Goudsche Courant, dinsdag 30 april 1918

m 19B84 Difisdag 30 April 1918 ft7e laar aiig mmmemm HENNEP enBANK ENYELOPPEN mimm mm MeTrouw JONKER MuLLtii Crab th rut 73 vpaagl Juni of Uier 1S78 7 eene Dienstbode LIEFDAÜIGHEIDSUITVOERÏNG Lady Winileniere TooQMlsiiat In 4 l 0dryvtn VAN OSCAR WILDE K l TU ANTON VERHEUBN OP Dinsdag 30 April a s das wond 7 uur praciet in d n Prijzen der pti f 1 25 f 0 75 91 fILSO PlMtibeipMliinl Ma nda avond ora 8 uur KMrten verkrlj b r bg Drukkerij JOH MULDER Ooalluven Gouda en d avondi in den Schouwburg 1570 50 Opinliire Vriwilliee Verkoiipiflg ten overitean vin de Noliriaaen i BOLK te AmerifooTt en T H VEKIISTRA te Rotterdam Wi immmt op BOHOCIID MU mi en Ml aisUa op roHtoita MCI tf v telkena dea Toormidde4a II uyr in liel Hotel DE ZALM te oiMIa van t o I Em Heeronlioerilorij j Jt bealaaode uit BOUWd JUH Sk MAN8W0NING T lfl H B a waarin tailing voor tg HÊ t 95 alaiu en aUBBKISV HBERENHUIS leteelcend No 112 en 113 en daarbij be hoorende uitniiiitiiiiis WEI BB HOOIUIIDEII len deele buitendijk beaet met teen of pnaaebekkenkleli leer funitli ele ea een den Gekenellaeerdeo HollandKhen IJaael onder de Oemaeole HEKENDORP in den polder flPM Hakaiiiloriii onmiddellijk bij OudewAter Qroot 21 14 40 lfeotiir n Ne JL V Drogisterij MARKT 8 ANMSauiKKR ANIJSBLOKJBS SLBMPPOBDan VerkrIidbsev blJ S H VAN LOON 10 v h WOLFF a C 4 feteekend No 110 waarin italling voor 28 tuk vee en daarbij beboorende uümiiiitnile WEI ui HfltlUIIIIEN plegen naait de vorige hofatede Qmomt UUtê tO lUctaran B W helittilti iqi 1 Jiwrl M i VU nfl n iMinr Te veiien indi erMpeaceelHleneombinatien Aenvaarding en betelln iiooppenniolen 1 Jnli 19 8 Tn ji ightUen alle werkda eo behalve Din d gi en Terdaj Breeder bij veilingboekje omachreven ver Irnj aar bij genoemde Nötariaaen te Amerafoott Soouekaertlaaa en te Rotterdam Wijn alraat 86 1484 65 ril Ooedkoopste en soliedste adres voor Meubelen ala Tateb Kutm BuHottu MmIw laMt jMr n plwlM Vwna WriK i MUwl k M 1 pVUMU clil l rU Speelenl drea T r joBtf Adverteert In dit Blad mi lÉMH In Hca hoavealliaid diiHiat uH vaepraail levepbaap Bedrukt naar kauae © Drukkerij A BRINKMAN A ZOON Tatofoon Sa MARKT 31 QOUDA Ik heb nooit myn Haar verwaarhH sd Md Aam 4iaaM Het AdverteBtieborean y ii Oi Mb KOllO Ti ana4 I a rl tt laar ackrallif ca aaa baar I oekralh fecb Ik aiyae wecM vaa loiaaaeae fvcM Ocaea Baat Ih De Goodsclie CoHraiit U tual eek Uai Oaoad Hair taliMd Beproef daxe athodc ea bagta vaadaaf O oaar Uw Apotliékcr Drogial of fCapper koop fas llaach Koko van P0iT9h geknilk kat 14 daian aeeala veer leickteten en l l dan ap bal eareefcll TELEP 82 VOOR NET MARKT 31 NjOTO Uil UT inu Een folvire Heldert Niet vette ffloflilot btvortert en Huixrocl Vcrtleriit de Ulerin ta tfoet Msl ala ten Tenietia voorde Raar verlaiaVoerkeat hefAplytén Ultnilta Hooldie eo Roet verdwjrnaa aadat aea K0K0 eaa pair keer gebruikt beert ata I praiü ell kct eenvoudlf op bet Hur 4ui wirll Bcn ket uchl Ir cane naden aultAa rlcjitinf en borstelt bet flink Wy ililtoi Mn ëwut tf ifliit lyk tiHbaa aan Ktko maar ry zofgea RlmiéMi v l dal lil Zulvor Ganaaiflilddal vitr lal Hur gaaa ander Praptraal dit fcu evaaana httottt de plaatsing T n AOVSRTENTIEN in alie Nederlandsohe n Bnitenlaodsohe hgen wedibladen en andere periodieken Eoader eenige prijsTerliooging V lnaanclln0 van aan artaoHPlfl taada voldoanda WAARSCHUWINOI UlutakeNtfa preparateo werden liivriB ÏJ f owe d Mfcff K V IJl Heer Btk Wdfir elk flcch dl U Keke werdl aanrebodea die fl i deldclvk oaa naiideleBi rfc G a Vreuw u Paard en de butUnverpakUar draart ficfete Veke werdt peelt Im verkaebt en wecdl eelt verkocht kender eeae vemecelda baltaa llnliohtingen worden QRAIW Terstrekt ft 0 75 II 1 60 a fl 8 ptf FlaooB Alleen Vertcgenwoordlccnt Voor N en Z Holland Ulreckt Zaelaad K Brabant en Llnburg P OESftCM Amatartfaiii Voor Prlealaitd Qronlnien Drenthe Overyiel 1 en Otlderland Firma B WEIMDEWSM taaafc ICOIfO SHAMPOO POebBRS lye wH eca proef waard twee aaurlen Nat en Oroof Koop ie waai U KOKO koopT F O I2S per pakje Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keizersgraolit 153 Amsterdam Leliegraolit 30 CURATORIUM Mr A W JuOilMttI Oud Adfocaal in Ned lndie ft J Calkoan Bultengew Lid Qed Staten BurgemcMter van am en 8clioolt p iener J Oorrlts Oud Re ident van Teroata Htnrl Polak Lid Eeratc Kamer 8 Pe ttni Scliooiopziener P i Itaaymakers Oud Secretaria Generaal der Rijkaverzekeringabank W N Wlnterahovaii dep LuU Koi O l L Atjierafoort Stcntarh Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN BO SKgO P Advertentlën en abonnementen 6p dit blad worden aangenomen door P A WELLER ZIJdeweg72 Onder leidin van 80 bakanda laarkrachtM opder jrie Jo i Boaman Directeur eener Handelaaehool Mr Dr J Bllaten Diicctaur eeaer Tuchtaefaool Jhr Jan Peith Jouraallat Dr A A Pokkar privaal doeent Univeraiteit Dr A J M Oarlaaaaa leeraar H B 8 P H van Oaitai leerw Handelaaehool Prol W C do QraaH Hooileeraar Univeraiteit Utreeht Dr A Halbanltadt oud leeraar Qymnaaium Dr J M Hoof vllat privait doeent Univeraiteit Dr C Huyimaa accountant ca andere mennen ven naam 20 leeraara H B 8 7 Mr in de Reebten 7 ingenleura 6 accountaota 3 artsen ena worden door ona georganiieerd maar dan 41m achrl tall ke carsnaaen o m BOEKHOUDEN HANDELSCORR ADMINISTRATIE BEDRIJFSRECLAME ETALAGE ORGANISATIE BEURSTBCHNIBK STENOGRAFIE SCHOONSCHRUVEN NSDERLANDSCH FRAN8CH DUITSCH BNOELSCH ITALIAANSCH SPAANSCH ZWBBDSCH DEEN8CH NOOR8CH RUSSISCH MALEISCH LATIJN GKIEK8CH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WeiRKTUIOKUNDE ELBCTRO TECHN TEEKENEN BOUWKUNDE ALG ONTWIKK LOGICA RHETORICA BERKENWOUDE AdvertentiCn en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudeDorp door A BOOM Berkeiiwoude voor Berkenwoude Achterboek door I NOOMEN BiiiirsGiie STOLWIIK WAARDEPAPfEREW AANDEELEN OBLiOATlEN In fraata uKvoarIng levert BriHckapll üriÉBiiiSZoiii MRKT 31 Tal 82 STUDIETECHNIEK STAATSWETENSCHAPPEN STATENORDE MUZIEKGESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK OEZONDH LEER METH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFTVERBETERING VLUG EN GOED R£KBNEN FR6BELBN 8Lftn Oplaldlag par briaf voor alla exameni voor Ia itnjitan an baroapan voor ALLB acten L O an M O ALLB pracWkMiiloyna a StaaMmanaa NoUrla t Mr In de Rachtan aaneaate AdniInlitBitlaj Aciuarl AeconnUata Ondarwllaar Boawkaaiili Opilchtar en taaKfBi M Opiflalitar WatanUat Badrllttlaldar SacreUrls kadactanr an owt 873 150 Mevrouw BERGMAN VERLOSKUNOIOE Spraekifnr 13 4 uur PMf aaMST a T 41 CPuUuMfti 108S jm Man ud n s t io Curcusun voor beginners eenipzins vorderden leergevordenden en vergevorderden A oeename rttetho de PeraiaeBlijk contact tusschan docent en cwaiet Uitstokeade correctie collectief en individueel Billijke conditiCn nriavermoEenden kunnen van ons Studiefonds proHlteeren Qoede resultaten wie werkt slaagt Advleaen hnake Beniepskevxc itolel if Hierli litj i MiHi 2iD Als gij begint té veriiui§eren All Uw lichaam at verawakken AU £ ij lijdt aan btoedarmoodea Oebnilk dan 15S7 19 MüEïü Levetogen 1 bet lebruik hiervan kunt j vaa aucce vcrukerd ii n auufu vaa 90 ot i 1 7S f 4 2S f8 25 Fabrikaat A MUNHABDT nuirmac Fabriek Zeirt Apothoky fu Dro btea i Voor nadere inüeUiMgen vrage n en de intireuante frolie hroehure een boekdeel van 144 puma s Men verbindt meh hierdoor tot niets VHAAOT UW WINKELIER AOBNDA NjOlffi da WapaMbar oamcIa 30 A irU 8 uur CMé Hat SohaaliiN d LtiUiivuiBderlig Bel Volkabelailtr 1 UfL an nur Bao De Baunle Aid Gfiudft Bond yeor VrouveaJdaBMOlit Lealn Mi H W 8 T d Veui wil tmttM WÏil fllawl i en iMilaiHi waa mkm W 11 wKt voor bat wrHven van meubelea en Uaolcum i mm mn i rtUH X 9 et gebruik HAaaTBECHT AdvertentiSn en abonnementen Op dit blad worden aangenomen door I HQHEVR NaOOSTIUUlT M ite bitf wa Koopt één flosoti A S R A ea bip aieU nder acbmikeif dan 4e vloeibare meubel en UBfflountWiaf Jl ik R ik a iit i hn ki OnUulV Waar niet verkrVsbaar wande men lick talonze tooM topWheudm voor aouita en omstreken de firma iP L VAN DBR aUK Orawler In Kol vniale waren qaUDA 3 © cL xrs oaa d ©3rt©3a ti©TolSLd voor Q o la cLsu © aa Oaao istxalkceaa VERSCHIJNT DAGELIJKS fÉd BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGBZONOIN moBDaLINOaNi 1 4 ntala Ui alka rata i Op da Toorpacina iO koon OawivM adrartantUn an Ineaaosdan aa d atai llnHB bï eontraat tat aaai dan prya Oroöla latten a tasdB wanlaa janknd naar plaatarulaala AdreitaatKa kunaaa wordaa Infoaila deer taaaaknkeaBt t dalana AdnitutiabaTauz en onae Ittmtim ABONNXlUUITSPIlUSi par kvartaal LM par waak II ant mat ZoiiAwiblad g l kawte ti P r k 1 Cf O baaorilaa pot hwper taaohiadt Fiueo i r poat pat kwartaal ƒ 1 90 met jondagaklail t Mt Abonnemantaa wordas dagal ka aansetuwen aan ona buwmi HARKT SI QOUBA bli osza agfntqn dan boekhandel en de po tkantoran ADVEBTEKTIEPEUSt Uit Gouda en o irtrakan i akooiaada tot danbaaorikrini 1 6 retrels ƒ 0 80 alka raial maar ƒ 0 18 iTan bulten Gouda en dan baiprfkrinc 1 S rwela ƒ O 5 elke ntel meer ƒ 0 18 Adfwantüa na pobliake vannakaHIkliaden 1 cent par raipal Redaotiai Telef latere 545 Administratie i Telef Intmre 83 Bureau MARKT 31 GOUDA DË OQItLOG Da fttrijd ifl het Westen duuvijisibil Y ieaien voort BesohowMfifioii Britsche koloniën Een instrtiotie aon Duitsohe offfieiovoni a DuUsohlanil en QékmÊ ktkn De kabinetsorisïe in Oostenrijk De mteiTAationale positie van Zwitserland en Nederland ONS OVBRaiCHT vat nu ImjmWsI In oortog pfodueten dieren gro nten textli l goederen minMralen en grondKtotten van alle soorten ultRiis land Porzi MoiMkijo ryt Olitna To rk wtan Hoemevibi en Finland te oootrolet reii on ie ft alraillseerra 2o ewB veriwulglng te atlohten van alla eaptMrtsu m M veD penoMDde banden die v6Ar den norkig liandeMietrekklngwi met DiilkwhIniid batklen Sc de netitnkn die utetde geo ll rtlen haudt l dryven van de produ cn uit bovengenoeiiMle landen en van aJleii baiwirl UKt de Centrale inoyandhe d n af te miljdtff 4o eèn beyoolt te organtweron en den Itnanrleeien en haodfl 4oi Htand van Entenle HiInde neatt fen t ondermijnen en 5o oen reniraal lifiiidfWdoo te ormen mei lnJ egrlp van vrlendwhappeBlï gezinde nKitralen Ofrideel zal de mnateohappy eert Jaar na het toekenen van denvrêdafaliifuidiKHnd worden iKaar on i flpteei aal zij blijven voortbestaan hu consulaire dienst fiU dtm IhiitMohen mlniatii van Bultenlanc Khe Zaken hebhon conferentiee ptaaU gnhad met h dwl den huHenlandHebftt diplomaUrken en conmtlalren dienst IndemooralMrhen geest te hervomen PORTUOAL President van Port ti al HidjrUo Paos U gekoRm Vti pren deot van de lUpubtlek Mj verkiezing v irna h t algemeen reeh ttreekeeh kleen ohl C ldoitlo Paea wae prMnier en minister van Rinifmlandurl Zaken tl met Diiitïschlaml overeeng omen hoeveelheden Dit z n i annen die aak al worden ze dadaetyk verwtfzei iykt natuuriyk nog enigen tyd noodig hdbiben aleef hun practiaohe gevolgen met ïbaar worden De hoeveelheden welke Oek ajiAia nioetjevelen zgn op papier vastgesteld of sf ter geleverd kunnen worden viat onlangs Von Waldow in de commtesie van bystand van den RUkedag niet te zegfen De parlementacfiiia In Oosten r y k is nog steeds nlat opgelost Door liet uitstellen van de pai ementazlttlng tot Mei wil ie r jeering tÖd winnen voor nieuwe onderhandelii en et de partyen Wy hebben dezer dag fe al eens een en ander meegedeeld over m moeiiyk ie den waartnee ook Zwftaerland evenala wy tusscdien de o ltigvleremlen bekneld heeft te kampeh waar het geldt de voorziening in t nt behoeften en het af sluiten van contracten naar weerszyden Officieel wordt thans uit Zwitserland gemeld dat de vernieuwing öer handelsovereenkomst met Duitschland die einde dezer maand afloopt op grqote moeliykheden stuit Wat de kolenpryoen betreft houdt Duitschland nog steeds Vast aan den toeelflg van 90 fr per tx n Vkn grooter draagwi te zyn editer de stejlde voorwaarden waarbij Dultschlon n l wenscht dat de uitvoer uit S witoerlanfl naar de met Duitüohtand in oiorlog tynóe landen zeev aterk wordt beperk In hedimMnder wat be treft de producten der nujIAtine indastrie Wat de ondeiftiandeüniffn m t Bngeland over de katoen mvoer betreft wordt uit Hem gemeld dat deze ttuuis tot een gunBÜg re iltaat gevoerd hebben In Duitschland ia men over den gang van zaken biykbaar niet eng te spreken Zoo wljfdt d Notdd Alig Ztg een oogenaehyniyk grt naplreerd hooidartlkel aan d holdige Duitseh ZwHserscha onderhandelln gtn m schryft Het feit dat in ZwitserIwid ieder Dultache eiaoh steieebaatig e n minderwaardige motieven wordt toege ohi Bven terwijl de zoo onyrlendeiyke behandeling door de Entente er mild beoordeeld en goedgepraat wordt heeft in Duitschland geen goede indruk gwnaakt Het is voorwaar niet makkeiyk tussi de klippen door te leüen iiLiuvusjnotnl tin hi t gnvaar vsii zinken oiitsnapto t Calala gebombardeerd Vctg na een pi rH ot lvlit Is CalaU ZoO dojfiMwhi o iiicuw lo r een DullHch enka der g bom anlew l Oe stofleiyke schade aarulenlljk BUITKNLANÜSCH NIKUW8 FRANKRIJK Bovendien hiy t de duikboot een geducht wapen tegen de geassocieerden waar het de noodzakelüke verschepingen betreft Maar wie zftl op de wiseelvallige oorloigskansen vooruit kunnen loopen géén die nog weet wat hot einde zyn zal noch wanneer het komen zal In Delhi is een oorlogsconferentie byeenig0kfomen bestaande uit de vooraaamste ve rt fenwoordi eiw uit het Dritech Itii ach gebied De bedo ng s het eens te woixlen over mv krachtlgar byatand van Indië met kapit aW groodatoften en 0 manschappen In een boodeohi aan d e Conferentie heeft koning George zijn vertrouwen uitgesproken dat het Indiache volk zic niet onbetuigd zal laten In die boodschap wüst de koning op den verbitteren stryd aan hel Westeiyk fiont maar tegeiykertijd op de wanordeiykdieden in Azië waardoor de positie in het Oosten woedt bedreigd De fronten in Egypte Balestina en Meaopo taanitf vooral dienen door tndiscihe troepen gesteund Zoo wordt due beurtelinga elk der Britsche bezittingen voor den strUd aangewakkerd De VorwUrts a In staat eenig etoaltjes te geven uit de 1 n a t r u c t J a voor officieren welke zooals we glitteren meldden in de hoofdcommissie van den Ryksdaig onder scherpe crltiek ter sprake was gebradit en waarvan de ralnia ter van Obrolig verklaarde niets af te weten ofschoon Ersberger het materiaal reeds geniiinien tyd aan het nilnlsterle ven oorlog had toegezonden We lezen dfln iA die aanhalingen Er bestaat nrets onduldbanrders dan de democratie De democratische partyen van den Dultschen R fksdag willen door staking n en straatbetoogingen een hoijigervrede afdwingen Het geld speelt In demo crtische landen de voornaamste rol e De economische regelingen tuesohea Dni itschtand en Oèkrajina z n ans gfltroff n Sen Oekrnjiensch rykagraanbureau zal zoi pen voor te verbouwing der gewassen en voor de levering van de Ten nooTden tan Kemmel hebb i zieh lieftijfO ffcvecfhten van man teg n man ontmUceld aldue het Duitsche avond beridit dat igewooniyk nog al sober geHteld is en dus in het midden laat wedke uitolag dexe gevechtea zullen hebben Het latere Engelschn etafbericht meldt ook den uitalas niet der f vechten dt dtu klaarblijkelijlE nog In alte ihevigiheid voortdjiren In laatstbedoeld st fbencht toch lezen we De vij nd opetid a nachts een 2WB r bomibMYUtnent met pmjecti en van hoog explolsiovctn iniwud en gasgranaten over het gansohe front van Meeteren tot Vooormeaoole en bham gaat hy over totinfanterieaanvallen Zonder nieuwe ruAtpooae trachten de DuibBdiera de boog rond Yparen steeds meei to vernauwen waardoor dexe plaats willen de Engelschen niet worden ingeelotan zou moeten wofden ontrubnd e Zoover zijn de Duitschers echter nog niet en het bt kt wel dat zy daarbof nog een veHiitterden toffCBStaiui xollen moeten bre Ven S alA Wij gisteren reeds deden uitkomen achten Eqgeliche deelcundi n dat de zware gevechten nog wel den heelen zomer en herfst lauanen voortduren nu de Duiticherp er niet in slaagden binnen eenige weke i naast een taotisch ook een strategfcch succes Ihier h t sdieiden der Britsche en Fronaehe legere te b reik n De militaire inedeffiEeHker van de Bemer Bund komt tot dezelfde gevolgtrekking Ook 3 voorziet dat de slaig tot den herfst 7al aanhouden Verstyven de linies dan weer tijdeus den winter dan ziet het er voorloopig niet naar uit dat de oorlog militair beslecht zal worden ïïen somber vooruitzicht maar zeide Ohurehill nog onlangs niet dat het er voor 1919 g ad vooretond I e geallieerden tchijnen den Tyd als hun bondgenoot te aditen ook met het ooig t p Amerika dat nog altyd van oorlogB toebereidselen spreekt In dat oplicht staan de Centralen er minder gunstig voor ofschoon zy door den vrede in het Oosten den ring vam vyanden vet irak M en ook hun toakomstkansMi vet beterdan gezien de overeenkomsten met Oèkrajina Roemenië e a welke eeret op den duur van invloed kunnen bikken De brief van Keizer Karl D i afgvvoordlcdfl 1 org ot zal voortitel t ii Uï KaïDt rziUing comtnlseorlual ie doen ilaa t hfblHii opdat i v gchcinm arten iniUikii dt n bri f v u Kei or Karl atui alte atgevaardlgd n zuilen kunnen worden ineUegfdtH t i De Kamierfractle der zoogeuaaiiido parlwnc iUalrc unie wenscht dat ook h Italiaanwhe regeering htiar stuk ki n ttn deze aang legfnheld overleggen zal AUlRlKAa Cuba en de diienstpUrhI Do Uodrileensche correspondent van df tKöhilsche meldt dat te Coruna aangekome Spanjaarden veradceren dat op Oiiba de Pboralen met burgeroorilog dreigen indi i d Ver Staten daar dadli nstplieht ronden willen Invoerpn DUlTaCHLAN BINNENLANP Nederland en Dnitseklaiid Volgeiw een ielegNim uit BerlUn U$l do Köln Ztg ovt r de onderluutdellngen lüsschen DulMtoMajid en Nederlaitd boAiaat er thans alla kana op een bevredigende ov reenkom t Het la nVt uitce Bloten dat He gunmüge oaain t In de eersivolgende dagen zal iljn verkregen Een ReuJer telegmm nlt Londen meli Naar y e nemen zijn do volliHÏlge al fiten door l uH c iiand aan Nederland ph fltikl nog nltl lif ttMid Ie Londen ea selfs niet aan h t Neder la ndr rhe publiek Er yn foMei aanwyzingen dat do Nederlanders mimbT Ifedticbt zyn dat Ditlutohlaod hun land op dit oogenbllk wit dwingen om ann den uoilog nifde ie dorn De kwestie van den limUirj pchen spoorweg elifjnt te zijn gdreg4 Id pr h t is niet waarsohynlijk dut do Geallieerden It waren zulleu doen gelden aaogenoinen dat i r rder selnl Reuter uit I nden iclj r il et kleHTechtvraagstuk Tegelijk tim dennatlonaal llbaritlBn Prul aoieag kwnrn tn Berlijn t eerHut c tngTM bijeen van de voorultati cvendii arlteldera milSrenaten Werahn namen vtrtefen woordig re van twintig vertwiilgingen deel waarenifcr die van de Dultsche vakvereejiiglAj en van den Spoorwegbond van ambtenaren vBn do handwerkers vaji dtj IXiitaohe kooplieden en die onyevee 800 000 niodelnten omvatten Uit de krin i gtin d r hooge rijksambtenaren en der parVmentsleden waren vertegenwoordigen vtlii het economisch rykadepartement en van hpt ryksverzekerlngsweien van het oor logsdepÉj nemen van het opper cumnando In dti Marken en e t neens dr Frledberg veTitJclienen Op Ht congres werd ook eert modo aangenomen tra gunste van deini OEMENGI 0 mU GSMEUWS llaudel truat der Centralen V Q Eiigelsohe zijde De Ou Itdford CastU De BrUsche adroirallleit deelt officieel mede dat thene als aldocnde bewezen beBt iouwd wordt dat het Britsche h o s p it A a 1 e c h 1 p Guildford Gaatle op 10 lhtafl t In het Katiuwl van Bristol dooi eeri Duitnche duikboot wprd aangevaJIem Ëflii torpedo raakte het schip hotwt lk ter ik begreep er wt nlg van boen ik In hcH klooster en dlohl bij den hemel nae Maar dit eene ze Ik w aki Ik by mtjo miisjti bea dui voel ik my diohttr bij den hemel dan iu het Kapucij nerkloonier te Chiaveona Kfaar koa nu eten of schoon myn goede forellen tot straf uwer inlMladen u in het geheel niet g ed moenten smaken Ondaake dezen wdnlg c riatf lijken wenach werd da groots e en lekkerste ge bruinde bewoner van het meer op een blank gesakiiurd hoiiten bord gelegd Een aiuk nit t hu l versah on nlut heel wit brood vormde de krachtige toegpijg tot dit Lucullisch maal hetwelk de verachter der aordflohe lefdie overigensi alle eer aandeed In zijn ijspal is waren geenversoh geroosterde forellen en de vroego todrt had ook den Buseeet bmigerig gemaakt Pa na dei laatste bete deed Coiiriien den makker uit zijn klndei ren de g wetensvraag Zeg mij tooh waarom troovt ge uw meii e niet Omdat ook dat tegen ds natuur zou zijn tagen myn n yur Staat het zoo met u Nu bekende de jagw der g jteente Ualoj Het is erg maar het la zoo Eea fuilvo t die zloh betw vowdoet dan d hemel hem s ep En hoe fM ep hy u Dat Tk geen vrouw van mij kan bedriegen Daarom weem Ik geen vfouw En uw maiteiis P Beaobouw Ik als mijn vrouw DadeUJk den eerslw keer leM tk Zoo ben ik en niet aad Ik wil u als atja rit zeer goede bron wwdt volgens eeil Hfiiite 4e egvam vernomen dat een aantol gieole 4lMil e en Ooetenrijk Hcmgaarschi maatsohaptfijea waaronder dn Norddout Bche Moyd en I ehman een groote ann bintUe hebbMi gevormd onder den iiaaJit EiiropoiHohe liandekigeeell Mluift te Bremeni De plannen l uegen lo den Invoel lJ II u I I i Fenüteton Irt ieder geval zljt ge tprondig de pi M4t Overigens Iwhoeft men niet jiilftt monnik te werden om ter wHIe van de hemelsehp MeMe zich de aardeche te ontaiegg i 0ho monnikjel Do vtBohrooeteraar trok mot eöi hpfttgen ruk ht t spit vito het vtiuT tertigi hte het als een wapen op en Hep daarmede dreigend op zijn gaet toe Waarom scheldt ge mij voor monnik Omdat ge terwllle uwer hemeleehe Beldp 11 de aardsche wilt onsoggeni omdat dit tegen de natuur la en omdat aUes wat tegen de natmtr Is geHjk U aan een mteniiMid tegen den heiligen geesl OiJ zondigt tegen de heiUge natuur ofschoon ge met uw whiMerlJen haar verkondtgnr zijt Ne n u in acht ala de straf komt Overigena zijt gij jnipï de rechte man om lop geheel menacheUjk wijze aardeoh Hel te hebbeni Waarom jutet Ik Qij zult het nog eens ervarenl Nooit Doe ei geen eed opl Maar Blv OourHen verklaarde ObMhoon ik Iranetenasr ben kao ik oeh den katholieken priester hegrijpen Indien ik nKmnlk was geworden zou Ik monnik zijn gebleven De meoeeb behodt zl n ziel eleehte met tela grMMa en gioddeH ks te vervuUea om hel aardaehe niet noodfg te hebben Noemt gij dei Hefde tot de vrouw leta aapdMh gij godlasteratr Er l6 iets dat meer hamelscb la Nil kreeg de kimatenaar zijn KapaoIJnflrpreek Van den hfiiAl begrUp Ik nlel vaal van edelgeetecnten onkt lende altaren en het gcdonde der laninen waa de alcH van den prwdker in deze wo stmlJ van rol en yjs Om niet door de neerstortende sneeuwmassa s l fKk lven te worden moe ten de wandelaars ala op alulpwegen klimmen vaak onder loodrechte ste lUea hoen over welker rand de bevroren aarükliilten dlkwyis uitfcitakwi Im len de Iwn ujager de doodaiUand van den schilder ware gew cflt dan u lUj sleeted zijn buk van d n ti Mider behoeven te nemen ett af te zy bi relkten den Tornogletsf er ea slaken hfit IjHveki over voortdurend voorziclitig ondrnovkend of b t sneeuwdek dal npk ten en g len overbrugde welao dragen I anga loodreohte wanden waarin do IftHien van een ladder van l a moeel n gehouwen worden leidde de weg naar het Alpenhuls dft een sehtlderaaleller was Qp den gletsohsr isgen de twee diep ingesneeuwd de TornoliLt aan den voetvan de Ctma dl RqmI Ook zij was eenstichting van dra voenuiinrn Belglsehenhler In deze gfe ioherwcreld een met alie weelde Ingericht paviljoen waarlade Hten van het PeJast Ilolel evenau tn een reetaurant aan de COte d Aziir hun afltrnoon tea gt riilVten geilend nwtkHne nog warme koekn aandwIehoR n bora oeuvre WoMTtverVt t a r het Dtdtaoh van BlGOABI VOaZ met aoloriaatle bewerkt door J P WESSEIjTNK VAN B0S3U1I Nadxnk verboden rottw ht Hoheittwe kan u echter niet tol vrouw m nit n Oy kunt me dus wc em den Ik raak u niet aan ttts gU niet wilt En gij zult niet wLUen danr gi nu den nd van zaken weet Zlj üond u niet weg Neen Toen ging tk zeil En En klofli omhoogi zoo hoog als Ik ken en joeg op beren gemzen ea adelaars oeveel nU Ik ken en gjng nl 4 mrer tot haar 19 ZiJ wilden mIJ ging JiiJ voort In een cel opsluiten welke niet groo er was fUn een muizengat Getralied Het vasten zou mil nl t hebben kunnen schelen Haar hidden bidden Mddien In plnr I van hoornen iwt te rukke i en rotsblokken op te hoifen lidden In plaata van ganuem na te klauteren op beren te loeren en ionge arenden uit het nest te halen bidden bidden Daartusgchm titanleSh 7lng n Ml knieöli buigen Etenk toch eens sAn Sivo Courtien als een oud wijf knielen en zich bukkenl In pja van den Alpenstok het ijshouweel en touw den razenkcansl Het xuilke armen zul ke vulatenl Ik zou mij dood gitfohaomd hchben En de Heere Qod zou mij zelf den hamel b ben uüjtgewezen als ola ik er eenit als KatHidJiiermoniilk binnen waa gekomen en mij gevraagd hebben oflk met zulke armen en vuUten niets beters had te doen dan rozenkranean va l te hoLden Hij zon mij uit den hemel gejaagd hebbMi want het ware t4 mijn meneobelijke n bmir die da hemel aelf ïay heelt g s yaa rtat wa braaf Toen kwuni zU naar my Na langei lijdt Lang had zy op mij gewacht Eit daac kwam zy eenvoudig tot iiilj ziJ kon niet anders i oo zRflr had zy u lief Met een ii tf11kkeilng In zyn oogeni maar met zaolite tem antwoordde de ni iidfl Zy kan niet bulten my En tooh n emt gij baar niet Ift Tponw Tech niet B rr4jpe wie hr kant Daarna braken ly op De hut Hot Vital ofrtn Al vare er iets In geweest on t stden dan aou er oit Hftloja toch gectt dief zl B geiwaeet CcRirtien drong met aljn makker Aaper n dlcfMT in h l mysterie det Alpenwerftd De rotarn wajwa van i anlet manover em roae gkus lag r t de wanden waren tieJekt met g el korstmoe aoodat ze verguld geleken a rotadal dat sU doorgingktn vwinde den vooriiof van het hoogste hpIHg dom De witte to sn t gen als koepela on MHtg de g i ajac hoT verhieven zieh ala