Goudsche Courant, woensdag 8 mei 1918

O 13091a in elite lioeveelheiii diiHM t uit aoi paadieveHiaai Drukkerij A BRINKMAN ZOON Telefoon 0m MARKT at OCHJDA NATIONALE BANKVEREENI6IN6 Kapitaal en Reserven f 6 900 000 GIRO VERKEER Da Buk balsjt zich mst bat vtrrl litan van ovoriohrljylngsa tan hshone van da Clllntèia harar vaatigingan In dan ianda isewal als taa bahaava dar Clllntèia van da daar haar varta anwaardl da ROTTERDAMSCHE BANKVEREENieiNB éh ZUIDNEDERLANDSCHE IJANOELSBAHK V stlglne a door boIiooI Nederland CTptuii ao piutoeB U61 es OliH ao4k aa lan kamera varkPlfsbaaHN Kantoor te BOUDA Telefoonnumnier 38 l Redactie I Telef Intero 545 GEMEENTE STOLWIJK Bantsoeneering Bfooilkaarten Op vertoon van letitimatiekaart afhalkig broodkaarlen WOENSDAG 8 MEI a s van 1 5 uur n m en VRUDAG 10 MEI d a y van 9 12 v m envan 1 5 uur n m ten huize van J C KROON Tentwetf aldaar mi 38 Het TTAdMveiiidralK m t Roemenië la gkteren door de c volmachtlfden der vier motrendheden gd ek nd in de geficAiiedboelcflii zal dftze vrede worden op ete end aU de vrette v an Bo uuregt De slotzitting werd gepredrideerd door den Staatssecretaris Von KÜhlmann in het Kokocenipaleis in desellde zaal waarin Roemenië op den 27en Auiguiatua 1916 bealoot aan Oostenrüic ngarlüe den oorlog te veriUaren Roemenië s deelnemen aan den kr ff vonnt een roetuv lle eipisode in de liiatorie van dat land Inuners het voorloopig vradeeverdra van 6 Maart j l het officleele vei aig van tihans Is nog niet ff ubliceerd bepaalt in de eerste vier artikelen het volgende j rt 1 Boememë doet ten behoen van de verfaondea mogendhaden afiitand rwo de Döbroeclsja tot aan den Donau Art 2 De mogendheden van den vierbond sullen torg drag i dat Retunenië een Jiandelsw behoudt over Constama naar de Zwarte Z e Airt 3 De grensw zlgingen aan de Oo tenrijikHongaaradi Boemeenedie grens well door Oostenrtlk oRgarije worden geëldcht woi n door Roeonemë in befflnael aanvaard Art 4 0 A aanvaardt Roemenië in beginsel de uit den toestand voortvloeiende ec momi8che maatregelen Hieruit bUjkt dat Roemenië In deze ab soluut de l deilde partij i en naaat gebledsafatand van de Dobroedsja en aan de Boe meenschOofltenr ksch JIongttarsehe grens ook economische verplirfitingen heeft moeten aanvaarden Na het belrand wonden van het verdrag loan dit nader worden aangetoond Aan den vooravond van de Tredeasluiting beeft generaal vwi Mackeiosen de gedelegeerden ter vredesonderhandeUng aan een diner uH genoodigd op de vriendschap met Roem iië te drinken nadat hjj de hoop had uitgebroken dat Roemenië op den grondB tLg van het tibans gesloten verdrag een VRAAGT UWWINKELIER Naar de Wereldberoemde Meubel en Linoleumwas A S R A Het beste rtlkel voor het wryven van meubelen en linoleum teivaal ao lk aP voordaallflar In het gebruik dan de beite bus was Koopt één flesch A S R A len u blQft niets uiders februlken dan de vloeibare meubel en Slnoleumwas A S R A Waar niet verkrygbaar wende men zich tot onze HooMdapat loudap voor Oiouda en omstreken de Nrma 362 50 IL VAN DBR mU K Orossler in Koloniale waren OOUDA gr De kweal van het voorjaar Is BLOEDARMOEDE De verichijnaelen zijn een voortdurend gevoel van vermoeidheid rugpijn zwaar en loom gevoel in de ledematen en bleeke gelaatskleur Wanneer deze verscbijaielensiqh bi U voordoen 1624 29 W88S dan op Uw hoede Men beginne direct xijn bloed te verbeteren doorhet tijdig gebruik van een goed bloedvormend lichaamen seauwslerkcnd middel Geen beter middel beslaat er dan M wr LBVBtogfln Dit doet bloedarmoede en zwakteverfchiJQselen spoedig verdwijnen ea schenkt U hernieuwde kracht Bussen van f0 90 f 1 75 f4 25 f8 25 I Bij Apoth en alle Drogiatan NolBiii N F CAMBIER VAN NOOTEN te Oou4a sd op MAANDAG 13 MEI 1918 it aTond 7 uur in Hotel DE ZALM aan de Markt aldaar publiek vepkoopen i Twee goed onderhouden HEERENHÜIZEN t crvaa en frootcD tnln aa de Ooilhaveo aoi 38 n 39 te Qouda uitkomende aan Nood lodileej en Spieringstraat root 29 Aran AS ntiareoi No 38 ii in eifen bniik en baval beneden Voorkamer en anltea aalooi deaaert kamer provlalakamer en kalder twtnfcemer en kenkan i en boven 6 kamera badkamer en solder met 3 dleoatbodenkamen No 39 il verhuurd voor f BSO per jaar tot 1 Mei 1919 en bevat beneden 3 kamera en anite keakcn i en boven B kamen badkamer en colder met 2 dienatbodeokamera Te veilen in 12 perceelen en combinatie W O 4 perceelen aan de Spierin atraat en 6 aan de Noad datee It BOUWTERREIN VdOrta voor AFBRAAK i Uroyta volières waaraan veel in eer goeden ataat verlteeread gerlbt gl hout aiaki User en lood Te beaichtigen de laatite 3 werkdagen voor n op den verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur wat de huizen betreft op toegangibewijxen te verkrijlen ten kantore van gemelden Notaria en wat het bouwterrein aangaat door toegang Noodgodateeg Te aanvaarden op den betaaldag der kooppeoningen 2 September a a Verdere inlichtingen geeft gesegde Notaria ten wient kantore vaa 1 Mei af notitiSn metKhetfkaart te verkrijgen iljo 1510 45 m Belangrijkl Het Haarkleursel Perfect gegarandeerd zonder Boliadelgke W tanddeelen kleurt grUs of rood hoofdhaar of baard dadelgk ZWART BRUIJSr of BLOND geweniiohte Uenr melden bet iaat niet af liet baar wordt niet vet Prgs per flacon met gebniiksaa wyzing f 1 29 Verkrygbaar te GOUDA bq BALT A DE JONG Oosthaven 31 H P VAN WIJNGAARDEN Kleiweg 77 ANTON COOPS Markt 1539 80 Voor den Kaashandel Feuilleton De Gletschervrouwe VBBIRUOBAAK VEIKLIIIIIIIGEII wan Kaaaproduoenten ketreffende ds productie van Kaas vMr 1 Mol IM8 15 tuka eoinrfaroard onwlag 10 CatNTS BV BH i elika aal Snu kadraU ff 0 franao par poat f 8 IB DKUaXBKU A BRINKMAN ft ZOON MAVKT 31 GOUDA Tahaa Atfverteert in dit Blad 36 De mao nU bet volk dten de aan lealijke vrouw dudito keonen venetle zich Wtegwi r OIJ mlJ kflooen Wat verbeeldt géj u well Ik beo voor u een vreemde boo n S4 voor mij een vreemde xljt En 1 voelt gij niet dat g mij vernedert wanneer J op xulk een wijze over u zeU toi ndj spreekt 0p zulk een wijze tot u sprAen daarvoor gaa t gij mij zelf het recht Ifanneer heb ik dat 0sdaaa Toea ge me dingiea zekM zoMlft nooit iemand te voma het gewaafld had Toeh Weef Ik éb vwoüw van n n mao ÏB graai Oherndorff met u te Ui i Ik beo hier tiïeax Ik hm Uer om n w r te zien Neiifaofl uidlere om EetBt ta een eMJe aeèée ij hem dat raat OberndoHl dood vae yf Wvo Oaarden aa gevws tefBDatormen te kampen tfet opgeheven hoddtrot eer bij te üe ran t leven zoowel als de ve e ver IMoJ beennuwdeiL Wanneer de atonn op deo boofan beiBpM AOBNDA 7 UA maart Sohouvlnug JuUlmm Uevroow Spaealiof 10 Mei i uur Socfalelt d Bfciii L denve cadeaHtf Aid Qouda vin da MBatschappIj tot Nut ïan t AlgaM Mol niuii 8 uur Conoert Houlman plantsoeD Mei 2 tmr Gebouw Bmw en Wtwii toeiMM Oii t tondm ipiiiil el BOSKOOP Advertentlên en abonnementea p dit blad wonlea aangaaomen door P A WELLER Zijdeweg72 W0 aaieaiU S B I mlinMM na HENNEPen emiK ENVELOPPEN 417 TAATS LOTERIJ 4a kL TnUUif ran HuwUg tUL CASINO Rotterilaiii Pl1i B TU ƒ t6 Pir SOESMAM Talefoon 8400 ehts n Buitengewoon Matinee door bet gezelsofaap DE HAOEZANQERS onder diisctie en met medewerking ran LOUIS MORISSONp in de PRACHT SUCCES OPERETTE DEARMESTUDENT CDER BErrELaSTHMEirO op DONDERDAG 9 MEI Hsmelvaartdag Aanvang uur 1664 100 BESPREEKT UW PLAATSEN I VtritarU orknt Mtdéwerktndea p h t todiieil tO pirisnm Op da Middag voorstelling opvoering der geheele operette Het Advertentiebureau T n De Gouifsclie Courant HABKT 31 TELËF 82 beiorit de plaattintf t b ADVERTENTIEN in aUe Nederlandiohe en Buitenlandsohe dal en weekbladen en andere periodiekcnt onder eeni e prijiyerboogintf InsendIng van 4Mn afechrin aleede voldoende Inliohdntfen worden GRATIS rentrekt 4 76 It 101 131 183 IM 20 28S 346 862 3M 414 41G 433 481 609 611 671 689 662 792 823 876 906 910 922 938 807 999 i024 1960 1066 1078 1091 1093 1117 1124 1132 1181 1176 1206 1207 1217 1267 1279 1841 1867 1383 1401 1444 1447 1483 1464 1476 1607 1627 1648 1661 16 8 1684 1686 1607 1617 1663 1 66 1678 1721 1742 1788 1796 1866 1884 U91 1897 1906 1917 1962 1997 2042 2060 2068 2066 2111 2148 2163 2220 2268 2313 2323 2348 2397 2416 2418 2464 2470 2684 2661 2626 2670 2671 2746 2766 2767 2769 2831 2832 2869 2898 2916 2926 2948 2944 2966 2970 2980 3007 3044 3046 3069 8148 3168 3269 3306 3338 3367 3373 3388 8388 8479 3620 862 3642 3640 3646 8790 8782 8820 3897 3920 4002 4007 400 4038 4044 4113 4126 4182 4189 4200 4224 4266 4313 4364 4398 4469 4466 4476 4478 4604 4664 4668 4681 4612 4620 4637 4643 4662 4662 4676 4742 4768 4776 4789 4796 4802 4846 4849 4883 4990 4992 6061 6086 6094 6113 6114 6121 6184 614 6170 6173 6196 6260 6273 6316 6360 6376 6493 6630 6686 6688 6600 6624 6483 6773 6834 6876 6819 6907 6926 6926 6963 6990 6010 6083 6081 6088 6168 6172 6182 6187 61 6 61 8 6261 6289 62 7 6333 6369 6388 6402 6467 6478 6494 6498 66 6622 6666 6671 6713 723 6743 6823 6841 6872 6892 6972 6977 7067 7096 7117 7123 7181 7148 7176 7177 7184 7220 7226 7249 7314 7330 7362 T38 £ 78 6 7416 7421 7423 7476 7608 7637 7593 7618 7428 7648 7664 7669 7696 7696 7731 7766 777 7848 7861 7873 7914 7918 7948 8021 8022 8046 8069 8073 8090 8136 8194 828 8319 8839 83B4 8606 8640 8644 5684 8616 8632 8686 8646 8681 8710 8867 8881 946 9067 9092 9126 9141 168 9178 918 9199 9222 9241 9260 9260 9303 9321 9346 9413 9482 9489 9490 9600 9607 9616 9571 9606 9612 9686 9639 9648 964 9706 9780 9811 9861 9864 9883 9960 9971 10016 10042 10069 10O87 10129 10149 10156 10164 10168 10171 10200 10280 10247 10262 10269 10289 10290 10299 10328 10339 10378 10380 1040 10466 10616 10660 10672 10599 10602 10667 10668 10706 10721 10742 10761 10779 10884 10846 10860 10864 10870 10960 11026 1106 11080 1108 11164 11164 11167 11207 11260 11288 11828 11363 11364 11360 11438 11632 11696 11664 11680 11762 11786 11817 11871 11911 11816 1193 11971 1W2 12077 12147 12160 12281 12324 12330 12332 12366 12368 12471 12476 12491 12617 12626 12663 12670 12679 12611 1 638 12641 12648 12649 12662 12668 12746 12766 12864 12868 12860 12921 12961 12968 12994 12998 13006 13016 13026 18080 13070 13168 13161 13162 13242 13260 13264 13346 13369 13473 13606 13607 13679 13691 18684 18644 18663 13672 18721 13726 13869 13881 19986 18949 13964 14O07 14011 14031 14042 14071 14084 14086 14092 14110 14121 14199 14209 14217 1 218 14230 14239 142 9 14300 14317 14324 14385 14408 14469 14614 14616 14603 14430 14663 14469 14722 14791 14814 14816 14830 14862 14863 14876 14892 U900 16011 16034 16039 16046 16075 16096 16162 16173 16214 16254 15314 16348 16361 16364 15402 15427 16428 15432 16449 16479 16480 16696 16649 16710 16731 16832 16841 16866 16892 16904 16S18 15966 15976 16976 16986 16072 16162 16228 16233 16266 16268 16277 16292 16316 16322 16386 16464 16471 16604 16636 14667 16437 16647 16672 16690 14704 16707 16729 16782 16798 16813 16815 16868 16883 14884 16898 168 6 16981 16966 17016 17032 17066 17069 17189 17176 17228 17263 17804 17346 17860 17867 17426 17479 17642 17649 17662 17634 17664 17678 17718 17762 17860 17876 17877 17896 17903 17904 17914 17964 17957 17961 17980 18042 18064 18068 18086 18176 18238 18268 18278 18308 18314 18456 18469 18477 18488 18498 18617 18646 18670 18677 18681 18688 18728 18767 18791 18797 18810 18842 18868 18914 18934 13006 10010 19060 19064 19117 19127 19136 19140 19149 19163 10168 19188 19200 19243 19250 19298 19362 19844 19878 19386 19897 19459 19471 19472 19684 19649 19677 19691 10698 19612 19480 19683 19462 19704 19719 19728 9748 19817 19880 19832 19876 19909 1M20 19923 19924 20061 20064 20098 20101 20147 20148 20227 20240 20248 20270 20279 20291 20292 20808 20809 20834 20408 20410 20446 20444 20443 20464 20474 20608 20536 20688 20687 2046 20448 20696 20498 20708 20724 20746 20748 20776 20784 20886 ADVEHTBNTIïN 4 f 7B pm w k d d Mrkoop t ou la basulni iii inaHfl anllnluii paHlcallaraii Kap TakksooU atirlnkal laaa aaMliekta Br b tiln r Cham Praap Ulredu Ij45 8nderw is per brief in all vihfcea oadar laldlitf van 80 laaraan H B S lalia l i u r aceoualanu a a Vraaai IralliprMpaalHl 1J73 j Ifoderakscliool roor 6oads en omliggende plaatsen AM ulotn bl de rerr enlflx voor Mii e val Hkelea te e Ormidute I Goadgekoord bg Kon Bed 26 Aog 11 No 46 Opleiding tot Oostumièpe Ooupausn Laarai s ld idimui Tw iim nM II iiim uuu niiu n iraMRn Da Bckool ll Tarplaaiu na Poawa 109 gaar aowae ltl waal aicli aleuwa learllalan hrniWFÉlidUI hi iaiKlw limn Kelierttracht 153 AmtmiMH Dtt DamM V HEYZELENDOORN lui STOLWPK opjllt fd worden vmim9tm L VERDOORN SUw u myjs relron eo woe im Lererittg ran Machinale Brandhontzagen Aanbevelend V8ST 108 m j VAN DUIN 57e alanrgaog Woensdag 8 Mei 1ÜI8 60ÜMHË mRAlVT 3 rxe a w seaa A d V estexi tieTDla d v oor Q onj d eu oan Oaao ffltrelceKL VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZQN EN FEESTDAGEN A y ma ut elke mei men t INOSZOHOaN liXDIDBIUH HKl Op de neipecia M tacgo Omone adrertaratlla en lafeeoulio nadtdeaUaaiB bS eeotrM M lei dn ptta GnwU lattni i laada wwda Mnkaad aaar plaatoviirta AdmtntWa ktinna woida taim wd i doer Mn i d ii Ma nBede n ii M i M dalana AdnrtaUafcuraau ea oaae AieaMe ABONNKMENTaFSUSi per kwartaal LM wr mA M net Zowbcrtilad fK kvarUal ƒ 2 11 par wMk IT at mtia waar da bnotflac par loep tKUedt Franco per poat per kwextaal l M mei ondagiblad ISSr AboimiraaiteD woidn da lt k aangeiiipHB aaa om barMai HABKT 11 GOUOA iy on ageaten den becfcdiandel b de po tfeantoroi ADVEBTENTIBPKUSi Dit Oooda owtiekn baèoonbde tot deabewirgMa il ncel ƒ OJa elln nd men a U aa Initia Oooda den lM iTkrli i 1 nteta ƒ a atta nf l man ƒ aJS Adtai BtUta Taa poUiek rarmakaMiUeda ts nt pn reiKai Adminiatradie I Talei Intero 82 Bureau I MARKT 31 GOUDA den aatmeeHibaBr waren Verder rroeg Snowden wat de aard der vredeavooratellen was Indien er vredesvorstellen gedaan waren en welk antwoord daarop gegeven was dan wel of bet een feit waa dat er op Met oogenblik een vertegenwoordiger van een onzijdig land in Engeland was die beproevender wijze een informeel voorstel tot het openen van vredesonderhandelingen had overgebracht van welken aard dat voorstel was en wat het bescheid was geweest Balfour beeft daarop geantwoord dat Cecil een mededeellng verstrekte doch Balfour Iron ihet bericht hetwelk de pera ei van gegeven had niet geheel en al aan vaarden Er is too eei hij den laatsten tijd geen vredesvoorstel gedaan en ar is geen vertegenwoordiger van een onzijdig tand in Kngeland die beproevender wjjze een informeel voorstel voor het openen van vredeaonderhandelingen heeft gedaan De vertegenwoordiger waarover het hier gaat zou z n de oud minieter ColtJn die kort geleden naar Engeland is vertrokken Nu eprdien Daily Express en ander bladen Snowden s bewering tegen betreffende het besoek van ColiJn aan Londen Zij zeggen dat hU kwam wegens petroleumzaken Of deze tegenspraak echter meerdere autoriteit heeft dan de geuite bewering ia een andere vraag Het moet toch geeegd dat het een etgenaardigen indn maakt dat een oud minieter wiens Duiteche sym wtlhieën niet otdï cend zlJn met een torpedoboot zooals is berldit naar Engeland la e vergeeta4ten om zaken te en voor zijn Petroleum Maatsehappi I Aan de fronten irteeèto gvringe p laa taelyke acties van weinig of geen be kenle komst in vrede en vriendK p met hen te leven Dit ia niet alleen l het belang dier ratxhraliwn doch ook in ons belang Indien wlJ cuitureele isa eceeomische betr kingen in deze staten tot stand brengen dan hopen wij voordeelen met betrekking tot waai rgen voor onaé voedielvoorziening te verkregen en in bet algemeen voor kolonisatie De aansluiting van dexe staten zal en moet ons militaire veiligbeid verschaffen voor onae grenaea tegenover Rusland eui veiligheid welke vrij niet kunnen missen Maar daaHsij konA ook de nationale sympathie met de Dultschera in deze gebieden die voor hun D itscherschap in deze jaren harden strijd h i b n gevoerd en het verkregen hebben Dit geldt met name voor de Baltische bevolkinf Ook is een zeker m sehel$k gevoel mede in onze politiek van invloed geweest en wel tegenover die bungem die oadanlw bun loBscheuring mede in den algemeenen neod en de onnmt betrokken werden Ook over den weg welken de politiek in het Ooeten moet inslaan beataat tueachen den K ikadag en ons overeenstemming Het is de we van minnelUke achikking met deae atatan niet de weg van het geweld De toestanden fh de ondersclfeldene staten verschillen echter zotoeer dat het onmogeiyk is xe alle cip dezelfde wüze te flbbandelen Men moet rckming houden met de verscheldenlheid in cl toestanden en verhoudingen De behandeling moet verschillen naar mate van de grootte der staten hun economische en politieke eiachen hun geografiecben toMtand De vraag dient overwogen of reohtetreekech contact met de staten mogelijk is Met de bistortscbe ontwikhelinv van eiken Haat Vil vichzelf moet rekening worden geihouden evenals met de vraag in hoeverre er reeds een regeering aanwezig waa Het konut dua hierop neer dat da Duitedie politiek handelt naar bevind van zaken als hiet kan in overleg maar In elk geval in den geest der Duiteche gemachtigden Von Payer s woorden ten opzichte van Litfliauen s btetuur 4 e iariubting van 1 bestuur in dit land kan sleelièi In overeenstemming tUBschen het Duitsche civiele bestuur en de Duitsche militaire macht plaats hebben laat aan duldelijbflieid niets te weiuwhen over In de Duitsche zoowel als in ententekringen Iwijvert men zich tot tegenspraak inzakw het beweende vredeeoffensief Nu heeft Soowden in bet Engelache Lagerhuis gevraagd of de aandacht van Balfour gevallen was op Iwt Zaterdag gepubliceerde interview met den onderstaats secretaris van Buitenlandsche Zaken waarin Cecil vertekle dat hij en Duiteche vredesactie verwachtte als onmiddellijk gevolg van het offensief ui bet Westen en dat de tegenstander vredesvoorstellen zou doen w lke naar zijn meemng voor de geallieer BERICHT Morgen Hemelwaartadag xai dH blad niet ersohijnen ds nmeoTiE DE OORLOG Db Vrede van Boekaresf De burgeroorlog in Finland geëindigd De DuitaoiiB poiitielK in de Oostelïjiie Randgebiedena Het lyvredesoffensief In het Lagerhuis besproken Êmn de fronten geen nleuursa ONS OVBtBaEI ÏT dicit r 44ldeD tijd 12 slaken sehepen van te amen 80 000 Ion compleet aljn alfsleverd Uenoemlnveii aan Ufnlaterlfl oor de Waalecbe mtnleterles te Naoum sijii IK nivtiwe ambtenann benoemd In Itet mlnUit le van Kunst on WeioundiappQB werden o m benoemd lot algemeen bealuyrder d d algwuevn aeoretarls dr Ueuri Henquinei lot alffemeen Ifeutuurder Oscar Colaoni tot aWeeHngslioold Miaurice Tandnlau en Paul Maaaanet Iri liet iidiiiHtM tv van Utaaaolaodaelie Zaken lot a deelli wtiooMi HenMk Censcdti ioe AntheuniH tot onder bufe verate Albert Huth gelulduge toekomat tec moet mocibt gaan Is bet aan ta nemen dat b j een deiyelijken vrede Is Roenuenië tiians heeft te aanvaanden dat land de aangeboden rriendsohajiaband met warmte dnddLen zal De tijd zal leeren of ook deoe niet de ki m in zich heeft van een nieuwen krijg Vol n Duitsche beri ten zou de bur roorlog in Finland Idiana zoo gioed alsgeëindigd zyn Uit het Finsohe hoofdkwartiw te Wasa wordt toch d d 4 Mei gemeld dat de ovepwinning over de Roode Garden volkmnw is De laatste sielling der revolutionairen is genomen Een afdeeling cavalerie is de stad binnengerakt Iwrt daarop eea deel van een ander regiment De buit bestotul uit zes kanonnen 20 machinegeweren 1000 geweren en twee b wapend us siache scbejwn ff Te Kotka werden twee gepaiit fde treinen met een atidc zwaar gfsebut en 12 machinegfiweren veroverd bovendien werden 30 kanonoen 11 machinegieweren buitge maakt Te Koika weiden 4000 te FMerlckebaman 300 gevangenen gttmaalct Men heeft reeds vernomen dat er plannen zyn voor een nieuwen regeeringsvonn welke hierin zouden bestaan om grootihertog Adolf Friedrich iriftn MeckkenburgSc werin de koningskroon aan te bieden Volgens Daigens Nyheter is reeds voorgeslagen de kwestie door een volScsstem ming op te lossen de oud Finnen en de ZweedB e partij z n er echter tegen omdat een heftige agitatie in het land m meer verdeeldheid zou bremgren Daarom is men voornemens het burgerleger dat tfiians de oret eid beeft over de vraag of het land een koninkrijk of een republiek zal worden te laten beslissen De vice kanselier Von Fayer heeft de critiek op Duitschland e optreden in de OostetUke randgebieden bestreden Het doel van de Duitsche politiek tegenover de rand volken is oo zei Von Payer in de toe In het ministerie vaa Reclwwnen lol bestuurder k Ootave Lanoltei tot aldeellngnboDld Edouard Olivier tot bu reelovernte Armand GaJbni en Qustave DeHoampe ena Ontinkbare mhtpf Volgens een bsrleht uH Lugano meMI de Froule Intemo dat men In ItilU be ponneu la met bvt bouwen van t1J Hcliepeo die niet lot alnken gebraoht knnn n worden en w ke door petrotennano torvr zullen worden gedreven BUITENIiANDSOH NIBUWa Do derde vrijhetdaleening Het bedr der inecbrlj vingen op de derde Amerikaansi e vrljheldslemlng groot 3 milliard dollar had Maandag reeds de 8Jj niilUard overechreden en zal vermoedeigk 4 mUlioPn dollar balein Er zijn reed 17 mHlloeo Inflohrijvers De kosten der luobtatrijdkrac b ten Het departement van Oorlog beeft het Cougrea goedJcetn Ing gevrtiag d voor bet bcevtoden van oen bedrag van $ 1 mUllard voor de luclibitnjdkracliiteu blJ het bodrag ad $ 640 ndllloen hetwelk reeds 1 uitgegeven De A moslkaan soh e scheepsruim t e HH deparleoient van Sobeepvaart maakt bekend dat in de week elnii ilde 5 Mei 10 stalen schepen van te zamen 21 500 ton van stapel zijn g loq eu terwijl In Cipriani f Op 7a4aftaen IwUijd la te Parijs ortvloden du Italtaanache reipubUkeln Andloa ro Cinrianl Clivlaui die zijn gobeele levtm bijna In baUln p bap beeft doorfebranbt waa In l9t Bdar tot MfiemH dlgde gif a Z4 n keende echter niel naar I tallfl terug daar h U den end op de grondwet die de erkenning der nwoarohio InhoudlV niet wlkle afleggen Hij was te Parijs medewerker van da i BuBMUüté roor de IlaUaansohe pollttelc TURKIi De ¥ urkaobe oorlogaleenlny De iBteekmli op de Turkeche oorloffs leenlacr beliep lot B 11 4 alteen voor Üon slantinopel reed 9 679 000 Turkaehe pon NOOBWSGSN Het Naorseh Amertk iiaoh handel verdrag j ar Ii ul verneeant üi mea In Brtt flcbu gezaKhel i endu krlagon voUhuut over de totitojudkoming van bet ideuwe haad lnverdrag tuseohm de V Si en oorwAgen Men bee t de grootste bewildering voor bet bektiuitig gedrag der Nooraoh zettUedun die zoo vaak In vereohrlk kul ke omtttaudlgbeden verkeecdun En ds gtttllieünlvu zijn verheugd éU de nieuwe Hcbikktng den eoQpomleoben druk van NooTwf l al vennladiiren Ia Noorwegen kwnt in het voorultilobt vaa bMera ff i I 1 doe en weken huilde ea gierde dauw ren het voor hem vertrouwde atemm utt zijn gebcHOrteplaats Hij g d zich oUt niet over aam den stonn in zijn biimeaste welke op een overweldigende UMuder kwam tot dm man voor wien lawendlg oproer een element was welks bestaan hij tot nu toe niet flckeod had lela was voor hem nSet beetaan k a Nu waa faij er toch zelf donr aangegrepen Zij vroeg hem Hn ver pevlng ktaajpie zicb aaji vernederde sticb roar h n bekende hun eeu achujd die bij haar het eerst bewust had doen worden Zij zeide hem bet recht te bebbeo zoo tot hem te spreken nddat hij tot haar gesproken had ssQioals npg niemand het gewaagdi had Iki dat alles was no0 niets vergeleken Uj dat eene dat zij om eljoentwil gekomen waa om hem te ontmoeten 031 zoo tot hem te kunnen sju ken Haar mant was dood Had gnutf Obwndttff nog geleld was zlJ oog zijn vrouw dbo zou allee and a voor hcon eweeet zijn wMl de vrouw van een ander Vat een t daehtel Ot alj de vnuw van een ander waa of niet wat km hem dat eeheleaP Haar al te red want otn hem alken waa zlJ ipekomen eii graaf Oberndorff waa dood Dan baar zachte bktoke schotmlield die hem nooit loo woaderttaar gesebenen bad flet mooie boOfd boipg zlob oocbr deo orervloed van het zijdeacbttipe glaiueDde baar Of was bet haar offahik dat op baar krakte waa Jtet dwoofD dat alj nwt aiwofa oaMt 1MB la r Doordat v zoo anud was ging baar iiebt ruiecbend kleed telkena langs boa be i en moest hij eonlgpzine op zij loopen om haar niet aan te raken Alle zooüsobtjo van den £ ng din scheen het pratditlge vrouweuboold te omspelen stndoiA was de pracht van beur haar waarin zij xioh had lomnen ballen zooois de j etsohervrouw van den OnheilMMrg die baar loshangend gunden hear als een sluier otn zich wond Met haar gebogieo hoold bad zij die voor hem tot nu toe hel beeld van een aanzdenlljke dante geweest was Iets Icinderlijks dat haar blj zoodere bek tngi En sUoor weer die eene gtedanhte hem was zij giekomen om hemi Courtien mtoeM zich verzetten tegen den ontzettmden storm die In zijn ziel woedde en hij wou met al de kracht die in hem wae ook dezen orkaan verwinnen Waarom was hij anders Slvo OouHien f Uet gebakle vuisten de lippen elkaar gddemd stootte bij uit 3el spijt mij dat u alleen n mij hier giBkooun bent Dat hadt u niet moeten dcm Bovendkn most Ik morgen al weg Ja morglea reede Als gij wiet hoe het bcivna Is ais In de oerwereldl Ata Ik daaitoven beo lijkt bet alsof Uc de eenige mensofa op de wereld ben Drootech la het daüboven Huiveren zoudt g j van ulk een groots dibeld Hier beneden ben Ik wak ik ben het op dit oogenblik aan nw iljdb Als ik vanhier wegga naar boveo zal Ik sterk zijn Daarbov gravin OlMnidwff beo fk oen krachtig mensoh een d e a les ea allen kan vwwIbiwd GHJ kdot t gm ndja groolisfaêk wêÜÊttm Toch lachte gravin Obemdorff nlt t zlJ zclde Wanneer g ij werkelijk morgen heengaat en zoo gauw niet weer naar beneden komt niet uit uw hoogle tot onze diepte aJdaaU zoo behoort gij beden aan mlJ slechts beden BovewHen Ur de dag gauw ten etnde spoedig Is bet avond AIzoo heb ik u maar eea paar uitf Wilt glJ mij e geven Daar het de laatate mai in bet teven ia De laatete maall Zm é bet alsof ze fl B ee wild Vow de eerste maall VI De gedachte dat bet de laatste maal zou xljn stilde het oproer In CourUen a zlt l oMer dan alle vwzei tegen xljn fle oeI zou hebben kunnen doen Alleen vandaa t i dan niet pas over mn paar dag n maar morgen roede naar betren naar boven I Daar sou hij vrij zijn van de aarde vrij van alle mensehelljke wezens die ook voor hem teU aantrekloplijlui hebben konden sooiUb bU heden In toorn tegen zicbzetf erkennen DMest Dl ademhalend als werd de boiet hMn sameugieptiret zag bU om zich Bet waa biurn te moede of bij door een booaen toovenaar betooverd was geweest en au In t laven teruggtdteerd waa Door aljn voo i waen morgen al terug te keeren h d bij nu den ban verbroken Nu herkende btl weder ziju geboorteland dat bij als een tweede eobepper ve r Bven lu too la oiMiMid M Ui aiingN Nur het DulUoh vaa glOHA D V08Z met uliMtlaafla bereikt dow WESSHLIMK VAN B0B8UU Ktdrak wtede te zljii eeiilge liofde al yrm t éMinmHr ocfci oqganUKk ontrouw waa geworden bliktu hij naar meer n oever ra rata en hij voelde In zich een warm geluk t geluk te beclUen dat wat bij lUlbebbeo kon met een bartstooht dia üt aljn aard lag een bartstiocht sterker en relirardan bei gevorf d t ij hedeft had leenehkaanen en vreezen Als de mensebeu zella lijn vijanden hem een genie noemden wla n e et dat zijn grootste genie waa maK tif M te hebben In da aeboone natour 8ep hier naaat hem een zeldzaam mooie vrouw uit een wereld die zich zelf groote wereU noemt Gravin Joaette droeg een mat vlojetkleurlg kked waarop lAuquetten md parmavlo ri tj s geborduurd waren liet groote rulkers parmavlooltJM waren de breed eran de viten hoed en de paaj aljdan paraaol venrierdi o p de bont bad zlJ e m Irlasebe mar eihal Nlel fMloken De groote wereld kleedde it hier evenzeer aliol ZlJ te PariJa 4 ts Ijomden waren De in teedere tinten gekleede tijne geaMte stak tegen t donkere azuur vwa t water verrukkelijk af en Coortlen bad nu emunaal kunatenaarsoogsa Ook In de ilel vaa de aobooM vmtw ontMtoiid meer en meer ean nooit onder voeden gevoel Het had voor haar Iels be doMMlB als bracht haar aeze tonlmoetlng etodetijk de vnrraUiDC van e blljdra droom idt baar eufl