Goudsche Courant, maandag 22 april 1918

van meerdere viithwiukeis nog Jilet kan wolden gedacht Giften door de poUtte gmrdgwd lü verband met een bericht In de dag yadpD sla zouden d or de bursKarlJ belang rlfke gift n voor de polllie zijn feschoii aifl blijk van waardoerlng voor het pptredcn der pohtie bij do plaat gehad Ijri Mftde ongeregeld heden heelt het bestuur a OraveiüiaagsGbe Poditie vereeniging J E 3 V deu burgeaeeeter verMdit geen ffifteu voor 4e poüüe te aanviHoden Hel bestuur voornoemd Is van oordeel dal de poinie bij de onger hfiiedea lüet aders deed dan het vervullen van baar iScbt eu dat waArdeerinf voor de poUnle moet blijken uit ffOede bezoèdfgtng olet Sn bet geven van UkI u Hbl Haximiimprtja Leder pe BURGEMEEaTEÏR der g meente Gouda brengt ter algemeens kaïrals dat ten buitore van het LevenamukMenbedrijf voor belanfltMbbenden Is nedergelegd een maxiinwnpftf lÜBt voor Ieder Gewda 17 AprU 1918 De Buigemesster vooraoamd ULBO J MUS STADSNIEUWa OOUDAg 22 April 1918 SpnekHur Wcthoodcr van Onderwijs Wegens familie wmrtmndighedcm zal de beer H Knuttel Wethouder van Onderwijs whindwd i Jn d s vreak aUa ffswone sprednur te houden 91 1 J3a fa iJ M ttm t tm I W bakker op den Kleiweg altliêr Uii Mê overtradug van de verordening op do winkelaluitliig BjJwieldiefstnL Hedenmorgen is uit de irastibule van het hotel M Station eta r viél ontvreemd dat aldaar door een baaoeker onbeheerd was neen eaet Dé politie stelt een ondereoek m AM Gouda Bond voor Pk Keose De afdeeling Gouda van den Bood voor Flaatselitke Keuaa houdt op Donderdag 2b April aA des avooda half negen m het Bhniwe Kruw ssn hoiiboudoluke vergade dog Os hroodkanrt Wy vestigen hiert j de aandacht op ach tMMade advertentie waarin kenids wmtt gegeven dat met ugnng van 27 A ajk Ml ta heginnen met de 47e broodkaart op een broodkaart slechts de helft van het op die bon aangegeven gewicht aan brood lal kunnen worden gekocht en verkocht ea de broodkaarten geldig zullen zya Toor Mt tudvak van 7 dagen Kni blauwe week In aaa deser dagen gehouden veigadering van de besturen van geheelonthoudera vereenigingen te dezer stede ia en uitvoerend conut banoetpd voor de te voeren actie Toor da Pmksterweek de z Blauwe Week Het Comité bestaat uit de heeren J v Weelde voonitter L A Hamburger sectetans en L C Lafeber penningimeester Boawvereetiigiiig st Velksbelang De Bouwvereemging Het Volksbelang houdt op Maandag 29 Apnl des avonds te 8 uur in het café het Schaakboid alhier Ma algemeens ledenveigadenng Do Ka averew iflg 4wricht dat in over leg met d eiitU kisaonnttHais Yan ToezjLcht 9 mitiilmwLBé 46 A rii Hl i o trAifU ts voeren I volv te OoudW e met 76 pCt volvette Goudeche vaa elzoea 1917 Ëdammer 40 f met 75 pdr Edammer 40 + van seizoen 1917 Goudöohe 40 f met 75 pCt Edammer 40 + van elzoen 1917 Goudeobe 80 f met 76 pCt Goudache 80 f van suzocn 1917 Edammer 80 + met 00 pCL Edamm 30 + vm seizoen 1917 en 26 pCt jonge Edammer 110 4 en Nagelkaas met 25 pCt Nagelkaas van seizoen 1917 en 80 pCt Goudache 30 van afdzoen 1917 Veevoid hig De Bond van Kaaeprodueeoten heeft aan tijn leden den volgenden raad gegeven Het ia ala vautataand te beschouwen dat elke boer zijn deel zal hebben bijtelaen in de Vltenphv oorzLeniing Om nu te voorkomen dat van uw beete bedrijfavee wordt gevorderd ia het naar onze meening zfter verstandig enkele koelen beschikbaar te houden waarvan het ailevewn minder bezwaar geelt Voorheen ruimde de melkveehouder veel minderwaardige beeqten op en kocht ervoor la de plaats betere melkkoeien Doet hij dit nu weer dan loopt hij kansiJP beogen prija een nieuwmelksdie koew koopeo en strak een beete melkkoe l n rageeringeprijB te moeten afleveren H t hiJ echter enkele oïindea waardig tk oeIen bwchikbaar en doet hij w welkoelen In hel land dan kan hij sen de weering leveren Zoo voorwn t hg verliee voor ziobwtV en levert Wj aen de regeArlng wrfMïh nog een be e sischtkoe I UeAdadlglHidaultTMrlng aHa De Goudseha Toon en DwlamaÜê Thalla heeft Zat rdaffnv nd JJ in al Kunstmin der Sode iit Otm G Mg n ten bats wn het SanmtoitemlMi on loor dD Mld i B ta vekl li nog olat Mloton t noU k eent op 18 llal leiS H rtO Frodetik II Tks Anh li t Hcnof Fndetik II no Katail Uf UnToad op hot ilot BoUouaWa omitdoD LeopoM Fnderik II Ediurd Karol AlouiidiT hwU VH AdIuU boMOfraa Soksen heer vao Zerbot etc w td to DeM u g omi 19 Aug 18M HIJ la de iwm nu herl0 Frederik m AnMnelte van fiakaen Altenburg en gehuwd met Marie prinses ran Baden HIJ lot geen kinderen na OORamUJK HONSABU Vrouwen In het leger Naar hel Korr Bur u t Weenen meUl iH gon generaal Baiin Uaial de ohel van de recruteering der gaaamenlijke eva pende macht ongeveer een Jaar geledeu met de organlaatie vao den vriJwilUgen wouwenarbeld hlJ bet veldlejer Het reaullaal U Ihana dat reeds teel me dan 30 IXXI vrouveiijke hulpkrachten in het leger werkiaam ilJn In het beUsg van deu TrijwWg werkMme i rou en ilju door de rageerlng inepectrioee aangeateld Verder la eenoomD saie ocr vrouwenbeeobenaing Ia hel loten geroepen welke de taak heeft om In alle gewtdriigo bUzewlere aMigeligeBheden aOviea te geven Onder toortitterschap vas den ohei an de recruteertog had op 19 April le eerste vmuwenoonlerenUe plaua waarin de leden van de comiulsale voor vrouwaikbe eeherining de lospoctrloee en rertegen oordigators tan vele vrouwM vereenl gingen tttgenwoccdig warn ieneraal Haaai aehlldwle de beteekeois Ui iden wMltrMjtVn ttim imittlüi MfbivëanM u itmiiie fitaY ttóV Ml OaH Hi iHit iMoge tirliruït titfliii aen Ia aijn alfltwoord wees generaai Haaal op het onrecht met betr £klng tot da rechtsgelijkheid In vredestijd den vrouwen aangalaaat en op de gevaren met name de kindersterite welke daarvan de gevolgen waren Hel lal noodig ilJn dal de vrouwen loo spoeiUg mogelijk het recht verkrijgen om te leven eu te arbeiden en dat haar hel wezenlijke naatsburgerachap gegeven wordi Ciernln a alaehald van Selaer De Keizer heelt deu oud mlalatar van Buitenlandnha Zaken Czerula outtangen die apoedlg naar Abazda vartrekt om utt te rualen De Keizer overhandigde Oaerala persoonlijk de briljuilen Uj hel poolktula van de Stepbania orde eu dankte hem in de waruMe bewoordingen voer aiju met suoeea Ijekroonden opoUerandeu arbeid ala taalaman IlarbaaMeUJk uMte kg im wensch dat graU Czernin in Abbuia poc lig aeer do oude zou zijn om dea eerder zijn kostbare arbeUaktaobt voor dyna tie ea monarchie te kunnen aanwenden Da Dultache krijgsgevangenen in Si berin Gen IluMlich draadloos beriolil aan de Dultsche regccring meklt dat maatre len genomen iljn voor een spoedige ontruiming van oostelijk 6iberi van Dullache krijgn vangen n ffederzljdaob geweervuur te Wladiwostoek De Ualiy Mail verneemt uit Tokio dat atrijdkracbleu van de BoM wiki Inde duialernls scholen loeten op Japaoaobe marinetro ien t Wladiwostoek De laalalen beeotwoordden het vuur htlfMMJ iiMaiithaaltiiUa JIüIMIMIm stpi aaUMatvtt i bWiJMa Uev evfflir fcrw rei r uitgesproken legen de Chineesobo regewlng en de onsfhankrfijkhdd erkend der Znld Chloeeaohe republieken en daarheen volkacomDhHatlsseu gezonden cm een raad van arbeidere te orgiaoiaeereiL UBAGUAY Het goede voorbeeld Naar hel HoU Nb vemeeml heelt Umgoay met Engeland en Frankrijk twee verdragen gesiden waarbij de coutraoleerende staten iMi onvoorwaardelijk T binden om in de toekomat alle gesohiUen welke ztoh kunnen voordoen aan arbitrage Ie outarwMpea BINNENLAND th candidataa der Vrjje Liberale Unie In da Zaterdag te Amersfoort gehouden veigNdering der Tertrowwensfflanaen der VrjJ Lüwrale FartU an hat iwoMbeetuur la bealoten overeaifeomatlg bat advjea van het ooMbeatuur aan atgameasa iljat van tian candidaten In het gibeaU laad in ta diaaan en bgaondare lljaten in die Ueakringan welke dit mocbten wenseban Op da genaane l 8t wenden geplaatat in nlgonle ran voorkeur ala candidates de beerent 1 Mr H O Dreaselbuys 2 Prof Mr A C Viaer T Uzandcom 3 B Nleratraaa 4 F Jt W Drion 6 J W Niemalier Mr J H W G ter SplU 7 F M Knobel 8 Mr A C A Ridder t Banuud t Wainia B a l M Ma in 10 Jhr Mr F v Foroeat TM reaerve candidaten voor bet geval enkelea van deie candidaten zidi niet met de plaatsing op de löat vereenigen kunnen vemen benoemd Douairiira gravin F v Heeolt tot Svanbeng Quarlea v Ufford t Dr F 0 Waller Da byiondera Ueakriiwmatan zullen nader worden vaatgwtoU en gapulrllceard Tot algeoaen gamaebticde voor da varbindlgg der Ujaten wand beneend de algemeen secrMaiis de heer F J W Drlon en tot pUatmtranger da Toorzitter Mr U C Dreatalliuya VeilaiMiiag danr dlautpUeht Laadeterv loflediend ia een wetaontweip tot verlenging van den duur van den dienatplicht b j den landstoim Op 81 Juli 1918 zou de diaoatvliefat bU den landatonn moeten eindigen zoowel Toor de landatomipliefatigen die in 1 1 at in 1917 hun Mate leveujaar hrfiben volbracht en te wier aanzien de duur van den dlenatplicbt bU den landatonn tot dien datum verlengd ala voer de dlenatpUchtigen die in het loopande jaar bet 40e levensjaar volbrei en of hebben volbracht Duren de heeraehende buitengewone omatandigheden na 31 Juli 1918 nog voort dan is het noodig dat bedoelde peraonen voorloopig tot den landatonn blijvan behoona Langer la dlenstbowiea dlenalpllchtlgen Landweer Ingekomen is een weteomwerp tot langer iu dienst houden tan dieu tpliobUgeu bij de landweer Hel tietstooratel bëeil etcnals de wet tan li December 1917 betrekklug op de dienetpilehtigeQ van de iandtreerllihUngvu lüK IWI 1909 1910 en 1111 ralilUelichlingen 109 1900 1901 1902 ra 1903 en voorla op de dienst pUcbdgi n tan de laiulweerllebtiugon 1912 en l iil mglIiclicbUiigen 1901 eu 19IB Qm gtlijl e reden ale die tielke tot genoemde net beeft geteld ie hel noodig er voorloopig niet toe over te gaan beo uit den diensll bJj de landweer te oiadtaan zoo de tieeriA lieDde bu jengewone omtttandlghoden na 31 JuU a a Dog voortduren Laag e iajllawt heiideK iagelilt aautlb Op S Mi 1918 MQden W dbft dicüBt bli de mititip nioe worden on ilftg zooHtl Ingelijfden wier diraot uiterlijk tot dtcn dAlum werd erl igd l8 ingelijfden voor win dl datum he uormaal tijdstip van diotiAtFindigiDg la Koofdz kelgk behooren zii bij de bereden korpBeh tot de licblini n r 06 1907 190 19o9 en 1910 bij da korpsen pantserfortartitlerle en tor prttt ten tot de ltcliUng n 1906 1907 1908 1909 I tlO 1911 en 1912 bij de zeemillUe tol de Uclitingen 1909 1910 1911 1912 en 1913 IndtVn de lieerschende buitengewone OfflHtaaLiifrb n na 31 JuU a r roortdur n ifl liW noodig dat deze groepen an dienst pIlchtiRtD langer an de mïmie denl blijden ui maken Verlenging vaa miliUedienflt wordt nlel noodig geacht ten aanzien an dn di nFiip ivrliligen van de Uctitlngen 1011 eit 191 die bestemd ziju om op 1 Aug 1918 naar den land orm over te gaau Aukollut hoapdUiilacliapcn CiUter Tood 6 uur arn eerden aau Ae X4oydkad te Kottardaw d bosykaajach pen SSadpn t Z 6 l in t e f lLil il iu Kügentctt liet HtoonMoliip it iÜDfln Regoatw had geen krijBSgevangeneu aaa bo H De fltoomscbeptNa blndoro ea Zeeland brachten totaal 216 krijgiefeTaaaenen mede t w 62 otUderes dlo te Nw r hrijk Diepen n tjcbiedam geïnterneerd zullen worden terwijl d reet t V l officier 13 atvlele ge aiigeiien van medisoh pertioneel 6 kmoksbuiigen 10 Ucbta mi 1 zware zlduu totaal IM maa voMgekochtend per extra trein noar üoch en Aken zullen vertrekkeB ZIJ sullen tol morauoobtttid au boord vortoeveo woania men tot ooÉa faeplog Ml overgiaatt l e bospitaatlsobepen aullan waanebijnlijk lijk Woenadag ol Douderdaf wederom Woensdag 4 I iHui egrdag wederom naar rlveerde Ënffelscbe gevaoipenHih welke alog tfaanH ia loods Holland bevl i4eD lof d iK WnJg t WrW N liafi MM ailP9fM u V r hPWI f O H OC j Voor de N V Centrale 0U wmatwiar leQ oorKlenlng blijkt onder de bij de ver eenlging aamgeelotcn gemeenten zeer veel boUngnbsUfog te beetaan De door de ver eenlfing uit te ffeven oertllicaten van aaodeelw dier Da nieuw fUautragriiiif Naar H t Centruro verneemt zullen fay da nieuwe dicnatregehnff der Spoorwegen die op 1 Juni m weriuag treedt de laatste trelnm van Dan Haac en Rottevdam naar Utrecht reeds knnurt onrar 6 uur Tartrekken de laatste trtin van AimstenUm naar Utrecht om kwart voor tioi van dt Weeapeivoort CRISIS AATBEQBLBN Otm Broodkaart Het Bur u voor UedadeeUngen tn 7ake de oedeelvoorziiemug meldt Van meer deu één zijde is er op gt welen dat het zeer bezwaarlijk Ie het brood ran A en zóó over eertien dageni te verdeelen dal niet aan bet eind der periode e iv tekort ontiitaat Men meent dat lidt gemaJikelijker zou valUn een rantsoen van 1400 sram brood Ie verdeelen over dirt week De Regeoring heeft beatoten aan dezen practischen wenk gehoor te ge eo Intufwchen zou er geruimen tijd mede gemoeid zijn wanneer gewacht moest worden op het drukken van broodkaarten die op fi rantsoen van 1400 gram vnor zeTto dagen zouden zijn Ingerieht Daarom Il d reli de regeling gétrof lot en met VHJdag 26 April a a blijft dq itbMs loopendc oroodkaart vo r het 4üe tijdvak op do gewone wijae geldig De broodkaart oor het 47e tijdvak die diui nog aan de beurt komt zal echter filiH ht8 dienat doen oor de week van 27 AprJI tot ea met 3 U l maar dti Ijaikkor kali Htecda een dabbel aantal bon in oiit Op deaeUde wijze m1 gebandetd worden met de broodkaiirt oor Iwl 4 e dld ak dl dufl geWm zal aii 4 Mei lot en mei 10 Mei en zoo vervolgen Lr komt hi geeurrie wraoderhig In 1h4 Ijffoodranttweii dal JOU gram p ag blijft maar de liuiümoedertt Kunne nu de broodLaaxt o or i oii wewk In plaatfl van ovff H tlagen verdoeb n Ta graete apalai vu batar Da MliiliMer vao Landbouw beeft tot de burg rooc ter tva circulaire gericht waar iu hij egt dat ïij bortcliikkiug van O ftelke beoogdf v ü binderuU op te wtrpen ttgm grootereii opsilag van boter daii met e normaal verbruik tn overeenslemmiiig U Ie iictilen nlel het gewmach t reiiullaal beeft gehad in bet bijzonder doorda produtuiien rechtHlreeka aan ver bruikeri groot liOeveeUbeden boter zijn bhjven lew Ma De MUiUrter hi eft daarom een nieuwe timdiikking uitgevaardigd welke ten doel heefi aan de ondervonden bezwaren tege moot te koiHcn floor elke afleveiiotf door aen producent Ie verbledeu zonder vooraf irliregeii toefrtemtalng Zulk een toealeralui gl zal ninuoer woitlen gegeven voor aUeveriiig door ern producent aatt verbrmkerif indien die producent aki reeda vTooger in p u filialen of depots boter aan verbruiken piaclil af te le eren Dat op die wijze ia de zaken van producenten moeet worden ingeigrt n la een onvermljdiJijk gevolg van de omstandigheid dal xi te rechter tijd nalieten to bevorderen dai bel doei zou irorden bereikt del mei voldoende duidehjkheld dit dej lJw MoMil I WS W lnb ibking Tewgd ifi4 l $ Se8èii j3hA Vm ïfS $ bp temW l9n welke van het verTwd v i verbod van boter ultaloot hoeTee4hieden an 5 K O of minder in dier voege ge wijzigd dat tbanB vervoer vaa meer dan 1 K G botef reeds gedekt zal moeten aijn door een vervoervergunnlng irfgegeven door de Rfj kfioonimlsbia van Toezicht op de Ilotervereenigiftg 0e mflitatre voorraden aangeapn en o4ge B de Tel bt het In Loosduinen de laattde dagen enigszins roerig geweest altt sevolg van de voedse schaarflchte Het eind van het lli is geweettt dat Zaterdag een deplttAUe u t 4e burgerij een onderhoud had mei den burgeraetster mr dr Hovy nict hit gevolg dat deze in overleg trad met tiH n Utair groentendepdt Dflüfl beeft K O aardappelen van de mitttalre vjoprr adc benchlkbaar genteld om het tekort t ken Boterrantaocnecrlitg oobI i wij SSaterdag reoda meltEden cal hci beterraRtRM bedragen 250 gram per w i4c por erffion ifieit ligt n de bedoeling dat de genoemdfP vttlen n kitepd op bons verknjgljaar zuiden z in Te dien einde zullen in den loep der volgrude maand aan de gmneen tebeauien de noodige r ksvct of boterkaaiTten worden toegezonden De kaarten zullen al naar gelang der daarop ver ItTijgijore soort in verschillende kleuren worden g dnut elke kaert zal In totaal 13 bons bevaltw elk reftht evende op J O grrim van de op do kaart vermelde joort vpi D kaart Is bijgevolg gtAAi gedureijde e periode van dife maanden en elke bon gedurende ón week Men zal vrij zijn in de keuze van de soort vfit welke men wenschl te ontvangen met dien verstande dat de eeni gedane keuze zal gelden gedurende den ter tRi D van den i ldigheidaduur der kaart te w t m drie miM dtn Men kan dus bekome óf normaa4 magariiM bt marmrlne mélange A of margarine mélange B 6f boter Aa bei hoofd van het gezin is toe te s4aan vrrh hUleude soorten vet te beIrekkcti iQod bijv vffor een gje in van jca wo d n rtn eva i daartt vl Xfe n tfetó S 7 krij aar worden gesteld deze dagkaarten iMvaAen bons 5 gram zoodat elke dagkaart recht Seett op 35 gram boter of Tfi gram mat arine In het algemeen Bullen de restai ants lunchroom en hoteds Rieohts in aanmerking komen voor bet ontvangen van bljkaaa ten en dagkaarten voor boter bij kaarten en dagkaarten voor mar garlne zullen alleen mogen worden verstrekt aan vojlkslogementen volk Markeukens Kieemanwiuizen entrale iHuKena en daarmede gelijk Ie stelten Waar het uük den aard van net bedrijf niet mogelijk tüa zal koek en banketbakkerijen in de hier g chetste reg ettngder V ötrantiwenenrlng te betrekken ligt het In do bedoeling om deze ondernemingen bult n de v tranlHoeneering om vetten Ie verHtrekkcn op de basis van 25 pCt van bun normaal vclgebrulk oor de hier bedoelde ortdaniemingen zal uitflhiHend bolwpi bet thlkbaar worden gesteld Ot len twboeve van ziekenhuizen ed zullen bepaalde boevvelhedfn vetten ter beöchikking worden gesteld opdat de verpleegden de hoeveelheid vet zullen kunnen bekomen dlo door de behiindelende geneeiheeren noodig worden geacht Lr zal een alzonderUjke regeling worden getrotfco Uai behoeve van mllluMimi in hel enot v n periodiek verlof Haldriiev m leapfocdHr Dt Ulnltite van Laadbouw heelt ta tgeeleld de vo nde harde zeep ob eppoolerregelmg Ie de aftevering en bet vervoer 1 e il deel eener gemeente naar alle evence dealen d i Rijke heizij In ol bulten e gemeente geWff 1 verboden vaö de zeep en van aeeppoeder 2e onder basde zeep wordt in deze be schikking verstaan alle zeep in rtukken ongeaebt de groette f vorm ef eventueelbijmengsels 8 onder cMqipcedar wrdt o d e e dCldltking verbUan ailu zeep dlu lo i oedervorm U hetzij op zichzelf hetzij ver mengd niet andere atolfen ona haukelijk vaci de U aming welke aan bef artikel door den tabrikaut ef bandelaar daarvan wordt EVgoveu 4o tiet l epaalde sub 1 ie niet van toepnActing op loÜetzeep scheerzeep eu medicinale zeep welke op het lljdsüp van inwerkingtreding deser besohikkinf defabri KMiUn reeds hebben verlahen e onder tollelceep wordt in deze beHoldkking verstaan slechts die harde zeep welke minslens lü pCt vetzuur bevat eu boveiidliu door haar ulterlljk kenmerkt draagt loiietaeep te zijn Onder bobeerzeep ea medicinale zeep wordt vemtawi die harde zeep welke minstens 60 pCt vt tzuur bevat en bovendien door baar uiterlijk liet kenmerk draagt scheerzeep rtwp luedlciuale zeep Ie zijn Iw Hel bepaalde hu i 1 is niet van toepaHsing op Iiarde zeep en zeeppoeder wel lie in den handel 7ljn gebracU door fa brikaulen die aU harde zeep respectievelijk zeeppuederfabrikant zijn ioseschre ven Uj liet HijImeepbureau uilts de zeep verpakt zij eu de verpakking eu ol de zeep gemerkt ziJ overeenkomstig de aanwijziugeu door het Hijkszecpbureau tegoveu Te het verzoek tot inscbrliving wordt aolirittetijk gericht tot bet Kijkszeepbureau Parkstraat 4a B dravenhage ouder WJvopgiutd van een nauwkeurige opgaaf van ptTceelm en pcrceelgedeclteu waar do uabricage plaats vindt zooinede 8e door do lodicniuig van een verzoek tot inschrijving verplicht de fabrikant zicb te gedragen naar de voorwaarden zooals deze door het Kij kflzcepbureau ul len worden vastgesteld i 9e de luwlBrijvltig onder sub 3 bedoeld kon door het Hijkszcepbureau worden doorgehaald a indien de fabrikant de voorwaarden ovn4re dtf d ot heiwiti MEe v wr iV f stttide bidiOudeM bero o deu UuW f van IjuBdbouSt llJv b M W Iw4a th indieu da fabrikaöt Uertoe cw verzoek richt tot bttt liijkszeepbureau 10b d€Be beschikking treedt in werking op 15 Mei 1918 £ en gemeentelijk adviealmreau Met het ooc op bet groote belang dat geen grond welke voor de teelt van vo dlngngewaaBen gesdukt is oncrebruikt bl jft hebben B en W van Den Haa gemeend ook hunnenyds de burgerij te moeten opwekken om werkzaam te zyn ter bevordering van die teelt voor zoover men daarvoor m de gelegenheid is Zfj heU en voor dat doet een bureau Ingesteld bestemd om eigenaren van tuinen en andere gronden desverlangd van adviea te dienen welk bureau tot opdracht heeft gekregen om door nuttice wenken de teelt van voedluffsgewasaen door particulieren zooveel mogelvk te bevorderen en aanw zinig te geven ten aanzien van de wijze waarop daartiiJ te werk kan worden gegaan Bepaald Ie dat het bureau t a diensten verleent behoudens ultzooderlng tagen betaling van ƒ O aB of aooveel meer als men geven wil welke gelden in de kas van het Plaatselijk Steuncomité sullen worden gestort D SehMpTasrt dl Oortog Logger door een Dnlteche vUegmachine btedioten De te Hoede van Holland binnengekomen vwchlogger YlaanÜBgen 92 genaamd Balder rapporteert ffiateren ft myl ten HO van Terachellingerbank door een Duitadie vliegmachine te xyn aoncevallen met bommen bestm en met machinegeiweervuur te zjjn beadioten zonder gelukkig iemand der bemanmng te raken O a werden een 4 tal bommen naar t aehip g ewon en die echter misten De kogels hadden de acheiqwboot eo ander Bcheepsdeelen dooii oord im$mstp wm t L MeonUtrtnalag Len l jang tongmenacb bedt gtstiè iniJ avond op den VerveratUjk te Delft een moordaanelag gepieegd op bat 20 Qarig mdfije Van W De jongen gal met een groot mes het meleje drie steken In deu rug hevig bloedende werd zij blnneivabraoht la het oaió van den beer L vaar twee dokters heelkundige hulp verleenden De Jongen werd gegrepen en aaa do po Uiie overgeleverd De toestand van het Btdsje b hoewel rnsttgV ulet levensgevaarlijki Vendronkeik Van hel Vrljdagftvood te IJmuldenUnnengekwnen sloomschlp Laurft ie te ChrlstUansund de 17 larige llohkaatoeoa Van den Hoevel over boord gevallen ea verdronken Afwüanid beadOkt door keC N V V Haar de U Crt verneemt heeft lut K V V aAwiJsend beacUkt op bet venmek van liet tt S om deel te nemen aan een algemeena weitetakinc Lattdoiykc Federatie van Boawvakarbefdera In Nederland Oiflteren kwam deze federatie In congrefl byean in het gétovm Handwerkers Vn ideokrinv te Amsterdam Ongereer tOH uur opende de voorzitter de heer Th J Dissel de vergadering met een korte rede waann hy weea op de ner moeiUce omstüidighedent waarin de arhelderridaasa veilcewt ea op da aledita lérens mkkdelenvooisieninv Het ledental ateor ▼ M S tot 808 Thans telt de ftderatle ruim 0400 led verdek over 78 aMeetincen De ucügm in 1917 ftmmd itQn tmta dt mrUoeifaaU die in niet g ring mate In het bedi heerschte aueceavol geBindlcde Op voomtel van den heer MetHdaar Aia terdam werd een protcat notie aangeno mm tegen bet optreden van dt miltUire antoriteiten incake de staking van munitieaiheiden aan de Hembrug De Jaarverslacen van aecretaria n pen ungmeester werden goedgekeunt Het beleid van het bestnur en van de redactie van Het Bouwre werden na eenige besprekingen goedgekeurd Tot secretaris redacteur werd gdEozen ia plaats van den heer Joh NieuweiAuiien de heer Ph J Diaael voorzitter der Land Fed van Boawvaluuibexlen Dwima ging het omgres In huishoudelijke zitting ovw INefatal van broodkaarten Naar de M Crt van woUogelichte zijde verneemt moet did polltfo erGn geklaagd zij a do band to leggen op dw dader van den diefsM van een 4000 broodkaarten te AiOBiterdam liet moei zekere X ziju loopw aaneen der grootste bakkerijen In zijp wijk bood bij tegen hoogen prtja ongebruikte kaarten te koop aan waarop de aandacht van de politie gevesti werd Zeep Ben van de meest algemeen voorkomende artikelen van het dagelijksch gchniik is wel de zeep en het tegenwoordige geslacht kan zich nauweluks den tijd voorstellen dat er geen zeep waa Toch is dat nog maar betrekkelijk kort gel den Voor de ontdekking van de zeep zooals wij die kennen was het beste reimgingsmuddel volaarde waarvan de ahsorïïeerende bestanddeelen hat mogelijk maakten om vette en olieachtige zelfatandighieden van de meeste voorwerpen te verwijderen En nog wondt het nitaluit nd gebruikt om m Uen oj andere kleeren te O e oveivro rano 3ers piihteJt hun ze p op if vo £it ndvtihai0er l tnikeïK taf weM zoó hoog boven den grond geidaatat dat er een tobibe onder gecet kon worden De bodem van het vat werd doorboord met kleine openingm Daarna werd het gevuld met houtaschi en van tijd tot t d werd er een emmer water over geworpen dat door den bodem heen sijpelde va de tobbe Bij zyn gang door de houtasch onttrok het water daaraan de potaach en aoda die er altijd in planten worden gevonden en de aldua verkregen oplossing werd In een ijxeren ketel gestort met een hoeveelbeir ranzig vet en dit mengsel gedurende een uur of langer gekookt Dan werd er aout aan toegevoegd en ala de vloeistof afkoelde bedekte een laag gestolde ze de oppervlakte Het moderne proces der zeepbereiding is m begineel hettzelfde slechts wordt in plaats van asch een weeke pap van bijttfade soda of loog gebruikt Vetten en oliSn word hiermee geknokt en het mengsel wondt voortdurend In beweging gehouden Ala de tcmpei atuur st gt wordt sterker loog g roikt totdat de beweging aügeloópen 18 Dan wordt er zout aan toegevoegd en doordat zeep onoploMiaar is in aout water komt ze boven op den pdcel drijven Het loog laat men er dan onder weg loipen een nieuwe hoeveelheid soda wordt toegevoegd waarna de zeep weer gekookt wordt De ketels worden dan een paar uur met rust gelaten om de onzuivetheden te doen bezinken en eindelijk wordt de zeep In vormen gegoten of tot staven gesneden Luxe eoorten worden gewoonlijk gemaakt door de ordinaire zeep om te smelten ra er kleuren reukstoffen aan toe te voegen Glycerine ia een belangrijk bijproduct der aeepfabrikatie Meest alle vetten bestaan uit glycMine en vluchtige vetzuren Ala ie geknokt worden met loog onttrekt dit de vluchtige vebuiren aan de glycerine en dit laatste wordt na de eerste kook met da pekel afgetapt door diatillatie wordt het daarna uit het msngsel Afgescheiden De Middenstander ï o r t jli tirt ii u j u n frai4iJ i MVevhangntMll SSew £ er de iiatfMWVél tl ti 1 iÜ li sten tijd nauwgestet tmdei ow lnief steld naar de graanvoorraden in eenige dorpen in de Lingestreek waa de aflevering ver bleef b iedm de gfechMte opbrengt met het gevoigi dat te Beeed en te Deil verscheiden wagenvraebte tarwe M beklag zijn genomen Hei vermoeden estaet dat In versobillende Betuwscbe dorpen grooto voorraden koren spek en andere levrasmiddelen in den grond verborgen zijn De g t Uen ro t uit Steenwijk t Op de geit rust nog geen slochtverbod Hiervan maken onderscheidene slagere te dezer uteda tbaua een druk gebruBc Tegen ongehoord cu ongelooflijk hooge prijaeo koopen ze deze dieren op en vinden voor zeer hooge prijzen grage alnemers van het vleeseh dat vroeger In deze streken in verachting stond Voor bet vet wordt naar om Ftlager mededeelde gaarne f 5 per pond b taald Uit het sUgeribadriir Verüchffilende slagers in Amsterdam wenden zich lot het Qemeent bee luur mcA bei Verzoei In oAnmerklng te nxogen voor den verkoop vati et nheldsWorst viach ol andere artikelen In hun winkels Op grond hiervan deel het Oelnjeenlebefrtuur mede dat aj Ie te Amsterdam gevestigde eJagers in aanmerking komen vooii hM verkrijgen van vlee ch naarmate de O naeente daarover b chikkiogkrijg t Aangezien evenwel drca 700 lagerBtvfnkal aijn gevesUgd en de aanvoer van vee zeer gering i i Is het duidelijk dat niet iedere slager wekelijks een hoeveelbjtf vleeMih ten verkoop kan ontvangen Ef wordt bovendien op gewMten dateenheWsworal nog niet ter beaeblkklng dezer Ge meente li fSÉteld en dat de aan o vvaD vt h v6 bif ii d t abB het infflchtm van de Vereeniging van Onderofficieren Ons Belang een opvoering gegeven van het overbekende werk Eerloos Met groote belangetelling werd de c voenng van dit drie bedrijvige drama door de talryke aanwezigen die voor een niet gering deel uit militairen bestond gevolgd en dat het werd gewaardeerd biedt uit het applaus dat na elk bedruf luide weeiklonk le uitvoerenden van wie wij bysonder noemen de vertolkers van de hoofdrollen de heeren Ant Bouwmeester als de r ks ontvanger Fnts Halma en de heer E Kstkhoven als Karel Halma van Blaucate de eavalerieofficier en de dames mej Chr Nleuwerhuken als £ lmma Baronesse van Blaucate en mej Kerkhoven Sttjns als haar dochter Anna hetdwn hun best gedaan om deae uitvoenog succesvol te maken Om ce tevens bevorderl te maken voor bet goode doel werden door dames m de vriJ langs pauzes speldjes verkocht ten bate van het Sanatoriumfonds sn daamm werden er heel wat geplaatat Voor het bal aanving waarvan met veel anhno gehnuk werd gemaakt werd door den heer J H Stons nog ten beste gegeven JHollandaKh Vlag en werden door deh heer W Sirre nog eenige voordracthen gehou BD £ n aardig strifiije loisUide den arend Rein Leven bewegbig In de Réume trad Zaterdagavond voor de alhier gevestlgdes groep van de Bein Leven Beweging als spreker op de beer Lod van Mierop met het onderwerp Ons Volk in gevaar De voorzitter der vergadering utte in zyn opemngswootd het doel der beweging mteen Ton ds Rem Leven Bsfweglng In het levoa werd geroei en begon de heer van Mie1 9 wavsMfr wllKnrenzear iaugwanr T ao Üi ne oer detl neiod der teHen er tije geknqen tlHrkain itt t itefti omis is ea maoiatg ni dMét adbr të w stn op de groote gevaren waaraan individuen Koowel ala de saonenleVing bloot staan £ mdelijk is men er hier te lande voor eenige jaren toe gekomen tot de oprichting der Vereeniging tot bestrijding van Gealachtsziekten Kn in de allerlaatste dagen ia m het bedachtauune Kederland de Centrale Gezondheulfiraad gaan publlceeren de gevaren wetlra verbonden zyn aan datgene hetwelk het gevolg is van de geslachtsziekten In het officieels rapport over den toestand van Iwt NederitaDdsche leger is aan den Minister van Oorlqg den raad gegeven om doeltreffende maatregelen te nemen teg i tuberculose en geslachtsziekten Aan ds hand van gegevens vttnitndKt door o a de doktoren Leuring Broabslg en Tinkfaof toonde sgpr aan den allarelleadigsten toestand waarin men verkeert als oorzaken van het kwaad weiden ge osnd de oorlogstoestand en ds verlaging nn het algemeen Mdeiyk bswustsijn welka op bes J ia tw i r M BViü y jst Spr wees op de vreeselijko gew ei van ayphilifi zooals verlamming verettenng en krankzinnigheid We moeten wetw dat het volk in gevaar is zeide apttUur eu dat de v and reeds binnen de poor ten is Al wil men niets met zedelukiheid te maken hebben voelt men dat deze dingen niet kunnen worden vootbi gegaan alsof te er met waren r ging na het verband van al die gevaren en hoe ze verspreid worden en komt tot de concluaie dat alles wordt veroorzaakt door de prostitutie Waar die heerscht aien wij de vloek op het huwel ksleven da verkrachting ea nmedenng der vrouw uiteengenikt het menschdyk bestaan en het ideaal van het huwelijkslevwi omlaag gctrokkm Weet zegt epr dat velen Uie zich dmatenen noconende de prostitutie helpen en in stand houden en dat er een dag en nachtleven bestaat voor velen in iton lande Spr noemt bet leugen dat de prostitutie IU balioefteu etk iMt tKl i 3 wïSHgt V rt j De gealachtednft la eaiultuarlillc overpnldceM In bet moderne lem De kenliie van de lerenawetten u zoek De taaJc der Reon Xieren Beweffinff Is voor te lubten en elkaar zedeUilc te ateunen en de proatitutie te beatrgden Spr eindigt met te hopen det in Gouda de ernst van dit alles begrepen xal aljn en opwekking tot aansluiting b j den Rein LevenBavregings groep De voonitter deelde durop nog mede dat de contributie ƒ 8 60 per Jaar bedraagt dat de leden een masndongajui ontvangen en van de blUiotiieelc gebruik kunnen maken OAPKIXX mJU UnSL In de gisteren gehouden raadsvengadenng IS het voorstel van B en W om ongeveer 20 H A weiland wsnrop z voorloopig de hand hebben kunnen leggen te scheuren en te besteonmen voor de teelt van voedulgsgawassen btj acclamatie aanienoman MDDHUK Men venoekt ons te melden dat het bevidit van Zaterdag over den hoogen prijs betaald voor een kon n met geheel Juist is Ones berldiligever venuimde er bfj te veimeMen dat het een konUn betrof rassulver vsn het Ned Stamboek bekroond met eerste en eere prijxen In dit geval is en prijs vso ƒ 18 setfs laag te noemen HAASTBECKT In veifcftnd met het besluit van den G meentenad em over te gaan tot het van Gemeentewete aanmaken van turf is door het FttUeAeetour van de FoMer Xeiilervaart het recht vsn bagveien verleend op voorvaude dat niet van de wal af g fca erd on wonden Oase alleaiin blllVk voervsuide gaf aUvuMIjit Malfe bvrnren omdat men niet gemaldidtk aekeixnn kon bekomen Diudc tij de goede lergn van den heer Reneman sljn deie beswaren geheel opgelost en ia heden reeds aso aMivang gemaidct met baggeren van tarf OUDEBKEBE i UKOU Da G V Montfrans sliier kaaft bedankt voor het beroep naar de Ned Herv Oemeente te Otterio OUOKWATSB De 24 j rlge loon van de Wed v 8 uit het naburige Papekop die aan toevallen leed is terwut hij uch per Acte ondenrsv bevond te water gemakt ir verdronken Dit ia de denie uit dit gesln dia deer verdrinken om het leven komb Door den Burgemewter ia eaa culluuroommiaaie in het lenn geroepen In deae commissie x n benoemd de heeren H Anker W C Dogterem J van Dlik an A de Ruiter Deae cowniaaie lal advies geven voor het bewerken van toiacrond 8i aBi Littel gen n gisteren t Ie ia A SparU WC tJi B WA Feijenoord 3 0 AinsM DVS 9 4 Noord AchlllwFrl ia i i ZuM MV Vrtod las 2 0 Ree 2a kl C UeroulSe 2 SampoDg 2 0 1 DOS 2 Vlilorla 10 1 Kaniplo nHlDomp Nederland Be QulokAjatt 0 1 Willem U AFC S 01 2e kl ForlunaHilversum 3 1 Odosrcompetitio 1 ronde fiaam DH C 12 Xi nee MBV 3 1 VUC Forward 50 wn O 2e ronde KCH IIBS 11 1 ConcordifcV O C 0 2 Spattaan Tiibantla 11 Vicloria P 0 1 DEC Lnllae 0 0 MiddolburgNOS 1 0 Ooiidsohe Bond WlMelkr eomp Voerden ftJ Tó P f Ori d n 0iyib Hlt BekB Hf04 01ynmlh 0a Wo i j HeMules Hermes 0 2 j V icfldHbha êpVlli1t ÜW ÜBi Juidcïl l itrt GVf 7 1 8tormvdgels 0DE 1 2 IIV ims 3 0 O e r z 1 c h t De wedstrijdoi om het kampioeki bap hebben den ze gebracht aam Ajax en aan Willem 2 Dank zij het schitterende spel van Be Quick s doelverdedlger Birch 1h het voor A jan slechts een 1 0 overwlnnLug geworden Ook AFC heelt fliok tand gehouden hoepel Willem 11 een verdiende U behaalde Voor de Ie kla ee oooqietttle wwd arta weder geklopt door een nthURlaat spelend ÜFC hoewel elechts met 2 1 Iu de H ald Mtling gaat thans de laatste plaats titaBchen SVV en Ametel wint de laatste olspeelt zij gelijk den is BW bat khid vande rekentuK en genoodzaakt uN de Ie kl te Voor de wedstrijden ft den OlvmplaBeker waaiden reeds vraM i ie vlaggen op het Sportterrein uit KIKÏvA mm werd gebulletineerd dat HFC geen tal op de been kou brengen daüdoM niet zon opkomen en den wedstrijd gewonnen goi liet kwtuü als een ptotselinge donderbui neer Ih bet Oiymfrit kamp en er w rd nlrt leiend over het HFC 4 estuur gesproken Begrijpelijkerwljto verontschuldiging beelaat er dan ook niet oor bet is toeh al te gek dat iiien bij een Ie klas i er alK Hl C geen elftal op de been zou klonen brengen 1 In de plaats daarvan trafhlte h t Olynipla besluur nog een combilnaèio In het veld te brengen tegenover Olympia 1 welke comb uH enkele oudtipelera bestond en eenige mll talr a uit bet Goudsche drpAi Natuurlijk was bet geto partij ol apanmng doch er werd tocb Noetbald en gelijk Werd aan het compleete Oiympla vsn Weel mo weder vertrekken en werd vervangen door Slop een oefening verschaft De combinatie beeft zach link gewjiwd xoorsl de vefieraan OoNtingh dwong ndg reepcot a door zijn harde trappen Olynipia e eerste won door Cremei qrf uitstekend doidwrttdfigen mat tilit f 0 lq rttórd e Wik M n o voldeed m zoodeMg goad i Sab 8o rri iAen afch Onder de nbo Voor de wlsselknilieNipetltle van dm Goudecben Voetbal Bood speelde TOP In tegen Woerden TOP stond me 4 0 voor toen de seheidBreehter 10 minuten voor het e nde door ovsriart van het pubUek ileh genooduakt zag den wedstrijd te sUken top s d wen nw4 van BehoonbO m dat iovallsrs had Herottles HtfntVO Als sdiHdsrcchtffiT Oroohneljer de eUtallen hl bet veM Nult Is de opet 4ting abi volgt Hercules Pohl Jr HalMsch Hareech de Vries Pohl Beker Druif v Dillen de Balblan Verder V Overbeek de lletjere Eogering Nooteboom v d Put Jattsen C Vleeher Liudeman ScheHera J Vlscber V d Schouw Vuylsteke Hermes v Ullten Meeds dadelijk van b e zijden eenige aanvadiMi die op niets ultloopen ds achterhoed u weren zleb flink n wc4en met vorra Krappen hun gi bl d Is zuivt vn Vooral IlalUach houdt flink fttand ea gOL d gesteund door Maresch en de Na de rukt gaat het bij Herenlee beter m thans hebben de blauwwittea net beste spel Talrijk zijn d aanvallen waarbij Verstervan DlllMi Drulf sleh onderaoM den en bei t wat schoten worden sfJoHt ecMer niet steeds In de giAde rlebtlng De Balblan ernter weet zich los te ma ken en alleti panneerend komt hij op den linkt vltaij al vQor hat jtchlsd dösl ilath ziia kalm HChot rolt juist lahgs de naai ts wijl T Dlliui een euibftH s bói tn zendt dat d doelman keiirlg weel f j pen Doch ook Hrrmas laat het er nlel bij ztiten de mecAte aanvallen stutten echter op bet uitstekend verdedigen vai HaiIbtHeh of op buitenspel en ook heeft Pohl veel ballen door terugspelen t verwei ken Toch heeft ook Hermes geen ge uk als een kHbard schot van de lat In H keepers handen springt Een goed Opgnhrachle bitl van v Ovtrbeek wordt dsA weiT betioten door een scherp aehot dat v Hillt n nog Itit kf rt n DruH komt even te laat Nog enkele goede aanvallen waarna floheldüTecbler Orootmeljer dleuttnomimd voklevd inrukken fluit ea H mes een zwasrbsvochten zege heelt behaald Htt wetlfUrijdprogramma van den Ooud schen Dond luidt thans voor S ndag a s 10 uur Vin Olympiaa Oouda 2 K rtioo hov nTOP 2 en Alphen 2 Wo den WlelrVdsB De Kotterdamachs Itennerselub Apollo hield gisteren een a tand rit UolterdamAmHlerdam en terug Des morf ent haH acht werd met een 3ö tal afgereden vla C a i KeMiwIJb Bode fr v B Zwimnm dam Nieuwkoop Nieuwveen nas Amster dim waar men te 1210 awikwam op het RcrobrsjidtpWn Om kwsrt over één werd weder terugRfflwIen via Ouderkerk Uit hoom Nieuwveen Alpben ftoskoop Oouda en Meuwerkerk n kwamen er iS dertnemere te kwart voor zeven in Rotterdam aan Fr werd geruM te Bodegraven terwijl de Me salon Vredebeftt aan de Maritt alhier een contrflle post was MARKTBBBiCHTEN BettsidaMSche VaoMarkt Maandaff 33 Apt l Aanvioer 8 vette runderen 241 vette ea graskalveren 24 varkeoa uitsluitend ekvarkens 11 bokken of elteo Oeen handel Prijzen onbekend Ooftp n nleraTer Gooda K lutrsksn QteanteveUlv V ing van Maandag 83 April KomkwaDefs A f 1 U B 137 id it ld W lSbBW mS 1S ë9Mltkl f iSJMMtM Mtlfrl hi naf 1 Wr 100 K o i HttWM v m mÊ mm fS Selderie f 1 20 1 86 Pret 12 75 7 70 per 100 bos liAATSTB BBEIOHTBN WeeifnMt PABUS 22 April OHkleel Den faheelen daff waa op TereefaiUende pla taea van het Sonmefront heiice utiUeile acUe Bü St HieUel U de Franaehe linie lalieel bersteM Reinia is op TsnehiUende plaatsen door ds Duitscksn in brand fsseliotea BEliLlJN 21 April OU V Di toedloos WeHteHjk oorloi tooMeL Leferffroep kroonprins Bupprecht en Dulliehe kroonpniw Aas de rosAcn leUdea wedenljdsehe verkennlnfen to4 herige lnlanterie eveob len Bil ia Baaate aan de Lre an bil Albert levrndig vuurcereoht Ook tos selieu Avre en Olse was de artllterlMetlvllcll dikwijls lereedtf L4 ergroep i ran roo Qnliwita eo her to Albreohl Tuieohen Sieaa en Ueesel hebben NedetSaksJsclie h a ta ljo n a de Anietlksaen In hum etelllngon bij gelelieprey ÊtagmOm Zy bestormdeo da plaa4s i aijn lot een kl kmeter diepte tn de rljandelljke alellla n blonenffièNBfen Zwnkke tegenaanralleo ran dea rijend aijn BMla en Sterke aaamlapegSBffen aijn roMel rerIjdeld In den naebt aijn onse et u e ilro epen na remleuwlog ren de rQMiMljke wtekcn op hun ultguipapottl l it kend De bkiedlge verllesea 4ar eettkanen aijn buftengewooo hoe IM Amo rtfcanen wo 6 eAeteveo sItB flsrt gen tmaamt 89 maehlBefevaraa aijn buit iMiitl Ten M onJarw f na threiUi Ma OHM urn P it ltauaM 4 ht gevedhlsa p het voor terrein Fnmaoben gevanfen Kteneester Frelherr veo Bhjbtholen bebaaUe aan bet hooM van zijn bekend JaohteoJtfder no 11 alJn 7$e en 60e Uit BuoUer fijn aSste üvetwinnjng In de lueht FraakftJk 0£NEV £ ai AprU V D Uit Bmk Qs wordt gemeld Een enorme walerbaöii beeft de geheels kust geteisterd Oroots schade la op de rede viam Boulogne aangerltht Ongerreer 1000 vaactuifsa glja Af geheel vernield ot van bun aukeff ga rukt en aijn tegen de klippen aan atuk ken gefdsfen eo vergaan in de groote pl dlt de haven besohennt zijn op verscbtllende plaatsen gaten gesl en De oiaierleele schade la seer groot Ook veel nWMKheD lijn omgekomsn De see werpt dulseaden sakken wn hout aan land Bnnd ia ssn Zapprilnlswli BfiBLUN 22 Affril Officieel Op IC April brak op ds werven bU Friedriehièaven een brand uit welke ook ovendoeg op oude zeppellnloodsen De brand went 90 di gebluscht De schade is onbeteskn Bd en hst weik kan worden voortgreist Chins n Japan U NDEN 22 AprU De DaUy MalU Ttrneent dat Chlneeschs bladen bevestigen dat een geheime overeenkomst la a B man tusacMn it èa en Oblnn Uitvoer van Aaiertka naar Zwedw en Nederlaad Do de Auerikaausehe War Titde Board ts de horaiene IJJai van irtlkatsn waarnaar de export naar Zweden en £ nropeesoh Nederland geoorloold Is f nbllceetd Deze lijst betrekking hebbende op de ttott esaeuiala bevat naast verschéUende droferljeu aa ohemlcaUla een groot aan l v rxiMfdMte JWOkdw WW i9rtpt h d p instrumeutsni mits niet uit metaal rac vaardlgd likns fonograafplaten loabtadlge boeken maehlnerleta voor suikerraffinaderijen vemohlllsnde lux nlkslen looab Imkatle delsteenen achHderliea kostbaar bontwerk en vederen Ooetenahs kleeden veters parfunwrlettn Voorts b vat de lijst mm nutOfs artikelen 4hi Chlneeseh g laB ca aardewerk beensn en hoornen knoopen enz Ken dei itkUfst Is ook reedi door de saasoolesfde r eeriofen gepubUceerd Ds nit Een Beutar telecTMn uU Londen nuMI Uet rapport van de comuilasle van ondervoek Ineake den ultvow ran eeaent uil het Vereeatgd Koninkrijk naac Nederland heelt In d vorm vu en Witboek bet Uehl geslen Het stuk orenre de rreeg of bel weunshelijk la den uitvoer r n eenient naar Naddriand te her TsUen komt lol de eoaeluale dat m leee readl e railsa de TemiliepiMt van En eleche eemenl new HolksdmMllJVheden in den eg Ie leggen De eomainhle huldigt algemeen de opvatting dat de export van cement uit het Vereenlgd Koninkrijk naat Nederhnd bsboort te wordra hemt ÜMfd la Delft De weikmu Q K heelt gbiseo op den Venrersdljk Ie DeUt den werkman r M uel een nee doodgestoken B4den verkeerden onder den Invloed an eterken draji De II la rader vaa sea kin deren VUegcagrfnk Het wsterrllegtuig dat Zaterdag en proeftoeht boT n Durgtnlun maakte moest door een defect san de msehine plotseliiw in het Builten U neerdalen De 3 iniittenden klemmen op het toestel en aeheten noodpljlen fl Eenige mannen met en let redden hen en aleaften de maehlaa nur de Tlleglooda De CeMidIMiriÉ dé I eJn ilaiitiinilMM ibW i mtttHamüti lak llHiti iMne 3M 1rr M ll luMi Geen 1 Mel opteekt tn de BeaMsM Uit Amsterdam meMt men ona De federatie A dam der S D A P in den Amsterdnmaehen BeatuurderSbond heblMn op hna reraoek op 1 Mei een optocht te houden ran den Burgevneeeter antwoordt ontrangen dat dit renoek met t oog op den faoldlgen toeatand niet kan worden ii sllllgiL 4I7 STanTS LOTUIU ie U TnKUag ram H u4ag n AptO iS Mi new IHN ƒ MM litVT liMi H 141M lOMl Ma ttm MTM iOO noa Ut MSI 200 noe 4024 lOOTt 1T4M IOO noa IU HM M ttt Ittn TfkgniMh Weerbenelit Verwaahllng tol den rolgeDden d t Meeal msUge Westelijke tot NoofMijke wlal Bwnsr bewolkt ol betrokken waaraehijnlijk regenbelen Iels ucAler ADVBBTENTHN K0BTBUM8 Yeralrekklng raa beier aaa k A en baaket hakjes Uw Ds Direetenr ran het UreamMdaUabadrijf renoekt koek en hanketbatters nat hst oog op de in te roeren retrantsasiM ring rMr ïr April aJL nat wat l glin ran bewIjssliiMMi mad U daalea kearael K G boter tt t tanUMd par maaad ia het badrtX wertt Tanrerirt aoada ds tl ma itu Da Otnattor eaanaaaid P UOÜiUSSlH