Goudsche Courant, dinsdag 23 april 1918

r BBOÊimsmÊeBmÊmatmmmÊÊimm Eou vooretel van BnrgwilMrter en WeÖioudorB tot wij i ri g der Verordoiüitg op liet beheer van het gemeenteWk Orondbedryf no 281451 De VOOKZITTBR Dit voorstel i ipHlrukt eii zul ter visie worden gelegd Een voorstel van de beeren I van der Want C G Spit en N A van der Ree tot toek ni tig van dnurtebü slag aan ambtenaren beambten en werklieden der Gemeente no 463 Dii voon tel luidt Gouda 10 April 1918 Uc Raad der Gemeente Gouda besluit 1 Burgetneeeter en Wethouders teniaobtigen om gereend te zün ingegaan op 1 Jamiari 1918 aan alleambtenaren beambten en werkliedender gemeente der gemeeute beilryven en der gemeeutelüke instelUugenvan weldadigheid die niet als omlerwijmjr bü het openbaar la rer onderwüs of anderszins reeds een duurtcof kinderbüslag ontvangen van Bükswoge en wier gemeenlelüke betrekking als uitsluitende of tenminste alshooMbron van inikomsten kan worden beschouwd een duurtcbüslag toete kennen voor de gehuwden van 10 van het salaris of jaarloon meteen minimum van 100 en tot eenmaxunum van 200 en voor de ongehuwden van 7 van de bezoldiging ot het jaarloon met een minimum van CO tot een maximmuvan lOO Bovendien oon de gehuwden die voor voonneldeu duurtebüslag in aanmerking komen een kindertoeslag toe te kennen van ƒ 25 voor één kind beneden den leeftijd van 14 jaar dat zij te hunnen laste liebben van ƒ 35 voor 2 kinderen en van ƒ 60 voor 3 en meer kinderen beneden dien leeftifd De lantaarnopstekers eoliter slechts voor de helft van den hiervoren vermelden bijslag in aanmerking te doen k nen 2 Öe Qemeente begrooting voorden dienst 1918 te wijiigen als volgt Artikel 4 van Hoofdstuk 13 der uitgaven Duurtebijslag aan ambtenaren beambten en werklieden der gemeente volgnummer 234 wordt van memorie gebraoht op 30 000 Artikel 20 van hoofdstuk 6 der inkomsten Geldleenlog tot dekking van orisisuitgaven volgnr 63 wordt verhol met 30 000 I VAN DER WANT C O 8PJT N A V d REE De VOOHZITTTER Dit voorstel is rondgedeeld Ik stel voor het te behandelen bij het voorstel van B en W tot verleening van een dmirtebijslag aan de aiubtenaren beambten en wcrklie len der Gemeente Aldus besloten Een adres van T van Tilburg alhier houdomle verzoek mede in aanmerking te mo i3n komen voor de levering van gemeente drukwerk no 326 Dit adres luidt Aan den Gemeenteraad BdelAchtbare Heeren De ondergeteekeude geeft met verBcènldigden eerbied te kennen Dat door het Dagelüksch Bestuur een besluit is genomen met den Bond van Boekdrukkorijen Afdeeling Gouda waardoor hü zich fl rootelijk8 benadeeld ziet en tevens een bevoordeeling van de leden van dien Bond Afd Gouda £ enige jaren geleden werd het Gemeente drukiverii aan verschillende driïkkers hier ter stede gegund waarbij aan ondergeteekeude ook een 14 tal leveranties ja er kwam er zelfs nog een bü van deu Reinigings lienst doeli wat blijkt nu achteraf dat mij hot drukwerk is ontnomen zonlder de minste kennisgeving waarom T Het antwoord Omdat ik geen lid vnn dol Bond van Bockdrukkcryen bon Het Gemeente drukwerk wordt bezorgd bij de Pirma Van Bentum deze ragelt het met nog een paar confraters en distribueert het drukwerk onder de leden met uitiiluitiug van de nletleden ja het werk dat voorheen door mü aan de Gemeente werd geleverd verhuist ook naar de leden van dien Bond Het is zeer zeker een abuis dat gemaakt is en een van de Wethouders wist dat men hot werk by een niet lid wegnam door zoo n besluit goed te keuren Waarom moest deze overeenkomst gteeloten worden 1 Het drukwerk wordt toch bereikend naar het tarief vastgesteld door dien Bondi Daal wil iedere drukker gaarne voor leveren ooli zoodor overeenkomst Het post volgens mijn inzien in gemeentezaken niet zich op het standpunt te plaatsen van den Bond van Boekdrukkerijen Ud wonden of aialers gctui drukwerk meer aan de Gemeente leveren Een Gemeentebestuur heeft voor de belangen van alle ingezetenen zooveel mogelijk te zorgen zonder vraag of men aangesloten is of niet Mijn belasting aan de Gemeente Gouda wordt toch ook niet door de aangesloten drukkers overgenomen 1 Het is zeker aan het Dngelükseh Bestuur wel Ijekeud dat er twee drukkers hier ter stede door boycot gedwongen ziJn lid van den Ned Boml van Boekdrukkerijen te worden en dat men nu ongeveer een jaar geleden ook tot boyoot van ondergeteOkeiMle is overgegaan Mug het Dagelijksoh Bestuur dAar aan medehelpen Is het soms omdat een der WetlioUdcrs Voorzitter is of geweest is van de Afd Gouda van den NederlBond van Boekdrukkerijen 1 Misschien wordt er gezegd de Papierhandel levert hem geen papier de handelaren in grapAiisohe artikelen geen inkt letter etc maar het is den Wethouder toch ook wel bekend dat niet alle papierhandelaren aangesloten 7 ün evenmin als alle handelaren iu grai ische artikelen en dat ik nog steeds alle soorten drukwerk lever na oen jaar lang geboycot te zijn Hopende dat Uwe Verganlering het daarheen zal leiden dat ik wederom in de gelegenheid worde gesteld aan de Gemeente het benoodigde drukwerk te leveren afgezien van het lid of nietlid zijn van genoemden Bond Met de meeste hoogachting UEd Dw Dr T VAN TILBURG Gouda April 1918 Dp VOOEZITTER Ik stel voor dit stuk te stellen in handen van Burgemeester en WethoTUlers ter afdoening De heer KOUJN M d V Ik kan miJ niet vereeuigen met hot voorstel om dit adres in handen van B en W te stellen ter afdoening Erkennende het groote nut van elke organisatie meen ik toch dat wij hier een ander belang op het oog mogeri hebben Door dezen ailressunt worden eenige opmerkingen gemaakt die wanneer zij juist zijn niet maar zoo ter zijde gelegd kunnen woitlon on daarom zou ik gaarne willen dat over dit adres door ö en W praeadvies werd uitgebracht De VOORZITTER De Secretaris maaikt tnii er npjuArlts jLaan op dAt op de agenda welke ik voor mü heb utaat het voorstel oiu dit adres aan B en W om praeadvies te zenden Het voorstel is dus om het adres aan B eh W te zenden om praeadvies De heer KNUTTEL In dit adres wondt eenige maten een Wethouder genoemd zeer klaarblükelük ben ik daarmede bedoeld Nu wil ik wel verklaren dat vJauneer de heeren het willen ik geen bezwaar heb om reeds nog een en ander er over te zeggen Misschien dat wü dan de zaak dadelük kunnen afdoen Wil men echter prae advies hebben dan zal ik daartegen ook geen bezwaar maken maar ik wil roet alle genoegen reeds nu op de zaak in gaan Ik zit er genoeg in om er on middellük en v ridoende op te ant woonden De VOORZITTER Höbben de heeren geeii bezT aar oiu den heer Knuttel in de gelegeniieid te stellen om onmiiddellijk t antwoorden De heer KOUJN Ja M d V ik heb bec waar De heer Knuttol is gelijlc hü tepeoht opmerkt deBkitiHliff maar dat ben ik niet wanneer er nu een prae advies komt dan heb ik althans deu tijd om een en ander nader te over wegren Wanneer de heer Knuttel niet doel de op zijn peraoon in verband met dit re dan zou iik noff miiuler be zwaar hebben dan op dit oo enblik maar in olk Reval ben ik er voor dat wü omtrent dit adres praondvies krij pen De VOORZiaTEH Kan de Raad er zich mede vereenigen dat dit adres in banden van B on W wordt gesteld om praeadviesT Aldus besloten Een adres van het Comité tot Verweer der wettelijk e ero8 elde vervroegde winkeisluiting houdende versoek te willen overgaan tot intrekikinig der winkel8luiting fverordening no 197 Dift adren luidt als volfft Oouda 11 AprU 1918 Aan deu Baad der gemeente Gouda £ delaofatbare Heeren G eft met verfiohuldigde achting te kennen hert Comité tot Verweer der wettelijk geregelde vcrvroe ide winkelsluiiting dat zü op 20 Febr i l eene vergadering heeft belegfl in café Hanuonie al Iüer voor welke vergadering zij de alhier wonende winkeliers die tegenstanders der wettelijk geregelde winkelsluiting waren uitKcnoodiffd had dat deze vergadering l ezocht wend door 60 personen dat uit de g lioudeu discuswea ble dat de toecvtanden in het winkelbedrijf hier ter plaatse van dien aard waren dat een ingrijpen der overheid aïlenminst uoodig was dat tevens op genoemde vergadering geble u is dat in vele bedrijven in t byTonder die der voediugsen genotmiddelen nu al reeds schade wondt geleden dat vooral ten opzichte van die artikelen welke aan bederf onderhevig zijn in de eerstvolgende maanden de schade uit den aard der zaalk nog aanzienlijk grooter zal worden dat er pogingen iu het werk gesteld zouden worden om te trachten de verordemng op de vervroegde winkelsluiting ingetrokken te krijgen daarin bestaande dat men den gemeenteraad aan zou bieden een lijst van winkeliers die met dit plan instemden dat op de voor dat doel gecirculeerd hebbende lÜBten 421 van de ± 600 wlnfcoHei s alhier geteekend hebben Bedenen waarom genoemd Comité met aandranig Uw geacht College vei zoekt de onlangs aangenomen veroi dening die toch in den giond der iTaak eenc sterke aanranding der persoonlijke vrijheid is in te willen tre kken Namens liet Comité tot Verweer der wettelijk geregelde vorvroe e winkelsluiting L BISSCHOP Voorzitter M METER Secretaris De VOORZITTER Ik stel U voor dif adres ter vitde te leggen De heer VAN DER WANT M d V l Ik wensch een enkel wookI te zeggen naar aanleiding van dH adres omdat ik het niet goedvind dat een dergelijk adres met een zoo groot aantal handteekeniutgen zonder meer hier maar zou passeei en Als tegenstander van de winkelsluiting zou ik naar aanleiding van dit adres geen poging durven wagen om aan het verzoek van adressanten gevolg te doen gev n Immers de situatie van den Raad is nog precies dezelfde als korten tyd geleden en wanneei niet v aii bun die udertljd Ag winkelsluiting hebben Ihg evoerd pogingeit uitgaan om die maatregel ongedaan te maken dan kunnen de heei en tegenstanders yrijwel aannemen dat wat zü ook doen hun pogingen schipbreuk zullen Jijden en zÜ die dus beter aohterwetfe kunnen laten Ik wil hierbij eohter wel verklaren dat het mü heeft bevreemd dat terwyl bü de beliandeling itin de winkelsluiting het hooWmotief is geweest de besparing van licht enkele weken later door d K eIfde heeren die dat motief hebben göbruikt wy mogen aannemen au séraeux de gas en electriciteitsrantsoeneering is opgelieveu Het nrotief voor de Invoering van de winkeJsluifting en de daarop gevolgde daad ten opzichte van de gas en eleotiüoiteitsrantfioeneering zgn lünrecht met elkaar in stryd Ik zal het hierbij laten maar ik wil wel verklaren dat wanneer door de personen die ik zooeven noemde eventueel een pog in r mooht worden gediaan om op de winkelsluiting terug te komen zü op myn steun zullen kunnen reken en De VOORZITTER Naar aanleiding van hetgeen de heer Van der Want in het iniddeu heeft gebracht kan ik het volgende antwoorden De verordeiiinig op de winkelsluiting is tot stand gekomen tengevolge van een door den Raad uitgesproken wensch Die verordening is nog zeer kort in werkinflr en uit dien hoofde ie op het oogenblik van de zijde van B en W tocli bèzwaarlük een voorstel te verwachten in den zin als adressanten dat wenschen Het komt ons daarom voor dat hel aangewezen is dit adres ter visie te legeren Mocht een der loden aanleiding vinden een voorstel te doen dan is dat aan hem maar van B en W ü op dit oogenhlik een Bpodanig vooi stel niet te verwachten zoodat wü van oordeel zyn dat het geen zin heeft om het adres in onze handen te stellen om praeadvies Vandaar ons vooretel I De beraadslaging wordt gesloten en het voorstel van den Voorzitter zonder hoofdelüke stemming aangenomen Aan de orde Het iHrmcadviM op Iwt mItm tu den Goudachcn BestuunwrslMnd tot tWMhik buffttellinf Tmn goodkoope volle ntelk voor kinderen ildien en nroïdiciL De suppletoir begrootiaffMi toot den 1917 Tia ï hot BurtcrUlk Armbntmir b het Van Iterwm iekenliuii c het Hoffman s Gesticht d het St Catharine Gast of BestedeUngcnhuls Het voorstel tot aankoop van een perceel aan de Nieuwehavra ter uitbreiding van de 2c Openbare Bewaarschool Het voorstel tot overneming van grond aan de Wachtelstraat Het voorstel tot overneming van stoepen aan de Rasm Het voorstel tot het brengen van wijzigingen in en het doen van af en overBchrUvfngen op de Gemeentebegrootlng roor den dienst 1 17 Het voorstel tot het brenge van wijziging in de Gemeentebegrootlng voot den dienst 1918 Worden aclitereenvolgens ronder beraadslaging en zonder hoofdelüke stenuning goedgokeurd Aan de orde Het voorstel tot verleening van e i duurtebiislag aan de ambtenaren beamb ten eu werkUeden der Gemeente mrt de desbetreffende adressen De VOORZITTER By dit voorstel komen tevens aan de orde het voorstel van den heer van der Want es en het adres van den amanuensis van het Burgerlyk Armbestuur De bera slaging wordt geopend De heer VAN DER WANT M d V Het voorstel van B en W tot toekennÏBig van een duurtebüelag aan de geoneeltfeamibtenaren beambten en werkiUeden is allerwege nu niet bepaald met sympathie ontvangen De oorzaak daarvan is natuurlijk gemakkelyk te zoeken zy is gelegen in het feit wü kunnen het gerust als een feit aanvaarden dat de büsla dden men beoogt te geven zeer gering is in het büzonder wat betreft ben wier salarissen eto weinig hooger zün Door verschillende groepen van personen uit de gemeente is een actie op toiiw gezet om het vooi stel van B en W te doen vervangen door een vooi stel dat een beteren büslag geeft dat meer rekening zou houden met de tegenwoordige omstandigheden en het is dan ook naar uanleiding van die actie dat ons verscheidene adreseen hebben bereikt waarvan één zeer juist het doel amschrüft Het is zeer dikwüls voorgekomen dat in dergedüke adressen vra en gesteld werden die tamelyk ver gingen maar nu is het mü juist opgevallen dat de schrüvers van het verzoek dat thans ie ingediend ziooveel mogelük rekening heeft gehouden met den toestand der gemeente de zienswyze in deze van B en W en van den Raad en dat in vergelifking met wat iu andere plaatsen van ons land het geval is dit verzoek in alle opziohten zeer bescheiden kan genoemd wolden Het is dan ook datarom dat ik na rüp beraad en OQk na deugdelüke overweging van de financieele gevolgen waarop ik straks nog terug zal komen besloten heb om aan dit verzoek voor zoover dat althans in myn vermogen ligt gevolg te geven en ik ben zoo gelukkig geweest om direct de heeren Spit en van der Bee bereid te hebben gevonden om een voorstel in dien zhi met mü in te dienen en zoo noodig te verdedigen De heeren leden van den Raad hebben het allen ontvangen maar kortheidshalve zü hier dan gememoreerd dat het de bedoeling is om uit te betalen aan de gehuwden een duurtebysLasr van 10 van het salaris of jaarloon met een minimum van 100 en tot een maxinAum van 200 en aan de ongehuwden een duurtebyslag van 7 van de besoldiging of het jaarloon met een minimtim van ƒ 60 on tot een maximum van 100 Bovendien is de bedoeling aao de gediuwden die voor dien duurteby slag in aanmerking komen een kin dertoeslag toe te kennen van ƒ 25 voor één kind beneden den leeftüd vnn 14 jaar dat zy te hunnen laste hebben van ƒ 35 voor 2 kinderen bevan ƒ 50 voor 3 en meer kinderen beneden dien leeftüd terwül de lantaarnopstekers slechts voor de helft van den büslag in aanmerking zullen komen De bedoeling zit teveius bü ons voor dat bü eventueele aanneming van ons voorstel door B en W zorg gedrag en zal worden dat die byslag maandelüke en ook tijdig zal worden uitbetaald De salarisregelingen die de laatste jaren meermalen zün herzien en verbeterd grif wordt toegeg even dat dit in den Raad is geschied zün echter nog niet van dien atard dat men had kunnen verwachten dat een dergelyl verzoek aehterweige jsou zyn gebleven En wanneer wy dan ook zien op welke WÜ5 dat v zoek wordt gesteund dan kan men 2ach beter begrüpen de motieven die verschillende personen er toe hebben geleid dat op krachtige wyze te doen Verder vestig ik er de ujuUcht op dat de Directeur van de laohtfa briekeu m zyn schrüveu van 8 Maart o m aan B en W het volgende meldt Tevens wil hü er den nadruk op leggen dat wat betreft de werklieden en ook ambtenaren van het onder zün Directie staande bedryf hü vooral in deu laatsten tyd sterk den indruk heeft dat deze lieden niet kunnen rondkomen met hunne betaling zelfs niet onder inachtneming der grootste zuittiigheid Het komt hem zelfs voor dat reeds bü meerdere werklieden teruggang der arbeidsprestatie is waar te nemen welke hy meent te moeten toeschrüven aan onvoldoende voeding Er staat dan ook verder dat dit het gevolg is van het zich niet knimeu verschaffen van büertikeleu om die onvoldoende voediner te verbeteren Ik heb dan ook gemeend eu die nie ng is door de beide mede onderteekenaren ten volle gedeeld dat het inderdaad noodig is aan dat verzoek gevolg te geven en wü zyn daarby ook uitgegaan van het idee dat de Balaris verhooginfiren welke hebben plaats gehad moeten worden bescJiouwd ak te zyn van blyveuden aard niet alljien maar ook als een bewys van waardeeiiniE voor hetgeen door hen die de salarissen genieten wordt gepresteerd terwyl het door ons niet meer dau billük werd geacht dat de byslag werd gegeven aan alle ambtenai eu met uitzondering van hen die reeds een byslag tot ongeveer het lfde bedrag van het Ryk krygeu Daarom is dit voorsitel door onsinigediend en wensch ik waai ik hiergesproken heb over de salarisverhoogingen er nog op te wü n dat verleden jaar slechts een deel der ambtenaren daarvoor in aanmerking isgekomen en dat naar ik vertrouw de bedoeling yan B en W is diebedoeling is trouwens ook uitgesproken om bü het oimiaken van devolgende beigrooting te zorg n dathet overblüvend gedeelte den achterstand inhaalt M d V Deze toelichtiui tot dit voorstel zou voldoende wezeu indien er geen redenen waren welke ernstige bedenkingen tegen müu voorstel hebben doen ryzen eu indien my ook niet bekend was dat verschillende leden van den Raad en ik vrees op dit oogenblik zelfs een overgroot deel van de leden van den Raad tegen myn voorstel zÜQ gekant uit het oogpunt van de kosten van de vraag in de eerste plaats hoe groot die kosten zullen zün en verder waar het geld vandaan moet komen Ik kan den heeren de verzekeriuff geven doit ik juist daarom heb gemeend een nauwikeurigen staat te moeten maken van alle noodige gegevens oon te kunnen beoordeelen of de uitgave welke door ons wordt voorgesteld inderdaad tegenover de financiën van de gemeente Gouda te ver gaat En ik ben daarom Gonda te pliolit de toelichting tot mün voorstel eemgermaite uit te breiden De koeten die zeer nauwkeurig berekend zün zullen voor 1918 bedragen ongeveer 30 000 een bedrag dat vermoedelük eer iets te hoog dan te laag zal blükeu te zyn Maar laten wü het in elk geval op dat bedrag stellen I Die som moet gevomlen worden door een geldleening tot dekking der crisisuitgaven Nu mag ik zeker memoreeren dat de crisisuitgaven vo9r Gouda over 1917 waren geraamd op ƒ 90 000 en dat de leening die voor dat doel onlangs is aangegaan slechts ƒ 50 000 behoefde te bedragen dus aanmerkelük minder dan de raming hetgeen voor de gemeente een medevallei is Eén tiende dezer crisisnitgaven moest gedekt worden door de gewone middelen Derhalve kwaan ten laete van 1917 aan crisisnitgaven een bedrag van 5000 ongeveer golyketaande met een hooger percentage der belostir g van lis Voor ons voorstel wordt vereiaoht een bedrag van ƒ 30 000 waarvan J 27 000 te dekken door geldleening af te lossen in 9 jaren eu de rest of 3000 komt ten laste van de gewone middelen dus nog niet 1110 yan het percentage vau deii hoofdelyken omslag want 1 van den hoofdelyken omslag boteekent een opbrengst van 40 000 Dus de latten die een gevolg zyu van jus voorstel zyn voor de gemeente Gouda nog wel te droffen Ik heb eohter gemeend met deze cüfers niet te moeten volstaan en de zaak zoo nauwkeurig mogelük t moeten behandelen zonder iets te verptten wat noodig ie om zich een oordeel over ons voorstel te kounen vormen Waar Gouda ondanks den o irloff het hoofd beter boven water heeft gehotideQ dan vele andere ffemeen ten J ik t wel baast neggen dau de meeet aiideni gemeenten daar geloof ik dat ons voorstel ooi duironi alle toejuiching verdient ï ai dit werkelük een fedt a hoop ik den lieei eu uog nader aan te toonen VooreeiBt hebben wü kort geleden kuunen lezen dat onder de gemeenien welke voor een uitkeerinff uit de opbreugBt der oorlogBwinstbelaBting in aanmerking komen Gouda niet voorkomt Dit is natuurlijk ook niet te verwonderen want in de toeliohtiog tot het desbetreffend wetsontwerp leaen wü dat alleen daarvoor ia aanmerking komen die gemeenten welke ernstig iu hare inkomsten zün getroffen die zich niet kunnen belpen dau door bet leggen van een bovemnaitig zwaren belaatingtlruk op bare ingezetenen Daarmede wordt dus duidelük te kennen gegeven dat de gemeenten welke dien bijslag uit de oorlogswinstbelosting niet krügi n ook niet bepaald noodlijdend kunnen worden genoemd Maar er valt mff op iets anders te wüzen In plaats van een verswaring van den bola ngdruk kunnen wü oooatateeren althans wat de gemeentelijke belaeitiug betreft dat die druk gedurende den oorlog integendeel van zwaarder aooals in de meeste andere gemeenten te Gouda juist lichter is geworden In 1912 tooh was het hoogste perceutage van heffing 5 28 en het laagHte 3 60 in 1913 waren deae cüfers respectievelijk 5 15 en 3 51 in 1914 waren die cüfers gedaald tot 4 75 en 3 24 en iu 1917 het laatste jaar zelfs tot 4 54 on 3 09 Vergelüken wü dus het jaar 1917 tijdens den oorlog met 1912 van eenige jaren daarvóór dan krüiren wü een voordeelig verschil van circa Vi o En ter vergelüking dat is tamelük fr ppant moge ook nog dienen dat waar die cüfers van heffing voor Gouda bedragen 3 09 en 3 54 die cüfers voor de gemeente Dordrocbt deze is iets grooter dan Gonda zün 4 en 7 83 en voor de gemeende Leiden gemiddeld 5 61 Dus de belastingdruk in Gouda is in vergelüking met de beido andere genoemde gemeenten en zoo zün er vele voor den dag te halen niet ee büzouder zwai druk te noemen Be t argument dat bü aanneminig van ons voorstel de kosten zullen moeten worden betaald door zeer veel anderen die zelve het zeer slecht kunnen missen gaat al moge het dan in een zeer klein percentage ik zou haast zeegen een büna niet te berekenen perceutaflre eenige waarheid bevatten inderdaad niet 1 op Immers de belasting wordt geheven naar draagkracht en het is duidelük dat degenen die de grootere iakomsten hebben van zelf een eenigszins grooter deel daarvan zullen moeten afstaan Oftn hen die minder verdienen Bovendien wü hebben hier altüd nog een voorstel van ons vroeger medelid Van der Werf om de progressie in ons belastingstelsel te wüzigen en ik geloof dan ook dat wanneer dat eerstdaags in behandeling komt dat wordt duökt mü van lieverlede wel tüdl het er toe zal bydragen dat een dergelüke uitgave is te dragen Verder heb ik een staat opgemaakt van het gemiddelde inkomen van de ingezetenen van Gouda gedtirende een zeiker aantal jaren I at is dan volgens de kohieren van den hoofdelüken omslag in het jaar 1900 gemiddeld ƒ 129 in 1905 J 141 in 1910 ƒ 153 in 1913 175 iu 1914 ƒ 1 2 in het eerste oorlogsjaar daalde dat cüfer tot ƒ 188 terwül het in 1916 en 1917 steeg eerst tot ƒ 224 en daarna tot 270 Dus vergeleken bü het jaar 1900 is da t gemiddelde inkomen voor de gemeente Gduda ruimschoots verdubbeld en dan vraag ik mü zelf toch af of de Baad bü dergelüke cüfers voor de juistheid waarvan ik insta zou schroomen een voorstel als het onze aan te nemen Wanneer wü iu aanmerkitig nemen dat van den door ons voorgestolden duurtebüslag zullen genieten 300 ambtenaren ongeveer van wie 200 circa gelmwd zün en wanneer wü zien dat het bedrag van den büslag is gesteld op ongeveer hetzelfde peil of in de meeste gevallen op een zelfs veel lager peil dan in andere gemeenten die tüdens den oorlogstoe stand in veel ongunstiger positie zün gaan verkeeren dan de gemeente Gouda dan geloof ik toch wel dat die bezwaren ontleend aan de Gemeente financiën wel een beetje te boog worden opgevoerd Ik kan dan ook niet nalaten omdat wü dien gang van zaken in den Gemeenteraad al meerdere malen hebben medegemaakt om nog eens te memoreeren met hoeveel moeite jslecbis een kMiw verbetering is vor kregou door het iudiunen van voorstellen vanuit deu Baad tot verbetering van de salarissen van onderwüzers en hoe dergelüke voorstellen van mü en andere heeren altijd gevallen zün op den last die gelegd werd op de belastingbetaleude burgerü Dat was dan natnurlük een argument Het is wel gebeurd bü een voorstel waarbü het slechts ging om een bedrag van enkele houderden guldens dat men verklaarde wu gaan volkomen met het denkbeeld mede het is goed het is prachtig maar de koeten kunnen wü niet opbrengen Uit ddeu hoofde moest vallen een voorstel als ik bedoel in zake de ouderwüzei s waarmede een bedrag van ƒ 5800 gemoeid was betrekkelük korteu tüd daarna kwamen B en W uit eigen beweging met een voorstel inzake de onderwüzerswedden waarvan de kosten zouden bedragen ruim 20 000 Ik heb dat voorstel natuurlük van harte toegejuicht maar het heeft mü toeb verwonderd dat 1 geu dit voorstel dat viermaal zooveel zou kosten vanuit den Kaad niet op denzelfdeu grond bezwaar wierd gemaakt De VOORZITTEH Mag ik den heer van den Want verzoeken ziüh te bepalen tot het onderwerp dat aan de orde isl De heer VAN DEB WANT M d V Ik ben met dit punt klaar Ik achtte het nuttig om dit eens onder de aandacht van den Baad en van de gemeente Gouda in het algemeen te brengen Zooals ik zeide had ik een venuoéden dat een groot aantal heeren het voornemen hadden om het vooretel van ons niet over te nem n en ik heb dan ook gemeend goed te doen met de redenen welke ons tot het indienen van bet voorstel geleid hebben geheel en al te behandelen opdat iedereen er van overtuigd zü dat wü inderdaad niet doen wat men zou kunnen noemen een roekelooze daad In de tweede plaats hoop ik dat deze uiteenzetting van onze handelwüze er toe mag leiden dat de heeren die wellicht eenifpszins vreeeaclitig tegenover dit onderwerp hebben gestaan iu het belang van hen voor wie wü dit voorstel doen thans ook nog kunnen besluiten om hunne meeniug te wüzigen eu dit voorstel zullen helpen aannemen De VOOEZITTEB Alvorens te vragen of iemand het woord verlangt moet ik er de aandacht op vestigen dat in bet voorstel van B en W feitelük een onjuistheid voorkomt Onder II wordt voorgesteld artikel 20 van Hoofdstuk VI der Inkomsten Geldleening tot dekking van orisisuitgaven volgnummer 63 te verhoogen met 1 5400 De heer van der Want die bü de indiening van zün voorstel ook dezelfde onjuistheid had begaan heeft reeds met een enkel woord de aandacht er op gevestigïl dat slechts 9110 vau het benoodigde bedrag kan worden geboekt onder criaisuitga ven terwül l lO moet gevonden worden door verhooging van plaatselüke directe belastin r Dus bü aanneming van het voorstel van B en W zal slechts 4860 kunnen worden gebracht onder den poet Geldleening tot dekking van crisis uitgaven terwül ƒ 540 gevonden zal moeten worden uit den hoofdelüken omslag Bü aanneming van het voorstel van deu heer van der Want CS zal 27 000 ouder dien poet Geldleening voor crisisuit aven worden gebracht en 3000 onder den hoofdelüken omslag De heer IJ8SELSTIJN M d V Ik wensch een enkel woord te zeggen over het vooretel van den heer Van der Want e s Waar de heer Van der Want ook in deze vergadering blük geeft den gemeente werklieden en gemeenteamibtenaren een warm hart toe te dragen kan ik niet anders zeggen dan dat B en W evenzeer de belangen dier menseben niet uit het oog verliezen Het vorige jaar tooh is gebleken dat niet alleen het College van B en W maar ook de geheele Baad gevoelt voor zün ambtenaren gevoelt voor zün werklieden De salaris erhoogingen van het vorige jaar ingaande met 1 Januari van dit jaar waren voor een gemeente als Gouda aanmerkelük Toch hebben B en W hun belofte willen inwisselen waar het liep over het geven van een duurtetoeslag aan degenen die nog geen verhooging hadden ontvangen en dat hebben zü gedaan met alle vrümoedigiieid Nu loopt bet feitelük principieel over eenzelfde zaak Wü lün bet volkomen eens met den heer Van der Want en deze is het met ons eens er schuilt alleen tusscben beide partüen een gradueel verschil De heer Van der Want acht een bedrag van 30 000 voldoende Ja uuasulüen komt er straks weer een die zegt Münlieer Van der Want gü hebt het niis het moet 60 000 zün Ach dat zün van die overvragingeu die in de vergadering van alle gemeenteraden in Nederland zullen voorkomen Alleen bejammer ik het dat de heer Van der Want een toestand flatteert die beter uiet to flatfeeren was die beter iu andere schellere kleuren zou zün te schilderen waaruit de burgerü kon zien dat de financieele toestand van Gouda niet zoo sobittrend is Het uitgangspunt tenminste een van de gronden die leidden tot het besluit om dit voorstel in te dienen was de leening voor de crists uitgaven van het vorig jaar Zeer zeker voor die criais nitgaven is slechts 50 000 geleend dat behoefde de heer Van der Want niet te zeggen want dat besluit is in dese vergadering genomen maar wat de beer Van der Want mdascbien niet weet is dat de leeuing voor de crisis uitgaven van dit jaar zal zijn niet ƒ 50 000 maar naar ik mü voorstel misschien het vierdubbele daarvan of nog meer Het vorige jaar hadden wü geen distributiebedrüf en werd geen toeslag gegeven op verschillende artikelen welke nu wel gc even wordt terwül er telkens opnieuw wordt aangeklopt aan de deur van Gemeente finanoiSn voor toeslag op nog andere voedingsmiddelen en de Baad kennende de behoeften van de bevolking toont zich op dit gebied coulant De heer Van der Want zegt Gouda is er nog niet zoo slecht aan toe Gouda profiteert nog niet zooals andere geuieenten van toezeggingen v n oorlogswinstbelasting Juist M d V wü hebben gemeend daarop ook aanspraak te niogen maken maar de Begeeriug heeft zulks niet gewild Er waren andere gemeenten die groote hoofdbronnen van inkomsten hadden door een havenbedrüf en dergelüke die den voorrang kregen maar dat wil niet zeggen dat er ook voor ons feitelük geene aanleiding bestondnun van die toezegging te profiteei u Wü hebben wel degelÜ9i ingediend een verzoek om daarvan te profiteeren maar het is tot heden geweigerd Daaruit büjkt dus dat ook Gouda wel zeer zeker in de knel zit maar andoren zitten nog meer in de knel Dit is ecbter nog geen maatstaf om te zeggen wü moeten m r geld uitgeven tot bedrageu als de heer van der Want noemt Wü hebben tooh rekening te houden met de burgerü I De burgerü moet zich tèans disgen ontzeggeu waarin zü can zoo te zeggen feitclüik was ingegroeid de toestand is daarvan de oorzaak Dan heb ik beter kennis kunnen maken met de draagkracht van de burgerü dan de heer vau der Want mogelük wi Welnu ik weet dat vele burgers in financieel opzicht in bet gedrang zitten door de belegging van hun geld ik donk b v aan kleine renteniers dergelijke mensohen moeten ook büdragen in verhoogde belastingen en hen treft men toch Zeker er züu enkele mensohen die goede aren gemaakt hebben ik zal het niet ontkennen maar daartegenover staan er veel meer die zeer slechte jaren gemaakt hebben Wanneer nu de ambtenaren van de gemeente vergeleken wopdsn met ambtenaren in particuliere badrüvou dan maken de ambtenaren vun Gouda geen slecht figuur dan ia de toestand nog niet zoo nüpend dat men moet zeggen büslag is noodxakelük Ik geef toe de levensmiddelen zün duur maar daartegenover staat ook weder de büslag die deswege van gemeentewege gegeven wordt en waarin de burgerü toch ItlO moet bijdragen Daarvan wordt aan den anderen kant weder geprofiteerd Dit alles te zamen genomen dwingt mü den toestand van Gouda kennende om mün stem te onthouden aan het voorstel van den heer van der Want c s Met de burgerü wordt geschermd zegt de heer van der Want prachtig ik ben blijde dat de heer van der Want het weU Maar het waken voor de belanden van ben die ons hebben afgevaardigd is een eerste plicht Daarvan zal niemand mü terughouden De heer VAN DEK WANT M d V Het zü mü vergund met een enkel woord te antwoorden ep de rede van den beer IJaselstün die ik wel had zien aankomen en die ongeveer in ilcnzelfden trant is gahou ton als wü dat ge id zün bet is precies uitgekomen oals ik voorspeld heb De beer IJaselstün ia begonnen met ts spreken van een soort overvragen zooals dat wel in meer gemeentera den voorkomt DoideUJker ware natuurlijk gezegd en dat is ook de bedoeling van den heer IJaselstün dat er altiM in vetaohilleude gemeenteraden riohtingen worden gevonden die aan verzoeken etc gevolg willen geven waar de een boven den ander wil gaan Het is nüssohien zeer goed mogelük dat dit ook gebeurt maar dit wil ik den heer IJsselstün wel zeggen ik ben overtuigd dat wat wü bepleiten hedenaivond in geen enkel opzioht dat karakter draagt dat hier van overvragen in den zin als door den beer IJsselstün bedoeld absoluut geen sprake is Dan heeft de beer IJsselstüu somtüds op büna aaudoeulüke wuie geschilderd de belangen welke hier Oor de burgerü moesten worden behartigd Hü heeft mü daarbü vooral verweten dat ik den toestand te geflatteerd zou bebbeu voorgesteld maar hü moet niet vergeten dat het voor mü bü de behandeling van mün voorstel niet ging over de vraag of wü op dit oogenblik een toestand zouden bobben welke ons geen zorg baarde integendeel van het zorg olle van den toestand beu ik minsteus even goed overtuigd als ieder ander maar ik kwam alleen neer op de zuiver financieele ziKle van de zaak en die heb ik gemeend niet beter te kunnen argumenteeren dan door cüfers welke bü de behandeling van financiën een zuiverder beeld geven dau wanneer men tnsscbenbeide met den noodigen nadruk en met allerlei mooie woorden zün meening weergeeft een meening die natuurluk zeer gemakikelük kan worden geuit maar waarvan ieder bet zyne kan denken Ik heb tenminste aan den Raad iets positiefs voorgelegd en dat beu ik van den eer IJsselstün uog te waohten i Verder heeft de heer Uaselstün ook nog gesproken over de crisdslee ning welke wü dit jaar znlleu hebben Misschien is dat ook wel een beetje te zwartgallig voorgesteld die leeiting zou wellicht twee ton bedrageu en misschien zelfs nog wel meer Ik geef dat alles grif toe maar dan vraag ik aan den heer IJsselstün als wü er niet eens toe durven overgaan een dergeluk bescheiden voorstel als dit aan te nemen hoe moet het dau gaan als wü leendngen tot 2 en 3 ton moeten opvoerenl Die moeten tenslotte dan toch ook komen uit de portemounaies van de belastingbetalende burgerü en a mea doorredeneert ia dat even onverantwoordelijk lals wat wü op dit oogenblik voorstellen Ik begrüp dan ook niet boe de heer IJaselstün juist om mün voorstel als het ware tegen te werken dergelüke hooge cüfers aan de heeren voorlegt Het zou müns inziens juist er toe leiden voor hen die tegen de hooge kosten hebben opgeeien om zieh nog eerder te laten overhalen hun stem aan mün voorstel te geven waar het geheele bedrag dat bü aanneming noodig zal zün zeer weinig uitmaakt en dan durf ik gerust zeggen dat het waar bü aanneming van mün voontel sleohts lIlO op de belasting zal komen men heeft dat zoo zwartgallig voorgesteld maar dat beb k in dezen Baad reeds meermalen ondervonden mün schuld niet zal zün als de belastdi gdruk voor de ingezetenen van Gouda te zwaar zal worden Ik wil het hierbü laten Ik heb een en ander wat de heer IJsselstün heeft gezegd beantwoord en ik geloof dat de heeren de aangevoerde argumenten naar waarde zullen weten te schatten De heer VAN BUK M d V Als ik even het woord vraag is het niet om den heer van der Want of den heer IJsselstün te bestrijden maar om mün meening over deze zaak te zeggen Wü zün allen overtuigd dat wü moeilijke t en beleren en ik geloof ook iuX geen der Baadsleden ud ontkennen dat wat de heer Van der Want voor de gemeente ambtenaren en gemeentewerklieden vraagt door dezen heel goed kan worden gebruikt maar het groote verschil van meening tussehen den beer Van der Want en mü vindt zün oorzaak in het feit dat de heerscbende noodtoestand voor nog veel meer mensohen ingezetenen van Gouda bestaat dan voor de 300 voor wie de beer Van der Want nu zün best doet Nu is het niet müne bedoeling om den gemeenteantbtenaren dat te onthouden Neen ik zou hun zelfs nog meer willen geven Ik verschil met den bser IJsulstün wat bet financieele argument betreft Wanneer de toestand blUft zooals bü is en wü weten niet hoe lanff die lal Müwn bestaan dan zie aankomeli dot wü vowtdurend zullen aoavnoobt worden om de prüzen der voedingsmiddelen lager te stellen Er is nu reeds ingeiomen een sohrüven van den Bevolutionairen Vrouwenbond om goedkoopere levenamiddelen beschikbaar te stellen en ik zie aankomen dat dat geregeld zal gebeuren wout in alle adressen welke wü gekregen hebben komen uit de oudervoediug en ds dure levensmiddelen Wat is nu luer het gevall Wanneer wü heden tegemoeitkomen aan den wensch van den heer van der Want om de gemeente werklieden en amfbtenaren te steunen dan begaan wü een onbillüUieid tegenover de vele inwoners van Gouda die soo uiet erger dan tooh zeker in hetzelfde geval verkeeren En dan zooals de heer Usselttüu reeds terecht opmerkte wü moeten ook letten op de andere inwoners van Gouda De heer van der Want schot dat niet zoo zwaar maar er zün heel wat personen ik noem iu dit verband ook gepeusiouneenle ambtenaren die lang niet verdienen wat zü anders verdienden eu die ook getroffen zullen worden door de belastingen welke wü weder zouden opleggen En nu zon ik bet een oubitlükbeid vinden dat de een die bet eveuuMU kan betalen en die het evenkan leiden moet betalen voor een andere categorie van mensclten Daarom zou ik een zoodanige oplossing willen zoeken dat toeh ds ambtenaren en werklieden der gemeente geholpen zouden worden doch tevens aiidere Mtegoriën van luenscheu die het even bard noodig hebben Dan kom ik niet op een bedrag van 30 000 Al ion het een ton kosten als het er wezen moet dan moet het er komen ik wil de billükheid betrachten AU de gemeente zich deze zaak aantrekt dan moet zü zorgen voor allen iu de gemeente die het noodig hebben Het geld clat daarvoor benoodigd is zullen wü later zoeken Eëu tiende moet uit de belasting direct gevonden worden en het andere moet in de volgende negen jaren opgebracht worden Dan zal het niet veel uitmaken of het bedrag wat hooger wordt Ik wil heden niet met een voontel komen want dan zou ik verscbillende levensmiddelen moeten noemen die in aanmerking moeten komen voor verlaging in prüs desnoods voor verlaging tot normalen prüs Wel zoi ilrs villeB vragen o dezs zaak ni aangehouden kan worden De raenscMu hebben er toeh geen schede van want wü kunnen als wü een besluit Vemen het doen ingaan met 1 Januari j l Ottderwül kuimen wü nog sens ernstig onder de oogen zien of wü niet kunnen komen tot een besluit zoodat wü het geld meer besteden voor vermdndering van de prüzeu der levensmidcielon zoodat het aan ieder ten goede zal komen De hoogst aangeslagenen zullen dan natuurlük het meeste moeten betalen maar dat Is geen bezwaar Misseliien was er nog gelegenheid om vóór dien tüd de progressie in de heffing van de inkomstenbelasting te herzien zooals indertud door den beer van der Werf is voorgesteld zoodat zü die het meeste hebben en bet meeste verdienen ook het meest er aan betalen Dat zou toch zeker in de toekomst wanneer de leening afgelost en de rente betaald moet worden zeer ten goede komen aan de minder belasting betalenden De beer VAN GALEN M d V Ik kan voor bet groolete deel ondersefarüven wat de beer van Eük heeft gezegd Ook ik vind het bülüker dat wanneer wü de burgerü willen helpen dit zal geschieden door bet geven van bijslagen op levenamiddelen Dan profiteeren niet alleen zekere categorieën van mensohen er van zooals gemeento werkUeden en gemeenteambtenaren maar de geheele buivsrü die op dit oogenblik in al bare geledingen daaraan behoefte heeft De heer van Ëük koppelt daaraan vast het denkbeeld om deze zaak uit te stellen Ik meen dat dit niet behoeft Het Ifomt mü voor dat wü deze zaak die aan de orde is heden gerust kunnen afdoen en wat de heer van Eük heeft aangeroerd kan don later als de Baad daarvoor te vinden is geschieden Eeu afbreking van de disouBSie hedenavond behoeft er niet voor plaat te hebben M d V Ik wil ook met en enM woord want de heer IJsselstün beeft op uitstekende wü bet standpunt van B en W uiteertgezet bet