Goudsche Courant, vrijdag 19 april 1918

o 13670a Redactie Telef Intero 545 DU nnmmer beataat uit twee bladen De eisch voor hu en latere Wy wisten eigenl k al lang dat het onvennydelyk wad De afneming van de productie wer bgna de geheele wereld de tranq ortonoeilulcheden zoowel uit den duilcbootoorlog en de blokkade van de middelnjken aU uit het verbruik van ficheepsruknte voor troepen en oorlo rfïenoodigdheden voortvloeiende bet vermeerderd verbruik van een deel der menschheid dat nu te velde staande meer voedsel verbruikt dan in normale omstandigheden en het telkens w r vemjetiigen van belangTyke voorraden moesten ten slotte vr wel overal een tekort aan voedsel doen ontstaan dat ïioh m de verschillende streken en landen op verscèillende wüw wu openbaren Dit tekort moest eteeds toenemen en zal wanneer de omstandigiheden niet sswediff veranderen eindelijk a netïngen gaan aannemen die de menschhedd tot over den rond van den hongersnood en aan den rand van den onderganig xudlen brengen In dezen toestand is het zeker wel nooëg dat de menschheld zich bezinne en overwegen ga wat tot afweer van deze fatale ramp gedaan kan worden Het eenvoudigste middel de beëindiging van den oorlog aaidoor wel niet oogenblikkelijk de normale toestand hersteld zou 2 n maar waardoor ia$a A wêm MU gefypêad wenden m tot venueerdering van de ge ilonken productie en tot een beter en gem dcel ker verdeeling ten spoedigste te geraken is zoolang de oorlogswaanzin de volken in zjjn klauwen houdt zoo moeil k dat wil snelle toqiaMing niet mogen verwachten Alleen een beslisser e nederlaag of al flo ute uitputting zal tot den vrede dwingen Wü als buiten den oorlog staande mogen dus van vermeerdering der wereldproductie of meerderen toevoer geen verbetering verwadhtcn Integendeel we moeten erop rekenen dat iVü nog steeds minder van uit het buitenland zullen ontvangen eerstens omdat daar tengevolge van den oorlog de productie niet noemenswaard zal kunnen worden opgevorderd en in de tweede plaats omdat de Entente laaden die de zeewegen beheerschen nog meer dan tot nu toe toevoer udt andere neutrale landen als de ZuidAmerikaansdie republiek naar ons en andere Europeesche neutralen zuUoi beletten Willen w dus voor honger en gebrek ons zooveel mogeiyk vrywaren dan sullen Fedora s Haaphersfeliei Verkrijgbaar te Gouda bij BALT A DE JONG Oosthaven 31 H P VAN WIJNGAARDEN Kleiweg 77 ANTON OOOPS Markt menech Van zulk iemand lot aan te nemen Is gioen schande Dat maakt li ogendeel trotsch Hij gelooft In nrij Hog slechts de vorige week schreef hij mIJ Ik moeet lan niet donken dan aan mijn sohÜderl al zou ik er tien Jaren kan werken Waaneer het gereed is wit bij er in Zfkrlch een Imte afzonderlijk voor laten bouwen Mtjn aeblldenj gereed I Maar daar w l ik niet aan dekenl Werken wil ik schilderen I4t naiau laat Ik mij boven Insneeuwen En dan op een dag als Ik u twodig zou hc en zoudt gij komen Ja Door sne iw en tjs over güetaoher spleten en afgronden door atcom en nevel verderf en doodsgevaar zoudt g4J tot mij komen als ik u riep Ik zal konf n HlJ bracht zijn gezicht dlc t bij het hire en ondwzoch met zijn adelaarsbük olken trek wn haar gelaat Na baar een poos zwijgend te hebben aancezlea zeldo hl zadit als verbaaed Ik geloof waaraohUg dat gij uwH komen En alsof bIj haar voor het Hrst zag riop hij plotael ng i Weet gij wel dat ij mooi tijt Innerlijk trilde zij Maar haar stem kk nk hU altijd toen ilj het ecnTOUdlfe antwoord gal Ik weet het niet maar ik ben btU als gU bet viitó Wqï Wvo a iDe Gletschervrouwe Naw het Dulleeh vu BIGHAKD VO0Z met ftuknisAtle beverkt dw J P WESSELINK VAN EOSSUM Nadruk veriwden U Hel Bijn d opetijgende nevelen ter Jlle waarvan ik de aohllderij maak Men öMiet ze namelijk zien opa ijgeaI Nu trekken ze om een bergrug dan omhullen ze een top b Iekken een af8wnd daar wordt het donkere wolkgevaarte lichter het scheurt golft verder jwar een anderen bergrug een andereu verUTdenT It de oniweerawolk dte langs de drijn flitst eeü bUksemelraal Gij jwetden er beluktwen moet mewen em te h o o r e n w £ y verstiJMe wonderbaarlijke wi rfd In delwn v a orm doorloeiden van bUksem doorfUts n spookaohUgeB nwAt een ademhalend wezen een menaoh 7i P t n wch B ifen ® net de elementen der mzwangisre ooweeniwolken boven hem KMinkis Sturin Kursmfiliriak OOUDA De Directie maakt bekend dal in de heden te Qonda gehonden JaarItjkaohe Algemeene Vereaderin van Aandeelhouders het DIVIDEND over I9I7I8 bepaald op 500 gulden per Aan deelen betaalbaar isgestuld van 17 April e k af ten kantore der Vennootschap te Gouda by de Beeren R Mees Zoonen te Rotterdam en bij de Rotlerdamsche BankvereeniginR te Amsterdam 1466 22 Oonda 16 April 1918 RiDiDkliki Stearine KierseÉbriek OOUDA De Directie maakt bekend dat in de Jaarlijksche Algemeene Vergadering van Aandeelhooders gebonden te Gooda den ICon April 1918 de onderstaande Obligaties der 5 Geldleening groot f500 000 zUn uitgeloot Noa 8 136 200 227 229 277 283 285 312 358 welke van I Mei a s af k pari betaalbaar ign te haren Kantore te Gonda en bij de Heeren B Mees Zoonen te Rotterdam 1466 26 Gonda 16 April 1918 ZAAL KUNSTIWIN Ondtreffltlertvirssnlglng Ons Bslani giTVOERING Mn biie van het Saaitoriunifondi OP so APRIL aus EERLOOS opi TO r l door do Gondaeho TooooolTorooaUlat THALIA mu m lewerkiii Tia een STRIJKJE Ma afloop BAL r O0 AMHA S toT bowi T o toogemi TorkrUsbur k r0 80 bii de tïiuea Wiakeil VAN DtR POBT VAN VRBUHINOBN bij A BouwuKBBTER SpieriD itrut 127 en avoRdi u de lul t I0 t M23 30 BOELHUIS la BERKEMWOUOE Nouri 1 KOEMAN t Bootiookt zal op VKUDAG 16 APRIL 191S dei iiior en to 9 uroB nieuwe tijd eia de woniaf No 8 geoRRmd BliRRbethe Hoove in Achterbroek len venoeke ven Mej de Wed J A VAN DER STOK in het openbeer em centant geld verkoopen 23 Koeien tfnUta Taarnvot 4 ptaken 12 X lraraot TsrkaM 1 drle Jari bruio marrU purd Verder ni a kjppeo en kippeahok UtrvoliU w l ntj kaaabrlk blokwa an 3 wbouwaot watohmaohioa taltan enz BOOW en MEIKGEREED SCHAPPEN Vlooda bruMvot watarfornuU 2 krolwatfan HataMtlao 34 31 tporUladdara cm 1443 38 Ëenige Meubelen en Huisraad B het eeo verder leo verkoop lal worden aanieboden Voor da verkoQpinf lenummerd te alen Aao de wooiot een elageaheid tot tailing Singer Dit ééue oord zegt alles wanneer er sprake is van Waaimac Vines want SINGER Naalmachines zijn een Eerste Klas Fabrikaat dat zich reed meer dan n halve eeuw voor alle bnishoudel k en iiidnatrieel werk met rnem gebandhaftfd heeft SDTQEE NAAHIACHOTS kant U krijgen lu al onze winkels DIE MEN AM DIT ÏÏITHMGBOED SINfiEB HMtsefaappij DapAta taai OOUDA Kldweg 5 Il door hat koopan wan MadariandaoKa artikalen Sluit U aan UJ da Vereeniging fl Nederlandsch Fabrikaat s Gravenhage Mariastraat 25 Nadere Inlichtingen worden gaarne verstrekt W0 Het Advertentieburean De Goudscbe Cooraot MARKT 31 tELEF 82 besor t de plaatsial Tan AOVBRTENTIEN in alle NederlandsohiB en Buitenlandsohe daten weekbladen en andere periodieken cosder eenife prijsTerhootfint i Insondlna van én af chplft teocis voldoonde Inlichtingen worden GRATIS verstrekt HAARUITVAL 1296 30 voorkoman aai haratallan doop GEEN BETER BEWIJS A S R A De wereldberoemde VLOEIBARE MEUBEL en LINOLEUM WAS WORDT MEER EN MEER GEBRUIKT DAGELIJKS oodortlodo wU dol one NIBUW rKSrAIAAT iodor voldoet Bet HOP Oomooototefcooweii Zlobeiiliid ea Poet loetoliinseo e ooi Sobralkon ter verVROSliiS vo dodon boeeen Wrr 1320 92 A S R A Abonneert ü op dit Blad Rotterdam Canada Hypotheekbank 51 tegen lOli 5 Panillirieven tegm 98i Totale oiroulatiei niim ƒ 12 000 000 741 SO Vwb iUbur bij aUe EffM tenluuidelarea Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keizerstfraofat 153 Amptesdam LeUegnuilM 30 CURATIOaUJM Wr A W JawiiietM Oud AdYOcMtinNed Iodié H J Calkoen Buiteniew Ud Ged Suien Burlemeeeter ven Edem en Scboolopilener J OurUl Oud Reeident vu Terule Henrl Polak Lid Eente Kemer S PostntlM Schoolopiiener P J Raaymalura Oud Seueterie Genereei der Ri keverzekerin bank W N Wlntanbovin Gep Lult Koi 0 1 L Aoienfoon Stcrrtarti Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Ondot laidiM u 80 litkendo Inrkrafliten onder wie Joh Bouman Directeur e gK Heiidelucbool JHr Dr J EltSttyi djirecteur eener Tuchlichool Jbr Jon Pelth Journeliet Dr A A Fokker priveet doceot UniverBiteit Dr A J M Qarlaanae leereer H B S P H van Qestel leereer Handeluchool Pro W C de Qraaff Hoo leeraer Uaireriiteit Utrefht Dr A Halberftadt oud leeraer Gymneiium Dr J M Hoo llet priveat dofieol Universiteit Dr C Huysman accoun unt en endere mannen van naam 20 leeraara H B S 7 Mn in de Rechten 7 ingenieura 6 accountenta 3 artaen enz worden door oni georganiaeerd meer dan 400 ichrlfteUlkc cursussen o m BOEKHOUDEN HANDBLSCORR ADMINISTRATIE BEDRIJFSRECLAME ETALAGE ORGANISATIE BBUR3TECHNIEK STENOGRAFIE SCHOONSCHRIJVEN NEDERLANDSen FRANSCH DUITSCH ENQELSCH ITALIAANSCH SPA ANSCH ZWEEDSCH DEENSCH NOORSCH RUSSISCH MALEISCH LATIJN GRIEKSCH ESPERANlio WISKUNDE SCHEIKUt E NATUURKIJNDE WERKTUICKUNDE ELECTRO IPECHN TEEKENEN BOUWKUNDE ALG ONTWIXK LOGICA RHETORIQA STUDIETECHNIEK STAATSWETENSCHAPPEN STATENORDE MUZIEKGESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK GE20NDH LEER METH SPREKEN GOEDE STIJLHANDSCHRIFT VERBETERING VLUG EN GOED REKENEN FRÖBELEN SLdJD Optoldlns per brief voor alle examei S voor alle ambten en bctf oapen voor ALLB acten L O en M O ALLB prac ljkdlploma s Staatsexamen Notariaat Mr la de Rechten Oemeente Admli stratle Actuaris Accountants Onderwllxer Bouwkundig Opzichter en teeksnaar Opzichter Waterstaat Bedrlllslelder SecretarisRedacteur eqz enz 873 150 Cursussen voor beginners eenjgszins gevorderden meergevordenden en vergevorderden Aangename methode Persoonlijk contact tussclien docent e cursist Uitstekende correctie collectief en individueel Billijke conditii5n miii ermogenden kunnen van ons Studiefonds i ofiteeren Qoede resultaten wie werkt slaagt Adviezen lnzal e Edero D kenze Voor nadere inltehtingen vrage men de interessante gratis brochure een boekdeel van 144 pagina s Men verbindt zich hierdoor tot niets rkinda 1 aijn bahoort ook Klooatarbalaani ta aljnl MOEDEItS het ia een verslandi e voor zorgamRalre el een pot van den veel beroemden Kloo arbaloam in h iia te nemen went die kopit elk oojenblik van paa Kinderen hebben dikwijle een of ander klein ongelukje en dan cell de klaoctapbalaena dadelijk uitkomat Pe KloDalarbalaaiil verzacht heerlijk atilt de pijn zgivert en gcneeat hij anijen ilootwonden brendblaren ontvcllln en builen bloedbleincn zweren uitalaj dauwworm winterhanden en voeten aprinjende handen metten kneuzingen en apirrverrekkio ea Koopt due onmiddelijk een pot Kloosterbalsem NaarlUk wrijfmlddal bil rbeuma tiak jioM podagra atawmheld inda ladamalash atlivaa nak aan fatdan rug Badarlt nlat I Prija per pol van 20 ram 45 cent ven 50 rnm 85 cent ven 100 ram f130 en ven 250 tfem f2 50 Al n wbjjilrfsri Eiacht zoodon band met hsodteekenin L I AKKSR Rotterdam 1394 96 STOLWIJK WAARDEPAPIEREN AANDEELEN AAvfitttantün en aboanementei op dit blad worden aangenomeo door L vamm stoiwijk OBLIGATIEN AOBNDA In fraaie uitvoering levert Dpukkopil yrinkmanSZoon MARKT 31 Tel 82 20 Awtt Sao da Btanla 8 u Ooi Lod vifi Mlerop voor de Vereenl stee itt Bain Iisvei Bevagliic 23 AprjiL a uur A d Gouda Bond var Vrqu voaki9W echt Ledeavarejadoring 25 April 6ii uur Nieuwe Schouwburg Ned Oper t e Tooverlluit 1 Mei eli uur Afd Gouda Boud loo VrouwcnkiMtecht Lezing Mr M W G V d Veur Beleefd Tarwafcao w lan pU tildll madadaallnc ta mogen ontnngeo van nr au em daaa daa ia na afiada ta i aisUaa srio 57e ilaargang Zaterdag 80 April 1018 eODOSOIË GOIIAIVT lTie 3 ws exL i a Trea t©3nLti©TolsLd voor Q o u a ec eaa Oaaa stxelsceza VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN I ABONNBMBNTSPBUS per brutaal IM per week U eeat met ZoadacsMad per kwartaal ƒ 3 15 per mak 17 coat oven waar de beB rgfaig per knper gestAJadt Fnuu per post per kwartaal ƒ 1 90 mat Zondagsblad tdsT cohmi AlMSmementen mxim dageljjka aaaganoiea aan ona bnnaui MASBX II OOUDA bil oase wenten d n boeUiandel ea de po tkantoren u ADVERTESTBlPHUSi Uit Gouda treken behoorenda tot d il rrtA 15 regoU ƒ OJO elke regel meer 0 1S an buiten Gouda en dan bewwkringi l i regela ƒ 0 9S elke rtgel meer ƒ 0 18 AdvH entiin van puUleka varmakalUküedea M INGKZONfiaM MBDEDEBUNOBMi U i nfala IJi elke nt i tam ƒ Me Op de Toorpagina 60 hoagea Qevoae advertentite en Ingaaestlaa medadeeUices b ntraet M t r giHtmtf dan prUa Qiaiita latten ea nndan wonlaa jankend naar plaalanlmtai AdrarttatiÜB knanan oidan IngaaoiidaB doof tiweliaiikinut f a nllada Boattaadalatw AdrarteatielraTaaaz aa eaie Aaaalaa Administratie I Telef Intero 82 Bureau MARKT 1 GOUDA hoefden we met dat laatste bij de productie zoo goed als geen rekening te houden Rudling van producten venufaftfte ons tegen afgifte van wat wÖ overvloedig hadden datgene wat wy evenzeer noedig hadden maar wat andere landen goedkooper produceeren Nu die invoer uit het buitenland vrijwel geiheel Is stopgezet staan we voor andere eischen We moeten nu geheel zelfstandig in onze eigene levensbehoeften trachten te voonden n w moeten de productie van onze voedingsmldde n ten koste van den verbouw van handelsgewassen opdraven Ander dan in oorlogvoerende landen zyn we tot opdrijving van om © proddctie in staat omdat het ons niet aan werkkrachten behoeft te ontluwken indien wordt overgogaan tot naar h is zending van meendere Hcihtinigen dat een eisch wordt van financieel beleid terwyl bovendien vËrechitlende arbeidskrachten kunnen worden gevonden door het tengevolge der mobilisatie stilstaan van allerlei bedrijven Het il alleen noodig dat er wordt aangepakt en dat da aanwezige weridcraehten zooveel mogelijk voor de productie benut worden De regeering zelf kon daarf misschien het voorbeeld geven door het verbouwen op staategronden die toch gewoonlijk elgendomonen hebben deze door verbouw productief maken en ook vele particulieren moeten ter wille van de genieenBchaip hun gronden voor bebouwing van ro fingsmiddelen afstfM Naast dit in gebruik nemen van wat nu óf ongebruikt ligt öf voor luxe doeleinden wordt aangewend moet dan een doelmatiger gebruik komen van wat reeds in gebruik is Dit kan vooral door het cheursn van grasland omdat bouwland meer voedende stof voortbrengt dan grasland De totale hoeveelheid voedende stoffen toch aanwezig in de van 1 HA land aflcomstlge tarwe haver aardappelen erwten boonen suikerbieten roaAr ook mat 6li ortelen is van 4 tot 10 maal grooter dan die anwezig in 1 HJl gras of hooi En ten slotte moet dan de bouw van handel ewassen zooveel mogelijk beperkt Worden De regeering heeft in deze richting al enkele staptpen gedaan Zoo is in artikel 7 van de Distributiew bepaaM dat door den minister i het algemeen of in bepaalde gedeelte des lands het verbouwen van bij algemeenen maatregd van bestuur aan te wijzen gewassen worden veiboden beperkt of niet dan voorwaardelijk kan worden toegestaan als naar zijn oordeel de verbouw van andere gewaaeen van meer belang is voor de voeding van meneeli en dier Ook zyn er premies gesteld op den verbouw van bepaalde gewaasen en is door de mededeeling dat op ftevoedermididelon uit de bouwstreek door de klei en veenheldeboeren niet gerekend mag worden het scheuren van grasland in de hand gewerkt De regeering moet echter in deze richting verder gaan Maar vooral ook de particulieren de boeren m de eerste plaats moeten meewerken van ganscher harte meewerken Die meewerking moet algemeen en van volle kracht zijn Het gevaar dreigt voor ons lülen Alleen door de handen ineen te slaan kunnen we het afwenden Jlot tolt dat de relletjes zich den tweedeu avond hiThaalde in dunkt ons het bewijs dai er geen clirik voor de pdlitiemoalregeten was ingekomen Hel ia te betreuren dat zoovele onsohuldigon de dupo zijn geworden I r zijn er wel die oer ene aan deo lijve hadden mogen ondervinden dat men over de dlatribulLD onttivtodeu ie Hoe de nwutallteit van Itet publiek is bleok to n de telegramiiRQ gepuUltcourd worden waarin meegedeeld werd dat er nilMchleu graan utt Amerika zou komen Men getooide in de krliigen der relletjes makers iu voU n ernst dat dit oen ninioesje waa een poging om ben zoet te houden golljk men üit ook ztig van de tweo ons ponlvruchteii iio aJa extra ranlsoen beschikbaar waren g old Hw dlstrlbutlo bedrijf hitter stede is inisscblen liet slechtot georganiseerde in ons land Terwijl ovural elders wordt begrepen dat in do tweede week van do broodka rt aanvulling hard noodig is tieelt men het hier pas ingezien nadat dio tweede week 4I drie dagen aau den giang was Er zijn nu toch algemeene oorzaken die leiddfui tot ontevredenheid maar oen speciale aan de HaagBcho dluIrlliuUeniothode ontloend apeolde wel een voorname rol Genoeg nu van die reilelies Het valt te vreezen dat zlJ zich nog vaak zullen herbalen aangezien het wel zeker Is dat do toestand ou ongunstiger dan gunstiger zal worden Do winkelier houd althans ernstig rekening met de niogi lijkhdd eener berhaUiig De primitieve biliideerlng hunner spiegel rulten die een naargeestig uiterlijk aan de anders zoo fleurige 8trait v gaf wordt op allo plaateen omgezei In ecu defliiltiove MorkwaardiB is het dat het ouderwotaohe rolluiktai stelspl weer in vwang komt Do roilulken abriok zal het druk keb M m UMiiw aal daarvMc im la ijoande rccJame zijn gomaalit Tot ver In do buitenwijken neemt men reeds zijn voorzo rgsmaatregielen Op lininoord heeft men ilch verleden week Vrijdag stevig verschaiiM Hel gerucht ging dat ttlniator Posihuma s avonds liet doel van de akers zou zljo eo In de omgeving van diens woning was men df uk In de weer om zich te beveiligen Do poUtlo zelf l eld ook rekening met dozo mogetijkhoid Jn t t schoolgebouw nabij de woning van dezi t veel geemaden minister was een polfliie poet gevestigd De afstand echter tot de Prlnrtegracht het siagveld va de rolletjes la Bulm veertig minuten gaansi en dus wan hot niet wel aan te nemen dat do oproerinakera zich zóóvcr van huls zouden wagen Hun helden moed gaat niet ve 4 vtnder dan hun weinig toegaokelijke stegen en 4loppea die hun een minder of méér veilige sehuilplaate biedt Het Is niet gemakkelijk te adviaeeren wat ir godaan zou kunnen worden om de rolletjes te voorkomen Indien het mogetijk ware de beruchte broelneeteo af te zetten dan woa aJ henl veel gewonnen 0 het mogelijk Is We gelooven van wel mita hot tijdig geschiedt Het eenige dut wij op Ix t optreden van de poJille hebben aiui te merken dat hot even ongeorganlwerd Eerste Blad we moeten trachten ons zelf te hripen door onze bmnenlandsche productie zoo boog mo j geiyk op te voeten en voor een zoo goedmogelijke verdeeling i soo oeconomischmogelijk rerbniik ran het voortgebrachte t zongen I UKIUVEN ÜIT DE UUFSTiLU cccC v u Efn journalist heeft nu oenmaail de ijshild in pacht en luopt met de Ideale orgaiii Qtie plannt Q in den zak Dat Is nu ocnmaul zoo het vak waarover mtia zijn scbouüers kon ophalen waarot or men verstomd kan zijn en waaraan uu etumuül niote te veranderen te in de laatste dagen van de vorige woek is iedere juurnaüst politic specialiteit en oproerbi strijdtT geweest in den Haag kan je dat gemakkelijk wezen want voor conüurreiitie van lieuech deskundige zijde vait met te vrcezt n Men weet er In de krfagen van de vaklieden preolea evenveel van ittju letjbot k over het oproer bestrijden en zelietjteidus en beataat et niet een weten ohappcdijk leer er over is nog niet ultgobroüd eun paedogogl van de straat Is dog niet Baaiti gelButamjerd iedereen kan m mag er du o er mee pratmi en leder qtag zijn opvatting ten beate geven Je weet toch om w gftn notltfe van gifnomm word Of de rellotjeB In den Haag erg zijn gowt ji t V Zij hebben meer ruAtou gokeet dan ooit een Haag ch reJlertje h ft gebost Indien de ernst van een opbtoolje beoor decJd moet worden naar de kapotte ruiten dan ie dat erg geweeet Tweede vraag aan don deskundig is bol optreden d r politie krachtig geweeet en doortastend Don eersten avond heeft de polUie ale ailtijd pen weifelende houdhiK aangenomen He leek met dat zij voorbereid wae voor zoo or zij dan ooit voorbereid kan zijn s Middags woa het al mi toen naui de monigte al een dreigende houding asin In hotiverre dit e n aanwijzing mocht bookm 2i ilen wiJ niet beoordoelen Het ia ona bij üllü vorige gelegenheden altijd voorgekomen dat te weinig preventief wordt opgetreden Men iaat bet rapaille uit zijn B egon komen en geeft het eornt een kans tot herri aKorens op te treden Dat schgnt nu eenmaal do techniek van het pottfo vak i te zijn Aarzelen wachten en het gevolg 1 dat het Ingrijpen der politie precies j samenvalt met het peychotoglsche moment wAiirop de uitbarsting volgt Enfin dat schijnt niet andere t kuimen m daarbij heeft men zich neer te leggen i M i ii N i i ian n i n i i m a P ü PP hetgeen ziel van zijn ziel 1 Dan zult gij nooit oen schilderij verkoopen Het allorminet uw Alpentragodie Hartstochtelijk riep do kunstenaar Daar denk ik ook niet aan Met asfi verkoopen Wilt gij miaschlen dat ik aan zoo iets denken zou Zeker niet Maar HIj liet haar niet ulteprdnm Denk aan mijn Doodenvolk van Malojft Alsof zlJ dat ooit sou kunnen vergetenl Vergeten dat blJ zijn Bcbitderlj dat den prijs van het kanton had verloregen dadelijk daaroip zelf bad vernietigd Overweld gd door do herinnering riep Maira uit Hk t was wroed tegxmover tt zelf Hij echter jubelde alaof hij met de verniet ng van zijn werk een groote daad batl bedreven Ik vcmIeUgde mijn werk widat n n vaderland i ct niet wilde b ben Eerst riepen zlj erover en daarna wilden ztj het niet hebben I Ik zou het hun hebben kunnm ten geschenke gpven Want ten geflcheniie hadden zij het aangenomen die age zielen Ik weet wat glj zult zeggen gendal het doodalag wae Het ts echter barmhaptigpr zijn krnd dood te slaan dan GT mede te an bedelen Vat overlgend mijn schuld betrcit Arnold Böeklin gaf mij en geett mij nog Ik betaal hem mijn echuldra met mijn at üiilderlj met mijn Alpentragedie Voor mij schilder ik het en hem zal het to ttehooren Initusschen honger ik als het moet Wat komt dat or op aaa Arnold BCokUn begrijpt mij Dat is een kerel Heere God Eeu volasakl kuneteoaar een velmaakt In Den Haag in Rotterdam en In enkele andere seden heeilt men den laatsten tijd ruiten ingegooid en met de politie gevoch i ten omdat men niet genoeg te eten had Het is zeker begrüpel k dat dat deel van het volk dat aich geen rekenschap pleegt te geven en over de oorzaken van vwschijn j elen niet pleegt na te denkon il arren moede tot gewelcbladen komt wanneer het niet te eten heeft Het meent gedeeltelok ook onder da ophitaingen van wie gaarne in troebel water vlsschen dat de regeering aan dit broodagabrek de schuld heeft en is nog naief genoeg om te denken dat het de j almacht onzer regeering slechts een woord i behoefde te kosten oen de wereld met kostelQk gebakken brood vol te tooveren Maar wie niet meer bet geluk van dergelijke naïeve kinderiijSte voorstellingen heeft weet dat niets ter wereld ook geeo Nederlaodsehe regeering momenteel voor een wUioende hoeveelheid voedsel kan zorgen en dat aan den algemeenen noodtoestand zeker niet ome regeering maar alleen de regeeringen der oorlogvoerende staten en aan den bozonderen noodtoestand van Nederland naast de wereldgebeurtenissen alleen Amerika Engeland Frankrijk enz sdhuld zyn Hoewel onze Rogeering van goeden wille i hèèft zij door een Éé optimistiscften kjjk op de dingen niet alle middelen aangegrepen die tot verlichting van den toestand kunnen dienen Een strenger optreden tegen de ontduiidng van de velerlei disti ibu tiemaatregelen zal zeker aanbeveling verdienen Maar daardoor la de nood slechts oogenblikkelük te verlichten en niet geheel weg te nemen En de toek mist bluft dreigend Het eenige doeltreffende middel blijft waar van buiten af niets te wachten is vermeerdering van de binnenlandsche productie Dat heeft ook de regeering zeker ook te weinig betracht ZÜ zorgde alleen zooveel mogelijk voor een goede verdeeling maar gaf er zich geen rekenschap van dat er een ti d kon komen dat er nieta meer te verdeelen was en er dus naast distributie voor vermeerdering van voortibrenging gezorgd moest worden One land kon ongetwijfeld meer opbrengen dan het tot nu toe deei maar vooral ook het kon meer gelÜkanaUg opbrengen wat voor ona leren oranisfcaar ie Tot nu toe Feuilleton II ÜSBILP J tiWg Ui Wi ig JllLSli Wff Bij een tragedie behooren er gewoonlijk twee Gij hebt er op uw schilderij slechts een slechts den man Slechte Juist omdat bet slechte do man ie maakt het mijn schilderij tot een drama Begrijpt ge dat niet Misschien zal ik het later begrijpen Zeker zuU ge dat Niet eem de gletschervrouw mag den man uit zijn enzaamheid lokken Eeuwig ijs rotsnwren en aigMmden storm onweder en wolkon zijn de maxAten waarmede hij worstelt Hrt is een TItvienstrij d Malra herhaaJde zijn woorden terwijl zij hem in de ooge keek Niet eoiia de gieteehervrouw gij hebt het destijds In Koma geschilderd In Rome Destijds Het is uw beele schilderij Toch wilt glJ het niet tentoonsteUen Neen Ook niet verkoopen olachoon Zij zweeg en wendde zioh van he af Siro vervolgde in haar plaats Gij bedoelt ofschoon ik het zeer noodig heb Het schüderij ia onverkoopbaar Gij hebt schulden geioaakt om uw életsdwrvrouw ie kunnen aoheppeo HIJ stoof op Ik vwkoop niet wni een atek raaau zelf is Toen keek ziJ hem weer Ua Is de g et8chervrouw een siuk van u zelf Iete ervan leefde eens in mijn ziel Ik rukte het uit In leder geval tienmaal zou ik de schilderij hebben kunnen verkoopen voor veel geld Reeib daetijds in Rome Uoar welk ku teiiur veriioopt worden Uaar de storm rukt den zwajten hemel op de witte aairde neder zweept de verderfbrengende uitwasemingen naar den eenzann Ze zullen hem omhullen toedekken begraven En ik zeg u t Qij zult dat aller voor uw oogen tot vervulling zien komen gij zult mijtt Alpenlragedie beleven In deze uitbarsting zijnen tot dusver vierborgen gehouden hso tstochtelijke ss oelens uMte de giansehe menech zich Sivo Com tien met de oogen van den profeet zijn werk voltooid zieodie zijn levenswerk Sivo Oourtten die ala kind de Mieeiïwvelden van zijn geboorteland tol zijn teekenta had gemaakt die als kunstenaar de bergen van zijn geboorteland de luchten en de v u van den Engadin zoo der werkelijkbel i getrouw had weergegeven dat het du menschen verschrikte en zIJ zijn Bcfaeppingiakiracht schuwden Het was de uitbarsting van den oppwnaensch Sivo Courtion die boven de glei echerB woonde en In zijn koninklijke eenzaamheid de liefhebbende vrouw tot gezellin lot hulpe biet noodig had die menschen nocè goden noodig had f lechts de goddelijke natuur welke hlJ op zijn doek opnieuw sohiep een natuur di hem gelijk WM Zijn suidetljk bleek gezlobt met de lichte tinitielende oogen onUijet dioor verwarde zwarte harea en dm golvenden UozeebaoETd gaf hutu op dit oogenblik het aanzi v n dwi demonlsohen genius van het oord Do Jcmge vrouw wier l elde en iev x Sivo C rtien atet noodig had btj hem en keek hem xwUgond atn Toen zelde de UeOuthbende uoht