Goudsche Courant, zaterdag 4 mei 1918

o J3688 Houdt iUw oogen i©M ws VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONNBHENTSPBUSi par kmrlaal VS per wade 12 cent mat Zoadagablad pv kwartaal 2 15 par waak 17 eaat orara waar de baaoiglng per toopar geechiedt Freaoo par poat per kwartaal ƒ 1 90 met oodageblad ƒ 2 65 Abonneoiantan worden dageltjka aaugenoDen aan ons bureau HABKT II 60CDA bij tiixe agenten den boekiiandel ea de po tkantoreo ADVERTENTIEPBUS Uit Gouda en o mtrakaa bebooranda tot den beH rgkTing 1 ngala ƒ OJO elke ragel meer CU an bulten Gouda en den beaorgkringt 1 Sngela ƒ 0 S5 elke regel mear f S 1S Advaz antlin van pabllata vamakalflkhadan 10 oMit par lacraL bIJ hal koopan van kleading Qéetfa afofFan sijn aphaaraoh Redactie I Telef Intero 545 Dit niunmer bestaat uit twee bitden Eerste Blad r Tossclieii hamer en eembeelii Toen in AuBrnatua 1914 de groote oorlog uitbralc die nu al byna vier jaren lang de welvaart der wereld verwoest en de Europeescfae jon re m annen naar de alachtvelden voert ontstowi er in ons land een plotselinge en beladielüke paniek ats doemden de Duitaobe Pichelhauljen al aan den boriion op In een alt raming die de spredowoordel lke koetbloediigiheid van ons volk een beetje vreemd deed uitikomen en geen b jMindere loft traak iniiield voor onze vaderlandsche dapperiieid verwachtte men Boheen het wel den ondergang der wereld of tenminste ontce volslagen zoo politieke ala maatschappelijkie vernietiging Ook n geruimen tijd na die eerste tierige dagen en wdcen bleef men voor een inval der Duitscliers of altlhans een meegesleept worden in den Enropeeschen oorlog vreezen en de atelliige mededeelingen toen ter tijde dat de Ehiitschere Maaetrioht al bezet hadden en dergeiyke meer waren niet seldaaam Langzaimertiand ie die vrees geluwd We lijn gelukkig de paniekjatemmiTig uitgeiftakt en in een andere ook niet geheel on gevaarlyJce van zorgelooze gerustfieid ge raakt We zijn aan desiK orlo gewooo g raiakt en duiken er nauwelijks nog aan dat rondom ons de wereld in branden staat en ieder oogenblik de vlammenzuilen kunnen overslaan naar ons erf alles vernietügend wat ona Wie eenig inzicht heeft in het internatio naalgebeuren en begrreep wat voor een strtid ontbrand was en hoe diep die zou invreten in het Ieren der voMoen had een depgelvjk verloop wel ongeveer kunnen voorspellen Toen na de eerste paniek de menschen zich gerust gingen stellen met de gedachte dat nu het gevaar voorbij waa wist hy dat integendeel het gevaar nog komen moest en steeds dreigender vormen sou aannetnen maar ook dat de opgeechriltte menigte telkens opnieuw maar telkens voor korter tijd het spook van den oorlog voor STOLWÏJK Advertentltn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L VERDOORN StolwIJk was of een zee van stralen om haar golfde het w of gouden JelUln om haar idoeiden Het was eep prachtig mooi voorjaar t Was of de schittering der iMiuur in haar drong en h r zoo verhief Toen zij elkaar weerzagen schrikteoBlJ Widen niettegenstaande p avin Joaette ich op dat weerzlt n had voorbereM Haar levendigt fantasie liad het haar met gloeiende kleuren voor oogcö get Wa s het ju sl doordat haar dr omerljen oduremle al die jaren zoo ver van de werkelijkheid gebleven waren dat sij bet ht Vl in zulke duldedljl e Jijnen voor sioh aag Elk woord dat ze bij het weeriien tot Coiirtlen zeggen zou had ztj bij zich wit gesproken en daarbij naar dMikluk nn haar slem geluisterd Dikwijls moest zij het verbeteren woorden rn stem moesi n gewoon zijn niet haar diepe Hitroenng verraden Had zij zich niet voor ii h telf geschaamd dan zou ztj haar bewegingen voor den sidegel be dp d het bpn opdat haar gozicht zooveel mo lijk in overeensteoMnlng nut baar woorden ziju zou Maar het ging tooh anders ZU oatmoet ten elkaar aan den oever van het meer op den Huiaitcn weg die vaa Ualoja naar de Crap da Chflem voert juiat leffenover t kleine 4jorpifl Isola een slechts utt eem paar hutten bestaand gehucht aan den voet van de Uugaa Wonit vervolgd De Gletschervrouw Nau het DalUeh ▼ n BICHAJBD V08Z met antoTJaatle bew kt door J WES8EL ifiE VAN R068UU Hednk Ttrbodea Een levensdoel iets Wit het leven waarde gai I Door gelukkig te maken zelf gelukkig te worden door zich ganjBch te geven vQDr een man allee te zijn dftt WM toch eigenlijk t levensdoel van de vrouw t eenIg ware Tegelijk het eenige dat het leven van een vrouw t leven waard niaakl De ontdekitlng dat xij ook zulke gevoelene kon koesteren verwekte oproer In hftw Kan de menech leven zonder zulk gevoel Kan d vrouw leven zonder liefde De vrouw zonder liefde la en vrouw t Is een chaduiw een schim ervaoi Zoo een was tij Jaren en jaren gcweeat Ook haar wereld was een wereld vol hartstocht DUcwijIs was het haar te moeda als waren man en vrouw slechte daarvoor geschapen Hel was steeds hct elfde bogeeren en begeerd wordwi Dikwijls had ten opzfohte van het groote donkere mysterie der geslachten ontzetting haar aange epen onberoerd als zij elf van den modderpoel gebleven was Ten lotte ww 2lJ ook op dat ponton 6 Mei 8 uur Niéiive Bohonifboiig li dBdJaJhfljritrvaorstellIng Les Inlatlsiablee 13 Mei 2 uur Gebouw Bouw eaWcnlng toe tcbt Onderelandscopmisele Anaenaore I BalaaM nimlEtD w atagaU Vüt marlailaaHin ta mogaa oDtnncan vaa m ladatiilgaa eooeartan laiaiatiallliaatlMi aaa am daaa daa la eaaa aciada ta at HENNEP OEVR AQD voor buitoonrerkiunihedett en lot werk een nel persooD een foede baad ichrifveade Brieven franco no 1603 Bureau Qoudache Courant Markt 31 11 Voor d en Kaas handel VBBKUJOIAAR YEmUIIIIGEII wan Kaaappoduoenten bitraffandt da productie van Kaas vMr 1 Mal 1918 U taks aanvloraard emalag IB eBtNTS laar Ml 30 U t mu firma badniU ff a rviao p r po t 1 3 IB OKUKIEKU A BRINKMAN ZOON MARKT 31 GOUDA T i ai BERKENWOUDL AdvertenUen en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudeDorp door A BOOM Berkenwouds roor Berkenwoude Achterhoek door I NOOMEN liienclia STOLWIJK Belangrijk Het Haarkleursel Perfect gef arandeerd zonder loh delijkü bestanddeelen kleart gr of rood hoofdhaar of baard dadelgk ZWART BRtriK of BLOND gewensohto klenr meldoQ hei laat niet af het haar wordt niet vet Prii per ilaoon met gebraiksaanwgzing f 1 25 Verkrijgbaar te GOUDA bij BALT A DE JOüa Oo thaven 31 H P VAN WIJNÖAARDEN Kleiwei 77 ANTON COOPS Markt 1539 80 Ooedkoopste en soUedste adres voor Meubelen li Tafeb KuUn BalfatUn 8to l a mat laar an plucha Vaareabadatallan WoUaa aa Sati a4akaiia ThaatalaU Splefala SchUdarllaa e aa an V flpaolaal dra voor Joagalal mu kaw l lk iilaa a 20 KOMT ZIEN aiinruiTtik itmiiuuuibku taÉ RoHamam Um BQSjKOOPa AdvertentlCn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P A WELLER ZiJd8W8g72 aIs gij begint te vermageren All Uw lichaam aal venwakkea Ala ij lijdt aan bloedarmoede Gebruik dan 1557 19 Mjlnhirdt Levstogen Bif het gebruik hiervan kuot gij van auccea verxekerd lijn Buiaen van 90 et n 75M 2S f8 25 Pabrikaol A MUNHARDT Pharmac Fabriek Zalat I B Ar thak a DroglalaB g I I a i lU II Uiiirii tij L BrlÉiio i Zooi SHB wêÊitmatiémm iK E1 IDI PEN in elke hoeve elheiddireet uit vdoi pfladleverbaap Bedrukl naar Meuze Drukkerij A BRINKMAN £ üON t K infeÜJi Ü mM rfi ItlJtlLt AM T l IO jfl BSt MAMKT CSOlfDA HMkTUEeWT Advertentltn en abonnementen op dit blad worden aangenoma door J tCHEKR naoasmaar at Door onxen eoormen toffeavoorraad kunnen WÜ U nog foed bedienen WAARDEPAPIEREN AANDEELEN OBUOATIEN In fraaie uitvoering levert Drukkapil yrinÉaoiZooo MARKT 31 Tal 82 doch araoht niat la lang 1 wij brengen een keur Tan nieuwe modellen in Hamal aai tadag aEOPCliO vaa a tol uur I COLBERT COSTUMES JAQUETCOSTUMES JONGEH COSTUMES KINDERKLEEDiNG vanaf het eenvoudiiate tot het hoojst fijne jenre Ilotterdain Haak Haer nalraal Cebps VRAAGT UWWINKELIER Bureau tot Publiciteit van Wetenschajipelijk Nieuws Keizersifraoht 153 Amsterdam Leliegracht 30 Nauir da Wai aldbapoanrida Meubel en Linoleumwas A S R A CURATORIUM Mr A W Jacomettf Oud Advocaat in Ned Indi £ H J Callcoen Buitengew Lid Ged Stalen Burfemeeiter van Edam ea Schoolopziener J Qcrrlts Oud Reiident van Tematc Hearl Polak Lid Eerate Kanur S Pottmiu Schooiopxiener P J Raaymakera Oud Secrelarii Generaal der Rljkaverzekerinjabank W N Wiiitershovea Gep Luit Kol O I L Amerifoort Stcr taHt tiet beste artikel voor het w yven van meubelen en linoleum Is y l a M lkoop r n Voorcl naai In het gebruik dan de beste bus was Koopt één fle ch A R A en u biyft niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel en linoleumwas A S R A Waar niet verkrygbaar wende men zich tot onze Moofdcla pOtheudai voor Oouda en omstreken de firma 362 50 L VAN ÜKR BKBK Grossier In Koloniale waren OOUDA Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Het Advertentiebureau Oe Goudsfihe Courant Oader leiding ysa 80 bekende leerkracliteB onder wie Joh Bouman Directeur eener Handeiiichool Mr Dr J BIfstea Directeur eener Tucbtachool Jhr Jan Pelth Journaliit Dr A A Pokkef privaat doceat Uaiver iteit Dr A J M Oarjeanne leeraar H B 8 P H vaa Qestel leeraar Handelncbool Prof W C de Qraaff Hooaleeraar Univeriiteit Utrecht Dr A Halberstadt oud teeraar Qytnnaiium Dr J M Hoogvliet prlTaat docent UoiTeralteit Dr C Htiyaman accouatant en aodere mannea van naam 20 leeraari H B 8 7 Mra in de Rechten 7 ingenieuri 6 accountanta 3 artien ena worden door ona georganiieerd maar daa 400 acbrlftelljke cnrsuafen o m DEEN3GH NOOR8CH RUSSISCH MALEISCH LATIJN GRIEKSCH PSPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIGKUNDE ELECTROTECHN TEEKENEN BOUWKUNDE ALG ONTWIKK LOGICA RHETORICA BOEKHOUOEN HANDELSCORR ADMINISTRATIE BEDRIJFSRECLAME ETALAGE ORGANISATIE BEURSTECHNIEK STENOGRAFIE SCHOONSCHRIJVEN NEDERLANDSen FRANSCH DUITSCH ENGBLSCH ITALIAANSCh SPAANSCH ZWEBD8CH STUDIETECHNIEK STAATS TELEP 82 HARKT 31 bezorit de plaatsing van ADVERTENTIEN in alle Nederlandsohe en Buitenlandsohe dat en weekbladen en andere periodieken Bonder eenitfe prijsverhoodintf Wtf Inxandlrtg vaui één afschpift alaada voldoanda Inliohtinden worden GRATIS ventrekt WETENSCHAPPEN STATENORDE MUZIEKGESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK GEZONPH LEER METH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFTVERBETERING VLUG EN GOED REKENEN FReBELEN SL ID Opleldlns par briei voor alle axamena voor alia ambtaa aa baroepea voorALLB actea L O an M O ALL8 practl kdlplama Staataaxaman NoUrlaat Mr in de Reehtaa aemeente Admlalatratla Actnarla Acconntanta Onderwlltar Boawknadli Oplichter aa taakanaar Oplichter watarataat Badrllfalalder SacratarlaRedactanr anx ans 873 150 Cursussen voor beginners eenigszins gevorderden meergevordenden en vergevorderden Aangename methode Persoonlijk contact tusschen docent en cursist Uitstekende correctie collectief en individueel Billijke conditiSn minvermogenden kunnen van ons Studiefonds profiteeren Qoede resultaten wie werkt slaagt Adviezen inzake Beroepskeuze Voor nadere iiüicMingen vrage men de inlereaaante gratU brochure een boekdeel van lH pagina Hen verbindt neh hierdoor tot nieU I uiuuiyuv I Adverteert in dit Blad Levering van Maeldnale Brandlioafauigen Aanbevelend VEST 109 111 j VAN DUIN AOBNOA Modevakscliooi voor Oouda en omliggende plaatsen i Uii in nur Zaal EuoaUnfai Boo Oiu Genoegen Danaavood B Stemteld ö Mei 8 uur Nieuwe Schouwburg N V Het Tooneel De Distel 7 IM Nltuwe Sohouariituc JnUleum Ueviouw SpeeolMf Aaataalotaa bl da varaenidag voar Moda vakackolan ta a aravaakaia Goedgekanrd bg Kon Be l 26 Aug 11 No 46 Oplaiding lot Ooslumière Coupeuae an Laararaa M limMi m ém iiMt li Imi MREI IHlt H ITMKIBn Dm Schooi la verplaatal van Oouwe 109 oaar Qoiiwa ISlf waar aich nieuwe leuÜniea DIr DaioM t HEYZELENDOORN 07e fatr aiige Zaterdaj 4 Mei 1 18 OxrxistreDcexL BEHAL VE ZON EN FEESTDAGEN INOEZOJIDE MBDBD BLmOENl 1 1 ragala ƒ 141 alka n nl maar M Op de Tooipaglna 50 hoogaa Gewone advertanHSn en lagsondan madadaeUngan btl contract tot aaar ganduaaaf den prBa Groota lattaia aa randen wontaa jarakaad naar plaatamlmta Advertantien kannen woidan higaaondan door tnaaokankaaaat aaa aoliada Baahkaadelaian AdvartentHbureaM aa eaaa Agaata eOpCHE COÜRAOT ieM ws ah A d vert©3 i tie bla cL Voor Bureau MARKT 31 GOUDA Administratie Telef Intero 82 We wachten kalm Thans rechtvaardigt de toestand zeker zulke sombere onderstellingen niet me r Maar de geduchte dat we steeds tusschen aambeeld en hamer zitten en de wetenschap van het hachelijke en bittere van dergelyke positie is ons van beide zyden opnieuw ingeprent komen en hadden ondeo zekere voorwaanlen ome schepen willen afstaan Tegenover deze versterking van zÜ v and edachte nu Duitschland eene versterking van zyne positie die het evenwicht sou herstellen Ofschoon gedeelt yk tegen onMn zin is toch die versteridi der Entente feschied door ons materiaal Door een tegemoetkoming onzerzijds eiachte nu Duitschland blykbaar een compensatie En onze positie als een zich bevinden tusschen hamer en aambeeld is nooit duidelijker geïllustreerd dan door deae Duibsche eischen Immers zelfs een onrecht ons door de Entente aangedaan maar strekkend tot versterking der Entente kostte ons een niettw onrecht van Duitschland dat compensatie vraagt Welke eischen Duits 4riand eigenlijk precies heeft gesteld heeft onze regeering tot nu toe niet meegedeeld AUeen weten we dat het de zand en grlndfcweetie een der punten was En ook hierin blykt weer hoezeer we tusschen hamer en aambeeld m zitten We hébben een Rignvaartakte met Duitsohland die ons verpli alle doorvoer behalve die van oorlogfibcnoodigdhed n over onze rivieren door te laten Daarop steunend vervoert Duitschland zand en grind door ons land naar België Maar dit werd een doom in Engeland fl oog dat beweerde dat dit zand en grind voor de Duitsche oorlogvoering diend Gedeeltelijk onder pressie van Engeland s daeh om dezen doorvoer te verbieden hebtMlk we dien toen ten deele verboden Maar nu is Duitsohland op zyn achterste zolder geraakt en stelde het zyn eischen Blykens de voorloopige berichten heeft onze reigeering den goeden w weten te vanden die ons buiten den oorlog zal houden Eén ding is zeker ze heeft zich in geen geval door sabelg letter of cavaleriepatrouiljes langs onze Oostgrens laten intiraideeren Zoo min voor Engel sch Amerikaansche dreigementen als voor Duitsoh sabelgennkel gaat onze Regeenng uit den weg Dat Ehiitschland het op een oorlog zou laten aankomen leek trouwens niet waarschijnlijk Het kan toch allerminst in zyn belang zyn nu den strijd in Frankrijk at zyn krachten vordert zich nog een nieuwen vijand op den hals te halen Zelfs een overwinning op ons zou hem geen voldoende voordeel opleveren om het risico van zoo n nieuwen vijand ervoor te wagen Maar niettemin zou de vorm van zijn edsch hena zelf den terugweg hebben kunnen versperren en zoo ten slotlte Duischland tegenover ons rengen waar het misechien gedacht had nooit te zullen komen haar verschrikte pgen ïou rien oprezen aoodra möeilijkiheden met de oorlogvoerenden ons in een crisis souden brengen I € atryd die tiiang tuaschen de twee volkenfiTToepen om de opperiiecrschappy over de wereld gestreden wordt ia en wordt steeds meer en meer een strijd op leven 0 dood Hy wondt voor beide partyen steeds bitterder en zwaarder en vergt op al Inin leveneenerigie beslaig loggend hun uitemte inspanning Waar het tot nu toe geen van beiden gelukt is den tegenstander op de knieën te krygen maar de beide partije elkaar min of meer in evenwicht schünen te brengen fs in dergelyken stryd iedere kleinigiheéd die op den afloop invloed kan oefenen een ding van levensibelang Langs eiken weig welken ook tracht men zich zelf te versterfcen en den tegenstander te verzwakken Men vraa rt niet meer boe en met welk recht Men vecht voor zyn leven en let er nauwelyks op of men in dien strijd ook miasohien de levensbelangen van derden raakt De oorlogsnoodzakeiykheid is de eenige wet waaraan men nog geihoorzaamt Het is begrijpelylï dat juiet in dezen boestand veel meer dan bij den aanvang van den oorlog op de rechten en belangen der neutralen geen acht meer wordt geslagen en nu het gevaar steeds dreigender wordt dat zij in den oorlog betpolcken zullen raken Pas geleden nog hebben we ervaren tot welke maatresrelfln Engeland en Atnen ui darfilen o r t g aan waar het erom ging het gevaar van den duikbootoorliTg althans voor een oogenblik te bezweren Zelf een dreigend gebrek aan schepen ïiebbende dat hun oorlogvoering dreigde te benadeelen hebben ze toen we hun voorstellen niet onvoorwaardelijk wilden aanvaarden eenvoudig onze schepen voor zoover die in hun bereik waren weggenomen We haidden geen keus tmssohen mond houden of mee ten oorlog gaan En we hebben voorzichtig lijk het eerste gekozen En pas was dit gebeurd of Duitschland stelde ons z ne eischen En het deed dat met zooveel klom dat onze minaater van een zeer emstigen toestand meende te moeten spreken Waarschijnlijk stond het stellen van deze eischen niet geheel bmten verband met den Engelsch Aimerikaanschen roof onzer schepen ledere versteridng van zich zelven is in deaen strijd tot het uiterste een voordeel Maar daarom ook iedere versterkinig van den vijand een nadeel Door den roof onzer schepen heeft de Entente aan kracht gewonnen En al zyn wy daarvoor niet verantwoordelylc we waren hun eischen toch al een heel eind teg noet ge BRIEVËN UIT UE HOFSTAÜ CCCCXXI Vele steden in ons land kunnen bepaalde families aanwyzen die eeniga eeuwen lang burgers waren en die meestal bij voortduring een belangrijke plaats innamen Omgekeerd kunnen vele families er prat op gaan dat zy van ouder tot ouder een bepaalde gemeente hebben bewoond en meestal helpen besturen Het treft my vaak wanneer ik eens oude geschtedenisbladen van den Haag doorblader dat ik daarin nimmer of hoogst zelden de namen terugvind van hen die tihaiu bekende persoonlykheden zijn in onze gflmeente en dat ik evenmin de namen uit dien vroïtferen tijd thans als eenigsima bekend sie De lange lifat namen van Februari 1796 tot 1851 doorïiende en de namen dier regeerders vergelijkend met die der hedendaogsche valt het op dat sommige families gelheel verdwenen z n Nu IS dit misschien niet womierlÜk De meeste belangrijke en voorname families verdwijnen Bucceftsieveltjk Sommige ervan zijn uitgebloeid andere zoodanig in verval dait zij in de onttékendheid der froote massa verdwynen Een enkel Btaaltje VÏÏ ïk daarvan even geven Het betreft een familie die ook al geheel van het tooneel is verdwenen te weten de familie Douglas Luijken Wij citeeren hier het slot van een artikel dat aan deze familie is gewijd Het rtiag wel zoo lezen wiJ een merkwaardig voort ecM van degeneratie genoemd worden waar in een dergel yiken beschaafden kring papa wegens iBwakte van geestvermogens onder curateele moet worden gesteld zyn vrouw en zyn schoonvader een onteerend vonnis ondergaan zijn broei een gedecHe van zijn leven zijn zwager twaalf jaar en zijn jongste zoon een paar jaar in een verbcterhuis worden opgesloten zyn oudste zoon met reden een vrü slechte reputatie geniet zijn schoonsuster op het breede pad was een schoondochter aan den drank is verslaafd en ten slotte zijn beide kleinzoons de eenige die in leven bleven verlo en sujetten zijn van wie er zelfs één door eigen schuld tot den bedelstaf wordt gebracht Dit is wel een zeer merkwaardig staaltje van totale d eneratie Zoo snel pleegt het proces niet altijd te gaan Dikwijls is er wel weer eens één die de oude familie traditie hoog houdt en zelf weer de stamvader van een behoorlijk ra wwrdt Nazaten van roote families vinden wil herhaaldelyk in zeer nederige amhtan ZU hei n dan vaak niet alleen de grootheid van hun vooiveslacht maar ook n deal van hun anstocratischen naam verloren Bij den vischaftilag in Schevenlngm liep vroager een verloopen type rond di voor vijf centen of een dul ltje de zakjes met vlsch voor de koopers naar huis droeg Dit individu voerde de naam van een er beroemd adeU lUk geslacht waarvan ook nu nog vele bekende loten in ons land leven en voorname functies vervullen Dergelijke itaaltJM komen natuurlyk meer voor Zü lijn nist zoo bijzonder interessant omdat in één mand appelen allicht één rotte appel schuilt Dat echter eojkgehsele familie op daie wyte binnen dri geslachten is iverwoest zal wel tot de zeldzaamftieden behooren In den loop der geschiedenie heeft menige adellijke familie tijden van malaiae gehad en ia ze san den bodem geraakt Mischien is het juister om te zeggen dat slechts weinigen zich steeds wisten te handhaven op het oorspronkelijke niveau Huwelijken beneden dan stand zyn er al spoedig bet gavolg van geweest en daarmede werd vaa zelf de oude fsnUHeband verscheurd In één opzicht is de adel zeer in tijn bewegingen belemmerd geworden De baantjes zijn niet alleen meer voor de dragers van kroontjai en zij hebben daardoor ook een deel van bun machdi om andaren baantjes te geven verloren Wi wet Ieeva heeft gehoord van de contracten van correspondentie die er in vroeger eeuwen bestonden De ambten en bedieningen werden zonder de Begever aan eenige IDst gshotiden is maar waar hij over disponeeren kan aan wien QiiJ verkiest BU de onvrije was de Betgever geffiouden laan een lijst Dat laatste hielp natuurlijk niet bijster veel evenmin al S de schoons bepalingen hielpen waarin alle nepotisme werd afgenomen en waarin gezegd werd dat oneerdere deugd en bekwaamheid de eenige grondslag moest ztfn bij iedere keuze De revolutiestorm van 1795 had wel een oogenblik de tyrannfe der oligarchische groep weggevaagd maar ze verreee weer even snel als ae was verdwenen Het ia heel moeielijk zich voor te stellen hoe heerlijk er geknoeid kon worden r bestonden zelfs baantjes die men kalm door een knecht liet waarnemen die natuurlijk met een fooitje werd aftgescheept terwijl jneneer den titel en het salaris behield Wat en famiUekliekje de regeering soms was wordt In manige historische studie duidelijk aang m Men behoeft zich daarover niet te zeer ta verwonderen wanneer men een geval van dgeneratie ziet als het geval waarmede wij dezen brief aanvingen De stamvader van die familie was advocaat voor het Hof van Holland Wanneer hA mogeiyk Ia dat deivetUke schavuiten wlke belai rijke fiinetlss be Feuilleton verschiUig geworden In de eerste dagen van haar verblijfte Maloja bleef de gravin in haar k ncr Zij gevoelde zich als een zwaar z eke meer nog als lomand die vaji een zware ziekte herstellende ta Zij liet een divan voor het geO pend veitster zetten en daar lag zij daa uren aaseen In sterke ahnatUnfl met gesloten oogen dacht en dacht kon de veraobillende voorvallen uit haar leven niet vatten verloor zich soms In bewondering over het feil dat zij ploteellng zoo veranderd was Wanneer zij de oogen opende groetla zij de majeeteit van de Alpen Uaar zij hield er niet van Zij vond niet gemeens tusschen zichzelf en deze wereld welke haar vrees linboezenide Nog nooit waa Courtlen s naam over haar lippen gekomen Daar zij hem toch wel eens zou moeten noemen bereidde zij zich daarop voor ZIJ oefende zich den mooi klinkenden naam uit te spreken Eenmaal betrapte zij zich erop dat zij hem uiteprak met een zacbteo leederen hartstoeh teil j ken kiank in haar stem Zij schrok ervan en werd boos daarna lachte zij zoowel over baar sdirik als over haar toom Wanneer hij eens niet te Maloja wasi Aan die mogelijkheid had zij nog In t geheel niet gedacht En weer schrok zlJ en weer moest zij lachen Deze mogelijkheid waa eyi onmogelijkheid Slvo Courtleu behoorde In zijn land evenals de bergen dauln beoorden Hij was in F ome selfe ziek van verlangen geworden Waiueer sij met gesloten oo gen neerlag kon zij zich zoo aan droo imn en fantasieën overgeven dat zij zich izelf niet meer herkennen kon Het verleden werd vaag n de toekomst scheen ecl licht In dat toorerachtig licht zag zij zichzelf Maar zij waa niet alleen De man die met haar was bad haar eens veracht en nu hiehl hij van haar hlj ieefde voor haar In haar in haar woord Jach en blik In haar ecboonheld die zoo heerlijk was dat zij zrlfs desen man betooverd had Zijn lleJde was zoo groot dat ze op haat geieek Maar hatende liefdo IS de machtigste dat id liefde die vorder reikt dan het leven die sterker is dan de dood Hij wilde niét liefhebben de dwaas de gokl De liefde van het nieisjp dat zijne i plljke was versmaadde hij voor de liefdo van haar dïe zijns gelijke niet was Wat was de voorname vrouw vmor den man uit het volk die een ep ingeworlelden aangeboren haat kegen de aristocratie gevoelde Een hjlvelln moest zij voor hem zijn een vrouw Ue onheil over hem bracht zooals de vrouw van den Monte dolla Disgrazia Maar de voorname vrouw kon bij toch niet wederetaan Hoe meer er In zijn ziel van den echten volksaard aanwezig was hoe meer boer uit de bergen hij wae des te meer zou hij zich laten betooveren des te meer zou hij reddeloos overgcteveird zijn aan d bekoring van de dame uit de groole wereld met haar verfijnde beschaving en al baar eigenaardigheden die hij la den grond van zijn hart verafschuwde En bovenal als de groote democraat nog een groo kunstenaar waal Boe grooter zijn kunatenaaxa ziel was des te hartstochtelijker zou hij tiothobben al zou hij er zich nog zoo tegen verzettwn zich er Icgffli verzetten met do volle kracht zijner boerennatuiiir Niet op den wil van den man uit bet volk kwam het aan maar op den wtl van de vroBw der woreM En die wilde ij wist voorbeelden o voorbeeUen genoeg De aanzle illjke vrouw en de dichter d kunftt enaar de gijeerde Dat waren heel andere mann n dan In de omgeving der aanalenlijke vrouw van de dame der grooto wereld gevormd werden Ht t waren trctscho zielen et rke naturen edielo menschen verhoven boven de laaghold slechtheid gemeenheid des levpna Eu daarom juist De aaneienlijke vrouw b zat de kunst om de krocht en den trotd van zulke hooge msnnensielen te breken Gravin Josette Obemdorff wist voorbeelden genoeg Maar zij wilde 9 vo Oourllen a stark on trotse kunstenaarszfel niet breken zeker niel Den gndloochenaar wilde iij de godheid der Helde loeren kennen en hem daardoor de godheid nabij brengen Zijn kunst zou zijn hoogste godin blijven maar zij zou niet de oentge tijn Daarnaast wilde ztj staan zelt aanbiddend zelf de ziel vervuld van een godheid Zlj had gedacht hoe bet zijn moest als d ze roaa l efhod nu moefit ztj denken hoe het ziin zou als zij liefhad Kij in wier ziel de goddelijke vonk van verlsogen gevnHen was Met gesioten oogen wakend beproefde zg zich dat wonder voo te stellen Hst