Goudsche Courant, zaterdag 20 april 1918

idH da dtj rt Htiijt i iimkcr t Ging in d D blinde wog eu Juiflt een etelselmatlg optredeu liad het aan de ongeregelde massft s volk onmogelijk kuiuieo maken om door te dringen tot do UnoonAad Wauaoer de opdringcuie men i te ia de uauwe straAeo Is aanland is bet onmogelijk ze laairuU te verdrijven De burgemeester zal goed doen meteena een paar van zijn inapecteurs t belaateu met de orgeniiiftie van de politie tai geval van dergelijke relletjeH Wapneer deze goed la elkaar gezet U en men hedi dta het voorde H van een halven dag vooruit de oneeiyi eden te zien Aankomen dan is bet mogelijk ze te voorkomen Bodwiugon als ze er zijn Ib geen kunat ze voorkomen wel £ n dtie kunst heeft mem helaas In den Haag nog niet te pakken WaM Bchijnlijk omdat men zich van het vraagstuk noK nimmer goed rekenschap heelt gegcvm Blij e herhaling uit I Helaas wij reezen dat dit nlejt zoo 7al zijn nAQENAAR Er iH dan ook geen leden om te vreezen dat op den duur uit de knngen der werklieden verzet tegen den burgerl fken dienstplicht zal worden geboden Wanneer met bunne vertegenwooKhgers overleg wordt g iplee d IS medeweikiinf te verwachten ook daar heerscbt de overtuiging dat de bestaande toestanden het gebrek b tendlgen Ja vengrooten op zedelOUheid en wilskracht een noodlottlgen invloed hebben en niet mogen voortduren Het is begrjjpeip dat men in de iniklige canatandigbeden de Invoering van den maatschappelijken aibeldapbcht het eerste beziet in verband met rechtstreekscbe bevrediging van de eiffen behoeften der bevolkinff De zaak heeft echter nog wijdere strekking Het zal iu wel niet meer ontkend worden dat trots de hooge vrachten en den ttjdelUken ni vei4ieid bloel In weerwil van het oonsentwiprofyt en de oorlogswinsten en ruettegenstaande al het bankgoud en de ffDOotere g dc fers van Inkomens en verniogens het land aan het einde van den oorlog in waaifceid sterk verarmd zal zijjn meer nqg dan vroeger afhankelijk van het buitenland en minder dan weleer in staat om aan den vreemdeling goederen te leveren of diensten te bieden Vraagt men zicli af wat wij tegenover al hetgeen wü van elders zulten behoeven eigenlijk nog voor begeerlijks hebben af te staan dan is het antwoord waarschijnlijk met bemoedigend Tegenover die ongustige veifwuding nu welke op verschillend gebied merkbaar zal wolden bestaat geen ander geneesmiddel dan geoiganiseerde arbeid Aibeid toegepast allereerst op wat ons onvervreemdbaar goed ib den rijkdom onzer landen en onzer wateren Daar liggen de uitredding en het herstel en het heden en de toekomst stellen one in atoffel ken nn geen ernstiger vraag dan deze hoe kunnen wij de natuurlyke hulpbronnen ons geadhonken tot de grootst mogelijke ontwikkeling brengen hoe kan de arbeid van ons volk zijn kennis zijn achranderiieid eo zön vlijt zóÓ geleid worden dat het niet alleen In eigen beboeften voorziet maar overfiioudt voor den ruilhandel met anderen 7 Die vragen zuUen niet bevredigend kunnen worden beantwoord indien met zooals op een In nood verkeerend schip een ieder die daartoe beschikbaar ie verplicht wordt zijn geest of ziJn handen te gtórulken voor ihet behoud van allen te zamen en indien niet voorgoed wordt met onze erlatapraktijk om de belofte dat In Nederland geen honger zal worden geleden na te kwnen met door voortferengiwg van goed maar door uitdeeling van geld Aan de Bntwhe en DiUtaohe Rpg iingea zijn thans de c pgaven vtratrekt van hetgeen tot 36 Uaart 1 1 la verbruikt 2e Daamaaet zullen zidi ook in da toekoanat gevallen Uijven voordoen alhoewel zelfs de Huurcommassie overtuigd ia dat de betrokkenen aan de schade het ongemak en wellicht zelffl den nood die van het vergaten eener womng het gevolg zou xljn geen acbuld héfabeiL Ook deze personen zouden door het Steuncomité financieel of andenzms b v door bU hot zoeken naar een andere woning behulpzaam te zijn kunnen worden gsholpen do groote verdionaie van da StaoleoDDunlsflle li esteld UJ kon besluit van SAusuHtus 1906 dat zij den vinger heelt getegd op de wonde plok in de organlsaUfl der marine hierin bestaande dat bij de tegenwoordige regeling nlst met Juistheld la aan te geven waar de v antwoordelijkheid van den minister vanKoloniiSn aanvangt en omgekeerd De vcr awoflïdeiijkbeid is daarmee zoek geraakt C V nemen zal behoOTMi te worden voldaan aan den glMh van genoemde staatscwnmlsale dat de babartiiglng von de belangen van hit 1 der zeemacht In Ned Indlë dat een tuk iieeft te vervullen bij de verdod ing der kolonie tegen bultenlandsch gewt ld oKiet komen in één hand Maar er Is nieer noodig Het gaat niet aan o q ctn alzonderlijken minister verantwoord ilijk te stellen voor een bepaakl onderdeel der Uljksverdsdlg d de verdediging tob en deel van het rijk De verantwoordelijkheid voor de Rgk verdcdlg ng in voljen omvang moet blijven bexuMen bij de regeering in haar geheel Ook dan zaj med echter nog niet wezen waar de t cbr op aan wil sturen Wel behoort het beheer der geheels marine te berusten bij den minister ven Marine wel de verantiroordelijkheid van een afdoaide vordediging van Ned Indlfi bg d Hljksr emg tli o o t r de verdediging de Infc dkche regeering zal dienen te hooreu W vmr de voortdurende wisseling van miDiBiers en van regeertngen behoort tevens te leiden tot een algemeanen rijkaverdedigingsraad waardoor eerst in waarheid die verdediging permanent In één hand zou koueo te berusten Aan dien Kaad zou dan zijn opgedragen ds beeludeenng van alle vraagstuJcken waarover de oeslisslag ten bioUe bij de vier ministers van Marine Oorlog Koloniën en fiaaooittn zvii berusten De iwutrale ptut De candlOl nlUat der Neutrale Partij iH thans ddiniUet vaelgeeteld ten evt van do toetreding van verschillende Irac icfl UU liet Kunst en amusementsUdrijl heelt zij medo In vertMUid met de uanr dldateu eenlffa veranfderiagen en aaavullhigen ondef aaku Voor de a Tweede EAmerverklezIngen ztjn tHane oandtdaat gesteld 1 H J Ier Hall Ü J Koopman j 3 Careliiie van Dixnmelen 4 J L Coppejans 5 JaoMQ Ö W Mullens 7 U W ü Uane WerklMie alagengeirlleii Het Konlnklgk Nationaal SteuiMomlté lioeft aan do piaatöplijke steuuoonulé s In den lande het volgend rondeohrijven gezonden De steeds toenemende slapte In het slagersbedrijl ala gevolg van de ranfesoeneerlngamaalregelen vordert dat onder oogen moet worden gezien welke atappui door do B teuncoinité I dienen te wor den mvdemomen om In de bier optredende nooden te kunnen voorzien Hét Koninklijk Nationaal Steunootnlté acht het daarom gewenscht mede te deelen dat de hier bedoelde categforle onder de crlsls warklooiteo behoort te worden gerangisclitki Als gevolg der crlsls omfitandigheden In nood verkeerende slagersgezellen lullen dus in het algemeen niet onv hoord een beroqi op de hulp der plaateeitijke steunoomlté s mogen doen Waaneer de betrokken werkgever er de voorkeur aan mocht geven bet peraoneel in dienst te houden op voorwaarde dat aan hen een ftokere tegemoetkoming toegekend wordt lm de koateu der uitkeeringen die bij gednrongen verzuim aan het toch in dienst gehouden personeel wordt toegekend dan veikilaart het Koninklijk Nationaal Steuncomité zich In het algemeen b eld 1 8 deel van deze koeten vow zijn rekenbig te nemen Ibuuwn de patroons bet gebed bekostigen dan zou een zeker aandeel ter plaatse zonder verdere hulp of subsldleerlng van het Koninklijk Nationaal Steuncomité bijeei ebroobt dienen te worden Het Konuiklijk Nationaal Stcunoomité verleent dit subsidie uitsluitend onder beding dat de ultkearlngen 70 pCt vaahet gederfde toon bedragw Dragen de werkgevers eobiev niet Inflnanoieelen zin tot de regeling bij dan dienen de aanvragen der hulpbohoevenden op de geivone wijze door de plaatselgke steuncomité te worden bab uidéld en dus het bedrag der ondersteuning geheel afhankelijk gesteld te worden van de Individueele gezlnsbeboefwn ea MalneoaMtiui digbeden Het klein verlor OKioteeU Behoudow oavooizleiie omstaiidigbedüQ zullen In het genot van hibepaald klehi Voortbrentfinl en arbcidsplioht Mr A K Zimmennan schi ft in de 0 eon en SUttctisch Berichten over bet ontwen tot Inyoenng van burgeriyiwn aienatplidit Het ontwerp rust op het onaantastbaar jutste beginsel dat eveiuteer als yoor het publiek beboud der natie militaire lasten worden oj elegd voor het econooniscfa behoud maatsdhappelijke artKidsverrichtlng moet kunnen wonden g vordei d Het bouwspel dat ons land op dit oogenblik oplevert gebrekl dend en koudel dend op een overriden bodeon die èn Toedin amiddelen èn brandstoffen in niun mate kan opibret en is kortwec beschamend en dat no te meer otndat aan dde ons geschonken voorrechten zich paart een reusachtig groot ongebruikt mensohel k arbeidsvermogen gelegen In de tienduizenden en nog eens tienduizenden lethggaande weikelooeen in alle klassen der bevolking rU ken en annen mannen en vrouwen gezwegen nog van de zoo lang zameHiand toch wel eens te overwegen mogelukfaeid van demobib atie op grooter of kleiner schaal Niet lUleen vloeien thans natuuriyke hulpbronnen niet of ved karlger dan mogel jk wae maar w j hebben het zrifs men toelaten dat m den bangm tijd welken wij doorleven de atbeld fire ta lct werd In bedr Ten die voor het tofM k behoud van het volk voIatrdEt Doodiff ztin Zoo werd ten vorigren jare de g havenreserve met al haar groot nadeeten aanvaard omdat men meende niet op andere wUze de graanloseing voortgang te kunnen doen hebben Terwyl men in het wewten des lana ziob bittere ontbering in de verwaiming d woning had te getroosten lagen In het oosten en In het noordoosten ultgestNlcte venen onontigonnen of gerfveldice mama s turf opgeihoopt deelA omdat da arbeid was nedergelegd en omdat schippen hun diensten welgei den Dat eindeliik een wet zal worden gemankt waardoor aan dergeiykc toestanden paal en pert zal kunnen worden gesteW daarin kan men zich slechts verheuffen en hoewel aan Nederland veel ellende bespaard w zyn gebleven indien dexe wet er eerder ware geweest zoo mag toch in zooverre niet gesegd worden dat deze daad achter de feiten aanloopt omdat Juist in d n toestand waarin w door welke oorzaken dan ook gebracht z n het moeilijk is een voorzieniniT noemen wa faan ons land op dit oogenblik meer bïrfj efte heeft dan eene welke de mo elOiibitó opent den Nedeilandichen arbeid in dei vollen beschikbaren omvang aan te winden tfft ontvdkkelinff der natuurlijke rijvdommen van het land Het spreekt wel vanzelf dat tegenover den aibeidsplicht goede belooninir befcoort te staan en dat vwrroover aïbeidakracbten aan hunne woonplaatsen worden onttrokken een regeling voor de verzorging van het gezin moet worden getroffen zooale dit ia geschied voor de gezdnnen der gemobiliseerden In dat opzicht betoone men idch niet S Arlel met door ruime betaling van goden arbeid verarmt een land maar wet door betahneen en uitdeelin n in allerlei vorm en onder allerlei namen zonder dat daartegenover atbeid wordt verricht I ll ll HU I I MOraiINMTOI NB Batist Htaat hoog aaiugioschreven Het baliut trekt op hel moment weer veel meer 4e belangetelüitg dan eenlge sefzoens geledeo Het begint nu zoo langzamerhand zegt de Hanufa rier populair te iv orden en op één iijn te worden gcBleld met orgaitdfp diemet neteldoek en tuaaah Vooral In do meet fgne z den desaiu ziet hot er zeer go l uit Oewerkti piqué popeline co linnen costuume gn alle in bewerking voor het warme zomerweer en vorkrijgbaftr in een uitgebreide reeks van kleuren We kunneu niet IjcpaaJd zeggen welkef Mi dia kleu ren de voorkeur geniet voor deze cosluums H d intt fl k n donker oudroee veiscbeeu als VHQ ouds el groene nuance vinden wat meer aftrek dan tot nu toe het geval was wat óók kan worden gezegd van la De S D P er U de Visser in bechtenls Het bekende S D P 4id L L H de Viseer te Amsterdem tegen yfim dezer dsgeu ecu bevel tot inhechtcmsneming waa uitgevaardigd heelt alch gMtermkddag vrijvrllllg aang aeld aan het poOiUebureau aan de Klvlervlscbiiiarkt te sGravenha ge llij is vandaar naai het huls van bewaring overgebracht D arrestatie houdt alet Jleen verband luet de UMU e tatle welke aAnleiding gaf tot de relletjes te s Qravenbage maar zi geschiedde ook naar aanidding van de op Woensdag 10 April gehouden vergadering fn het Concertg iouw te AmGlird U3j op welks bijeenkomst belegd door het riaotselljk RevoluUonnalr Soclalieibch Comité De Visser aJs spreker optrad an deze vergaderlngi werd verslag uitgebïTLLht bij de bevoegde autoriteiten waarna in o eiieg met den procureur generaal te tl Gravenhege tegen De Vlsfler procesverbaal werd opgemaakt wegene t uilng Daarop volgde het bevel tot arrestatlo door de Haa be Justitie Naar d Tel vemceiat Is door de politie als ftetuife genoteerd de op de vergnderlng Ih iM Concertgabouw aanwezige verötaggieveï van Het Volk De voorbereiding van de gebette vtT dedigin van hei Kijk in vollen omvang Ml behooren te geschieden vanuit Den Haag Hanneer de waarheid van diloxLoma niet erkend wordt zal er nooit een behoorlijke voorbereiding van da Indische verdedlgiug tot stand komen Me iion In lotilii nooit soo volledig op de hoogte zijn van de nieunrste vindmgen op allerlei gebied sla in Den Htog De samenwerking lusechen de staren 10 Indiö en la Nederland ie gering en Ml dat steeds moeten Uijven De Indiwbe generale stof hangt geheel al van Inlichtingen uit Nederland eu z ou bet grootste deel van baar werkzaamheden beter in Den lUaag dan te Buitenzorg kUDnen verrichten EveuzoO Is b t gesteld ma de maruieataf te Batavia üp de regeerlog In Den Haag zal de verantwoordelijkheid voor de ooriog voorberédiug ook die van Indi moeten ruaW de Indische r eering zal echter ge toocd ddenen te worden en van haar adviezen zal een nuttig gebruik gemaakt kuuun iiaii i Wafr d Ai TinBr MH 5 moet de In sohe regeering medezeggen scliap houden over enkele instellingen £ OQMa b bU Marme liitabl jhvment te bwrftbAj omdat dit ook tot aanMmw en hars eNiag voor de Oouvernemeots Marme zal worden gebezigd events dit tot nu ne bet geval Is Hel gebruik In oorlogstgd van de op dez wijze voor Indië gevormdie weermaohl zal echter uitsluitend dienen te berusten bij den Qouverneur Generaal Mx dit gebruik en de oorlog vowberelding zijn twee geheel afzonderlgke xaken el iiHHjt de G G ais opperbevelhebber geheel op de hoogte zijn van het plan van verdedjgéag voor de uitvoering waarvan rfe hem toevertrouwde weermaobt word georganUeerd BINNENLAW Graanvooratening Tan Nederland na den Mfo Van bevoegde zijd wordt aan de N R Ct medegedeeid dat reeds thans maatregelen In studi ztjn om ervoor zorg te dragm dat Nederland onmiddeltijk na den oorlog over voldoende girUQvoorraden kan beeoUkken Zlooda de plannen een vaaten vorn zullen hebben aangenomen zal hieraan verder pubI itelt worden gegeven Kante Kamer RuMlache staat sachutd De urinister van Bultonland be Zaken deelt In rijn Memorie van Antwoord nopeni de begxooting aa ii de Eerste Kamer □ Hde dat hg M Ur Jt goM e lijn heeft er ocht onder de aandaoht van de Pultsche Kogeeiin te brengen dat nu Oria ajina zich tegenover de IXiitflchc Uoud M van Bohuldforlei en voorzoover betreft de leeningen welke giediond hebben voor de uitvoering van openbare werken vttrplitlit heelt tot betaling het onrecht zou zijn aan neulmie houders dier fond sen betaling te onthoud waar bedoelde ipeiungcn teo deele door de üuitsohe ban klers hier te lande zijn gicplaatst ilr Me giezant had tevens In opdracht aan de DuliBcbo Uttering te vragen of niet harerzijde met Oekrajlna een voor Noderlandsclie houders bevredigende oplivwino ten deze ware t vinden tbëgklün Kon Xat St uneomité en Huuropzeggingswet In verband met de inwer dngtredlng der Huuropzeggingawet beefó het Kon Nationaal Steuncoamté een bn f gencbt aan de plaatselijke rteunoojnité s waarin het deze aanspoort zooveel mogelgk samenwerking te zoeken met de huurcommasaiea en waann het aangeeft tot welke bemoeiingen de comitó a zich in den vervolge kunnen bepalen Nu de wettelykc tegebng tot stand la gekomen kan een bemiddelend optreden van het Steuncomité vervallen beboudens het volgende Ie Er zulloi huurders kunnen zijn die teun blijken te verdienen doch wier beroep op de Huurcommisflie uithoofde van hoezeer met aan schuld te wijten wanbetaling der huur aanvankelijk weinig kana van slagen heeft Wordt een dei ltjke huurder door het Steuncomité tijdig geldelijk gesteund en daandoor in staat geateld de huur alsnog te voldoen dan achijnt de mogeluklbeid met geheel uitgesloten dat onder omstandigdieden ter beoordeeliitf der HuureommlssJe ook die hunner van de bepaling der artt 1 en 2 der Huuropzcggiugswet gebruik zal kunnen maken siuniig met parelmoeren knoopjes het effect nog verhoogt In zooverre schynl er dua dit jaar niei dezelfde tendcnz Ie bestoMi voor ISTOotf parelmoeren knoopen als garneering Ongetwijfeld zijn de zeer hooge prijzen van dere een meer dan sprekend bewijs dat de wMch rok siand zal houden Nieuwe zom rrokken van de daarvoor bestemde stoffen foulard aatin enz zijn nog flteeds weinig verscfaeneo maer als bun tijd di r is hebben ze groole kans veel opgang te maken niettegenstaande de prijs zeer hoog zal eljo Behandeling van wouden met p e Sr o I e u m Tö de iiierWwiardige verraaflingen van dezon oorlog behoort het succes met allerlei nieuwe antiseptlsohe middelen Zoo deelt Dr Krtgllnger een Oultsch geneesheer mee daf hij verrassende resultaten verkregen heeft door geinledeerde wondm met petroleum e behandeJen Deze geneesmethode was doSr hem In de vee artsenij herhaaJdöiijk met suecessen beproefd en zij schijnt ookf voor mensehcn ultersjt geschikt ie zijn Dr Kreglingei legt In petroleum gedrenkt rerbandgaas op de wond De uHwerking IS Tcrransend i de wonden wordcBi snel zuiver reeds na één verband vertoont de wond ftwi gunstig aanzien de huid verloont geen ontsteking en de elterlng houdt op De wonden zelfs zeer oude hesien buHeqgewooq snel Voedaamt draaken Geeft aan uw Irlnderen nooit alcoholhoudende dranken dus ook geen bier stout ef wijn taa t a atet wUanakev da dMr Stapelgroentcn Het Bureau voor Mededeellngen in zake de Voedselvoorziening meldt In aansluiting aan vroegere berlciiten kan over de etepelgroenten nog bet v lgende worden medegedeeld Tot S April zijn In bet geheel afgeleverd 13 851 vaten pronk en suijboonen lu voorraad waren toen nog 171671 vaten van eigen inmeAk en 8000 vaten verkre gen door besohlkbaarstelUng In het geheel dm 36 671 va ten het dubbele van wat In het winterseizoen werd verbruikt Deze groente Is goed houdbaar i kan dua nog gpregeld worden afgenomen Ook van zuurkool Is nog genoeg aanwezig maar deee moet nu weg als het weer te worm wordt Gelijk wij In het vorig bericht reedb hebben ulteengezelr hangt het van de weersgeeteldhetdi af hoelang roet de Verstrekking van verschuilende stapelgroenten kan worden voortgegaan Het voorjaar van 1917 warf eeer koud zoodat toen de groen en lot VTiJ ver In het jaar konden li Ü HJ I 1 II LB J 1 a voedsel in zit In een gulden stout zitten nog niet zooveeU Gewen do kinderen nicft te vroeg aan theel en koffie zg hebben aan dergelijke genotmiddelen in bet geheel geen beSoeite Wees ook zuinig met versnaperingen Maak er geen zoetiekouwen van vanouds Is bekend dat dit geen pittige mensohen wordeoiv Suiker chocolade en cacao moeten versnaperingen blijven Voor voeding deugen ze niet Als Iemand met zijn maag of darm sukkelt worden hem deze stoffen het eersl verboden hij beeM heit doorgaans reeds zelf bemerkt dat bij er niet tegen kan Bhjkt daar niet uit dat diezelfde stollen ook door mensebeu die gezond zijn en dat blijven will 4i zeer matig moeten g itittigd worden Omtrent de voedingawaordo van chocolade en oocao bestaan overdreven voorstellingen caicaoboonen b vaitcn niet meer voedende besèa ddeelen dan bruine boenen welnu 1 Ulo beste cacao ia lO maal duurder dan 1 kiio beste bruinf boonen en als het bruine boonen betreft dan laat gij u niet wijsmaken dat 3 suikerlepeds met wat wartn water oangeniengd en voedzaam kopje geven Gebrek aan eieren Nu we voor het feit staan di de Jecen dmii en elecht te krijgen zijn zal het gabruik ook alleen weer worden bmerkt ot zieken en zwakken BiJ bet hereidetti van grom en soepen zullen eieren du ook zeldzaamheid worden en zal men het eon dw dezen moeten stellen In het tijdschrift In en om de woning lazen wij onnlg fkiUlge weiden voor bel berMden van groenten o soua die II bier laten velg lossing Onzc nood en de vreemdelingeii De minfster van Buitenlandbobe Zeken heelt ter nadere beantwoonUng van de vragen van het Kamerlid den heer Van Veen medegiedeeld dat de Dulteohe Kegeenng zich bereid beeft verklaard wanne liaar dezerzijds maaudelijkecbe ppgaven nopens het door de DuÜsohe krij s gevadigenen verbruilile grawi bereikten teliens gelijke hoeveelheden ter vervanging daarvan te zeuden nen Ingezet zoodanig dat do streepen ge heel tegenovergestelde hoeken vormeo met de overige deelen v an den rok Platte zakken gevtin weeir een derde tiiciii g aan de modellen Een rok van gewerkte taffetas heeft een tunica die van achteren dwari over den rok loopt terwijl de onderrand aan den rok is bevestigd aldus een sooï t tour nuremodel vormend Dit kan ook worden nagelaitCTi eo alsdan beeft men eenvoudig een rok met e D gewonen overrok Deze tunicas en banen mogen vrijwel zoo lang of zoo kort gemaakt worden ala men dit zelf wil de breedte en de wijdte kunnen naap verkiezing geplooid of gerimpeld worden I ze afzonderlijke costuiimrokkeu zijn In den regel 2 meter ongeveer wijd even als dii hrt gcvsl is bij japonnen en mMi olcostuuni rokken Enkele modellen zijn nog weer gegarneerd met zijden of garen borduursel en galon N leuwe zakken voor weaeh slot rokken De wasobbare rokken zijn aldus de Uanufaeturier nagenoeg In hetzelfde model gehouden als de atof en zijden rokken met dit onderscheid dat op de laateteenoemde de zakken veel groot r zijn Modelten van wit piqué popc ne en gabasdWie worden dHtwijl voorzien van aardige vlugge zakken In allerlei vormen maar toorts mogen ziJ een uitpuilend model hebben Men heeft zakroodellen die van de ceintuur afhangen Ingezette zakken met ingeklpte en looze openingen platte zakken met twee of drie patten van afwieseleode lengte en zakken aaneengeknipt mat een oaliltuar Deze alle leenen zich tot een groG rer oheidenbeM vsn model waarhiij een vw UICIUCNOUB III£H1ÜUTI U J Moofd Gistermiddagi heelt aan de iileine Veenkade Ai in den Haag de aiidaar wonende SOjOTige P Verhaar xijn hulshoudster met etii revolverschot van het leven beroofd waarna bij getracht heeft zich zfU van hM levea te benemen In zorgelijke toestand we V naar het Gemeenteziekenhuis overgebracht Omtrent de beweegredenen tot dezen af ihuwelijken moord verkeert men nog in bet duister De bewoners van de omllg cnde huizen opgeschrikt door de revolverschoten en bet geroep van mioord melden ijlings toe en vonden V en zijn huishoudster badende In hun btoed De inmiddels gewaarschuwde politie stelde een onderzoek ter plaatse in Verhoor die volgens de boreti er goed bij zat schijnt deze wanhoopsdaad gopleegd te hebben uit minnenijd staking der miuUtie arbetdtffB WIJ rernenien dat aan de Artillerie Inrichtingen de volgende bekendmaking Is uHgegev Aan het personeel wordt bekend g aekt dat hedenavond te tïlft de Inrichtingen aan de Hembrug en Kattenburg voor onbepaalowi tijd zuWen worden gesloten uAan hen die het werk niet hebben gestaakt zol gedurende dien tlid vol loon op de normale dagen tot half 2 na K worden uitbeta ild et tijdstip wftwop het werk weer zal worde hervat iifct tijdig worden bckerid gemahkt iiHflt geheels administratieve personeel 1 tot nader order op den gewonen tijd moeten komen De areoöe Op den avond van den dog dat de werkpitttaen van de Hembrug gwloten werden ju verscheidene werkwlfllgen die des vond9 aan het Centraal etatlon terugkwa g Qp versol tlende punten In de stad Miwaeld waarbij zich eetdge rumoerige jMmeelen hebben fgs peeld De poUtle ken Blei overal en voortdurend bsaeheraag verleenen By aankoM van deo tweeden werkllc wtrafn h In de bourt v b hM Oroote zakken op z ij den rokken In Ve zijden rokken heerscbt vooral groole vea aohcldenheld wamt men staat hicT voor bet gevat dat men kSezen kan uil eoii ÉTOOtar aantal nieuwe stoffen VetecbilJend gevormde lunlcais banen en zakken letden tot menig aardig effect Alleen op dezen zijden rokKen ziet mendebreede groote ingehaakle gakken van het afgeloopen seizoen en sommige gevallen zijn deze bijna evwj groot als de gewone hrelwerktaesehen Waar de nieuwe geetreep tel zlHon Moffen zijn gebruikt zTjn gee tgenaardlg nslhade dl L t er op na hieM om zlJn vingera le was namrilJtE reeds mest don veortl jaar zijn gewoonte em ODoUMlMkaa dat hg des morieM wan opgsstaan sen word bewaard In t zachte voorjaar echter moesten de stapelaro Dtea veeleer dor worden opgeruimd Wij wezen ecb ter reeds op dat dit Op de hoeveelheid die verstrek ie geen Invloed bad uitgeoefend soow VMi kool als van ulenU belangrijk meer godtatribueerd dan verlede jaar Nog sterker zijn de vetsoUb len wat peen en knolrapen betreft In ronde Oijfers werd In 1916 17 g everd 6 mllUoen K G peen en 7Ji mil ISocn KG koolrapen en la dit Jaar ifi mlUloen K O peen en 19 mUlioen K G kuolrapeni Ten aanzien van gele bewaarkool kan hieraan oog worden toegevoegd dat daar aan aaavankeiijk Jj mooht worden uitgevoerd maar dat die uitvoer ia gestaakt oan aan de aanvrngen der gjemeente t voldoen In dit verband mag er op worden g wezen dnl In venwhddene gemeenten niet met beleid U gibandeld Vaak Is er te vee besteld ol werden groote reserves verlangd terwijl dan later bleek datniei voldoende zorg aan bet bevaren waa besteed Zoo wae aanvankelijk de vraag van spercleboonen zoo groot dat er wegene den slecbten oogst van deze groente niet geheel aan waa te voldoen Verschillende gemeenten hebbrai later echter vaten speroleboonen teruggezonden 3dat er Id de gemeente geen bestemming voor was te vinden Herhaaldelijk weid ook aan de groenten centrale gevraagd kool pees en uien die niet meer In gioedeji toestand waren naar de drogerijen te willen zenden Vaak bleek dan dat de groenten niet g oed waren opgeslagen geweest Merkwaardig la ook dat In dezen tijd van voafeelechaarBchte van de nogaan we ige groenten niet meer wordt gebruikt Dit Is niet alleen het geval met uurkool en snljboonen maar ook met kroiten Weten die toch een gemakkelijk beretóbare smakelijke en zeer voedzame groente uitmaken Een verbouwer te Bovenkarspel bood dezer dagen aan SI lüstrlbutlfl bedrijven waaronder die der g roote gemeenten kroten aan tegen 4 ct per KG Hij ontving 2 bestellingen leder van 1 wagon Een ander vertwnwer di hetzelfde artikel aanbood kreeg niet ééa Mtelling Van de groote gemeenten kwam geen enkele bestelling lu ï Ook de Julienne gedroogde oenten gaat slecht weg Wij hebben er reeds vroeger de aandacht op geveatlgd datdt kwaliteit van dit artikel dit jaar zeer goed la De winkelier behoeft geen Jtlilenne van het vorig iau die minder goed van kwaliteit ie te verkoopen omdat hij zijn voorraad doarvoo met vergoeding der vraobt kon terugleveren aan zijn gros sier t cen fectuurprljs Het publtek behoeft dus alleen Julienne ta koopen van oogst 1917 wat op de pakijes vermeld staat Met deze Julienne is een va en smakelijk maal te bereiden TMit vMi bntiM boesMi De genteentetraod van IJssehmnde heeft gisteren met algemeene stemmen besloten 10 HA weiland tn buur te namen ten einde deae Ie scheuren voor de teelt Van bruine boonen left bate van de volksvoeding De gemeenteraad van Oudenboom laai voor dat doel ruim I H A wellandi snbeuren en de gemeenteraad van Zuldland 10 P A De geineenie de BlU heelt nadat zij reeds 12 H A bouwgrond gehuurd haeft voor lunxijes voor da arbetóer th i8 nog Isa HA weiland gehuurd om dit te scheuren ten behoeve van den verbouw van biuine booneib IAN SN ZEHMACBT Unds Defensie De tuil t zee 2e kl G A Dognelie bepleit In Vragen van den Dag d instelling van em jjwrmanenten rijksverdediglngsraad voor Nederland en Koloniën Vooral laat bij aan een bistorlBOh o erzlcbt van de vele flpglngen die In den loop der jaren reeds zijn beprosM om meer eenheid en voslbeld te verkrijgen In ons delensle belsld Hij wUst op 1 m umireni ae NtUte groenten als postelein en splnaele é hrt lh ISÏr waarvan men het vocht dat zij onder het koken loaialten toch liever niet weggiet omdat men zeer terecht hecht aan de voe dlngawaorde van dit vocht zoo rijk aan voedingHiouten worden vlak voor heB opdoen qog al eens gebonden mei eieren ol eierdooiers Nu giet men het vocht evMi niin weg maar wij binden het terwijl het kookt met een beetje aangemaakte sa go of uioïzena of bewaren het voor soep Rabarber en appelmoes kunnen zoo droog gekookt wordfn enkel met het water dat er bij het wosachen aan blljt hangen da er voor hel binden van tiet vocht geA ei behoeft doorgei oerd te worden Moobt rabarber wat vochtig blijven dan kan he4 vocht z€ r gQed met wat sago gebonden worden El verzacht Ofdi he scherpe zuur van appelen ep rdiarber een stukje boW doet dit echter ook Onze dure Hollandsche elersou gebonden met eieren en boter is nu oMtebe talen Men kan ze geheel weglaten maar men kan ook een surrogaat maken van boter en bloem dooroeng roerd en daaraan water azijn zout en nog een atuk boter toegevoegd Een filasaua en een mayonnaise te maken zonder of elocbts met tfoti enkel t4 Ujkt onuitvoerbaar Toch smaakt een stosoui van olie asijn peper out mostsrd leta suiker en zeer fijn gesnipperde uil heel goed Als mayonnaise Is zeer goed t V bruiken een beetje water en azijn maög gebonden met BMtiTzMia en daaraan toefp voegd olie peper zout mooMtd Cenkasl etaUon vol met stoker Een sterk detachement meréohaussée s huzaren en politd ruiters was daar opgesteld teneinde do werkwilligen tegen molestaties ta besdherraen Enkele charge s moesten uitgevoerd wordwi terwijl ecnige straten door depoUtte afgezet worden hetgeen echter niet kon verhinderen dat op den N Z Voorburgwal Damrak en ook In andere straten werkwillige gemolesteerd werden Op het Damrak wilde een oikKix een werkwillige die mlsjiandeld werd Ln bescherming nemen Het gevolg was dat de stakers ziob tegen hem keerden De ofWcler trok zijn sabel doch moest In bet politiebureau Warmoesslraat den wijk nomen Op do Lindengracht kwam hei tot een ernsttigc bolsung Een agent werd mishandeld werkwllligien en agenten moesten in een winkel vluchten Een man dlc even bulten het raam van zijn woning keek werd door em kogel getroffen WIJ icaan In het Maandblad van de Ver voor Vrouweokiearectik Mis dr A u y p e r t Vrouwenkiesrecht IsTPe Standaard eds nog tüet gonscb naar den zfin t Woord Is zelf al onnatuurlijk Steit U voor teen klezerln I Maar geaohte Doctor Kuyper Taalbespeler groot stylist I Hebt gij zooveel Dultuch gelezen Do ge ln t Nederlondseh U vergist P Kent gij IiBiTlng tf teressen Een verkieEingBagentln 3chi derinuen of boercssen Negeres of noaierln Zijt ge t faeelomaal vergeten t Wat een vrouw doét maakt haar Is letsl geestelijks haar verriobUng Dan Is t e en ster blijft ver Kieooreesen wel die maken Naar haar keus een stipje zwart Bij die gecstlijke verrichting Houden ZIJ hoer vrouwlijk hart In hoort bij een soortbepatlng Tijgerin wolvin boerin Hertogin is men geboren Zóó treedt men he leven ln nDultsohe blijft wot zij ook doen moog Aertztin Nfthrin steeds maoi ln Maat wij worden klezeressen Doctor Kuyper zal t nog zien E van dar Hoeven Uit d Geudiok G Mhi dciiU De ongeregeldheden Het WO dan op Zaterdag 26 October dat de heeren baron van Wasstnao en Utlllem Paauw met den seoretoris den heer Pielat s avonds om zeven uur te Gouda kwamen oU oomralssorlssen van deu Prins Ia de koets ven burgemeestJc van Strgen reden ze naar don Doel waar men hen welken heette Aan hen weiden 4p jQiue en ingelevezd Dinsdags daarop vertrokken zij weer naar Den Haag vanwaar ij op 1 November terugkeerde Al dien tijd wa en de burgers onder de wapenen geMeven Den tweeden November dua juist een week nadat zij hier voor t eerst kwamen werd de burgerij geschaard van den Doele lo aan het stadhuis en hisBchen dien baag van mensohen reden de heeren naar het stadhuis waar de nieuwe vroedsdiap zich bevond Do oudowaa n l op eigen verzoek afgetreden Een proclomaiis van den prme werd voorgelezen waarin de prins zljaweMOh te kennen gal de rust te willen herstellen en dot de regenten hiertoe hun medewerking wilden verleenen door afstand te doen van hun functies om het gesiahilwat ontstaan was tuseoben hen en de burgerij geheel uit den weg te ruimen Zlj werden door den prins tiedonkt voor de diensten aan Gou beweaen ai er werd bepaald dat men ben niet het minste ln den weg mooh leggen men ook niet nwcbt djEnken dat zij zich ook maar eenlgsidns mfiMragen hadden Tot burgemeesters werden beooemdi va D W Lestevcnoo mr Willem van Strijen mr G Suijs KomeÜs Ar chenboudt De lijst der schepenen en vroedschappen la te lang om hier te laten volgen Op de verzoeken lot den prins gericht werd vrij gjunstlg beschikt Zoo antwoordde de vorst op het verzoek om voortaan alje awiAm binnen de stad te vergeven cUl zulks strijdig was mei de wet maar er zouden tot geen ofllderen worden gepromoveert dan mensdien die het burgerrecht zouden hebben gekregen door geboorte of anderszins an bij het vergeven van ambten rooeaten de burgers voorgaan Het doorvaargsld dat van de schepen geheven weid zou aan de armen besleed worden voor zoover als dat gebruikelijk was De burgers van 60 jaar zouden van hun schutterijdienst worden ontslagen en behoefden daarvoor nlet9 te betakn De Krijgsraad kreeg het reoht alle ambten van de schutterij te vergeven behalve dei van wachtmeester De gilden zouden gehandhaafd worden Inhun rechten en als daar Hntrent abuizen waren gedaan don konden de burgers slcb op deoente wijze enden tot destadsregeerlng die tevens door den prins werd aangemaand daarop wel eerieuselijk te letten De vrouwen van 50 jaar koudon weer op preuve worden geadnitteerd ln bet Oude Uannenbuls Twee k rkmeeaterewM den voortaan uit de burgerij benoemd worden en bij euraloren aan deLatijnsohe scholen tan en predicant wi de toegevoegd Evenwel verklaarde éé prlne ilel ttkunom treden ln M vercoek da KatholtekoB vrij te adllan vm M i sehouiegekl de bruggen ln en om dostid Ktrden vrijgesteld men mocht er voortaan over rijden en slepen aoffveel men wilde Hot Middelburgsche Veer ten slotte werd weer ln de stad gsfaracht op zlJu oude plaats Gr904 eels had dus de burgsrlj haar zin gekregen en de prins bad zkhdoor zijne bceoblkklng ln deze opnieuw zeer bemind gemaakt De udiekeode schrijver aan wiens boekje lu 1748 geschreven wlj deas gegevens oRtteonden besluit met dezen slotzin God geve dat alles aa ln slUte blijve die de goedkeuring van de gajMohe wereld nc age gelijk het gaosche be kid der Burgerij tot noch toe dat heefi gehad zoo suUen de Starren Inons Wapen ln doorns hersdiapen wordeni o de Doome Kroon die het SobUd ooiringt zal met rocen verdert wordaot gekoostert wordende door de stralen van bet Vorstelijke Huls van Oranje wiens Eere en Glorie duure Wt bet eind der dogen ttij hadden bet anders en korter gezegd al is de bedoeling dezelfde PREDIKBEUILTËN ZONDAG 21 APRIL OOUIU RBMONSTRANTSCHE KERK 10 u vjn Ds H V ABSBNBELFT ST JANS IK 10 u VJn Da J BORGER 2 u njn Geen di Mt 6 u n m Ds G J DEUR KERK PEPERSTRAAT 10 u vjin Ds J W BERKBLBACH v d SPRENKEL 2 u n n Ds J E BUL LUTHEBSGHE KERK 10 u v ra D TH SCHARTE BOSKOOP REMOKSTRANTSCHS JCSRK 10 u vjm Ds A JAGER NBD HERV KQRK 10 u vjn De NIEUWBÜRG WADDINXVEKN REMONSTKANTSCHE KERK 10 u V4n Ds LIKI £MAN NED HERV KERK Geen vpga ontvangen MOORDRECHT NED HERV KERK 10 u v ni Ds A TH L VAiN DB VEN GOUDERAK NED HERV KERK 10 u vjn Ds VAN WILLENSWAARD uit Kriniipfp ajd IJosel STOLWUK NBD HERV KERK 10 u vjn Ds F A FRANCE Af dt idsr da EVANGELISATIE GBBpUW lOMl u vjn en 7H u n m De ïïeer P ZUKLEMA te AnteldeHAASTRBCHT NED HERV 10 u vjn tSb V V GER KERK 10 u v m Preeklezen 3 u n n Da T SAP van GroudfL GOUDA WOENSDAG 24 AprH 12 u n m Ds J W BERKELBAOH v d SPREïNKEL HuwelU1tBinc g ning HPOBT VeelbaL Do wedstrijden voor morgen ben kalm maar met nduder goed programma de aandacht Is geheel gevestigd op de kampioenswedstrijden voor Nederland en daardoor la zelfs zoowat weggevaagd de toch altijd roenrucbte wedstrijd dpartoDFC waaraan voor Bpartai nog een herinnering verbonden Is vóór 2 jaar geweldig klop gehad t hebbeu De kompioenawtdstrijden gaan voor alles en er nullen wtl niet velen meer ln den lande zijn die A ax niet den meesten kans geven Ditmaal wordit Be Qui k ln Gronln gen opgezocht en moet AFC naar Vl iem il ook de laatste is der belongsteUing echter overwaard omdat vooreerst de vraag njst hoe zal de kampioen 1 B ziob houden legen da kampioen van het Zuiden Üok de Bekercompetitie is wat ln het gedrang gekomen al komen w er edkele Ie kla jers tegtn lagere clubs bijv HBS tegen RCH PVV tegen Victoria Forward tegen V UC en MSV tegen Xnrxes Voor den Goudscben voeibalter is echter heft meest belangwekkende de wedstrijden op het Sportterrein om den Olympla beker Vooral wordt gesproken over de zware r tij van Olympla tegen HFC En toch die van Hercules en Hennes het meeet van belang Eén der Ie treffed van 1 A t a 1 A von 2 uitstekende ploegen Voor ons stoet bet niet vost dat Hercules zooverre superieur zal zijn Wij vernemen dat Hermes met één InvaUer zal spelen men Is er dus ook daar von ovwtu gd dat de strijd zwaar zal zijn en ongetwijfeld stoat den bezoeker een moolen hoo l spannenden strijd te wachten Von HFC Olympla hoorden wlJ dat H FC niet volledig kan kom i Inderdaad jammer want wij hadden zoo gaarne eens het kracbtsverwhll gezien Olympla U geheel volledig met ultzondrring van de Wilde die van zijn knieblessuur nog nk4 geheel herbtetd 1 In zijn plaats speaCt Steonsma ln de voorhoede De leidingvan HerculemHermes la opgedragen aan dsn heer J K G Grootsmeljw die van HF COlympla aan den beer M M Schim von der LosH Jr beiden seheUareehters van den N V B Wij vernemen voorts dat het Harmonie gezelschap JuUano van de Kon Stearine Kaarscnfatwlek Gouda de wedstrijden met muzlsknuinmere aal opluisteren WIJ gelooven wel dat er mornn belangttelliog op het portterrei i Rtf zijn I Voo7 den ff V B zal ges eeld worden WoerdonTOP ts Weerd ni voor de wissel krolee mpedtie en voor de Ie klasse deo morgena 11 uur TOP 2 8eboonhovm Bij d lo zullen wIJ TOP wel sla vlnBior zien bij de laatste hangt dit geloovenwlJ veel af von de opkomst von Swhoonhoven VAJBU Wit of iwart U V D sobrgft in het HbU i Er zal nooht fflouotfuvre worden gehouden alarm iiiorsoh kauipemeuL De Mtaljons staf alls oliicwren hebben een zenuwoobtigen dag Ue commandant Is een lasUge kerd hij iietmtt alles zwaar en ernrtlg op De kaIJiiBins latten iu peotltf houden over hunne v ompMgnias de luiteuants possen op dat er geen kiutopJc mankeert De maijoor Jieelt bevel gegeven met bet oog op de koude voorjaar nachteo dat Olie monscbappen hun dekens met zich moeten meenttuien Zhn alle rlfmcn wel lu orde om die upgeroJfie dingen behoorlijk vast t snoeren op ds ransels f iM oHif ren sivksn de koppen bijeen nadat ze voor bet laatst de onambreeszga laugs gegaan Ze zgo allto vat zenuwachtig mot het oog op de komende dingen an deu nacht Hun bataljons oomQiandanl ln staat ougezouten standjes uit te deelen wanneer niet alles stipt ln orde i En met dis dekeu rollerlj hapert r bijnai altijd wat 1 iHei geftprek in de elHctera eautlne loopt dan ook uitsluitend over de dekens AU die dekaelsche dekens er moor i tet waren I Ieder moppert er op aijn eigen manier over Zulkq beroerde dekens ook t Nog geen hail uur zuUen de monachappw geioopen hebben of de hellt Is hun deken al kwijt geraakt I Die leeren bevestiging is onpractiscb Ala de boel eenmaal aan het glgden gaat kun Je niet van Je Mldaten vargen dat ze onder deu marsch do riemen weer opmeuw vastmaken Na den eersten kilometer zul je de ellende al beUven I Dan is er een der ofllderen die een lumineus Idee heelt Weuurom worden ds dekens niet vaat genaald op de ransels V dan Is er geen soldaat dis zijn deken kan verliezen I Het Is een denkbeeld ala een ander De ofUclerra kij ken elkaar aan Waarom heelt elke soldaat naaigaren bi z n ransel als ie dot goed niet gebruikt En hoe sou je dot garen beter kunnen gebruiken dan om een deken op den ransel mee vost te naaien f De snuggere olllcler wordfr door nljnkor meraden gecompUmenteerd Maai d r Is een oude dienstdoener die zijn beswaren laat hooren V rbeel je dat Je aoo lata ulthoalde zonder ollicleeltf Inatruetle I hij zou je bedanken Geen beletsel 1 bewttni de onderen dan worden er maar dien overeenkomstlge instructies gevraagd aan den majoor 1 Dus wordt gezamenlijk besloten dat men een adjudant naar den ongemakkelIjksiH maijoor zal zenden met bet venoek ol hlJ wil voorschrijven dot voor ditmaal de dekens aan de ransels sullen worden vastgenaaid De majoor bev t zich ln ean niet al t bleobt humeur En zonder idtstil keeit de adjudant terug met de ln blauw potlood in margins geschreven majoorlgke opmerking jAftl 4stna hicn met garen Maar de concientleuee koplleln die reeds de eerste maal ziJu bezworen bod kenbaar gemaakt Is nog niet tevreden Alles goed eu wel laat vastnaaien met garen maar we dienen don toch te weten ot het zwart ol wit garen moet zijn Kn sijn advies volgend besluit men da do eataieUe wsen naar het kwartjler van den majoor zal tenigkeeren met e i verzoek om nadere luitructle aangaande de kleur van het te gebruiken garen De estalette vindt den majoor ln een mindere goeds stemming dan d eerste maal hIj gromt Wat bliksem I komt t er Iets op aan o ze zwart of wit garen gebruivken I Maar plichtmatig gelijk de dienst hem gemaakt heelt grijpt hij naar zijn blauwe dieui potlood en schrijlt onder het briefje van zijn ondergeschikte kapitein Zwart garsn Nadat deze InstrucUe la de ollielerenoantlne terugkomt zal men het bevel gaan uitvoeren als de zwaartWltode ofllcier v an daueven weer een nieuw bezwaar te berda brengt Kameraden we hebben ln de soUatenrantsels verschillende soorten g ren Welk nummer moeten we gebrulkM Nieuwe consternatie Nieuwe gedachtewisseling lot men ten derde male bes uii er een ordonnans op uit te zenden om ook dienaangaande de juiste instructies van den mf oor te mogen vernemen Ditmaal Slaat de strenge maioor s hail kenrood uH UiJ foetert hij breekt de punt van zijn blauwe potlood uiaur tovhstaat nog duldeigk genoeg oo zijn Umg gezonden Instructie te lezen het drltUg ge krabbcMet cijDer 40 I Ditmaal ztjn de orilciersn gerust gesteld En het geheele bataljon krijgt bevel de i dekens op de ransej vast te naaien met zwart garen no 40 d Avondp vóór hM alarm vertelt de majoor de hiedenls aan slJn wederheUt Zij luistert aandachtig tooals zij steeds aandachtig lubitert naar alle dlensk vcrhalen van haar man Dan maakt zij de opmerking t Is lammer dat Je mij alet even geroadplecgt hebt Garen no iO Is hetminst rke soort dat breekt dodelijkdoor Geen deken zal houden Als Je nuwit garen no 10 gebruikt I Del majoor springt van zijn stoei op HU belt l om zijn ordonnans Deze Ijtt naar de kazerne waar alles in afwachting la van het nadWetijk alarm b v l De olllcleren ftm het bataljon iiJn bij elkaar De oodate kapitein doet met luider stem voorleaüng van de laatste Instructie van den majoor Order Vui de kaptMni eomfflaudanteB om de dekens ts doen OTsmaaiui op de ransels n plaats vsn met Swart goren no 40 met wit gsren no 10 Het WIS een nig en vlug te houden Eo oMus geachJcdde mis te lezen en sloh don voor de plano Ie zetten Door gezeten plaatsM hlJ op hel muzlokrekje vóór hem niet de em o Midere muzikale composlije maar een nieuw werk ln de Fransohe of DultMsh taal nadat hij eerst het aantal bladzijden had aangestreept welke hlJ wonschte te laoen Zoo bleef hij dan gedurende longen tijd somwijbn geidurcnde twee of drie uur achtereen doorloven en gommo s spolon Toen hem eens gevraagd werd o het spelen rflet aan t lezen o bet lezen aan het spelen hinderde antwoordde hij O neen 1 het spelen van gamma s Is voor rolj Iets geheel werktniglijks on oefent eenvoudig mijn vingers Mijn geest Is geheel bl hetgeen Ik lees en bet gaat mij zoools het toovelen van onze goede daueai gaat die tegelijkertijd kousen breien en leosn ADVGRTBNTUN MsvKMw GRANPRft MOUftRK Wealhsvsn 53 vrssgt ssn nstts Midp l DinM gosd kuanssds srksa ss ki ea Zich aso MBsldsn I avoada as half sehi ISOO 9 BOELHUIS to BERKEMWOUDK N Mria J EOIMAN t HmutmM iiI 0 i VUIDAO M Ana 1911 dMoiotin M ara olrawt lijd ui d ola Ns I t ii ad KUukMk B m lo ActurbnMk I nnotk M M d W l J A VAN DER STOK Il hM 0 Miibui om Mniint g M varkooiwii 23 Koeien 2 ttMt TUnM 4 H k 13 Kalnna a arkMl 1 ria fi knta niaM V rdw Midi itn U kok Utnakla wafMIl kuikrik klokwMMi ft MkoMw Bi wu ka UB i t l a oa BOUW H MELKSEIEEDSGUPPEN Vlaadan kraMaa waUrfaraala a knriwadaai ria Ba aa M aa war II I44J M Eenlge Menbelen en Huisraad en btiissa vsrd Isa verkoop sal wordsa asngsbodsn Voor de vsrkooplal gsaummsrd Is slsn t Aaa ds woolol gt a els eab ld lot ataUlag Ipiihiri Vrijwilliii Virkiipiii Ma OTMttua aa da Noutla aa J BOIM l Aai fo rt a T H HMTM uRolur dam Mi lual DOHDimAB Mli Hli I MJ ilia Of OUSOJia I atw lalkaa da Ti mldda i II inw la h 1 Haul DK ZALM la aamia tm a 1 Een HeereMirij JLjL 1 1 I B0UW iUnSSL MANS WONING JjlgH B a naria llla Tooc H 35 luk a BSBS HCIIICNHIIIS lalMkaad No 11 aa 111 a daaibij bahoorend uitmiitiii i WEI m HOOIUNDEII UB d l baluadljk k aat ai t UMa yaoaabakkanUal faar uBMi Mladaa aaa dM dakaailuMrdan HollaadKh IJMal oadar d Oemaaau HCKKHOOIIP la d a pold ra l M liaa4ar l oao lddalll k H Oada tur Qrool 2i l4 IO Haotaran a 1 IMaakaad No 110 waaria Mallla voor 21 Muk Taa aa daatbl bahoonada litintiiJi WEI H iniUHDEII ala M aaau da ri hobloda Qpoot IS OB SO H ot p n B M htlsMsR ifR I JiRMri Ssl 1919 vrit viR kwr Ta ailaa la dl ana parcaalaa aa coablaMlaa Aaavaardlal aa baullad kooapanal aa 1 Jall 1911 Ta b ilehll a all afkda aa bahalao Diawlal M Zalarda Bnedar bij nillalboahiM oaiKhiaTaa Ofkiiilbaar b Inoaada NotailMa la Aaanrooit Saoocfcaanliaa 7 aa la Rottaidan Wl a raat S 14S4 S Mevrouw BERGMAN VERLOSKUNDIOE lRr kN r ia 4 ar MJaUMMaTIIMT 41 CP at aaaa iets DU mUM alada W S aa T 1 OroglstoHIJIMRKT RHEUMATIEKZmjP ff 0 70 p r p9t TatWI aarMI a H VAN LOOÜ M Wk wout C