Goudsche Courant, woensdag 17 april 1918

No I3Ö74 Aangeboden = = 20 000 Meter Jute Efliballaoe op rollen in verschillende breedten GËBRS STëRNFëLD Advertentiën D o Hui WOnOT l of 15 Mei BM nette In klejn ezln ti QEVIMAOD telen Meid alleen P o loon f 150 en f 30 waich eld beoeTcna vervel goede bebandeliD gewtarborfd 145610 Adrei SCHUYT8TRAA1 228 Den Hia KBiiiUijln Stiariin KaïrsiBfibriek oouo De Directie maakt bekend dal in de heden te Oonda gehonden Jaarlijkjohe Algemeens Vernadenng van Aandeelhoaden het DIVIDEND overl917lsbepaaldop 500 gulden per Awi deel en betaalbaar isgeateld van 17 April e k af ton kantore der Vennootsohap te Gouda bi de Heeron R Mees Zoonen te Rotterdam en bg de Rotterdamaohe Bankrereeniginf teAmater dam 1466 22 Gouda 16 April 1918 KgÉklijl Steiriiio Kursenfabrjek OOUDA De Directie maakt bekend dat in de Jaarl i kacbe Algemeene Vergadering van Aandeelhouders gehouden te Gouda den 16en April 1918 de onderstaande Obligaties der 5 Qeld leenlng groot f 500 000 zQn uitgeloot Nos 8 136 200 227 229 277 283 285 312 358 welke van 1 Mei a s af a pan be taalbaar znn te haren Kantore te Gouda en bii de Beeren R Mees Zoonen te Rotterdam 1466 26 Gouda 16 April 1918 Qoudsohe Zakkanhandel T l 4 GOUDA 1460 40 WAARDEPAPIEREN AANDEELEN OBLIGATIEN In fraaie uitvoering levert Dpukk rl yriokmanSZoBfl NIARKT 31 Tel 82 Redactie 1 Telef latere 545 Het E n gi e 1 8 a h e Lagerhuls heeft in derde lozing de wet op de leger sterkte met 301 tegen 103 Bt mmen aangenomen zoo meldt Reutor die op vodgen doet dat de regeling van de Home Kule kwestie thane ook aaoataande kan norden geacht op den grondslag dat m Ierland geen dienstplicht zal X J ordcn In gevoerd vóórdat de tiojue Kule wet is aangenomen en dat de regeering sol ai treden indien het Hoogerhuis het weteont werp verwerpt I Eigenaardig klinkt wel hetgeen wij in en verslag over Lloyd George s rede lezen ten aanzien dezer lereobe icwestie De Ojpinie in Amerika onderé teunt on ze nieuwe legerwet aldus aeide hij i n dien aan Ierland zelfregeeilogi vrardt gegeven D a a r oi jn is de regeering tot do oonclufiie giek nen dat toeatoan van zclfregeerlng aan lerland eeo oorloge maatregel is Iets verder echter wordt het over een anderen boeg geworpen en heet hel in a Er is geen vereenliging nw ijk under det elke seclie gevoelt dait er recht Vaar beid is betracht niet alleen door de leren te verpJlchtcn een deel vaa den otvlogialiist te ageo dooh ook WFaan bon ze tbe8chilckingsr ii tOi te k taan Juist daarvoor nemen wij aan den oor 1 deel m wij Iiebbeu dat recht nooit vtrwaarlooad 1 Ik hoop dat wij In stoat zijn het op de vredeeoonterentie al gemeen dioor te ueren Heel consequen kunnen wtj deze rede ooerlng niet no en irouwensi men is in Tngeland dan I erg laat tot het inor ciit gekomeh van da rechtmatigheid van Ier lands verlangen naar zelfbestuur Een oorlogsjiiaalregel waardoor men dus ter wiUc dtr nieuwe noo ge troepen tot een compromis zoekt te komen zoo spoedig iiogelijk inderdaad dat lijkt ons eenjneer houdbare verklayng a Do dienstpllchtkwosUe in het algemeen is voor Engelaaid oen moeilijke kweaUe Zoo besprak op een wervingp oon erentle Kaoputed minister Botha het vraagBtuk ol de Unle egeering moest Itoaunandeo ea d i dienstplicht moeöt invoeren Do premier vrocft blijkens het verslag 11 On Land hoe de regeertng kon kommandeeron Wilde men dan moeilijk heden hebben Australië was een goed op grond van arhkel 32 der wet van don 14 September 1866 Stbl No 188 wordt gevorderd Bclan eM onden worden er op gewe zen da t straf bedreigd ia tegen het ei geodunkclijk nalaten of weigeiren giohed of gedjeeitelijk to voldoen aflji de vordering hun kraiOihtene deze wet gedaan ol deze vordering te vorhlndefrcn of te beleimncren Onder dit laa tsto wordt ook verntoan het m zoodanigen toestand aan bieden van de wol dat daze niet kan worden aan nomen Do wol moet n droog en in gioede condïlle wowlen afgeleverd Door doze vordering ia de vrije haitd eil in Inlandsche wol ultgeslolcn Indien thans reeds wol van de sohofieniiouders mocht zijn opgpkocht kan bij de vorde ring von de opitoopers geen rekon ng ge houden worden met den pnja door hen voor de wol besteed Houders van schapen en bezittora van wol moeten binnen 14 dagen na hcdicn op gave doen ten kantore van het Levens irWdelenbedirijl van de hoeveelheden te verkrijgen of aanwezige wol De vordering trekt zl uit over alle woi De vergunning ten vorige jaren iasom mlge gev len aan houders an é of n eer schapen verleond om wol voor elg n gebruik to behouden kan niet opnieuw worden verleend Gouda den 15 April 1918 De Burgemeester wmrnoeBDd UUJO J MUS WoL Do BURGEMEESTER der Gemeenle GOUDA brengt ter al pemeone kennis dat de verkoojp en de aflevering van alle wolaivalleo kaamnaling hieronder be grepen verboden Is dat het vervoer uit eemg deel eener Ge meonte naw alle orerigre deelen des Rijke hetzij In of bulten die Gemeente gelegen ie verboden van alle wolafvollen kaoiineEng hieronder begrepen dat ontherffing van de veïbodbbepaüngen wordt verleend door den Minister vm Landbouw Nijverheid en BaoAel Gouda den 13 April 1918 De üurgomeeeter voornoemd ULBO J MUS ten bato wan hel inrichten eenir 2e üglial voor de Tubercoioseirereeniging afd Gouda OP DINSDAG 30 APRIL a s TMkuit o da lllt llWlll t ll 14S3 18 Mevrouw BERGMAN VERLOSKUNDIOE Spmknnr ij 4 nnr IHiMBOOMSTR T 41 CD llllsorë 1085 DEN Haas lade liln 3 eo 7 10 BUITENLANDSCH NIEUWS JKaSLANU Geen Zuid Afrikaners meer In Frankrijk Do Brifc che rtigoorl ig heeft l iioten om niet lan r gebruik te maken van de me dflwcrklng van Zuid Afrlkaanaohe naturel Icn voor mllilaïre doeteinden achter het front in Frankrijk FKANKRUK Bolo terechtgesteld Bolo is gifitercnmwgaii ooi 6 imr ge fudiltoerd Er deden ilch geen inoldaoten VüOr door den oehlendwind saohl bewogen werd Het spel van gele vlind ra omttadderde hen do muziek van gonzend Insecten rutscbte om hon Van do smaragdgroene vlakttm van het MaloJameer uU de klovui van de PU Ualerdell stegen la de zon glinsterende nevelen op en uit den Uohteuden damp van den Jongen dag Bink de groole Marjrne ztjn besneeuwd hoofd In het aasuur van den hemd die ov r g on Alpendal van Zwitserland slch met zulk een glana uitstrekt als over den Engadin CoJirllcn bleef Rtaan om hel schouw Hl il van de zich heen en weer beween dn nevelen gade te slaan zijn treUten kregen daarbij een straltko smartelijke uttdrukklng ajsof hiJ met zijn blik het g helm moest doorgronden hoe zijn ha d dczo golvende en warrelende nu eens uit elkaar vloeiende dan weer In elkaar h pendt dampen en uitwasemingen i p het doek zou kunnen brengen Malra stond er bij zwijgend en echijnbaar onverBchltlig Maar ook In baar trekken kwam iets van de mar olijke ultdrukkhg welke op hot gezicbt lag van den vriend haror jeugd Na een pooeje vervolgde deze zijn weg toch scheen hij In den gomt nog steedc met het vraagstuk b tig hoe het heen en weer h cp en neer gaas der warrolende nevelen op het doek was we te geven Voorbij het kapelletje in het woud kwa mea de wee bij het kerkhof van Ualoia CWfrdt v rvoJgd Ooedkoopste en solledste adres voor Meubelen Talal Kaat n BulLtUo Stoei met leer aa pinch V r abadstellan Wolleii a Satl d k ns Tkuutala Spl l Schilderij e Bpwlaal adrae Toor Jengel mt haweUJkiplauen 20 lOMT ZIBN UimniUIttt ImililiiiUliiMltthL Rotlepdam Til I2M BOELHUIS Ie BERKENWOUDE De Gletschervrouw Naar het Dultsob Tan RICHARD VOSZ met autorisatie beweriit dow J P ffESaELINZ VAN BOBSUU Nadruk varboden 8 Zij hoorde zijn zware ademhaling hoor de hem met haperende stem antwooidm Ik zal het uw man niet vragen Het w mij Mivereohilligi wat voor uw man wt hooes e is Het was toch uw vrije w het hoogste in het leven met uw n n te deelen Due wenech Ik u een gelukkigen levoaeweg tot de hoogten van het beetaaa Wat waa dal Zijn stem had een klank ÜJ gelaat dreef wodot zij op den openbaren we met wodsbleek gelaat voor den man stond Wiens stom volle veraohting verried l t hwr vrije keuae waa geweest Sravin Obemdorff te worden Hij nam den hoed af ging heen het J achter MMden op den iandweg staande keek zij hem na totdat xijn hooge goalalte ader den donkeren in ng der poort verdween 1 Slvo Courüen verachtte gravin Joeette jon Obemdorffl Hij veraöhtte haar om J ü tot hem den vreemde op Ter itelyken toon had gesproken over den n n wleoa mm zlJ droeg hIJ vencht Notaril J KOEMAN ta Haaelraoht zal op VRIJDAG 26 APRIL 1918 dea morjeni te 9 nren nieuwe lijd aan de woning No 8 genaamd Ehiabatlia HoeTa in Achterbroek ten veraoaka van Mej de Wed J A VAN DER STOK m bet openbaer om contant geld verkoopen 23 Koeien 3 tfnUta Taaraaa 4 plnkaa 13 Kalraraa 3 Tarhaas 1 drie Jir a brula merrie paard Verder eeni e kippen en kippaahokt Utraobti wagantjei kaaabrifc blokwaian 3 eobouwant vraiohmaobioa tuigea enz BOUW en MELKÜEREEDSGHAPPEN Vlondare htaUmn watarfaranls 3 bralwa D riatmattaa 34 an 31 aportaladdert ent 1443 38 Eenige Meubelen en Huisraad en betiecn verder ten verkoop xal worden aangeboden Voor de verkooping genummerd te lien Aan de woning geen gel enheld lot itallmg Mwamumpryxeii voor afvallai De BURGEMEESTER der gem GOUDA brengt ter ailgemeeoe kennis dat do navolgende maximumprijzen voor de hieronder genoemde alvaillen alle gelevjrd binnen de grenzen eener geraewit zijn vaftgesteld a voor aardappelschillen f 1 ÖO per 100 K G b KG voor groentenafvailen f O 75 per 100 c voor Woed met hoogsten 80 pCt wa tergehalto f 1 50 pei 100 K Q d voor vleezigo afvaUen waaronder te verstaan voor herkauwende dieren Ion gen milt lebmaag baarmoeder en voor paarden maag mllt nieren longen strot dikke darm hersens en ruggemergjpeoKm f 4per 100 KQ Gouda den 10 April 1918 De Burgemeester voornoemd ULBO J MUS 30 April Soo de Bfanle 8 n Lering Lod Tao IQerop tow der Vereeni glnc der Beln Lenren Bewdglog Bdeefd TUioflfcai w9 gntgOd VJÜg ttododoeUng to mogoa ontwiffn Tan m dortncoB eoaeortan nmufcoUJUMdaB ai om doM daa ia oom a lB ta tof BOSKOOP AdvertentWn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P A WELLER ZUdewflB72 Bl a ntrii Drott PRIJSVERHOOGI NQ GEDISTILL EERD PER GLAS Met ingang van 18 April 1918 yn de prigienvoor J n V l I l rolk k jp l l p l voor OOfljtiao I Bp ncl ifl n minstens 10 o nt SO omnt Oud d n v p Nunem hel Bnluui dei Ver DE DRANKWET 1464 30 C VAN VLIET Secnlerii Adverteert in dit Blad jB Groote Paardenmonslering f GEBR BOLT te Groningen op VRIJDAG 19 APRIL ISIB 12 40 uut 1 120 140 2 40 320 340 420 4 40 5 5 20 540 6 620 6 40 HALFWEG bl Hotel Coppee SLOTEN bl Ce Rooe AMSTELVEEN C K Werkhovea AALSMEER bl Holel Mei KUDELSTAART bij de Kerk LEIMUIDEN biJ CeK Sneeboer NIEUWVEEN op bel Dorp NIEUWKOOP op hel Dorp AARLANDERVFEN op hel Dorp ZWAMMERDAM op hel Dorp ALFEN op hel Merktplcm OUDSHOORN op hei Dorp IJZEREN HEK HAZERSWOUDE op het Dorp BENTHUIZEN p het Dorp ZOETERMEER op hel Dorp HOEK Wel Zoetermeer neer Bleiiwijk nn Peerden van 6 12 Jaar ook half koudbloed op de navolgende plaatten en uren nieuwe tijd 7 uur MOERCAPELLE op bel Dorp 720 ZEVENHUIZEN op het Dorp 740 WADOINOSVEEN op hel Doip 8 GOUDA op de Markl 820 WOERDEN bl De Dubbele Sleutel 8 40 HARMELEN bij Hel Wapen aii Harmclea 9 VLEUTEN op hel Dorp 920 MAAR8EN bij De Harmonie 9 40 BREUKELEN bq Hel Slalenwapea 10 NIEUWERSLUIS b i De Kemploen 10 20 BAAMBRUQGE bij Uiup KI BaambruMe 10 40 ABCOUDE bil hel Ann KoSehuii 11 OUIVENDRECHT bIJ Th Tan Ei 1120 OIEMEN op het Dorp 1140 DIBMERBRUG bij CaU Peerenboom 12 WEESP bij Hotel De Roikam 12 20 WEESPERKARSPEL bij CaK Gaaiperaicbt Haarlemmermeer 1463 102 0 A VAN VHERINQEN Conmisslonnair Vluga allaverlng KEMVISGE3VINGEN Steenkolenteer teerohen csrboUneum en luphtaline De nuitÓEMErSTl U der gem GOLDA brcuRt ter Igtmt onc kennis dat hot iiavolgicindc bctrelfende steenkolen tecT toeroliön earbolineum en naphtallae If vastgesteld Ie hd ervoer van Btccnkoieiitfer toer oliön earbolineum en nftphtaiine 1111 ecni doei tener oniceiite naar alle overige dee Icn diH Uijkti hetzi In of buiten die Genioei te ge gen alsmede do 3o do Gouda dtn 11 Aprl 1918 Do Burgemeester voornoemd UIIÏO J MUS HET BESTUUR DER VFREENIGING TOT BEHARTIGINÜ VAN BEDRTSCHIPPERSBELANGEN SAMENWERKING te GOUDA brengt namens hare leden en voor zoover noodifr ter kennis barer afschepers dat leder adres wordt belast met een bedrag van f 0 05 ter vergoeding van de sedert 1 April 1918 van rijkswege verplichte zegeltng der vraohtlijsten Tevens wordt er de aandacht op gevestigd dat vanaf 1 Mei 1918 iedere zending vergezeld moet zijn van een uniform beartvaartadres welke welke adressen verkrijgbaar worden gesteld aan alle kantoren en agentschappen van de versohillende beurtbootdiensten tegen de daarop gedrukte prijzen terwijl het vervoer uitsluitend plaats vindt Vanaf 1 Mei a s kunnen dus geen zendingen meer worden aangenomen welke niet vergezeld zijn van vorengenoemd adres W VAN NASSAU Voorzitter J C VAN SANDIJK Secretaris Vervoer van zwavel De BUUGEMl ESTER dir gein GOUDA brengt Ier algemeene ktnnia dat de aj levering e a zwavel lu lederen vorm erboden is dRi h t ervoer van eenig deel eener ge nn it naar a le overige deelen des lande £ i in of b uien die geineen o gelegei Gouda 9 April 1918 De Burgemeester voornoemd ULBO J MUS 2IJDEM Jap n worden ais nieuvy gestoomd doop DE PELIKAAN Boter De BURGEMEESTER der Gemoente GOUDA brcmgit ter algioimeene kennis Stoom WasscherIJ Ververij en Chemische WassoherlJ dat het aan producenten van en Bpos aiors in boter veriwden ia boter af te Ie vere aan verbruikers en aan anderen dan hunnen giewonen afnemers en tot giwito re hoeveelheden dian gebruikelijk is Kantoor Telefoon 196a dat bovei jGJioemdiei veriKidebepaUngl ook van toapoBfllng is op do aJlevenng van botor uit filialen en depAte van producen en Tel no 253 Winkel MARKT 41 dat hot aan detallliaten verboden is bo ter aan anderen dan hun gewone afne mers en bij meer dan 1 it Q af te leveren NERGEE dat overtreddn f van do verbodrijepalln gen zal leiden tot uitsluiting Tan den O ertredeir van de distributie van boter I Goud den 13 April 1918 FormaUnei De BUfiOEMBESTER der Gemeente GOUDA brengt ter algemeene kennis dat de a levering en het vervoer uit eenig deel eener gejneente naar alle ove rigo deelen des lands hetzij In U bulten die Gemeente gelegen van lormaüno ver boden la dat het verttod niet van toepassing ia op do aflevering en het vervocc v n hoeveel heden van ten hoogste 100 gram w lke op recept van geneeekunflgen of veeart sen en door apothekers en agptheekhou dende geneeskundigen ot veeartsen voor geneeakumH gebrolk worden algeSeverd Gouda den 13 Apnl 1W8 De Burgemeester vwumoeOKl ULbJ MUS EnergtevDrmer voor Kioderea Zenuwzwakkm enOersteUenden a I Bussen van af BU Apotliakara Q DrogLtan ARNHEM u Do Burgemeeater voiornoeind ULBO J MUS Moderakschool voor Gouda en omliggende plaatsen AaaoaloUa bl tm vereanlclni voor Mode vaksehoUi t s Oravrahat Goedgekeurd bij Kon Besl 26 Aug 11 No 45 V N d iiig van wol De BURO£M££BTEK der G i nte GOUDA brengt ter al jemetti kennia dat alle wol welke door de Innronera dezer gemeente door bet soherwi ras huane Bob iiea k of dit Jaar aal worden rerkre gen door ban ten brin r no hut lc r Opleiding tol Ooatuinièpe Oaupeuaa an Laerareaa M gilmiliiU TNT ilgn idrift ti Ihth MKBt IflIIU ii iniDUKIt lt waar slch nlanwa laatliniea Da ScbQol It varplaalit vaa Ooiiwe 109 oaar koBBeo aanBaldea Dir Damca v HEYZELENDOORN Abonneert Ü op dit Blad 57e Jaargang Donderdag 18 April 1W18 mmm mum 3iTie CL wrs © aa d verteaa tïeTola d rroo G o d a eza Oaao strelceaa VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNEMENTSPRIJS I pet kwartaal iM per week U ent nut Zea la ablad per kwartaal ƒ 119 per week IT eeat vara waar de baiorilnt per loeper eseliiadt Franco per post per kwvitaal ƒ t M met joodassblad 2 56 AboDnementen wenkn dageltjlm aangeBamen aan ons bureau HARKT 11 GOUDA bi onxe agenten dan boeldiandel en de po tkantoren ADVERTEKTIEPRUS Uit Gouda en o latreken beïoorande tot den baiorgki1n i 1 5 it els ƒ O 80 elke regel meer ƒ O 15 fan buiten Gouda en den besorrkringi S rwel f o i regel meer ƒ 11 18 Adnt entibi van publieka Termakeiyidiadea 10 cent per regel INGEZONDEN HEDEDRBUNOBNi 1 4 ngels flM Un rwai laaar fMt Op da voorpagina 60 lioogaA Gemno adnrtautlbi en bigaaoaden medadaelinivn bH eeotraet tot aear goMdaeearden pi Oroote letten en raadan worden lerekand naar plaatamlnta Adrertaatiln koanea wordan IngoondaD door tuaaotaaluaut vu aoUada Beattaadelaren AdvertmtlebuToaax aa oaie Agealaa Administratie i Telef latere 82 Bureau MARKT Si GOUDA DE OORLOG De leraohe kwestie en de legerwefa Het aansturen op een maohtsvrede de reaotie tegen de Rijksdagpesoiutie Burlan volgt Cxernin op Persoommentapen De geveohten duren voopta ONS OVSRSHCHT er ittiUr AdeUuid en Maria U me diela lev 6 in het klooetur der ht Ug jeLiUo bp het eiland Wight Du gertor t ndatü dochter uit het eerste liuwe llj k prlüsus Louise was gelmwd mot l anr t erdinahd v an Bulgarije Wegens haar groole golijkoula nut do moeder ran den overleden graaf van hauibord werd zi de Heer oi gestane hertogin llarry geuoeind l lns Sixtua Is een slanke Jong man van do wertld met Innemende 0Qge4 rQ9 g n manierea Bij hot tjegin vap den oorlog liadliMxlts bij liet Ooetenrijksche Hoode KruU wtllin komen do h dit is toen op moei lijkheden afgestuit iljdena den oorlog lieeft de prin herhaaldelijk in iwlteer land vertoefd en tot v6ör enkele dagen moet hg zioh nog te Genèive hebben 0 h gehouden Kaar hij zi op het oogen Uhk bevindt in onbekend iJc moedar van den prins ia de Jongste der beroemde Boho Hte dochters van den hertog van tiraganza en woont meestal op haar kast fl Sohwarzau In Neder Oostenrijk waarheen haar echtgenoot zich onmiddeUijk na zijn ontroonlng had terugtrokken V6ór den oorlog had Mhuls I arm vee betrekkingen onderhouden met h i kaliiolieke I ankrljk en het ulerioale Iialtu Ook ttians vorkeoren la het hula dtr hertogin dat nog Bte d een mud dulpunt van geestelijk leven i loden van do Oostewljksche geeetelijkbeld Atrecht onder vuur VclguuM oen bericht Ut Parijs aan ds Basl Nochr ligt Atrecht onafgebnK ken onder bet IXiitaelie vuur De gahOeU bevoHfIng vluchtte naar de naiburlge jdaat de opgewonden deb lten ta de Hongaar Bclie Kamer waarvan Burian het onder wiri wa @ tegen t einde van zijn minis t rt4iLl ap en dat door de benoeming van Bur au parl nentaire moeilijkheden voor al in de delegatle s jilcb wel weer eenn zouden kunnen herhalen u het Westen hebben do Engel sdien opnieuw moeten wijken i zij heb ben BaiUeul en Meteren in Duitsdie ban den moeten laten waardoor het belang rijke punt jlosenbrouch al meer woirdt be dreigd terwijl meer Noordelijk ook Wijtsehaeto voor de Brhten verloren ging Het iHuitucho legerberlcht maakte reeds mtflding van het ingrijpen van Franstho hulptroepen op bet slagveld aan do Lele Op let overige deel van het gevetAts front duurde de artitkriebeechletlng voort en bleef de strijd tot plaatHollj ko kiel uore ondernomingen beperkt Up don Balkan ia aan het Mace doniseho troitt eenige opleving van den strijd merkbaar lu liot gebied van do Strooma Griekschc en Engetscho troepon wisten liler terrein te winnen en bezetten do dorpen BejlUcinah Kakaraska Salmak Kifjp a en Ada Deze operatie werd ullgevotrd met aleclita geringe verliezen Verder naar het noordiu bezetten do EngeliMihe troepen Kumll en Ormanll waar bij een aantal Balgaren gevangen werden genomen Abo 18 door de Flnsohe regoe rlngutroepen bezet De sopten der Roede Garde hcUKHE da kustatreek itFutnxl en trekken naar bet binnenland terug ttederom Is een Spaansch aohip n 1 de Lmüso getorpedeerd Drie leden der bemaonlng zijn verdron ken Wat dit beu ekent blijkt als h t H ilragebl als zijn mOMiing tokt men giefldut do Min vaa Landhtmw klaarbij i hjleen algeheelo aifkecr toont van de tot dusvor gLVolgdo beginselen der Polenpotltleken de aankondiging Is van cti nieuwe loolsoho Terdeoling waarbij de miilltaire bevriUglng zmr elangrijke huidstrekcn In ich 2al t li iten o a het gebied Tan de Nir irUiUe antlft Dombrowa g ied 1 voorbeeld het zou beter geweest zijn aU die kwestie dbar nooit voorgebrach uas Zooals men weet heeft een volks referendum in Australië den dllienetpHcht verworpen Spr hec t steeds gezegd dat het inivoerlng van UcoetpUcht voOir Zuid Afrika ontno gelijk was Do grootste nweilijkheden zouden ont staan en In plaats van het verkrijgjen van soldoiten voor £ uro$ a nou het noodjg zijn om iMldaten uit Europa hier te halea Wezen zij roedö eerder op de reactie in Dultsehland welke naarmate do m i H t a i r successen stijgen aanstuurt op oen machtsvrede met terzijdeeteJkftg der vredesreeoJutle de commentaren der vtrscdi illeade bladen bevestigen steeds dul dehjker do koersverandering in deoe zoo noodlottige richting Zoo schzujfl een blad als de Fieis Ztg orgaan dei Vrijzinnige Volkaj ar tij ten aanzien van het vredesvraagstuk wanneer wij onze elschen tegenover den tegenstander bepalen zullen wij er aan moeten denken dat hij door de aan geboden vredeshand terug te stoeten ons tot hot brengen van nieuwe ontelbare of ters gedwongen heeft Wat betetJtent dit anders dan oen aansturen op een miKïhts vrede Wel besluit het blad dat de partij niet voornemens is di Rijkadagmeerderheid ta versnipperen maar het zich voorbehouden van vrijheid ia reeds de eereta stap tot versnippering Niet de basis van oen gemteoeohappelijk overleg maair de houding van den tegonfltander moet dus de vre defel oiiaon bepalen Er zijn nog audt re teekenen en we spreken dan nog niet eens van do an nexaüte der Oostzet pffovinclëinl Zooais men zach zal heriuneren werd lu de zit ting van he Pruialflcho Heeronh lis de II nancioele ccmimiöeie een vooirstel Inge diend dat de verwachting uitsprak dat b J de vaatöteüing der toekomaügo Pool scliü grenzen do militaire bevei liging van Pruisen In de oer ate plaats in aanmerking zal worden genomen De minister imn Landbouw Von Eisenhart Rothe verklaarde dat de Prul Bl che regeerlng zich volkomen aansloot bij de reeolufe Keizer Karl boift Czernt een brief ge zouden waarin hij deken voor zijn diensten be nit en de hoop uiwprtekt dat C ernin s bixzoadere gaven niet voor al t jd aan bet welzijn dor loonairchie zultiu blijven onttrokken Er Is gelijk het fremdenblatt terecht opmerkte iets tragisch in dat beide man ncn die den vrede hebbon gezocht in conflict moesten komen omdat zij dczet langs V ersch llecde wegen trociitien tt be r Lkon B u r i a II miitf er vbq rinandSn isni als Czernln s opvolger be nocmd I volgiens het gebfuik beurte lingM eei Oostenrijker en een Hongiaar te benoemen In dit ambt thans weer eon Hongaar zou orden gekozen was toV orwacl ten De keuze zou op Buriaii gevallen zijn vooral omdat hij het netstthiüa y aa In den loop der gebüurtenissen Hij wa inunere van 13 Januari 1915 toen hij Borcbtold opvolgde tot i2 De comber 1916 toen hij voör Czernin moest wijktn minlstor van BultenUndsche akon en heeft ook als minister v an Finani dn een groot deel yu den wereldoorlog medegemaakt De Zionisten Een ZloniisUdcb veldhoepltaal voor den dienst in PaJeetlna door Zionisten In de VcreenJgde Staten georganiseerd en ultge rust zal liinnenkort naar het Ooeten ver trekken OEMENOD OOBLOOSNIËinVB Irius Sixtus van Bourbon Prins Sixtus van Bourbon aan wlen keizer Karel den veelbesproken brief ge schreven heeft is 32 jaar en één der twaalf kinderen uU hel tweede huwolijk VB i dtn overJe den hortog Robert van Por ma met prinses Maria Anionla van Bra ganza De eerste vijf kinderen onder w e 1 et hoofd van het huls Parma hertog Heliinch en de Ooslenrijksch ÏIongaar scle overste van den goner len siaf prins FH 8 van Parma stammen uit het eerste l uviolijk van heriog Robert met prinses Maria van Bouitou Prins Slxtua zooala men weot een broeder v an Keizerin Zlla van Oostenrijk bracht evenals aijn Jon gort Boeder Xaverius een deel van zijn jeugd in I rankrljk en Italic door IVee Het Fremdenblait ziet iu het föt dat baron Burlan de voorganger van graaf Czernin als minister van Bultenlantbohe Zaken tot diene opvolger ia benoemd een streven ojn de continuïteit van de bultenlandsche politiek van Oosteorijk Hongarije te haiidtiaven Als eenige staats man der monaroblo die sedert het uitbro ken van den oorlog onafgebroken als mi nlBter workaaam s geweest biedt h j Hoarlwrgcn tegpn verrassingen en plotse lingi wendingien Het Neuo Wiener Journal doet uKko men dat het voor aitijd de groote ver dienste van Burian ral blijven dat het tem gelukt ia een openlijke breuk met Ilaï ë zooveel dit menschelijkerwijze nio gelijK was uU te Btollen Htt blad herinnert er verder aan dat de eerste zlnspehng op den algemeonen vrede alkouubtig was uit het dejHtrtemont vai Burian toen deze nog minister van Buitenlandsche Zaken was Ook hoeft h j nog medegewerkt aan het vradeaaanbod van 12 December 1916 daarna nmeet hij plaats maken voor Czernin Feuilleton Du Neue Freie Prease herinnert aan woedende Föhn kon buigen Je nllt nu reeds weg en naar boven Het medsje stelde de vraag Haar stem klonk scherp bijna hard Dat deze vrou western een zochten zelfs teed ren klank kon hebben dat ze Ucfdoswoorden ou kun nen flufaicreu oen toon van verrukking stamelen zich dit voor te stellen wa de fantasie van dezen man te inaohtig Bovendien kwam het hem niet in de ge dachten dsairtoe zij n verbeeldingskraoht in te spannen In zijn stem lag iets van het onsedhild het verlangen dat hij ge voelde weg en naar boven te komsn toen hij deze vraagster ten antwoord g f Heden wtl k slechts gaan zien hoe lang ik nog moet wachten voordat ik het huis kan betreken Je zult je een weg door do sneeuw naar het huie moeten graven Wat komt er dat C4 aaa Melfi ZiJ zwegen beiden Na een poosje zei de man Dezen wuUei Iriljf Ik in ieder geval boven laat mij insneeuwen en wqfek den ganschen winter aan mijn sdükJe Je wilt iets onmogelijks Ik kan wat ik wil In je kuittt zeker Maar gedurende i n ganschon winter In de gtetschedmt Driftig gnep de man die alles kaa wat hij wttdo Zou je je miaacUeo over mij bezorgd uurïien dat ik daarboven zou kunnen ver hongeren ven koude ankomen of levend worden begraven Om dea mond van het meisje trilde een pIotaellDtf topjronttnde sterke gemoedabe weging Zij beheer clite zioh echter en zeide op haar gewone ernstige manier In leder geval zou mijne bezorgdheid Je niet mogen terughouden van hetgeen jo het bexte lijkt Go behoeft geen zorg te hebben want gij weet één Üog Hij zeide haar niet wat dit ééne wai Zij wachtte oen oogenbllk vroeg het henv toen en kreeg tot antwoord Ge weet dat ik een gezegende ben Voordat Ik mijn werk voltooid he kan niij niets gebeuren Ook niet ginds In doodsgevaar Dat weet ge Wie zou het l eter kunnen weten Ja Geen zachte kiank m deze scherpe stonl Maar zo Jals het meltje dit kleine wooni uitsprak de bevestiging ven haar on wankelbaar vertrouwen In de onverw i nelljkheld van luar vriend klonk het als een plechtige bekentenis Tk geloof In u I De twee hadden elkaar toevallig aan den pcver van het meo IMj de hutten van Oresta ontmoet Maira bevond zkth op do wandeling welke zij eiken morgen to de vroegte voor den aanvang der aohod iu zomer en winter bij wind en weder d eJ Sivo was op weg van Crap da Chüom naar het Cavalocciomeer om uUgeru t al e u Alpcntowist naar de sneeuw op den FornogiletiH ier ta alen Zoo waren zij n et elkaar erder g aau hetzelfde smal Ie weidepad t hen U Undieren eiken Zondag naar de hooguds in het kleine kerkje had geleid Hun donkere gestalten sclieuen ever de uiJellerbloeBema op een rose giakleuidHt Tfoer te wandelen die te haar omdat zij verraden had diat zijniet slechts zonder hefde maar ook zonder achting do vrouw was gewordwi vangraaf Oberndorff Wolk een vernedering voor ïiaar I En toch boechoiuwde zij zich zelf ala oen trot sche vrouw Mocht een vrouw trotech zijn die zich niet alleen zonder lirfdc maar ook zonder achting aan een man gaf Sivo Courtien gpi eea ontkennend antwoord op die vraag III DenïeKden dag waarop de aclioone gravin onbovrewd voor het gevaar over den door lawinen bedreigden Alpenpas naar den nog onbezochten Engadin reed liep een lange Jeugdige bergbekliamer en een even rijzig jong meisje door de door blodende anjelieren rose gekleurde weide in de richting van het oude dorps kerkje voa MaJoja De twee posten bij het grootsche Alpeniandechap in een we reld van rots en eeuwige sneeuw van zwijgen en eeosaaoahdd een man on een vrouw voor zulk oen strakke en trotsche natuur geschapen dus ok voor olkaar Uit beider trekken sprak een hartatocJi lelijke wUakraoht Beider oogea baddon een zwaanjioedlge bijna sombere uitdruk king en de iQond toonde een zetfdentrek alsof deze twee lueusohen konden schort sen noch zingen Ook met lachen Hcv hoofd droegen belden hoog t erleht naar de toppen naar de zon Het waren hoof dwi vao menaeheo die gjKia atowi zsU ü kviun hij odk uit de lMr klM O tm