Goudsche Courant, zaterdag 4 mei 1918

kteeden is het niet te verwonderen dat ée lest na venBUt ia Deze enkeie typische staaltjet zyn den tegvmnwrdif en t d niet alteen kelijk maar ook leerMam Wy in weer eeng aan de vergetelheid ontmi onie lexers er een ooffenblik mee te fceeren En als e dan willen mümeren over di n Qeten ouwen ti d hrt l en z stof genoeg voor dankbare tneditfttóM HAGENAAR 10 verntaaii heblicu welke d wari de murrlijke beteekemii daarvan is ziotbaar jet wu ro er ieder pro cw ant zejf heeft te oordeelen Juist omdat het goddelijk is zullen WIJ wel niomiej allen tegelijkertijd den oimajis eu de diepte dsiarvan doorgronden Waar dat Woord Uij ve onze gwneenschappelijke leid nen 1 Daarom beeft de Christ Hi t partij ook boen zij nog gie4 n aizonderLij ken naam droejï duft gezamenlijk met de autirevo iutionairen zoo hardnekkig gevochten niet over de qiHleöt of de voikfeschool ttijksdan wei gemeentezaak zijn moet niel of ij iHlioort aan de ouders van lien aJtbaus l elk Ori nit te gaan dat zijn betrekkelijk iuae lies van nnnder Ijelang maar wel hierover ol niets ons geiieeit volk voor zoover het dit verlangt belioort Ie worden opgevoed bij het ttclit van Liodh Woord Wij zien rondom ons nieuwe staken nieuwe toeManden zich vorn en lx taande omvergeworpein Ikm revolutie als sinds eeuwen met in de wereld gieweewt Iö OntzetUvnd zijn de kracliten welke die omkeering heljiben tewwg gebracht ik ben overtuigd dat al de volken ea hun regeeringen gewend waren gvweewi Imn liaiidilUngen bun bedoelingen wteed te toetsen aan het woord Oodfi do rarapeii van dezen wereltkwrlog eu van de bloedige omwentelingen in Kusiand on bespaard züddeii zijn gi word i H voluJionajre stroojningen zijn er ook OiukT ons kkdne volk Ook wij staan voor groüle gevaren Wij zijn mot slech ter maar ook niot Ix lor kin andere vol k Onze laiik is een zeer ernstig Oufl IJhrisk iijk geloof heMn n wij ook op staatkundig lerreih ie Ijelevon Van nature blijven de Chrlsiejijke grot jen ook el staat elke grwp onder haar eigen geestelijke W ling bijeen Maar baar wtreven inoj t niet allereerst zijn U maohl lu handen Ie krijgen Zij moeten niet vergoten dal ook tegenover haar velen staan die liel wel moiMien met lafld en volk en vvien ook groole given zijn geHchüiiken Wij b booreji om Ijovew vater le blijven de liarideu ineeii le slaan Ltearom zij onze laak allenersl deze hen wien d regeeriiig d s liuidM is oi gedrag n te eiinen docb tevenw hen le dring n in de lijn van een eJnisteiÜike naiie Clod gai ons liet voorrecht een Koatlngin le Ijezilleii die oin allen daarin v oorgaal die in Cille a fhankelijUioid van tiod zicli gelieej gviti aan haar Land I t ons HuaiC daarin volgen en het dn Da Cottta indachtig zijn l van allen zegen OraUije en Neérland hoorl Is in üodw vrees geleg n Zijn dienst Zijn g insl Zijn Woord Na de r le van dt ii lieer de avornin Lobnian en nadat flir Mr D 1 d Geer e ii rjonlroeht over het nieuwe k eaHtelsH bad gciioudiMi werden de voigende cftniili ta teiiiij t n vastgesteld le lijst Ihr l Mr de Savoriiin Lolunan Dr stelsel voor eieren to verwachüen ai n vorv oorverbod zal lleeu aan ingi clmS handelaren onth ffing kunnen vot tT7Z leend Aan de dietrlbutieregelin IS hard gewerkt De vorige w4 ifv o staande uit de heeren de Beaufort Ko Giej en Amsterdam iies 2f V Rodeiilmi Leeuwarden Klomp Arnhem on Vaee MaïÏÏ rw jl de ht er Ebbink al secrl die eommiwde werd toegevoegd In fcroote lijnen zou deze coinmiatóe roed tot overeenstemming zijn gekomen en aan enkele harer leden opgedrien E ben die plannen verder uit te w rken Kraebtens die regeling zal de product zijn eieren leveren aan door handeWaan Ie stellen verzamelaars of wel zete markt brengen de handelaar levert J aan din groothandelaar of coöperatie deelaan de sterapelliuizen die echteer een aTderen officicelen naam zullen krijgen envnn uit die centrale punten worden de a mienten voorzien De gemeentelijke dis reX SOine nS M rn In verlmid met de inBchakellntf der em pe luizen zal de inschrijving op het stemp lliuis to Deventer bepaald op a s vl terdag vervallen iv Deze niVuwe regeling zal tevens tot riv vioiff fcebben dat de Kierv r M niging ende Kijkscommls ue van Toezicht zullenworden ontbonden om plaats tö loaken voZ 11 Kijksburewi daluo erd een groote partij tand rublN r gevonden Zij is voor Hen officier van Juslitfr geleid Ook hebben rijksambtenaren te Maastricht aaingeJiouden ee Rus en een kellner verdacht van het mokkelen van kurk morphine en arsenicum mond Huurio BedMTen vleesch To Goes Is H n zending aangid omén van meer dan 50 nncbU ro slachtfccal eren di er bler in lnt t van bederf verkwrden en voor de eonsumpUe moesten wortlen ofgp dipl De zending wn afkomstig uil Akknirn Un btUrt diitributltrigcllni oRdar da tteanwoerdiga bapalingan mogalljk Ü hwt J rakkt T U KoUerdaiii Hclirijfl li t volfffude ingfzonden nUik in du Ecou Sr t6t BtrichU n van 1 Mi i ma Iedereen hajimtert of heeft gt liamsterd IX rijke dlfcieg Ijwlen vn kijak n op en do minder gegoede deed liel bij poudjeH en 7 akic8 Men i per haldo overtuigd d l liaincit re i zeer ton nadeele Im van de algehwle Kan men nu van deze menachelijko hamKtfTei ppiisrlia gebruik mftkien beU r daii tol nog toe h t geval Ih geweent Tot heden werd het hanmtereii niet beJioorlijk en aidoe ide tegengegaan Zoo nu en dan doei men wel een huitrtltdlatlc maai de remiltalpfl waren liiervan niet groot flet iH gebleken dat het verrichjten van kifu IniiHvNitfUie ze r moeilijk in omdat het deii l ewoner l eirekkelijk gemakkelijk vaU den Ik op de hierlwveii genoemde ijze In iHwIflg genomen goideren zijn an veh rlel iüoil en ho daiiiglieid en daardoor In den ie fel üugewchikl voor verdere dlstriiburio De liHm rteraur zelf voell zich bij i n inb rtlagnaiiie eer verongeliikt Haaroni I tiiirit Ik en iiii n buurnian ni 4 s raagt hij iillijü Ik heb toch dit of dat artikel nvtlijk Kekocht en betaald en nu wordt het Ulij maar mir nU hta dir nichtu afgenomen zóó ndeneerl hij ilij voefl niet dat bei laakbaar is jui t zoon voorraöd te hebben nog uunder dringt de Htra baarheJd Io hem door ledereen hamsterl en hij Hordt er juImI uitgepikt waarom dat kan hij niet Ix grijpen Hij toch herft als elk under voor zichzelf gezorgd Op welke wijzc kaïi men nu i roflteerende nn de e zelfzorg van het hamsteren i eu niutlger gebruik maken dan voorheen ton bate diT volkrivoedlng 1 Men late ieder wn eemvoudlge korte en duidelijke vragenliJKt Invullen waarin positief niet ja of neen do volgende yragen beantwoord dienen Ie worden Hebt u meer dan b v Jj K U pfr Jioofd voer elk lid an uh gezin van 1 baken braaihet en bak en hraadoMe 2 boter en margarine IJ erwten Iwonen of andere peulvruchlen 4 ze pen 5 vleesch en leeschwaren of conserven tj mcelapijzen 7 thee H koffie aardappelen eiiü 7 O0 ja lio iHiLg mei nt u bij spaarzaam gebruik met elk dier voorraden te kunnen doen Deze opga eu iugelevenl bij het diMtrlbiitb lxHirijf worden proefgewijH gecontroleerd n bij onjuinte opgave streng gestra l door InbeKlagneming der In verband mi t deze vra enlijN worden zij die voorraden opgaven voof een bepaalde groep nltgewloten van hpt verkrijgen van oriiki leii o lrf n l plioorende tot die groep totdat belanglielibendei zelf sehrlflelijk verklaart geen voorraad meer te hohben Nadien krijgt Ijelanghebbonde na evenlueele controle of zijn verklairlijg juist 18 wi er zijn Iwnn voor deze artUtelon Dit Hyirteem heeft de volgende vouidee Kelietjes ia een kazenw M a meidl uu I treeht iJe ontevrtdeiibeid welke reeds ee iigen lijd Onder de manschappen in de KromliOiilkazerne beersehte o er de juaiiteit en de boe eeIheKl vnn hel voixlsi f heeft zich gTs ternvond getiit in dadeqi van geweid Jmiiwidellijiv tiunliïoing viiih de arrfwtatie an en hunner diu zich in minder gckiiiechtu termen over het voedsel liad uitgelaten Bij het relletje dat toon onlfiitond werd een adjudant tegen den grond geslagen daar hij van zijn sabel gebruik wilde maken let groutsU gedeelte KX ó yoO inaji der in de kazenie gelegerde troepen verklaarde zieb solidair en nam eon dreigende bonding aan tegen de officiereii die zich krachtig le weer stelden Er werd mot Hieenen naar hen gegooid ee jge ruiten mwsten hel ontgelden Me behulp van liet tu wapen gocommandeerde kajtler werd de orde hersCeld Eemge belhamels warden ingf loten De wachtposten werden verdubbeld Gunsieii vyorded voorloopig niet meer lerle iid In verband mei deze relleljw iwtirde de inililaire inarseh en do wedstrijden welke heden zuuden plaats hebben btj gelegenheid van het SO jnrig bestaan van het niiiziekkorps van het regimeni jji nietroepeii afgelast Het vlee8 verbOd voor hotels en reatau rants De iVliuister van landbouw hwlt naar de Tel meldt Donderdag nader aan de burgemei slers gem ind Ten vervolge üj Hii in tfiegram van 24 April j I deel Ik u mede dat onder al o niet toebereid vleo eb verstaan moet worden alle vleesch en alle gezouten ea ol gerookt vleeflcb Voor zoover in holel en roflaurants nog gezouten en of gerookt vlee ohvoorradig is machtig ik u die partijen in l e it te nemen daarvoor achatters te benoemen en legen ten hoogste de be taande maximumprijzen indien voor sommtge in b zlt genomen artikelen geen iiKiiximumprijzen Ix Stoan tegen ten boogtaxatiepri 4 vermeerderd inel le oiikoHlen in gomeeiilelijke diste brengen in mindering van f t illet VertMMid lot i eniocrpjiMe ring dt r ffeerii acbl V l W zn de navolg nde perHtwH ii in oiid rnt aiid diatriclön uuidldnmt Mlelien voor de Twet de Kam T alle lijmen zuJlnn Ondeihng woirden v tlK ndeii oor do kicHkruifpen d n ltüs li ü 1 W Wijk ri dnd Off V T Ünw Melaiig Tilburg No 1 H H Kerghuy x ie Heer idem Arnlieiii No i 11 E DordregliT l trec ht Nijmegen No 4 mevrouw l iing laar an Kijlv IJtni Haag Ueii lliiug o 5 Hiirgel Nijmegen I eid n No a A M Ie KohfcS Naarden Dijitlrwlu No 7 L Kwcnds l r lrocht A njHL4T iuJii So H H Kloo er AimTHfyorl In den Ivb Hkring Hotlerdant No IW Mllk pn Ojttl M Ver Ons Helatig No II 11 Bi rglmyH Ie secr Idem No i M J 11 Lankenau Rolt Tdani No i H E l ordret Uf l treeht No 5 mevr l ungelnBr Kijk s Hage No ti liurKL l NiinKg No 7 A M ie Kol tt Niiiii ieii No 8 O Herend H Donlreebt Ne I Vi KUiOhU T Amersfoort in tie kletkiringon Friewlaiul en GrouiiiKei No 1 W Wijk pre Ond Off ei Dnri lïelang No 2 11 11 lïergbuj Ie hocr idi m N O 3 F an de INir lournalini Amslerdam No 4 W KloO iiT AuMTHfooit No 5 H K Uordrt gler H trechl No 6 mevT LangekarV Eij HtlagK No 7 f biirg l Niimeg u Nü H A M ie KaMÓ Naarden No I D fierendu Uordrechl Goedkoope thee lUiinetT men in iVlel de jonge bladeren i ii broiinibef ienrtlniiken uiird eBicn en l eve vrotiwni bcHihlroo alplukt en droogt met 10 de zon maar op een besohaduwdi plaats kfltfi men biervan een draiik horeideri die wiit niiuik en aroma belieft niet voor dw iM hle lliee behoed onder le doen Bovendien is zij goedkoop en onschadelijk Men bewaart de bladeren in een goed gestoten pot ot bus om oiigevetT b kopjes van dez thee te zetten heeft men van de drie biadsoorten zooveel noodig als man met de vingertoppen eener hand kan vatten iticn giet daarop kokend watt r en luat dït 5 il 10 minuten trokken Men gebruikt de thee mei een weinig Miiker doch zonder melk De Ijladeren van de planten moeten vroeg in den morgen worden Ecplukt daar ze dan de meeste sappen bevatten den nlue tribulie rantsodi I gelieve daarvan mededeeling to doen aan bel Kijks Dislrlbutiekanloor Vereche en IxToide gezOuten en gerookte slachtafvallen en geconserveerd vfleesch ïn blik mogen vtTkocht en in hotels en reütaiirants gebriiiivl worden I ANI EN TUINBOUW Het Voedselvraagstuk Waar wü door het stopstaanvan eiken aanvoer van voedselvan buiten tihans geheel op deproductie door den geboortegrond zijn aangewffltcn ie deeerste plicht van elk weldenkendmenach door de daad mede tewerken aan de opwekking vansluimerende voortbrengin a kracht in eigen bodem Hoe behoeden we ons volk voor hongersnood ia Chans de alles ovet heerHchende vraag Een vraag die mdn of meer werd voorbijgezien in de tjheoretiBche beschouwdngen over vo img welke men den laatsten tijd in landbouw en nieuwabladen kon lezen Men vond daarin lange theorieën over verfioudingscüfers van eiwit vet enz En hoewel het zeer zeker zijn nut heeft de waarde in t licht te stellen van de resultaten van langdurige en ernstige studie thana staan we voor zoiivere vragen van de prak tijik die directe voorziening eischen Niet allereerst hebben we nu tp vra gen fHoe maken we de voeding zoo juist niogeiyk in verband met de voedingsleer maar hoe wordt ons volk voor de elletïde van den honger bewaard Nu we vrijwel geheel zijn aangeweiM op eigen kracht komt het er dan ook op aaii om onze krachten tot het uiterste in te spannen om 1 te doen wat we kunnen Boer en grootigrondbezitter arbeider en burger gemeenten en particulieren allen die grootere of kleinere oppervlakten of slechtö een lapje grond van een aantal vierkante meters bezitten dienen door ploeg of spade dien grond diensbaar te maken aan de voikavoeding De politiek vooi het heden en de toekomst moet gericht zün op de productie ter voorzienït in de menschelüke levensbehoeften Niets is nu meer broodnoodiig dan brood Aller blihken eB hoop zijn meer dan ooit op het platteland gevestigd Terecht wordt er echter m het Hbld van 22 April door een deskundige opp het gebied van landontg inning op gewezen dat elke goedbedoelde en rationeels organisatie tot verkrügring der manimale producten schipbreuk lydt als t aan voldoende arbeiders ontbreekt Alle hens moeten nu aan den kome Er i evenwel op het platteland een tekort aan werkkrachten zegt de Schrijver terwijl in de steden duizenden werkloos ziJn Naast otïs leger moet het deel van ons volk dat daar buiten staat en werken kan mobiel gemaakt voor de voedselproductie en de legeroutoritejten zü n er zich van bewust dat vrijgevigheid ter zake van landbouwverlof noodzakelijik is voor s lands welzijn De fabrikanten in IVente en den Achteiftoek in Brabant en Limburg zoomede verschillende gemeenten als Neede Hellendoom Almelo Deventer e a hebben aan werkloozen arbeid gegeven door ontginning drooglegging en grondverbetering de Directie dér Holland AmerSta lijn heeft haar tot stilzitten gedoemd personeel belast met de teelt van boonen erwten en aardappelen Met de technifiche leidi dezer wenken is de Heideonaat8chaw ü belast Niettogenetaande de herwaren verbonden aan huisvesting voedinir en vervoer der arbeidene zü n de uJt komsten bemoedigend Aan den ecnen kant verkrijg k men vermeerdering van productie aan den anderen kant opbouw door getoadfti opweUcenden ari eid en behoud der volkskracht NIEUWE SCHOUWBURG Sociëteit ONS OENOEQEN Qouda DINSDAG 7 MEI U I T E N a E W o N E Jubileuin FaftfitaYond VBÜ llevr U l SpeefllioI Prioz Hoord Oebein PREDIKBEURTEN i ZONDAG 6 MEI GOUDA BEMONSTBANTSCHE KERK 10 u v m Oa J C WANNéE te sGra venlha e ST JANSKJÜKK 7 u v m D E V d BKOKK te Haastrecht 10 u ï ni DH G J DEUK 2 u n ni Geen dienst K EBK PEPEBSTRAAÏ 2 u n m Do J E BIJL 6 u n m De heer J VISSEK Kmderpreek LUTHEBSGHE KERK Ds TJi SGHABTEN MOORDRECHT NED HEBV KERK U A Th L V d VEN GOUDEBAK NBD HEBV KERK 10 u m Da LANKHORST van Noorden Bevestiging van Db W L Mulder 2 u n m Da W L MULDER Intrede WADDINXVEEN NBD HEBV KERK 10 v m Ds J W BEBKELBAOH v d SPRENKEL 6 u Geen dienst BEM KERK 10 V 111 Ds LINDEMAN BOSKOOP BEMONSTBANTSCHE KERK 10 u v m Ds A JAGER NED HEBV KEEK 10 u v m Ds NIEUWBUBG STOLWIJK NBD HERV KERK 10 n ym Db J B6BGER Doopsbedienmg EVANGELISATIE GEBOUW lOVi u v m en TA u n m De heer C MULLER Godsd Ond te Bodegraven HAASTRECHT NED HEBV KERK 10 u v m Ds E v d BROEK GEBEF KEBK 10 u v en 7H u njn D © heer K PRINS candid te Wormerveer WOENSDAG 8 MEI GOUDA 12 n m Ds J E BUL HttweHjksinze g nlt g DONDERDAG 9 MEL Hemel v artiBd g ST JANSKERK 10 u v ra Da J W BERKELBACH v d SPRENKEL 10 u v m De Th SCHARTEN Litui ache dienst De isMer Snoeck Henkemans Öcliokking iiir an een mr De Goer Gorrotson HHakker Menaldum Mr Dr J Ankerinnn en H J de Groot L lijisl K nopi ors Rutgers van Kozenbiirji Filanua Ginn ken Verkotiteren C i van KoetöveW N F C v d Broek G A Schimmel pen nJnck Weitkamp P Nahuysen en Joh Meggelen Aan alle kie 4vereenIgi ngen zal wonlen Keadviweerdi No 1 van do i te sHeunt n Aardappelpoeder in brood Op vrag n van di n heer de Kantor beliefifiiide bet goljruik van aarda piK tpoi der voor de broodbereiding antwoordde miniH4er l jiithuma het volgiende 1 ilel verwerken van aardöpjieljKMxler lil piaaLs van aardappelmeel in liet brood wordt dooionderig4 wkende in het l elang van de volksvoeding geaehl 2 Vaïi ti genln iding der honlappelendrogerij door de MaugJieblM ntle aardappellueelfabrlektfl ih den onderg l vkend rt ets bekeml Op de l eH iHMin of aArdiaip ie n dro gerij iMwchIkliaar konden worden Hieid lieMK ii zij gi cn invlood feilen Ilrt ligt in de Ijedoeling zoo ntogejijk een IHangrijk gedleelt von d n aajdar i M ieiioog t lEIlM Ie doen drogen ten eind tiet indproduot in het brood te erwerken optreden vaa i dan HMr en Mavrouw SpaanhoH in hun nieuwe repertoire met aciueele liedjei o a De verliefde Tommy De üujiiche mBirooi Vive la Frioce et lei Poilu Kamerlid Kuniienaar ene enx b dan H ar Frans Daum aanferioo neelopeler in zijne liedjei voordrachten eneen act ri c Militaire Zangdemonilratia indiende dicnilzulka toelaat oader leidia van dan HaarOU J w Trjght zan er propsgandiai d MEESTER MNRTiJN Zedenipel ia tfén bedrijf door J H SpecnfaotT Hij de Heer Fr Daum Zij Mevr Speenhofï Liedjes naar keuze Voordrachten Prijzen der plaalaen Stallea ea Logei f 3 Led n ri 0O Balcon r 1 2S Leden f l Galerij f 0 50 5 7a voor BUteurirechten Aanvang 8 uur praoiai Bureau 7 uur PUiti bespreken en kimneit verkrijgbaar vanafMaandag 6 Mei vaa IA 12 en 2 4 uur Mnde Sociëteit Ona Gey eien 1618 50 1 van 10 u iijsi 10 1 ckisis maatrëgelen De pril van de achoenen Naar de Lebo van het Zuiden verneemt kunnen do schoenfabriikinten met de door do Keigeerlng vaH gc telde prijzen voorliet atandoardscboenwerk en de daarbij voorgeschreven voorseluiften niet langer blijven doorwerken Gevreeéd wordt dat vele fabru ken spoedig zullen moeteii worden slopgezel Uraan uit Amerika De Rotterdamache correspondent van het HhUI verneemt dat in de plaats van de drie achepen die uit Amerika naar hier zuilen worden gezonden niet graan drie schepen van dezelfde reederüen als waartoe de bedoelde vaartuigen behooren van hier zullen vertrekken Het zijn dus één schip van den Hol Lloyd één van de Nederland en één van de Koninklijke Het heet dat Dultschland de vrijheid van vaart van al deze schepen reeds heeft gewaai borgd Kamerverkiezingen 1918 De heer G P van Heckin f Colenbrander vice admiraal b d die op de voorloopige lyst van den Bond van vrvje liberalen in den kieskring Zeeland ils geplaatst heeft verklaard feereid te zijn een candidatuur te aanvaarden len 1 Itder moet zwart op It opgeven ot bij voorraad hee l welke verklaring ooor velen wanneer zij weten dal juUtt opgave mei lol Inbewlagneming kan biden na ir waarheid zal geHehft diii 2 Opruiming der gebaiiiMlei de vooria len waardoor per saldo Hen gtlijk uilen komfti U hiaan S De iH Hebikbary voorraad zal over een vie minder aantal per one i verdeeld wonb i en dit Ih than nu e voorraad iM tn kkelijk gedurende korten t j d ïeer Itlein is van groot belang 4 Hot pefHoonlijk gehamsterde het aliegaartje wordt door i elanghebbende zelf opgi brulkt Ilij kocht dJt In verband met zijn beurs en zijn eigen anwtak 5 Men zal meer het traLwaordlgo van ovenlueele valfcche opgave inzien en dus eter de gevolgen dragen dan ll pns MeUkproducten Jt et Hiireati voor Medtdeellngen In zake de Voedselvoorziening meld Ten einde te ontkomen aan de inaxiinumprijzxm en meer geld te maken voor hun product liebben verschillende kaaeproducenten in den laatsten tijd onder allerlei fraaie namen kaassoorfien In den handel gebracht die vroeger hier to lando onbekend waren Ofschoon deze soorten niet moer vet Ijevotten dan de volvetUs kaas was de prijs dezer bijzondere producten V eel hooger gesteld Om dezelfde redwi legden sommige producenten zieb ook toe op het maken van leehnisehe artikelen cafeïne e d Ook hierlegen bleken maatregelen noodig Daarom is thans een regeling gietroffen waanlpor tecbnisehe artikelen alléén zullen kunnen worden vervaardigd voor zooverre daaraan hier te lande behoelte bestaat terwijl bij verwerking van nk dk tol voedingsartikelen er voor gewaakt al worden dat e yi zoo groot mogelijk nut voor de volkevoeding wordt bereikt Zoo zullen ontheffingen van het verbod om oarsei ne le maken niet wordeni gegeven o n inrichlineeii die andere producten kunnen vervaardigen Voorts zullen de kaae fabrieken en fabrieken van melkproducten volle melk of ten deele afgeroomdo melk alleon mogen verwerken tot kaas met een veitgehalle in de drogo stof van niet meer dan 20 f Bovendien zal melk en geht el ot gedeeltelijk afgeroomde melk alleen mogen worden verwerkt lot boter volvette Goiidn en Edammer kaas 40 + i + Wl 20 + nagielkoas witte kaa komijn kaae Loidscho kaas taplemelkpoeder en gecondenseerde taptemelk Rheumatiek koude eo pijn in de ledemateo pierpijn Icwrichtipijl ijve bal ipit in d a rul inüuMM jicht pijnlijke mcQitru tiCihoofdpija oorpijn un ichlipijn en kieipijn Gebruik biertje SANAPERIN t iil tI ii Deze werken genezend en pijnidllead Per koker 60 et 3 koker I 1 70 Let bij koop op den B am v n den Fabrikant A MUNHAEDT Pbarmac Fabriek Zetot Bij Apotfa en ail Droii l a Te Gouda Anfon Coop Wijd Or 39 Bohoonho A N V Zenen Boakoop Wed I Spruit J F Verkade W ddiniTaa A d Heide Moordr ebl J v Geuep Stolwlik B Natzijl Tegen den burgerdienstpUcht Donderdagavond heeft te Den Haag het Comité van Vrouwen in het Beatuur van Stad en Land een druk bezochte proteetvergaderli gehouden teg n het wetsontwerp tot invoering van den bupgerdienst plicht waarin mevr Scheuter Aalderink uit Amaterdam sprekende namens de VrU Vroiïwenvereeniginig mej Titia v d Tutik uit Zeiet de heer Jansen mevr Pabon ItwBon uit Kampen mr Clara Wichman te J ravenhaffe reicende namena den Bond van Chr Socfaliaten en freirie S W A Wlchera uit Amsterdam hebben het woord igerobrd De vcngadering nam met algremeena stemmen een motie aan waarin tij bU dê massa des volks aandringt op het voeren van Icrachtiigren strijd tegen eventueele in voeHnr van den bungendienstplicht opdat bet niet weer aan de arde kome omdat het BINNENLAND Den Haag 3 Mei 191 $ TEfiBNSPRAAK Orfideed Van bevoegde Dultache t de vememoi wü De hier te Unde in oml cni gebracht geruchten als zou DuitschUnd van Holland den dowYoer vah troct en veti den spoorweg Roermond geëiecht hebben bc sten op vendnML Voor het overdge is er dea te rilindcr r d n voor verontrusting waar wji weten dat eenbeidepartiien bevredigende oploadng over alle hangende kwesties en wel ook over de hoewecUiedca van h i door te 1000 MANTELC0STUME8 hi hu j F ef ieawste modell verv aardigd worden door mij angoboden voor 47 éO p stuk hooRer Eene aanbiedinc Mnder weergi Deze Costame worden niet geëtaleerd en uitslaitend binnen erkoohi haartU voor het lelMtli hiervan is londer overdrijviDg f 15 PONPERPAO CHwwlvaarUKlaB a op nd tot avonds y uur Eierendistributie en rantsoenoering r B w 18 i i V W eekWad voor den Han z er gewichtig Zij roept de Cbriatanen j Kruideniers pruttera en Kolonia v alle belijtienia op Hoe wij o KJZloeT X TL llo t I inbreuk maakt op de perHOonl kc vr heid van de geheele naannelijke en een root deel der vrouwelijke bevoUcinf een versterking van het miUtairigme inhoudt de ongehuwde vrouw tiMBchen 17 en 60 jaar tot dienstplicht dwingt terwijl haar het kiesrecht werd onthouden tenslotte een nog grootere geldverspilling tengevolge xal hebben en naast den ontzettenden schuWenlast rustende op het land voor eociale doeleinden nog minder f eld zal be0chikl aar z n voeren zand en grint Zaterdag 27 April in Den Haag ia verkregen Hei eenige punt in verband waarmede nog door Baron G ven besprekingen moeatöi worden gevoerd heeft betrekking op de practiadte doorvoering van het apoorNvegverkecr over Roermond Ook hierover is in tuwchett in Berlijn zooals reeda kortelijk gemeld voUe overeenatemminK verkregen De ganache aangelegenheid is hiermede op een voor NederUnd en Duitichland be vredigende wijze opgdoet zoodat aJle nog in oraktop zijnde geruchten moeten worden aangemeritt ab te Kijn ontstaiui uit een ongegronde zenuwachtigheid Otr mat Unie jiwieren werd k l irechl de jaarlijksche Kamer verldezingen l e candidiBieiUijfltiJn van den VrijzLnuigdfinoeratiHclH n IJond zijn thans Uefluiiief aln volgt Atamenge etd UosU lijke groep Mr H 1 Marcimnt E M I eeiisUra tt O A Koster mr I J Utid l h U Uman liwolJ I U SchilUutl mr dr 1 C Andreae A oort roüdh F K H k Iü ü C LunuingJi Meijer WeAlelijke groep Th M Keiekar mr J Limbiurg dr Aletia H lacolj mr 1 N Hoodenbtirg jhr mr dr E A aii Bt reMtvijii Ilenoan Snijder 1 Nolting dr A m Kaalte mr ö J L va Aalten KlaaM de Vrlee Szn Z iiidelijke giroep Mr U P Marohaiil U N VflMlH h Aekenfl N de Vrle v d Ueijdem K Snellen A v Nijnatt n J It H K iijnen F H van liuiimieleii F J Peidok Zijlsira igadering gehouden vau de Chr liiut l me oiid r oorzitlerwehap van Jhr Mr A I de Savornhi Loiiniau Aan du o iJing T rtde van den Ml 8taan aau den ingang van eeu geiieel iHeuw tijdperk op politiek geWod de invoering van het algojneen mannenkieareebt ter voriidiig van een voiksvertogeiiwoordlging naar evenredigheid fiamengeöteld l nl wil dat ffl ggen iJai nu eindelijk eeiifl ieder zijn zin kan krijge elen deuktm dat ea ooemeu dat demo THtiijoh aij meenen dat zooveel mogelijk ailtlianH ik groepje zijn invloetlmoet kunnen K en g 4 n op den gnng van h landw zaken Maar ieder zijn zin Ut OTizm wat j i met een paar woorden ritüdelijk iniiiakte I fh fout van vele anU revoiiiitionfliren iö iHt 7 1J lifn vorm van taaUirogjellng o t liet Kfginsi l waarop die lieruat vopwarreii aiii de begiiLHi ii n Ier l ran di rev lulie i iK t algemeen individjieei kie reebl de iiOod akelijke conwenueniie Maar djmrnni i hok niet hel omgiekeerdc waar tiet Jllg iiieeii j di i bieel kleMrecllt behw ft niel Ie zijn ift iiUing van de on ware begiuAeb n dei I Vaiwche revoliilie Hel tluuw IiUt Ie lande IngevotTd aigemcen kienreeht Ih dan ook geena ins te iM Ht boiiwen ai di 0V4 rwinnln van de h 1 A I gelijk di VA artij liet iiift oor te tellen Hel moge waar zijn d l dfe pöirtij 0 de iil erBle gro pMi een KrooTen invluei Iiet fi uit oefeml voor de leihlHihe gro peti iw liet fi il dat letw door U h n A P WMrdt ii zijn dail ooki In dez onzen eigen weg gegiuwi jj do pr al treffen wij wat den vorm onzer staaifllnafell ngen botrefi len sloUe op dit punJ ajnen met nnze princip eele teg nstander Spr fthikki daarop de la k de eigenlijke roeping W kiezerB en der gekozenen in hel licht en gal vervolgens een uiteeii etling van d ehr hislorisehe begins en voor linnen oe ons d lil ari 1 va j hol program der ehr IhhI ai tlj volgt dal in haar oog od Woord leiddiroad moi t zijn ter toetsing vnn haar ginf elen op elk du i oo i op stamikiindig gt blid Dat woord dient niel flls i u rti i program zeide spr tot bevordering van eenheid van gedachte inde prociijk want daarvoor is het on s niet gcg ven en is het ook nie gesoiiik Het wordt oiw niet opgelegd op dezelfde wi ize ais le iftirgierlljke wetgeving Maar d voor ebrl fUfli uit dat woord heWK n voor onn dr gj oolöte bcteekenis voor onei leven diiH ook voor onze gedaehlen omdat KOOflils onze belijd nis zich uitaproekt I üee 81 getuigenis gi eft in onze liarlen dat ie van God zijn dewijl ze ook het bewijs van dlon bij zichzelven hebhengtüiMTkl de blinden zelven taaïen kunnen dal de dingen die d rin voorzeg i zijn ge chled i Als Protestant dit Woord nemende inde iMHeekeni welke daajaan oorspronkelijk gelieoht werd b li0udt ieder onzer liet reelit h H luj dat Woord God in zijn verband lneft Ie verslaan waarbij gelijk onze hiatuien zeggen ook op het oordeel d T i briifttelijke Kerk en op de leiding Jod wnflrg nooien In de geschfcfdenlN der volken is Ie li tloni Nu meenen de OereforiiMM rd Ti dat zij h t lM t Gods Woord verstaan Hun kerk houdt vafi aan de lielijdenl ol tracht alIbans zulks e doen I t h hun recht Fr zijn ecbler ook Christenen die dat ni t beamen Zij zijn In de oogen dier Gi reformeerden onvaal aigilijdendc van Godw Woord Di illefl moge Op kerkelijk gebied van iK lang zijn Niet echter op hel ffeb ed der staatkunde n et = ïla t Wij oehtor willen daar niete van weten t erkeiuien Qikel verband tusschen Gods dienst en fJlaat op het gebied an recht en poÜJdek In ons land beteekeot dit natmirlijk verbsmd tusachen Gode Woord en Rtaat Pe taak die de ernstige belijdeTs v n God ffoord op aUerlel gebied wacht Is De a rev taatspartij door zich vast te kkimjnen oMi hel Calvlaisme vereenzelvig dit met Gereformeerde leer op kerkelijk gelded Zij verzekert eich daardoor den steun der Geref kerkerodion althans Op moer dan een plaatfl 7 00 MonH feitelijk of men hel wil ol = veirband gelegd tusschen Kerk en pé ydeakundige wü t er verder In z jn beschoiiwing op dat binnen onze eigen ttzen nog zoo enorm veel ia te doen wwLt alle wer k en geestkracht daarop dient lencht te wonlen opdat de zekeiheid van mnoegoame productie voor het eigen volk en daarmee de onafhankelijkheid van om land zoo root mo elUk worde t Zijn niet uleciftfl woeste gronden die er zijn te onteiniten pim H milUoen Hectaren doch duiienden en duizenden H A zooge j nd cuituurland dat schromelijk wordt rwaarloofld t zij door onkunde van den Ixrtr of door slag boomen die door krachtdadig ingrijpen der Overheid moeten Worden iveggenomen Een voorbeeld van talloos vele Van 14 gemeenten in de Noordbr en Limb Peel t w Asten Bokel Boekel Deume Gewiert Maasheer Oploo Sambe Vierldngrfwek Vlierden Horst Megel Sevenum en Venraay totaal groot 76400 H A was in 1900 woest 38845 H A of ruim 50 f In 1914 waa de oppervlakte door ontginning afgenomen tot 29830 ïiJi of ruim 3g f van de totale grootte Bijna 4 10 gedeelte van dit gebied is dus nog iraproductief Onafzienbaar zijn nog de heide en veengronden van Venraay Deume Horst Boekei en Megel De gem Venraay bezat in 1900 pLm 6000 thans nog ongeveer 4000 H A woesten grond na renoeg aan één stuk geleden Wie de mooie graangewassen peulvruchten het grasland de aardappelen de boonen en andere groenten ziet op de ontgonnen grond in de Peelstreek i wordt met één slag overta igd van het onschatbare nut dat ontginning en grondverbetering In t kort een goede landhuiahouding stichten voor het hui ftK uden van het geheele volk Men leert meteen dat de dorre heide zeer vi uchtbaar i Verreweg het grootste deel is geschikt voor den graanbouw in t bijzondev voor rogge Van een andere zijde wordt het voedselviaagiatuk bekeken door A v Wijnen te iouda in het Ned L W waarin hü twijfel uitdrukt of de Reigeering met haar denkbeeld scheuren van grasland en telen van tarwe en rogge wel in de gewenachte richting vvertozaam is In dien gedachtenIfang IS een vennindering van den Veestapel door afslachting een stap in de goede richting Hoever wil men dit doorvoeren Zijn we wel zoo heel zeker dat we hieimee op den goeden weg zijn Vast staan naar Hchrijvers meening twee dingen a dat zelfs bij sterk doorgevoerd scheuren van weiland onze broodvoorziening onvoUloende blijft b dat verder inkrimpen van den veestapelüter groote gevaren gaat meebrengen Het systeem van meer bouw van broodtoren kan nimmer de volledige oplossing brengen maar zal een ernstigen vet en mel knood aanstaande maken Ot een andere richting wil de heer v W de oplossing in hoofdzaak zoeken en wel m de teelt van aardappelen nummer één en verder in erw ten en boonen De dan nog gehandhaafde inelk en vetproduetw kan dan bU de zeer zeker eenzijdig voedong aanvullend werken De cultuur van genoemde gewassen heeft groote voordeelen zy levert kwantl v tutief veel nie er voedsel veel meer gronden zun er voor geaohikt en zy werkt met zoo uitputtend op de vruohtt aarheid van den grond zoodat het langer kan worden volgehouden Ook met dezen faetoi moet wel dpgeiyk rekening woi den gehouden nu het e nde van den criais niet is te voorzien Hierbij gevoegd strenge bepai ngen en con tróle op die bepalingen inzake bestemming tn aflevering bü den oogst en het groote woord van den Minister kon onder Godes zegen in vervulling gaan dat 4iier in Nederland geen honger zal worden geleden Er is geen sprake van dat van die artikelen in Nederland voldoende geteekl Zou kunnen worden zelf zonder dat tot een al te veel scheuren van weiland behoeft te worden ovei egaan Daarvoor is noodig dit hedrijf voldoende loonend te maken waartegen binnen rtdelijke grenzen we geen bezwaar zal bestaan Ten tweede worde door prijsateiling of door verbod het telen van voor de voe iing onnutte artikelen beperkt of verboden De voedaelvooraaening staat niet hope loos maar niet langs den thans veel aangev ezen weg zoeke men de oplossing Afleggen van gewoonten en ook van hlnderiyke kortzichtigheid is daarbij het eerst noodige De aardappel teelt kan ons reeds spoedig veriichting brengen door haar vroegen oogst zi kan ons ook blyvend van onschatbaar nut zijn Men zie slechts naar Duitschland in deze bange dagen Nog is het tijd maar het is dan ooklijd GEMENGDE BEBICHTBJN Smokkelen f i tan o iillng K laa i J iii Il Hnllorfain n ijel goklewli damo u gtnMiiitl dl door oen offlder In umariu werd ofs l aal l l e luil iaMt had l il lie rlame vaa haar lachje al eliolp oen de mblenaar haar meg en aar de vKilatie7 aal le ïoIr De ollBer maakte lat hij wegkwam na oerm I l l f iiihlenaar Ki I len Ie helil Onder de kle Ten d T Met deii laatsten treiii Jijksaiiil l nattr lift ft Kiblcn ii ftvonJ Oorhg dgeen oorhg Wfjfeueren U hef mooiste en beste costume tegen biffijkenprijs TCog steeds groute iieuze Ook injfeefn ren artikelen zijn wij prima gesorteerd ALS U IN ROTT DAM KOMT 6AA p6aN na Af ilEMKAMPSCS 327 333 HOOGSTDAAT Ondcrtfeteekcnde bericht hiermede dat hij xijn zaak in Viioh enz heeft V Pplaatal V n KARNEMBLKSLOOT Ma naar 141 n Vanaf Dinsdags de geheele week versche Zeevisch verkrijgbaar Aanbevelend D J W WALTZ Aan de Piatttelbaiklc rlJ ZuidHolland kunnen bekwame GIETERS geplaatst worden en Io MEISJES 1625 25 om opgeleid te worden voor schilderes VRAAGT HET BEROEMDE BAKELAARS HAARWATER Het beste en voordeeligato mitldel tef en Kaalhoofd Ig h e ld Roos Vet Haar en Uitvallend Haar Geneest alle Haarziekteu PHJa pap nacon ff 1 00 V rkpl Bëa r toll 1648 50 ANTON COOPS Drogist GOUDA L L Hornemann Jr Hoogstraat 242 Aclv rt mMI In dn Blad H 4 4 Rotterdam 000 M nt loe tUin liet maken in S fapons en A kleutan en ajH De werkal ke waarde