Goudsche Courant, dinsdag 16 april 1918

57e eèaar aug tH 13073 WóensdaK 17 April U H K0STBa 008 GMdkeeve malt Voedari vaar zlekm en ziraJcken Op Donderdag 18 April 1918 van des namiddaee 2 tot 7 nur on op Vrijdag 19 AprN 1918 van des voormIddaKe Vtoldea ntuuiddags 4 uur wordt In de boterlial ouder het Stadhuis r l Kelibeid Kegereu lot het afhaJen van a aanvrwcforraulieren b aanvra ormulicren voor verkrijging van goedkoope melk ten iiehoe o aji kinderpu lienedPR den leeftijd van drie jaar c aanvraa orniulleren oor verstrekking van oadt el aaii zieken en zwakken Do aanvraagformuUeren moeten op ge noemde dagen uren en plaats behoorlijk ingevuld worden terugbezorgd De aandaoht wordt er op g veeiigd dat de aanvragen niel bij den behandeieoden geneeeboer ter medeonderteekening moeten worden gebracht daar de aanvragen door bemiddeimg van ondergeteckonde aan de ge neoaheeren om advies worden gezonden Qouda den 16 April 1918 De Directeur van bet I Teoamlddelenbedrijf fiOVMHË KOSTELOOS Kaaa BUROEMEESTEK en WETHOUDEBS van QOUDA brengen ter aigemeene kennis dal van 16 tot en mai 21 April 1918 op bon no 27 6 gram kaas 20 plus kan worden gekocht tegen f 0 37 per pond ot J O 00 per 75 gram dal de kaas bij de navi iiers is verkrijgbaar gesteld J Boel W Boef J C den Boor T C Boot li den Broeder P O den Broe der W de Bruto Ons Voordeel P J Fijn H de Oans L de Hey P den Hertog D Mogenelet M Houdijk K de Jong J Mitideiweerd M Schouten W Streng P O Teeken O J van der Togt J van der Velden C Verhart T m Vlaardingen C Vos J Wildschut en Sinion do Wil Degenen die op andere wijze ia het voedselliekort kunnen voorzien worden verzocht van de beschikbaar gestelde kaas geen ge bruik te maken dotyi ze ter beschikking te liUcn van de minder geejlueerde Ingezetenen Burgemeester en Wethouders voornoemd ULBO J MUS De Secretaris M VAN DER VEUH Wij hebbon mnUps dagen geleden gemeld hoe de gezamenlijke landradeo der OoBtiaeprovtnoIÖn een moüe a unamen waarin zij de vereenlglng dezer gewesten onder één bestuur en in persoonlijke UnJe met Fruiaen voordragen D ViO rwttrts schreef toen dat er geen enkelo rechtsgrond voor hot inwilligen vaa het verzoek der LaJidraden vlei aan to Do Landraden verlangen aldus dit blad van £ ult hland een vijandige dxiad tegenover Rivelajid een si ending van het juiat gesloten vredeeverdrag Üveriigens zijn wij van oordeel dat niet k Duitsche Keiz r dooh het Duitsche volk over het verzoek inoet beeUssen omdat de levensbelangen van het olk hierdoor worden beïnvloed De Keizer dkbcht er anders over Deze heeft thans een telegirajn aan dea voorzit I ter van den gemeensohappelijken land ned giezonden wa u ia ijre l en De mij p zoo hwrteHjke wijze gehcaoNia dao van den androad van Ljjt land BsUand Kig en Oesel voor de be vr dfng der Ordelandea uit him nood heeft nijj diep geroerd Ea dan volgt en da r komt het op tan Het verzoek van den L andraad om aansluiting bij bet Duitsche njk onder mijn Scepter za met welwillendheid begroet worden Ik baachouw htt ah een tiepken an verlrouwen in mijn peiwoon mijn bvi en Duitschland s toekomst en epreek den Londroad mijn hartelljkea keizerlijken dank daarvoor uit De Landraad kan dus over haor zellaniieïaiUe tevreden zijn I Wat de eagwilljke bevolking wat de overige wereld er van denkt dH et er mlnd r toe Geel den Keizer wat des Ruslftnds waa t Gezochte toenadoring kluikt zeker beter dan roofgierig annexiomstne I Hebben wIj al meer dan eena gewezen op den lijdensweg va het P r u 1 b il sche k 1 ear e chlAun t w er p t u bc imen de Duitsohe aociaal democr tea toch blijkbaar hot gedluld to verliezen In den Haa WORDT gEVRAAOD le en 1 Mei of 15 Mei een oei jono meisje van I m g v als in id all l netjeskunaende werken Brieven bIj Mevr DB ROOS WEiMalsTaaaT 3 DtH Hiaa 1448 12 QROOTE Paarileniiioiisteriiig tfoDT ondtrgttetktndi mat m nimini zljni principilan pp VRIJDAG 19 APRIL 1918 rm Piardni an S tat m mat 14 Jaar kleur rai an gaflicht onnrtohlllifi D Pairdan wgrdan gakoeht In illa liwalitaltan Er wordaii zaawal zaar hooga ala lagan prijzan baataad Lairaring Waanadag 24 April 1818 Nieuwe njd 1452 Voorm ongeveer 69 7 30 Gouda Hotel de Zalm 7 50 Bodegraven Hotel van Haafïen 8 10 Rietveld CaU bij l Gemeentebuii 8 25 Woerden Hotel Sladiberberg 8 45 Harmeien Hotel Wapen van Harmeien 9 05 Achihoven bij t Gemecotehuia 9 20 Maalwijk bij t Oemeealebuii 9 35 Lintchoten Café Wapen van Linscboten 10 Monifoort HotelDe Gouden Leeuw 10 20 Snelrewaard bi I Gemeentehuii 40 Oudewater Hotel Doelen Willeakop bi t Gemeentehuii 1 15 Polabrockerdam Caf4 voorheen Schouten 1 30 BenKbop Café Wapen v Benicbop 1 50 Uaaelileio Hotel Wapen van Uuelateln Nieuwe lijd Nam ongeveer 12 50 Jaaraveid Csfe Wad KenUe 1 10 Willige Langerak bij 1 Qemeentebula 1 30 Schoonhoven Hotel Deo Hoed 50 Ammeratol Wapen v Ammeritol 10 Bergsloep Cafe Dirk Oomi 2 30 Hoekache Sluis Opperduit Cafe Broere 50 Lekkeiterk Cafe De Groote Boer 10 Knmpen a d Lek Sociclcitifebouw 3 30 Krimpen e d IJiiel Cafe Wed v d Piai 3 50 Ouderk ad Uiael Csfe Harmonie Broere 10 Gouderak Cafe Wapen v Gouderak 4 30 Berkenwoode Cafe De Vnendicliap 50 Zoidbroek Cafe Willem Kroone 5 10 Benedenberi Cafe Ven Zoeit 530 Stolwijfc Cafe Stoppelenburg 50 Stolwijkeriluia Cafe Chriilenie M C DE KORVER Oorineham De Gletschervrouw Nux hflt DuitKb RIOHABD VOSZ met autonsatle bewerkt door J P WESaEL INK VAN ROSSUM Nadxok verboden J Voélde IniMinetmatig dat ia zijn ziel een oproer woedde en dat hij het ü 8t zou zijn eggeloopeo als dreigde hem aan haar zijde gevaar Maar hij weef Hg was toch niet da nwu die voor een gevaar zou zijn gevlucht hiJ SIvo Courtlea voor wlen de doodsgevaren van zijn geboorteland bij lawlnenval en ii hnstormen leveneelementen waren Toch jiWe hij haar portret niet sehilderm WMtTom niet Zou zij ha hem vragen tlwon nu zij met hem do w Rome i Oampagna wandelde en hem naar alle waarMhfJQlijkheld voor het laatst In het leven vragen moeat zij het hem want wj moest het weten Maar zij zweeg Het WM heden voor deze vraag aatb de rechte plaats noch het rechte uur Dit zou hter komen Ergens zou ziJ hem sektr er ontiDoeten want het mocht heden Btot de laatste keer zijn Wat kon er voor haar aan geiegeazijn e viaag te stellen Wat haar bewegen Op dat uur te waehlen Haar wier leTM een vooTt uette reeba triomfen wu to zijn iQu ttiouf har elivifflclniuia UIT DE PBBa De wurd tm h t Aiii rikMiiscde v ontd liuake de drie graaiudbepen Do Nieuwe Courant bespreekt hot Ainerikttianscliw voorstel tot het zenden van drie raanaohepea mits drie udere Ne derlandaoho sohepeo d arvoor io ruU lo Amerlltia Iconien Nedefcland coo luidt hef io het kort kan de Hollandla die in de neuIralo haffcn Buenos Ayrea Hgt daar met graan laden haar vervotjens ongehteiderd doen vertrokken en zidi aan alle facllitehen t n Jjelweve van de vaart van dat ffchip naar Europa verzekerd houAm zii heeït alleen een nader a5n te wijzen haven aan te loopen om daar onderzocht te vordon Ie winke Voorts mogen volgen het voorstel bot schip Javsi thans liggende te Savannah vermoedelijk de Atlantische ha ven Savannah aan den mond van de rüvier van don zeltden naam die de rensaoheidiag vormt tusschen de NoordAm Staten Georgia en Zuid Carolina de Juao thans op Curacao of ao dere aobepen onder NederlandBiche controle van even groote tonnage w ke do Npdorlandeche fiegeerlng daartoe mocht eMufliten gjaau ta oen Qulfhaveu komen aden en daarmee naar Nederland g uui Op die wijze zullen wij betrekkelijk spoedig in het bezit kunnen zijn van ongeveer 14 000 van de 100 000 ton koren die ons zijn toegezegd De bedoeillny 1 dus wordt aan het slot van de roededeeling der Amerlkaansclie legatie alhier verzekerd onmtddfllïjk den toeetand in Nederland te ter Het Is cm bijzondere gunst Evenwel er U een dta aan het voorstel vast Drie schepen van ovorecnicomBtlge tonnage ala de IloHandta de Java en de Juno zullen uit Nodorltuid naar eon Noord Amen baansche haven moeten vertrekken tegelijk met het vertrek aii de genoemde schepen hierheen tra cmde aldaw het lot te deelen van het grootele deel van onze vlooit De rull mcUiode zal men zeggen waaraan wij ons ook bij de bekrachtiging van het Loortenaohe Agrectfnent zouden hebben onderworpen Alleen Is er een klein versKthll HeU Is dit dat de Hollandla de Ju no en de Java altjians ze er de twee ewste niet zich op dit oogenbllk niet bebinden In de macht van Ame rlka en das niet kunnen worden geen garlseerd Zoodat het royale aanbod hier op neeirkorot dat Nederland UOOO ton S aan en vsi bmikerkolen beide natuurk liegen bcAaJijig van den geldendon kostprijs zal kunnen koop en door a dband van drl schepen die thane in zijn eigen havens ifggen en waarmee dus de van on in beslaggenomen echeepsrtilmte zal worden vergroot I Met andere woorden wij zuUai do per missie om vaii de welwillendheid in Pre flident Wilson s ProclamaÜe en Sir Walter TownleyV Nota voor de cwste maal gjebroUc te maken geducht moeten betalen Zij kost ons drie GWhepen extra boven wat one reeds afgenomen is Van onzen nijpenden nood trekt mm onder den schijn van hu lp verleen ing parUj om icli quasi in ruil voor scheepsruimte waar men niet aan kan komen nieu we toe fe eigenen Het aanbod t8 in hooge mate unfair En het wettigt helaaa sombere verwachIfingen omtrent hetgeen wij verder van de groote Republiek hebben te hopen en te denken van haar vrlendschapsbetul gingen en bekommernis met ons lot De drie schepen waarvan thans de uitzending wordt gevraagd zulten niet e n i om graad te halen maar om ulpeleverd te worden tegen drie of tweej andere welke Amerlka s grijphand op 1 oogenbllk niet bereiken kan Wenecht Amerika ja of neen rtsliepen van OOR waarovor wij nog do vrije be Bchikking hebben toe te irtaan he graan lat voor ons gereed heet te liggen vrij te komen halen Werd op die vraag door oaze Regeering vierkant te stellen een bevestigend ïitwoord verkregen dan maar ook niet eerder zouden wij willen eggbn dan gc i zeuren om verdere waarborgen meer maar voguent Ue galères I Advertentiën Heden orarleed m den ouderdom vaa 46 iaar onze geliefd Zuiter ANNA 1442 15 J DE JONG WzN H DE JONG Gouda 15 April 1918 Lai r klde Oodet el ik ai eii belai en bl dne ook namcnt wederxijdtche familie tiunae birtelijken dtnk voor de vel blt ken van belaadatellmt biJ Itua huweli k ondervonden C 1 BAKKER T BAKKER HaLUNQUAN Haaaliacbt IS April 1918 14S4 9 BOSKOOP AtlverteotUn ea abonnementen op dit blad worden aangenomen door Da catechisatiën wordMi MAANDAG 22 APRIL hervat 1441 AdïlMjpti j4l Bte lP A fELLM Zij tew p72 DIKNSTPÓDI GBVRAAQD wegens huwelijk der tegenwoordige seaa mt IIIBVSnOOE als meidalleen tegen hoog loon Koken geen vereiichte 1451 12 Mevr BNOBRS Sefaieksde ISl BoUerdav B Acbtste Ouitsche Oorloosleeeing 5 Vo Ouitsclie Rijksdagleening Koen ran Uitgifte 98 pCt Het éijk mag tie abliKaties op zljtt vroegtt togen d n Itton October 1924 opzeggen en kan in verbant ilaarmede ook den rentevoet daarvan niet van te voren varlagen Moclit het Rijk na dien datum voornemens zijn den rentevoet te verfaggn dan moet het de obligaties opzeggen en de houders de terugbetaling daarvan tegen de volle nominale waarde aanbieden 4 Vo Ouitsche SchatkistbfUetten Koera van VittUte 98 pCt Uitlootbaar tegen 110 pCt tot 120 pCt Wendt U voor verdere inlichtingen tot Uwen Bankier M 20 De terdijn van inschrijving sluit op Dandepdag dan 18 April des nam ten I ure Moderakschool voor Gonda en omliggende plaatsen Aangaslotan bl dn v0r nlfliig voor IVIode vjtkfcbolnn t a Oravcahnae aoedgekeard bg Kon Besl 26 Aag 11 No 45 Opleiding tot Costumière Coupeuse en Leerares Ink gilegnhiU nar ilgig gibrolk It liergi VOIISI HIDllt n ITnocmBDS D School Is TerpUtUt vto Gouwe 109 near Qouw ISlf wair slcb oieuwc iMrliafeo kuooen aaDmalden DIr Dames v HEYZELENDOORN Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keizersgracht 153 Amsterdam Leliegracht 30 CURATORIUM Henrl Polak Lid Eenle Kamer S Poftmus Schoolopziener P J Raaymakert Oud SecretBm Generaal der Rij kt verzekeringsbank W N Wintershoven Gep Luit Kol O I L Amerifoort Secretaris Mr A W Jacometti Oua Advocaat m Ned Iadië H J Cftlkosn Buiten£ew Lid Ged Ststeo Burgemoefler van Edam en Schoolopxieaer J Qcrrltffi Oud Reaident van Teroate Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder lcidin van 80 bakende leerkrachtan oailer wie Joh Bonman Directeur eener Haodeliichool Mr Dr J Bllstsn Directeur eeoer Tuchtschool Jhr Jan Peith Jouraaliat Dr A A Fokker pnvaat docent Univeraiteit Dr A J M Qarlaanne leeraar H B S P H van Oeatel leeraar Handeliicbool Prol W C de Qraaff Hoofleeraar Uoiveraiteit Utrecht Dr A Halberatadt oud leeraar Oymnaiium Dr J M Hoogvliet pnvaat doceot UDivcriiteit Dr C Huyjraan accouaUBt ea andere maooen vaD naam 20 leeraara H B S 7 Mri ia de Rechten 7 lagenieun 6 accountanti 3 artiea ent worden door oas leorjaoiaeerd maar dan 400 achrlftalllke curatuaen o m OEENSCH NOORSCH RUSSISCH MALBISCH LATIJN GRIEKSCH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIQKUNDE ELECTRO TECHN TEEKENEN BOUWKUNDE ALG ONTWIKK LOGICA RHETORICA BOEKHOUDEN HAgDELSCORR ADBINISTKATIE BEDRIJFSREOLAME ETALAGE ORGANISATIE BEURSTECHNIBK STENOGRAFIE SCHOONSCHRIJVEN NEDERLANDSCH FRANSCH DUITSCH ENGELSCH ITALIAANSCH 8PAANSCH ZWEEDSCH STUDIETECHNIEKSTAATS WETENSCHAPPEN STATENORDE MUZIEKGESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK GEZONDH LEER METH SPREKEN GOEDE STIJLHANDSCHRIFT VERBETERING VLUG BN GOED REKENEN FR9BELEN SLSJD Opleiding par brlaf voor alle axamana voor alia anibton an baroepen voorALLB actan L O on M O ALLG practljkdlploma a StaaUaxaman Notariaat Mr in da Rachtan Oemaanta Admlnlatratla Actuarla Accountant Ondarwljxar BonwkundlK Opsichtar on taakanaar Opslchtar Watentaat Badrllfalaldar SacratarlaRadacteur ani an 873 ISO Cunussen voor beginners eenigszins gevorderden meergevordenden en vergevorderden Aangename metl ode Persoonlijk contact tussclien docent en cursist Uitstekende correctie collectief en individueel Billijke conditiën minvermogendenkunnen van ons Studiefonds profiteeren Qoede resultaten wie werict slaagt Adviezen inzake Beroepskeuze Voor nadere ihlichtinffen vrage man d tnteressante ffratts brochure een boekdeel Dun 144 poyma j f n verbindt itch hierdoor tot niets Abonneert U op dit Blad inriebteii tener 2t Ligbil nor ili Tüliircalose yereeiiiBiig afi Giiii OF DINSDAG 30 APRIL a s Tackent op da aangebodu 9iV latMlnnlIiataR 1453 18 BOELHUIS te BERKEHWOUDE Nolarla KOEMAN ta Baaatreollt zal op Vrijdag 36 APHIL mis dei mor eni te 9 nren nieuwe tijd aan de wonmg No S enaamd Elisabetba Boere ia Achlerbroek ten verioeke van Mej de Wed J A VAN DER STOK la het openbaar om contant gold verkoopan 23 Koeien imiêtm TMH n 4 plafcan 13 KmImmb varken 1 dri i ri bruin mwrlvpurd Verder nj bippvn en kippaahoki Utr hti w C ntj kMsbrik blokwagan 3 ohouwsni watohouflhtn tui ca enz B0UW en MELK6E8E£DSCNilPPEN Vlondera brn tan fraUrfoninii 3 krniwatfent riatmattan 24 an 31 aport laddara enz 1443 38 Ëenige Meubelen en Huisraad en ketfeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Voor de verkooping jeauminerd e xien Aan de woning geea geletenbeid lot iialling BERKENWOUDL AdvertentiSn en abonnementeri op dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudeDorp door A BOOM Berkenwoude voor erk nwoude Achterhoek door J NOOMEN Beierscbs STOLWIJK WAARDEPAPIEREN AANDEELEN OBLIGATIEN In fraala uitvoering levert Drukkerll yrinkmanJlZoon MARKT 31 Tel 82 De Rocker verMidil da tané hel baaia door bei Sebrulk van Wybart tablattam aV finakaa aanaanaam en vrQwaivn tetfalOlterflld Toorvarkoudhedcn en de gavoUan daar Wybed TaMetfen AGENDA 10 April 8 u Soc de Béunie Voordr Avond NutsKteparteiBent 20 AprU eoo da Bimiie 8 o Laalnf Lod vnn lOetop voor dor Vareealgln dat Bels Leven BewaglnC Balaafd renoakan wfj gancald Vliig madedaeliaar ta moaan ontvangaa van mgadaringen eonoartai vanoakomUiadaa enx om daan dan Ia osiM afaoda ta var hMMaeka DiakkHt iTie uL xTs eaa é d ve cteaa tieTolsud voor Q o va d eo © aa Om str©lceia BEHALVE ZON E N FEESTDAGEN INGEZONDEN MBDEDEBUNOBNi 1 4 rc afa US alka mal nai Op da voorpagina 50 boogaa Oownno advertantiSn en Ingaaondeii madadfeiin B UI eontnwt M mi tu den prUa Qroota lattaia an raadaa wonte rakawl latr pUatantmlK Advartiatlln kmman midaa IngnMiidaa 40 t n aae hit anat vu wliKk 1 deUu Advertntielinnam an ome Agairtat VERSCHIJNT DAGELIJKS J ABONNEMENTSPBUSi par kwtrtii IM par mok 12 aaat nut Zoadacablad par kwartaal ƒ 2 por mak IT cant ovata waar do bo rxln par loopor eachlodt Fnmeo par poat par kmrtaal LM m üondaiablad US Abonnamantan woidm dareltltai aangenanan aan oia bareu HARKT II GOUDA bij oma agenten dan boekhandel ea da po tkantoran AOVEBTBNTIEPBUSi Uit Gonda en o utreken behoorande tot dan beaoigkiing i 1S racela ftM elke regel meer ƒ 0 15 fta bulten Gouda en den baaorgkring 1 meto ƒ MS aUn ngal man bU Advic antiëa van pabUaka varmakaMJUudn 1 eantparregaL Redactie I Télt Jatttt 545 AdminUtratie I Telef Intero 82 Bureau MARKT 31 GOUDA DE OORLOG D0 OosfaEoe landen zullofn worden geannexeerd I De Duitsohe sooïaal demóoraten en het Pruisische Icïesreoht ontwerp Czernin s heengaan De iersohe iKweslie Het oAde diplomatielie stelsel Op het Westelijlc front duren de gevechten voort ONS OVSlRZIOHT gi rhuls aan de Ainerikaansche deputatie uit vertegenwoordigers van alle kring n bealuando Na lunch aangeboden waar o a Balfour de Araenkaansche arbeidera eldor James ftilson en Meredith voorulteir é Amerikaanïche Kamer van Koophandel het woord voerden DUmCHLANIk Zorg voor do toekom t De voorbereidende werkzoamhedon om later do mannen die thans In hot le er dienon In het burgerlijk maatMhappeliJk leven teru te plaatsen zijn geModtgd Zij hadden plaats lu aamonweiklntB tusschcu het legierbeetiHir autoriteiten vm Hijk on ötaat en toonaangHvende orgtnlsailes In bet bedrijtolaven jn o n t in deze bezit over te dragen aan een bepaalde daartoe ingestelde com m i e n 1 e Verder stond minlater Balfour uitvoerig stil bij de bezwaren die meer openbaarheid bij het bulteolandsch beleid zou medebrengen Buiteniandsche ZakpQ en de diplomatie hebben de taak moFiilljkheden die In het onderling verkeer der staten voorkomen uit den weg vO ruimen Wanneer men nu de grieven van de eigien regeerlng van de daken gaat voikondigen Is het eenlge gpvolg dat de open arp meeiilng wordt variAtterd en t moonlngivcrsohll veel grooteren oïn vang gaat nemfUL len slotte gaf Balfour als zijn meening te kennen dot inderdaad zooveel mogelijk behoort te worden vermeden dat hot lot van verechilltende volkeren oon elkander fordt verbonden zójider dat de Volkeren zelf hiermede giekend zijn Daarmede was Dfllfour het dan ook volkomen een Als geheime verdragen soms al noodoakclijk zijn dan blijven ze toch alUjd een noodzaikcUjk kwaad Na eeaig deibat is daarop de motie do r mr Trevelyan ing trokken Naar aanleiding van deze bespreking wijst de Westjn Oas er op dat de oude diplomatiek allorverdorfelijkst hoeft gewerkt liet blad erkent de argomeoten van Balfour en beseft dat gedurende den oorloig het sluiten van helmc vordiragwi noodzakehjk kan zijn geweesit Dtvverkelljko kla ht geat dan ook niet tegen de gevolgen van het oude stclseJ maar tegen dit atelsel zelf en ni u zal kunnen wegnemen dat de groote mas tta geloofl dat dit MfïacT voor een groot deel verantwooidelijk is v oor den ramp dit de wereld heeft getroffen Het besluit van het artikel Is daarom dnt als na den oorlog de intematlonoli bfHrekkingen dezelfde zullen blijven en men tot de tanden gewftpeml tegenover el kander zal blijven staan de argumenten van BalEoUf van kracht zullen blijven Den zou oen commissie geen verandering kunnen eanJI renglon Een radicaler geI ncoamlddel Is noodig om uit de oude dl ploinatiO Ie komen dan is do nieuwe geest welke Ib neergelegd in de gedachte van Idtn volkerenibond hüe van groot belang wat van dit al les nu fcitolyk wel den doorslag heelt gegeven In de benoeming van zijn opvolger za mogelijk een nadere aanduiding gelegen zijn De Vorw rts publiceert althaoB een opiTOep tot zijn partijgienooten waarin er op gewezen wordt dat nu de grondwetscommissie uil het Pruisische Huls van Afgevaairdiigrien voor den tweed n keer het gelijke kiesrecht heeft verworpen ea bet maervoudlg aangenomen daarmede echter h t laatste woord m g niet gesproken ia Alvorens aldu de oproep de I anddag zelf zich heofi ultgesprokaui blijft de toe sbond nog onopgehelderd Doch vooir de sociaal dfiuocralfiKhe partij is do weg duidelijk aangie ven Indien het gedijke kiesrecht waarvoor de sociaal democraten lauge jaren hebben gestreden niet woiiJt aangieiuonten dan zal er in het giehoele rgk want deze Pruisische kwestie is een Ouitsche kwestie een strijd worden gQ voerd die alles zal overtreffen wait men tot hcdQn m Duiteohland ah politieke strijd heeft boleetd Uttze partij moet zkh voor dezen strijd vroegtijdig toerusten zij moet eiken dag gereed zijn ojn tot het oJfeaeief over te gaan Vele millioenen die thana op leve en dood vechten tegen de lejBers der En teute verwachten en verlangen van ons dat WIJ het giolijko kiesrecht voor aillen veroveren De oproep onderteekend door het Bestuur van de Soc J em Partij in Duitschland de Pairt j leiding van d Soc Dem m Pruisen m de Soc Dem fractie in het Pruisische uis van Afgev eindigt dan aldus Roept oogenbhkkelijk In hot geheele rijk vergaderingen bijeen ter bespreking van het kiesrechtvraagstuk Tot deze vergaderingen moeten aiUen worden ultgcnoodïgd die gelijk recht voor allen M lUen I eve het gelijko kiesrecht I De bladen der v tMcbUlende landen en partijen leveren coimmentiren op het heengaan van Czernin en halen er uit wat zij hunneirzijda het best op den voor grond meenen te kunnen brengien Hetbltjft intuseohen onop helderd of Czemm ging uit eigen Initiatief ter wille van den keizer of op de wwiech van Berlijn Ook wordt de vrede van Roemenie nog met zijn aftreden in verband gebracht loch ie het voor Oostenrijk s toekomaöj po Kolentranaport De wogouvoorradflu In hot Roergebied zijn in die mate vermeerderd dat thaas in grooten omvang een begin is gemaakt met het veneondon van de op de mijnen liggende groole voorreden k leo vji ooikea OOStKNRUK BÜNGABUE Hongaarsohe kablnetscrisU Do Voas Ztg vorneemt uit Bo dapest In goed Ingelichte kringen wordt gezegd dat het kablnet Wekerle zijn ontslag zal nemen Heeds het feit dat de kD ndng naar Boedapest la gefpaan wijst er op dat vorediillcnde pollUeko vraagetiUi ken en wel la het bijzonder de kiesreebtiiervorming op onoverkomelijke mo llijkheden Huitw Voedsolnood Hel to Praag verschijnende blad Bcdiemilt schrijft ondpT bet hoofd QMami i brood yilcrl oenigo dagen rijn duizenden gezinnen Ie PrBog en In de voorsteden zondtr n stukji brood Het meest lijdt de middenstand daaronder De vorige week DinHdag i een deputatie Vfln htt H puoruof periK netit Ie l raag door do regHTing In audif nflo ontvangen Do voorzitter van htt Lcvensiniddekmdt parttiui iit diH ih toe i ggiwg dat maslregLltii zouden voorden gt nomen om de otoriiiH lu d brood voorziening op te heffen Lit Oi krajina zullen aardat olen en vee aangevoerd wordm maar dit ttA nog eruim n tijd kunnen duren ZWrrSKBLAND Vleesohkaarten tn Zwitserland wordt de iavoetiog van vleeschkaorten voorbereid Ook zil een monopolie voor den veehandej wwdentn gevoerd ABGENTINItf Por vlleg iiachlne over de Andeaketen Te Washington Is bericht ontvangen dM lultonant Candclana van het Argentijnsohe UtRpr ma zijn vliegmachine over do f ordillwa do los And K is gevlogen Over de conferentie van de a r b o 1 dersminiflters motLloyd Ooorg e weet de parlementalrt correspondent van de Daaly News nog te melden dat deze in kennis werden gesteld van de hoofdlijnen der Home Rule wet en hun verzekerd werd dat deze wet de volgende week zat worden ingediend terwgl het wetsvoorstel den voorrang hebben zal 1 ven alle andere vooretellen Het wordt allen partijen roet nadruk aangeboden als een redelijk compromis Bernhard Shaw werpt In de i Manches tor Ijuardian het denkbeeld op do Ier sche conyentle van i lunkett ala voorloopige Ier clie regeering te benoemen Het blad ondersteunt dit voorstel In I e r i a tl d zelf heerucht groote opwlmlli Ofschoon de Sinn Felnets pra ttn van oppoelUe schijnen de parlementaire national sten veeloer lo donken over evn politiek van lijdelijk verzet De Ka j thoheke geestelijken in Armagh houden vergadiertngen teu einde te geraken tot de sttchlng van een plechtig verbond tegen n dienstpücht Do wenachelij khedd van m e d e z e g genschap dor volksvertegenwoordiging in de buUenlandsche poilitiek kwam in het begin van den oorlog in EngeUid ree tot uiting door do oprichting 4au do Uahm of Democratie CoulMl Thans zoo leztn wc in de N Crt heeft deze vraag ook haar iotrede gedaan in de aotuoele Eagelöche poiiliek BÜITENLANDSCH NIEUWS ENGELAMa EngelschBelgische handelecommissi e De affïevaardigden van de EngelschBet glaehe handt l commlsslo komen d u week te Loüdtr bijeen De regeering geeft Dns dag een diner te hunnt r cere waarbij BftUour zal preeidefsren Tafel toasten Te Londtn is In de et l aal van het La Op 19 Mnart 11 stelde oud minlster Chaalea Trevelyan In het Lagerhuis een motie voor VHvarln gewezen werd op de wenschelijkheid een commissie voor buitenlandAche aangelegenheden In te stellen bestaande uit vertegenwoordigeürs van alle verschillende partijen waardoor meer contact tusAchon den minister van BultenlandBche Zaken en het Lagerhuid zou worden verkregen de jiiinister meer gelegenheid zou hebben oM inlichtingen te geven over vragien van bultenlaudBche poLtiek en het Lagerhuis beter lu staAt lou zlju tontrölo uit te oefenen op het algeaneeii buitoulondflch beleid In eeu uitvoerige rede zette na de verdediging door Trevelyan de minister van BuitenlandBche Zaken BaUour zijn standpunt hiertegenover uiteen Als vo naomste bezwaar legen het vooretel stelde do minister op den voorgrond dat het niet democratisch is Mn do veraniwooffdelijkhejd die het g e h e e 1 e P a r 1 e F euillttton Wirkelijk nlot den bartetouht Deze man die in elke enuw In eiken idem barlfr tocht wae In wiens viel de bartstoi k Moe kle ala oen Ffihnstorm die rotsen apUjt en do reuzenpij nboomen van den Fngadhi Ireekt deae man veauiat li den harlÉttocht van den man tot de vrouw voor z ch nlet Ie willen Pe natuur wilde uij ot zich huiken en omvatten als een geliefde Aan haai borst wilde hij zijn gloeiend gelaat verbercBn Zgn bartsti ohteUjke ziel met de hare Inei nsmellen Ala de goden zloti door d mcn eh niet lieten grijpen Ook niet door dezen man die de vrouw niet Hefhebbeir ntaar do natuur aanbidden wilde de godheid in do natuur in de waarheid Zij naderden do groote stad die In de geecbiodeiils de eeuwige heet Op eenlgen afütand van de poort b ef de gravin staan en xeide zaoht en teeden Ik dank u Waarvoor Dat g j mij Ala uw goede vriendliib scbouwd beb want alechte tot ecm vrien din spreekt men zoo Zeer spoedig vtria Ua WIJ itome en gaan naar Londen voor de HooAon Oij weet ulet wat dat beteekent Vraag het aan mijn man Deaea son in Lenden la het hoogste In het leven Al ttaok voor uwe v tiende ijke woorj den zeg Ik u Helaas verlaten wij I Rome zeer spoedig bijna miyaheke sohoonheid triomf eener ongelukkige vrouw want ja jo Ja dat waa ij Nu pas richtte hij weer het woord tot haar John Lajvary schitóert uw toilet uw oieraden uw haar uw trekken de kleur uwer oogen Vooral uw toilet schildert hij de snit van uw kleed de plooien het borduuTBel de kant en de juwerien Het portret wordt zeer bewonderd OuMtot John Lavary het achlldert Het tol ook wel schitterend geniocg zijn Wie kan u sobïlderen Ik bedoel wie kan over het geheel een mensoh schilderen Zijn wezem zijn ziet juiet d e mensch De ouden kondten het Velwquez kon het Maar wij kniwa ett Ik heb mijn moeder g esohildeid Dat kon Ik Maar ik kende mijn moeder Er werd veel ov geroepen en Büoklin wilde dat ik het zou tentoonstetlein Ik deed het maar doe het nooit moer Ik ben heel en al tempen exposeeren I £ zal nodt meer een por tret schlild ireu want ik zal nooit meer oen Diensch aoo leeren kennen dat ik hem zou kunnen schilderen U vroeg straks waSneer ik weer naar den Engadln terugkeer Hët UeCst liep ik morgen van hier weg Op bloote voeten wil ik teruglooipetij Weet u waarom ik la Rome blijf Ter wlUe van een god Zijn huis IB de SUijnscbe kapel en zijanaaju iè Uchel Angela Nu weet gij bet Ik kan mU niet losmaken van Buonaroiti Ik heb hffU niet alleen niet Hef maarfk faaat hem I e man la een macht Hij ia een element En de mensob moet zich Toor een element buigen of hij wil of niet llMf WMTom z ik it dat Juist u Hij sprak als in met modte bednrongen ocde omdat hij haar juist haaj dit moest zeglgeo Met de tact eener vrouw van die wereld antwoordde ij luchHg ÜIj zegt het nuj omdat gij voelt dat Ik u begrijp 3egrljp 0t dat ik nieuwsgierig naar u ben Misschien t vaU deze uitdrukking u be ter Ze is juister In boeverre wek Ik uw naeuwsgierigiieid op f Nieuwegöengtieid hgt In ons vrouwen Kent giJj ouB zoo weinig Ik ken u la t geheel nietl En wilt glj oDs ook niet leeren ken nen eker niet Als gij he mij niet zwdet zou ik het niet goiooven Wal niet giehMvan Dat een man de vrouwen niet wlUeercn kennen Of u nuj gielooA of niet ik ben zulk ecu man Het Bchijot coo iDaairop zwegen betden en zg hpoorde hoe htj naast haar diep ademhaalde Plotseling barstte bij tos Weet gij 4 gij de eerste dame zijt met wie ik spreek 3oe is dat mogelijk In den Engadlu hebben Wij geen dames Niet in m ij n Engttdin Anders wemelt het in Engindfo ervan k zlj den kruidmIeiBgeeet van mijn Ueve landslieden De gravin varhutgde een udere wending aan bet gesprek te feven Als gpij geen portretten wilt schilderen dus met het belangweUkendsk wat de kunstenaar kan scheppen niet den mensch welk onderwerp vindt gij dan uw kunst waardig De natuur De natuur zooals zij is De natAiur van inijn geboorteland giet scher en rots zonneschijn en middag gloed sneouwjachten n wlnteratormen legende wolken en trekkende nevelen Zijn de laatste wel te sohilderen Ik zal ze eohUderen Ja Want gjj gelooft aan u zeU Sivo CourÜen riep Een kunstenaar die niet aan zich zeli gelooft moet aan zich zelf wanhopen en nanhopen aan zichzelf wit zeggen zelf vernietiging Ten minste dat beteekent het voor mij Dus gaat gij uw zelfvernietiging tegemoet als glj wilt weergeven hetgeen niet weer te geven Is een beeld der natuur zooals zi Is Zeidet gij dat nitt Al hot andere la knoelwork is verraad aan de natuur ontheiliging Ik wil aanbidden W nnali c Ook als kuustenaar wi s deze man andere dan alle anderen die zoo werden genoemd en die zlj kende Zlj moest hem onwillekeurig aankijken toen hij daar zoo tr yfsGb aprak moeet tot heta opzien In zijn oogen lichtte Iets vanden glans van de door de zon bestraalde eeuwige sneeuw van deu Engadlo Etoe zou het zijn als de oc n van dezen maa opvlamden In hartstochtelijke liefde voor I een vrouw I Maar Sivo Courtien wilde de vrouw j niet in zijn leven Deze mw wiVla dn 1 Uefde olet wilde d k hartolooht a