Goudsche Courant, woensdag 1 mei 1918

ïmm Hllltr BB DyH Llf LLurrtll Drukkerir siin ZOON Telefoon aa MARKT 31 QOUDA Gsirouwd P C J Van het W tel jk front is weiniji nieuWs Het Duitsche iëriclit meldt al heel aober VUB de fröütèh niets nieuws De toestand dèr Pvansohen en EiKgelachen tn Vloailderan heeft dfen DtUtschel voor hbt oofi lilc dUs t leider opdriUffen belet tei tjl téttenaiïHyltnen het dorp Loker we r in Fran tche hftndèn de d overgaan ManBohat tMAi vt öde méér mansGèaiq db dat is het wat men aan beide zyden bdioeft WÜ ffftven sfateren reeds het teleifrafm wefer van koning Geot aan de conferentie vfln BritachIndische verteyenwoordiffer te Pflihli waarin a lu4 adrot èn wordt ep kraohttgen etetut j In het weJcel kaeh communiqué van t Amenkaansche oorlogsparlement ia het al precies hetxelMe De uitslag van de liuidige verrichtingen op het westri k oorlogatooneel hangt af van de reBertea zoo wordt daarin gezegd en dan Om den vtJand te verslaan h en vi in de eerste plaata te u tigen vw de vemterking van de troepen in Frankrijk en tttstond geoefende mannen in de vuurlinie te brengen Verder moeten xeer sterke eo tingenten onder de wapenen worden geroepen ter aanvulling van de verliezen Aan DuiiBche £ e ie het niet anders Zkw meldt een Reutertelegram reeds dkt Duitftcfaland van Rusland de uitlevering dW knjgagevangenen heeft geëisdit onder 1 dreiging Petrograd te bezetten indien hi aan met onniiddeliy k wordt voldaan In Japan ia Goto die tot dusver de portefeuille van Binnenl Zaken beheerde minister van buitenlandsche zaken gewoïden terw l Mizoeno nu aU minister van bmnenlaiwische zaken optreedt Of dit n wHziginig in de Jopansohe politiek beteekent De Times beweert vaji niet en meent dat daaraan de betedcenïs moet worden g ac dat Japan beredd ia in Siberië tuaBchenbeide te komen maar dat het een mandaat van de mogendheden de geallieerden moet hebben en volkomen de vr e hand De aftreding van het kabinet wordt aanstaande geacht en een coalitie imlnlsteile is waarschijniyk Dit t ons eeniigiunns in het onxekefe omtrent de kansen van een interventie Volgene de lezing van den Londensdhen correspondent van de N Crt over dezelfde zatdt lijn zij gering Deze zegt dat het Sitwrieche De Gletschervrou e NiUr het Dultaoh van BIOHABD V06Z met autorisatie bewerkt door J WESaELIME VAN BOSSÜU Nadruk verb deo Daar de twoe zi op eei i aata bewnöfen waar geen gevoa voor lawlntffl was konden zij elkaar beter gezelschap höndan Zij spraken over theehuis aan d m rand van den gletacher van de elegante heeren en dames die het in den zomer beEOohten en welk een vreemde dver de TvofeStenij In het hoog bergte rfCüd rtrodlfettde wereld naar UaJoja was gittBHtti een wereld der weelde der ▼ Jnhi d zondie Want men flulstM de het plab bestond van llaJoja een Mbntb Carto te maliën Tot nu toe durven zij het nog niet lot n toe dh en 2ij iu g een maaker Hoe lang aal bet cRii en eer ilj hun waar ttehtat boonen Een aardbevlhg moest hun hölèn v i zonde temiet n evenals een Üaarteillltiler DéiKr e r op 8liib a geen aatdiievlngien WHtftmen en novh de Pla Lungfrulnoeh de Salecino bdv n Maloja Ineenstorten De weKKetoopeo nwnnlk brak al In zijn stOB SU dieieQ onderdrukten tooa lag letB Wat Cburflen sljn makker deed aan GOEDEWAAQEN CATamsN BORSTLAP di nunta tvuWit hartelijk danktc 4 n voor d b lM tclUn bt hun huwelijk ondervonden Rouerdin 1588 I 10 Mevrouw JONKER Mui I Crahetbilrul 73 1S78 7 vraagt met Juni of leter eene Dienstbode NIEÜWESCHOUWBURG SOCIËTEIT ONS GENOEGEN N V HET TOONEEl Oir W ROVAARDS ZOMDABSMEIAchtuur BMMT tUCCEl amOT tUME 63 opveeri 4 T a DE DISTEL Blijapel Tio SAUDBK f7Sh V Re i JAN C DB VOS St AU Hndahblad Een vroolijk tuk Eca friitcbe vertooninl Nl uw vaa dan Daf Eenie tl blijip l Typije en mooie monteerinj P TQd Airdlf en eeili boven I uitnemend eipeeld Een verdiead uccea Da Niauwa Co r nl Er ii birtelijk felechen 1 D AvoBdpoet Een opfrlMcbin voor den Uouwen tooneelbeBoekcr xLaidwh Dagblad Een avond van pleisleri 1S84 34 PRIJZEN ra 1 3S en fO BO Leden fl SO f 1 on f 0 80 plui 5 ut n 5C 0 oorl Plaatabeipreklng Zaterdagavond Onderwijs per brief in alle vakken onder leid o van 80 lecraarijH B S in eoieuri accouDlanli e a Vraa l Intliproipectui 1273 11 BareaulolPüliliGiteil m llfelsfl tuppel lleiiws Kcizwscracht 153 AMSTERDAM WAARDEPAPIEREN AANDEELEN OBLiGATIEN In fraaie uitvoering levert Dpukkerll yrinian Zooo MARKT 31 Tel 82 Goedkoopste en soHedste adres voor Meubelen li Tll li KutM BaHottaa St Ml n iii t l r 011 pluche V r Db 4lt ll n WoUaa an 8 tl adakau TkaaUlaU Splafate gcUMarllan ans aas a Speeiaal 4 e vaar laalalel iet kaweillkwiuan 20 OUT ZWtt umBlurw ImitiJtiiMliiblilt tik RoHardai IdlüN BBlaitgrijkl Het HaarkleursQl Perfect gegarandeerd zonder schadeliike be itanddeelen klenrt grijs oif rooq hoofdhur of baard dadeiyk Z WART BRUIN of BLOND gewensohtij Icleur melden het laat met af hei haar worat niet vet Prijs per öaooq met gebruiksaan wijzing f L25 Verkrijgbaar te ÖOÜDA bij BALT A DE JONÖ Ooathaven 31 H P VAN WIJNGAARDEN Kleiwea 77 ANTON COOPS Markt 1539 8 J Adverteert in dit Blad Het Adverfentiebiffeau De GoidsGliii Courant TËLEF 82 MARKT 31 bMorft de plaatsing van ADVERTENTIEN in alle Nederlandsobe en Buitenlandsohe dag en weekbladen en andere periodieken onder eenige prijsTerhooging BV Inxendlnfl vaui tfün af cshpin sleed vofdoencMa Inliohtingen worden GRATIS verstrekt liiuunjuu Lerfering n Machinale Brandhoutzageu Aanbevelend VEST 109 111 J VAN DUIN geIn beter bewijs De wereldberoemde VLOEIBARE MEUItEL en LINOLEUM WA8 WORDT MEER EN MEER GEBRUIKT DAGELIJKS ondarviailaa I wU dat oaa NIBUW PRBPAEAAT iadar Toldoat I Hat hof Gamaeatalfbouiraai Zlakanlialsaiis Part laataUlf aa B t brv ii t r rmwrmaifai ▼ da dyra btiHaa t aa 1320 92 X L l9 JX J 4 MdoondiMPlniw fcunntn dop O O D genezen worden NaJarertlanaen atrijd ondsF de dotteren zi n ze iu èlndelljh hel er over etfina gewordett dat EMwaia en aUe ervlepv hwldateltt nIaliAhclbloetf z tent doch vecoorAweMt wofxlen door opeenttoopfcng ven inicroacop 8cho baciller dip in bet vlepsth knagen ui8l onder Je opper iuld Hel jgeneesmiddel moet een vloeistof zijn om door de huid Ie kunhen dringen enr mei zekerheid IstgeoonBlotaerd dot elteim D 0 O zulks kon Zoodra U de huKd mei dit middel bel houdt de jeult cMrect op en elh huldoQndoenlng zei verdwijnen D D O Is A 56 ets per fleeoh verkrl g ar Vlaagt hel noff vhftoem aan Uw drogist Proetteech vih 55 ctnl lijdelijk verhoa d tol tB ceot 1S50 669 B stel Uw Drukwerk bij A BrïvikmMa Zoon Relferdain Canada Hypotheekbank 510 tegen 1011 7o 5 tegeu 98é PandlirieveD Totale circulatie ruim f 12 Ü0aOOO Vtrkrliilint bij alli Ettntmlniidilann Aainbelen Verdriif de folterende pïjn of oadia elijke jeuk van aambeien Laat Uw iïwaal lobh niet onverzorgd verergeren Verliet leen vetdercn tijd doch koop onmid Hifk den heerlijken KlooatM balsanii weMe dadelijk de pijn verxachten kan en voor uw ongemak een weldadigt balsem kan zijn De Klaoa tarbaMani becorgde recdi aan menig door aambeien gemartelden lijder ruit gemak en genezing Probeer een den Klooaterkaliem 10 tegen I dat ge dan weer ruitig zult kunnen slapen en ongc toord Uw werkzaamheden verrichten De Kloosterbalsem Iba il een veel geprezen huismiddel bij wondait foraniMilaran ultalagy viatartiandaR en vaatanf knatiainnai airiarvarraMiingani apit jicht en phttinnaMafc l Me ïï Prijs per pot van 20 gram 4 cent van 50 igram 85 cent van 100 gram f 1 30 en van 250 gram t 2 50 Alom verknjgbkar Eiichl rooden band methandteekcnlng L I AKKER Rotterdam 1549 88 isr l Modevokscboel voor 6oBda en onüiggende plaatsen Aaacaalotea bl de vareantilng vaor Moéa MÉwcbrteib te MOravanbiiia aoedgekeurd bg Kon Beal 26 Aug H No 45 Opleiding lot Hiystuinièroy Coupause en Leerar 8ta M iiimnisu INT iiiu mnik II luiu HHtti iHit ii ifosicna Da School la verplaetat vu Qomra 109 uur flauara IJI waar aieh niouwe leerllalHt kunnen aaamaldeo Dir Dames v HEYZELENDÖORN r NERGEE lUneF evanner Atyor ftiiidereiL 2 aiiiw dcbeD enüersteltenden D li lea I ARNHEM d ISU 4S UMtSTREOHT AdvertentiSn en abonnefflcnten op dit blad wosden aangenomen door HOMSTRaaT B SS Dit ééue woord zegt aSes wamiear er sprake ia van ftls ffij begint te vermageren AU Uw lichaam gaat verzwakken AU gij lijdt aan bloedarmoede Gebruik dan 1557 19 Mjjfihardvs Levetogen Bi het gebruik biervea kuot gij van lucce verzekerd zijn Buuen v 90 cl 11 75 1 4 25 t8 25 Fabrikint A MUNHARDT Phermec Fabriek Z i C 1 Bij Apolteketa ea l ggl ITasaimadünes want SDfG ËR Naaiinaclunes z a eenISerste Hlas Pabrilnat datzioh reecU meer dan n halre eeaw voor alle huighoudeiyk en indastrieel werk met roem gehandhaafd heeft SQIGilB ISTAiJMACEQOS kunt U krycen la al onze winkels 1 Uel aX OM Soo D Keijoie AJl Qtrada Bond toot VrooiraillM lieiiiii Mr H W O t BtiMfd nrsMkn w t duiatn MOMrtm W P ofc on ilM dn la ï tniIMGBDBZl msm MaaÉsdappij MetriMk DndfeMV DttiiAta alam 57e Jartr aiig Woensdass S Mei IttlN mmm coiraw a e va T rs © in cL Tr©rt©aa ti©Tol© cL ttoox G o u d a © ara Ozrxstxels © BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOEZONDIN liainiintBUNOIMi 1 4 r di ƒ US dk rw 1 bmt ƒ li Op da roozpH lMi 60 boosw GawoD adTwtmUSn a InfMooda Bi didMlbigra bU Mntraet tot M r iwKhuMrden prüa Groot l ttan n rawkn wordra jmiIm aaar plaatOTwimtfc Advertaitiëii kmmea wordw inenonda door delmn AdwrtMtebnrwnii ooM A itn VERSCHIJNT DAGELIJKS AB MNEHEN rSPftUS pw kirwtaal Ut pw wMk 11 mt iMt ZurfaflblM pw kvartaid ƒ 2 15 per wMk 17 nat itnn waai U Smirgiii pw loopw leMUedt Fnmeo par post per kwrnrtul ƒ 1 90 tnat jondagdilad £ B5 AtmumiMiitn worden dagalljka aankwunes ms ou InuMai HABKT SI OOUDlk bjl o pi a ffntei dan boekbandel m fe po tkaafbnn ADVEBTBNTIEPKUSs Uit Gouda i o irtrèka MuMioide tot den boKiKkiiiff 1 ü n 1 ƒ 0 80 Uce regel m M ƒ dL15 an baitu Gouda oi dm bffor icrina 1 5 nseto ƒ alk regel mnr ƒ 0 1S Mittbl ia puUMi TwmddtJUudai 10 c mtpcwud Redkeilbt Teltf Iiitttrc S4l Adminiitrade t Telef Intero 82 DE OORLOG 08 alrïjid in het Weëten nteef nian oiia i ien WtHltt Htft JW fnsn oHa kabinet Het Deensoha paplement liet f ruiaisohe iileapaoltfnnfwarp in IKIMiMleting ONS OVfflUCHT Bureau MARKt 31 GOUDA BUITBNLANBSCH NIEUWS iiUtien geiuehl en door du tel outlecijin wij daaraan dat men xk h v girst uU men mocht meenen dat In Amerika du rgken ulet hun bgdn ra leveren aan uun oorlog De j itvauger der bWasUiigeu Edwards beeft daarouitreal eeulgo CijteiH gepubliceerd die een ftndubbelzlnnigo taai spreken Aleu moet met uU het Oog verlieaen merkt bdwards tevoren op da4 vao de lnkoiMen boveji de lu miilioen rauosper Jaar ba pL t extra belastiog wordt geheven d w a boven de gDWone InkornMten en winstbelasting Ln hier volgen dan do bedragen welke door d 3Ü rijkste Amerikanen moeten nonlen betaald Inkomen Belasting 800 000 000 üi aöo ooo jo üoo 000 ÜL25a00U 20 000 000 35 000 000 Iti iKM OOO 25 ÜOÜ 000 lö 000 000 kunnen worden vooAwnév KNQKLANP ArbeidoTMconforentlc Ken gemeeiMohapfMllJke conlerr nlld van afgevaardigden van de Amectkaansahe ar ilder bond n ttiaoa in Ëageland van loden va het uUvoerend coiiilté im het valLVorce tUg ngsoongres de parletnentalao oominlstde en de Lt ioiis l ariy bad heden to Loadea ptaatn De Anierlkaansche afgevaardlfdèu lefdcu er volgens Reuter den nadruk op t op liet oogenM k het eenigete do J is DttltHclilond verelaan en dat aan bet bijeenroepen van een internationale bijpi iilionwt nltt gedacht kon wordi n alvorend I uit clilaiié zijn legers torug had g4 trokken uit de landen welke het vArvnllen Imd FBANKRUS Schandaalzaken jDe zaak ven de Donnet Rou Is vooi den krijgsraad te Parijs begonnai Zooals men e t was de voornaamste bebchuldigde de hoofdredacteur van de Donnet Rouge Almereyd die In de gevamgen fi te Frmnea geworgd werd gevonden en wienn geheimzinnig einde nogntet is H g h Metd De overblijvende ek aagdtm zijn IXival Marion Uokteky en I andau l e clmldlgd van verslandhouding en Verkeer met den vijand co Joucha verdacht van vwatancBiouddng mtt den vijand Men zat zich herinneren dat de beslagnMidng van een wissel ven WO OOO fratics bij Duvaa den direetetur van de Bonnet Rotige het idtganigspunt van hpi onderwjrft vormde Dural wordt besi huld met Diiltsch geld een beweging tegen den oorlog in Frankrijk te zijn begoi nen en tot dit doel de Bonnet Rougn en een paar andere bladeen te h l ben gebruikt Marlon wordt bovendien het bezit verweten van een vertrouiweHjk dooument over het teger iu Salonikl De twee andere beechuidigden Lerymarle directeur van de Parijsciie veillgMdapollti e en vroegere chef van het kabinet Malvy en Vsucrefison die medeplichtig zouden zijn aan het verkeer met den vijand waren nift In arreet Een gruot aantal getuigbn onder wie Kamer en Senaatsleden ztdlen in de zaak worden geoord D4tprore houdt eentgszlne verband mK t dat van CalUaax omdat Caillaiix werd gtmoemd alfc leiiiand file veel belang stelde in do Ronnet Rouge Men verwacht daarom dat zij meer licht dan de zaak Boto aal iterpen op de aanhangige recKtsgedlngen AMSBIKA Do belaatiag van de dotlar koningen tnt New York wordt aan de Franache In Iwt Pruisieche Huifl an Ai vaaidigden is de beraadslaging ërer het kiesrechtontwerp ónder groote belai telling in tweede lezing begonnen vraaigstuk niet opnieuw aan d orde zftl worden gesteld omdat de Entente op dit punt niet eensgezind is We hebben dit reeds eerder bevestigd gezien Amerika heeft zioh nooit erg enthousiast voor een interventie betoond Dat de geallieerden Japan de vr e hand zouden laten is dan ook niet waanKfaijnl k te achten Voorloopjg zal deze kwestie wel bleven rusten Met betrdddng tot de Deensche veridezingen valt nog be metden dat op de Ftl rüer de oandidaat der gematigde linkerzijde gekozen ia De veiftiouding in het Deenscheparlament is nu 71 anSuingers en 69 tegenstanders Van de nageerltig Het ndnisteiüe Zahle heeft dus slechts een meerderiheid van 2 stemmen tegn 13 in ht vorige Folketing Zahle heeft In 6en rcdevoertog g 2e0d dat het minii rle by de veik ezing de meerderheid verlcregen hebbende In itjn geheel aan zou blijven De gematigde linkerzüde met ihaar 46 leden kan geen regeering vormen en Tto ndnder de conservatieve party Hy hoopte dat alle partyen zouden meewerken tot een rustig bestuur van het land In de lersche regeering vonden wijzigingen plaats welke onze aandacht verdienen In vertwftid met de hangende geschillen Zoo Wordt geaneW dat het liberale lid van het Lagertiuis Shortt benoemd ia tot dhef secretaris van Ierland Deze benoeming schynt algemeene Instenwning te hebben gewekt daar Short bekend staat als een krachtige figuur en een bdcnopt spreker vandaar zün bijnaam in het Lageriiuifl Out it Short zanik niet Verder deelt de Daily Mail nog mee dat Middleton die vroeger onder den naam Bordrick minister van Oorlog was benoemd is tot vlceJconing voor lerlaisd Middleton is de leider van de lersdie Unionisten en verlangt Home lUile op federalen grondslag vóór uitvoering van den dienstpHcht Deze benoomingeai doen een streven zien de moeilijkiheden langs minneiyken w tot een oplossing te brengen Mogeiyk dat door een gematigde politidc deze mannen het vertrouwen weten te winnen waaïdoor nog een strijd tniaschen Ierland ra Engeland zou J D Rookoteller H C Friok Andjé Carnegie Ü F Baker Wllltum Kocketeller E S Uarkue H J Ogitlen Armour Henry Ford W K Van fc rbiIt Edward H R Green 25 000 00 IdOÜO OOlï Mme E 11 Harriiimn 2ü 0 KX000 11 000 000 Dat het hier een brandende kwestie geldt is l ekend genoeg Met alle middelen hebben de conservatieven gepoogd de oplossing op de lange baan te schuivtt maar de regen ring heeft te kennen gegeven voet by stnk te nullen honden Reedt dadelijk by den aanvang der zitting w a de oi osUe er en ateide graaf Spee van het centrum vèor de hervorming van het kiesrecht uit te stellen tot na het sluiten van den vrede Minister Friedbeig de onder voorïitter gaf echter te verstaan dat zulk een tiitstel den blnnenlandschen viede ten zeenste in gevaar zou brengen De regeering zou daar dan ook met de uiterste middelen tegen moeten reagee ren Veel steun vondt 3pee bü ryn voorstel trouwens niet De conservatief Heydebmnd zei dat hen het voorstel hen verraste hy stelde voor er eens ean uurtje over na te denken waarop met stemmen van het rechter centrum gedeelte besloten werd de zitting voor een uur op te he en 18 700 000 U OO OOO 17 500 000 ii aoo iiou 12 500 000 11 800 000 15 000000 11600 000 15 000 000 lö 000 000 lüooaooo IZ SOl flOO 19 000 000 Vincent Astor James SHflmaim Thomaa F Uyan Mnu Ru riell Hago C 11 Mc roriiH k Joseph Wlldeuer Arthur C James Nleolftfl F Brady Jacob H SoMrt Jairies B Duke Georges EeHtroan Pierre ft du Pont Louis S Swift JuUiiA Ro nwald Mine Lawr Ijenls Henrj Phipps Na de hervatting der itg is het voorstel ven Spee tot uitstel Van de kiesrechthervorming met 883 tegen 61 stemmen en en blancostem verworpen 9 ËOU0OO 9 600 000 0 600 000 e 600 K 0 6 000000 adOQ 000 8 000 000 8 000 000 S üOülOOO 8 000 000 8 000 000 8 O90 00O 12 50ÜI OOO 12 500 000 12 500000 12 500 000 12 500 000 Daarop nam v HertHng het woord Hy meende dat de lezing welke het ctnnlté van het bads aan ai t 3 van het wetsvoorstel gegeven heeft wel door iedereen langzameifiand als omuumemaMk moet worden bescihouwd Deze lezing Immers wilde het beginsel van het klassenstemrecht behouden en duB een der voomaaraste grondslagen van het wetsvoorstel het algemeene en gelijke stemrecht laten vervallen be verhooging van de Inkomstenbelasö ng en de betasting op de oorlogswinst waren h t vorig jaar een wwe verraa n oor velen Bdwards deelt een go al modfe van iemand die 500 000 fra oorlogswiaH bod gemaakt wi 915 000 r lielAst ing mocfit betalen Ook het voorstel Lehman wenseht de regeering niet Het plutocratkwhe kiesrecht dat het politieke recht afmeet naar de mate van het vermogen of het inkomen Is thans niet meer mogeiyk Soheepsge hamster E n officliM le uiededeellng van ht Handcl defjart ment Ie Washington driiwt er onniiskendMsr op aan dat ArgemtinU moet gfl rulk maken van do Dullsche loaoenmaat die werkeloos In de haven ligt Qebeurt dit niet dan zat het otUDOgeKjk zljD tonnemnaat voor de vaart op Kiode la Plata Iww hlkbaar te stellen Chili onderhendrtt e er htt huren van de Ditksche tonnemnaat In zijn havens Hertling wees er dan ook op dat alle moderne staten het gelijke st nred t hebben en vele In hun politiek veel verder zQn g aan dan het wetsontwerp dat tftians la ingediend Natuurlijk is het mogeiyk om zich tegen al te radicale gevolgen van de ihervormiing te vrijwaren door beipaalde voorzorgsmaatregelen waarin ten deele reeds is voorzien en waarbt voor een ander deel nog kan worden voorzien De r eering wenseht echter het gelijke stemrecht door te zetten Immers lag Hertling komen moet het todi hetzij goedschiks hetzy kwaadachUcs want in het bewustsyn van het volk draait het gcbeele openbare leven om het geiyike kiesrecht Wil imnand de verantwoordeiyubeld van een binnenlandsdien gewelddadigen strijd c zich nemen vroeg de rljkskanseller Feuilleton onze verlossi ng Het is op de wereld de oude ellende gebleven Zijt gij misechien de menech dien ik zoek en die mij antwoord kan geven fttvo Courtlen gaf hem tot bee eld tk ben het niet De borgftjeUimiiiPTs bereikten de Isüla o lag in de geweldlgo bergketöi van don Monte Stootme en den Mlinte dotla I isgrazta en beetond uit een groote meernuiilen gespleten hMp te midden van het gleischeraieer waarin hier een sterk gpltfflag waa groene en grijze blauwe en violette door deu storm gezweepte en eensklaps als door een betoovering verstijfde golfrnggen met de eeuwige sneeaiw ails tjjeek sditdm In lange ketenen zich vciH ffend hielden zij onbeweeglijk stand enkele go4ven schenen omhoog te spatten en niet meer in do die e te kunnen terunilnken Het woest rotslge alland was beschermd gedied een vHjplaat voor de gemzen H t wemekk hier van wild dat r zich vtilig wist voor den steeds treffenden kogel van Qlan Vital Zslfs trotüien de andera zoo aehuwe dieren bij de asdenag der ntanaen zich niet tsnig in deklovw Op een vlakiie plaats der kKp i oodde V0 Courtien hut een hoog gebouw van rotsUokktti en Ijzuwerk De vensters van een groote gtaaen hal waren tljdeofi den winter acbler sterke planken vteracholeo tA hoogste en zeker zonderlinge schndersatelier scheen te mitUen der Ijseneeuw een ysschota te dnjven welke met eümi orkaan gebaar Hqt togen de wanden van den Mtmte Slaaooegeslingeid te mtdes waartegen ie te plat ten tijd ik dood ik moont Ik verdiende geen geweer te mogen dragen geen schot te mogen doen ik verdiende straf en gevanffenis verachting en schande Veracht mij diw I Ik bekikiag u Zeg mij Is het nugelijk dat soo iets in oen ziel kan plaats hebben V Met zadite stem antwoordde Courtien Ik weet weinig van de mMvtehen maar Ik geloof dat er weinig la wat de menfich niet zou kunnen alju of zou kunnen doen niets onmensebelijks Ook in een zoogenaamd goed nensch is al het zoogenaamde sleobte mogelijk Toen riep Giaa Vital Indien het zoo is zou Qod de msita Ahefd nlei hebben mogen scheppen En hij moet toch niet alleeu een alw ende maar ook pen algoede God zijn En dan hoe staat het hier wel mede Door zijn kruisdood moet Jezus Christus ons verloet hebben Waar is eohter onze j erlossing Wij zijn nog als te voren zondaars werden nog als tevoren voorMue ztHiden vervloekt Onze zonden wil zegigen de enfzonden Wat kimoen wij daar dus tagen doenP En hoe was het op de wereld vooi Christus door zijn dood de chrlfiienen verkwt had Waren te voren idte mensehen vervloekt Oi goeden en reinen En waarom zijn alleen de ohrtstenen door dwi dood van Chrietus verktet D4e vragen hab ik him In het klooBter gesteld Zij gaven er n j een antwoord ofs of alleen sleobte antwoorden Dat te 01 een der oorzaken waarom liet soover met xA gidiromen Is Nu zodt den lOeiHcb die DIJ sou kunnen antwoorden op de viaag wat en boa la ter moest slaan En in deie arotlsc4i wereld hu iode een kunstenaar Het was zooaU Slvo vooruit bad geweten om zijn huis te kunnen naderen iiioent door de bevroren snvMiwmaasa een pad worden gehouwen Na veel moeite getukte het de deur te openen Staatje voor de open deur zet de hulshsar Ik ben niet gaatvrij want ik noodlg u idet uit met mij binnen gaan lic zou grasg alloen naar mijn achikterij ilen Nee n mij zooals Ik ben eendwaaa dan zal mijn ongast j ijhcld u niet kwetsen Bedaard antwooidtte de afgewezene Ik ken Slvo Courtlen toch Bovendien ben Ik ntet licht te kwetsni nog minder te b He6d4gen Terwijl gij uw achliaerlj bekijkt fcal ik n BT mijn gemzen zien Laat bet geweer hier Wat denkt ge van mij Ik denk er aan dat bet u soo pas overvallen la De Isola is beaehermd gebied Slvo Courtien I Gian Vital xeide htt met een beesefae stem keerde zich snel oai en verwijderde zich een boog uitslokentfe zwarte gestalte op df witio vl kte Cmirtien Weef siaau en koek hem tat alsof htj aanelte den drempN te overscbrijdten welke naar sijn leveoawerk voerde zien Hij zag de vale verwrongen trekken van een dweper Wat scheelt u Waaraan nkt gij Hoe komt gij an zulke gedachten rtAan welke gedachten Aan moorddadige duiveleohe Bcdn u toch 1 Vital bezon zich Zwaar ademhalend stiet bij uU Ik begrijp het ook niet TuasoheDlielde overvalt het mij Dan denk Ik aan oietfl me r Niet aan Qod Niet aan mijzelf In het klooster overviel hij mij voor het eerettoen ze mij hadden opgesloten toen ik bidden moest altijd door bidden toen fk mijn zonden moest Me rfiten en geen zonden wiet toen zij mij het geeselkoord gaven en mij behandelden als een ndadadiger en moordenaar hierom een misdadiger omdat ik aan mijzelf geen ndsdaad wilde begaan mijn eigen wezen niet wilde doodslaan Toen overviel het mij Als het weer komt klim Am op den hoo0aten top van ooEe bergen bef het gelaat op naar de zon en bet zal van u wijken De wil u zeggen wat Ik fewoon ben te doen als de duivel over mij komt Ae mij het eerst binnen de belUge muren opzocht Olj zult er voor huiveren Ik ben uw vriend Spreek dusl CWordt verv 4gd Ata mijtt dnnker uur komt ga ik zooals gij n aanraadt naar bulten en omhoug Mao niet om op bergtoppen te bidden Ik neem mijn geweer en doodi DMMrdt Het zijn onaohuldige Heren die Ik neerachlet het zouden eohter vengoed nMoaobea kunnoi zijn Ik moet bh ed sieik 0 bet JaohttIJd la o geilo