Goudsche Courant, dinsdag 30 april 1918

l De l ail Una Oazolte uatirü i lü evo hoofdkr lkc liet tuguavoordigv mHiUOre ItratohMvortoou vu iXdWohlaod heelt ntar niOQ WH AWwiDea akenu moreclea Indruk K iiMl t p de volDice nof overgobleten Europuuohe neubr len Zij KulleQ t rHiiiMllg doen zioh t berinoereo In hun vig vu belMftt i c Ii wanneer het nieces vau Illiidenburg iloh zoo ver uitbreidde alfl iiwu deiAbur l dit den oorkic olot zou kuwuu ha ladigcii of al breuk doen aan de inaol4 ter zee welke Jle uooes ie land to niet doet DuKschlotKl wordt bedreigd door een voonowéMihe rainp en het kan ceUs niet begianBa met ht t heratol van ilJn voorspoed anderadan op voorwawdwi welke geciteerd uilen wordoo door de beheerschers der ee Er U lioült In dit tgdegewrlcht gwu twijfel Ie boataan owtrcnt dt n vaalen wli der Jcallleerden oni de menwjhheld te vrljwatm voor de Duitaohe bedrtlgiug boelai en krachtig deze cM k nwcht aanhouden De Nadcriandache graant l Buijjii Naar de Jordd AMg Ztg meldl is de NMlcHaudsche geiaot ljar Hi Oevers te Uorign teruggekeerd waar hij hedenmorgen een l ezoek aflegde aau het mlnisierie vn UuUenlandschc Zaken t Oranjaboek ur fhouen ia thans het aangekondigde Oraiijeboek bf attvndo iiiededeetingeu van dfii niiiilMlei van bullenlandic he tnkea aan de MateïitioniTftal loupeiide van DeoeiuIkt lyltj tot April lyiö Oer g oonte getrouw vangt het Oranjeboek aan met iiK dedi elliigen omtrent den dlploiualiitkeu dieuut iiit t uaiuo de daarbij plaMH gehad lleblxMide inufatiefl Een deel van h et Üranjeboek is gcwyd aan do lIoudluK vau do oorlog oeroude zeoinogeudhodeu ton opKlohle van de neutrale handel on 8 c 11 c e pv a ft r t lUvoerlge inededeellng n worden gedaan over de A Ijt o n d 1 g 1 n g vau m g Hperrgebiele door de Ouitsohe en OoHtenrtjkfio h H ongaarsche regeeringen en inaalrogeUu vaudv iJtiitsche regeoring In het zeegelji Hl bij de litiitNctie liocht Onder het hoofd Attnvtti en op in verniotlgMig a n Ni derlaudbohc ftC hepen wordt in de eerbto plaatw nog evep ierugKekonÉen oji het geljejurde met de VUef trouiii n l Itet werpfjn van Ixtiunien op ImI Nederlamlitolie nloomHUliip ernifl i ttord nu het uittwoord dat de NttlerlamlHche ge ant te Itcrlijn van den IiultRelien luhiiMler sa btiiterilaiMJM tw akiii den lieer Zhiimeruiana under dagt ekening vBii 22 Üuoeuiber lUtti ontvüig op de dojit dien gezant tot de iJuil clie regeerliig of er deKe quae 4tie gerielilo nola vaii Ui Jctober an dal jaar il dat antwoord blijkt dat In den nacht Hn i op 3 Sèpt mijor te vijren Duitache TliegtuigNii alfi gevolg van een aanval teKen Kiigeland in gevechten Haren gewikkeld met k ii si vrMterkli genk en eestrtjdkraelilen Ulijteiw bet aorjcviiUTIgc onder oek Int de Ü ntselie niarlne antoi itijten geUfc lieMMfl ma W tiekklng tot dfw ge H t voorgevallene h niet met zokerhetd kunnen worden opgeloat en zal due wel herleid moeten woi deu lot e i betreurwia n aardig toeval Verder wordt b Rproken het fot zinken brengen van de Geerlrulda en de hef chleling van Nedcrlandsetia echepen o w de Handoeng Met NederU zeÜHchip Net riandla U beKChoten door een ItuHHlBche duikboot Da itfigeerJng hUMo een onderzoek In waarop de RnsaNehe lieycering antwoordde dat het KcÜHchip niet gedaan he ft wat gevraagd werd en hoewel d lluwlHehe hegeering het ongeval betreurde meende zij toch dat do anhuld In deze bij do Neerlandia lag Nog wordt beliafHlcId de beHchleting van do Leda de behandeling van uit volle 7 e 4 aamgebraoht oorlognniaterlaal de doorvoor van Hpoorwagens de aanval van Uril nhe oorloRS ehepen op Dnilselie handelHVaartuigen bij llergen Omlrwil recjulHltle van Nftderland chc H e h e p e n door de r i t a e h e r e g e e r 1 n g i uonH ht t volgende medegiHleeld I Hij t ii nota van 2 Mei VólH deelde dtf UrilMelie gezant mede dat zijn reg rlng i Ad beHtutH t ehï pen varende onder Ne derlliidHchf vlag doch gehin of gedt oltchjk Itritflch etgeudoai zijn Ie re iiireeren Xij nohlfa deze handelui e noodzakelijk In hi t iK lang der BritHohe eigenaren aan gi ien ilezo vaartuigen xoolang ze onder m tilrale Ihk oniH wapend voeren weerloos warm legen de otireofitniattge aanval Irn der Duitnche weHtrijdkrachlen De Itrltïwhe regeering ga zeer i 0Pdlg daarop gevV lg ann dit Voornemen door ren anntHl HChepen te requlreoren toebehoorentle aan de N V K rne Scheepvaart e AgtmluurMaatHehappIj te Rotterdam co de Nederl Stoontvaarl MaatHehappiJ Oceaan te Amsterdam De inli ater heeft legen deze handelwijze geproIcwtwTd hij de In hel oranji boi k in haar geheol opgenomen nota d d It Juni mi Hij ween erop In aanahilting aan de nwvifi vrdeger Inzake het a td Hambora tot de nritxche regeering gcrtdtte vertoogen dat de nationaliteit van f achip volkenreelitelijk wordt bepaaM door de vlag i welke het gerechtlgt Is te voeren en niet door de natlonalneil van den eigenaar OverligenN was de bewering lat do achepen tn nimestfe geheel trf gedeeltelijk BrllNtch eigendom waren onjuiat de achepen behoorden aan Nederlandach In Nederland gevestigde maatsehappijen Da het moerendeel van de aandeelen deeer maatBchappljen zich ln Brlt che handen bevond wa zeer wel mogdljk de in1nhvt r ver utbt liter d ürltHche fegceriiig zich er wel ii kenHuhap van te geven welke toeHimiA van verwarring zou worden geacbot pen indien de natlonalltell van een scliip voortaan zou worden bepaald door de natlonallleit van de meerderlieid der veelal onlwkende en ret ds wisselende aandeelhoulU tH van de maat cliappij w aaraan hei vaifrtulg twlioorde In antwoord op dit vertoog legde de lirifnehe gezanj een ullvoerlg Bcnrljvefi over van zijn regeering d d 18 Juni waarin deze ihanx voornamelijk met oen iHToep op het z g droll d angerie haar xtandptint kracliteiiM Ketwelk zij lol de ro iuiM lLe der vaarlnlgeu gfrechligd was haiidliaafde Deze nota alsmede de nadere brlefwlnHeling woarloe zij aanleiding gaf Ie In het oranjelwck opgenomen Vorder in eeu deel van hel Oranjeboi k gewijd aan de U p n e lil i u g hier 1 e lande van krlJgsgevRngcnen In deze riib Hek wordt herimierd aan de Ix Tprwkingen tusnehen vertegenwoordlgePH der üritHche em Dullflohe regeorlngen welke in den afgeloopen zomer te a Grav nliago werden gehouden over verschillendu ondel werpen met betrekking lot miUtatm en burgur krijgsgevangencn en waarbij naar men zich herinneren zal de NederlandNfbe regeeriiig zich bereid vi tkHord iieeh tiÜOO krijgsgevangenen van elk der partijen hier te lando te intwneeren Ite l ulthche en Urit iilii regeeringen uanieii op zich de kosten voor IntemeerïQg vftii bare respectievelijke landgenoolen mm de Nederlandsche regeerlng terug U l elalt n Kelde I f gi I ringen verklaarden ztch voort bereid urn aan do iNederlandsohe regeerlng lo vcrKoliaffe naar mate do bohot fle daaraaiii bjijkt bet nood go materiaal voor den bouw en bol onderhoud van In erneerlngfikampen voor geiieeskundlgo hulp voor verwarming voor voeding en kloedingder gpfnlemwrden of althans den invoer van dal materiaal in Nederland op geonerlei wijze 1 I clemin ren NederUndKhe Uttvoer MaataehappJIJ iDe Raad van oommlsaarlsaea heeft In verband met den Open Brief vorsotienen in het dagblad het Volk van 22 Februari L door een uit zijn mjddeu daartoe aangowozoa oojiHidsele hljgeetBOn ala lid door een reohUkundlge opnieuw een onderzoek doen InAteüen naar hi gieen In dien Buief aan den heer Joh i ilell directeur der Nederlandeohe Uitvoermaatsctiapplj ton laste Is gelegd De conclusie tot welke dit onderzoek heeft geleld in lilijkena het verfdag der oonunjtviie tn het algemeen deze dat do Ingettelde verhooren en andere onderzoekingen nieta aan hut licht hebben gebracht waaruit van cenig aandeel van den heer Heil In de bij vermelden Oyen Brief beilooMe aangelegenheid ts gebkken terwijl naur het oordeel der commissie gt noemde heer xljn houding ten oaiuien van enkele bijkomeudc feilen lievredigend he t owEehetóerd Üo Haad van OCHiuulaaoriBsen aïob aan sluitend bij de vorenataatide oouclusIeUf feteml mltodden in met de verklaring welke naar aanleiding van het vroegere widerzock ter zake onder dogteekening 22 Januari 1917 Ia afgelegd door de voormalige HijkuïouuaJssfe van Toosichlopde Kaasvereendging eu geteekend Is door da heeren J W AlUjda IW van de 1 eede Kamer der tilaten aeneraal als voorzitter en dr A G Breew toonnwlig IUjk ulveloonaulent als secretaris van die Rljk comnuasle luidens welke den persoon van den heer Job U Heil In deze geen blaam tre t Staking van betiJing Elrdmann n Heth r Uen meldt uit Amaterdam De advocaten dor tlrws Ërdmonn en Heihey d 1 d heoron mre J Kappeyne vau do Coppello A Und en D K C de Jong hebbon aan crediteuren dtr tirina per cirouiaire medegedeeld dot imn de vereffening der laken die van Beer grooten omvang zijn werd opgedragen Volledige gegeveiui kunnen nog niet wotrdon verstrekt Hel kan reads than worden meiiegedeeld dat zo wel actief ate passief aauaienlijk zijn De oredltouren zuilen zoo spoedig mogelijk worden uitgenoodlgd tot bijwoning aener vergadering terwijl Juiniddels boveogeooerodc advocaten voor de belangen der crediteuren zullen vakeu OpvoAg r rof Tolma Naar men aan get U D meldt Is binnenkort de benoeming te verwachten voji l rüf dr A A Iljuioue van den Bergh lo Oroniiigen als opvoigpr van den aan het einde van den aoadendschen cursus Hcheldendeii hoogleeraar prof dr 3 Talnta te rtrccht N a Bond voor VimnrenkiMincht De Ned Bond voor Vrouwenkiesrecht hield Zondag haw elfdo jaarvorgadoring te Nijmegen Zaterda vond werd den afgevaardigden en genoodlgdon eeufeeatuutal aajigebodeo waar het woord werd ge VDerd door do Prosideute van den Bond Mevjxmw van Riel Smcengc en Mr H Snicenge Op de vergadering waren 84 van de 94 afdeeHugen vertegenwoordlyd De precddoute hield eone iiltv oerige rede waArlD zij wees op den ernst van dezen tijd die ln panolDg van alle krachten niet het nit t die Aer vrouwen vvngt Spreekster ging na wat de Smd van Vrije Uberalon de Vrija Dem Bond de 8D A P da Economisobo Bond en de Liberale Unie tot dusver hobben gedaan ter b V Orderlng van de verklesing van trouwe lp bet parlement bij de a s ver fdozlngeD Overigens zijn de Lib Unie de Vrijï Dem Bond en de Bond v w Vrije Lfl voor beperkt vrouwenkiesrecht Opk reohtsclie portijeit de R K en de A H aanvaardden op haar program thans actief yroavenkjas ttt Hat bonds doel iievordering ran iê vorklezing van vcuuweu voor de vertegenwoordigende UchauHA en poediga invoering roo aotlet vruuwenkio reoht aal straks dan ook de inzet 2ljn bij de verkiezingen S r beHk o im t idtok aau te 8i orea tot medeworking in dozen en tot oDl3 loollog van de grootst mogelijke activiteit tn de komende dogen Na afdoening van versohtUende holshoudulijke zaken het iaarversAag van de secretarusiie mevr W Asaer Thorteoke werd wegiens ontstedteuhi van deze aangehouden werd Kaïnpen oaognwezen aJs phiou waar la IVVi de algemeene vergadering zal worden gehouden Heilige wljs ig liigen Werden gebiacbt In het huishoudelijk reglement Besloten werd hel Hooi a estuur mochtié ng te verleeoeQ om In verband met de tijdsomstandigheden het Maandblad van den Bood Do Ploeger zoo noodjg gedurende 8 zuneriiwauden n ei ie doen versdiijnen CRIsm MAATBËGËLEN Het aardappeirantaoen het Bureau voor Medudeellugen in zoke de voodöolvoorzlenliig meldt iu een vergadering met de vertegenwüonögere vaji do hesiureu der groot geineetiten en hel bestuur der Vetwefliging van Nodorlowhche Gemeenten Is de vraag onder de oogen gezien o het mogelijk Is luet tiet beetaai e rantsoen aardappelen voort Ie giaan tot 1 Juli hel tijdatlp waarop yerwoolit mag v den dat e c voldoende nieuwe oardappelui zullen zijn Gebleken i dat de beperkte voorraden waarover men nog te beschikken heetl dit nlot toelaten Wil men dua niet de kans loopen dot op emu bepaald oogonoogienbUk In het geheel geen aardappelen gediölrllJueerd kunnen worden don la evenals ten vorigen Jare een vermindering van het ranbsoen onvermijdelijk IXitEhroai zeJ voor de periode loopende van 22 April 19 Mei aan de gemeoutebesluren worden verstrekt 13 Kjü per lioofd der bevolking in de gemeenten waar van 22 29 April reeds 4 K G verstrekt werd en voor de week van 2 Apfll5 Mei reed i een gelijke hoeveelheid wi rd loegt zeg d xtil voor de laatste twee weken van dot tijdvak du nog slechts resp 3 en 2 K Q kunnen worden gedistribueerd Voor de periode van 20 Mei 10 Juni word dan 8 K G en voor die vun 17 Juni 30 Juni nog 4 K G verstrekt De t veniduderii van het aardappeljranlsoen zal wo en goodgemaakt door een extravTi trekking van peulvruchten en rijst In zoodanige hoeveeUieden als overeenkomen met do voedingswaarde iier aardappelen die men minder ontvangt V ti i de hakkereen Hel Volk Jneft meegedeeld dajt krachtens een heaoblèking van den Minister van Landbouw g tift oll moer voor do l kkoVlJen biAÓhik ar gesteld zal wOrdeni Dil beriit la Juist maar niet geheel volledig lieden van het verbod is dot het vermoeden l estond dat een doel van de olie welke beschikbaar gesteld werd voor de platen waarop giebokkcn wordt In de producten van bakkerij en banketbakkerij werd yenrarkt Daarop Is oon de olie abrleken verboden verder olie aan Ukkerijen a tq lovereni de bakkerijen die nog voorraad heM en mogen dlc opgebruiken Nu is er voor het smeren van de platen vet noodig en liet Ugt In de l edi eiing dal daar voortaan boter voor gebruikt zal worden Wel zaj het uiterlijk van het l rood daordioor een vemndering ten nadeele ondergaan op de voedlngBwaarde heeJt M gewi Invloed Boter ds vnj en nog te krijgen d bakkerijen zuilen dus zichzelve mo O redden totdat de rantsocneerlng van vet be nt waarna andere maatregeileu zullen volgen Het mnnren v n de jilaat Is noodig wil hel brood uit den vorm komen Wel kan zonder vormen gebakken worden het z g vioerbrood dat plat in den oven staat maar dBn Is het niet mogelijk de broeden naa st fü wnder te zetten omdat titssohen twee brooden een ruimte van een rood moet overblijveil daar het deeg anders niet gaar wordt Gevolg van deze wijze van bakken l het gpbriilk van wgeveer 4 1 pCt meer overw wil man dozp lfde lio ö eeibeld brood krljgeh en meer oven beteekent wner nwer gebruik raiL brandRtof wat ook weer niet gewenacht Is I e teelt van bruine boonen Do minister van Landtiouw Nijverheid en Handel he aan de burgemeesters bericht dat de Rt eerlng Iter d ts ook aan gemoentelieséHren de cheurpremie vtoot de teelt van bruine boonen op gescheurd grasJand toe te kennen indien zii alvoToiMi tot Rc4 ourra orer te gaan daarvan oi ve doen aan dn Oultuurcommisste In huii provincie Bovendien Is de ndniator bereid voor het gedeelte van des oogst dat aan de gemeente zaJ woïdtei gelalen boven het rantsoen geen hoogerm piTljs ta berekenen dan dion waArvoor de boonen uit de distributie votiiwego liet R D K gelevetd worden Oil zou gevoeglijk op zoodanige wlJze ten iiitvow kunnen worden gebracht dat de geteelde vruchten eerst voor den vorm oen den betrokken r gieerlng9comnlisasarls voor de graa nlnzameling worden afgedragMi tegei betaling van den ftiastgestelden garantieprijs Pe producten kunnen echter door den rf rlngecocniniMaTlssen bi bewaring gegeven en door hM R D K aan de gemeente naar behoefte en op da g nnilkelljke wlJ vTlJgBgiarni worden V e etivcrbod In kotcb en reatouronta Aan den Minister van Latidbouw ia door do besturen van den CeotraJen Boud van HotelpersoneoJ en den Ned Kokabond een teiegraiu gezonden waarin zIJ modedeelen dat als gevolg van het vleOÉiGitverbodvoor liutela eu restaurants de ondorueiuera dreigen met een mossarontslag van peraoneol iozondorheid van koks Zij verzoeken den SUnister maatrogeltm daartegen te willen Vermalen tot m l Du MiuLsier van LandbouWi Nijverheid en Handel heeft nader bepaald a het V ernulen i Dt meel van stroo katuf ultacluionsel vap grOuen peulvruchten en liaiudulsgewaMien helde riet cacao boekweit en grouduotendoppen eikelsolUtlen viofiacheve rijstdofpp i en kofile doppen is verboden met ultzond iug van dlu jlarlijeu waarvan door de Toewijzingsooouiuisaie voor Veevoeder te s Gravunliage sohrUtoilJke toesteminlng tot vermuien Is gegeven b de aflever en het vervoer van hetintel verkregen door het vermalen dersub 2 a genoemde atükelou Is verbodeit met uiteonderinff van die partijen gedekt door een vervoerbewljs afgegeven doorde Toewijzüigaconnnlssle voor VeevoederIe sGraven age 3 onder granen worden in deze beschikking V erH taan winlertorwe zorner tarwe spelt wintOTri ge zomerrogge wlntci gerst zomergeraé gerst haver evene eu on boekweit Onder peulvnichlen rorden in deze legoilng verstaon veldfooouen wier paar den duiven schapen Woatdche alle soorten van groene gele eu grauwe erwten SiUe soorleo van bruine gele eU witte boonen Onder handolsgéy esöen worden in deze regeilng verstaan Itanariezaod koolzaad raajpzoad boterzaad dederzaod blauwmoanzaad lijnzaad LAND EN ZIËËMAGHT Milit re verloven Het Corr B ureau meldt Van verschillende zyden is ons gevraagd of nu de militaire verloven tüdel k z n stopgezet daardoor ook in dlenat moeten blyven de onderofficieren fcorporaaia en manschappen die antérleur aan den dezer dagen genomen moatreget reeds in het genot van onbepaald Oclein verlof zouden worden gesteld en waarvan juist hedra een gedeelte hu 11811 aarts aou keeren Ofschoon overtuigd dat de maatregel betreffende het stopeetten der verloven in ziöh sloot dat nw ook voor bovenbedoelde ploegen het verlof nog niet kon ingaan is ons heden hij navraag gebleken dat zulks dan ook inderdaad het geval is en dat de ploegen die heden met onbepaald klein verlof zouden vertrekken in dienst z in gebleven 0EMËN6DE BERICHTEN £ en geheimzinnige verdwyniag Oiutxeiil dü gehcAmzinmge vernusulng te Haarlem van d ai rangeerder der H IJ S M B A P Hubert schrijft de U H t rt in perceel aphermerstraat 24 woonde het fïchtpaar IL man vrouw en 8 kinderen eeu meisje van 10 jaar een ionge e van Ö jaaj en een medeje van ti jaar Zlj leefden oog uisohijnlijk zeer gielukkig de man iwas een braaf en oppassend buisv tder Ongeveer ti maanden terug kwa n bij het echtpaar Iniwonen een Dliiitsche deserteur de 31 jarigB horlogemaker C Attlnger iemand die zeer behulpzaam en welwillend was tegenover de huisvrouw Hij deod alle voor haar Dondordag 18 April vertrok mej H maar Amsterdam zoo ziJ opgfit om haar zieke moeder te bezoeken En eerst Maandagavond 22 April keerde zij twug in dien tijd heeft do treurige gesdiiedeniis pl ats gehad Zooals de Dultst er tegenover bur i zioh heeft ultigolAten moet he volgende gjesohled zijn Zaterdagavtmd was de rangeerder aiubert onwel geworden liod een Uoed puwing gekregen De Dultscher had hem fltil te bed laten liggen zonder een dokter te balen zonder zijn vrouw te waareehuwen èn ook zonder iets daarvan aan du buren to zeggen oitudot Hutiert dat njet wiidie 2ooa s de Duitsoher seide Inderdaad hebben buren Zaterdagnacht om 2 uur Hubert hooren kreunen en roepen Wat moet er van mijn vrouw en Mudden lereciiikomen Toen Zondagochtend vanwege de H 1 1 8 M goïlu omieord werd waarom H niet In dienst kwani zelde A eveneens 3lJ is ziek heeft een bloedspuwing gehad Niemand echter werd binnengelaten en ool de kinderen mochten Zondag niet In de kaoner komen waar hun vader lag Bovendien was hun door A Unger gelaat dat zIj aan de btiren wanneer dezen Iets vroegen moeeten zeggOT dai vader naar Amsterdam was om moeder te h lcai Om 8 uur üion gavond liep een buurman die met Hut e rt bevriend was nog even aan Doch ook hon werd door den IHülBoher den toegang geweigerd en met de wioorden Ifabert is er nog niet ia naar Amsterdam werd deze buurman afgescheept Zontlagnivond om 11 uur ongeveer werd men opmerkBoam g naakt door het stUhoud n van een handwagen In dezestlUe straat voor perceel 24 En In den nacht omstreeks 4 uur moet deze wagen zijn weggereden DaMop lag op beddegoed da rangeerder Hubert De DïUtfioher onlkeiirt dlil niet beweert zelf da hij met ïWb rt op weg is ge 1 weeet naar het OoMht s dooh dot dese daarvan besJist niele wilde weten en 1 di iweg Ier hoogite van de Brouwersvaart uit den wagen is gespr ig en en audert dien sjKKirloos ventwenen Verder verteUe hij dal hij uadut H uit dun wagen was gee rongon met de kar weer naar huk was gegaan het beddegoed had Vgoladen 1 den wagon weer gebradit had naar de Pleter Kles ttraat waar hij dezen vandaan giehaald luwt Later op den uaobt was hij oidus heefi do Dui schor verteld weerde straat opgegoau loin H te oeken had om halfim nog aan een dienstbode op de firouwerskade gevraogd of zij nlel een nau gezien had met een doek om zijn hoofd met bloed beviekt on In een oud jasje gekleed Een ontkennend antwoord was daarop gevolgd Een feit Is dat de oppassende hulsvader lot duaverre nog niet is weeigpkeerd ea niemand sedert Zondagnacht iels van hem gezien of gelioord heeft Met den brein van 10 40 Maandagavond kwam de vrOufW van II teru mei dea Diiitacher A die haar van Auwtordoiii bad afgehaald en In den trein zooala hij beweerde haar met de vermissing van haar man In kennis had gesteld Int laat8 van erg Ixsdrodd te zijn llepeai zij te Haarlem aangekomen te zomen gearmd dooj de Rozenstraat naar h ds Ia die traot had voigiene ooggetuigen een teederc omhelzing tuesohen vrouw fl daden Dultscher plaats en ook bij aankmmst io de woning was van oen onder den Indruk zljn weinig merkbaar Al spoedig kreeg de poliüe iiicdijdeeling van deze goheiinzlnnlge gesofaiedeuia Hot met bloed bevlekte beddegioed is in beboslag genoni i om scheikundig uit te maken wat voor bioed er op zU of dit van een bloedspuwing dtm wel van een wonde aikioiitstig is Zooals w ij gisteren reeds meldden zija Atlmgtsr en de vrouw van H gearresteerd aiHteniiiddag jfc het lijk van den vermisten rangeerder door de politie gevondeii oj de builenplaats van den lieer Luden aan den Doodfweg bij Bentveld Hel was onder den grond giestopt Op het lijk ware n geen duidehjk zichtbaie leekenen van een geweilddadigen doodi Ie zien wel waH er een weinig bloed opliet hemd NadaiC de JUHtitie gewaarschuwd wa Is bet lijic naar hel St Elisabeth Gasthuis vervoerd om daar geschouwd te worden De aangehiouden Duiteche dosurteur ie gisteravond niet het lijk geconfronteerd doch hij bleef bij zijn verklaring dat de mail overleden Is tijdens hel vervoer naar bel gasthuis Het lijk werd gevonden loon het errein door de Ilaarlemsche en de Bloemendaalhche poillle werd afgezocht Knoeaerii met tabak Men meldt ons uit Voorburg In deze gemeente is een inrichting anldekt waar eikenbladeren worden fijn gesneden om na vermengd te zijn met em geringe hoeveelheid zuivere tabak ala alhag in den handel te worden gebracht Zonderling abuis Oroote ontsteltenis heerschte verleden week te Drempt waar de landweer 1911 onder de wapenen werd geroepen Het bleek op een abuis ter secretarie te berusten Smokkelen Toen Vrijdagmorgen de eerste trein van N megen te Groesbeek aankwam werden bü visitatie door de douanen in het waterreservoir van de locomotief verschillende dichtgeboldeerde Imssen ontdekt inSioudende ottgerveer 600 stukken Sunligfet Sultanyen andere zeepsoorten een p ar honderd Bbukjes fcwatta en 10 L Lijnolie De machinist en stoker z jn in arrest gesteld als verdacht van pogin r tot verboden uitvoer Wat achtergehouden wordt In een boerderü in den Tielerwaanl werd gezocht naar achtergeihoiuden graan De inspecteurs vonden weinig of niets en stonden op het punt de boerderü te verlaten toen een kleine kleuter uitriep Lekker niks gewonden Jhè De kleine werd aan het praten gebracht en nu werd achter de heditede een groote hoeveelheid graan gevonden Te Beesd en te Deil ün wagenvrachten tarwe in beslag genomen Men vermoedt dat in verachill ende dorpen in de Betoiupe groote voorraden koren apek en andere levensmiddelen iji den grond verfwrgen zijn Er moeten thans ook veel z g noodslachtingen vooriEomen Te Oiradhot is bU twee landbouwers 800 K G rogge en 100 K G roggemeel in beslag genomen te Dongen 8000 K G graan te Valkienswaard 1600 pond spek vleeach en worst te Uden een karvracht graan Ernstig ongeluk By Voorburg is een militaire auto it Delft tegen een telefoonpaal gereden Be milicien B werd tengevolge van den schok op den weg geslingerd waardoor hy een Bchedelbreuk bekwam en inwendig werd gekwetst Z jn toestand was heden betreldtelyk gunstig De auto werd zwaar beschadigd de paal vernield Nieuwe smokkelaarstnic Het gelbeunde dezer dagen aan de Oortigrens Een heer komt voorbij ktjkt degrewBfwadit brutaal aan en groet e heelfiamiliaar Dag jongens Maar de wadit wes op de hoogte Niets aan te geven manheer Weineen 1 Heelemaal niets T Neen Gaat u dan evea mee De knooMn van de OTerjae bl ken nu 20 igaHotdkken te Un met een tofje ovortroUcen de knoopen van k joa gondm tientjes en die Tan het vett gouden vljfjea liiBMOiiJ l d J llm Koopt Urn Hoeden Petten M Baretten bil OAREL KROPMAN KLCIWEfl t 11 eOUDA RImmf modsllvn 12 STADSNIEUWS ÖOODA 30 April 1918 PrlnoesaeVerjaardag Ter eere van Prinses Juliana s verjaardag wapperden heden de vlaggen van den toren en verdere openbare g wuwen Vele mansohappen van het WielrydersdepAt maakten heden met de mufziek van het Depot aan het Iroofd een wandeling door de stad waorbü het aan belanc t lling niet heeft ontbrok n Varkensvleesch atributie Het bericht in de courant van gisteren dat op bon 88 van 30 April tot 4 Mei 100 jram varkenavleesch beschitówar zou tijn zoolang de voorraad zou strekken heeft vela hmsvrwiwen terstond mobiel gemaakt om dat zektzame te trachten machtig te worden Er waren gisterenavond van regeeringswege 32 geekohte varicens uit de sladhterU te Oss voor deze gemeente aangevoerd en dit vleesch was onder de verschillende slagrers verdeeld Het duurde echter niet lang of er kwam plotseling het bericht dat het varkensvleeach niet modit worden verkodit en moest worden ingeleverd in de Boterhal waar het van regeeringswege wend opgevorderd Dat beslag is gebleken op een mieverstand te berusten want nog gisterenavond konden de slagers hun rantsoen weer terughalen om het hedenmorgen ten verkoop aan te bieden De vericoop zou te 10 uur aanvangen bU de meeste slagers stonden de koopsters echter reeds een uur en langer te voren op post om hun deel te bemachtigen Het behoeft niet gezegd dat op die wijze in een minimum vaïl fyd de 32 varfcens verfcocht waren en dat er velen zullen zyn die te taat zijn geweest Maar velen der ingezetenen hebben don toch vandaag varkensvleeach gehad En die bijizondeiheid In dezen tijd mag wel worden gfflnemoreerd VM ng schoodklndenen htgevolge art SS LeerpUchtwet l oor U eu W wordt aau den iludver vu tsti lllng aangeboden het door lum opgemaakte onAwerp verslag voor Öed Siaifii oaiigaoiMlü de wgze op welke een g deelle groot f300 r van het bij de üe iiieentebegrooung dienst 1918 aau de Vereenlging voor Stads Evangelisatie Jeluel alhier toegestane sufoeidie van f ÖOO o or voeding van behoeftige schoolkinderen ter bevordering van het schoolbezoek w besteed Opcenten RUksbelostingen BlIJkflUH ii ededeeling van den betrokken Ontvanger der directe belastingen bedraagt do vergjoediing door deze gwneen e aan het Kijk verschuldigd voor het iiuien der te Imren behoeve gelegen opcenten op de grondbelaeting dienst 1917 eu op de persoueele Iselasting dlMiSt 1916 f 1134 98 Daar onder volgnummer 117 der Gemöcnte b6groc iiig voor heL dienstjaar 1017 voor dit doel slechts f 112Ö la geraamd stellen B en ff voor d raming van voormeld volgnummer met f 10 la verhoogen lo vinden door afschrijving vitn gt ljk bedrag van den post volgnunmter 251 Onvoorziene Uitgaven Verhooging credlet voor verstrekking goedkoope cokes U eu y stellm den Haad voor daar het bij raiulabeftliflt van 21 Deoember 1917 tO g atane crediet ad f 10 000 voor verstrekking van goedkoope ookes aan mia = varinogende ingezeteoen gedurende den mier 1917 1918 niet voldoende is ge eftst om alle uit dien hoofde versohuldlgdf betalingen Ie doen van f471 90 eeu suppletoir credlet te verleenen onder bepaling dat die som wederom zal worden gebracht ten laste van het tijdelijk Levenftnii tóelei edTljf der Gemeente Proeadvies op het adres T van TUburg leverantie gemeentedrukwerk Naar aanleiding van het in de vergadering van 12 April Ingwkomen adres van i van Tilburg alhier houdende verzoek a nog mede In aanmerking Ie komen voor de levering van gemeente drukwerk berichten B en W thans aan den Raad het volgende Bij ohrijven van 13 November 1917 bracht de ler gevestigde dlstrtotsaldee K vau den Nederkuidecheo Bon van Boekdrukkerljen Ie onzer kenirfs dat naar hare meening die door ons College wordt gttteeld de tijdsomstandigheden zich niet leenden voor eene aonbeatedlng van het gemeente drukwerk In welken vorm ook zooals die tevMen geschiedde en deed zij tevens modedeeling van da bo reld verklaring van alle bij haar aangeelo ten jeden om bedioeld drukwerk In den Pvorvolge te leveren tegen de door vorenvermelden Bond vaa g 8telde voor Oouda geldende iiihilnium prljzen voor handelsdrukwerk een en ander met Inochlnemln vonden op het leveringstljdstip gekteaden marktprijs van het gebêeigide papier Voort deed zij toezegging casu quo voor een blUlJke verdeeling onder de veraehUlende aangesloten drukkersbed rij ven alsook giocde uitvoering en tipte F f fg der lev lngsvoorwaarden te tullen zorg dragen door gebruikmaking van eene afzonderlijke Commiasle Waar wlJ Instemden met het door de difitrlctsafdeellng aangevoerde en ons bovendien bekend was dat ook 1 de verschillende Ministerieels Depanemnten een sindsdien tot stand gekomm soortgelyke regeling liedoclende alleen bij georganiseerden drukwerk te doen vervaardigen In voorbereiding was namen wij in onze vMgadCTlng van 13 November 1917 het besluit om voor de jaren 1918 en 1919 de levering van alle gemoentedrukwerk op te dragen aan binnen deze gemeente ge veoiij o leden vsn den NederlandMhen Bond van Boekdrukkerljen van de R K V ereenlglng van Nederlandeche Drukkerapalroons on van den Bond van Chrlstelijko Drukkerspatroons In Nederland allen goorgaolseerd in voormelde dlstrlotsafdeeUng Wij merken vvKirls nog op dot genoemde Bonden en Vereenigingon zich moge rarheugmi In een krachtige collectieve arbeidsovereenkomst als grondslagi van economische bedriJIaorganéMtle door welke do georganiseerde patroons worden gesteund in him strijd niet ongeorganiseerden die In doorsnee steohto arb dsvoorwaardwi bezitten en de economische bedrijfsorganisatie ondermijnen alsook dat 1 üeniteente Gouda derhalve tot einde 1919 contractueel gHIwnden is Op grond van het vorenstaande stellen wij U voor one te okachtigen aan adressant te beirichten dat zoodra hij zlohaansUüt faij een der 3 vorengenoemde Bonden hij automatiBCh mede voor de levering van drukwerk In aanmerking komt Ew zelfde beslissing als hierboven geven B en W den Kaad in overweging ten aanzien van het mede IngjokooMn adres vau A Jongeneol alhier over déze zelfde oangelegeiilieW N V tot Aanneming van Werken voorheen H J Nederhont te Gouda In do op 29 dezer gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der Vennootschap is tot comndssaris lu de plaats van het overleden lid de heei J van Noordeiine benoemd de heer Joh Kraayeveld te öliedreoht Het dividend is bepaald op 12 pUt als vorig jaar Uil liet verslag der dlreoUe blijkt dat gedurende he4 aÜgeloopen jaar weerom belongrljko werken blJ ondorhandsche opdracht Ier lulvoering zijn opgedragen zoodat over geen gebfek aan werk wae te klagen Wel onderVOTid ooi deze VMUiootMoliap zeer veel last In den aanvoer van benoodigde grondstoffen voornamelijk vdn die welke uit het buitenland moertMi worden aangevoerd AmbochteschooU Vfraohenen is het jearverslag over 1917 vau de vercenlgiug De Ambachtsschool vooi iouda en Omutreken Hieraan ontleeneii we dat het aantal leden het aigeloopeu jaar bedroeg 104 waaronder 7 loiiatotirs met een contributie van ten minste f 10 ook versclUIlMide vereenlgjngeu droegen bij evenals verschuidene buitengemeenten zulks deden Het verslag betreurt echter dat or evenwel bijna een gülljk aantal gemeenten in den omtrek iijn eu van waaruit leerlingen toch de school bezoeken die nog immer niet geneigd zijn ook tegmnoet te komen aan do exploilatle kofiten der school Bij den aanvang van het vorig cursusjaar bezochtaai Ntj jongens de school 19 verlieten haar tusschentijds nwuw opgenomen werden er H terwijl 2ii leerlingen met getuigBOhrl t de 8e kl verÜeten Bl f de in ehrijving het ofgeloopen jaar be n don de verwachting ook ten aanzien van de vorderingen en vlijt kon bet jaar geenszins een der besten van de school genoomd worden Ved nieuws kon door de omstandigheden niet worden aangeschaft duch dü Inventarissen verkeeren In zeer goeden ötaat In den loop van het Jaar bereikte bet be uur een verzoek van de Vereenaging Samenwerking om te willen overwe gen of er geen mogelijkheid beet md dat op de Amioachteschool onderwijs zou worden verstrekt aan aankomend dekpersoneel enz voor de bloneDSchipperij Als resultaat van besprekingen met belai M Iwnden on den Inspecteur voor dat Onderwijs werd besloten dat het B ftuur der Amba ïhlssohoel doch niet als zoodanig deze zaak zou trachten te bevorderen Voorts herdenkt het jaarverslag den overleden voorzitter den voormallgen burgemeester van Gouda den heer R L Marten die tol zoover de zaken nog voor de school heeft afgewerkt toen kort daarop een pmstige ziekte hem nog n de kracht van zijn leven ten grave sleepte ffat hlJ in het bijzonder voor de ombachtssdiool Is geweest kunnen zlJ het best be e fen zeg het versjug dte om zoo te zeggen voortdur nd met hem konden samenwerken In haar bekmg Dat de sf ool steedn zijne belangHte411og heeft gehad en lot het laatst beeft behouden mag wordfm afgeleid uit het feil dat kort voor zijn ziekte in de laaiete Besfciursvergaderlng door hom geleid ernstig besproken werd de spoedige Invoering van heï leervak EIeotn teohniek De salarlsverbeterlng van 1914 en de vervroeg perlodl e verhoof ngm b 1916 zijn ook onder het baaluar yn den heer Marteut tot stond gfittiicbi Als hbldoibaaii zijn bMiODdere verdtensUn ten opzlülke der Vereenlging n haar school bleef lijn plaats voorio onbeset Verder had In de aamfloateiyng vau het beshiur geen wijzigiog j aals De aftredende leden werden herkozen ea de bestiiurshmcHeB bleven verdeeld ala ba bet voorafgaande aar Nk dien aanvaardde don de tegenwoordige burgemeester de beer U J Mijs het voorOtteraihap Daar het beatuur n het ver cheld n van den heer Martena besloot met logODgviu 1 Jan 1918 i m mooAate vorm van duurtetoealag tevens de leeraren weer in hel genot te stellen voa een vervroegde periodieke verbooglnA gelooft het geheel In den geeat van den overleden voorzitter lo hebben gehandeld Hel b uur erkent gaarne op vooratel van den directeur des te geroedet tot dozon maatregel te zijn overgegaan omdat uit de resultaten van het onderwijs steeds weer blijkl dat bet personeel der sohool zich inet lust en IJver van z n taak blijtt kwijten Het onderwijzend personeel bleef on wljzlgd behalve dat de heer den Breeje leeraar vakteeJienen die met eere genoemd word de at vool verliet daar hij aangesteld werd tot onder dlreateur der A fl S te Leeuwarden Wat de finonalto betreft wordt opgemerkt dat deze niet oogunstlg zijn te noemen het batig saldo bedraagt f2084 73H mag de wenech worden geuit dat de vereenlging bIj vYwrldutlng moge in sMuit blijven om door subsidies en groote bijdragen van portloulleron ens bare zoo mttlige Inrichting van onderwijs tot steeds meer ren bloei te brengen Het jaarverslag bevat als bijlage OL n portret van den overleden voorzitter Fletetodit T O P I aO ndag Mei a s zal d9 Goitdsöhe Toeristenclub T O P IJ 0 een algemeene fietstocht ondernemen naar Utrecht waartoe ook invite s kunnen worden toegelaten Deze to t zal o a gaan langs de prachtig bloeiende boomgaarden tanga d IJssel Goudache Vereeaiging voor Gezondheldskokmltm Hen bericht ons dst de burgemeester de heer Ulbo J Mija het eere voorzittersehap iheeft aamraard van de Goodadie Vereeniging voor Gezondbeidskoloniën Rundvleesch of eieren De directeur van het Levenamlddelenbureau verzoekt ons mede te deelen dat morgenmiddag weHerom een kleine hoeveelheid rundvleesoh van gemeentewege zal worden verstrekt in de boterfial De verkoop vangt aan oiti 8 uur De prijzen van het vleesch zijn ƒ 0 6B voor lappen en ƒ 1 VDor fijn vleesch Ook wolden Indien gewehBcht in plaata van t tll nil TlÉesch B eieren beschildwar gesteld tageh ƒ 0 14 per stuk Aan een lOOO ifeü pertKmtfn zijn uitnoodigtngen tot inontvangvtnemtng van het vleesch of de eieren verzondM De Distel Zondagavond s s geeft het gecelschup van de N V Het Tooneel in de Nieuwe Schouwburgzaal van SocietSit One Genoegen eene opvoering van het icce bltispel JDe Distel van Robert Saudek en Jan Fabrfcjus Hierin treden op Aé heei en Jan G de Vos C van Kerckhoven Carel de Hees C Bslfoert Flor La Roche en de dames Gusta de Voe Pooliman en H van Kerckhtoven Kling De regie ÏB in handen van Jan C de Vos Nieuwe decors van 3etTooneel Uit de vele gunstige persoordeelen laten wy hier een en ander volgen waaruit wÜ zeker mogen opimaken dat de schouwburglievenden een aangenomen avond waditi J e Oprechte Haarlemmer Courant Begt Saudek en Jan Fabricius hoe komen ze aan elkaar xou men kuntien vragen Deze distel is dan ook minder een product ran gemeen sdhappelUlken aibeU dan van Fabricius wensch om van dezen bultenlandschen distel een inheemsohe te m en En daar is hU heel goed in geskagd M bee t Sau dek s blijspel aan im beweridng onder worpen die het voor een N ierlandeoh publiek allen sciiijn van SM vaderlandëch stul heeft gege ren Er is een levenawijae londloopar Pietje die in een dorp aankomt mor hij self ook tihulshoort Zijn famlUe Ie er indertijd door dorperuaie uit verdreven Twee broeders bloemkiwedEers liggen met elkaar overhoop valcnaijver Nu kom Pietje die een uitstekend kweeker blijkt te zijn en die bif een der broeders in dienst weet te komen Hij brengt diens tuin dodelijk tot groote hoogte kweekt een veredelden distel en bruigt het hoofd van de dochter des bulMs op hol Dat geeCt natuurlijk wat moeilü klieden maar het eind is dat Pietje idet alleen met de dochter sirijken gaat doch dat hü ook compagnon van de beide broera wordt 4 e TiM schrüf In dit van onwaorsdhiJiUiJlEihedan samengeregen biyapel met de koppigheid der boeren vooral Kio ran Djffc en Jan C de Voa mmakten mooi typen ia het spel alles Sn t q el was o L Het stuk werd geepeeU met veel fleurigbokl en Jool F Laroche was als Hendrik een f mevr de Vos typeerde op geestige wijze de etmlec3ie boerin C van KordStoren Jr beelde den lustigen edlstinge rden landlooper vermakeliJik en wist den laeih los te slaan Mevr v Kerckihoven Kling en C van He waren eveneens goed Mooi en frisch was de sehilderochtige boerenkamsr met t rekje in het tweede bedrijf Het publiek heeft ikb Termookt heeft ful tlMhiB n wurm fwpplaodiMCiid aoodat bsrtiaaUttttk buld mowt wor den Zelfs kregen de apelonden nwcrawlon nfiplam by open doek Ds Koaavareeniglng deelt In m dnuloire ooa de kaas sporteura mede d i door deiMinister van Landbouw met ingang vao 2t April bet blnnenlittidaoh perceutogt van kaae gestekt ia op 100 De exporteurs moeten dus 100 pCl vmn hun Udioopeu en productie vonal 28 April olm de Centrale pakhuizen afleveren De bepalingen omtrent keuring enz blijven voorlooplg dexellde Ëvoniueele wijzigingen zulten spoedig worden bekend gemaakt Ingesteld lijQ Ëeu gebied Zuid4io4land NoordHolland en Friesland Het gebied Zuid Holland betreft oUe kaas welke van niet ah coporteur ingeschreven producenlen gekocht wordt behoudens de üikoopen op de 4 officieel erkende NoordHollaodsohe markten Voor het gebied ZuMnHollaud zuUcn de exporteurs 100 pCt van hunne inkoopen afleveren aan de Zuld Iu llandsohe Ceoiralu PakhuizeQ leg de volgende prijzen Volvette Güuda met R Mt f 147 hbder It H f148 Gouda 40 plus IlSa 30 plufl f114 30 plus f 98 volvette Ëdommer f146 Ëdaiu 40 plus f iSi 30 plus f 116 20 plus 190 Nagielkaas en WlUe koos f l De prijzen golden ajleen voor Jonge kooH de kaas wordt aan de Centrale Pakhuizen geleverd nw 20 pCt korting Verder wordt in de ciroulalre bepaald dal exiwrleuTS die het Unnenlandsob gedeelte der Inkuopen tot 28 deoer nog niet geheel on de Centroile pakhuiien afleverden dtt voor 5 Mei a a dienen te doen hiervoor zullen ofig de oude prijzen worden betoakl De alleveriog van bet binnenlandbch gedeelte der inkoopen da 28 dezer ksji plaats hebben vanaf 4 Mei a s legen de bovenstoondle prijzen De bij sommigie exporteurs nog aanwetlge kaas van deïi verpliclden voorraad die nog in hun bezii iti doordat zij de opgielegdo reserve nog niet gt eel noodig hadden of om andere reden lian op dezelfde wijze aan de Centrale pakhuizen worden afgeleverd mits zlj voldoet aan de voor den verplichten voorraad gMtelde voorwaarden Voor kaas met ftljkamerk zal bij a levering betaald worden de gendddelde exportprijs zijnde 40 pCt E F tegen f 88 20 en 60 pCH D H U egen I B8 50 of gemiddeld f 86 40 p ÖÜ K G Voor kaas met H M en 40 pCt E F tegen f 82 2Ö en 60 pCt D H H tegen 187 00 of gemiddekl 8 t 40 per 60 K G voor kaas zonder K M Deye prijzen worden door de ub Cominlsflie voor Zuid Holland betaald de levering geschiedt met 2 pCt korting Ten aanzien van bet pakhuis iwukr de kaas gfAwni tnoet woMenuoet de exporteur otverleg plegen met deSub Tommlsde voor ZuId Holland Nog wordt bepaald dat de handelaarsexporteurs tot Zondag 19 Hel slechts kaas n ogen koopen welke uit tot 1 Mei gcproduceerde melk gemaakt Is Eerst na 19 Mfl mag kaas gekocht worden welke uit na 30 April geproduoeorde melk gemaakt is De handelaars zullen van den producent moeten verlangen dat elke partij kaas voorzien is van een verklaring dat de koa geproduceerd is voor 1 Mei Aan het eind van de olroulalre deelt de KaARvoreeniging mede dbt de Minister van landbouw heeft hepéalA dat het met ingang van 1 Mei e k aan koaHfobrleken en fabrieken van melkproducten verboden Ia om votle melk of ten deele volle melk of len deele afgeroontde melk te verwerken tol kaas met hooger ralgehalle dan 20 pa vet in de droge stof OntbefÜng daarvan kan woYden verleend onder nader door den minister van Landbouw t stellen voorwaarden door het Rljkrtmreau voor ntAlk en kaSA te s Oravenhagie Alle vergimn ngen tot het bereiden van kaas met een hooger vetgehalte dan 30 pCi wcdke door de KaOsvereeaiRlng zijn afgegeven eindigen dus op 80 April 1918 Daarna moeten vergunningen wordMi aangevraagd bij het Rljkskonloor vonr melk en kaae RiJwIskMafatallni Het is onb rttpalljk gwien de dagelijks voorkumende bericbtm over rijwieklMstallen dat man nog steeds 100 loiigelooa biyft op dit pont en nog hariioaldeli fietsen onbeheerd laat staan Ook hier t r stede is gisteravond weer een rijwiel biJ een caf gestolen terwijl hedenmorgen inree fietsen een bU het Waaggebouiw bet onder bi de BonUnatelling w rden ontn nd Uitslag veiling Notaria Pltlo De uftalag van de gisteren door Notaris Pitlo in het Hotel De Zalm alhier ge ihoudtfn veritooping ia als volgt Perceel I een huis nut erf aan de Groenendaal kooper de Ver Chr Nat School onderwas roor ƒ 8600 Penseel II Een huis met erf aan de Wil heknlnostraat kiooper de heere C Plomp te Gouda voor 616 Peixseel III Een buis mot etf aan da Vdende Kade kooper dt hear D A Mnldtr te Gouda roor ƒ SW MedmoMMt Het Carillon tal vanaf hodon bi hMlmr pelen het Meilied bij halftnir ilifn N deriond ran Riehand Wogner BOSKOOP Ingevolge d door de RiJkikolwuUstributde voorgeschreven gosbeiulniging hooft het Gemeentebestuur beolotttt hot oont lantaarns voor atrafttvorllchtjng tenig l br m it Ttp 48 PP 10 NUUWABKinK ft i UtoSL Zotordag la in doM gemeente en dag TOn dlaAitallon gowsoot Van dr Bom Is op het doip on van don alogor Carllor vMr zUn vraniog een flets meogonomea vut aohipper Vuik aün twoo atoaldradto goftolen en bü P Sleeuwondtoofc il loouiid do wonii binnengedrongoa on hooft 140 a n geld meegopakt MA BKTBEBICHTEN BollordMnodM Voomukl Dinsdag 30 April 1918 Aanvoer tOi paarden 1006 magore runderen 120 vette runderen 118 vatte oskalveren 168 nuchtsre kalveren 3 sohapen of lommeren 139 variceiu 106 biggen 196 bokkeu en gelten Al hot aangevoerde vee Is tegen taxatie in beslag genomra Prijzen Melkko Éen 26 H Ii60 KaUkoelsn ÏOOO Stieren f 200 600 Plnkn 100 75 Voonen 1110 200 Werkpoorden f 190 00 Blaohtpoorden f 126 260 Nuchtere kalveren f 16 28 Fokkalveron f 31 Biggen 126 46 overloopers 146 85 Handel redelijk Koouurkt lt0Di LtHA £N 80 April 1918 Aanvoer 6316 pOTAlJen waaronder 3761 met Bljksmerk gewicht 16666 K O Prijs Gwvdsohe kaas Ie soort f 68 70 3e soort f 64 66 Ie iHxwt met KIjkMnerk 6 71 Handel LAATSTE BIËRICUTEN In hot Wooton BERLIJN 80 April Off In ren ontwikkelden zich in eokot sectoren hevige artilleriegevechten Ten N van Voonneaeelo en Groot Veeratroate veroverden wij verat lUende BJngelMihe loopgraven Onze stormtpoepen die blJ Lookeren de vijandelijke llnleM binnendrongen stieten op krachtige tegenaanvallen De Pro jEtehen slaagden er daarbij in Lookeren te bezetten verder doordringen mlwliduehen In dun loop van den dag diiurde de bev ige arüllerleoctle over ti t g eele front lol Kenunel vioort Up hel overige front ook artlllerleaotle In Flffawl BKItl IJN aO April IJlt het Fbwohe hoofdkwartier wordt gemekl dot Wyborg door de Dtütsche troepen la venword Nederland gn Zweden H M Gezant te Stockbolio Jhr Dr van Vredmborg wordt eerstdaaga hier Ic landn verwoeht tonajnde raondeltng overleg te plegen ter zake van eenlge e H nOrixiHrhe regelingen tusscben Nederland en Zwedffn Hot SA OMMO gOiOMfcOlt Men seint uit Holyhead Het toomochlp Oronzo meldde 8046 tpn r getorpedeerd en gezbnken De Iló passagiers werden gered i 3 leden van de bMnonnlng worden ve De 0 0 verUeiingea Men Int on uit Amsterdam Door de Katholieke Klesvfsreenlg cn Ie een groailjsl opgemaakt waarop ala no 1 voorkomt de heer A C van Vuren Diefstal van M00 Hedenmorgen 10 uur viel In de Kojvor Stiflat te Amelerdom een man flauw H werd pen oalé bimiengebraeht eo daar bijgebracht Toeu de man hIJ kennis kwam mlstn hij een iosoh waarin leb naar hij mededeelde oen bedrag van f 8OO0 bevond dat hij voor de firma Net en Co In wier dlanst hij la van de Rottwdamsehe Bankvereentging bod gebaakl De firma werd vma het gebeurde In konnlH gesteld waarna twee heeren der firma zich met dm looper naar bet politiebureau begaven Vermoedelijk Is de toMh den man ontglipt leen hlJ flauw viel Hij bi reeda 10 Jaar in betrekkli bIJ firma Net en Co Twoodo KoHor rgadering van hetfrn Het weisontwerp opeenten op de verdedig ngnbelostlng werd oanfenooien met 59 teg ii 2 atmanen In behandeling kwaA daarna het w o opstelling van een hapdelofeglster Tf legrafisch Weerbericht Hoogste barometerobond 775 2 to Homoaand Laagste bafvmotentand 776 to ZaldDuitBchland Vorwaditing tot den volgenden dog Matige In het noorden krachtige noordoostelijke tot oooteliHie wind meoat zwoor bewolkt wvarscliilnliHc eenlge regen met kana op onweer vooral in het inidan later iets zachter In hM noorden BURGfiBUJSE OTAKD GOUDA GEBOKEN 26 April Johanna ffljiiaoda d rl A van VIa rd ngini a C J Verhorl 27 April Tbeodoruo Johannes 1 V A Boe en O VerblJ 38 April Margoretha Morio d v U T Moons en W Houdijk 29 April Martina Maria d v J J vac der Speld en A M Sohenkel OVERLEDGN 37 April JotwoaVrs denburg ieh net P G de Jong 40 1 Oeranku WIJnholf 60 j Sfi April Hendrik Amos 64 J SS Awti ÏMk dt Bn Mi Atto v Dut f