Goudsche Courant, zaterdag 4 mei 1918

ïï h i PS eene van ijztr en het andere bekleed met lewr Kieiiulu de voelgimger dr kelen l einipt kond hef letircn radertje telkens In ftirraking niet het ijzeren Door vergelijk In het verwkHen leergewiehl hij eenzelfde iiitiiïtrti rolafii rt Iiet l men it n maatstaf 0ür de wiuirdeering der vcrschillnule leersoorten LJEFDIiDIfiNEIDS ÏOOIISTELLIIIB op WOKNSDAa a MKI nimtddigt 1 1 uur en du ivendt 8 uur In dm NIEUWEN SCHOUWBURa Opireden van het ViriétéGBZil8cliip LislHfitiiilil88 Bilgiicha BilhtirnHrtfin ta Hinlfrwyit SCHITTEREND PROGRAMMA FRELDY FRÉVET Comic Juulera Act Chanteur d Opéra MISS SAN TONI and the DIXIE GIRL ExentTic Acrobatic and Ragtttne Dansereaien eni dx Men stfl de biljetlen en atroolbiljelten ATOBd Prlja B t Logei en Siallea fl SO Balcon f 1 i Galerij fO SO MatJB4 Prlia a I Logee en Stallea f 0 60 t Balcon en Galerij f0 3B Kaarten verkrijgbaar bij de Flrraa G C VAN DKR PoBT en aan de Soc Om Genoegen Plaalabeipreking dailelijki AOBNPA i Mei 7 uur Zaal Kujistniin Soc Ons Genoegen Dansavond B SternleW 5 Mei S unr Nieuwe Schouwburg N V lilt T0üu l De DUlel Mol Nieuwe riohouwhorg JubileumMevrouw Speenhof Mei 8 uur Nieuwe Schouwburg LietfdadJghaidbrvoorstelllng LeM Infatiga hle 13 Mei 2 uur Gelxmw Douw en WoJiingtoezlcbt Onderslandscojnmiflsle Armenzorg Beleefd verzoakm w guegeld t dig mededeeling ta mogen ontvangen van vergaderingen eoocertcn varBukelllkhedeii u om deu dan la nua ageada te T riMldn i elegratisclï Weerbericht llooffsle htaiid TTfi te Heniosand I njiRMle itaiid 759 4 te VlisHingen Il wtu hting lot den volgeudon dag nkkftot luötige wind ui l Zuidelijk riehlingcii iin enl Mvaiir biswolkt toeneihIm küiih oj ri gcn of onweer tetw koeZon en Maan Zoii opgitiig 0 nur 2H min 7oti inn l rgang H uur 20 min Ki t it lliiiiiaarnH aniislek ii UM avomi t 4 nacht liilliii litiiliuirii Vi 2ti avond t 4 hAK ht l tuMt k iulUr I M i BURGERLIJKE STAND GOUDA GEBOKEN 1 Mei Marinua Jacobus z v G van der Horst en M G Spamaaij 2 Ohriötina Maria d v C A A van RhÜn en J C Kasbeigen ONDERTROUWD J H Z Molenw k en P C van Driein A A Plokhaar en J P Bekkers J B F Lievens en J J Verboom J M D Maes en G M de Jongh F JBeijer en A S J van den Bosch W Brandsen en C G Verweij OVERLEDEN 1 Mei Cornells J van Wyngaarden 20 j Adriaan Brenkmian 9 mnd 2 Johanna A Wanninkhof 49 j Jan G Peverelli 49 j 3 Elizabeth J Hinnchs 77 j J rfianna Heeswyk geh met J H van Let 7Ü j HAASTRECHT GEBOREN Geene ONDERTROUWD K Oudijk en A van der Graaf J Donk en M van E k OVERLEDEN Geene VLIST Geene STOLWIJK GEBOREN Paulus z v M A Stoppelenburg en W Honkoop OVERLEDEN Johanna de Jong 75 j weduwe van Dirk Vervloog No ii N F CAMBIER VAN NOOTENIC Gouda Ill op MAANDAG 13 MEI 1918 d vond 7 uur in Hotel DB ZALM a n de Markt aldaar t publiek v er fc pan i Twee goed onderhouden HEERENHÜIZËN mat erven eo grootea tuio aan de Ooathavcn no 38 en 39 te Gouda uitkomende aan Noodgodateeg eo Spieringatrast groot 29 Area 89 aaotiareo i No 38 ii In eigen gebruik ea bevat beneden Voorkamer en aull i acIoDt dvaacrtkamer provlaïckamer en kelder tuinkamer en keuken t en boven 6 kamerai badkamer en aolder mei 3 dieaatbodenkamera No 39 i verhuurd voor f 9B0 per jaar tot 1 Mei 1919 en bevat beneden 3 kamera eo aulte keuken i en boven S kamera badkamer en Kolder met 3 dieaatbodenkamera Te veilen in 12 perceelen en comblnatiei w o 4 perceelen an de Spieringitraat en 6 aan de Noodgodsteeg ali BOUWTERREIN Voortt voor AFBRAAK i groote ToUkre waaraan reel In zeer goeden ataat verkeerend gerlbt glai hout aiak IJaer en lood Te beiichtigen de laatile 3 werkdagen voor en op den verkoopdag van 10 tol 12 en 2 tot 4 uur wat de huizen helrefl op loegangabewijzen te verkrijgen ten kantore van gemeldea Notarïa en wat het bouwterrein aangaat door toeganf Noodgodsteeg Te aanvaarden op den belaaldag der koop penninfea 2 September a i Verdere inlichtingen geeft gezegde Notariaten wieni kantore van 1 Mei af nolitiën met chetikaart te verkrijgen sijl 1510 45 ADVEBTENTIëN Na lan dunte OB eateldheid overleed heden zacht n kalm te mijnen huize onze geliefde Tante en Behuwdtanle Mejuffrouw E J HINRICHS ia den ouderdom van 77 iaar Uit aller naam R MOERKERK I 191B HEKENDORP Bericht van Ijizet Bij den op 2 Mei 1918 ten overataan van da nol ariiaen BOLK te Amerafoorl en VEBNSTRA te Rotterdam gehouden inzet van de h rwi K0STE1L003 Broodkaarten De BURGEMEESTER der guneente GOUiIU brengt ter algemeene kennis a op de bons der wüttebroodkaarten welke geldig ijn voor den verkoop van bloem zal in plaats van 125 gram 75 gram Moemkunnen worden gekocht en verkocht b op de bon der bruinbroodkaarten welkegeldig ie voor den aankoop van meel zalin plaats van 250 gram 150 gi am meel kunnen worden gekocht en verkocht Gouda den 3 Mei 1918 De Burgemeeeter voornoemd ULBO J MUS bovrdarlj groot l l4 40 h ot r i en de bOuwmanswoniilB groot ia OI80 haot P li belde onder H k n4orp on iddelijk nabij Oud w t P tijn de perceelen Incluaief verhoogingen in bod gebrachl op No 1 op 138800 No 2 op f6000 No 3 op f 7800 No 4 op f 13300 No S op f7400 makende voor de heerenboerderij f71600 No 6 op rSTBOO N 7 op f6300 Np 8 op f 5400 No 9 op f 6300 No 10 op f8600 makende voor de bouwmanawoniflg fB0900 Beide bobleden zijn 1 Jan Mei 1919 vrl van huur D afiUg in perceelen en combinallao blijftbepaald op W0CN8DAB MCI IMBvoormiddaga II uur in het hotel de Z lm IeBouda 1619 34 Inmiddela worden dagelijki verhoogJalea aangenomen len kantore van aelaria VBBFlISTRAt WIjaatraat 86 te Rotterdam legen 10 t dar verhoogingen STOLWIJK AdvertentlCn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L VERDOORN Otolwljk l e Seheepvaari en ds Oorlog De NieaW AmsterdMn naar AaieHka NaAr tie i ul vurii M iiit Htaat liM Ihanti t UNt dut clv p SWuw AiiifKfrdani tuüBcbcit i5 on Hl Mcl h aaajr New Yoi vertrekt ItfcdM zijn vvIl panifuglcr Ingeocbrevei Uo lading rij ti dtp het vaartuig met de IjutRtti rt iti meebracht Is nog niet geheel gdoM Et Is broei ing In de lading OntHttuiii uri efn groot g Ueolie der riJHt ZftI Oor de üonuuiuptk vitg tcbila zijn Ovor hel vertrek van de Noordam naat Nwleriaridr ch IndiA duren de onderhandelittgeii nog voort LAND EN ZEEMACHT Het niet vcrleeneii van verloven Het Uaacache Corr JBureau meldt Nawr o u van bevoegde zyde wordt medC gedeeld ig tot dusverre geen wiijxiginc K bracht in den maatrecel in zake het tydelUk staken der verloven Intusedien heeft de oi pert evellhei ber de mogeiykheld g opendi voor ematige familie omstandii wden van dringenden aard als ziekte en dergeUjkei eenige dagen uitconderiosBVerlof toe t kennen BASNOOD Te weinig gaa bezuinigd br wordt veel e wcuiif iffm oxuJaigdI Hofwei viTlodüti lUBaiid in ecu clroulairü van liet Uijkiikok iiJnireau aan de geineen telK btiireu genx zun werd op de noodzakeli kheid om nog lU pCt moer gas to l eziiinigen daiii UA dimvcir l e8paard wao in v Tl ajid met itet gebrek aan steerikoi cn woedt er door liet publioL oaar Itit llbl va i ót dlr der g uJal rieken vernurn alk MtH tiahc zuinig met het gan oiiigira jro g Mi in ploaUt van lü pCt imuder word eerderlU pCl meer g s verbniÜLi iu v rgelijkiug mei andere mAau l it iiel Itroodtt korl in zeker wel lu hoofdzaak df oorzaak dat tliaUH vooral voor hot middagpnal om It uiiif veel op gflh wordj gcküokl Ter aanvulling van h i weinige brood zijn er velwi die dan pljzen uf kli k4 Nii vaa den vorlgen dBgi opw arukn iiüiwiclu ii zullen er van de zijde der dlncllc vnn df ga abrieken weldra tngnjiJfiiiU iiiaatrt gt leu gt nomen worden 0111 hel gBHVerbruik ie veriiiiiMk r n Deze worden Uians oorl ereid o a la ook in iivirwcging 0111 weer o er Ie gaan tot het aƒf Iüjd L n an d gBMleidiug bij lo veel verbruik Zeker 1 het dat liet verbruik iilel op d e wijze kan loortgauu SPOHT Voetbal Uv wtilKtrijiU ii vuil morgen 11 1 jiro franiiii Ntunll wtcr ls klei ier en Ueiiji i iiiurfteii wonk e M iM ii Zomtag Oi r Ajns Ijt riiK door eon wlftlrijd voor iti luuipftiiic l Rcii H In AiiiHlerdaju l i Krooli UaimH ie Kal wel geen gele Ki nheid kri igeii wederom een owru iiuiln op Aj i Ie lioekeii de laalnte zal ntel naIttli ri Il zooairt bijna aJle anderen ei o iie ierliiag Ie doeil ondergaan op het veld iii de Meer oor de li Hldeeline In het de IjesIiHvirig KjjAiiislel Mint Anintel van Keijejiounl ilan 1 hi i met S V W Kedaiin n lil I en kliiSHe moeten terugtihjiii TroiiweiiM hel h lient mogelijk dat i lle 1 11 er lillen ukken en HjiI de 1 It klHF He gt u oon e n overganKHafdet 41ng wordl an dlIe nruir di Je klat je v U Nupejieure e klawfe diiH I i geheeh voetbalwereld 1 o n de inleroHaanU kwetitie die z ieh heelt voorgHaan de yerwenigingrti uit de I A afdeelIne weigeren ii l de door lij l llonduheHluiir voorgcHtelde huts H I van 1 A eu I It goid te kenr i en willen K bei1 hK roeger etTsle LlaNKe blijven lerwiil degrft latle nanr 1 n dli dan een overKanKsafdeeling wi nil zal plaats heblien l M tt de N V i hierop niet Hpoetflg nii lig ffertnlwoord dan rekt iit l A er op uil den Homl Ie gaan en liobbeii nlle IJ Ie klH ers linn lldmantMehap opgezegd uILcn dan i n eigen liond giian oprielilen Mei iM liuigHlelliiig Hlaaii we den beiangensirljd In de voelbalu ereld gade en komen hierop l I wel terug De kampioenheompelille van Nederland gee r Willem I 1 legen ito gnirk In Tilbiirg en A K L tegen Oo ahead in hel lie iM kerronde g4H U Hleohtu enkole onlniwtliigen naorop we de aandacht vohUgen De It MI Racing hib Haarlem een 2e klari er vbii ilil Mel oeii eernt in er in geklaagd na U Ii S de D F f a kloppen IhanH moet TuhaiUla er op l e o fin het zou on niet verwonderen aln Ooki die er nu een nederlaag vandaan kwam WetitFrlHia nil Enkhnlzen moet naar M V V in Maastricht ook nh t bepaald iiAA t de deur I T K C uit Zwolle gaat nanr Slontivogels in Mmiiiden en Mi klelburg gaat naar V A in Ainnlerdain aardige reJHJefi dun 1 Voor Gouda brengt de Olympla Beker onn goed vertoon Om 1 uur gaat lIonncB Olympia Hopen we dat alle mtlitaireti op he appèl ijn dan kiihnen we e u jnifitp krarht verhoudlng zien twty tegenslanderK van vroeger die ook d latere jaren elkander Hteeds l okampt in een 1 BVr tegen een 2 H er Wel ïljn we ervan overbilgd dal HermeH Rterker iK zeker de Sehiedamnier heblien forsoher doortastender pel maar zij zullen toch hun ovt wleiit ep Olympia morgen op hel grotene veld moeteti bewijzen F n dat zal 8pa inend zijn I Olympia zal tenminste wc4 alle zeilen moeten bij zeilen I Om S inir gaat I V V Quick Iwee 1 AVrn waarvan 1 V do flterkdte in volgens de competitie Competitie la echter geen vrlendwhappfl Iljke ontmoellng de traditie brengt mee dat dan de iiilRiag dikwijl heH andera ta en bovendlMi voetbal Im eeii npel van verraflwingrn We kunnen dun owrtuigd zijn morgen weeir Iwee mooie wedstrijden te jïlen Ter opvroollj Icing laat morg Ht het niu ieltkurjiH van un i l p it in li treu r lAt HCT lioon ii ermel li n e nog even dat ile elflalleit wAHrM hijnlljk alduti Hamen eHteld zijn Ilernie van lllllen VuIjltUekuii d Schouw l tclierSt he terH LlDdeinBn lKther Jau en v PutNooteboom En gering r V V van Hhijn Miinnlk Swarltouw Kiihvogel MUIler Noordhofr v d SlootI rn W Buitenwf g I Vo te Winkel O I lil p I a V Wwl JUnglIng DiiIjni den Hoedtanden Mallen fiteenamaVranc Wen N N looyaard Kettler Het eiltal vitn IJ 11 i e k kunnen wij tol onzen pijt niet liiidedM Uu Z ker kunnen we echter zijn dut het Spoilterreln weer vele bezoekern lol zieh il ireklken Voer den loiidKclwn Bond Ih alleen nirtiir ii pi len de oefetiwecltArlJd van do 2 t i li elftallen Ier BanienHtoTlimK vau een defiiiUler fliftal voor de lionden wedHÜiidiii v tii IJ Mei De oek niiig vindt om j uur oii Ut i Jonda veld pinatn Woerden t ilinl lul IhauN mooi genoeg Ie vinden ea li I M b ei Ih loiida 1 gewoimeïi ge e Uit de Goudsohe Gesohiedenii De voriKe manl beaprukeii vv ij e ii f f b uiti niH van hel jaar l i74 waarin iiel zwarte gnreii dal nu zoo duur i i iu rol V jin Ix lii keniM Hpeelde Sarnenfetveerilers wilden loen de tnd naii de S i uiiaanlen overleveren omdat de zaken ivn serloop limlden die de heereii luliider liekiKirde Zij waren lucn vvaarMehijnlijk Alra H Kchrikbewiiid alweer verg ten een be wijn hoe wispelturig de menneh IA Il fi n waarliorg ook dal hoeveel elIwnde d e a inHlag onw ook gebrachl heeft de Zegeningen van deii vrede oub liet doorgcMiane li tl Hpoedig kiiunen vergoeden 700 de ieliiidiiw van den oorlog niet ie laux blijfl riislen op hiH land Wftiiil nien v afi in li 7l hier al eveiiinin aJK elderi j l ehl over de vvij e waarop Spanje hier ineende Ie moeten handbiiv en eii men zou ileiigeeii die IHerin veranderliijif kim lirengcn mot erkonledijk niju l riiH Uillem die dtwtijdw op zijn laudgwvl Ie I hlleiiburg leefde schreef aan het einde V I N dti 1 jiiur aan de burgt motHter viui loud o Ver een niogelilke verlowKlnf V lUi de Ktiid i lul zoo n brief niet giemakkeliik in liiiificii kwam vun de goedrcMfjeeiitiri laiil UU iH griipen t Wn voor den OM i hriiiger du niet l epnai d een prettige opdiQclit fill v Rh gelukkig ver tand f er dan onze kk erniaker i t het vo gl Verbaal mi ging zeer omzichtig te werk eiiin r oiiidui lili niet zeker wa van do Ke7 iiidlii ld lier burgerv uder Toen Uil kill Dirkh uon v ooi ma lig bur inei tler v fln I J Heku Jii dat wus de ooiiiii r tl jfludn iw aangekomen dorwl hij n sending niet an den eormeii burfïemi e t4 r Jan Jatoliszoon van Itozendoul lue erlroiiwen maar wprak er over niei een ojiJer zekeren Vlaoq en Hamen Ik dfti lili ii IJ een liei l veriiuiftg plannetje Zi ouden iemand zekeren Willem de Mrouvver nut den lirleï naar Oudevvaler waar 1 ilii n da tuint inarkl vva De I rouw er liet Ie III dnar door een jongen naar den maaklM liipper brengen die op 4oiida voer en diz t Ix zorgtK lieni bij tien voor ltter der biirgeiiiwHters Zoo kon de i hipper liij ten mogelijke nibv raag nooit eggen Mie bini den lirie meegegeven had l Lii laiolis oon van ItoKendaai vva een virnlHndiK nian Hij deed precies e iideriikol litin geen sehrnven an den Priiihoverliiimli d was eii vvuehllie zijn tijd af IKe kwiiin ill iiel beg iu van het volgende jHHT De bevolking wan lang iiiel gofflicht over de zvsHie laslen vv elite Aha haiir uple di en die eenli r noj drukkender dan lichter zoiidi n h orden en loen de wtemluinjï nj w a vv aagdc li l ladhlx Hluïir een pügiing en li t een opioer VTeezeiid de Mcliiillinj vjior bet stojlliiiis bijewikomen vio il tj de liurgeril zich ul onbeluUgd üet l a rop snelde de burKt neoBlerB aan e nicïiiRle di vraag of zij liijgeval het invoeren van den tienden en twintigHteii M iining eeiilgeii onluHt hier verwekte de luereii uethoudcren zoo die voorglnKi n g zlnd MOri te volgen Mifjull bleek voldoende hoe In t staiiBiMwIniir over den In iel v an den Prins dacht eeii aantail AlvR ge in len antwooidden dan ook duidelijk dat zij niet verkozen te volfjen maar Ij waren verre In ih minderheid De burgerij wist mi wat Ivaer te doen stond Kn r ij liet zieh niet uachten Op een korkejijken let sldag toen zooalu gebruikeliik was de Kehiitlorij lu 1 gi weer kwam hoordo men reeit s vt rsoheldene krelen van oproer en drie sghuyerH hadden op hun waipenen i en beeldje voorMteilen tr den Prins van Oranje een trijdbijl in iiand houdend en met de ecnen vwt Al va op den keet iii l den anderen hem op den liorr irappend Vei r eon poüwje lultyr ging het gerucht dat een diT burKi i sterfi op het filot gebrncbl w a i ii daur Kcvaupen giehoudeii werd vtaarop edii a ntul burgers 7ieli gereept maakte liet kanteel waarover do Spaan igeniiide an der Wilke het lieveJ iiad to bei lornien Toen het gerucht ongegronil bleek had de iiestorming nlieM plaatR maar Uk Ii hield toch voor alle veiligheid de uitgingen van liet hIoI naar de zijde der stad biv et om moclit er in Gouda een oninieki t r komen de bezeltingl een ingrijpen Ie kunnen verhinderen OndertiiHschen verloor Alva al meer aanhangers en de apanning werd grooter liet wan duidelijk dal er let i gebeuren mowt 7x 0 Hlondeii de zaken toen Lumey in naam v an den PritiN van Oranje op 1 April den Uriel opei chte en imiam KENNISGEVINGEN Maximumprijzen Vetzurtii D BUIWïBMBESTER der gemeente GOUDA brengt ter algemeene kennia dat de navol nde maxim umprlj zen voor vetmiren ctjn vastgesteld lijnolie maximum ehalte niet vetbeatanddeelen 2 7r ƒ 60 cocoavetaairen palmpitvetzuren katoenotievetxuren soyaolievetzuren arachidee olieretizuren aesamotievetzuren en ver der alle andere vetxuren wetke bU mangarinefabrlkafe of olieraffinaffe uit plantaardig of dieriyke vetten Terkreg n worden mi of mengaela van Iwvenffsnoemde vetzu ren maximum gehalte nict vet bcstanddeeIcn £ A f 72 per 100 K d ronder fuat franco boord of poor ter plaatac wa r Af goederen z n opyealaffen Gouda 2 Mei 1918 De Bui emeeater voornoemd ULBO J MUS MaxiroumprllMR KAaraen Boter em Zeevlach De BURGEMEESTER der gemeente GOU DA brenfft t r algemeene kenma dat een maxunumJdeinhandelpr a voor kaarsen ie vastigeateld van 0 60 per pak van 300 grram netto de prijzen voor andere e ewichten naar evenredigheid dat voor boter da vastgesteld een maximumngroothandelprija van ƒ 2 80 per K G af fabriek of ƒ 2 82 per KjG franco station van bestemming en een maximumkleinhandelprÜB van ƒ 1 60 per pond lat de navolgende maximumkldnhandel prijzen voor zee viach zijn vastgeeteid Kleine schelvlach len tot 37 c M 2S cent per K G Wytinir 27 cent per K G Kleine gul lengte tot 36 cJkf 28 cent per K G Kleine poon en pieterman 26 cent p K G Hoi amaikreel 22 cent por K G Makreel 32 nt per K G Kleine schol lengte tot 20 k 35 c M 28 cent per K G Gemarineerde haring zonder staartvin 1 cent per Ertuk Zuiderzee haring versehe 2 cent p stuk Zuiderzee bokking bakbokking Zfichte 2H cent per stuk Idem id Iharde 8 cent per stuk Spiering 22 cent per K G Gebakken regeeringavisch zoowel voor regeeringwviaoh aln voor vifich in den vryep handel Gouda den H Mei 1918 De Burgemeester voornoemd ULBO J MUS Herplaatsing wegens misstelling Maximumprijzen vet kalfsvleesch h Itl IKïKifl JOSTiOk der Gom iaiD iirengt Ier algemeene keniiln d il de iwivolKi iido miixiuiunipnizeD voor Mi 1 tlf vle ih n v tMg Hlcld Knuinde 11 f Ol per K i spiri liik n 11 dikk linden f 1 H p r K ti arbonfide van nh eri leiidrn f l f O er K G liort txm per K i llaU or i t l i 1 ril tr b iMl f 0 pel K Ci Heendireri I 11 10 per K G iotl lii 1 Me l tlH i v HurKciiii eMer voornoemd I l BU M I 1 S STADSNIEUWS GOÜPA 4 Mei 1918 Credjet vd r Éftii KXbljalag gemeente ambtenaren beambten ea werklieden Door Gedep Staten van Zuid HolIand wordt bezwaar gemaakt tegen goedkeuring van het Raadsbesluit van 12 April 1918 no 463 omdat de gelden voor den duurteby slag over 1918 voor ihet personeel in gemeentedienst vereischt niet voor 9 10 deel door geldleening mogen worden gedekt maar moeten worden betaald uit de gewone middelen B en W stellen nu den Raa l voor aan dit bezrwaar tegemoet te komen door den belastingpost op de begrooting 1918 met ƒ 5400 te veriioogen Duurte bijalag aan weduwen n weezen vah gemeente ambtenareai beambten en werklieden Door Gedeimteerde Staten der Provincie is aan B en W verzocht te willen bevorderen dat zoodra doenl k een duurteh slag wordt verleend aan lo gepenaionneerde of op wachtgeld gestelde gemeenteambtenaren beambten en werklieden 2o weduwen en weezen van de personen suh lo genoemd Ten aanzien van de onder de Ie categorie en van een gedeelte der onder de 2e categorie vallende betrokkenen weid reed vóór de ontvangst van dit veraoek tot toekenning van duurte ijslag besloten Dit betrof echter niet de weduwen en weezen van gepenaionneerde of op wacht geld geatelde gemeente ambtenaren beambten en wei lieden die krachtens een Rijksregeling pensioen genieten en van welke Gedeputeerde Staten ook gaarne zouden zien dat zij in den duurte ijslag deelen B en W hebben geen bezwaar aan dat verlangen alsnog te voldoen en gevelf den Raad nu onder overlegging van een ataat der nader in aanmerking komenden in overweging daartoe te beeluiten De meer dere uitgaven hiervoor zullen bedragen ƒ 215 Goedkeuring aangaan obligatielectilng door Goudache WaterleldingMaatBchappiJ In de op 26 April j l grfiouden etgadeng van aandeelhouders der alhier g veetigde Goudache Waterleiding M aateohappij is onder meer besloten tot het aangaan eener obligatie leening van ƒ 60 000 ten einde de kaamlddelen te kunnen versterken en voorts de noodige gelden besdiikbaar t hebben toot BitA reiding8kofiten van het buizennet in de naaatetoekomflt als hoedanig onder meer de koeten in verband met de aansluiting van de te bouwen gemeenteiyke woningen nabü het van Iterson Ziekenhuis alhier in aanmerking komen B en W stellen den Raad voor dit beAtuit lat krachteiw de nieuw vastgestelde conceasie voorwaarden van vorengenoemde maatflchappy de sanctie behoeft van den Raad goed te keuren I Overneming atoepco Kleiweg Dq eigenaren der ptrcMlcrf kadaatraal foekeml in Sectie U nos 20 1797 2166 21 7 en 2158 gelegen aan den Kleiweg alhier hebben sich aan B en W bereid vetklaard de daarvóór gelegen stoepen koatcloos en om niet aan de Gemeente in eigendom over te dragen B en W geven d n Raad nu in ovtrweging van die aanbiedingen gebruik te maken Ill beeUg geBMien Dtj politie heeft aan lioord van de schuit vani Rcliipper van Rtjn van Waddlnxveen nan de MlaiiuMtraat hedepuiorgon beelag gele jd op tvv ee kiuletl zeep en twee balen kor i4 l ooiiei uit Waddinxvcen verzouden waarvan de eigenaar nog niet bij namo liekt H ia N oortH giie zij befiiag op 25 kleten niwizwia ten kantore van den Leer Jonk H4d aun de Van Boverninghlaftn en tocbehooreïuie aan den graanhandi laar Toekeiin t liceinvijk Van wicn reeila oerdcr ftrtikden als ca ao lucifers en lioefnagelH in b lHg xijn geuoinen I eili alotle werd door de politie de hand gfleri op oen partijtje van ± 400 K G knolitaptm geborgen In het paklmia van den i xpediu ur Jjaleber un afliomstlg van den voorraad knolrapen die voor de diwIribulie In dme geineenle heatt md daaraan daar i eu of meerdere perwonen onttrokken h om Adders te worden verkocht Alle genoeiide ariikele n zijn door de politie nu bezit genomen en worden voor de diBlri iuliH in dere gemeente lieschikbaar g Hteld Het Steunoomlté IM Comité lol Steun aan Noodlijdenden door de Mobilir alie al op 4 Mei steun verbvnrn aan 40 gezinnen Provinciale Vereenlging van Yeehoaders H terenavond hebhen de veehouderH wo uendo in de gemeente pouda vergaderd in de It k LeehVereeniglng aan de WestliaVI u alhier Ier heflprcking van de wejii i lielijklieiii om nok in Gouda een aldoefiiig V Hit de l riivinclale Vereenjglng van e bouderr op Ie riebten welke vereeniging ten doei heeft de v H vordi ring te verKcmakkcliiken I e beer van Wijnen voorzitter van den Hond van KaaH uoducenten etlo hel doel der l rovhiclile Vcroenïging uÜetn waarniL alle aanwezige veebouderfi alH lid diT K il hike vennnlKlng voor flouda Uiegelredi 11 In liet r eMtiiiir werden geko en de heeren i de VrieH Jzn nis vcilogenpvoordijfcr van di u Bond van KainproilHCetilen vuor i iei n Itoof al i vertegenwoordiger van d afd Gouda en Oin trekeu der Ho I Mij vnn LfindliouH secretaris en M T Mooii al vertegen ooniiger van den IXoce nn n Liimlen Tuinbouw bond 2de c eerel iri Geref Kerk lu h iT J T van lier Wolf cand alblvr lji ft en liiTei p outv a ngeu naar d den f i irk Ie Zvveelo Lett Infatigable i en l ato van liet Tehuis der iielg i clio ïïwzen zal het gezel schap der Belgiecho Cli inti riieerden i M lafatigia6leK uil HerdprwijV Wol nfidag a s zooaN reotln eerder geuM ld Iwee vooTslellingpn geven liet goedi 8aiiK nige teld variiHé gir el cliap heeft een program opgemaakt dal vooit tie v arii tf ph rbeb er l ij zonder aardige nuuiniers Ik vat en hen zeker een genoegelijken avond kan verscliaffen liet orkcöt staat onder leiding van den lieer van Ackercn uit liruöfiel Vi i I ventlgen op dezen a ond mede voor het i ier sympathieke doej in t hljiaonder dr aandlu ht De S D4A P Vrou wenclub en het Revol Social Vrouwencomité llei tl merkwaanlig op welke wijze m de it o o d e Wekker lii verhoudingi woidl Keeln NI tusseheu de hOü delilocr luuvMMeluli I ll het l u er Opgericht revobHioii Tir ociulislihili vrouweucomltó Biüdil Kriiepeij vv ill fl ieder op hunne wijze trachten vooi de arlH idei Nbelangen op te komen dl een iiiiiKM rcvuliilionnairen de ander Ifiupi d niiierjitiwhen wej Maar bel o ialiHiiseli karnkter willen och lieide pnrliien belmiiten he M e d iii ruuwenclub adreswi erli aaji den Ka d v raagt audlelilieH aun bij de m nu ulelijive uuUirileileii de andere doet lie yibjk t lii t levoliitioiuniiiic zll ecblei hierin volden de h D V I hclie liih dut tn vvordi ovitv raitgd WM er gevraagd vvordl is eenvoudig be jiollelijli zOo zegt de l Vi Kn hel i n van hel lietoog s dat waar het revoliii ioniiiaire element de S D A I verliurtcerlijkt noemt deze op haar beurt vali lueeniiiK Is dat het r vuluÜonluiuvMiciuli tiM U oniilii een Kxlenk Iijk buigerltjk karakter draagt ipi uoidl i n vved tn d in biirg Tliikheid Het atandpunt der Vrij Liberalen Gisteravond heeft prof mr A C Visaer van Uzendoom lid der Tweede Kamfer in besloten kring gesproken over het atandpunt der Vrij Liberalen De groote zaïal van de Réunie was slechts matig gevuld Spr begon met er op te v iizea dat het in desen tyd moeilijk is onze gedachten te dringen in de richting van de algemeene politiek maar nu de verkiezingen naderen ie datnoodig omdat zij plaate hebben onder geheel andere ometandigïieden dan voorgaande vei4üezingsjaren In het kort ochetflte s r vervolgens de werking van het kiezen onder de Evenredige Verbegumioordiging om te conctudeeren dat hoewel de plaatsing der candidaten op de lijsten van groote beteekenis ia deze beteeAcenie afneemt naarmate de petvoonlijke voorkeur van den kiezer grooter is Vervolgene m noneerde epr èet eamen werken der liberale partijen in de laattté dertig Jar n bÜ de a s verltiningen is elk der partijen meer op idtzelf anogentrezen nu de Vryz Demworatei oen getamenlüke actie verwierpen Er la nu ook geen party programma jneer De omstandigheden ouüen het richt moer zyn voor wat ia behandeld moeten worden eA de kiezer eal dus moeten letten vrat soort van man de eandidaat is di a hij in de Kamer wenseht en wat de partij betnft nagaan hoe deze aich houdt op het gebied van de praktiache politiek Het gaat er nu meer om wat de pwrtUen ve rtoo nen te willen dan wat ü verklaren te willen De Vrijt Dem partÜ ia idi bewiut dat tij op zieihzelf weinig vermag va daarom etuunt tii in de richting vata de S D A P Zij denAtt zich een ministerie waarin zij naast de S iD A P zitting heeft en mr Troelstra is daar niet tegen doch hij bedingt onverbiddelijk de leiding voor xich De V D party denkt zich een voortdurende vervorming van de SJ A P tot een DAJ de S er af Maar integendeel woidt die S imeer en meer hoofdzaak anders zou zy haar beteeflEenis voor de arbeiders verliezen De Unie Liberate party hinkt op twee gedachten en helt over naar den kant der V D By haar is van eenheid van gedachte weinig te merken Dat biykt ty de atemmingen in de Kamer en ook by de candidateniyeten voorop gaan zy die samengaan met de V D Voor mannen als Roocthuyzen en U zerman die naar de Vrij Liberalen overfiellen is geen plaats meer de VryLiberalen zyn de principieele tegenatanders van de Socialisten omdat da SvD A P opkomt voor één groep uit het volk en niet werkt in het algemeen belang Daarom stellen zy zich ook tegen de kerke lijke partijen meer dan de feidere aanhangers van Unies Als mr Tj eman er niet geweest waa had het ondenwjsartikel an ders in de Grondwet gestaan dan nu en tot nadeel van het openbaar onderwijs Maar desondanke zyn wy den schoolstryd nog lang niet te boven De uitvoering van art 192 zal minstens een even vinnigen stryd geven als het artikel zelf destyds Er is één punt van geschil dat in de jaren die nu komen alles beheerschen zal de financiëele politiek en hierin is een krachtig standhouden eerste eisoh Op 1 Aug 1914 iwafl de Ned Staatsschuld 1140 millioen Zy is thans 1884 milliooD een fltyging van 740 millioen ruim Als wy da vlottende schuld bepalen op 100 millioen io er een teruggang van 840 mJUioen Minister Treub verwacht een stijging van de aohuld tot 1600 millioen Laten we aannemen dat zy 1250 millioen aal bedragen dat ia zeker ook als het najaar ons den vrede brengt One natio naai vermogen werd getaxeerd op 8000 millioen dus heeft de schuld 1 6 van ons nationaal vermogen verzwolgen De rente van de schuld vordert ieder jaar 60 millioen rekenen wy een 2 afloaaing over 60 jaar dan komt er nog 26 mllUoen by dus 1b 85 millioen per jaar extra noodig de rente en aflossing van de crisisschuld vordert 1 r van ona nationaal vermogen Volgens de inkomatenbelaating bedroeg ons nat inkwmen 1200 millioen per Jaar 6M 7r i daarvan noodig om de rente en aflossing van de nieuwe schuld te betalen Een baiitengewoon groot deel van de bevolking kan men geen extra jbelasting opleggen om die schuld te dekken want ook de gemeentelaisten zijn hooger geworden Het verschil in inkomaten en uitgaven van t land is steeds grooter gewonlen wan neer weer nonnale tyden komen zal de gewone begmoting een tekort opleveren van 60 millioen per jaar die ook gedekt moet worden Een en ander noopt tot groote voorzichtigheid op het gebied van financiën Spr zette nu uiteen het verschil van standpunt by de S D en de VrÜ Liberalen omtrent de mitldelen die aangewend moeten worden om die tekorten te dekken Juist Hjkt hem dat de arbeiders niet te veel betalen moeten maar onjuist niet op de andere categorieën van burgers te letten Voorop dient gesteld dat van niemand meer belasting kan worden geheven dan wat uat inlromsten kan worden betaald en het vermogen due onaangetast biyft als noodig tot instandhouding van handel en industrie De heffing ineene is daarom niet goed te keuren de Staat ou versterkt worden ten koste van de Maatschappy De staking van betaling der Russen is al een geweldige aderlating geweest en de styging van prijzen brengt mee een verhooging van het bedryfakapitaal In dit opzicht is van de V D geen weerstand te venvachten Ten slotte wekte spr op tot aansluiting biJ de Vry Liberalen die getoond hebben ook in dit opzicht ruggegraat te bezitten Iemand der aanwezigen vroeg spr s meening over den Economischen Bond Gebrek aan plaatsruimte belet ons apr a standpunt geheel weer te geven doch zyn me iin Was dn t kort samengevat dat de uitingen van den Bond zeer tegenstrydig zyn en hy waarschyniyk niet veel reenltaa zal behalen by de a a verkiezingen Ten slotte werd overgegaan tot het stichten van een centraal punt voor de VrÜU beralo Party te Gouda Met den heer Montyn betuigden öok enkele andere aanwezigen hunne sympathfs daarmede OOUDEfflAK Glnleren zijn voor de distribtitle In deti gemwMilo 10 halen rijst aangekomen wawdoor het mogelijk zal zijn dat elk geaJn een pond riJHt znl krijgen HAASTRECHT De keuriTW Yan miHtieplichtifr n 1 Uchtin f 1919 tal voor deze remeentfl gehouden worden te Schoonhoren op Vr lM 17 Mei eJc dea roormldda a te 9 uur SERIEWEDSTRUDEII OM DEN ZILVEREN OLYMPIA 1 ie dezer dagen g ouden vergadering M bestuur van den Polder Benedeng r ht is beslot den watermolen te jjjpn herstellen Poor dit besluit is dus beslist dat niet zal wolden overgegaan tot het plaatsen van fgn electri ch gemaal BEEUWUK H r d Kooij uihier Binnen deze gemeente hebben zich 3 gevallen van diphtheritis voorgedaan en wel bÜ C Macdaniël J Veri urg en J Molenaar Opgave van fersonen die zich gedurende de week van 27 April tot Mei iu de G emeente gevBdtigd of utise verlaten hebben VEBlKOKKENJlIN C van Klaveren en gezin uit Booingaarditraat 58 naar Zegwaart B Faber uit Ier M Bieekerssingel 6 naar Amsterdam Vrolikatraat 411 C J Lammerts van Bueren uit Bogen 67 naar s Gravenhage Schenkweg 42 J L A Merison uit Gouwe 161 naar Tiel Molenstraat J Visser uit Kattensingel 54 naar Haastrecht M C Ooatrum uit Flttweelensingel 74 naar Boskoop LaagBoskoop 60 T A Lambrechtaen van Bitthem uit Fluweelenaingel 86 naar Velp Villapark D 210 L G H van Heerde uit Gouwe 61 naar Wageningen Grintweg 883 E van Dijk uit Keizerstraat 104 naar Waddlnxveen Noordeinde A ISl A M Dekker Prinseidierg uit Groenendaai 62 naar Amsterdam Prinsengracht 802 A Brandt uit Turfmarkt 16 naar Alphen a d Rijn CcMlcordiastraat 251 H M Visser en gezin uit Hoefateeg 6 naar Barwoutswaarder R W Vet uit Moordr Tiendeweg 1 naar Haarlem Kruisweg 80rood M van der DraaÜ uit Vrouwensteeg 36 naar Schiedam F de Ronde uit van Stryenstraat 4 naar Amsterdam L Leidschedwarsstraat 73 Wed L Veriioef SloW e uit Vest 36 naar Moordrecht Buurpad D M Westerwaal uit Nieuwehaven 216 naar Moordrecht Buurpad W H R Kapitein uit Keizefstraat 88 naar Middelburg firackstraat 264 H Stubbe uit Goejanverwelledijk 12 naar Berkenwoude Achterbro D van den Tooren uit Vyverstraat 18 naar Zaandam Valdeurspad 3 P Heygen uit Robaarsteeg 3 naar s Gravenhage Geest 13 D Verheul uit Moordr Verlaat 1 naar Waddlnxveen E 120 C van der Zant uit Markt 39 naar WVianen Valkenstraat R Ruifrok uit Klelveg V naar Amersfoort WeetecBtcaat 105 G van der Werff uit Geuzenstraat 9 naar Rotterdam Rozenstraat 154 M C Marcelis uit Raam 186 naar Hazerswoude J M van Vliet uit L Tiendeweg 75 naar Boskoop Achterkade 45 A A Riedyk uit Vorstnianetraat 44 naar Vlaardingen Nieuwelaan 70 D Nieveld uit Turfmarkt 88 naar Amsterdam Jacob Catskade 13 E V Slob uit Bieekerssingel 29 naar Waddlnxveen Jaagpad M L Schoondei woerd uit F Hendrikstraat 40 naar s Gravenhage Teyierstraat 32 A J A Rietveld uit Bieekerssingel 40 naar Oudewater Leeuwerkstraat F H Mus uit Gouwe 189 naar s Gravenhage Stevinstraat 4 D Blommendaal uit Bieekerssingel 44 naar Schoonhoven K Dyk 17 J van den Dool uit Westhaven 37 naar Stolwyk N Verbeek uit Gouwe 189 naar Heerenveen Lindegracht 46 G M T Bontekoe uit P C Bothstraat 23 naar Culemborg W P van Breukelen uit Bieekerssingel 81 naar Rotterdam Bosohpolderatraat Gb A Boot uit Lethmaetstraat 100 naar s Graverihage 2e Fmmastraat 201 H Poot uit Broekweg 6 naar Zevenhuizen Middelweg C A Raaphorst uit IJssellaan 1 naar Lelden Waastraat 3 M E Peeters uit Markt 20 naar Woerden Ryn 72 S Disma uit Bogen 20 naar Utrecht Spi i lstraat 47 j J M A Roaendaihl uit Markt 24 naar Utrecht Oudegracht 383 P J Schmidt uit Kruger TÉ laan 67 naai Amsterdam Haarlemmerplein 81 LAATSTE BERICHTEN Gouda 3 M Cor Schulze t 11 iH li n ie loonwlKpt ler Cor Hehiiize mn Iwl Neder land sch Toonoel ih hedaii te Ainmerdiiiii ovcrlwlcn Critieke toestand in Oostenrijk V1 e KN 4 M i Heden had een con oleiiti lu 8C ht n Seidler en de partijIbidera pliuilr D i nnuister prorident zeide dat Tool fft beiirteni 8en op handen waren De i oonomisehe inoeilijklieduii warai zocr ornNlig doch niet hopdloort Jlet kwam er llmns op aan vol Ie houden In Zaid Weat Finland BERLIJN 5 Mei Z W Finland Is van vijanden gezuiverd Do Dultsche roepen vleien tezamen met Flneche bataljons tusschen Lahti en Pavastehns den vijand aan en hebban hem na een 5 dbagBcheDi slag vernietigd De vijand gal lich over na zeer zware verlleeen te hebben geledon 60 kanonnen 300 macWnegeweren on dulzen n pa rden vietfen in onze hacdieli WETENSCHAPPELIJK NIEUWS T Het meten van tea sterkte Om lit lojidlleit van leer te moten heeft men legiMiwoordig i eii Bpeolaai hibtnifliwït beslaaind uil hree wielljeH waarvan het BBiBi ZOJMDAO ImKI D mlltlnal s is=s HERMES Schiedam OLYMPIA Gouda Aanvang 1 uur U V V Utrecht QUICK Den Haag 3 Dagkaart Trlbun f 0 75 i65o so Dagkaart Tarrein ff 0 30 Molenaars Kindarmael Kufeke s Kindermeel Roburintt KindttPinael bil 1647 15 Faa Weijer Hoefhamer APOTHEEK GOUWE 135 TEL 37 Openbare Verkooping F Jf A ten oventaan van NolarJi R W ÉLg P H PITLO ie aoute io het oStadhui5 leci flU Hotel ÜE ZALM aan de Markt aldaar op DONUERDAG 16 MEI s Rotterdam I9ia bi inaet en op DONOERÜAU 33 MEI d a T bij afilag telkeni dea voormiddaga If auT van eenige perceelen Wei en Hooiland deels geschikt voor Tuinderij OBVHAAGD voor kuuoorwvrkiumheden en loopwerk eeo eet persoon een oede hand chrijvende Brieven franco no 1603 Bureau GoudKb Courant Markt 31 11 onder Gouda 2 73 40 H A NIEUWE SCHOUWBURG SOCIETfilT ON8 GENOEGEN N V HET TOONEEL Dlr W ROVAARDS gelegen uaachen de Staalaapoor en de eigendommen van de Heeren Naber en van den Steenhoven eo onder ZONDAQ 5 MEI Acht uur SROOT SUCCES BROOT SUCCES 63it opTOTim B Waddlnxveen 1 88 50 H A DI DISTEL lelegen lunchen l n Winterdijk en het landren den Heer Bcrkel in gebruik ttll den HeerHOOQENBOEZEM 1645 31 Het geheel ia verhuurd aan den Heer VER WEU tol 31 October 1918 tegen f 450 per jaar Blijspel van SAUDEK FABRlClUS Regie JAN C DK VOS Sh Alg Haadelablad Een vroolijk luk Een friavche vertooning NieuWi van deo Da Eengeeatlg blijipel Typige en mooie monicerint De Tijd Aardig en geestig bovenal uitnemend gespeeld Een verdiend uccei ttDe Nieuw Courant Er ii hartelijk gelachen t D AvoDdpoat Een opfriiSching voor den trouwen tooneelbezoeker Leidaoh Dagblad Een avond vanpleiiier 1584 34 PRIJZEN f2 11 35 en fO SO Leden ri SO f 1 en f O SO plui S o aut en 5 oorl Plaalabeipreking Zaterdagavond Aanvaarding en betaling op 1 Juli 1918 Abonneert 11 op dit Blad Nadere inlichtingen geeft genoemde Nolarii Dp H NANNINOH S Di OBJe terij MA RKT 6 WInterhandenzalf WIntervoetenzalf Varkrijlbue bl S H VAN LOON 10 r h woLrv c Schuimende Huishoud AMMONIA voor de wasoh on de schoonmaak 1648 bij IS ANTON COOPS DROGIST WUDSTRAAT 29 Zie de voorraad Gordijostoften en Yastekleedengoeil t in de Etalages van B W VAN DE PAVOORDT ELECTRISCHE MEUBELFABRIEK BEHAMBERIJ STOFFEEROERU EN BEDDENMAKERM LANGE TIENDEWEG 10 12 TELEF 200a Onze Kinderwagens zijn geheel met leer bekleed Aankomende Verkoopster OEVRAAOD 1049 N V MODE ETABLISSEMENT GOUDA 1 g Verlangt U sterk Schoeisel Een adres De Goedkoope Winkel f B IN KWALITEIT HET BESTE nn ao = B IN PRIJS HET LAAQST S STEEDS HET NIEUWSTE S KLEIWEG 1 HOEK TURFMARKT Adv6 teertin dit Blad I