlte kunnaa vordan tiif Boiid i oor dflluwt Adrtrt ntl bur iuz n onM AftBUo ABONNHMBNTSPRUai per ktrrtrtaal 1 19 per iradt 11 eeat met Zeadnfiblea per kwartiul ƒ 2 15 per week 17 cent overs waar da beiortiiit per looper eeiUilodt Franco per post per kwartaal 1 90 met loadagsbliKl 2 S5 Abonnementen worden dageltjka aangenwieit aan ons burami HARKT SI GOUDA bH onse asenten den boekihandel en de po tkantoren ADVERTENTIEPRIJSt Uit Gouds en o letreken behoorende tot dan beMlgktlnx 1 ratels SM elke regel meer O 16 rsn buiten Gouda en den benrfkrlnc t t ratels MS elke regel meer ƒ AttneentUa vu iHbUeka vemak kkailaa 10 ant per rageL Administratie i Telef Interc 82 Bureau MARKT 31 GOUDA SajiatgÉmwieli nii 8 13 Hpril OpbreDgst tot hedgn f 172 60 Eepste Blad B Dun Bakwerk Is verminderd men kan niet meer met ruime hand daaruit putten en korter productieq rocesBen z noodig 134 II Ai po iü Htrljd In dt kruigun Uur postale graaf anibieiiareu vi rdleut ten volle de aan ductik vau hit publiek tiet gaat er om of d tü lilt rUlaiigrijkale tak vin ataatsdlauit tutaat nauir de uman guliolpeu zal worden of gered zal worden bt iiüoituiaaik op lat liooidbuatuur Is on imdutJiijk uuoilig tUialo opruiming vait d oiitiruiklart ckimnten I t ij dit al Jartt di i louatonden van iiabij ktnaiu wtusciw n h t grootu corp V l sioun Netiai het offenwU t l e bo 4om In dtu nuMt 1 HAQENAAR beeef dat ona nationaal kapitaal oen ie r kostbaar bezit is dat aledita ten eigen bate moet aangewend wonden Hooge verantwoordelylAekl wordt aan de uitvoerders van het Staatsgezag opgelegd het niet Iwndelen het nl t Ingrepen beeft wellichfe een n grooter invloed in andere verkeewie richting Wil ons volk In dt ko mende tüden eenige betekenis heU v oi bleven bebouden dan is tijdige oeooBWnl ache weert aiarmakJng noodig en noodKtk lUk A i r lat van ptannuii ufilHlvrp hiJ hij b ofde daarbij voel tlooh hU mtdte je krocht 0111 I itoften tt houden In één dar akbla l i wordt liLin opcnlij i aniadelijlto woord retik vwrweton Mnimer zoo lezen wij daar kwam de godachtc bij ons op dftt oen zoo hooggeplaaluit persoon zijn wooi l OU kunnen hrektn ItIJ wa oud hoold officUr iiia van mr ttddman bovtudlti diu mogelijkhtld v totaal uttgeHloten Maar liij suliond d woord toch I Van elie kanten is nij aangevallt n en f ullgtaelitjlden Do meiiscbMi tegenover wie hij zijnwoord brak hee t wij weer gelnviieerd oml ij hom to komen ten einde ovter het reorganI otleplMi te spreken Wij hopen fyos dig over lie nieuwe oonforentio wota eensIctïi to kunnen miodeelen 4 Dat de directeur generaal niet tegen zijn taak Is opgewassen wihH iedereen Hij Personeil il i een man die van defh lUenst nkta meer af woct die versteend 1h in Itt kootie werk van het hoofdbestuur on die dag In dag uit bezig 1 de zakefi van den wal in den sloot tt holpen wordt wteeii k been geklaag I over den tikgraafdknjit De fout word op de kan toren en bij het pprwnetl gezicht Zij bot daar niet zij ligt op hit hoofdbenUHir bfl don chof van do afd fliig personeel die alles In de war stuurt en met finale mi roküiiing van de nooden van den dienst mot valkomen gemis aan keunW ouilreitf b tgciin op li t oogenblik op do kaatores noMlig 1 voort gaat htt personeel door Ikaar te gooien den dienst to dLUorgotilt eoren en di n toebtind te verergoren Ikt drikalo bijkantoor In den Haag I bemand mtt personeel In opleiding terwijl aan liet hoofd doarvon la goMteld een ambr teiioar die vljftltn jaar lang op ii Hooft kantoor heeft zitten uitdrog n cn die nie op do hoogte is van dt groote veranda ringen die er In den dienst bobben plaats gehad 0676 man t thans op denzelld t stoel waarop eenmaal zat de zwager ao iiet hoofd der aldeellng Personeel van hot fToofdboetuur Die zwager heeft echter hot fijnste baant e gekregen dat er fe n1 dtreoteiir van de bekende Leidsche oploldtngsohooil Natuurlijk een groot man tflleea beetit groote zwagers I Deze toestand woidt ook in de oorlogvoerende landen ingezien BU onze Oostelijlce naburen wondt o a door Prion voongeeteld de oprichting van een z g fiankenrat wier tadc het ifl het verminderd nationaal kapitaal Booveel inogetyk in Juiste banen te leiden BRIKVEN UIT Dt H0P8TAD UiN laNLA a Er heersclt in bned kringt n van deambttna cii groole ontevfedonhcl 1 Op zichz 1 it ontcvrcdinhcld oüdir dize personenmuitj bijzonders want al isinds Jaar en dag Ib In a f n die in Btaatailipn t zijn eentjeost Mk verzet gevared omdat zij mu nen niet naar waarde inschat en dus nietnaar waarde betaald te worden Rij latehdat In bet 11 i iden Eohttr is er thana ee iontevpedeoihrld ontatnan diu zich apecioaittogen é n ptroooii richt en aangezien d ui t coiï huogwoardighotdfïbtfklc dor Ijs t gen ftitii WIJ iq oitït bïic on al meer gefuJmiiicerd hebben dot t htt uuk gengegtmena te kunnen oonHtateercu boe dt prtiOIl lIu ervaring klopt met liegeen wij alHbmtenstaunder lubben betoogd voorKpdden bewezen Die etma dsa tegcp i 1llij j1i r V anA tcnaron zich aangocden ia de directeui rerial der Posterijen en Telegrafie Uil dulsU irniB an het niUitaire doolliot te hij ter onzaliger wxf Mtggerukt om geplaatst te worden in het oUe Ifóht oeneir hooge functie aan de spits van een corp waarin organisatie bislend en orde heerBChte Ttr onzaliger urt zeggen wij want niet alleen dat iiktis zekerheid gaf dat tUJ beliwaam zou zijn om dien nieuwen post te ijozelten het zou ook nog kunnen zijn dat men htt leger er een slychten dienst moe liad be vozen Nadal hij al eenige jaren den post heeft vorvuW word het eindelijk eens tijd dat hij toonde wat vermag Dank zij het stelsel Kegout Ia de telegraafdienst tota godesorganle oerd en dus dted de gelegen held zich voor om een organiseerend talent te loontn Maar Oiilacy I Nkt alleen geen taJent maair zeKs geon tact I Öp dit oogenblik Is de toestand zftÖ dat allo categoil van de post eu l e t li graaf tegen hem In hei harnas zijn gojaagd en d€it de hooge el zelf moet verklaren dat hij geen kans zkl een bevrodigeijd plan te kunnen ontwerpen Het oenlgo wat hem dus te doen ataat is onmiddellijk zijn biezen te pakken ea in de duisternle van verge cn staataman Hclap to verdwijnen In dit licht beachouwd is eene oriogs winsifcelastlng volgens uniformtanef in hooge mate af te keuren welk nadeel b veilhooging van het percentage steeds groo ter wondt Waarom toch betaalt de uitvin der van nieuwe chemjache procMés even veel of méér orlogswinstbelasting dan een oinema theater waaromde kettingliande laar evenveel als de ontginner Wordt bU ftet bepalen va het percentage rekening gehouden met de w ze waarop de O W ge maakt wordt dan verkr gt men eejierz ds de mc elU kheid deze belasting hooger op te voeren zonder de energie te dooden an derz s heeffe mei een gevoelig iastnunent in handen oiir ook na den oorlog de produc tie in gewenschte banen te leiden De ver onderstelling dat met het sluiten van den vrede de O W belasting tevens verdwijnein zal mag wel buiten rekening gelaten wor den WU zouden dan hebben een hoog hef fings i ercentage waarop gedeeltelijke ont heffing zoude verieend kunnen worden De ontheffingen waren echter nimmer in de wet vaat te leggen 7ulk een ingrijpen door den Staat in het nationaal productieproces zoude diep ingr nMRul zyn maar 9 da een of andere wUase zal de Staat toch achteraf moeten optreiden bg de kapitaaisdistnbutie Schrijft niet Tre b in zyn Econamische Toekomst Ale de oorlogstoestand zal zyn geweken al de band weUce aan de effec tenbeura en aan den geldliandet ia aangelegd losser kunnen worden gemaakt Het zou de echter niet van w js beleid getuigen dien band dan geSieel te verbreiken en de ongébonderthoid van voor den oorlog te laten torugkeeren In weJken vorm deze band dan ook wordt aangelegd diep ingrijpend bl ft h j steede Een dergelüke zeer hooge O W belasting met ontheffin n kan slechts een onderdeel vormen van een stelael van leiding bü de kapitaalsdietributie Een groot deel van het nieuw te vormen kapitaal zal de tStaat voor zich nM eten opeisdhen Hij is dus een der eerste belangihebbenden Een leidende rol zal de Nederlandsche Bank hebben te vervullen waarbU zij haar invloed kan doen gelden om te voorkomen dat het staaita lichaam een te groot deel naar zach toetrekt T Een ding heeft de hindige oorlog geleerd Geen stelsel van dietributie kan volmaakt zyn geen bepaling welke niet ontdoken kan worden Noodig is dus het algemeen Feuilleton d l van de Spaausche trap Nooh IiIm manneigks oooh Ir vrouwelijks Levend In Rwne sctillderde de Enfpidl n r gletactiers de eeuwige sneeuw rots oonzaamhedca AIpeniwlldor ii sen Ml achll derdi dfcze KiMkoliapiMn bij helderen son neschijn en overachadiiwd door jafMide zwatte woIkgevoarlM bij sttllm maan gloiiis en ntormadillgeo naobt vol nevel Alle onMrerpea waren beetdeo uit Oour tien a geboorteland soo In werkelijkheid aanschouwd met zulk een waarl elds i tl ecrge vvn dat de zon op do neeuw scjiitterend fMikf e de nevelen uit de kloven voor de onDgen im toesdwuvers iiclieoen te etljg en De Atljgende Übor isxi etorm gezweep ie nevelen In tw n1igvoudlg B moeite volli pOiiJagien steetto hotzelld f onmogelijk Of te lowen achlldersprobleeiu Dt kunstenaar stond In het mi M t Van het kale vertrek hij sprak geen woord Uit den heer en de dame maar T mdhiJken HIJ trok een gt zicht al t lOoc t hij een uitbarsting v an Mtt cmderdirukken omdat hij de deur open en h t besoek binnengelaten had Graof Oberndorff waa overdrev hotte IlJk overdreven bowonderec De gravin bleef zwijgen Ah toovaUlg kwam zij dlohter bij don esel waarop i omcekeerd M9faildeHJ stond voorvaderen een plebojlsche ziel had Waarom komt gij dan als men u gezegd heeft dal Ik geen bezoök on vaag Mij vrouw ver igdé het Ik vraag nogmaals orn versahoonlng 1 dat uwe vrowr Gravin Oberndorf Courtien hoorde den naam niet Wot konden hem namen scheen Zelfs adel lijke grafelijke Hij had tot nu toe slechts den heer aan gekeken en onmiddellijk een heftige antipathie gevoeld jegens dw onbarUpeHJ ken man van de wereld een bljnavljandigen afkeer Nu wendde hij zli pas tot de dame met zijn tintelend borend kun eteiiaarsoog de gansche verschlj nlng in khw bl k opii£ tend Daarna herhaal Ie hij niet dat hU geen bezoeken onivlng Hl rtide nletA Maar hlJ trf terug in het portaad Ikt de deur open zoodat bcideu hen konden volgen Een kale ruimte slecht van het allor iiDodigete voorzien geheel andera dan ge woonlijk kunstenaaraoteilers Bi n zooaU de man ook geheel anders w Op den ezel em begonnen wïiillderij dat de schilder bij het binnentreden dervreem den in hun legmwoord gbeld mikeerdo t n den awur schetsen In kleur wtlee kenlngeu van ongewoon veel belan bul tengewoon in elk opziolit dat erkende celts graaf Oberodortf die In het algt meen kunstenaarszielen sleoht begreep fiet was opvallend dat zich onder al de ontweifien niets Romeinwih bevondiNocb een Utk op den StlUPle4e koe pol noch een oud R Hne nsch aquaduct met het SbbljniolM gebe of e Map berdera In de Campaffoa 0 geen mo Se rt v W D w begrijpt gij do kun etenaaraziel P Elk woord kwapi haar heden op weg naar Slvo Courtien s gobooirtepiaala weer in de gedachte Levendig herénnerdo zi zi ch den voorjaarsdag waarop zij met haar man het atelier had bezocht vanden man die geen bezoeken oatvlngi Het la f bij het faahionabele HMel de Russio in een der kunstmaarekaaemen der ViaJI r gutta Lit de donkere morelge poort de binnenplaats betredende welke men moeat oversteken om bij het atelier te komrai zagen de vreemdelingen eeor echt Bmneiiuich tafereel een gro met gele azalea a tw groeid plekje gehuld in witte amandel bloesems dloor de H t beschenen daarboven het donkere eikenwoud pleohtlg als een antiek boaoh op de plaats zeU el iroooi pien marmerblokken en stukken beeldUouwweric uit de oudheid Door de openataande deur van een beeldbourwara atejiér dr aigi bij het kloppend geluid van d beltei een zwaarmoedig gezang en de vrouw vaa den portier waacbte tn een oude Romeinsche aaroophaag die als em mer dienat deed haar salade De her derszoon van Maloja moest In den glana van dozen Bometusohen voorjoaradag den ken dat bij betooveid w e Be ptttore B Kzera woonde op de bovenste verdieping waa thuis tnau itving geen beeoek Het laatste wist de portier ook Ondanks bt klommen de graaf en de gravin naar de vljMe verdlephig Elk der vonaterkozijnea alle van ruiten ontbloot versohafte ultztoht op de begroeide hen v l8 van Bo ae een bUk die van verdie ping tot verdieping vrijer en schooner werd De gravin verheugde zich dat de En gadiner zoo heerlijk Romelnsch woonde Hooger kon men niet Zij stondiai voor een deur waaraan geen naambord was Graaf Obcmdorff bolde Er werd echter niet geopend Hij lielde aan tweeden een derden Iwer Eindlijk wercB de door niet geopend xta x opengerukt als in toom over de atownie Zoo Migi do man er tdt die een genie moest zijn De graaf wierp zijn vrouw een triorolantelljken bHk toe haar nieuwsgilerigheid want leta andors was baar belangBtelllnjj niet zou wel gesitd zijn Gravin Josette sloeg gaen acht de kmipe en verwilderde met de grootato achteloosheid gekleode gestalte do voor namt dame zag niet dat het gelaat leelljke grove trekken bad bij den eeraten blik onderkende zij de vennetje kracht en den onbulgzamen trots welke uit de oogen van den man van Ualoja achltter den hot waren de oogen van het genie Wat verlangt u Hen zelde one dat gij geen bezoek ontvangt wil ons dos verontadiuldli a Do graaf sprak met die aohteiooze hof telijkheid welke zijn vrouw steeds als een beleedlgbig gevoelde voor den aangesprokene als de beSeedlglug van den hoogige plaatste tegienovw den zoogenaamd lager staande van den grand seigneur V gienover den plebejer Een werkelijk pand aeif euT beleedigit den geringeren man niet Dat wM het ongetidc van ditt vrouweu levent dat dei arlatoeraat bwt Bestien f ¥