Goudsche Courant, donderdag 2 mei 1918

VeriMHiw voedlttgage De iiiiuIhUt vun landlwuw nljvurheid fii hn i l brengt ter algemeenc kennis dat het Iwpanlde In zijn circulaire van it April di t gemei iiUeijetiiuren welke voornemon zijn aardappelen peqlvruohten en groenten te vetlHjuweu op gronden welke tol dusver nog niet oor de tcdt van voedingsgt wasHen iii icebruik zijn niet inljegrip van gramland zooveel van de opbrengst van dirui ver üUW Ier beschikking zat wor óin f dalen a n noodlg Id urn Iw4 regee rliiKManlMeu der verbouwde producten aan te vulh n lol een nader vofrt te stellen uOruiOkil rontweii ook van toepassing in op IKTeviien of contbInalieK van personen die lot dal doel land als lioV nbedoeld idi cultuur bn ngcn liiwouei s ecner gemeente die afzonderlijk of gezamenlijk hiertoe overgami i tiilen dus Ook in het boeit worden gelaleii van ec n zeker deel der door hen Mrt liet oogr op de voedselvoorziening is bet van liet grootsto Mong te achten dat ook op deze wljzo de teelt van voedingsgenittsneii zooveel mogeli k worde ullgebrei i öt ct Mn aMT kWt IWB WWdW tt MM tx ll Nii r liL t rembuMUi Vu Ï3im vvntMint in de ronerve Ie luUoaftOt B v d Sloot klgoirteen voordtter van de vereetOgltig va VertofaofÜdorcn der Noderl J j ml on Z H miicht met loganc van 1 U i tijdelijk gcplnatsi aw het I e rt nMfit vut Oor log Ih het Utuvau wel lofeUobt dan lioucU Uoze Iteuocoiing verband ntet het vuorrK UH ri v n den nitntst r om een bureau 0 i te rtohten dat gegerena moei uraflinolwi om reftorve oHloieren n dedeiiioblIlMtie behul waam te ssijn bij h i vinde vaii een paMeud werkkring Zoonis beketKl zijn tal van reserve oMcieren door de inoblllRatie uit hun werkkrliw geraakt terwijl aiuferea er tot beden niet In otoohten slagen een botrokktng t rerkrljgen OoriofwiiwtbaUatiag IUH Vorlwiid vwi N edorlajjilgche Fabrt kwit u crpen iiig hwll na overleg met euigft iiloi bIJ tiet N erboiiJ mugwtoieit orgiaiiiHatifH inm oproep gerlelit tot olie iiIjvorluid torganiiK tit s in Nederland ter UjcedkoinHt op ooii tfpoodvergadeiling kt Uiu liaag op a K Maandag waarin omWiyat dt volgende puniwi zal worden betuadKloaigü 1 l p uoodzakclijklirld van wijrigiug ia UH huMig Nk Url aarbIJ an de nijverIh IU t n c ii hoog peroeatago wonlt gelM n alfl e i den handel 1 Uu in vele gevaNt n onbillijke toepB i ing Van de lH Htaande bopKlingen door borekiwing op oiijuMe basis 3 L e noodzakelijklifid oiu bij den huldigt tomla d den ljel H lngdruk voor da nijverheid t wriuinderen M De abnolutc ouiuogelijiklield voor de nijverheid om nogi Uoog r belantd Iedraffpn 5 ÜeraadNlogliig Kinilrout genieouHohappelijke maartregclen S Verkieeing uit du vergadering vjan oen oüinild van aciie Brood nmder irtan Lv maatrichappij Nutrleia to Zoetermeer Uevü octrooi genomen op een uWvinjilng uiii brooil te bereiden zonder graao m zi lfs zonder meel van boonen of dergelijke Niettemin bcHlaat het uil zuijver zetiiioel vermengd met een meJUprodu 4 DIc hel geproufj hebbeu roemen den nnaak De Zt uvv bijv sclircef ervan lh ïi verleide ona dat het een veetbeidvende uitvinding l eUg ti van een grootinduHlricel in HotlaOT die met do Regeering Onderhandelt over de vervanrdigingi en het verstrekken van het nieiiWe brood Aan dezen voorbePekJenden arbeid wordt ook deelffenomen door twee Goesche hceren die met groole belangsteillng van de uitviiilitig van bcdoelldem grooÜ industrieel h bijen keimi genomen on die er groote verwaclitingen van koesteren voor de voUtsvo liiig Zooa tj gezegd Is geen korrel graan noodlg roor de bereiding ta het nieuwe brood En wat van het grootite belang in do groiidsloifen zijn In voldoende iKieVeelheid In ont land aanwezig Wijl ze ecbter nU t aJIe In den vrijen handel zijn wat valt er tegenwoordig nog bullen e di tiribulie 1 de medewerking vcin de regeerlug vereinclit De inH ectie van de Volkrtgeeondheid moet rw Jh i iisli ï g rftj porteerd heblien over de itineiHleliiiig Van het gr anlooze broodthi vüPdiiy swRaj de ou niet geringer zijn dan die vnn bet tegenwoordige regeorlngab ood JiUiuét MBtrant gCYallcit ran ouvchtmMiigt bwoordeaUnt n lOindv erMlag in uitgebracht nopeua het v oorNtcl van do hoeren Van Ka lte Van llfttnei ea Iloered tot het liouden van on entpiéte outtrent gevalleu vau ourechtinatiIje bevoordeeliugi enz gepleegd In verband met de wor zaamheld van oommlahIm mr op het gebied van de publieke 7org voor de levensbohoetten XnkMUt nlwla ttng mi Ruwiacb fondaan Naar luen oun mededeelt heeft do inlnister van Kinaiiclfn bepaald da iri verband ui de tegen wooi dige builenïandiK he o ihlandiifhedvJi bij de heffing der lukomHtei bi lssiiiig voor het jaai li ia itny len aanJiieu van l us ische fondnen waarvan de nnletK taling in gewtaakt geen rekening zal Honliin gehouden met hetgeCTi de e fondH n 01 er IIM7 lit bben opgeleverd Het cMivooi naar Jndlë Nuor de N 01 verneemt Ügt het Iade bedoeling van den minister van Ma nnu oui hel oouvooi schepen ueut KKlvoor laidtö in de maarnd Juut te latenuitvaren Dit convooï zal begeleid worden door Hr Ms erlog HendrUï ende reis pmk om de Kaap Zooalii bekend zal de reis met eigen kolen woiSlen annvaard waartoe behalve kolen ais deklading bij alle scheen Y ok andere kolenvfaartnigen in het coAfvooi zullen meevaren Uit I idië zal een onder oonvool sohepcn met k en dit Nederiaudsch convooi teg i K et reizen lot Hs Kaap alwaar de Indische kolenschepen de Nederlandache zullen vervangen Ëen schip van het Ncderlatuteciie canvod zal uitsluitend paasagters hoofdzakelijk ambtenaren en officieren overbrengen Voorts zuUeui de adelborsten van het hooffXe jMr die pM ku aluJinwiiw hebben a g elegd circa twintig la gotal de rela mediMnaken ooi In In het practlecho eelte van hun exemen af te legh gen N d Natuur u OwMaknndig Congrea lift l df NeUerlnmlNtlte Natuur en Cleiim tuiidlg CoiMirt B tnl in de i Masehweek van 1910 te Lniden gehouden Httrdea Wel wiv op het ooMgre n 1917 thler beeiot ni dat het ilel ilgenieen bi it uHr van het ljeid ch cougret Ih volgt HamengeAteld prof r U Noleii te Leiden algemeen voorzitter pro dr P T L Kan te heMm algemeen ondervoorzitter dr O Coetingh te Buvciun Ie alg emeen aecretar i OT M H Iloynwns van den Berg te iimsterlUuïi Üe a geme fi ecreiarln dr C KerIturt te Amalerdani algemeen pennlngmeeaUt M o f 1 Oofiyn te Teelden prof dr L van UaJUo te Lelden prot dr J Blankflnia Ie leiden voorzitter der afderltag voor Natuurkundige wetNij ohapp n prof dr H F Nlerslraaz te Utrecht vooizlll r detr aSA voor biologiache we4enwhappefl prof dr 1 C T van der Hoeven te Leiden voorzitter der afd voqi geiit tiskimdige wetetiitchappen prof J van Haren te Wagen ng n voorzitter der aid voor geologi8 h g H grapliIiBche wotenacluippen VermoffcaabeUating en kunat Aan de ledeii van de Tweede Kamer a het volgMide adres versoodien Ondergieteekenden aieu In tedere belaNtlng de kun werken n t bezit nn pcirBoneo ot ioatAlUngen een ematlffe bedreigtufc van dit kunatlK zU zij zijn van oofdral d t het partt n tiero ktmailtezit naaAt het openbare een van df grootate geeHteliJke belangea van het gehfole volk vertegenwoordigd ea d t het dufl Eooveel mogelijk bevorderd Hker niet bedreigd behoort te wordu ztj preken derhalve de hoop uit d gU uw aieun zult onttioudA aan leder wetaontwerp dat een belaetlnf op kaBat werken beoogt Ui adrM 1 oodertoekend doori da Ver Hembrand tot behoud en Vemieerdertufj van Kumtaohatteo In Nederland de Ver tot b t vocmen van een Openbare Versaraellng van Hedjendaagache Kunat Ie Anaterdam de SttohOnc Reinbraodt ulik dm Ned Ooudhetdk Bon het Kon OudfaeldJf Oonootadup het Verbond van N d KunatenaarsTereeiói gen waarbij sijn aanffealoiten de Bond van Nederl Arvddtooien rohltec ura M Amldtln de lAj ot B vordorin der Bouwkonat de Ned Ver TOOT Ahibaobta en Nljvertieldiikuiut de I ed vaiL Neet Beeldende KuiuteuMtfeV Teonlg n w Ver van LeMerkuuUgnk de Ned Ned TiHffMlhw ¥ iriw het Qeneotiich ran Ned CocQponlittNk de Nieuwe Toonkuiiatntaate Vereeo doBiiaf obe Kunatkrinc de Fed tan Ned Beal mde KuiMteoMf VweeDlg Dfen wurblj r Kd fer met p erjjen opgegrav De politie heeft in het Heukelomsche Bosch bij Ëde in den grond verborgen gevonden een koffer met pelterüen ter waarde van ƒ 4600 De koffer bleek met andere colli te zijn ontvreemd aan het station Ede HÜ was van Wageningen verzonden naar Veendam en behoorde aan den commission nair in pelterijen O te Anuterdam zijn aangeslMm da Vereen tot Bev rd rdng dor Qral Kiuist do Atd SoUldbrea Beotdhouwkuuit van den Haagsohen Kuitfltkrbv de NiJfneeffMïlie Kticwtkrlng in Conaten Fjmx de OaaAuuikellJken het Teelcengienootaotüip PlcUira de Vereen Piotura Veluveoria Pulchri Stuao Ver van Bei deodo Kunatenaara E e RotteidaniiuBr Stut Luoa Uaat ch AmatjAinlcltae de Holl ToekeanHutacb de Nat Bond roor Vwlkfllmmi q do Ver van Handelaren in Oude KuMt en nlt iMafca criala mantregelen I u lieeren Marchant Nolena De Savorniii Lolimun TroeWra Viitser vmi l lBeiidooni en n der Voort vnn Zijp bolibon UigiMifud ecu voorstd an wed Ih Irelfende een ouder ook door eon Staate conmili le naar hetgeen tijden diMi toe land fin oorlogsgevaar luefl plaaifl gevoaden I r zjke van do voorziening van het It ll J iiiti t im ibuhoofti u en ter ondorstcuning uui InmUjoiiw nijverheid e handel In hunne Uemorle tin TooÜK tingi zegK n dl voorHtcIler dal zoowel in bIs bullen de Slateu Üeneranl herliajitdelljk de woiwclielijklield i uitgt Hproken dat oe degelijk en onpartijdig onderzoel zou worden liigipsleltl naar de maarregelen wcil e tljdenn den toestand vnn oorlogsgevaar zijn Konuiiie op economlMsh gebied en n tir de wlJ ze waarop die inaatregeleD zijn loegepaat Men verlangt de toetsing vnn het volledige feKenniuteriaal door een colleg wel A lieltwaojuheid en obJooli llett boven elke bedenking U vei heveai Ter Ijfn iklüg vRn dil doel moei zoo worJI voortii in de M v T opgemerkt Int ireheel van hel crlHisbc4eid wordiqi overzien Hel gaat niet alleen om een onderzotk naar mi tdra ingen van personen al vraarop li t voorBtel van de heerenvan lïbtiito en bij de Kamer aAnhangtg h geiricht Dit voorstel i in zijn Ktrekkiug til beperkt en liet onderzoek dat hetaan i e Twi edc Kamer wil opdrogwi is niet Ie soheidon van de kenni ne niïig en bt ortli litig an tal ao andere handelingen i H vittn omHlandighedon die vatleU buiten d n iulioud van hot vooi Htel 0 tT d verfifjclite volledige ei cnk€innla zoggefl do voorRleller b wehikken de StateiLLleneraal niet Zij is door het vragen vuil Inllehllngen aan de Itegoering en dour Ih I bedftt ook niet te verkrijgwi De ervarlliig lieefl dit arfdoende geloerd Maar dil gebrek R an feltenkonnlH maftkt ook hel vorimn van een juiM oordeel onmogelijk Het ik HiileiiIinK tol lielj voeden van vermoedens IA verdenkingen terwijl zekerheid volMlrekt noodzakelijk In Deze zekerheid moet een opzetteüik onderi o k verncha ien iJf K Jiner zou Ier l erelking van het giisi eIdo doel alduA vervolgt de M v T t kuiuktm gebruik maken vaiy haar rixïbt ui ondtizoek f initifile gevo ligd do pr rl M der Grondwet Tefl eii l e toepanfllng van da rochl te dezer iLe begaan echter gowloJiilge be w r ii Vooit eiht zou de Kamer bij del toepa lUiig i ljowlen siljn aan alle IjepaJlngion der wel van 5 AuguBtïiB 18 i0 Zi i zou Ijn ge joiiien oov het Ijouden der verliooreii ii it het gebouw der Kamw Een on W oek hIi iIiauh Hordt beoogd wordt door He bep iling onmogelijk gesnaaM Mhai i i de twee Ie plaat geldt het praCj tivlii Ijezwaer tegen een onderzoek dooE de Kamei dat bet buitengewoon uilgebreld H Hx oatzHflIijk veel tijd zal vergen Oiu koo omvangrijken arbeid aan de Twewlfl Kajner op te dragen is de tijd nllermhiHt gei chbkt Op dit oog enhltk i de Kamer mei werk oVerlath n De leJen zulIwi Juin den verkiezingfwtrijd veel tijd luoeJt n ijdeii en daarna opent zich een p nw ijdpirk waarin van de werkkracht ler leden Veel zfti worden gevordeJtl Om deze relent ii verdient het volgen de voorMolleiH de voorkeur het ofider oek op Ie llragen aan hoogflinande mannen die z c i tijdelijk geheel voor het onderzoek kunnen be iehlkbaar Atellen Dat er dertien mannen xnlleii Ie vanden zijn voorgMield wordt da eommirtHie uit dertien personen te doen beslaan l ereld om dezen dlenat aan hun land Ie ewlji en valt niet te belwij elen Hat MtwMrd van ERgsland ap da Nadarlaadaoha aota In laka da iahaapvaarl De Ën elsdio Rc eeringi heeft in eon zeer breedvoerige noU gieantwooTd op de Nota van 30 Maart van onze Regeerlng in zake het in beswlag ueinen van de Ned schepen De nota waaraan wij Ifet volgende outleonen zegt dat dtt amtwoord doordeBriUHche Kcjiteeriog met nat la overwogno omdat zoowel omtrent de feiten als omtren de reohtakweatie groa verschil van opvatting lieer lit luARohon de Iwide Kegeerln ra Dh Britsclie jwlreurt dal In Nederland von adDÜngeii zijn opgcwtOit en ftAnieiding hub en gegeven t 4 veel mlavattingcn nn de onderhaadeUngen met do Nederlandaclie gemachtigden in NoveuAer 1917 en ten aanzien van de daaxopvol gende houding der gcaaaodeerden Chn de ze misvaitingien uit den wcy te ruimen wil de Brltache regieeriug eeret de feiten beiiaudelen en daarna de wettelijke regelen welke op den toestand paaaen liet antwoopd beachrljft de onderhandoIlogen in Nofvember waar de NederlandHohe gedelf peerden die gieen rc ineringHvolmaoht hadden nodi In bet beilt vmi eenig atuk dait hunne regeering tegeunver on had kunnen binden In de ooderhaodelfaigiBn kwein teHuna vortragingt Ii elen van de Nederlandaohe gevolmachtigde gingfM nanr hu een huimer bleef te Londen wachten Intuaaohen wachtte ook de Enaeledie It ering lauffftt tijd op de beellaslngi van de N rlaf dBche In het laatat vao Januari beetle het dat er Mn antwoord zou ko DMO binnen een paar dafen maar bet kwtun niet Op ao Januari v Aoheenbet diMnilieve vooTfllei tot rciguling waarvan de voomaauiHte clauauie do bepalinfen bevatte waarbij aan de Nederlandeiche schepen in AineilkaanHohe havwia werd toegeMlaan lieen en weer r aen te maken bui ton de tegenvoordige dulkboolzOiie nuMr niet op lange reizen Vim deze aehepen zou tot een maximum van 160 0001 ton door Amerika wwdon aongeweMn voor de BelgMohe bulpverachalting Vo ts zou voor elk Mliip dat in dien déeoal uit Anwrlka vertrok eau overeenkomatlgi vaartuig uit Nederland dawtieen vertrekiwn Alle poglng i voor dexeu mod Tlvendl te vorwexttnlljkeu waren lot mialukking gedoemd Onnóodlg te zeggiea dat deDóitHche ilf Ufltand dOKe overeeidconwt moest doen vallan gcbÜÜtiug omtrent de hulp aan Belf w a eéa roonuuun ondMdeel van het röonHsi maalt ilj werd onuitvoerbaar doordat ée Duitsohera geen Ne UTlandw sch eii loeatonden op die voorwaarden uit te varen Omtrent de gtwHe vaart ootstwidw lallooae moeilijk heden met de reeders van Nederiuidiche Robeptti in Amerlkaanaicbe h vena Van do 65 schepen in Amendkaanaofae havcM voeren 9 in het laatat van Februari uit Niet in HwenenatenunlRg met de feiten is zoo ze g de nota hetgiecu in de Ne derlandeche nota wordt verzekerd Alle cliopon In kvoêtie vairm vrij veHclaard on vele reeds uitgezeild loon de Nederlandsohe Regeering op 22 FetHuarl een voorscliot yroeg van lOO OOO ton g ui op de hoeveelheid welke door de Londenseho overeenkomst waa toegieetaan Do Brllfioho regeerlng hield met ieti achterg leven NederfandsohMi gedeleg erdn telkens vortlng den len Maart werd dezen medeg edeeld dat men geJooMo den oe tand voor beide partijen te zullen v irUohton wanneer men de schepen In Ijealag nam De goaesoloieerde regeerlngen hadden nog steeda geoi antwoord van de Nederlandfloho Do caaaocioerde rcgecrtngen liadden echter liever tot een vergelijk willen komen eo deden daarom ten slotte bet voorstel de adiepen af te staan In ruil voor 100 000 Umi graan DU voorstel werd den 17en Maart door de Nederlandsche regioering gwidgekeurd doch op voorwaarden die niet op het IntenuUJonalo recht gebar aeerd zijn zooais de heer Loudon In de Tweede Ka4Rer van de Staten Qeneroa 10 gaf De ScheepTMrt en da Oorloff liet waa duidelijk dat de NederlandatAe regferlng geen ovoreeniconifit wilde gnedkt Uren die werkeHjken ateua aan ewider OOI logsvoerendën zou verleenen of andiers g egd zij wilde geen rogeUng Ireffefi di voordoflUg voor de girassooleerde rogwiringon wu zijn Het wnige dot derhalve overbleef waa iubeslagpcn ng Amlers zouden de schepen voortdurend niutt loofl jjljïï ïgiebloven volkomen overecnkonwtlg do Weneichen der oentrèlen De inJ eHlag r hing kan voor de Nederiafldsche regeejing niet onverwacht fijn ekometf want den 8en Maart waa doop den I ritsjïheu gezaait te s Gravefthagje aan den mtoiet r van Bultenlan che Zaken medaeudeeJd dat indien men niet lot e n vioigiejljk rookte andere maatregelen gen Hnen werdeh Eveneene werd den 12en Haart een uitvoerige mededeeijng vaan Aem Nedierlandschen gezant te Washington gedaan Wanneer do Nederlondeohe regeering de Britache nola van 20 Maart naar recht liadi weten te waardeeren zou zij hebben gorlen dat de daarin voorgeatelde regeling niet minder voordeeilg was dan de basis waarop in het etod van 1917 te L iidien werd onderhandeld TWKBDB KAMEB Vergadering van 3 Mcl Verrolg J W ij z i g I n g verniogeoHbelaatlnff Over het wetsontwerp tot wijziging van de vermogeiiHbeUiNling werdra geen verdere beschouwingen gehouden Het w o werd ü h st aangenomen Waiterweg Do rdreoht naar Zee Het wi dOnlwerp tot onteigening noodlg voor deai waterweg van Dordrecht naar Zee werd z b st aaiigenonieu daarna verwchiHende kleinere wetsontwerpen De eenlg maiarlee4o verandering was dat de beperking betreffende het gtaldnilk der schepen Inr de oorlO gpz6ne waa vervallen Het btdioeft QAuiTOtijka horiialing dot In do En ele e nota van Si Maart tear nadrukkelijk verklaard is op welke voorwaarden de geonaocJewde regieeringen gebruik weowchen te malcen van de lerequlreerde Bchepein CRISIS HAATBEGELEN De nieuwe broodkoartenregellng ïcUliend BNGDE BBBIOHTEN Het Bureau vOor Mededeelingen in zake de Voedaelvoorzieninit meldt SmokkdMiu Heel kalm reed de wagen met i Inazle van Jutfaas naar Utrecht Recherche had op de een of andere manier vermoedens gekregen hield den groentewagen aan deed onderzode en vond onder de spinaxie een geslacht varicenl Deed ook nog eens onder zoek bif den aftcender een landbouwer en vond nog vier andere variEons gereed voor de verzending De Spanjaanden kwamen Lochem niet binnen maar het vatken mocht ook Utrecht niet berdken De aanhoudiiyr geschiedde nog op het grondgebied van Jutfaas en Jutfaas burgemeester werd er voor sQn gemeente eigenaar van Zoo kan bet gd euren dat de genneente Jutfaas In den loop dezer week distributie heeft van varkensvleesch Een tweetal beswaren worden geopperd t a v de nieuwe regeling voor de broodknaxten Wat de bruinbroodlcaarten betreft ie het moeeltik dat nu de bona von 2800 gram waard z n 1400 gram brood en de kaart aledits zeven da en geldig ia men 200 gnm van de bruinbroodkaart overhoudt Overwogen is of het niet mogelUk xou s n bruinbrood n 200 gram te doen baldien maar h i zulke kleine broodjes zou men te veel korst ki Ugen Er is dua steehta ééne oplossing n dat de bakker het brood dooranijdt en aMua toch 200 yram afle vert Daartegen kon ook bU de baiters een beswaar b ita n Een tweede moeilUkheid de meel en bloembona betreffend ia opgelost bjj Min terieele besehükWtiff van 26 Apri l I Daarbif ia b aald dat op de bloemibong der wittebft odkaarten in plaata van 126 gram 76 gram en o de meetbona der bruinbroodkoarten in plaats T n 260 gram 160 gram meel zal kunnen worden gekodit en verkocht Distributie van renee nlddelcn Zeer büinenkort l te verwachten eene re teli g betreffende de dlstribuüft van een aAitl il geni eaiDiddelen met oprichting van Hln ItijhKdiNli lbutlekaiiloor voor genemmidd fii V erbandmiddelen en voorwerpen voor j ivtvvikundig gebruik dat te Amfderdainiaal worden gevaHlfi onder directie van den h M r J Jonlcfatan Bedorven paardeavlewehr I Donderdag had V n amiUe aan da PHnk Hendrikkade t Rotterdam paanlenvteeMft Regelen Alraa na het gebruik van u V lecKcii V ertooiulcn rilch Btekte efechtjuad Ion bij viuracheldene Men der uiiiU en Maandag la de vader van het g alkh over leden O tvt üe dochterljea zijn Op lipj oog dblik iiotj oiPi ttig Kiek terwijl een zoon diti hel Ean mand met 4eren IM Zwolsehe Ot vertelt als hiwtorlach Boer loopt over den straatweg door oai tirtxtl GHderscb dorp Aan zijn arm draagt liij iH n mand met JtiO eieren dio hij zoo aoiiMiündH zal afleveren voor h n reapce lnt Plt n ri t eeriiigs prijs van f 0 14 p sink Zijn viouw liad hem nog nageroepen f 2 4t Voorbij de p kslortu gaand schiet hem to hinnen dat hij nog wat aan domlni te zeggen heeft Hij belt aan Mevrouw doet open gluiilucht bc teekenisYol tegen do mand en Joat boer die de mand voorziCh ig In de gong neergfzet heeft Wj dominee In de atudeerkamer Dominee in allervriendelijkst Na een gezellig oogenblik feant boer gjoedgeioutst heen Hg neemt ziin mand weer op Maar wnt is dln licht geworiliK Daar komt nifiviouw al aansnellen om hem Ie bulan ken Moer lacjit als ft roand die kjesmju heeft e gaat met t lichte mandje en toodeu seliortien weer naar huis l3aar heelt liij nn zijn Maggeltje op z n pokkd gehad Sdiadeiyke Vervangmiddden Het aantal Eraata midde1en waarvoor de Hollondadie naam f Terran pniddelen ons de Juiste adh jnt heeft in Duitschland biykens officieele mededeelio en de schrikbarende hoogte van 700 beredlct Dat tegen een zeer groot aantal daarvan door de Duitsohe autoriteiten ernstig gewaavaohuwd wondt en zelfo de verkoop besliat veitwden is geworden moet zoo sohrv ft het Maand tegen de vervalachingen voor onze reg erinig een ernstig motief z jn otn doeltreffende maatregvlen te nemen tegen invoer vnn dengeliJke waren Dat er n deze daigen schronii yk geknoeid wordt Uljkt ons schier dacel ks uit vendiillende onderzoekingen W onderBodtten o a monsters borax ala i technisch sulver veijcooht weUce niet uit borax doch ftrootendeeLs uit aluin bleiken te beetoao izeeppoeder waarin geen spoor zeep aanweiiDg waa ruistiiee voor een zeer groot gedeelte uit wol en haren bestaande wollen stoffen ale gegarandeerde zuivere wol verkocht doch gedeeltel k uit katoen bestaande eox Het ia natuurlijk ondoenl k wec aa den zoo uótgebreiden miwladicen kettingfttandel de iuiate bronnen decer knoeieryen op te sporen zoodat het zelfs met beOniIp der Justitie soms niet gelukt dengeite te vinden die de warm invoert dw ode al mocht dit gelukken dan kan door onze ongelukkige wetgeving de dader nog ateedtf voorgeven onbekend geweest te zün met d n Juiflten aard der waren Het blad geeft daaftmi aan onze regee ring in ernstige overweging een regeling die in verschillende landen aangenomen werd nu onverwijld ode ten onzent in toepaasing te brengen n I het wetenadiappeiijk onderzoek aan onxe grenzen in daartoe op te richten laboratoria zoodat waren welke ala schadelijk of waavdelooe en vervalsc t beschouwd moeten worden onmiddellijk gerctoumeerd worden opdat deze niet gtAiiV nu ons land meer zouden kunnen overstroomen tot groot nadeel der bar gerij en tot groot ongerief onzer keuringsdiensten die reeds waarlijk genoeg weik hebben met het ondersoek der tallooze producten van binnenlandeche knoeüera Het vraagt dk met te meer nadruk omdat d regeering zelf in art 14 van de voor stelde Voedsel Xeuringflwet zegt Wering van knoeieriJ in het binnenland baat niet indien niet aan de grenxen gewaakt wordt tegen wat uit het buitenland koiïit KENNISOEVINOEN Manufacturen De 1UH0EMEE3TER van GOl DA bronjiit ter algiemeeiie kennie dal hi t vervoer van manufacturen door maktkooplieilen uit hun opslagplaatsen ii ar de marki h vfl de markt naar de op laigplaatsen van het resitant der ter verkoop aangeboden goederen met ingang an Ift Mei verboden is tenzij bij het vervoer een door het Rijksbureau voor Manufarliireii afgegeven Dnthe ingsl ewijs kan wortUil overgelegd Gouda den 80 April 1918 l e Burgemeester voornoeniH ULBO J M iJti De Bi iiaBMEESTER van G0T1D brehet U i alg Miieene kennis dat de navolgende inaxlmunipriis en voor kuiifivlif Poli 7ijft vastgesteld Fricamieau f4 per K O SpifH HtiiLken en dikke lenden f4 per K O 0 fl onaden van rib en lenden f 3 80 per K G Borst tS m per K O Hal voor lappen en ge hakl f3 50 por K G Beend ten f O lO er Kp Gouda I Met 1919 De nurffpmeester voonioemd t LBO J MUS MoxlmumprlJi kalk De BURGEMEESTER der Gemeente GOUDA brengt ter algemeen kennis dst voor oementkaJk ook wd genaamd zakkalk of geblusdite gMpalcn l drMllsche kaJk een maixlmun groothaaddpTljs is vadgesteld van f4 Q0 per 100 K O franoo op of in vervoermiddel ter i aatsc waar de fabrikant d tmporleur sijn opslagplaatsen beeft Goud 27 AotU 1918 De Bur i ee tw voQraopmd ULBO J MUS fte BUKOEMKEHTKK van GOUDA brengt bil de ü ter kenn van do betangihebben ni dal deor den Heer DireciMur der Dlr Jo llelahlingim enz Ie i trecht op j 10 April ItUÖ iixeculolr 1 vorklasrd ile Kt l t rpi 1 en 9 dienst 1918 der Perjmwle BelBsllug i dflt voormeld Köliier ter Invordering is KSHleld iM littiidMi van den Heer Ontvan1 ilat leder die daarop voorkomt verffiviii M ainsfftK oP dca bij do W t l epii l l i vw t le voldoen ea dal hellen iuK I T van zo weken luimen w lke do reclames behooren te wor liMi il t flulH den 2 Mei 18I8 l e fiurgemeeaticr voorlfioemd ULBO J Mi m STADSNIEUWS ÖOÜDA 2 Mei 1918 verknoping iNotarisaen Bolk en Veenstra Bij de hedenmorgen in Do ZaUii ge iKPUtkn verkooping van een Heorenboer lenj t u een Uouwmanswoning onder Ue iendoip sijn deze na veiling in 10 peri iH ien ingt zct al volgt jUc fieore tóoerdenj op i a UtU Ia u iliuo d met föOOü l e liouv nianoiwonmg op t OO tHtU t Dv ufnlag heelt alliier plaaLi f op Woons I ig Mei a a Bond van Vrije Liberalen Ue UtHBil v an Vrije LiberdJen zal hier Vnjdidjuvond in besloten iog een vo gadetmg houdeit waor Ji het ltd van d e iwee lo Kamer Prd Ur A U Visser van iJzendoom het standpunt der Vrije Liberale Partij zal uiteenaetten Bokjes i roctM verbaai 1 opgemaakt legen twee ilt lgifjche vluciitelingien uit bet Vlucbtoord alliier jongens viAn 15 en 16 jaar die iio i hebben achiuldig gemoakit aan diefstal van eeuige doosjjes sigaretten uit een slgareuwitd DiefstaUcn Iilj do politie is aangifte g edaan dathedeimacht van een bod in de Uouwö gelegen een kaaen zijn ontvreemd Kort geleden ïiju ook vaii een andere schuit aldaar een ochttai kazen gestold D politie stoit een onderzoek lu De gemetnte cm de distributie Gisteravond hield de heer Mr M W G van der Veur secntaris dexer gemeente voor de a£d Gouda van den Ked Bond voor VrounvnAiesrecht een lezing over de Gemeente en de distributie De biJeenkomat die door ca een vijftigtal belangstellenden OJW de bungemeester werd bijgewoond werd geogpend door de presidente mevrouw Prince Schim van der Loeff die de aanwezigett wejfcom heette en er op wees dat waar deze avond van jadese afdeding uitging de aaittftixlgen zich moeten herinnert dat er is een Bond voor Vrouwenkiesrecht waarbij de metleden idt zouden kunnen aansluiten De heer Van der Veur leidde xijn onder werp in met er op te wijzen hoe de distributie een integreerend deel van Iwt maatschappelijk leven is geworden De moeilijkbeden die zich daarbij voordoen ijn legio de critidc blijft niet uit Maar het zijn niet steeds ter zake kumligen die zadi tot oor deelra en veroordeelen bevoegd achten In t algemeen kan wel wórden gezegd dat men aan istributio een min of meer ongunstige beteekmia is gaan hechten Het beginsel waarvan bÜ de instelling der distributie is uitgegaan is om voor ieder ingezetene in tijden van schaarschte een evenredig deel der levensmiddelen beschikbaar te stelten Rantsoeneering is met distributie vereenzelvigd en bij bdde sluiten zich de maxmuti rijzea aan Uitvoerig schetste 4pr de vele modlijk heden welke mch bij de distributie doen gelden In t bijsonder wordt finantieel veel Van de gemeenten gevergd hetgeen voornamelijk hierin zijn oorzaak vindt dat de Regeering zich zooveel mogelijk ten doel stelt de producten te verkoopen tegen de noraual eldende prijoen En daar de inkoopsprijzen voor de gemeenten belangrijk hooger ijn dui die wdke van de grossiers gevraagd worden brengt dit met zich dat de gemeenten veel hebben by te passen Het ty Aijk draagt 9 10 van het meerder betaalde bedrag de gemeenten moeten 1 10 voor bare rekening nemen Verder meikte spr op hoe de vele en dikwijls zeer uitgd ide administratieve bemodingen bet in zeker alle a meenten boven 8000 sielen noodzakelijk maakten een afzonderlijk bedrijf in te stellen Een ander bezwaar is nog dat nauwkeurige statistische gegevens ontbre ken n aan een algemeene medewei4dng van het puhlidc hapert ook nog al wat Dat er ontevredenheid bestaat over de verstr tte rantsoenen is gewoonlijk niet de schuW van de gemeenten Meermalen biedt ook bij de distributie van enkele levensmiddelen dat tegen sommige artikelen groot vooroordeel bij het publiek bestaat Dit old b v ten aanzien van bak en braadvd dat wel voor andere doeleinden dan waarvoor het bestenxl is is gdiruikt Een groot beowaar adttte apr bd voorts dat e n unifomiiteat btstaat In de wijze van verstrekking der artikden hier op kaarten elders op bons of bodcjes Buiten de algemeene verantwoording die door de gemeentebesturen moet worden ge een en apr verataat daaronder in deze hd college van B en W ala de uitvoerende macht rust een bijzondere taak P de burgemeesters wfll hun de qn rdering en In beslagneoning von goederen is M le8d met al de onaangename gwdgen daarvan Uitvoerig behandelde de inldder de dietrHratie van versehilleDda met name genoemde artdkelen waaibij hij daie in 4 groepen verdeelde t w leveoemiddelen bronüetoffen verlichtingoarUkden en di versen Uit hetgeen door spr naar aanldding van een en ander werd opgwwrkt bleek dat ongeregelde aanvoer door vervoersmoeilükheden meermalen tot ot eregekle of onvokloMide distributie leklde Spr is van meening dat de moeilijkheden Un aanzien van enkde artikelen nog eer zullen vermeerderen dan verminderen Als een vooriweld daarvan haalde spr aan dat thans eieren worden verhandeld per pond wijl er maximumprijzen gelden per stuk In de toekomst ode zdfs bij een oedigen vrede moet nwn naar t r meent niet verwaditen dat de distributie en hare moellijldheden zoo heel spoedig milten verdwijnen daartoe zijn de economische Vethandelingen te zeer geschokt Spr wees ten slotte er op hoe noodzakelijk het is dat er medeiweijüi is ook van de li van het publiek met de gemeentdwstnren in t belang van hd algemeen Na de pM e wetden eidcele vragen gesteld Een er van luidde o a hoe het ksm dat meerdere bons van gemeentewege worden uitgegeven dan er aan voorraad beschikbaar is Een ander stelde de vraag hoe het mogelijk is dat in kleine plattelandsgemMnten meer wordt gedistribueerd dan in grootere gemeenten Spr beantwoordde de eerste vraag met de mededeeling dat het gebleken Is dat de gemeenten die de bons uitgeven geen staat kunnen maken op d9 opgaven die van Rijkswege worden gedaan daar is nog al eene verschil tusschen n vandaar bet onvoldoende der beschikbaar gestelde artdkelen Wat de tweede vraag aangaat in de plattelandsgemeenten schijnt kier en daar nog voorraad te zijn waardoor hd mogelijk ia dat er iets meer beschikbaar wordt gesteld Dat er nog riJst dit artikel werd genoemd zou worsen gedistribueerd noemde spr in strijd met de geldende befialingen die voor de gemeentebesturen zijn vastgesteld Nadat Mr van der Veur hftd geantwoord gaf burgemeester Mijs als f n meening te kennen dat het juiste middel om het afstroopen van bd platteland in maasa tegen te gaan zou x n dat aan de grootere gemeenten iets hoogere rantsoenen zouden worden verstrdtt Aan hd dnd der vengadering dankte de presidente den spreker voor diens uiteenzetting en de aanweaigen voor Ivunne aandacht en belangstelling voor een onderwerp dat liggende op het terrein van de vrouw door de mannen md nld minder interesse wordt gevolgd BOSKOOP Door den directeur van het Lev namidddenbedrijf aUÜM is een conierentle gehouden met de landbouwera uit deze g meente tendnde bespreking i te houden inzake vleescbvoorziening md hd oog op de ingr pende maatregden die van Regeeriognvege worden gwoqien Door den buigemeester is ingesteld een eultuureommisde bestaande uit de heeren J H V Straaten van Nes voorzitter P Boer Ga en D Veerman laden JoumaUstMi bexoek De Algemeene Nederl Vereenlging voor Vreemdelingenvericeer te s Gravenhage en de Pomologisdie Vereeniging te Boskoop hebben thans In gemeenschappelijk overleg den excursie dag voor de Journalisten bepaald op 16 Md eJc Op het voor dien dag opgemaakt progranuna wordt vermeld dat in den voormiddag eenige merkwaanUge gdwuwen en industrieën te Gouda zullen worden bezocht waarna de joumalieten te 12 40 per Vooruitgang te BodoDop zullen arriveeren De ontvangst zal plaats hebhen door den Burgemeester De journalisten worden daarna aan een lunch genoodigd hen door de Werettn voor Vrewndelingenverkeer te Boekoop aangeboden Vanaf 2 uur zullen verschillende kweekerijen worden bezichtigd waarna te 4 16 de Vooruitgang de joumalieten weer naar Gouda terug brengt NUSUWEBKSBK k d USBL Met aanvanJceiyk 68 leden U in deie gemeente opgericht een vereenigiilf beoogende de vengeniakkelijldng van de vordering ten belioeve van de vleeeehvoorsieniog Tot bestuuraleden zyn gekozen de heeren A V d Duese A C Kookneee en M d Hotiarïder Ter bcatr ng van de t maiten kosten zal een contributie van IQ cent per koe geheven worden oaooNXGvrai Door de Levensiniddelencommiasie samangesteUf uit vertegenwoordigers van de afdeeling Schoonhoven der S D AJ en den Schoonhovensche Bestuurderabond ia een adres aan den Raad geridht om aan zekere categorie der bevolking katoen tegen vermindetden prjja te verstreken Opgave van Pei sonen dia Eich gedurende d week van 20 April tot 26 April in de Gemeente geveati d of dese verlaten hebben OKvasrasDKNi T Bus uit Bodegraven In Kalloieinfel 72 J A N Bloemen uit Rotlenlam In Bli eneingel 6 A BoM oU Oravc hag In LelhmaeliMraat 100 J O van Brugge uit BottenkuB In Nienwatecg 12 1 C da Bruin uit ReeuwIJ InSnoIJstraat 83 O VIA Eeuwen uit Ameterdam in Kelief aal 64 H Fijn uit Wadünnwn in Kattemlngrl S7 E OeneugelIJk uil MoordrMdit in Nonn nwatfr 6 L den Haan uit Otidetkwk a 4 Ua l in P C BtUMtHat M S T BandJM nH Ulhi M geradeel In Vrouwweleeg at M 1 P do llaaa llemkeu uit KOrevanJMga in Krugertaaa 19 W A Vennaae da Haa Hnnken uit a Oratveohage ia Krugerlaaa lif A UaruMaa uit Uoakoaft in BookesbcrgatTMt 4 C J Hanitek uit Rotterdam In Heetwiatraat lU I H Hoopal uit Vedburg in CrabethMraal t F U F Hiimpig uit Utrecht In Houhwnagtaebl 4 J de Joog uit Amheui Qraai Florieveg 4fi J vmn Haatilgt uit Lodadulnen In Lasaruakade 2 H van Ea Hulder iMlt Amersfoort in SplerintKraat 13 Wed M B C Éflahibcrg Kenter uit Waddlnxwen In Kanaajatraat 9 Q Stoppelenburg en gelln uit Stolwtik In Or Florlmrrg 10 P C anunlnaa uit Rotterdam In Markt S4 J Valkenburg en ge zin uit 3Iaariem In Boelekade 8 G van Ar Won uit akOravenhage In Klelweff 64 B Arentzen uit Aaaen Is Eraemuaatraat 1 H Buth uit Dellt in Karnemelkalool 113 e van Oantilg uit Rotterdam te Qonwe M If R HUK uil Amatetdain in Markt 89 J A F van der Hulst uit Haarlem In P Hendrikatraat IK J P I Alkua uit Rottenkm in KarnemeUaloM lH J Luiten uU Rotterdam in Oroeneweg 87 A M Schotten uit Amslenlani In Bookenbergatnat 111 B C M Schouten utl Alphen a Rijn la Willens la J Sla uit Rotterdam In Steljnkade 21 A H van Someleii uit Haastrecht in Splerlugalraat 8 V d A M do Qiiartel Venneer uit a4 lravenliag In Oosthnvpn C9 W J P Verroen uit Dordrecht In W Tombergatraat M SPOBT VoelbaL l roiiTdninia voor Stonde a a i lo kl A Ajoi HVV D FfljenoordAniMi 1 KAnipiofiiseon petitie Vfderland AFO Oo lu d Wllloin 1 I Be Quick Bi tiTOOiiiijelllio VVA Middi lburg l Cll TuMütin i loolu Xorxe NAC VOP WW mllTHia vrO lJiil Kormvo ph l fcl ZWODE I V H 2e kl Oouda J Woerdeo 2 oiJiJnvftlsIriJd 2 cUulkn G V H üiii den Olynipift nckfT Hertnea OIJmpla J VV yulck Lil dpu N V B I v l rll I TOl DHC U vaetgnxeld op 9 MpI Henielvaarladagy die van DHC Xcrri M m w Ierom nltgeMpW 1 11 il G V B ProRranuiia nn 12 Mei Booilewedatrii Ittii U Leiden 19 Mri Zwaluwen Woerden 20 M4 i TOI 2 Gouda 2 y m iti uur en OoH laTOI voor bel wlsaelkniis feindttdjd op nader aan te wijzen terrew Zondag B znl Gouda 3 Woerden 2 om 10 uur vMii geepeeld worden de oefenwMutrijil d r O V B eltUllen la op verdoek WM I ll vRitgeaicld op fl uur Om ili n 0I uipU Bt ker Zondag a s gaat de 2e ronde en due de halve elndaivifden De augeMeven ctnba lijn Oljinpia Hrrnie Qli aU lI V V de loting heeft bepaald dal om 1 uur ge pii Id Kal worden Ïlermpt Olj inpift en om S inir l V V QiiIck Iloi wei de Oouwenaara overtuigd kuwien ziln dat alle 4 ploegen Ü sterkate èomMnfltie nllPii ïeudt n zou het echter te beIrfiiifn zijn Indien de erIoW ep Hng we lirtoni den verpenigingen noopte met in valhre u l tt komen De wedstrijden zijn door Dlvnipi bedoeld al propaganda en 010 dip propaganda zoo gned mogelijk It loon zijn il het gewenacht daldpbeele ojmbinotii s hiiar Kpvl ontplooien Hopen WO dua op pon Introkken der voor a iv lastiKO bepaling waardoor we pen pannind wedstrijd QuIck Ü V V zullen alen maar een niet minder spannondeu Hermen OI mpi 2 A ers legen elkaar en een 2 B era tegen 6v n l B er welke wedstrijden bihnlvp lanatiek tevens vriendaehappelljk en znher piopagendistlbch uilen zijn LANDBOUW Sakatof uit tt lucht ala neatatoT In verband met de onlange gtlioudMl lergaderingl der Algemeene Tecbnleohe Voreentgln van Bpetw el rulk rlakrikanlen en Raflinadeurs hebben een lealat Itbnielten direct toezegging aan den voorzitter den heer M O Hammellack gedaan deel te nemen in een eventueel op te richten sUkstoHndaeüiia en wel lot een bedrag van pl m 160 000 in bet opnmkeai van d B totale deelneming ia door ongnatelilleid van den voorzliler een kleine vecMda sk m n ioh weldra hoopt do seorelarla de heer Bmnénge oHioieel opfave U kuonan doe aan de eonunisele van adt le In zaJte de bereiding van oBMloniondonde mastat fen voor welk totaal h dra de auikarinduatria In een eventaaele Induatrio tot bereiding vam atlkatolnioal uit btawilerische stikstof zal deehumen POLITIE ÜEVONDHM VOORWERPEN Op eiken werltdag daa voormlAiaga tua achen 10 en 12 uur ztin aan het bureau van politie alhier inlichtingen te bakomen omtrent de navolgende aldaar gedepanaarda gevonden voorwerpen 6 alauiela 2 portamonnaiea 10 poatöegela Voorti zijn te bevragen een oodarde van horloge bü J de Jong Turftnalirt IM ean paar kiadaradioanan bü A H Kulllt Niewwehaven 176 aleutel bü J Pahgraaf Groenendaal 46 e medaille bij L Rqwnn Gouwe 209 MS liMrtriam hi G V Hootf Wydatnat 10 aa banUiUJet bü H Vermeil Boelakada 1 a i Ifiadarjurk bit Wed 3 Sdiaer Spoontraat S an collier met panning UI C lanteneal Raam 191 aan miringtouw bij J v Let Gouwe 10 een kiain gael honija bij C Hnl Var kaaamaikt 7 aan redieol bü D W Pianma Groanandaal ST can Nnakniu b f A T Kaadaii Oawn VI aaa yortanmnui bil overeentiimaalsg hi bereMn in diaa lio dal aoodir vooaigaaad oodataosk bopackle lioi veelhedfu zullen wórden doofgevuerd op du vnkab verklaring der i llsdie regeeruig lal bet doorgevoatde aialeiiaal u l e t voor luilltalre doeleiadau i wordeu geliezigd Betreffende bet Vervoer over tie spoorlgn in Zuld Limbiug vnitden ainds eealfB ilagaii aadMe baofrekilleen lo Berlijn gsitoudiM tuaaoben ooaen gozaut Ml de lAillaobe regeerlog Smdaten en munitie zullen niet worden vwvoerd daarover is man hot eene denioeilijkheki beisvfl hst v ïvo van lavnMraiddelen voor do troeiien en het aastai der ilrelaen Ook U eronnrent hoopl men bet spoedig eena te lyn Xta HoUandia naar Buaaoa Ayrea Wen samt ou uit Den Haag Vennoedi4 jk zal de Hollandia Unuaa 10 dagen van iluenoa Aires vartreltkao met 104600 Ion meel Ua vaart op ladU lie voorzitisr dar Kamer van Koopliandel en Fakriekea te Aiuaterdam beattgialuren aan de fuiniaten van KoKmlan on van lluitenlaudache Zaken bel volgnida uilegram gcaonden TM mij aU voorsitler der Kamer van Koopbaadol habbon lich vela balanghebheude bij da Indische oullurea fawend mol bet verzoek mijne medewerking le willen verleenen om tol de onmlddellüke boropwiag vao da sohaapvaart op Nad luaia va de Vereen Btaten over te gaan ik heb de eer dtt verzoek dringend blj l we Enetlenlie le ondersteunan an 7 e F icellenUo te verzoeken de onmiiMellIjke heropening der scheepvaart te bevorderen Daarop is van den minister van Koloniën het voiganda antwooid oalvailgan i Aan den gnuvarneur ganelaal la hadan 1 Mei gemeld da £ de vaart op Amerika herc iehd kan worden TeitialnllTarkaid M § imH Naar bel persbureau Vaa Dtae neemt zal de Tweiuaohe leitUlnIJverhttd mat Juni bijna geheel moeten worden stop P Cliriat Hanautm Ml érl lm i l W V L Mees Genm IM tm 4w mat apaldje bij F Bül Tiendewag 2 een lM met itaantja bij J H v d Vagt Groa n a n daal 96 aan handschoen bij H WalH IClAm 64 ean broeha bf 1 O Disco W dltnat 26 aan portamonnaia bil J Revet Pr Hendrikatraat 7 een atlvarbon bil A Vargaar Boaiakwla 196 aen rv onkrana in étui bij ü Montagna Gouwe 61 4 koOiakaartan bjj G Nettao Vennolan Icaimiatarraia aen boom van aan mfan bil da Zalm Mai4tt 84 aen schooltMcb by L de Boom Slappanlel 4 ean gBtidan ring b J v Ham Snoijatraat 69 ean portemonnaie bij D Roodbol Boekanbeivatr 38 aen sigarankc4tar bü M Hunnnan Raam 117 ean broche bü A Romein oelekada lOS ean hniaaleutel bü G Kramp Uaaallaan 107 een maaje bü A de Wilria Haven 26 ean rozenkrans bü P Reparon Snoystraat 31 een portemonnaia büE Benachop Kelsers rant 84 een pakje vlaaaeh hU A Oudanaanlaa Uaaallaan 102 aen portanionaaia bü P Hartjawald B r Catawag lt4 aan R K Gabadanboekja bü K Kaü Doelastraat 20 een handachoan bÜ W Aldanhuüaan MaAt 90 een alanvald bü A V Hartam Boelriiada 221 eenbroche bü C Hasaaar Gr v Blolsgltaat 26 ean hondaiketting bü A Campler B V Cataweg 44 een vutpaiAouder Uj H Balgravar Station aen portemonnaia bü L Gorlasen R v Catnweg 144 aen linnen boord bü J MIeiiwland Bogen 39 aan hengel met sim bü J Sandera B v Cataw g 42 aen lUveran broche bü T v Haaten Boelckada 78 2 postduiven bü C v Oostenrük Raam 12 een huissleutel bü N Boaghaim Boaleksda 9 aen gouden ring bü H Hikkers Baanatraat 19 een bril bü r V d Klaü Seheitamaatraat 16 een kin darschort bü C Kleü L Dwarsstraat 38 2 broodünarten bü H Hoogendoom Boelakada 128 aen handtaachje bü J v Mourilc Varkansmnikt 1 een donkargrüza hond bü R J v VUet Groeneweg 70 aen handschoen bÜ J v d Bos Goajanvenrallandük 1 een stalanboak en kottiakaatt bü Jusen Belmik 8 Gotlda 1 Mal 1918 Da Commiasaris van politie BKBTRBUX felegraflscli Wwrbencit Hoogste stand 773 8 te Skagen laagste stand 768 7 le Hernoaand VerHaubtlng lot den volgenden dag Zwakke tul matige wind waarsehijnlijk uit lVeslelük rlehllngen gKleellHIjk bewolkl wasuaohijliiijk droog weer les zaehtcr UARKTBEBIOHTEN UOiJDA 2 Mei 1918 K As Aa i i oenl ö partijen Handel vlug t ti9 50 i geslt mp f 73 BOTEII Geen nnvoer EB MAIiKT Melkvee geen auvoer Magere varkens weinig aanvoer Handel vlug 0 0 I 140 pCT haH K G l MageAi Blggfii redelijke aanvoer Handel matig BUBGEBUJKE STAND OOLÜA OEBOIIKN 2 April lan v J VMI t llnl eii 1 l oendersloot 29 Gerlielln Adriana d v J H L Groensodsthl en S G Boot OETUOiüD 1 Hel F F Qeuena i r Mensch f W llul en M Alblair J van der Post en H Buurman A d Vos 1 1 C n Malse OVKKLEDE N 30 April Heiidrika P van Zulphen 20 mnd Geerlrulil H ven iioofi j oöiidehak BnrgerlUkii Hlaad maand Aarll GEBORE V Dirk z v D Mukua en A 1 Huyker Barhera d v F de Hruju en B de loilg Nsollje d v I h II van Houwenlpge en f Jonkar Maarlie d v P HalHng en A van den Heuvel OVERLEDEN Adriana Sohouleo 49 1 echtgpuooto van W S Donker J Rük aart ü j Cornelia Jacoba van BuaaOl l tU j pchigenoote van S de Bruin OEHi WD P Scheer en H van Vliet H van Dijk pn E Dursn K Wle crsana en Vleser K A van Tol en C J Prosinan 4 a f 5 per week Lanmoren redelijke aanvoer IIuid 4 traag I 28 li I 28 Nuchtere kalveren redelyke aanvoer In beslag genomen voor Ilegeeriagsprljs Qrankaiveren geen aanvoer E IF RtlN Geen aanvoer OiaaailavalUnc SIEI WEKKKR a d UttBL 1 Hal Coeperajevo l iiinbauwveJIilig Nleuwerkerk a 1 LJiel en OmMtieken F ngj koinkonimere ƒ 17 bloemkool f 1S 1 dito 2e art I li iiO sla Meikoning I 4 60 C dlu 2e sort I 1 60 2 90 sla CblHl 4 SO 7 dito 2e cM 1 1 30 per lOfS ala ivtilen 2030 et per kiat aplnasle I 12 2D 13 per lOO K G kelen I 1 90 radU tM 3 9 l rabarlier I 7 10 60 aelderü ö lO per 100 bos LAATSTE BEBICHTEN TWUUnKAMU Zilling van heden Do post vaji I 120 000 voor do voltooiing van de Inrichting van het gebouw voor den Postobeque en Glrodlenst te sGraVPnbage waarvoor th s i 40 000 werd toegewezen wordt verVorpen met 87 tegen 24 stemmen ADVERTENTUN in verband daarmede wordt de behaalde Ilng van de siippletolre pesterij bagrootlng getM rscht liittNp HUjM vioiiiir PntMtnttêmm mr iu WHk 1 0N2E ZOETWATERVISSCNEN PrachiTolla akl urde opaaoia 2 Firiinii il iMMiMr Bea klacht ia wm écmb vao Rl adla S T m mwêmnSépmti am De inollp Kolün lietreNende onlelgeiüug van de oeverterreliien lange de Oude Maaa bij de tol standkoining van den waterweg van Dórdreelit naar Zee wordt verworpen met 47 tt en 15 stammen Instelling van een handelsre g i s tic r De iiepsling betreflende de vermelding der nsllonalltelt van comtnandltalre veonooten wordl aangenomen met 47 legen 16 stemmen Het aniem ement Rutgcrs om niet in het register op te nemen land en tuintwuwers n vlseobers welke geen anderen bundel drijven den uit hun hedrijt voortvloeit eordt aangenomen z b t nadat ook met 45 tegen 3 stemmen 1 aangenomn bel amendeniest Qerrilbon om eveneens amhaphtitiedeflAiit te zonderen Dn vergadering duiirt voort uiruüs FAHPAII OLJIUDIHCT Deae lUai evertreft 4 AlUmm ap êm WereM AANQRUPEND SENSATIONBBL 4 SCHUN BEORIEeT Eaa dol koufa a klucht vaa T Rtvero IW 40 Neileriand aa Dnltaekland Naiu aanleiding van vareehiUawla iMridk ten aoosrcl ia de M Msi ala bnitenlaadaalM para omtrent den ataad der tuaaeken da M derlandacha legccting en da regaarihg te Berlün gevoerde beaprallinten Iweft ket Ned CorT Bnra B nadere inUcètingcp In gewanMn bü hal Dapartaaiem van Bliitanlandaeke Zaken Daarbü ia gaklakan it aaatraal dan aland van aakssi op ket oogenblik nleta andara haa worden g aaa t l d dan dat M eadarhaadeliagaa nog gaaado aüa L 11 goede bron verneemt het 4ftl dat bptreKende de zand en grindkwerie reada MORQKN VRklDJIQ 3 MKI 1 Mevr KALKOENE door de vele tanTrageo en ingakomeD bariohtea nog eeni sitting honden in Se LuiKhmom HotUUHila op de Markt t Ooada van v m 10 tot nm S anr om AUE ONBIH IKBARE KUNSTTANOEN m OBBITTEN al iüd se geheel beaohadigd tegen enorm HOOQB prHien in to koopen Overtnlgt U Ik bfwl tOI OM pwn tiMMl Aparte ingAng Afaonderlitke apreekkuMr 1605 U Aaobgveknd