Goudsche Courant, zaterdag 20 april 1918

d7e Jaargang SriflEVEISTRIlDEII MTERREIN ZONDAG APRIL I01S Aanvafig T hut 3 H F C I Haaften OLYMPTA I Dagkaart TribuiM f 0 7 iw so Dügkvart TsrPBin f 0 80 KatJoirale BankrerieifFiiii Kantoor to OOUDA Kapitaat en Reserveii f O SOOaOOO CeUPOfM EFFECTEN VREEMD OELD BEPOSIT yS HANDELSCÜBOiETeNt INCASSO REI REDIBTBRIEVEIT INEN VERKOOP VAN WISSELS ADAWNISTRATIE V tH VEK M00EN8 CHEQUES OP BINNEN E BUITENLAND SAFEDEPOSVr aiRo 3648 60 BiRGiiS ElfEl Be HCÜReeWBDSStB te GOUD dam meim VERKOOPmO PAARDEN I EUVIE SCHOUWBURG Sèelatalt ONSJENOEfiEN tHT Op uivuiaio II wdlENSDAQ 24 APRIL 1818 u avond 8 uur Jie ÜBWEHlIi OEN M ondW leiding Tan COR HBRMUS Hat aeoaatloneela Taal beaprokaa Blank en Bruin juwmiCAit rarmoLBUM companv 1 dM dk vertDokwhifften tot goedk wlBg ran hmi ii l w lrei t Bg b dbngen NA 1 JANUARI 1 18 doch viiór 29 STAART 1918 vim wonlBten waarvoor d Hminommliiaiewet door de Inwerkingtreding der Httimpzegglngewet van toepsaslng iFgewerAm dut iQn woningen voor de gemeente Gouda die op 1 Jtnaart 1918 hooger dan f 384 PEB JAAR of f 7 PËR WBEX weiden veibwurd moeieD Inge dtënd mndes UFI RiiIOK 28 APSili 1918 Voortoattinf van da verkoopinf off DINSOAO 23 APRIL WIS DINSDAG 30 APRIL 1918 DINSOAQ 7 MEI 1918 DINSOAB 14 MEI 1918 14U 64 3i dat me laganr van 29 Maart 1918 GEEN BUUWRS8VEBH00 BINO voor een woning onvenchillig voor welkea honrprya verhuurd MAG 6ED0NGEN WORDEN teazV roovaf de g edk nrlng van de HfattreoDnelsMe is verkregvn teins nettiiJildiiii 19 uuu 3t det aH verasekuchHrten van huurpritirrerhoeglngni in TWESVOGO ONDEBTEEEEND moeten worden ingediend De Huuroomrnrssre te Gonéa isdeM Terkoopiatf van ± 120 PAARDEI in haar Uilen intan PELGRI fê9TRAAT injantf BAD STRAAT te ROTTERDAM Indiieh Tooaeelipel In 3 bedrijven van MARC800 MARI8INI met den eohftjvT aalf ali den Sinjo Kapitein Prijjtca der Plaatian Loge en Stallei Leden f 1 nie Leden ri 28 BalcoD Leden fi niet Ledeo f 1 3S Galerii t O SO Verhoogd mat 10 pel Auteurarccht Plaatibeipreklog Dinadag 23 en Woenadag 24 April vaa morgeni 10 12 en namiddagfl van 2 4 uur Owdaal dar Para i Nla wa t d Dag i Qm het felle il Dolle Haai bij Blank en Bruin eeo ichaduw HaadelabM I Fabriciui heefi In dan Heer Maraico Mariainl iljn mannetje gevonden Taicgraar i Tol in hel orkest aaien de belangitel landen Maaiboda I Het geheel lijkt one qua tooneelwerk van meer dan gewone kwaliteit Het ituk muot uit op het gebied van moraliteit in den iterkiten tin Raiidentiaboda i Het mag met hel vojate recht een der cerate plaalien voor aich opvorderen in de rij der Indo itukken en gemakkelijk lal het niet vallen hel van die plaali Ie verifl n RoHardamaah Nlaavrablad i Dolle Ham il bij Kapitein Molen de Sinjo rol door den auteur self vervuld vergeleken aenvoudig aan luigellng De aa al wai geheel be aat bet luccei root tBSim Hat Vadarlaad i Dltilooneelituk heeft geweldig ingeilagea 1483 168 Op de verkoopioK van 30 Apcil zal eon ZKt lN warden verkocht Do paarden eyn steeds Zondag en Maandag voor iedere veckooping van 10 5 uur te bezichtigen en ook a morgens voor aanvang der veiling vanaf 8 nar V d PUT HARCKENS D wr d DeïUURCOMMISSIE te GOUDA dedt medei OpeÉffE tBÉIipJITO ten ovenisaQ van NoUrl R W H PITLO U Gouda In hei Hotel DE ZALM aan de Markt aldaar op MAANDAG 39 APRIL 1918 d a aTonda ta 7 oiir van de volgeode ta Qoudi gelegen onroerende goederen No 1 Een htiis met Erf lelefia au daOroeneadaal Nb 50 Inot 1 69 A No 2 EerrhtrismetErf ele en aan de Wllhelminaalraat No 19 rool 44 c a Verhuurd tegen 1 50 per week en No 3 Een huis met Erf gelailea aan de Vierde Kade oo 50 rooi 1 38 A Verhuurd tegen fl lO per week Aanvaarding en betaling op 1 $ Juni 1918 Te besichtigpa de twee laatite werkdagen voor den da £ der veillhig en op dien dag telktni van 10 12 en van 2 4 uur 1436 35 Nadere inlichliogen geelt genoemde Nolarii 1 dat de Huuropzegglngswet in werking is getreden 29 MAART 19ia iimm Hoogstraat 7 Gouda IKOe Telefoon 423 36 2 dat huurders van woningen waarvan de hnur ia opgemgd zleh tot deHuurconunissie kunnen wenden met een verzoekschrift tot nietlgverUariag dier oplegging 5 dat het verzoefcaehrlft BINNEN EEN WEEK NA OPZEGGING bil d HnureomnriMtle moet zVn ingediend on geldig te kuaaen zUn DaiMsiMcMlMmdM lumdoik 1 flanellen pefttaloRs combinalsons kousen rokken i dai waHneer voar het eindigen van de huur eener woning geen opzecglng wordt vereiaeht en met den verhuurder geen nieuwe hnur ia tot stand gekomen door den hunrder een verxoeliachrttt voor het tot atand komen ven een nieuwe huur bU de Hunreemmiaaie kan worden ingediend It H II II 6 dn geigtè verzoekaehriften behooren BINNEN BBN WEEK na hetverstrllkea van den terrnQn tot het aangaan van een nieuwe huurbepaald of wanneer die tyd niet is bepaald uiterl k drie maandenVoor het einde van de huur wanneer deze voor een jaar of langeria aangegaan of UFTEBLIJK TWEE WEKEN voor het einde vari hnur wanneer deze voor korteren tyd is aangegaan bU de Hnurcommlaaie te worden ingediend om geldig te hmuun zQn RUWHELBAIIBEII wooden onder garantie geTuicaniaeerd ook oiAura Staaldraden iniatten Voordeeiigat adre voST den handel enotila IMisrdaasalu VateiiriiawliideMIti a TH VOLMtBRBa n Talebon U7 KOn niBm 6 Allo verzoekachriften voor nietigverklaring eener hunropzegging of voor het tot atand komen eener nieuwe huur moeten in TWEEVOUD ONDEBTEEKEND worden ingediend Adverteert in dit Blad Fonnnlleren z n KOSTELOOS verkrijgbaar aan het gebouw van HET BOUW EN WONINGTOKZICBT SPIEBIN08TBAAT 118 tuaaehea 2 3 uur s middags voor eiken werkdag Vreest geen exaffleii Iwaiit ar bciuu eea middel du U heel be ri dl rin nouncklilbeid een middel dat U k ltn mukt eak lm houdl Urwiil Uw leeil helder blijft Müeberdt Z newUblen e wetenicbeppelijk umeateateld enbeeliil ODtchadelijk geneeen U ren aiii echll held 1502 28 fiy koker 60 et 3 koken 1 70 Lel bij koop op den neem ren den bbrlkani A MUNHARDT Phtrm Fabriek ZaiU Verkr b blKApwh enDr tla SAMATOQBN 1503 124 De Huurcommtssie te Goudik HAEMATOOEN 1508 BIJ 15 Pa weijer iiMnimovi APOTHEEK GOUWE 135 TEL 37 Firma B DB JONQ Babaaiara Stoffaarden Baddaaraakara VerWH riigaa Tet4 Aboimeert U op dit bM Qeinre 91 o 13077 Maandau S2 Apry Iflia KIIISGHË GODMIVT VERSCHIJNT DAGELIJKS SÏÏlTw eS matZ ad klad ADVBBTENTIKPBUSt Uit G da m l ti tan behoo nd tot d l or M H f WM to r m t U Ad ati ran poWaka mak2 5 1l BEHALVE ZON E N FEESTDAGEN mOaZONOIN MI I UM III M JNQIWJ U ngal t M éa mal naar fM 4a Tg rpa laa W ft homaa Gmom advtrlsBlIiB aa imaawdan maMwINiaB W emtrael tg aaaa ga w J ae aar daa prüa OroM Mtws aa raadaa watdai jankaad aaar plaatvalaMk AdnttwtHb bamaa onlan la a ilsa aer tii iii i a i m it aa adMa nmHia dalana AdvartsatlsliMaaiii aa aaa igiiil Redactie 1 Telef Intero 545 Admioietratie I Telef Intero 82 DE OORLOG Wy weten dat de natiou vergadering van Beas arable op 9 AMil met 80 tegen S atemmen de vereeniglia van Beesani bië met Roemenië goednurde Roemeensche bladen vertellen nu In aansluiting hierop hoe deze her enlglnv met Roemenië te Jassy gevierd i Op 12 April begaven de nUnteteni van Beasarabië zich naar Jassy m aaq den Koning de eerbiedige groeten van het volk van Bessarablë over te breng n In de Metropolitaanache k rk wen een eeredienst gehouden In tegenwooidlgbeld van de Roemeensche konlnkiyke familie de regeering en de ministers vnfe Besaarabié Na afloop van den dienst iBfUeerden de troepen waarna in het paleiiift r eere van de Bessarablsche ministers tn dejetiner plaats had In een toast Svew de koning op het feit dat door den wil van het volk de oude provincie Bessarabië weder tot Roemenië teruggekeen was In de straten van Jasay hadden s middags geestdriftige betoogli en plaats naar aanleiding van dit feit Het besluit van de iiationalo Vergadering van Bessaralbie geldt voor het Bessarablë dat door Rusland m 1812 ingeiy l werd d w z xooala wij in ona ovenieht van Za tenlag deden uitltoroen het gebied tui sc vn Proetfli Dnjester Zwarte Zee en de grens van Boekowina Intusschen hebben wfl ook teilen dat deze proclamatie van de Nat vergadering in Oekrajina al dadeiyk c verlet is gestuit in zooverre dat men deze zaak by owkrling overleg en met vdledige eikenning van den volkawil geregeld wena t te onderiiandeling met den vyand Ik verklaar dit voegde Sonnine er Mn toe om een einde te maken aan lasterlijke geniahten welke zoowel in het binnen alt buitenland de ronde doen over zoogenaamde aankledingen van Oostenrijk aan ons tn die maar al te gemakkeiyk het doel zouden kunnen bevorderen dat de vyand nastreeft Het zou echter niet verstandig zijn heden in nadere byiondeiiieden te treden want daarvan zou de vyand maar al te gemakkeiyk kunnen profiteeren Heel veel wyoer is men door daae w klaringen lnti scihen niet geworden Voor het oogenbllk bevinden de ItaliaanBche ministers Orlando en Blanchl zich voor besprekingen te Parys j Bureau MARKT 31 GOUDA Op h t Westelijk fi ont Het kiesreohtvraagetuk in HangapUe Oe Duitsohe inlijvingspoiitiek en Polena Cen luohtpostdienatWashington üew York Uit liet italiaansoiie parlementa ONS OVERZICHT Zil verwet Hel ontirerp ZUverwet dat voorziet In het afataan van 3fiQ mlliloen ztlverpn dollate uit de aehatklet welke tot oogeraant zilver worden geamoUen en dienen lut lt n tMi de baianaaa van daa baitenlaftd aclieu bandol te normattaeerim la door den ii B a goedgekeurd In het Westen bltfft de toestand de laatste da en vrijwel ongewüiigd Aanvallen en tetrenasnvallen houden elkaar Toorloopig in ereiwicht OverigenB worden Icrtndiee artillerieBtrijd en vliegeraanvallen gemeld Weden dsdhe veHcennln en dat duidt dus op plaatseljjSce acties leidden tot hevige infanteriegwechten meldt het Duiteche staflwricht Tusschen Maaa en Hoezel z n Duitsche en AmerJJcaanBche troepen in felle gevechten gekomen waarbij de Düitfldiera aanvanfeeiyk de vijandelijke stellingen by Sejcheprey veroveiden doch deze later weer pry s moeeten geven TiiMdien Montdidier en Noyon Ifleof het bü lerrendig gesdmtvwar Id Oekrajina heb6en de Dultache troepen na den tegenstand b j Pierekop en KartKftsac te hebben geroken xiah tiiana een weg naar de K ri m gttbaand Het Hongaarsclhe kabinetWeekerle heeft het veld moeten ruimen M omdat het met de huidiga conatellatie van het partoment niet tot overeenstenioning loon geraken Inzake het kiesrecht ontwerp Men verwacht mi dat Weckerle opnjeuw een kahhet al fotrmeeren een eoncentra tie abfnet teneinde te trachten een compromis in het kiesreditvpaagstuk tot stand te brengen Ëen vergelijk natuurlek t n koate van het ontiwerp waartegen de Tie agroep die weer aan invloed heeft gewonnen zich steeds verzet hééft De arbeiders te Boedapest hedbtben Zaterdag een demonstratieve staking van een half uur geftionden voor het algemeen en gehefcn kiesrecht In aUe fabrieken en bedryTen werd de ai6eid een half uur stopgezet Het tramveiicer stond eveneens een half u r Btól Gedurende dit oponthoud in den ariïeid oveihandigden In alle fabrieken de stbeiders aan de bedrijfsiyderg en in die bedrijven welke onder militair toezicht staan aan de militaire commandanten verMekschriften waarin de benoeming van een regeertng gevraagd wend welke oogvnblikkelOk dit algemeen en geheime ntesnrecht iial invoeren Of het inderdaad binnen afxienbaren tyd wever komen xalT We hebben gezien met welke moeiiykheden Weekerl4 tot dusver gg J La llSi J ill II l i iILU l II JËJ JJU i i g Feuilleton peeds te kampen had dat roon elt niet veel goeds De Iniyvingspolitiek 6Sk ten koate van Polen welice onlange in het P r u i s i s e h Heerenhuis vendedigd werd o a by monde van den Min v Landbouw heeft in Polen groote beroering gewekt gelyk door verschillende perastemmen tot uiting komt Het bericht over deze rede kwam in Polen juiat na den dag waarop de vericiezingen voor den Raad van State werden gehouden De bladen xyn van meening dat de uitslag dezer verkieziwgen anders xou geweest zyn indien men in Polen reeds omtrent de zitting van het Heerenhtiis Ingelidit ware geweest Imnlddele heeft ook de Duitsche Vaterlandspartei weer eens haar geluld doen hooren Weer was de igroot admiraal Von TirpUtz de voomaawiate woordvoerder op hadorfden tweeden partydag welke In het Huis van Afgevaardigden gehouden is Ook hy wees er rooral op hoe de richting die een vrade onder schadeloossteUlngen verdedigt is uiteengevallen Ten rfotte wen dan ook met al emeene stenunen een motie aangenomen waantn o a nauwe aaneensluiting van Koerland LUfland en Estland in het Oosten wordt geëiecht en verder in het Westen allereerst een verbetering der maritime en geografische positie van Duitw land tegenover Engeland Voor de nyveiheid maakt de Vatcrlandspartei aanspraak op het ertsgelkied van Loi rwy en Briey Met betrekking tot de binnenlandache politiek bevat de motie een zinsnede dat de party zich niet met vraagstukken van binnenlandfiche politiek zal bezig houden Naar Eeuter uit New Yoric meldt l t t in t voomeonen om op 15 Mei in A meri ka den eereten lucht postdienst in te stellen Deze vUegtulgdienat zal onderfiouden Marine arodleteo Het HulA van Afgevaardigden nam met algeole né stemmes wm w wsaiblj oDinlddeliyk 1312 uUlUoeii tlollur t r be sehlkJilBg wofdt g teü XWLjk $ IIU en hare oorIogiKloelelBA Fn ITAUHb BmTENLANDSCJH NIE UWS VHémUMD Do inunltie aanmaak D miniater van Munitie ontving o draotit van den Koning om aan de nbtenaren van hot ministerie aan beènbten en Mtk muuiüe arboldew In bat pmeofie land zoowel mannen ale vrouweB zijn hooge tevredenheid met de kraehiriiW Minitlng gedurende dese krlUeke tijden ontwikkeld en eijn voldoening over de bewondercnewaardlge rcsultaiten welke liJn bereikt over to brengen IQemokl wordt dat oo goed al alle vorliezen aan munitie getkirende den slag reeds weder aangevuld yu aooder dat de uorutalo teeorvea aangesproken wer den Amerlp kft beeft den tQd üflÉsler we Stmmi TJOB TBiSaè dat Amerika zich voorbereidde de geallieerden te heipon op een wij e welke Engeland waa rdoerde Maar de Amerikaanflche voorbereidingen elschen tyd en nu moet Engeland zich aof op zyn eigen krachtsinspanningen en op dl der b genooton In Euroipa vwiaten Wapens in Ierland fn beslag fcenomon Za rdbg heeft de poUUe alle wapens ea nHuutie uit de winkele van wapenhandelatren te EHibUn doen verwijderen Naar verluidt Ia hetzelfde In feheel Ierhuid geschied FKANKBUK Oeen 1 Mol Vierlnf In Frankfry Naar verluidt heeft het oomllé van den ajgemeenen arbeidersbond besloten met het 04 op de tljdsometandlghedvn en de militaire opciatim de arbeidere aan te radon op 1 Mei niet te Bitaken Minis t er oonf er en tie to Parij Do ItallaaoMdhe ministers Orlando en Bianchi zijn te PacUs aangekomen KI esreoh ontwierpen In de Kamer heeft Oilimdo twee norstellen Ingediend van welke de eene beoogt dn verlenging vdu de tegenwoordige zUtliigsperlode met nog a Jaar terwijl het andere vooretvl aan ilte burgors die militairen dieuat verrlclA bebboi bel stemrroht verleent ook Indien y nog niet 21 laar oud xUa Louis Franok Omtrent dq aanhouding van Louis Fnnek en zyn wegvoering naar DulèoUand ver neemt de N R Crt In de Xtaldaanache K nier had Ciriani een intetpellaËie ingediend ter zake het conflict C5zemin Clémenceau de vredesbemoeiingen betreffende nnino heeft twen meegedeeld dat de Italjaansche regeering inderdaad voortdurend vun de desbetreffende zoogenaamde vredespogingen is op de hoogte gehouden De regeering heeft het voorval echter beschouwd zoo zeide hy als een manoeuvre om de eensgezindheid tusschen de geallleerden te verstoren en veralt jping in de oorlogvoering te beweriwn In een onderhoud te St Jean Maurienne op 19 April 1917 ging Sonnino venier hebhen wy in overeenstemtning met de geallieerden en in algeoneene Lijnen de pogingen van Oostenryk om met de eene of andere mogendheid tot een afzonderiyken vrede te komen onderzocht en daarby bleek dat wy het volkomen met elkaar eens waren dat het in die dagen buitengewoon gevaariyk was met den vijand onderhandelingen aan te knoopen Overigens heeft de Italiaansch mgrnHng by geen öi le gelegenheid nodv dfnet noch indirect noch als uitnoodiger noch als uitgenoodigde deelgenomen aan eenige De Uullsche overhad had van de stad Antwerpen bet gebruik der tapelp aalaon asu de haven en tevens de arbeiders die or gewoonlijk werkim opgedIgcM Men deeldo haar mede dat du laatste een nbreuk itmaaktei op de vrljhtM an arbeid en dat de st d die Inbreuk natuiirJyk Uiet tvniëttkou Daarop werd de hwr Fffuok ilie paf oen paar niafuidcn gelnleu nog veroordeeld wa geworden tot wn gridboete van duizend mark voor e fH korte redevoering waar nlcta belMdtgends In afl voor den bezetter In luM tenl genomen on opgesloten Enkele dagen daarop werd hU zonihr gehoord te syn tol twee maanden govaiigoiibuitraf veroorderld Deze nu zit hiJ uit t 4 Bonn waar hij in t n cel is opgesloten zonder mot de bultenwerelff te mogen correflpondeeren Tevens la hem bekend gemaakt dat bij niet meer paar Belgltt zal mogen terugkeerm dan by het sluiten van den vrede oumcHLAmk De ooonojulaobe toealftnd Een bericht van de VorwSrta zegt dat do Duitsohe arbeidereboudcn van het begin van den oorlog af tot bet einde van 191 nfet minder dan ll9 4M 91il l j aan ondersleuning uitbetaalden Waarom P Omdsit gij het wlldet Dat Is het juist met u en mij uw wil en mijn wil zijn l er n toeter DaafbiJ glfnilachte hij Nooit te voren had de oodeTwiJz van MalftJA den vriend uit haar jeugd zien gUmUcben Blaar zelfs de gUinlaeh van Aezm man was treurig Het den gHnilaob van SIvo Courtlen In haar ziel vervolgde M lra baar weg alleen 8oblJnba r rmüg ale had zij he den niet het voont iunste van haar gau sflbe leven vernomen Hij had tot haar gPspwAen uit de diepten zijner ri van zijn kunst zijn geheimzinnig werk zijn leTeoswerk Eeninasi zou ze bij hem mogen komen over afgronden door storm en onweer neveluaeht en doodagevaar ZU moobt ot hem gaan als hij haar riep Uaar sou hij haar roepen En wanneerP Zeker eerst na langen tijd Hij vond haar achoon Voor het eerst zag hij heden daAziJaohooDwaa Vroemd dat ij schoon moeel zijn Zijn wil en haar wil waren broer en zuster IXia waren haar ziel en zijn ziel zusterslelen Hun ziel waa vereenl d al bad bIJ haar Heide en baar leven ook niet naodig t zooeven gebeurde ovacdenkende overviel Inar eea gevoel alsof zij den top Tan den Ualoja moest bestijgen i daaiiwvea staande belde armen OpheKen om dichter hij de m het woord uUte jubelen daX nooU over haar lippen komen aoeht d b eateidf tem UaMe dt De a le oorlogBleeafngk Naar Wolff d d 20 April uit Beriyn mokk bmcht de achtete oorlogaleenlng tot nu toe U AEO QOO 000 Hark £ waar In de bedragen uK ra Jilng van oudere oorlognleenlngen njet zyn begrepen De inteekenlng voor kleine bedragen ook over baar lach als het ware een sluier evenals de oebtendneved oiver de wateren van het Malojameer bt aobllte rend de schoonheid der wereld weerspie gelend oog der Alpen Malra ontrukte zlob aan de gedachten die met haar zeU bezig waren ZIJ dacht aan den vriend aan zijn arbeid zijn levenswerk de Alpentragedie Wat zag hij er uit toMi hij mij den naam noemde I Als doorgloeid van een Innerlijke zon Dst Is zijn kuofltenaarskracht Daarboven wfl hij zijn werk voltooien In de oerwereld aan het hart van zUn geboorteland waar dit het eenzaamst en ongonaokbaarst dim het goddeHJkst 1 Het IS God verzoeken ib als hy nu niet Daaraan mag Ik niet denkenl Hij voltooit daarboven zijn werkl Als Ik daaraan twyfel bega Ik een misdaad aan fijn genie Hy wil zyn werk voltooltni dus zal hy Ift Wie ter wereld zou het kunnen begrypen als Ik bet niet deed die Mn van wil en ziel met hem ben Indien daarboven In de vreeseiyke eenaaamheld zyn Hil ziek en zwak zou worden dan heb ik m U n wil £ e hem zal helpen den zynen weder sterk en machtig t maken Waar deiA ik heden aan Zijn wU zwak en de mijne eeo kracht die hem ono erwlnn ljk ca makenl Ik geloof dal het geluk van beden mij naêr het hart teeg soodal IJn vurige hartslag mij hel verstand beneemt Zij naderde het dorp Naaat de buiten welke reeda opgericht waren door de vocn aderen dor bewonera van Malofa binnen welter muren vele gseladitn Têa hst MtrnnOc hu woedea v n tal rol zij ziohzeU niet durfde bekennen En het was toch een liefde welke zich ten ofwr had gebracht zonder zelfs te weten dat het een offer was een menscdienoi fer waarbij hartebloed stroomde Te midden van de anjelieren bleel zij staan en staarde voor zloh uit mei een bIV waarin een stille lans lag Eensklape bufcte zij zich en plukte Moemen een groeten ruïker Dat had zij stads haar kinderjaffen niet meer gedaan niet meer ainds den winter toen zij de schilderij In de raeeuw van SIvo In st lte met altijd groen Alpenkruld had bekran Zonder lang haar wfg een bloem to plukken waa zij haar eenzaam pad door net leven gegaan Dit schoot haar pas fe binnen toen zij den roeen ruiker waar een sterke heerliake geur van uitring In de handen hleki Haar geheele wezen gloeide Eenaklapa vielen de bloemen uit haar handen die ziJ beidt voor het gelaat eloeg en zlJ liet zldi door haar gevoel overmeesferen Toen zy de handen weer Het aWten waiw hare trekken nwig en etreng afe altijd Utar alj was zeer bleek Daarna gJng zij verder Het schitteren van de Malojatppen den glans dn Uatojaluchten bowen baar hooM En aJs stra lea die van boven neerdaalden welden in haar ziel de gedachten Hy vindt mij mooi Zijn kunstenaareoogen alen au miJ iels dat and niemand ziet In ieder geval ben Ik gelukkig Het leven ia toch iet wonderiyks Nu glimlachte ook zy evenals te voren CourtleQ bad gefHoiliieht Uur erltf het huiveringwekkende van den winter haddi n getroMMrd werden deftige nieuwe gebo uwen opgetrokken met aohoon eny erk venderd vrome of wyze q reaken In het gladde hout gesneden Met de nieuwe hulzen hield de nieuwe tijd zege Het waren rijke vreMndelIngen Uetus chen de arme lieden van Uatoia bun koetbare tjergwoningen lieten bouwen Maira zette haar geaachtenmonoloog voort Sbro haa de vretende Infringers Al zou het aledïta yn n hen dan zou hij gnau waar de Engadln nog eeogaam lA Hoog meet by klimmen om het gewoel te kunnen ootloopen Wat sprak hij heden op een clgeoaardlgefl toon over Rome Er n Del In Rome iete met hem gebcsrd zUn Wat lou het kunnen weaea In Rome nobtldenle hg de gletsehervrouw Hy zelde heden leta an haar was toen In zyn slel geweest Dua iets dat met zUn oUldorM te maken heeft mt de ifletschervrouw Wie aou aij ly gewewit Een q die woaderechoone Ro roelnschen die geej ziel raoet m hebben En dio aivo Courtien liefhebben f Hij xetde toch dat hij aleefala Mn g ikeld hebben mag en hebben will Nooit een vrouw nooit een geOelcIc ne i neen I W n Tcrvo gd s De Gletschervrouw Naar het Dulteoh TM BICHARD VOeZ met aatariaatle bewerkt door J P WESSBLIKK VAN EOSSÜM r Ifadru k verboden 12 Courtien wa niet zoo e m UulUlE tol niM gebracht Goea oogenbUk den bUk haar afwendend ael hij vm r wf gletscher üw Wel ia waar i uwe achoonheld a een gehael andere aoort In ied val had Ik ze eerder moeten z Waarom hadt gij dat P Omdat ik een kunatenaair ben Maar J taan hier te babbelen en Ik n iet a n r mün hnia e weg nhooggr Vejgeef me ért ik u ophield QiJ laat J vergttzdien dWr den Kapuoiin Door dea zonderlingen heiUge Aïs ta 1 r n kluU aantref Dat er ook een BiVf en rechtl doeden bergtocht OIJ 8Mt au de kinderen leeren l n V eö root geluk voor mH j t waarom ie U bi remlttis